Nodwedd ‘Tasgau’ yn Blackboard – ffordd hawdd o alluogi myfyrwyr i olrhain eu cynnydd!

Yn ddiweddar cysylltodd aelod o staff â ni i ofyn am gyngor ynghylch defnyddio rhestrau gwirio yn Blackboard. Tynnwyd ein sylw at nodwedd ddefnyddiol o’r enw Tasgau. Rydym eisoes wedi blogio am ffyrdd o olrhain cynnydd myfyrwyr yn Blackboard drwy ddefnyddio’r nodweddion ‘adolygu’ a ‘rhyddhau addasol’ sy’n eich galluogi i greu llwybrau dysgu rhyngweithiol i fyfyrwyr yn eich modiwl.

Mae’r nodwedd Tasgau, sydd ar gael yn yr Offer Cwrs ar y panel Rheoli Cwrs, yn eich galluogi i greu Tasgau Cwrs, gosod eu blaenoriaeth, dyddiad cyflwyno ac olrhain nifer y myfyrwyr sydd wedi dechrau, sydd wrthi’n cwblhau neu sydd wedi cwblhau’r tasgau.

A screenshot showing where you can find the Tasks tool under the course managementA screenshot showing the Tasks tool interface

Pan fyddwch wedi creu eich tasgau cwrs gallwch rannu’r nodwedd Tasgau gyda’r myfyrwyr mewn dwy ffordd. Gallwch naill wneud Tasgau’n weladwy i’r myfyrwyr yn y tab Offer ar gwrs eich modiwl:

a screenshot showing where you can find Tasks on the course menu

Neu gallwch ychwanegu dolen i’r Tasgau yn unrhyw le yn eich cwrs (Offer > Mwy o Offer). Ein hawgrym ni fyddai ei leoli yn Gwybodaeth am y Modiwl.a screenshot showing where you can find Tasks under tools

Wrth gyflwyno Tasgau i’ch myfyriwr gwnewch yn siŵr eich bod yn gosod disgwyliadau clir:

 • Pa mor aml y dylai myfyrwyr gadw llygaid am dasgau newydd?
 • Pa mor aml fyddwch chi’n gwirio am gynnydd?
 • Beth yw diben defnyddio’r nodwedd? Byddwch yn eglur ynghylch pa mor agos y byddwch chi’n monitro eu cynnydd.

Fel y soniwyd eisoes, bydd hyn yn eich galluogi i weld sut mae myfyrwyr yn ymgysylltu â’r gweithgareddau yn eich modiwlau, ond hefyd yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr eu hunain olrhain eu cynnydd eu hunain a chadw ar ben eu llwyth gwaith. Gall myfyrwyr weld eu tasgau a’u gosod fel ‘heb ddechrau’ ‘ar y gweill’ neu ‘cwblhawyd’ drwy glicio ar y saeth llwyd am i lawr.

Fel bob amser, rydym yn eich annog i roi cynnig ar y nodwedd hon yn eich modiwlau ymarfer (cewch hyd iddi o dan y tab Fy Sefydliad) a chysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw ymholiadau: lteu@aber.ac.uk

Cymorth ar gyfer addysgu ar-lein – bant â ni eto!

Gan ein bod unwaith eto’n wynebu’r sefyllfa o addysgu ar-lein, roeddem eisiau ailymweld â rhai o’r adnoddau a’r cymorth sydd ar gael i chi.

Y lle gorau i ddechrau fyddai ymweld â gweddalennau Cefnogi eich Addysgu sy’n cynnwys adnoddau megis:


Yn ail, ewch i’n tudalen hyfforddi i archebu lle ar un o’n cyrsiau hyfforddi:

 • 19/01/2021 – Dysgu Gweithredol ac Ymgysylltiad Ar-lein
 • 27/01/2021 – Fforwm Academi 5: Sut mae cynllunio gweithgareddau ar-lein ac wyneb yn wyneb 
 • 09/02/2021 – E-ddysgu Uwch: Defnyddio nodweddion datblygedig Panopto 

Rydym hefyd yn trefnu i gynnig sesiynau hyfforddi ychwanegol ar ddefnyddio ystafelloedd trafod yn ogystal â sesiynau e-ddysgu galw heibio bob dydd Mawrth rhwng 10:00-11:00 a dydd Iau rhwng 14:00-15:00, o 19 Ionawr tan 4 Chwefror). Mae dolenni i’r sesiynau galw heibio ar gael ar ein blog.


Yn olaf, ewch i’n blog sy’n cynnwys rhagor o awgrymiadau a chanllawiau:


I ailadrodd rhai o’r pwyntiau allweddol o’r adnoddau uchod, o ran addysgu ar-lein, cofiwch:

 • Gadw pethau’n fyr, ni fydd myfyrwyr yn gallu canolbwyntio ar recordiad awr o hyd.
 • Gwnewch y sesiwn yn ddiddorol, boed y sesiwn yn recordiad Panopto neu’n sesiwn fyw ar Teams, mae sawl nodwedd a ffordd o hyrwyddo dysgu gweithredol yn hytrach na chreu cynnwys yn seiliedig ar drosglwyddiad.
 • Cyfannwch eich holl elfennau addysgu, mewn darlithoedd wedi’u recordio cyfeiriwch at seminarau byw, darlleniadau, canolbwyntiwch ar greu llwybr dysgu parhaus i’r myfyrwyr.

Rydym yn hyderus y bydd pob aelod o staff yn bodloni gofynion y sefyllfa bresennol yn llwyddiannus. Cysylltwch os oes gennych unrhyw ymholiadau neu awgrymiadau am hyfforddiant neu adnoddau angenrheidiol: lteu@aber.ac.uk.

Canllawiau Cyflym ar Lwyddiant Myfyrwyr

Er mwyn cefnogi myfyrwyr yn y flwyddyn arbennig o heriol hon, fe wnaethon ni greu Canllaw Cyflym i Lwyddiant Myfyrwyr gydag awgrymiadau ar reoli amser, yr arferion astudio mwyaf effeithiol, a sut i’ch ysbrydoli’ch hun i ddal ati. Gofynnwn i chi rannu’r fersiwn ryngweithiol hon o’r canllawiau â’ch myfyrwyr (sydd hefyd yn gydnaws â darllenwyr sgrin).

Canllawiau Cyflym ar Lwyddiant Myfyrwyr

Parhau i ddarllen

Strategaethau er mwyn Ysgogi Ymroddiad i Ddysgu Ar-lein – myfyrdodau o’r Fforwm Academi ddiwethaf yn Semester

Ar gyfer y Fforwm Academi ddiwethaf yn Semester Un gwnaethom ddewis un o’r pynciau mwyaf cyffredin a godir gan staff dysgu; sef sut mae ysgogi myfyrwyr, yn arbennig yng nghyd-destun dysgu ar-lein?

decorative image

Yn rhan gyntaf y semester cafwyd trafodaeth gyffredinol a ddechreuodd wrth fyfyrio ar bryd yr ydym ni’n teimlo wedi’n hysgogi fwyaf, ac amlygwyd ffactorau megis: 

 • Os oes pwysau allanol (dyddiad cau)
 • Os yw’n bleserus
 • Os yw’n ymwneud â phobl eraill
 • Os nad yw’r tasgau’n anodd, pwysig neu amlochrog
 • Os ydych chi’n cael adborth cadarnhaol

Gwnaeth y rhai a fynychodd hefyd rannu eu strategaethau ar gyfer cynnal eu hysgogiad  :

 • Newid rhwng tasgau
 • Torri prosiectau mawr yn dasgau llai
 • Gofyn i’ch hun pam mae angen i chi wneud y gwaith?
 • Cwblhau tasg fach, rwydd a defnyddio’r ysgogiad a’r ymdeimlad o lwyddiant a ddaw yn sgil hynny i weithio ar rywbeth arall
 • Cwyno llai am orfod gwneud y dasg a mynd ati i’w gwneud
 • Defnyddio rhestrau a gallu croesi pethau allan
 • Gosod targedau realistig
 • Gofalu amdanoch chi eich hun (ceisio ystyried y gwaith o fewn persbectif ehangach)

Parhau i ddarllen

Pam a sut y dylid helpu myfyrwyr i fyfyrio ar yr hyn y maent yn ei ddysgu?

Yn yr Academi Arddangos nesaf eleni, roeddem yn edrych ar pam a sut y dylid helpu myfyrwyr i fyfyrio ar yr hyn y maent yn ei ddysgu. Cododd ein trafodaeth o’r ymgais i ddiffinio ystyr myfyrio.  Drwy ddefnyddio’r feddalwedd pleidleisio, casglwyd syniadau cychwynnol y rhai oedd yn bresennol, oedd yn cyffwrdd ar wahanol agweddau ar fyfyrio gan gynnwys dysgu, herio rhagdybiaethau, sylwi, gwerthuso a meddwl am weithred.

What is reflection? learning, self-actualisation, challenging assumptions, developing, thinking about an action, mindfulness, evaluating, noticing, thinking, making sense, pondering, process, evaluating

“Yn syml, mae myfyrio yn ymwneud â hyrwyddo ymagweddau dwys a lleihau ymagweddau arwynebol at ddysgu” (Hinett, 2002 fel y’i dyfynnir yn Philip, 2006,t. 37). Mae’r myfyrwyr sy’n mabwysiadu ymagwedd fwy arwynebol at ddysgu a myfyrwyr nad oes ganddynt lawer o ddiddordeb yn y pwnc yn fwy tebygol o edrych ar unrhyw asesiad fel modd o gyrraedd y nod yn unig. Fodd bynnag, mae’r myfyrwyr sy’n mabwysiadu ymagwedd ddofn, sy’n ymroddedig i ddeall y pwnc, a’r rhai sy’n rhoi’r amser i feddwl am yr adborth yn llawer mwy tebygol o berfformio’n well yn y dyfodol. Y gwahaniaeth rhwng y ddwy ymagwedd (arwynebol a dwfn) yw bod y dysgwr ‘dwfn’ yn myfyrio ar brofiad. Mae myfyrio hefyd yn ffordd o gael myfyrwyr i sylweddoli mai tynnu ar brofiadau bywyd yw hanfod dysgu, ac nad yw dysgu’n rhywbeth sy’n digwydd yn y ddarlithfa’n unig. Mae’n helpu myfyrwyr i feddwl am beth, pam a sut maen nhw’n dysgu a deall bod hyn yn effeithio ar eu llwyddiant (Philip, 2006).

Fel yr ailadroddir gan Race (2002 fel y’i dyfynnir yn Philip, 2006, t.37): “Mae myfyrio yn dwysáu’r dysgu. Mae’r weithred o fyfyrio yn un sy’n peri inni wneud synnwyr o’r hyn yr ydym wedi ei ddysgu, pam ein bod wedi ei ddysgu a sut y digwyddodd y cynnydd penodol hwnnw yn ein dysg. Hefyd, mae myfyrio yn golygu cysylltu un cynnydd o ran dysg â safbwynt ehangach y dysgu – gan agosáu at weld y darlun ehangach.  Mae myfyrio yr un mor ddefnyddiol pan fo’r dysgu wedi bod yn aflwyddiannus – mewn achosion o’r fath gall myfyrio daflu goleuni ar yr hyn a allai fod wedi mynd o’i le â’n dysgu, a sut y gallem osgoi’r maglau yr ydym bellach yn gyfarwydd â hwy o hyn ymlaen. Yn bennaf oll, fodd bynnag, cydnabyddir fwyfwy fod myfyrio yn sgil drosglwyddadwy bwysig, a bod pawb o’n cwmpas yn rhoi pwys mawr ar y sgil honno, ym myd cyflogaeth ac mewn bywyd bob dydd.”

Parhau i ddarllen

Cyfres Offerynnau Blackboard Rhyngweithiol – Dyddiaduron a Blogiau (Rhan 1)

Mae staff addysgu ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gwneud defnydd rhagorol o swyddogaethau sylfaenol Blackboard, maent yn ei gadw’n gyson ac yn hylaw, gan gyflawni anghenion eu myfyrwyr. Mae rhai aelodau o staff yn mynd y tu hwnt i Isafswm Presenoldeb Gofynnol Blackboard, gan ddefnyddio swyddogaethau rhyngweithiol ychwanegol mewn nifer o wahanol ffyrdd creadigol. O ystyried y pwyslais presennol ar ddysgu ar-lein a defnydd o weithgareddau ar-lein wedi’u recordio hoffem gyflwyno i chi rai o’r offerynnau uwch (ond sy’n dal yn hawdd eu defnyddio!) sydd yn Blackboard:

 • Dyddiaduron a Blogiau
 • Wikis
 • Profion

Rydym ni eisoes wedi ysgrifennu am y bwrdd trafod – y mwyaf hyblyg o offerynnau Blackboard o bosibl. Yn y blog hwn byddwn yn canolbwyntio ar flogiau a dyddiaduron a’r gwerth y gallai’r offerynnau hyn ei ychwanegu i’ch addysgu. 

Mae dyddiaduron a blogiau, a ysgrifennir fel arfer mewn arddull anffurfiol, yn offerynnau sy’n cynnig eu hunain ar gyfer adfyfyrio a mynegiant personol. Pennir y gwahaniaeth o ran eu defnydd gan y bwriad i’w rhannu gydag eraill ai peidio. Gellir sefydlu dyddiaduron yn Blackboard mewn un o ddwy ffordd:

 • Dyddiaduron preifat: ni all y rhain fod yn ddienw, a dim ond y darlithydd a’r myfyriwr a’u hysgrifennodd sy’n eu gweld. Gellir galluogi i fyfyrwyr eraill eu gweld ond nid i wneud sylwadau na golygu.
 • Dyddiaduron grŵp: mae’r rhain yn galluogi i fyfyrwyr ysgrifennu cofnodion unigol mewn un dyddiadur grŵp. Gall aelodau o’r grŵp weld a gwneud sylwadau ar yr holl gofnodion.

Gwyliwch diwtorial ar greu dyddiaduron

Parhau i ddarllen

Helpu Myfyrwyr i Fanteisio i’r Eithaf ar Ddarlithoedd a Recordiwyd – Defnyddio’r ffwythiannau ‘Discussion’ a ‘Notes’ yn Panopto

Mae myfyrwyr wedi bod yn defnyddio cryn dipyn ar y rhaglen Panopto, hyd yn oed cyn i’r Brifysgol symud i ddarparu addysg yn rhannol ar-lein. Mae myfyrwyr eleni’n dibynnu mwy fyth ar gynnwys sydd wedi’i recordio ymlaen llaw. Gall hwyluso dysgu gweithredol drwy ddefnyddio deunyddiau cydamserol, megis darlithoedd sydd wedi’u recordio, fod yn heriol. Rydym eisoes wedi rhannu’r canllaw i fyfyrwyr ar ddefnyddio darlithoedd sydd wedi’u recordio, ac rydym wedi amlinellu chwe strategaeth allweddol i’w helpu nhw i wneud y mwyaf o’r recordiadau. Yn un o’n negeseuon blaenorol, rhoddwyd sylw hefyd i ddefnyddio adnoddau sgrindeitlo a chwisiau Panopto, sy’n gwneud eich recordiadau yn fwy hygyrch a rhyngweithiol. Hoffem sôn wrthych heddiw am ddau ffwythiant arall yn Panopto, sef ‘Discussion’ a ‘Notes’. 

The image shows where the Discussion function in Panopto is located. It is between the Contents and Notes tabs on the left hand side of the Panopto editor.

Parhau i ddarllen

Defnyddio Podlediadau i Ddysgu

Roedd ail sesiwn y Fforwm Academi eleni yn canolbwyntio ar greu podlediadau yn Panopto. Roedd y drafodaeth yn pwysleisio potensial unigryw podlediadau i greu ymdeimlad o gysylltiad. Mae podlediadau, sy’n seiliedig fel arfer ar fonologau anffurfiol, cyfweliadau a thrafodaethau, yn rhoi cyfle i’w defnyddwyr wrando ar fyfyrdodau a sgyrsiau heb eu strwythuro. Fel yr eglurir gan Street (2014) mae adrodd storïau’n creu partneriaeth rhwng y dychymyg a’r cof, gan sbarduno ymateb unigryw a phersonol iddo (dyfynnir yn McHugh, 2014, t.143). Gall podlediadau fod yn gwmni inni; yn wahanol i fideos neu destun ysgrifenedig, gallwn wrando arnynt wrth barhau gyda gweithgareddau dyddiol eraill. 

Mae’r nodweddion unigryw hyn yn golygu bod potensial mawr ar gyfer defnyddio podlediadau mewn addysg. Creodd Prifysgol Caergrawnt gasgliad o bodlediadau byr ar amrywiol feysydd pwnc. Defnyddir podlediadau hefyd gan addysgwyr unigol. Mae gan Ian Wilson, Uwch Ddarlithydd Addysg ym Mhrifysgol York St John, gyfres o bodlediadau i gefnogi dysgwyr ar leoliadau. Roedd ei bodlediad yn canolbwyntio ar roi cyfarwyddiadau i fyfyrwyr ar yr hyn y dylent fod yn ei wneud yr wythnos ganlynol, yn ateb unrhyw gwestiynau oedd ganddynt a rhoi cyngor i’w hysgogi. Er nad podlediadau o reidrwydd yw’r ffordd orau o gyflwyno deunydd dysgu allweddol, fel y trafodwyd yn ystod sesiwn y Fforwm Academi, gall ategu eich arferion dysgu presennol drwy feithrin myfyrdod, gwella ymroddiad y dysgwr a meithrin ymdeimlad o gymuned. 

Parhau i ddarllen

Cynnal sesiynau addysgu cyfunol – ar yr un pryd drwy wyneb yn wyneb a drwy MS Teams 

Anogir staff addysgu ddarparu mynediad i sesiynau addysgu ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn gallu  mynychu dosbarth wyneb yn wyneb. Mae’r canllawiau isod yn rhoi rhestr wirio gam wrth gam o’r holl bethau sydd angen eu gwneud er mwyn cynnal sesiwn effeithiol ar yr un pryd i fyfyrwyr sy’n bresennol yn y dosbarth a’r rhai hynny  sy’n ymuno â’r dosbarth drwy MS Teams 

Cyn y sesiwn: 

Sylwer: Bydd angen gwneud hi’n glir bod y ddarpariaeth ar-lein yn unig ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn gallu mynychu’r sesiwn yn uniongyrchol yn y dosbarth, a bod disgwyl i bob myfyriwr sy’n iach, ac nad yw’n hunanynysu, fynychu’r sesiynau wyneb yn wyneb. Bydd presenoldeb myfyrwyr yn ystod sesiynau wyneb yn wyneb yn cael ei fonitro’n ofalus.  

 • Adolygu’r canllawiau ystafell ddysgu, a gwylio’r clipiau fideo yn dangos sut mae’r ystafell ddysgu ar-lein yn gweithio 

Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 

Arddangosiadau YstafelloedDysgu 

Parhau i ddarllen

Sicrhau bod myfyrwyr yn ymroi i’r tasgau ar-lein nad ydynt yn fyw: Safbwynt y Ddamcaniaeth Hunanbenderfynu

 Yn ôl arolwg o ddisgwyliadau myfyrwyr a gynhaliwyd yn 2020 gan Wonkhe yn gofyn am sefyllfaoedd lle y byddai cyfyngiad ar sesiynau dysgu wyneb-yn-wyneb, dywedodd 71 y cant y byddent yn ei chael hi’n anodd cadw eu brwdfrydedd a chynnal eu diddordeb mewn dysgu.

 

Suty gallwn sicrhau bod ein myfyrwyr yn ymroi i’r tasgau ar-lein nad ydynt yn fyw?

Mae’r ddamcaniaeth Hunanbenderfynu (SDT – self-determination theory) gan Deci a Ryan (1985, 2002) yn ddamcaniaeth am ysgogiad sydd, ar hyn o bryd, ymhlith y rhai mwyaf cynhwysfawr, a’r rhai a chanddynt y sylfaen empeiraidd gadarnaf. Mae ymchwil wedi dangos bod Damcaniaeth Hunanbenderfynu yn rhagfynegi amrywiaeth o ganlyniadau dysgu, gan gynnwys perfformiad, dyfalbarhad a bodlonrwydd â chyrsiau (Deci a Ryan, 1985). Gellir defnyddio strategaethau a seilir ar y Ddamcaniaeth hon mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd addysgol, gan gynnwys llwyfannau dysgu ar-lein (Kuan-Chung a Syh-Jong, 2010). Yn ôl y Ddamcaniaeth, pan fydd anghenion seicolegol sylfaenol myfyrwyr yn cael eu bodloni o ran ymreolaeth, cymhwysedd a pherthnasedd, maent yn fwy tebyg o fewnoli eu symbyliad i ddysgu ac o ymroi i’w hastudiaethau.

Image showing the three components of self-determination theory: competence, autonomy and relatedness, all contributing to motivation.

Ffynhonnell: https://ela-source.com/2019/09/25/self-determination-theory-in-education/

Parhau i ddarllen