Galwad am Gynigion – Gwaith Grŵp ac Asesiad Grŵp

Mini Conference Logo

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi y cynhelir y cyntaf o Gynadleddau Byr yr Academi eleni ar ddydd Llun 16 Rhagfyr 2019. Bydd y Gynhadledd Fer hon yn ymchwilio i natur fanteisiol a chymhleth gwaith grŵp, yn y dosbarth a’r tu allan iddo, ac fel dull o asesu.

Rydym yn chwilio am ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r Brifysgol i roi cyflwyniadau, arddangosiadau, gweithdai a thrafodaethau ar sut y maent yn mynd i’r afael ag addysgu grwpiau. Os hoffech gyflwyno cynnig i’r gynhadledd fer eleni, llenwch y ffurflen hon ar-lein cyn dydd Llun 28 Tachwedd. 

Dyma rai o’r pynciau posibl:

 • Dylunio a marcio asesiad grŵp (gan gynnwys marcio gan gyfoedion)
 • Dulliau o fewnosod gwaith grŵp i’ch addysgu (addysgu mawr a bach)
 • Defnyddio technoleg mewn gwaith grŵp
 • Rheoli a chynorthwyo dynameg grŵp gwahanol

Gallwch gofrestru i ddod i’r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, e-bostiwch udda@aber.ac.uk.   

4ydd Diwrnod Gweithredu Rhyngwladol yn erbyn Twyllo ar Gontract

Turnitin icon

Heddiw, 16 Hydref 2019, yw’r 4ydd Diwrnod Gweithredu Rhyngwladol yn erbyn Twyllo ar Gontract.

Yn y blogiad arbennig hwn, byddwn yn rhoi crynodeb o sut mae Twyllo ar Gontract yn effeithio ar Addysg Uwch. Ym Mhrydain, mae Twyllo ar Gontract yn golygu defnyddio melinau traethodau. Mae’r gwasanaethau hyn wedi cael mwyfwy o sylw yn y blynyddoedd diwethaf, ac yn ôl adroddiad a wnaed ym Mhrifysgol Abertawe, mae un ym mhob saith o raddedigion diweddar wedi cyfaddef iddynt dalu rhywun i wneud eu gwaith drostynt (Newton, 2018).  Er mwyn tynnu sylw at y mater hwn, mae’r Ganolfan Ryngwladol dros Uniondeb Academaidd yn yr Unol Daleithiau wedi sefydlu’r Diwrnod Gweithredu Rhyngwladol yn erbyn Twyllo ar Gontract. Yng ngwledydd Prydain, yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch (ASA) sy’n darparu arweiniad ar Dwyllo ar Gontract.

Yn 2018, ysgrifennodd penaethiaid mwy na 40 o brifysgolion ym Mhrydain at yr Ysgrifennydd Addysg gan ofyn am wahardd melinau traethodau. Mae hefyd achosion cyfreithiol yn dal i fynd yn eu blaen yn erbyn yr arfer hwn. Yma ym Mhrifysgol Aberystwyth mae defnyddio melinau traethodau yn dod o dan y rheoliadau Ymddygiad Academaidd Annerbyniol.

Myfyrwyr – pwy all helpu?

O safbwynt myfyrwyr, mae sawl rheswm a all esbonio pam rydych yn credu mai Twyllo ar Gontract yw’r unig ateb. Efallai nad ydych wedi gadael digon o amser i gwblhau’ch aseiniad. Efallai nad ydych yn deall cwestiwn yr aseiniad neu’ch bod chi’n ei chael hi’n anodd deall cysyniad cymhleth. Efallai hefyd eich bod yn pryderu am eich marciau ac yn awyddus i wneud yn well. Beth bynnag fo’r rheswm, mae digonedd o bobl o gwmpas a all eich helpu i wneud eich gorau glas â’ch aseiniadau.

Y peth cyntaf i’w wneud ar ddechrau’r semester yw sicrhewch eich bod yn cynllunio’ch amser yn ofalus. Rhowch ddigon o amser i chi’ch hunan i edrych drwy’r wybodaeth am yr aseiniad a’r modiwl. Sicrhewch eich bod yn cael gwybod pob un o’ch dyddiadau cau i’ch modiwlau a’ch bod yn eu rhoi ar eich calendr ar-lein. Os gwnewch hynny, fe fyddwch yn gwybod pryd y bydd angen i chi baratoi’ch gwahanol aseiniadau a phryd y byddwch yn debygol o fod ar eich prysuraf. Mae hynny hefyd yn rhoi digon o amser i chi i ddeall eich aseiniad a’r hyn y disgwylir i chi ei wneud.

Sicrhewch eich bod chi’n gofyn am gymorth. Os na ddeallwch gwestiwn yr aseiniad neu gysyniad, siaradwch â’ch darlithydd neu’ch tiwtor a gofynnwch am gymorth. Gofynnwch gwestiynau penodol – pa ran yn union o’r ddamcaniaeth neu gysyniad na ddeallwch? Edrychwch ar y deunydd sydd ar gael i chi drwy ‘Blackboard’ megis nodiadau darlithoedd, sleidiau PowerPoint, neu recordiadau o’ch darlithoedd, a’u defnyddio i’ch helpu i wneud penderfyniad am eich aseiniad ar sail gwybodaeth gadarn. Siaradwch â’ch cyd-fyfyrwyr hefyd ac efallai y gallwch ystyried sefydlu grŵp astudio i drafod materion penodol.  Gallwch hefyd gael cyngor gan Lyfrgell y Brifysgol, gan gynnwys cyngor am gadw cyfeiriadau rydych wedi dod ar eu traws a’r feddalwedd sydd ar gael i’ch helpu i reoli a fformatio’ch cyfeirnodau. 

Rhowch ddigon o amser i chi’ch hun i edrych ar yr adborth a gawsoch o’ch aseiniadau blaenorol ac i ystyried yr adborth hwnnw. Ystyriwch y meysydd rydych wedi gwneud yn dda ynddynt, yn ogystal â’r hyn y gallwch ei wella. Yn eich aseiniad nesaf, ceisiwch wella’r elfennau hynny sydd wedi’u nodi yn rhai i’w gwella. Does dim modd defnyddio Melin Draethodau i wneud hynny – dim ond chi sy’n adnabod eich gwaith eich hun a pha elfennau mae angen i chi ganolbwyntio arnynt. Gallwch weld yr holl adborth rydych wedi’i gael o’ch aseiniadau drwy fewngofnodi i Blackboard.

Yn y newyddion

Newyddion y BBC. 2018. ‘Essay cheating: how common is it?’. Newyddion y BBC.. [ar-lein]. https://www.bbc.co.uk/news/education-43975508. Dyddiad cyrchu diwethaf: 02.10.2019.

Newyddion y BBC. 2018. ‘Essay mills: ‘One in seven’ paying for university essays. Newyddion y BBC.. [ar-lein]. https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-45358185. Dyddiad cyrchu diwethaf: 02.10.2019.

Husbands, C. 2019. ‘Essay mills prey on vulnerable students – let’s stamp them out’. The Guardian. 20 Mawrth. [ar-lein]. Ar gael yn: https://www.theguardian.com/education/2019/mar/20/essay-mills-prey-on-vulnerable-students-lets-stamp-them-out. Dyddiad cyrchu diwethaf: 01.10.2019. 

Cyfeiriadau

Newton, P. 2018. ‘How common is Commercial Contract Cheating in Higher Education and is it increasing? A systematic review’. Frontiers in Education. 30 Awst. [ar-lein]. Ar gael yn: https://doi.org/10.3389/feduc.2018.00067. Dyddiad cyrchu diwethaf: 02.10.2019. 

ASA. 2017. Contracting to Cheat in Higher Education: How to Address Contract Cheating, the Use of Third-Party Services and Essay Mills. [ar-lein]. Ar gael yn: https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/quality-code/contracting-to-cheat-in-higher-education.pdf?sfvrsn=f66af681_10. Dyddiad cyrchu diwethaf: 01.10.2019.

Newidiadau i Beiriannau Dysgu

Dros yr haf, mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth wedi gwneud rhai newidiadau i’r offer yn yr ystafelloedd dysgu:

 • Cipio bwrdd gwyn gyda chamerâu Crestron Airboard
 • Dull Cyflwynydd PowerPoint gydag adlewyrchu sgrin
 • Byrddau gwyn rhyngweithiol gyda sgriniau CleverTouch

Mae’r offer hyn ar gael mewn detholiad o ystafelloedd ledled y campws.

Crestron Airboard

Bydd cipio bwrdd gwyn yn taflunio popeth yr ydych yn ei ysgrifennu ar y sgrin. Gallwch hefyd ei ddefnyddio i recordio eich nodiadau bwrdd gwyn.

Mae cipio bwrdd gwyn ar gael yn:

 • IBERS 0.30,
 • IBERS 0.31,
 • Edward Llwyd 3.34
 • Hugh Owen E3
 • Hugh Owen C22

Ar ôl mewngofnodi i’r cyfrifiadur:

 1. Cliciwch ar yr eicon Crestron Airboard ar y bwrdd gwaith
 2. Mae uned Crestron ar wal ger y bwrdd gwyn.
 3. Pan fydd y botwm ar yr uned yn fflachio’n las, pwyswch y botwm

Bydd tudalen Crestron wedyn yn ymddangos ar y sgrin ac yn dangos eich llawysgrifen ar y sgrin. Gallwch rannu dolen i’r dudalen hon â’ch myfyrwyr. Bydd modd iddynt weld eich llawysgrifen ar liniadur, llechen neu ffôn symudol.

Os hoffech recordio’r llawysgrifen gyda Panopto, bydd angen i chi wneud yn siŵr eich bod yn dewis cipio i sgrin y cyfrifiadur yn ogystal ag unrhyw PowerPoint yr ydych yn ei ddefnyddio wrth ddechrau eich recordiad. Bydd angen i chi wneud yn siŵr mai gweddalen Crestron yw’r brif ffenestr sydd ar agor ar y cyfrifiadur pan fyddwch yn ysgrifennu ar y bwrdd.

Dull Cyflwynydd

Gallwch ddefnyddio’r Dull Cyflwynydd i ddangos eich sleidiau PowerPoint i fyfyrwyr, a gweld nodiadau’r siaradwr eich hun o’r peiriant yn yr ystafell ddysgu.

Ar gael yn:

 • Edward Llwyd 3.34
 • IBERS 0.30
 • IBERS 0.31
 • Labordai Iaith Hugh Owen (BA8 a BA9)
 • Hugh Owen C22 (bob amser yn y dull cyflwynydd gyda dau fonitor)
 • Pob ystafell ddysgu yn Penbryn 5.

Pan fyddwch yn mewngofnodi i’r cyfrifiadur bydd yn mynd yn awtomatig i adlewyrchu sgrin. Golyga hyn y bydd yr hyn a ddangosir ar y monitor yr un fath â’r hyn a ddangosir ar y sgrin taflunio. Os hoffech ddefnyddio Dull Cyflwynydd PowerPoint (nodiadau siaradwr ar y monitor a sleidiau ar y sgrin):

 1. Cliciwch ar Extend Display ar y bwrdd gwaith
 2. I recordio’r sleidiau ond nid y nodiadau, gosodwch Panopto i gipio Ail Sgrin ac nid y Brif Sgrin.
 3. Gallwch symud ffenestri o’ch prif sgrin (monitor) i’r Ail Sgrin (sgrin) drwy ei lusgo i ochr chwith y monitor
 4. I fynd yn ôl i’r wedd arferol, cliciwch ar Mirror Display

Byrddau Gwyn Rhyngweithiol

Ar gael yn:

 • Yr holl ystafelloedd dysgu yn Penbryn 5.

I ddefnyddio’r byrddau CleverTouch fel bwrdd gwyn:

 1. Tapiwch ar waelod y sgrin > dewiswch Lux
 2. Tapiwch ar y saeth chwith neu dde > dewiswch Note

Bydd hyn wedyn yn agor rhaglen bwrdd gwyn a gallwch ei anodi. Byddwch yn ymwybodol nad yw’n bosibl recordio’r sgriniau hyn gyda Panopto.

I fynd yn ôl i’r cyfrifiadur tapiwch ar waelod y sgrin a dewis HDMI.

I anodi PowerPoint ac ati ar y cyfrifiadur (dull HDMI)

 1. Cliciwch ar y saeth chwith neu dde ar y bwrdd
 2. Cliciwch ar yr eicon beiro
 3. Bydd hyn yn rhoi llun o’r sgrin, ni fyddwch yn gallu rhyngweithio â’r sgrin ond gallwch ysgrifennu arni.
 4. I symud ymlaen i’r sleid nesaf, cliciwch ar y saeth chwith neu dde ar y bwrdd
 5. Cliciwch ar yr eicon croes

Bydd hyn yn colli eich anodiadau. Noder y bydd eich anodiadau’n diflannu pan fyddwch yn symud i’r sgrin nesaf. Hefyd, ni chaiff anodiadau eu cipio gyda Panopto.

Fforwm Academi 2019/20

Ymunwch â ni ar gyfer Fforwm Academi cynta’r flwyddyn yn E3, Ystafell Hyfforddi E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen ar 29 Hydref, 10-11yb. Cliciwch fan hyn i archebu eich lle.

Yn y Fforwm Academi cyntaf hwn byddwn yn rhoi trosolwg o’r Traciwr Digidol Myfyrwyr JISC.

Y Fforymau Academi ar gyfer y flwyddyn yw:

Dydd

Amser

Teitl

Ystafell

06.12.2019 11yb-12yp Engaging with Seminar Reading Hermann Ethé (Llyfrgell Hugh Owen)
05.02.2020 2yp-3yp Using Technology in Small Group Teaching B20, Llandinam
17.03.2020 10yb-11yb Using Technology in Large Group Teaching E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu
21.05.2020 11yb-12yp Using Technology for Group Work E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu

Fforwm Newydd Dysgu o Bell

Anelir y Fforymau hyn yn benodol at rai sy’n addysgu ar gyrsiau Dysgu o Bell neu’n ystyried darparu cynnwys o’r fath yn y dyfodol.

Dydd

Amser

Teitl

Ystafell

22.10.2019 1yp-2yp Strategies for Monitoring Student Engagement E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu
18.02.2020 1yp-2yp Creating a Podcast E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu
26.05.2020 1yp-2yp Gauging Opinion from a Distance E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu

Gobeithio y gallwch ddod i’r fforymau hyn. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Fforwm Newydd Dysgu o Bell

Distance Learner BannerRydyn ni’n gyffrous iawn i allu cyhoeddi Fforwm newydd Dysgu o Bell i staff. Anelir y Fforymau hyn yn benodol at rai sy’n addysgu ar gyrsiau Dysgu o Bell neu’n ystyried darparu cynnwys o’r fath yn y dyfodol.

Cafodd y Fforwm Dysgu o Bell ei sefydlu eleni yn y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu. Archebwch eich lle ar y cyrsiau ar-lein isod.

Eleni, cynhelir 3 Fforwm Dysgu o Bell:

Fforwm Dysgu o Bell 1: Strategaeth i Fonitro Ymgysylltiad Myfyrwyr

Dydd Mawrth 22 Hydref 2019, 1pm-2pm, Ystafell Hyfforddi E-ddysgu E3

Yn y cyntaf o’r Fforymau Dysgu o Bell byddwn yn edrych sut i fesur y graddau y mae myfyrwyr yn ymgysylltu â gweithgareddau dysgu yn Blackboard. Mae llawer o wahanol fathau o gyfleoedd a gweithgareddau dysgu ar Blackboard. Yn y sesiwn hon, byddwn yn edrych sut i fesur y graddau y mae myfyrwyr yn ymgysylltu â Blackboard i fyfyrwyr Dysgu o Bell.

Fforwm Dysgu o Bell 2: Creu Podlediad

Dydd Mawrth 18 Hydref 2020, 1pm-2pm, Ystafell Hyfforddi E-ddysgu E3

Yn yr ail o’r Fforymau Dysgu o Bell byddwn yn ystyried sut i Greu Podlediad. Mae podlediad yn ffordd dda iawn o ennyn diddordeb eich myfyrwyr yn y cynnwys rydych yn ei greu, yn ogystal â rhoi cyfleoedd iddynt adeiladu gweithgareddau i mewn i’r podlediad. Fe edrychwn ar bodlediad a ddyluniwyd yn llwyddiannus, yn ogystal ag ystyried elfennau ymarferol creu podlediad a’i ymgorffori yn eich cwrs Blackboard.

Fforwm Dysgu o Bell 3: Mesur Barn Myfyrwyr o Bell

Dydd Mawrth 26 Mai 2020, 1pm-2pm, Ystafell Hyfforddi E-ddysgu E3

Yn y trydydd o’r Fforymau Dysgu o Bell, byddwn yn ystyried sut mae modd mesur barn myfyrwyr o bellter. Bydd strategaethau yn cael eu trafod a’u cyflwyno ar gyfer gwneud i fyfyrwyr dysgu o bell deimlo’n rhan o gymuned a hefyd i ddysgu oddi wrth ei gilydd. Fe gyflwynwn weithgareddau y gellir eu gwneud ar Blackboard i gynorthwyo hyn, yn ogystal â thechnolegau eraill, er enghraifft pleidlais ar-lein a ‘Skype for Business’.

Gobeithio y gallwch ddod i’r fforymau hyn. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Croeso i fyfyrwyr newydd (a chroeso’n ôl i bawb sy’n dychwelyd) – awgrymiadau ar sut i ddefnyddio ein systemau E-ddysgu

Croeso i'n holl fyfyrwyr newydd

Hoffem groesawu’r holl fyfyrwyr newydd a dweud ‘croeso’n ôl’ wrth y rheini ohonoch sy’n ymuno â ni eto am flwyddyn arall. Gan fod y tymor bellach ar gychwyn, dyma rywfaint o gyngor ac awgrymiadau ichi o ran defnyddio ein systemau E-ddysgu. Yn y blogbost hwn, byddwn yn cyflwyno ein prif wasanaethau i chi. Mae cefnogaeth a chyngor ar e-ddysgu yn cael eu darparu gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu o fewn y Gwasanaethau Gwybodaeth.

Dyma rai o’n hawgrymiadau gorau i’ch helpu i ddechrau defnyddio ein systemau.

 • Defnyddiwch Chrome neu Firefox i gael mynediad i’n systemau
 • Gwnewch yn siŵr fod eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Aberystwyth wrth law gennych
 • Dros yr wythnosau nesaf, treuliwch amser yn ymgyfarwyddo â’r systemau hyn fel eich bod yn barod i’w defnyddio

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â gwasanaethau TG neu’r llyfrgell, ebostiwch gg@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 62 2400.

Yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir

Blackboard Logo

Blackboard yw amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol. Gallwch ddod o hyd i Blackboard trwy fynd i blackboard.aber.ac.uk. Bydd arnoch angen eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Aberystwyth er mwyn mewngofnodi. Bydd eich dewis iaith ar gyfer defnyddio Blackboard yn seiliedig ar eich dewis iaith yn eich cofnod myfyriwr (Cymraeg neu Saesneg). Bydd gan bob modiwl y byddwch yn ei astudio ei safle Blackboard ei hun.  Yma, cewch adnoddau a fydd yn cefnogi eich dysgu a’ch addysgu.  Byddwch hefyd yn gallu cael gafael ar recordiadau o’ch darlithoedd a chyflwyno eich aseiniadau yn electronig. Gallwch lywio eich ffordd i wahanol rannau o fodiwl trwy glicio ar y ddewislen ar y chwith.

Yn ogystal â chael gafael ar eich adnoddau dysgu, efallai y bydd eich darlithydd yn gofyn ichi wneud gweithgareddau eraill yn Blackboard megis profion neu gwisiau, wicis, blogiau, neu ddyddiaduron myfyriol. Bydd gennych hefyd safleoedd Adrannol a fydd yn cynnwys gwybodaeth bwysig am eich aseiniadau a’r gefnogaeth bellach y gallwch ei chael.

E-gyflwyno

Turnitin logo

Bydd pob darn o waith testun sydd wedi’i lunio ar raglen prosesu geiriau yn cael ei gyflwyno’n electronig trwy gyfrwng Blackboard yn ystod eich cyfnod yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Byddwch hefyd yn cael eich marciau a’ch adborth yn electronig. Mae dau wahanol fath o gyflwyno electronig ar gael: Turnitin a Blackboard Assignment. Mae gennym gyngor penodol ar gyflwyno trwy gyfrwng Turnitin a hefyd trwy gyfrwng Blackboard Assignment yn ein Cwestiynau a Ofynnir yn Aml. Gweler isod ein hawgrymiadau pennaf ar sut i gyflwyno eich gwaith yn electronig:

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi digon o amser i chi’ch hun gyflwyno’r aseiniad cyn y dyddiad cau
 • Bydd y rhan fwyaf o’r gwaith y byddwch yn ei gyflwyno yn cael ei farcio’n ddienw, felly peidiwch ag ysgrifennu eich enw ar eich aseiniad
 • Cadwch eich aseiniad dan enw sy’n ystyrlon i chi
 • Gwiriwch ddwywaith eich bod yn cyflwyno’r gwaith i’r modiwl cywir
 • Edrychwch ar eich ebost wedi ichi gyflwyno er mwyn gwneud yn siŵr eich bod wedi cael derbynneb ebost
 • Treuliwch amser yn darllen eich adborth yn ofalus ar ôl i chi gael eich marciau

Recordio Darlithoedd

Panopto logo

Mae Prifysgol Aberystwyth yn defnyddio meddalwedd recordio darlithoedd o’r enw Panopto. Mae hyn yn golygu y gallwch gael gafael ar recordiadau o’ch darlithoedd trwy Blackboard. Mae gan Nordmann et al (2018) ffeithlun da ar sut i wneud y defnydd gorau o recordiadau o ddarlithoedd er mwyn cefnogi eich dysgu. Dyma grynodeb o’u cyngor:

Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd i’ch darlithoedd. Er bod recordiadau o ddarlithoedd ar gael ichi, ni ddylid eu defnyddio yn hytrach na bod yn bresennol yn y sesiwn ddysgu ei hun. Bryd hynny, cewch gyfleoedd i ofyn cwestiynau ac i ddysgu hefyd gan eich cyfoedion. Meddyliwch am y recordiad o’r ddarlith fel rhywbeth sy’n atodol i’r sesiynau dysgu byw. Yn eich darlithoedd, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud nodiadau a cheisiwch grynhoi’r trafodaethau yn eich geiriau eich hun.

Wrth ailwylio’r darlithoedd, byddwch yn benodol ac ewch yn ôl i’r rhannau nad ydych yn eu deall neu nad ydych yn eu cofio. Peidiwch â gwylio’r ddarlith gyfan – yn ddelfrydol dylech wneud hyn o fewn ychydig ddyddiau i’r ddarlith er mwyn gweld faint yr ydych yn ei gofio. Gwnewch yn siŵr fod eich nodiadau o’r ddarlith wrth law gennych fel y gallwch ychwanegu atynt.

Os na allwch fynd i’r ddarlith am resymau dilys, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwylio’r recordiad o fewn wythnos fel y byddwch yn ymwybodol o’r cynnwys diweddaraf – peidiwch â chadw’r holl ddarlithoedd tan ddiwedd y semester a’u gwylio i gyd un ar ôl y llall bryd hynny. Os byddwch yn defnyddio’r recordiad, gwyliwch ef ar y cyflymder arferol heb ei gyflymu er mwyn symud ymlaen. Rhowch eich sylw’n llawn i’r recordiad a pheidiwch â gwneud tasgau eraill. Ewch yn ôl at y rhannau nad ydych yn eu deall a’u hailwylio.  Gallwch ganfod yr erthygl lawn ar-lein.

Cyfeiriadau

Nordmann, E., Kuepper-Tetzel, C. E., Robson, L., Phillipson, S., Lipan, G., & Mcgeorge, P. (2018). Lecture capture: Practical recommendations for students and lecturers. [ar-lein]. https://doi.org/10.31234/osf.io/sd7u4. Cyrchwyd ddiwethaf: 03.10.2019.

Modiwlau Rhiant a Phlentyn

Image of Blackboard logo and parent-child

Gan fod modiwlau 2019-20 bellach ar gael i staff, gallwn eu cysylltu gyda’i gilydd ar gais cydgysylltydd y modiwl. Cyfeirir at y drefn hon fel trefn rhiant a phlentyn. Mae cysylltu modiwlau gyda’i gilydd yn ffordd effeithiol o drafod modiwlau ar wahân a chanddynt yr un cynnwys er mwyn osgoi uwchlwytho deunyddiau ar gyfer dau neu ragor o wahanol fodiwlau.

Yn ôl y drefn hon, bydd un modiwl yn rhiant, a’r modiwl(au) arall/eraill yn blentyn. Ni chyfyngir ar nifer y modiwlau plentyn ond ni ellir cael mwy nag un rhiant.

Os ydych yn gydgysylltydd modiwlau ac os hoffech gysylltu eich modiwlau yn ôl y drefn hon, cysylltwch ag eddysgu@aber.ac.uk gan roi’r codau modiwl ar gyfer y modiwlau rhiant a phlentyn.

Enghreifftiau o Aberystwyth

Mae llawer o aelodau staff eisoes yn defnyddio modiwlau rhiant a phlentyn ar draws y sefydliad. Dyma rai enghreifftiau:

 1. Dysgir yr un cynnwys ar y modiwlau ond mae modiwl ar gael i flynyddoedd gwahanol
 2. Modiwlau â’r un cynnwys a ddysgir yn Gymraeg a Saesneg
 3. Modiwlau sy’n dod â gwahanol gynlluniau gradd at ei gilydd a chanddynt wahanol gyfeirnodau modiwl, er enghraifft modiwlau traethodau estynedig

Yn y bôn, mae pob modiwl sy’n rhannu’r un cynnwys yn ddelfrydol ar gyfer modiwlau rhiant a phlentyn.

Beth mae’r myfyrwyr yn ei weld?

Bydd y myfyrwyr yn gweld enw’r modiwl y maen nhw wedi’i gofrestru ar ei gyfer (hyd yn oed os mai’r modiwl plentyn yw hwnnw) wrth fewngofnodi i Blackboard ond byddant yn gweld yr holl gynnwys a osodir yn y modiwl rhiant. Ni chaiff hyfforddwyr osod cynnwys yn y modiwl plentyn.

I’w ystyried

Nawr, cyn dechrau’r tymor ac wrth i gynnwys modiwlau gael ei greu, yw’r amser perffaith ar gyfer cysylltu eich modiwlau. Er bod cysylltu modiwlau yn arbed amser wrth lwytho deunyddiau, fe ddylech hefyd ystyried yr isod:

 • Gellir gweld yr holl gynnwys cyn gynted ag y bydd y modiwlau yn cael eu cyfuno (cyn belled â bod y myfyrwyr wedi’u cofrestru ar y modiwl). Yn ogystal â sleidiau PowerPoint, deunyddiau darlithoedd, mae’n cynnwys hefyd Gyhoeddiadau ac offerynnau rhyngweithiol eraill ar eich modiwl rhiant
 • Ni fydd rhyngweithiadau myfyrwyr hanesyddol ar fodiwl plentyn (megis defnyddio blog neu bostio mewn byrddau trafod) ar gael ar ôl i’r modiwlau gael eu cyfuno
 • Ni fydd modd gweld unrhyw fannau cyflwyno a grëwyd ar fodiwl plentyn cyn y cyfuno. Fe’ch cynghorir i’w creu o’r newydd yn y modiwl rhiant

Sut gallaf reoli’r cynnwys er mwyn sicrhau mai myfyrwyr y modiwl hwnnw yn unig fydd yn ei weld?

Er bod modd gweld yr holl gynnwys yn awtomatig ar ôl i’r modiwlau gael eu cyfuno, gallwch ddefnyddio grwpiau a rhyddhau’n ymaddasol os dymunwch i’r cynnwys gael ei weld gan garfan benodol o fyfyrwyr. Gall fod yn ddefnyddiol, er enghraifft, os ydych wedi cyfuno modiwl 2il a 3edd flwyddyn ond bod gan y myfyrwyr ar y gwahanol fodiwlau aseiniadau annibynnol. Gallwch ddefnyddio grwpiau – 1 ar gyfer myfyrwyr yr 2il flwyddyn ac un ar gyfer myfyrwyr y 3edd flwyddyn a chyfyngu ar bwy all weld y wybodaeth am yr aseiniadau a’r man cyflwyno. Dilynwch ein cyfarwyddiadau ar greu grŵp a rhyddhau’n ymaddasol os dymunwch wneud hyn.

Canolfan Raddau Rhiant a Phlentyn a Throsglwyddo Marciau Elfennau

Ar ôl cyfuno, bydd pob myfyriwr yn ymddangos yng Nghanolfan Raddau’r modiwl rhiant. Fodd bynnag, gallwch bennu a ydynt wedi’u cofrestru ar y modiwl plentyn gan fod y wybodaeth yma yn ymddangos wrth enw’r myfyriwr yng ngholofnau’r Ganolfan Raddau. Fe’ch cynghorir i greu gwahanol fannau cyflwyno (gan ddefnyddio rhyddhau’n ymaddasol) er mwyn ei gwneud hi’n haws i allu rheoli trosglwyddo marciau’r elfennau. Os ceir un man cyflwyno ar gyfer pob myfyriwr, dim ond ar gyfer un o’r codau modiwl y gellir defnyddio’r drefn o drosglwyddo Marciau Elfennau.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y drefn neu os oes gennych gwestiynau penodol, cysylltwch â ni (eddysgu@aber.ac.uk).

Beth sydd wedi newid gyda Blackboard Saas?

Mewngofnodi

Pan ewch chi i https://blackboard.aber.ac.uk byddwch nawr yn gweld y dudalen Login@AU. Defnyddiwch eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Prifysgol Aberystwyth ar y dudalen hon i gael mynediad i Blackboard.

Yr Iaith Gymraeg

Os ydych chi wedi nodi Cymraeg fel eich dewis iaith yn ABW neu ar eich Cofnod Myfyriwr, byddwch yn gweld y fersiwn Gymraeg o Blackboard yn awtomatig. Os hoffech newid eich gosodiadau iaith gweler y Cwestiynau Cyffredin.

Ap Blackboard

Os ydych chi’n cael problemau wrth ddefnyddio ap Blackboard:

 1. Allgofnodwch a chau’r ap.
 2. Chwiliwch am Aberystwyth University a chlicio ar yr enw.
 3. Cewch neges yn dweud eich bod yn mewngofnodi trwy wefan PA
 4. Cliciwch ar Got it
 5. Mewngofnodwch gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair PA

Diweddariadau

Bydd Blackboard yn diweddaru ar ddechrau pob mis. Mae’r diweddariadau misol hyn yn golygu na fydd angen i ni atal gwasanaeth Blackboard i wneud gwaith cynnal a chadw o hyn ymlaen.

Dyddiadau diweddaru ar gyfer semester 1:

 • 5 Medi
 • 3 Hydref
 • 7 Tachwedd
 • 5 Rhagfyr
 • 2 Ionawr

Efallai y sylwch chi fod pethau wedi newid, neu fod nodweddion newydd wedi ymddangos. Byddwn yn ceisio rhoi gwybodaeth i chi am unrhyw newidiadau sylweddol trwy’r blog.  Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth ar https://help.blackboard.com/Learn/Administrator/SaaS/Release_Notes

Cadw Deunydd a Chopïau Wrth Gefn

Mae Blackboard yn cadw deunydd a ddilëir am 30 diwrnod. Os ydych wedi dileu rhywbeth o Blackboard ac am ei gael yn ôl, anfonwch e-bost at elearning@aber.ac.uk cyn gynted â phosibl. Mae hyn yn cynnwys deunyddiau cyrsiau, defnyddwyr a graddau.

Ymdrin ag Ymholiadau

Gan fod Blackboard yn cael ei reoli yn y cwmwl bellach, efallai y bydd angen i’r staff cymorth e-ddysgu gyfeirio eich ymholiad ymlaen at dîm cymorth canolog Blackboard.  Mae’n bosib y bydd angen i ni:

 • Ofyn i chi am fwy o fanylion nag arfer ynglŷn â’r broblem – efallai y bydd angen i ni ofyn i chi am fanylion y camau a gymeroch
 • Ganiatáu i staff cymorth Blackboard gael mynediad i’ch modiwl

Mae hefyd yn bosib y bydd yn cymryd ychydig yn hirach i gael ateb, ond byddwn yn ceisio sicrhau eich bod yn cael gwybodaeth am hynt eich ymholiad

Creu Deunyddiau Dysgu Hygyrch

Accessibility icons showing 3 images: a checklist, a computer workstation, an imageDaeth deddfwriaeth hygyrchedd digidol newydd i rym yn 2018. Mae’n ymdrin â’r holl ddeunydd ar wefannau’r sector cyhoeddus yn ogystal â dogfennau a uwchlwythir i Amgylcheddau Dysgu Rhithwir megis ein safle Blackboard. I gael manylion am y ddeddf newydd, gweler Public Sector Bodies (Websites and Mobile Applications) (No.2) Accessibility Regulations 2018. Gweler yr Adroddiad Amgylcheddau Dysgu Rhithwir Hygyrch i gael gwybodaeth am sut y gallwn wneud ein modiwlau’n fwy hygyrch a chynhwysol.

Dros y misoedd diwethaf, mae aelodau o staff yn yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu wedi bod yn gweithio gyda chydweithwyr ledled y Brifysgol i baratoi ar gyfer cyflwyno’r ddeddfwriaeth. I gael manylion am sut mae’r brifysgol yn ymateb i’r ddeddfwriaeth, gweler Datganiad Hygyrchedd Digidol y Brifysgol. O’r dudalen honno, cliciwch ar Cyfarwyddyd i Staff (bydd angen i chi fewngofnodi i weld y deunyddiau hyn). Mae’r cyfarwyddyd i staff yn cynnwys dwy adran – un i ddefnyddwyr CMS (adeiladwyr gwefannau) ac un i staff sy’n creu deunyddiau dysgu neu ddogfennau eraill ar gyfer y we neu Blackboard.

Mae’r dudalen Cyfarwyddyd ar Greu Deunyddiau Dysgu Hygyrch yn cynnwys rhestr wirio ar gyfer gwneud eich dogfennau Word, ffeiliau PowerPoint, dogfennau PDF, a chlipiau cyfryngau yn fwy hygyrch i’ch myfyrwyr. Gallwch hefyd gael mynediad i’r daflen o’r sesiwn hyfforddi Creu Deunyddiau Dysgu Hygyrch a gynhelir gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu ar y cyd â Chymorth i Fyfyrwyr.

Yn ogystal â’r sesiynau hyfforddi Creu Deunyddiau Hygyrch (y gellir eu harchebu ar-lein), mae’r Uned Gwella Dysgu ac Addysgu hefyd yn hapus i gynnig hyfforddiant pwrpasol i staff mewn adrannau. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am greu deunyddiau hygyrch ar gyfer dysgu ac addysgu, neu os hoffech archebu sesiwn bwrpasol i chi’ch hun a chydweithwyr yn eich Adran, cysylltwch â ni (udda@aber.ac.uk).