Ni fydd Quizdom Virtual Remote (QVR) ar gael ar ôl mis Rhagfyr 2018

Mae’r drwydded ar gyfer Qwizdom Virtual Remote (QVR) sy’n galluogi i fyfyrwyr ddefnyddio eu dyfeisiau symudol eu hunain i bleidleisio yn y dosbarth yn dod i ben ym mis Rhagfyr 2018 ac ni fydd ar gael wedi hynny.

Rydym yn ymwybodol bod rhai ohonoch yn ei ddefnyddio yn eich sesiynau, felly hoffem eich annog i barhau i ddefnyddio gweithgareddau rhyngweithiol yn eich cwrs ac ystyried un o’r dewisiadau isod:

  • Er na fydd hi bellach yn bosibl defnyddio’r fersiwn o bell o Qwizdom sy’n galluogi i fyfyrwyr bleidleisio o’u dyfeisiau symudol eu hunain, bydd modd i chi ddefnyddio pedwar set o offer Qwizdom sydd â chyfanswm o 118 set law. Yn hytrach na defnyddio eu dyfeisiau symudol eu hunain bydd rhaid i’r myfyrwyr bleidleisio gan ddefnyddio’r setiau llaw. Os hoffech archebu’r setiau e-bostiwch gg@aber.ac.uk gan gynnwys y dyddiad(au) a’r amser yr hoffech ddefnyddio’r offer a sawl set yr hoffech eu defnyddio.
  • Mae’r Grŵp E-ddysgu wedi bod yn arolygu’r nifer gynyddol o offer pleidleisio ar-lein sydd ar gael. Mae’n rhaid talu am y rhan fwyaf ohonynt ac mae pecynnau gwahanol ar gael gan ddibynnu ar yr offer, maint y dosbarth ac ati. Ond, mae gan bron iawn bob un opsiwn rhad ac am ddim o’r gwasanaeth y mae’n rhaid talu amdano. Mae’r holl wasanaethau yr ydym wedi edrych arnynt yn seiliedig mewn cwmwl – nid oes ganddynt feddalwedd i’w lawrlwytho, ond rydych chi’n creu eich cyflwyniadau drwy dudalen we ac yna cânt eu cadw a’u rhedeg o bell.

Some of the polling software we recommend:

PollEverywhere

  • 40 cyfranogwr, nifer anghyfyngedig o gwestiynau, 23 math o gwestiwn, integreiddio PowerPoint

Mentimeter

  • nifer anghyfyngedig o gyfranogwyr, 7 cwestiwn am bob cyflwyniad (5 cwis a 2 math arall), 10 math o gwestiwn, integreiddio PowerPoint

Socrative

  • 50 cyfranogwr, nifer anghyfyngedig o gwestiynau, 3 math o gwestiwn, adroddiadau ar gael

Noder y byddwch yn dal i allu defnyddio’r QVR yn ystod semester cyntaf 2018.

Cysylltwch â’r Grŵp E-ddysgu os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu hyfforddiant ar ddefnyddio’r gwahanol ddulliau o bleidleisio yn y dosbarth.

Traciwr Digidol Jisc: prif gasgliadau’r

Darllenwch wch Traciwr Digidol Jisc

Prif gasgliadau’r traciwr:

Beth oedd yn arbennig o ddiddorol?

Rydym yn gwybod bod myfyrwyr yn defnyddio cyfarpar symudol, ond mae’r ffaith bod bron yr un cyfartaledd o fyfyrwyr yn cefnogi eu dysgu trwy ddefnyddio ffonau clyfar (30%) yn hytrach na defnyddio gliniaduron (33.1%), yn annisgwyl. Roedd yn ddefnyddiol cael data o’r fath i bwysleisio’r newidiadau yn arferion myfyrwyr a chadarnhau mor bwysig ydyw.

Teimlai 62% yr hoffent weld technolegau digidol yn cael eu defnyddio i’r un graddau ag y maent yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd, yn hytrach na mwy. Mae yna dueddiad i feddwl ‘rydyn ni wedi gwneud rhywbeth, gadewch i ni weld sut y gallwn wthio i gyflawni’r peth nesaf/rhywbeth gwahanol’. Efallai bod angen i ni ganolbwyntio ar y pethau rydym yn eu gwneud ar hyn o bryd sy’n dda iawn, a gwella’r pethau hynny, yn hytrach na cheisio cyflwyno gwasanaethau newydd.

Roedd hefyd yn ddiddorol gweld beth roedd y myfyrwyr yn eu hystyried yn dechnolegau cynorthwyol. Doedden ni ddim yn siŵr a oedd y myfyrwyr wedi camddeall y cwestiwn, neu a oedd eu dealltwriaeth o’r cwestiwn yn wahanol. Ni fyddem yn ystyried llawer o’r pethau a nodwyd gan y myfyrwyr yn dechnolegau cynorthwyol (e.e. ap myfyrwyr, google, end note). Rydym yn tueddi i feddwl am dechnoleg gynorthwyol fel rhywbeth sy’n eich helpu os oes gennych angen penodol – efallai bod myfyrwyr yn gweld technoleg gynorthwyol fel ‘rhywbeth sy’n fy helpu’.

Y neges nesaf o’r gyfres ar DigiTracker:

Manteision rhedeg y traciwr a beth fyddwn ni’n ei wneud gyda’r canfyddiadau?

Copi Gwag o Gyrsiau

Heddiw (30/07/2018) crëwyd modiwlau lefel 0 ac 1 gwag ar gyfer y ddwy adran gyntaf yn rhan o’r broses copi gwag o gyrsiau. Mae IBERS a Gwleidyddiaeth Ryngwladol wedi cytuno bod eu templedi adrannol a’u modiwlau’n barod i’w diweddaru. Dyma bron i chwarter yr holl fodiwlau lefel 0 ac 1 fydd yn cael eu cynnal ym mlwyddyn academaidd 2018-19.

Mae staff o’r Grŵp E-ddysgu wedi bod yn gweithio gyda phob adran i egluro’r broses a’u helpu i benderfynu pa eitemau dewislen ychwanegol yr hoffent eu hychwanegu i’r templed craidd. Mae’r modiwlau bellach ar gael, a gall staff ddechrau ychwanegu neu gopïo deunyddiau dysgu drosodd. Mae Cwestiwn Cyffredin ar gael ar sut i gopïo eitemau gwahanol drosodd.

Ceir hyd i fodiwlau 2018-19 yn y tab Modiwlau 2018-19 sydd bellach ar gael ar y dudalen Fy Modiwlau.

Ystyr Copi Gwag o Gyrsiau

Diolch yn fawr i Mike Rose a James Vaughan sydd wedi gweithio gyda’r Grŵp E-ddysgu trwy gydol y broses hon. Os ydych chi’n aelod o staff yn yr adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol neu IBERS a’ch bod eisiau cymorth i osod eich modiwl newydd, edrychwch ar y Cwestiwn Cyffredin, neu cysylltwch â elearning@aber.ac.uk a byddwn yn barod iawn i helpu.

Os nad ydych chi’n siŵr beth yw ystyr Copi Gwag o Gyrsiau, edrychwch ar ein ffeithlun neu e-bostiwch elearning@aber.ac.uk.