Arowlg profiad mewnwelediad digidol 2019-20: Beth yw eich barn am dechnoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cymryd rhan yn y prosiect Profiad Mewnwelediad Digidol sy’n ceisio ymchwilio i brofiadau ein myfyrwyr o dechnoleg. Mae’r prosiect yn seiliedig ar arolygon ar-lein a gynlluniwyd gan Jisc ac a ddefnyddir gan sefydliadau gwahanol ledled y DU.

Mae’n galluogi inni gael gwell syniad o sut mae myfyrwyr yn defnyddio technoleg a meincnodi ein canlyniadau yn erbyn sefydliadau Addysg Uwch eraill yn ein sector.

Byddem yn gwerthfawrogi eich cymorth i hyrwyddo’r arolwg hwn i’r holl fyfyrwyr.

Cynhadledd Fer: Gwaith Grŵp ac Asesiad Grŵp, Dydd Llun 16 Rhagfyr, 10.30yb

Rhaglen yr Cynhadledd Fer

Mini Conference Logo

Ddydd Llyn 16  Rhagfyr, ar 10.30yb, bydd yr Uned Datblygu Dyscu ac Addysgu’n cynnal Cynhadledd Fer yr Academi eleni.

Mae’r Gynhadledd Fer yn fersiwn llai o’n Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol sy’n ein galluogi i gasglu ynghyd gyfres o gyflwyniadau a gweithdai sy’n ymwneud â phwnc dysgu ac addysgu penodol.

Thema’r Gynhadledd Fer eleni yw Gwaith Grŵp ac Asesiad Grŵp.

Mae’n bleser gennym gadarnhau ein rhaglen:

 • Yr Athro John Traxler, Professor of Digital Learning, University of Wolverhampton: Working (Groups) in the Digital Age
 • Dr Jennifer Wood & Roberta Sartoni (Ieithoedd Modern): Group Work as an Active-Learning Tool in Translation Classes
 • Janet Roland & John Harrington (Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr): Supporting students who find group work challenging
 • Dr Gareth Llŷr Evans (Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu): Prosesau Creadigol Agored ac Asesu Grwpiau Bach
 • Dr Ian Archer (Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu): Learning Environments and your personality preferences
 • Mary Jacob (Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu): Designing and Assessing Group Work

Gobeithio y bydd modd i chi ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad hwn. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael yn y Gynhadledd Fer felly archebwch le drwy’r dudalen archebu hon.

Newidiadau i’r Drefn o Drosglwyddo Marciau

Y llynedd, fe gyflwynwyd Trosglwyddo Marciau, sef trefn o drosglwyddo marciau o Ganolfan Raddau Blackboard i gofnod y modiwl ar AStRA.

Ers hynny, rydym wedi bod wrthi’n gweithio i wella’r drefn, sydd wedi arwain at ambell newid. Bydd y rhan fwyaf o’r syniad o Drosglwyddo Marciau yn aros yr un peth. I’r rheiny yn eich plith sy’n defnyddio Trosglwyddo Marciau, fe welwch fod rhyngwyneb y system newydd ychydig yn wahanol wrth fapio’r colofnau a throsglwyddo’r graddau. Byddwn yn defnyddio Apex, offeryn cymwysiadau ar-lein, i fapio, cadarnhau, a throsglwyddo’r marciau i AStRA.

Byddwch yn gallu defnyddio’r offeryn Trosglwyddo Marciau yn yr un ffordd ag o’r blaen drwy fewngofnodi i Blackboard, canfod y modiwl, ehangu’r Offerynnau Cwrs o dan Reoli’r Cwrs a dewis AStRA::Map Columns. Fel ag o’r blaen, rhaid ichi fod yn Weinyddwr Adrannol neu’n Hyfforddwr ar y modiwlau y dymunwch eu trosglwyddo.

Mae’r gwelliannau yn cynnwys:

 • Mapio colofnau i amryfal fodiwlau. Gallu mapio’r un golofn i fodiwl gwahanol fydd yn caniatáu i fodiwlau Rhiant a Phlentyn gael eu mapio.
 • Gweld y marciau cyn ichi eu trosglwyddo. Mae’r rhyngwyneb newydd yn cynnwys rhagolwg fydd yn caniatáu ichi gadarnhau eich bod wedi mapio’r golofn gywir cyn cadarnhau eu bod yn gywir.
 • Gwiriadau amlwg ar gyfer 0 marc. Yn ogystal â’r rhagolwg, bydd neges weledol wrth ymyl marciau o 0 er mwyn ichi gadarnhau bod pob dim yn gywir.

Er mwyn eich helpu gyda’r newid hwn, byddwn yn cynnal ein sesiynau E-learning Essential: Introduction to Component Marks ar:

 • 03.12.2019, 10yb-11yb
 • 06.01.2020, 2yp-3yp
 • 13.01.2020, 11yb-12yp
 • 06.05.2020, 2yp-3yp
 • 19.05.2020, 11yb-12yp

Gellir archebu lle ar gyfer y sesiynau hyn ar lein. Yn y sesiynau hyn, byddwn yn trafod y syniad o drosglwyddo marciau yn ogystal â’ch cyflwyno a’ch arwain trwy’r rhyngwyneb newydd.

Diweddarwyd ein canllawiau Trosglwyddo Marciau ar lein i gynnwys y rhyngwyneb newydd ac maen nhw i’w gweld ar ein tudalennau gwe.

Yn ogystal â’r hyfforddiant, rydym yn fodlon cynnig hyfforddiant pwrpasol i grwpiau o 5 neu ragor o gyd-weithwyr. Os hoffech drefnu sesiwn hyfforddiant arbennig, anfonwch e-bost at eddysgu@aber.ac.uk.  

Os oes gennych gwestiynau am y drefn hon, cysylltwch ag eddysgu@aber.ac.uk / 01970 62 2472.

Canllawiau ar gyfer defnyddio Adborth Clywedol yn Turnitin

Banner for Audio Feedback

Rhagair

Meddalwedd e-gyflwyno yw Turnitin a ddefnyddir gan fyfyrwyr wrth gyflwyno eu gwaith a chan aelodau o staff wrth farcio. Caiff y marcio ei wneud trwy Stiwdio Adborth Turnitin, sy’n cynnwys llawer o nodweddion, megis cyfarwyddiadau, ffurflenni gradd, Quick Marks, crynodebau adborth, a sylwadau y gellir eu mewnosod. Yn y canllaw hwn, byddwn yn edrych yn benodol ar Adborth Clywedol, nodwedd sy’n caniatáu i hyfforddwyr recordio eu crynodebau adborth, a myfyrwyr i wrando yn ôl arnynt.

Mae defnyddio Adborth Clywedol yn cynnig llawer o fanteision, ac rydym yn gweld bod cydweithwyr ar draws y sector yn defnyddio’r nodwedd hon. Mewn astudiaeth ddiweddar ar effaith Adborth Clywedol, a gynhaliwyd gan gydweithwyr ym Mhrifysgol Lerpwl, nodwyd bod ‘ansawdd adborth a boddhad myfyrwyr […] yn uwch ar gyfer adborth clywedol nag ar gyfer adborth ysgrifenedig’ (Voelkel & Mello, 2014.: 29). Yn ogystal â hyn, dangosodd yr astudiaeth nad oes unrhyw wahaniaeth, o ran cynnydd a chyrhaeddiad, rhwng y myfyrwyr a gafodd adborth clywedol a’r rhai a gafodd adborth ysgrifenedig. Serch hynny, amlygodd yr astudiaeth fod myfyrwyr yn fwy tebygol o ailymweld ag adborth ysgrifenedig nag adborth clywedol.

Er mwyn cefnogi’r defnydd cynyddol o Adborth Clywedol, rydym wedi creu’r adnodd hwn i helpu staff i ddarparu adborth effeithiol i’w myfyrwyr. Os gennych ddiddordeb mewn defnyddio adborth clywedol, mae ein tudalennau E-gyflwyno yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â sut i greu mannau cyflwyno aseiniadau a darparu adborth ar Turnitin.

Polisïau ac Ymarfer Gorau

Yma ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae gennym bolisi sy’n ymdrin ag adborth ar asesiadau (3.2.17) sydd i’w gael o dan Asesu Cynlluniau trwy Gwrs yn y Llawlyfr Ansawdd Academaidd.  Mae’r egwyddorion sy’n ymwneud ag adborth yn berthnasol i adborth ysgrifenedig yn ogystal ag adborth clywedol. Nid yw adborth clywedol nac adborth ysgrifenedig yn cael eu trin yn wahanol o dan y polisïau hyn. Dylid strwythuro adborth clywedol yn yr un modd ag adborth ysgrifenedig, neu mewn modd tebyg, gan nodi cryfderau, gwendidau a phwyntiau i’w gwella.  

Yn ogystal â hyn, efallai y bydd y crynodeb o’r cyflwyniad gan Dr Gareth Norris, Dr Heather Norris ac Alexandra Brooks o’r Adran Seicoleg, o’r enw ‘Delivering Feedback through Audio Commentary’ a roddwyd yng Nghynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu 2018, yn ddefnyddiol i chi. Mae recordiad cryno o’r cyflwyniad hwnnw ar gael ar-lein.

Cyngor ar ddefnyddio Adborth Clywedol

1.      Cynlluniwch eich adborth

Rydym ni i gyd yn gwybod pa mor bwysig yw adborth i fyfyrwyr, yn enwedig o safbwynt rhoi arweiniad ar sut i wella eu perfformiad mewn aseiniadau yn y dyfodol. Os nad ydych wedi defnyddio Adborth Clywedol o’r blaen, efallai yr hoffech gynllunio’r hyn rydych yn bwriadu ei ddweud – trwy ddefnyddio pwyntiau bwled ar gyfer prif rannau eich adborth, bydd modd i chi gadw’ch ffocws wrth recordio eich adborth.  Yn wahanol i adborth ysgrifenedig, mae’r amser sydd gennych i recordio wedi’i gyfyngu i 3 munud, ac fe all fynd yn eithaf cyflym felly cynlluniwch ymlaen llaw i sicrhau eich bod yn cynnwys eich prif bwyntiau i gyd. Yn yr un modd ag adborth ysgrifenedig, mae’n bwysig bod yr adborth clywedol yn mynd i’r afael â meini prawf yr aseiniad. Gweler y pwynt ynglŷn â chynllunio, ond dylech hefyd nodi’n glir yn eich adborth clywedol pa rannau o’r meini prawf y mae eich adborth yn mynd i’r afael â hwy.

2.      Ystyriwch dôn eich llais

Bydd ychwanegu elfen glywedol i’ch adborth yn golygu y bydd angen i chi ystyried tôn eich llais. Yn aml, wrth roi adborth ar lafar, wyneb-yn-wyneb, gallwn gyfleu mwy o ystyr i’r unigolion, yn ogystal â sylwi ar arwyddion gweledol gan y myfyriwr sy’n derbyn yr adborth. Gydag adborth clywedol, mae’n bwysig cofio y bydd y myfyriwr yn gwrando ar yr adborth ar ei ben ei hun. Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi agweddau cadarnhaol y gwaith, yn ogystal â rhannau y gellir eu datblygu.

3.      Gwrandewch yn ôl ar eich adborth clywedol

Mae bob amser yn rhyfedd gwrando yn ôl arnoch chi’ch hun yn siarad, ond am yr ychydig droeon cyntaf y byddwch yn defnyddio adborth clywedol, gallwch gael teimlad o sut mae’r adborth yn swnio. Bydd gwrando’n ôl ar yr adborth yn caniatáu i chi sicrhau bod yr adborth yn gysylltiedig â’r meini prawf asesu. Yn anffodus, nid oes adnodd golygu ar gyfer adborth clywedol, ond gallwch bob amser ei ddileu a’i ail-recordio. Bydd gwrando’n ôl ar yr adborth hefyd yn caniatáu i chi ystyried a yw’r adborth yn mynd i’r afael â’r meini prawf. Yn ogystal â hyn, bydd modd i chi wneud yn siŵr nad ydych chi wedi recordio unrhyw beth nad oeddech am ei recordio, fel ci yn cyfarth neu larwm tân yn seinio.

4.      Gwnewch yn siŵr bod myfyrwyr yn gwybod sut i gael gafael ar eu hadborth

Er bod myfyrwyr yn aml yn defnyddio Turnitin i gyflwyno eu haseiniadau ac i gael adborth, mae’n bwysig rhoi gwybod i’r myfyrwyr y byddant yn cael adborth clywedol ar eu haseiniadau. Er ein bod yn gweld cynnydd yn nifer y staff sy’n defnyddio adborth clywedol, mae’n bwysig cofio y gallai myfyrwyr fod yn defnyddio’r nodwedd hon am y tro cyntaf. I glywed yr adborth clywedol, bydd rhaid i’r myfyrwyr ddod o hyd i’w haseiniad, ei agor, a chlicio ar y botwm chwarae yn ffenestr y crynodeb adborth:

Fel ag unrhyw adborth arall, gwnewch yn siŵr bod myfyrwyr yn gwybod sut i gysylltu â chi os oes ganddynt unrhyw ymholiadau ynglŷn â’u hadborth.

Dyma rai awgrymiadau technegol i’ch helpu i ddefnyddio’r nodwedd adborth clywedol:

 • Defnyddiwch Chrome neu Firefox i gael mynediad i Turnitin
 • Bydd neges yn ymddangos yn gofyn a ydych chi am gadw’r adborth – gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hyn trwy glicio ar yr eicon cadw
 • Peidiwch â thoglo rhwng aseiniadau a chofiwch gau’r aseiniad ar ôl i chi orffen ei farcio

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â defnyddio adborth clywedol, mae croeso i chi gysylltu â’r Uned Cyfoethogi Dysgu ac Addysgu.

Cyfeiriadau

Prifysgol Aberystwyth. 2019. ‘Adran 3: Asesu Cynlluniau trwy Gwrs’ Llawlyfr Ansawdd Academaidd. Ar gael ar-lein: https://www.aber.ac.uk/en/media/departmental/academicregistry/admissions/academicqualityhandbook/partb-rulesregs/chapterpdfx27s/01.-ALL-IN-ONE—Chapter-3—v3-Sept-2019.pdf. Dyddiad cyrchu diwethaf: 05.11.2019.

Voelkel, S. & Mello, L. 2014.   ‘Audio Feedback – Better Feedback?’ yn Bioscience Education . 22: 1. https://doi.org/10.11120/beej.2014.00022 Tud. 16-30. Dyddiad cyrchu diwethaf: 04.11.2019.

Cynhadledd Fer Cyweirnod: Gwaith (Grŵp) yn yr Oes Ddigidol

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi mai’r Athro John Traxler fydd y prif siaradwr yn ein Cynhadledd Fer.

Bydd y gynhadledd fer yn canolbwyntio ar Waith Grŵp ac Asesiad Grŵp ac fe’i cynhelir ddydd Llun 16 Rhagfyr, 10:30yb-4yp yn B.03,Canolfan Ddelweddu.

Gallwch archebu lle ar y digwyddiad ar-lein

Cynhadledd Fer Cyweirnod: Gwaith (Grŵp) yn yr Oes Ddigidol

Ers troad y ganrif, gwelsom dechnolegau digidol yn esblygu o fod yn ddrud, bregus, prin, tila ac anodd, ac yn aml ddim ond yn sefydliadol, i fod yn rymus, yn hollbresennol, hawdd, rhad a chadarn, a phersonol a chymdeithasol. Yn y cyfnod hwn, maent wedi newid natur y nwyddau, asedau, trafodion a threfniadaeth sy’n creu ein bywydau economaidd; wedi herio agweddau sicr materion, ymlyniadau a phrosesau gwleidyddol; mewn ieithoedd, daeth geirfaoedd, ffurfiau, a thafodieithoedd newydd i’r golwg; maent wedi bwydo braw moesol a chreu dulliau newydd o niweidio, sarhau a chamymddwyn.

Ar ben hynny, maent wedi rhoi i fyfyrwyr y modd a’r cyfle i greu, rhannu, trawsnewid, trafod a chael gafael ar syniadau, delweddau, hunaniaethau a gwybodaeth ac, wrth wneud hynny, wedi rhoi o fewn eu gafael y gallu i fygwth proffesiynau, sefydliadau a dulliau addysg sefydledig, i newid perchnogaeth a rheolaeth yr hyn sy’n wybyddus, pwy sy’n ei wybod a’r ffordd i gaffael yr wybodaeth.

Hwn felly yw’r byd y mae graddedigion yn mynd iddo, byd gwaith wedi’i drawsnewid a phopeth arall mewn bywyd yn ddi-ddiffiniad. Mae Prifysgolion yn mynd â hwy o strwythur a diogelwch yr ysgol i fydoedd lle nad yw’r naill na’r llall ar gael. Sut y gall furfiau pedagogaidd megis asesu a gwaith grŵp gefnogi’r trawsnewid hwn?

Cyflwynwch eich Modiwl Blackboard am Wobr Cwrs Nodedig

Gwobr ECA

Mae cyfnod cyflwyno ceisiadau am y Gwobrau Cwrs Nodedig bellach wedi dechrau. Y dyddiad cau i wneud cais yw 12 yp 31ain Ionawr 2020. I gyflwyno cais, lawrlwythwch ffurflen gais fan hyn a darllenwch y cyfarwyddiadau sydd ar ein gweddalennau.

Cynlluniwyd y Wobr Cwrs Nodedig i gydnabod arfer canmoladwy ym modiwlau Blackboard. Ers ei lansio yn 2013, gwobrwywyd 6 o fodiwlau canmoladwy, cafodd 12 gymeradwyaeth uchel a 3 arall eu cymeradwyo.

Eleni mae’r gwobrau ychydig yn wahanol. Er bod y Wobr yn dal i gael ei seilio ar Gyfarwyddyd Rhaglen Cwrs Nodedig Blackboard, gwnaethom rai addasiadau er mwyn pwysleisio’r dulliau rhyngweithiol y gellir defnyddio Blackboard i ddarparu amgylchedd dysgu cymysg i fyfyrwyr. Ar ben hyn, rhoddwyd pwys ychwanegol ar y meini prawf hygyrchedd er mwyn sicrhau bod pawb sy’n dysgu yn gallu cael defnydd o fodiwlau Blackboard.

Byddwn yn cynnal sesiynau hyfforddi i’r rhai sy’n ystyried cyflwyno cais am y Wobr ddydd Iau 12 Rhagfyr, 2yp-3yp yn E3, Ystafell Hyfforddi E-ddysgu a dydd Gwener 10 Ionawr, 2yp-3yp. Gallwch archebu lle trwy fynd i dudalennau archebu cwrs.

Yr Athro John Traxler – Cyflwyniad yn ein Cynhadledd Fechan

Mini Conference Logo

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi mai’r Athro John Traxler fydd y prif siaradwr yn ein Cynhadledd Fer. Bydd y gynhadledd fer yn canolbwyntio ar Waith Grŵp ac Asesiad Grŵp ac fe’i cynhelir ddydd Llun 16 Rhagfyr.

Mae John Traxler, FRSA, yn Athro mewn Dysgu Digidol yn y Sefydliad Addysg ym Mhrifysgol Wolverhampton. Mae’n un o arloeswyr dysgu symudol, ac mae wedi bod yn gysylltiedig â phrosiectau ers 2001 pan oedd yn gloriannydd ar gyfer m-learning, y prosiect mawr cyntaf yn yr UE. Ef yw Cyfarwyddwr Sefydlol a chyn Is-Lywydd yr International Association for Mobile Learning. Mae’n gyd-olygydd Mobile Learning: A Handbook for Educators and Trainers, a Mobile Learning: the Next Generation, sydd ar gael mewn Arabeg, a gyda’r Athro Agnes Kukulska-Hulme, Mobile Learning and Mathematics, Mobile Learning and STEM: Case Studies in Practice, and Mobile Learning in Higher Education: Challenges in Context, a nifer o areithiau, paneli, papurau, erthyglau a phenodau ar bob agwedd ar ddysgu gyda theclynnau symudol. Mae ei bapurau wedi cael eu dyfynnu dros 6000 o weithiau. Mae wedi gweithio ar nifer o ymgyrchoedd a phrosiectau dysgu digidol. Mae ei dybiaethau presennol yn canolbwyntio llai ar ’ddysgu symudol’ fel o’r blaen, ac yn hytrach ar effaith argaeledd byd-eang technoleg ddigidol bersonol gysylltiol ar berchnogaeth, sylwedd a natur gwybod a dysgu yn ein cymdeithasau. 

Bydd y rhaglen lawn yn cael ei chyhoeddi’n fuan. Yn y cyfamser, gallwch archebu lle ar y digwyddiad ar-lein. Os hoffech gyflwyno cynnig i’r gynhadledd fer eleni, llenwch y ffurflen hon ar-lein cyn dydd Llun 18 Tachwedd. 

Crynodeb o’r Gynhadledd Fach ar Addysg Gynhwysol: Rhan 2

Dyma’r ail bostiad blog yn trafod ein Cynhadledd Fach ar Addysg Gynhwysol a gynhaliwyd yn ddiweddar gan y Grŵp E-ddysgu. Am drosolwg o’r hanner cyntaf, gweler y postiad blog hwn.

Agorodd ail hanner y gynhadledd gyda Neil MacKintosh a Meirion Roberts o gynllun BioArloesi Cymru IBERS yn trafod ehangu mynediad i’w modiwlau. Yn ddiweddar, mae’r tîm wedi ceisio mynd i’r afael â’r prinder sgiliau lefel uchel a thechnegol mewn busnesau bio-seiliedig, gan gynnwys Bwyd-Amaeth. Un o amcanion y rhaglen yw i edrych ar ffyrdd o ddarparu cwrs dysgu o bell ar gyfer graddedigion sy’n gweithio ym myd diwydiant ar hyn o bryd ac nad oes ganddynt amser, o bosib, i wneud gradd ôl-raddedig. Gobeithir y bydd y cynllun yn cynyddu cynhyrchiant yng Nghymru trwy bwysleisio’r berthynas gilyddol rhwng diwydiant ac ymchwil. Mae cynllun BioArloesi Cymru yn gweithio’n agos â phartneriaid diwydiannol i ddarparu llwybr hyblyg i’r rhai hynny sydd mewn swyddi i ennill cymwysterau ôl-raddedig. Rhoddodd Neil gyflwyniad ar y cynllun cyn trosglwyddo’r awenau i’w gydweithiwr, Meirion Roberts. Mae Meirion yn ddarlithydd cyswllt yn BioArloesi Cymru ac mae’n gyfrifol am ddarparu profiad dysgu dwyieithog ar gyfer y modiwlau dysgu o bell uwchraddedig. Cyflwynir y cyrsiau BioArloesi ar-lein yn unig trwy ddefnyddio Blackboard ynghyd â llu o  wahanol ddeunyddiau dysgu. Ar hyn o bryd gall myfyrwyr sydd wedi’u cofrestru ar y cwrs fanteisio ar adnoddau yn Gymraeg a Saesneg. Un o’r tasgau cyntaf i Meirion ar ôl dechrau gweithio gydag uned BioArloesi Cymru oedd creu rhyngwyneb, deunydd a darlithoedd dwyieithog ar gyfer y cwrs. Mae’r modiwlau hyn yn defnyddio fforymau ar Blackboard fel dull asesu. Un o’r heriau sy’n codi wrth ddarparu’r modiwlau hyn yn ddwyieithog yw sut i gymedroli a hwyluso fforymau dwyieithog. Yn dilyn trafodaeth rhwng y cynadleddwyr, teimlwyd mai un ffordd ymlaen fyddai annog y rhai sy’n defnyddio’r fforymau i bostio eu hymatebion yn Gymraeg a Saesneg, yn hytrach na bod angen cyfieithu ymatebion Cymraeg i’r Saesneg. Pe gosodid cynsail i bostio yn y ddwy iaith teimlwyd y byddai hyn yn ddull mwy cynhwysol o greu amgylchedd dysgu dwyieithog. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â defnyddio fforymau a asesir, mae gwybodaeth am raddio’r bwrdd trafod ar gael yma

Ar ôl y cyflwyniad hwn, rhoddodd Mary Jacob, darlithydd mewn Dysgu ac Addysgu yn y GDSYA, a Nicky Cashman, cynghorydd hygyrchedd yn y Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr, gyflwyniad ar Greu Deunyddiau Dysgu Cynhwysol a Hygyrch. Nod y cyflwyniad oedd rhoi cyngor ymarferol i staff ar sut i greu adnoddau mwy hygyrch i fyfyrwyr, gan gynnwys eitemau y gellir eu lawrlwytho o’r Amgylchedd Dysgu Rhithwir. I roi ychydig o gyd-destun, mae 16% o Boblogaeth Myfyrwyr Aberystwyth wedi datgelu anabledd, sydd ychydig yn uwch na chyfartaledd y sector sef 12%. Trafododd Mary a Nicky y pynciau canlynol:

 • Offer Gwirio Hygyrchedd Microsoft – offeryn sydd wedi’i ymgorffori yn Word
 • Defnyddio arddulliau yn Word i wneud strwythur eich deunydd yn glir i fyfyrwyr
 • Sut i drosi eich dogfen Word yn ffeil PDF
 • Pa liwiau yw’r rhai mwyaf addas i’w defnyddio?

Yn ogystal â hyn, rhannodd Mary a Nicky adnodd a grëwyd gan Brifysgol Hull ar gyfer dylunio deunydd i ddysgwyr amrywiol. Mae’r adnodd hwn ar gael ar-lein a gellir dod o hyd iddo yma. Hefyd, dosbarthwyd taflen o’r enw ‘The Universal Design for Learning Guidelines’ a grëwyd gan CAST ac sydd i’w gael yma. Mae Mary hefyd yn cynnal Bwrdd Trello sy’n cynnwys llawer o adnoddau defnyddiol ar gyfer gweithgareddau dysgu ac addysgu. Mae yna garden ar y bwrdd Trello yn arbennig ar gyfer Creu Deunyddiau Dysgu Hygyrch, o dan yr adran Prosiectau/ meysydd diddordeb.

Rhoddwyd y cyflwyniad olaf gan Dr Jennifer Wood o’r Adran Ieithoedd Modern. Mae Dr Wood yn dysgu Sbaeneg a myfyriodd ar ei defnydd o Brofion Blackboard yn ei dysgu. Nod y profion hyn yw profi dealltwriaeth myfyrwyr sy’n dysgu Sbaeneg y tu allan i’r ystafell ddosbarth. Mae defnyddio Profion Blackboard yn galluogi Dr Wood i ryddhau amser yn ei gwersi wyneb yn wyneb a’i horiau cyswllt â’i myfyrwyr. Cyn defnyddio profion ar-lein, neilltuwyd amser gwerthfawr yn y sesiynau dysgu ar gyfer asesiadau dosbarth. Rhoddodd Dr Wood gyd-destun ychwanegol i’r cyflwyniad hefyd trwy drafod pryder ynghylch ieithoedd tramor (Foreign Language Anxiety) a sut y gall Profion Blackboard helpu i leddfu hyn oherwydd bod modd eu sefyll (a’u hailsefyll) ar amser sy’n siwtio’r myfyriwr ac mewn amgylchedd lle y maent yn teimlo’n gysurus. Un o fanteision defnyddio profion Blackboard yw bod modd eu hallforio, eu mewnforio a’u hail-ddefnyddio mewn modiwlau gwahanol ar ôl i chi eu llunio. Yn ogystal â hyn, gellir marcio profion yn awtomatig a rhoi adborth i’r myfyrwyr ar ôl iddynt gwblhau’r prawf. Gan ddibynnu ar yr angen dysgu, gall profion fod naill ai’n ffurfiannol neu’n grynodol a gellir eu cysylltu’n uniongyrchol â’r ganolfan raddau. Ond yn ogystal â’r manteision sy’n deillio o ddefnyddio profion, gall beri rhai heriau hefyd. Gall gymryd amser i lunio a chreu’r profion. Serch hynny gallwch eu creu ar amser sy’n gyfleus i chi, a gallwch eu mewnforio a’u defnyddio yn y modiwl sydd gennych dan sylw. Mantais hyn yw y bydd gennych adnodd y gallwch ei ddefnyddio o flwyddyn i flwyddyn. Os sylwch chi fod cwestiwn yn anghywir, gallwch ailddyrannu’r marciau, newid y graddau neu olygu’r cwestiwn ar gyfer pawb sydd wedi sefyll y prawf. Mae sawl math o gwestiynau y gellir eu defnyddio mewn cwisiau Blackboard. Gweler yma am restr lawn o’r mathau o gwestiynau sydd ar gael ar gyfer profion Blackboard (sylwch y bydd y math o gwestiwn a ddewiswch yn penderfynu a oes modd ei farcio’n awtomatig ai peidio). Mae rhagor o wybodaeth am brofion ar gael yma. Mae’r Grŵp E-ddysgu bob amser yn hapus i weithio gyda’n cydweithwyr academaidd i’ch helpu i gynllunio a chreu eich profion, a’u rhoi ar waith. Mae gennym gryn dipyn o arbenigedd yn y maes hwn. 

Ein Cynhadledd Fach eleni oedd ein prysuraf hyd yma o ran nifer y bobl a fynychodd. Blwyddyn nesaf efallai y bydd yn rhaid i ni ystyried symud i ystafell arall. Os hoffech awgrymu pwnc ar gyfer Cynhadledd Fach y flwyddyn nesaf mae croeso i chi gysylltu â ni. Hoffwn eich atgoffa hefyd bod ein Galwad am Gynigion ar agor ar gyfer ein Cynhadledd Fer. Gallwch gyflwyno cynnig trwy lenwi’r ffurflen ar-lein hon. Hoffem ddiolch i’r holl gyflwynwyr am roi o’u hamser ac am rannu eu harferion â phawb a fynychodd y gynhadledd.  

E-learning Group Image

Crynodeb o’r Gynhadledd Fach ar Addysg Gynhwysol: Rhan 1

Ar 10 Ebrill, croesawodd y Grŵp E-ddysgu 26 aelod o staff o bob rhan o’r Brifysgol i’r Gynhadledd Fach eleni. Thema’r Gynhadledd eleni oedd Addysg Gynhwysol a chafwyd chwe chyflwyniad yn amrywio o ganllawiau ymarferol ar sut i greu dogfennau hygyrch, i weithio gyda myfyrwyr niwroamrywiol. Oherwydd yr amrywiaeth eang o bynciau a drafodwyd, rhannwyd y crynodeb hwn yn ddwy ran, gyda rhan 1 yn trafod y tri chyflwyniad cyntaf. Darperir crynodeb o’r tri chyflwyniad olaf yn y postiad blog nesaf.

Agorodd y gynhadledd gyda chyflwyniad wedi’i recordio gan Dr Rob Grieve. Mae Dr Grieve yn uwch ddarlithydd mewn Ffisiotherapi ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste. Yn ogystal â’i ymchwil academaidd, mae Dr Grieve hefyd yn cynnal gweithdai o’r enw Stand Up and Be Heard. Mae’r gweithdai hyn yn canolbwyntio ar helpu myfyrwyr y mae arnynt ofn siarad yn gyhoeddus, a bod hynny’n effeithio ar asesiadau sy’n cynnwys elfen gyflwyno. Ategodd Dr Grieve ei gyflwyniad gydag ymchwil a gynhaliwyd gan Marinho et al (2017) a nododd fod gan 64% o fyfyrwyr israddedig (allan o sampl o 1,135) ofn siarad yn gyhoeddus, ac y byddai 89% ohonynt wedi hoffi cael arweiniad a chymorth ychwanegol gan eu sefydliadau ar siarad yn gyhoeddus. Wrth gloi ei gyflwyniad, eglurodd Dr Grieve strategaethau i staff a fyddai’n helpu i gynorthwyo myfyrwyr â siarad yn gyhoeddus a chyflwyniadau asesedig. Awgrymodd y dylid:

 1. Cydnabod bod ar lawer o fyfyrwyr ofn siarad yn gyhoeddus ar gyfer asesiadau modiwl, ac yn gyffredinol
 2. Heblaw am ein rôl yn dysgu pwnc, gallwn gynorthwyo myfyrwyr (neu eu cyfeirio ymlaen) […] i leihau eu hofn o siarad yn gyhoeddus
 3. Mae rhoi cyflwyniadau a siarad yn gyhoeddus yn sgiliau bywyd trosglwyddadwy sy’n gwneud myfyrwyr yn fwy cyflogadwy; nid dim ond ar gyfer asesiadau y’u defnyddir

Yn ogystal â hyn, nododd Dr Grieve nad oes rhaid i gyflwyniadau fod yn berffaith. Y neges allweddol i’w chyfleu i fyfyrwyr yw i fod yn nhw eu hunain wrth wneud cyflwyniadau, ac i fod yn awthentig. Bu’r gweithdai a gynhaliodd Rob yn hynod lwyddiannus i fyfyrwyr, yn enwedig y rhai a oedd yn mynd ymlaen i roi cyflwyniadau asesedig. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y gweithdai yma.

Presentation from Rob Grieve

Yn dilyn ymlaen o gyflwyniad Dr Grieve, cafwyd cyflwyniad gan Dr Debra Croft ar y gwaith y mae’r Ganolfan Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol wedi’i wneud i ymgorffori Sgiliau Craidd yn eu cwricwlwm yn y Brifysgol Haf. Cyflwynir y modiwl Sgiliau Craidd yn Wythnos 1 y cwrs yn bennaf, ac mae’n fodiwl yn ei rhinwedd ei hun. Nod y modiwl yw rhoi i fyfyrwyr y sgiliau astudio a’r sgiliau bywyd y bydd eu hangen arnynt yn ystod gweddill eu hamser yn y Brifysgol Haf a thu hwnt. O ystyried cyfyngiadau amser rhaglen y Brifysgol Haf, nid oes modd ymgorffori’r sgiliau craidd yn y cwricwlwm pwnc-benodol, felly mae angen i’r holl fyfyrwyr gymryd y modiwl Sgiliau Craidd.

Aeth y tîm ati i ddiwygio’r modiwl yn llwyr yn 2016-17, ar sail yr adborth a ddarparwyd gan fyfyrwyr a staff, a’i sgôr isel o ran boddhad myfyrwyr. O ganlyniad, cynyddodd cyfradd boddhad y modiwl Sgiliau Craidd i 80% yn 2016, 80au% uchel yn 2017, a 94% yn 2018. Priodolwyd llwyddiant y modiwl i’r newidiadau a wnaed gan y tîm dysgu. Y gwahaniaeth mwyaf yn 2018 oedd y newid i’r modd y cyflwynwyd y modiwl. Defnyddiwyd grwpiau caeedig ar Facebook i gyfathrebu â myfyrwyr amrywiol, gan wneud defnydd llawn o Blackboard a Turnitin ar gyfer aseiniadau. Rhoddai’r modiwl Sgiliau Craidd bwyslais ar yr elfen gynhwysol a gwahaniaethau dysgu, gan alluogi tiwtoriaid i ymgorffori gofynion yn eu dysgu. Mae’r asesiadau wedi’u safoni ac wedi’u cynllunio i fod yn gynhwysol o’r cychwyn sy’n golygu bod pawb yn gwneud yr un asesiad. Maent hefyd yn defnyddio cwisiau Blackboard sy’n cael eu marcio’n awtomatig ar gyfer sgiliau hyfforddi a TG. Ceir rhagor o wybodaeth am waith y Ganolfan Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol yma.

Cyflwynwyd y drydedd a’r olaf o sesiynau hanner hwn y gynhadledd gan Janet Roland a Caroline White o’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd. Nod eu cyflwyniad, Teaching for Everyone: Neurodiversity and Inclusive Practices, oedd darparu’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i greu gweithgareddau dysgu ac addysgu ar gyfer myfyrwyr niwroamrywiol. Agorodd y gweithdy gydag ymarfer i dorri’r iâ. Mewn parau, gofynnwyd i’r cyfranogwyr labelu eu hunain ‘A’ a ‘B’. Yn gyntaf, gofynnwyd i bob ‘A’ siarad am eu gwyliau diwethaf am 1 munud gyda ‘B’. Wedyn, gofynnwyd i bob ‘B’ siarad am eu gwyliau diwethaf gydag ‘A’, ond heb ddefnyddio unrhyw air sy’n cynnwys y llythyren ‘E’. Yna, rhoddwyd amlen i’r cyfranogwyr yn cynnwys termau am ymddygiad niwroamrywiol a’u nodweddion, a gofynnwyd iddynt baru’r labeli â’r nodweddion perthnasol. Bu’r cyflwyniad hwn gyfle i’r cyfranogwyr ystyried y gwahanol broffiliau niwroamrywiol a strategaethau y gellir eu defnyddio i greu profiad dysgu mwy cynhwysol. 

Cyfeiriadau

Marinho, ACF., de Madeiros, AM., Gama, AC and Teixeira, LC. 2017. Fear of Public Speaking: Perception of College Students and Correlates. Journal of Voice. 31: 1. DOI: 10.1016/j.jvoice.2015.12.012.

Galwad am Gynigion – Gwaith Grŵp ac Asesiad Grŵp

Mini Conference Logo

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi y cynhelir y cyntaf o Gynadleddau Byr yr Academi eleni ar ddydd Llun 16 Rhagfyr 2019. Bydd y Gynhadledd Fer hon yn ymchwilio i natur fanteisiol a chymhleth gwaith grŵp, yn y dosbarth a’r tu allan iddo, ac fel dull o asesu.

Rydym yn chwilio am ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r Brifysgol i roi cyflwyniadau, arddangosiadau, gweithdai a thrafodaethau ar sut y maent yn mynd i’r afael ag addysgu grwpiau. Os hoffech gyflwyno cynnig i’r gynhadledd fer eleni, llenwch y ffurflen hon ar-lein cyn dydd Llun 18 Tachwedd. 

Dyma rai o’r pynciau posibl:

 • Dylunio a marcio asesiad grŵp (gan gynnwys marcio gan gyfoedion)
 • Dulliau o fewnosod gwaith grŵp i’ch addysgu (addysgu mawr a bach)
 • Defnyddio technoleg mewn gwaith grŵp
 • Rheoli a chynorthwyo dynameg grŵp gwahanol

Gallwch gofrestru i ddod i’r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, e-bostiwch udda@aber.ac.uk.