Newidiadau i Ystafelloedd Dysgu

Practice Modules

Diben y canllaw hwn yw eich cyflwyno i’r amrywiol sefyllfaoedd yr hoffech eu rhoi ar waith, o bosibl, mewn Ystafelloedd Dysgu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ebostiwch gg@aber.ac.uk.

Dyma’r newidiadau a wnaed i’r ystafelloedd dysgu:

 • Ceir bellach ddwy sgrin yn yr ystafell ddysgu. Sgrin 1 (yr un â’r gwe-gamera arni) yw’r brif sgrin. Mae Sgrin 2 wedi’i chysylltu’n uniongyrchol â’r taflunydd. Defnyddiwch Sgrin 2 i arddangos deunyddiau i’ch dosbarth ac i’w rhannu â’r rhai sy’n cymryd rhan trwy gyfrwng Teams.
 • Mae Microsoft Teams wedi’i osod a cheir llwybr byr iddo ar bob bwrdd gwaith.
 • Mae microffonau newydd wedi’u gosod ar y ddesg, a chafwyd gwared ar y microffonau llabed.

Os ydych mewn ystafell ddysgu a bod angen cymorth technegol arnoch, codwch y ffôn ac aros. Bydd yn deialu’r tîm Cymorth Technegol yn awtomatig.  

Dyma’r hyn y cynghorwn eich bod yn ei wneud cyn bob sesiwn:

 1. Creu cyfarfod Teams ar gyfer yr unigolion hynny na allant ymuno â’r sesiwn wyneb yn wyneb (Sut mae gwneud hynny?)
 2. Bod â’r deunyddiau dysgu wrth law yn rhwydd – rydym yn argymell eich bod yn defnyddio OneDrive ac yn copïo eich deunyddiau i’r bwrdd gwaith cyn dechrau’r sesiwn. Dylech osgoi dod â chof bach/USB ac ati i’r ystafell ddysgu. (Sut mae defnyddio OneDrive?)
 3. Rhoi gwybod i unrhyw fyfyrwyr sy’n ymuno trwy Teams sut y byddant yn rhan o’r sesiwn a sut y byddwch yn ymdrin â chwestiynau ganddynt.

Parhau i ddarllen

Gwybodaeth Ddefnyddiol: Addysgu Ar-lein

Distance Learner Banner

Trefnu sesiynau drwy MS Teams:

 • Dylid defnyddio MS Teams i gynnal pob sesiwn addysgu ar-lein, oni bai y cytunir fel arall.
 • Sicrhewch fod holl fanylion eich sesiynau addysgu ar-lein ar Blackboard (gweler ein Cwestiynau Cyffredin sut i drefnu cyfarfod Teams yn Blackboard?).
 • Sylwer, ar gyfer unrhyw sesiynau sydd wedi’u trefnu drwy Blackboard, y gall myfyrwyr ddefnyddio’r ddolen i ymuno â’r sesiwn 15 munud cyn yr amser cychwyn a ddewiswyd. Unrhyw bryd cyn hyn, mae gan fyfyrwyr yr opsiwn i ychwanegu’r sesiwn at eu calendrau Office365 (gweler Cwestiynau Cyffredin ar gyfer myfyrwyr).

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i fyfyrwyr:

 • Defnyddiwch y nodwedd cyhoeddiadau yn Blackboard i gyfathrebu gyda’ch myfyrwyr. (Gweler ein Cwestiynau Cyffredin Sut mae ychwanegu cyhoeddiad i’m cwrs Blackboard?)
 • Sicrhewch fod eich tudalen cysylltiadau Blackboard yn cynnwys eich gwybodaeth gyswllt ynghyd â chyfarwyddiadau clir ar sut a phryd y dylai myfyrwyr gysylltu â chi.

Cyflwyno sesiynau ar-lein o’r Brifysgol:

 • Os oes angen, gallwch ddod i mewn i’r Brifysgol i gynnal eich sesiynau ar-lein o’r ystafelloedd dysgu sydd wedi eu neilltuo ar eich cyfer yn eich amserlen. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r ystafell a’r amser cywir sydd wedi’i neilltuo ar eich cyfer.

Sesiynau DPP perthnasol:

 • Bydd yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu yn cynnal nifer o sesiynau DPP ar gyfer aelodau staff dros yr wythnosau nesaf, gan ganolbwyntio’n benodol ar ddysgu ac addysgu ar-lein ac offer E-ddysgu cysylltiedig.

Am unrhyw gymorth technegol gyda defnyddio MS Teams neu unrhyw un o’r offer E-ddysgu, anfonwch e-bost at eddysgu@aber.ac.uk. Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar ddysgu ac addysgu, anfonwch e-bost at udda@aber.ac.uk.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 28/9/2020

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd - Dysgu ac Addysgu

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd – Dysgu ac Addysgu

Fel darlithydd ym maes dysgu ac addysgu sy’n gyfrifol am y TUAAU, rwy’n cadw llygad am adnoddau newydd i gynorthwyo ein staff i ddysgu’n effeithiol ar-lein. Mae hyn yn cynnwys gweminarau allanol, pecynnau cymorth, cyhoeddiadau ac adnoddau eraill. Oherwydd bod dysgu gweithredol yn cael blaenoriaeth ar agenda’r Brifysgol, rwy’n hynod o awyddus i rannu canllawiau ar gyfer symud dysgu gweithredol ar-lein.  

Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth.

Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 22/9/2020

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd - Dysgu ac Addysgu

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd – Dysgu ac Addysgu

Fel darlithydd ym maes dysgu ac addysgu sy’n gyfrifol am y TUAAU, rwy’n cadw llygad am adnoddau newydd i gynorthwyo ein staff i ddysgu’n effeithiol ar-lein. Mae hyn yn cynnwys gweminarau allanol, pecynnau cymorth, cyhoeddiadau ac adnoddau eraill. Oherwydd bod dysgu gweithredol yn cael blaenoriaeth ar agenda’r Brifysgol, rwy’n hynod o awyddus i rannu canllawiau ar gyfer symud dysgu gweithredol ar-lein.  

Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth.

Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Diweddariadau Dysgu ac Addysgu – Medi 2020

Distance Learner Banner

Hoffem roi trosolwg i chi o’r datblygiadau diweddaraf a’r deunyddiau cymorth yr ydym wedi bod yn gweithio arnynt dros y misoedd diwethaf.

Mae’r wybodaeth hon hefyd ar gael o  https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/elearning/cysondeb/  

Trefnu cyfarfod MS Teams o Blackboard

Dylai’r holl sesiynau addysgu a gynhelir drwy MS Teams gael eu trefnu yn Blackboard. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau ar-lein sydd wedi’u hamserlennu.

Sefydlu cyfarfod: https://faqs.aber.ac.uk/3067

Gwybodaeth i fyfyrwyr: https://faqs.aber.ac.uk/3061

Recordio seminarau a gweithgareddau Teams 

Mae ystyriaethau preifatrwydd y mae angen eu cofio wrth recordio cyfarfod o fewn MS Teams.

Gwybodaeth bellach: Canllawiau ar recordio seminarau a gweithgareddau Teams

Defnyddio ystafelloedd dysgu

Mae gwybodaeth am ddefnyddio ystafelloedd dysgu yn ystod y flwyddyn academaidd hon, gan gynnwys sut i ddefnyddio MS Teams mewn sesiwn addysgu wyneb yn wyneb ar gael o Canllaw Ystafell Dysgu 2020-21.

Deunyddiau cymorth i fyfyrwyr

Mae adnoddau Cynorthwyo eich Dysgu bellach ar gael i fyfyrwyr o https://www.aber.ac.uk/cy/important-info/living-and-learning-in-aberystwyth-2020-21/students/supporting-your-learning/. Fe ychwanegwn at y dudalen yn ystod y semester wrth i bethau newid neu wrth i ni agosáu at adegau allweddol i fyfyrwyr.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 14/9/2020

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd - Dysgu ac Addysgu

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd – Dysgu ac Addysgu

Fel darlithydd ym maes dysgu ac addysgu sy’n gyfrifol am y TUAAU, rwy’n cadw llygad am adnoddau newydd i gynorthwyo ein staff i ddysgu’n effeithiol ar-lein. Mae hyn yn cynnwys gweminarau allanol, pecynnau cymorth, cyhoeddiadau ac adnoddau eraill. Oherwydd bod dysgu gweithredol yn cael blaenoriaeth ar agenda’r Brifysgol, rwy’n hynod o awyddus i rannu canllawiau ar gyfer symud dysgu gweithredol ar-lein.  

Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth.

Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Dau ganllaw: Rhestr Wirio Recordio Fideo a Chyngor ar Recordio Fideo

Wrth i fwy a mwy o ddeunyddiau fod ar gael ar-lein, gan gynnwys darlithoedd sy’n cael eu recordio ymlaen llaw, mae’n hawdd cael eich llethu: yn ogystal ag addasu deunyddiau dysgu er mwyn eu cyflwyno yn y dull gwahanol hwn a symleiddio gwybodaeth yn rhannau byrrach, gall agweddau ymarferol recordio fideos addysg fod yn dasg go frawychus. Ond peidiwch â phoeni! Mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu wedi creu dau ganllaw, Rhestr Wirio Recordio Fideo a Chyngor ar Recordio Fideo.
Mae’n bwysig cofio nad oes unrhyw un yn disgwyl sgrin werdd berffaith na swae ryngweithiol aml-ffrwd yn steil y Minority Report. Os byddwch chi’n dilyn y rhestr wirio, fydd hi ddim yn anodd i chi sicrhau bod eich fideos yn rhai o safon dda. Mae’r cyngor yn rhoi cymorth ychwanegol i chi wella eich sgiliau recordio fideos.
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill, os hoffech chi fwy o arweiniad neu eglurhad, cofiwch fod croeso i chi anfon e-bost at yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu: lteu@aber.ac.uk ac eddysgu@aber.ac.uk.

Helo gan un o’ch Arbenigwyr Dysgu Ar-lein newydd

Helo, Sioned ydw i ac rwy’n un o dri Arbenigwr Dysgu Ar-lein sydd newydd ymuno â’r Uned Gwella Dysgu ac Addysgu (UGDA) yn ddiweddar.
Sionedyn sefyll ar prom Aberystwyth
Cefais fy ngeni a’m magu yn Aberystwyth, ac rwy’n teimlo’n gyffrous iawn i ddychwelyd i’r Brifysgol, ar ôl cwblhau fy BSc, MSc a PhD yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (ADGD). Wrth gwblhau fy PhD, bûm yn ffodus iawn o gael y cyfle i ddysgu yn DGES ar amrywiaeth o fodiwlau cyfrwng Cymraeg a Saesneg a deuthum yn Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch yn 2019. Ym mis Gorffennaf 2019 cefais fy nghyflogi gan Menter a Busnes, yn y lle cyntaf i wneud gwaith ymchwil ar fesur allyriadau nwyon tŷ gwydr ar ffermydd Cymru, ac yna fel Rheolwr Datblygu a Mentora, gan roi arweiniad i arweinwyr sy’n rhedeg grwpiau trafod wyneb yn wyneb ac ar-lein gyda ffermwyr Cymru.

Edrychaf ymlaen at fanteisio ar fy mhrofiadau yn y gorffennol, gan ddysgu gan gyd-weithwyr eraill yn UGDA a chan staff ar draws y Brifysgol, i rannu arferion gorau ar ddarparu addysg o’r ansawdd uchaf ar-lein i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Fel siaradwr Cymraeg iaith gyntaf, edrychaf ymlaen yn fawr iawn i gael y cyfle i helpu i ddatblygu’r ddarpariaeth o gyrsiau hyfforddi Cymraeg ar-lein i staff y brifysgol.

Os hoffech drafod unrhyw beth sy’n ymwneud â dysgu ar-lein, mae croeso i chi gysylltu â mi yn Gymraeg neu’n Saesneg ar sil12@aber.ac.uk.

Newidiadau i Turnitin

O fis Medi 2020, dylid defnyddio dau osodiad newydd ar bob man cyflwyno ar Turnitin. Gwneir hyn fel y gall myfyrwyr weld eu Hadroddiad Tebygrwydd (fel y cytunwyd gan y Bwrdd Academaidd).

Mae’r ddau osodiad o dan yr adran Gosodiadau Dewisol / Optional Setting wrth ichi greu man cyflwyno ar Turnitin:

1. Creu Adroddiadau Tebygrwydd i Fyfyrwyr – Ar unwaith (gellir ysgrifennu drostynt tan y Dyddiad Dyledus)
2. Caniatáu i fyfyrwyr weld Adroddiadau Tebygrwydd – Ie

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â’r Uned Datblygu ac Addysgu am eddysgu@aber.ac.uk.

Cyfarchion oddi wrth eich Arbenigwr Dysgu Ar-lein newydd arall.

Sut mae, pawb!
Fy enw i yw Lara, ac rwyf newydd ymuno â’r Tîm Gwella Dysgu ac Addysgu am y chwe mis nesaf. Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i gyflwyno fy hun.
Rwy’n hanu’n wreiddiol o’r Almaen, Bafaria i fod yn fanwl gywir. Cefais fy magu yn yr Alpau, ac rwy’n dal i weld eisiau’r mynyddoedd o bryd i’w gilydd. Ond mae’r môr, a bryniau Cymru gystal bob tamaid.

Cadwyn o fynyddoedd dramatig ym Mafaria Uchaf. © Lara Kipp

Mynyddoedd ym Mafaria Uchaf. © Lara Kipp

Machlud haul yn Aberystwyth, yn dangos silwét o'r Pier. © Lara Kipp

Machlud haul yn Aberystwyth. © Lara Kipp

Ddes i i Aberystwyth yn 2009 i astudio gradd Anrhydedd Gyfun mewn Senograffeg a Dylunio Theatr a Drama ac Astudiaethau Theatr. Syrthiais mewn cariad ag Aberystwyth, y lle, a’r bobl. Wrth i’m hastudiaethau israddedig ddirwyn i ben, argymhellodd un o’m tiwtoriaid fy mod yn gwneud cais am y rhaglen Mynediad at Radd Meistr, felly fe wnes i. Yn anffodus, nid yw’r fenter wych hon gan yr UE yn bodoli bellach. Fel rhan o’r rhaglen hon, astudiais ar yr MA Ymarfer Theatr a Pherfformio, ac fe’m partnerwyd gyda’r Tŷ Gloÿnnod Byw yng Nghwm Rheidol. Ymgeisiais am PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth, gydag anogaeth fy ngoruchwyliwr MA, a’m helpodd i ddatblygu cynnig. Cefais gynnig yr Ysgoloriaeth Ddoethurol i Ddatblygu Gyrfa. Un wythnos ar ôl fy arholiad llafar – yr arholiad terfynol ar gyfer PhD – cefais gynnig swydd ddarlithio amser llawn ym Mhrifysgol Derby yng nghanolbarth Lloegr.
Er eu bod yn dweud na fyddwch chi byth yn gadael Aberystwyth os arhoswch chi yma am fwy na phum mlynedd, ar ôl saith mlynedd codais fy mhac a symud o lan y môr i’r lle pellaf o’r môr ym Mhrydain… ond, fel y gallwch ddyfalu o’r ffaith fy mod yn ysgrifennu hwn, fe’m denwyd yn ôl i Aber mewn dim o dro. Dychwelais i fy alma mater i ymgymryd â gwaith dysgu sesiynol a rhan-amser, gan gynnig gweithdai llawrydd, a thiwtora preifat ochr yn ochr â hynny. Dechreuais ddysgu Cymraeg, sydd wedi bod yn llawer o hwyl ac yn rhywbeth y buaswn yn ei argymell i bawb, yn enwedig y rhai sydd fel arfer mewn swydd ddysgu. Mae’n hynod ddefnyddiol rhoi ein hunain yn esgidiau dysgwyr o bryd i’w gilydd.
Rwyf wedi mwynhau dysgu erioed, ac roeddwn yn ffodus iawn fy mod wedi cael athrawon eithriadol drwy gydol fy addysg, yn enwedig ym Mhrifysgol Aberystwyth. Nawr fy mod i ar yr ochr arall, rwy’n ymdrechu’n barhaus i fod yn addysgwr o’r math hwnnw: un sy’n ennyn ymddiriedaeth eu dysgwyr ac yn eu hannog i wneud eu gorau. Ymuno â’r Uned Gwella Dysgu ac Addysgu yw’r cam nesaf i mi, i ddatblygu ffyrdd o gynorthwyo staff â’u holl anghenion addysgu a dysgu. Yn awr yn fwy nag erioed, mae hyn yn waith hanfodol, wrth i bob un ohonom ddysgu i ddygymod ag argyfwng digynsail pandemig byd-eang, ac ymdrechu i leihau ei effaith ar ein myfyrwyr.
Os oes gennych ddiddordeb yn fy ymarfer creadigol, fy ymchwil neu fy nghyhoeddiadau, mae rhagor o wybodaeth ar fy ngwefan bersonol [dim ond Saesneg].