Myfyrdodau ar Gynhadledd Fer mis Mawrth 2021

Ddydd Iau 25 Mawrth, cynhaliodd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu eu hail gynhadledd fer o’r flwyddyn academaidd. Gan ganolbwyntio ar y thema o ymgorffori lles yn y cwricwlwm, daeth y gynhadledd â siaradwyr mewnol ac allanol ynghyd i drafod: adnabod rhwystrau i les myfyrwyr, meithrin gwytnwch mewn myfyrwyr, ac annog myfyrwyr i ffynnu.

Roedd gan y gynhadledd amrywiaeth o siaradwyr o Brifysgol Aberystwyth, yn ogystal â siaradwr allanol o Goleg Cambria. Roedd y pynciau’n amrywio o’r gwaith parhaus ar les gan y tîm Cymorth i Fyfyrwyr, lles mewn rhaglenni blwyddyn sylfaen, a meithrin gwytnwch y myfyrwyr i ail-lunio camgymeriadau fel cyfleoedd dysgu, a phersonoli dulliau o ymgysylltu â myfyrwyr a’u gwaith. Gwnaeth y siaradwyr gwadd, Frederica Roberts a Kate Lister ganolbwyntio ar addysg gadarnhaol a chymunedau ar-lein yn y drefn honno. Yn ysbryd y gynhadledd, gwnaeth yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu hefyd drefnu dau weithgaredd yn ystod yr egwyl yn y bore a’r prynhawn: ioga desg a myfyrdod dan arweiniad gyda’r athrawes ioga leol, Regina Hellmich, a dywedodd nifer o fynychwyr y gynhadledd mai hwn oedd un o uchafbwyntiau’r gynhadledd. Daeth y gynhadledd i ben gyda sesiwn lawn ble’r oedd pawb yn cael eu hannog i fyfyrio ar eu dirnadaeth ac adnabod ffyrdd o gymhwyso arferion da i’r dyfodol.

Os gwnaethoch chi fethu’r gynhadledd fer neu rannau ohoni, gallwch gael mynediad i recordiadau o’r rhan fwyaf o’r cyflwyniadau yma. Mewngofnodwch gyda’ch cyfeirnod a chyfrinair Aberystwyth. Hefyd, rydym yn eich annog yn gryf i gofrestru ar gyfer ein Fforwm Academi nesaf ar 20 Ebrill, “Sut alla i ymgorffori lles i’r cwricwlwm?” – edrychwn ymlaen at eich gweld yno.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 13/4/2021

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.        

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Gŵyl Fach: Asesu – 17 Mai – 21 Mai

Distance Learner Banner

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi ei gŵyl fach gyntaf. Nod yr ŵyl yw dod â sesiynau hyfforddi a gweithdai a gynigir gan yr Uned ar bwnc penodol ynghyd gyda siaradwr allanol. Ar gyfer yr ŵyl gyntaf, byddwn yn edrych yn benodol ar asesu. Cynhelir yr ŵyl fach rhwng dydd Llun 17 Mai a dydd Gwener 21 Mai ar-lein ar Teams. Gallwch archebu’r sesiynau yr hoffech ddod iddynt ar ein  system archebu ar-lein.

Bydd yr Athro Sally Brown a’r Athro Kay Sambell yn ymuno â ni i siarad am gynllunio asesu ar ôl covid ddydd Llun 17 Mai mewn gweithdy dwy awr am 10.30am. Mae eu papur Writing Better Assignments in the post Covid19 Era wedi’i drafod yn helaeth ar draws y sector ers haf y llynedd.

Yn ogystal â gweithdy Sally a Kay, bydd yr Uned yn cynnig sesiynau a gweithdai yn ystod yr wythnos.

Parhau i ddarllen

Myfyrwyr, rhannwch eich barn am ddysgu digidol  

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn awyddus i gael gwybod beth mae myfyrwyr ledled Cymru yn ei feddwl am ddysgu digidol. Ac rydyn ni’n annog myfyrwyr yn Aberystwyth i gymryd rhan yn yr ymchwil honno. 

Gwahoddir holl fyfyrwyr y Brifysgol i ymuno â myfyrwyr eraill drwy Gymru mewn grŵp trafod drwy Zoom. Bydd y grŵp trafod yn cynnig cyfle i chi siarad am eich profiadau dysgu digidol drwy’r flwyddyn ddiwethaf. Beth sydd wedi gweithio’n dda i chi a beth sydd ei angen arnoch nawr i ddal ati i ddysgu’n effeithiol? 

I gymryd rhan (a derbyn tocyn Amazon gwerth £20) anfonwch ebost at menna.brown@swansea.ac.uk. Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn cael manylion llawn am y gwaith ymchwil. 

Gallwch Gofrestru ar gyfer y Gynhadledd nawr

Save the date banner - 30.06.2021-02.07.2021

Gallwch gofrestru nawr ar gyfer y nawfed gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol. Eleni bydd y gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn dwyn y thema Byrfyfyrio â Chyfyngiadau: Ail-lunio Cymuned Ddysgu mewn Cyfnod o Newid o Gyda’r ffrydiau canlynol ac fe’i cynhelir rhwng dydd Mercher 30 Mehefin a dydd Gwener 2 Gorffennaf 2021.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd trwy lenwi’r ffurflen ar-lein. 

Galwad am Gynigion

Mae croeso i staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig, a myfyrwyr gynnig sesiynau ar unrhyw bwnc sy’n berthnasol i ddysgu.

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion ar-lein. Gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen hon erbyn 30 Ebrill 2021. 

Rhwydfoesau – Cyfleu eich disgwyliadau ar gyfer cyfranogi ar-lein

Distance Learner Banner

Mary Jacob, Darlithydd Dysgu ac Addysgu, UDDA

Ystyr y gair ‘Rhwydfoesau’ yw’r moesau sy’n addas ar gyfer rhyngweithio ar y rhyngrwyd. Yn yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu, mae staff yn aml yn holi am ganllawiau priodol i fyfyrwyr wrth ryngweithio ar-lein.

Does dim un agwedd benodol at rwydfoesau sy’n addas i bawb. Gan fod senarios addysgu gwahanol yn galw am ganllawiau gwahanol, bydd angen i chi benderfynu ar y rheolau mwyaf priodol i’ch myfyrwyr chi. Rydym wedi llunio’r ddogfen hon i’ch helpu i wneud y penderfyniadau hynny wrth addysgu’n gydamserol (e.e. drwy Teams) ac yn anghydamserol (e.e. byrddau trafod) yn defnyddio rhyngweithio llafar a/neu ysgrifenedig.

Os gallwch egluro eich disgwyliadau i’ch myfyrwyr, bydd hynny’n rhoi hyder iddynt ac yn lleddfu unrhyw broblemau posibl. Dyma ein hawgrymiadau allweddol:

  • Awgrym 1: Eglurwch eich disgwyliadau o’r dechrau ac atgyfnerthwch nhw fel bo angen. Efallai nad yw’r hyn sy’n amlwg i ni mor amlwg i’n myfyrwyr. Mae dweud wrthyn nhw beth rydym ni’n ei ddisgwyl yn helpu myfyrwyr i ymddwyn yn briodol a dysgu’n well.
  • Awgrym 2: Peidiwch â newid y rheolau ar ôl dechrau. Gallai newid y rheolau ar ôl i’r modiwl ddechrau beri dryswch. Gall rhagweld problemau posibl ymlaen llaw ein helpu i’w hosgoi.
  • Awgrym 3: Byddwch yn deg ac yn gynhwysol. Efallai nad yw’r rhagdybiaethau a wnawn yn delio â’r holl heriau mae ein myfyrwyr yn eu hwynebu. Mae ystyried eu cefndiroedd ac anghenion amrywiol yn ein helpu i gynnwys pawb.
  • Awgrym 4: Modelwch ymddygiad ar-lein da. Gallwn ni fod yn fodel rôl pwerus drwy ymarfer yr un pethau ag ydym ni am i’n myfyrwyr eu gwneud.

Parhau i ddarllen

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 26/3/2021

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.        

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Cyfle olaf i gofrestru! Cynhadledd Fer, 25 Mawrth 2021

Baner Cynhadledd FerAr Ddydd Iau 25ain o Fawrth, bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn cynnal yr ail o Gynadleddau Byr yr Academi eleni, a hynny ar-lein. Y thema fydd ‘Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm’, a byddwn yn archwilio’r cysylltiadau rhwng lles a dysgu a sut y gall hyn helpu i gynyddu llwyddiant myfyrwyr a staff.

Gallwch weld y rhaglen lawn yma. Bydd y Gynhadledd Fer yn rhedeg o 09:30-16:50.

Gobeithiwn y byddwch yn gallu ymuno â ni. *Gallwch gofrestru i fynychu’r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon*. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at udda@aber.ac.uk.

Offer Pleidleisio Vevox

Distance Learner BannerMae’n bleser gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu gyhoeddi bod Prifysgol Aberystwyth wedi dewis Vevox fel dull o bleidleisio. Bydd ein trwydded Vevox yn para am 3 blynedd o leiaf. 

Gallwch ddechrau arni heddiw drwy fewngofnodi i https://aberystwyth.vevox.com/ gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair PA.

Rydym wedi paratoi’r deunyddiau cymorth canlynol i chi allu manteisio i’r eithaf ar yr offer pleidleisio hwn:

Parhau i ddarllen

Beth arall y gallem ei wneud i gefnogi myfyrwyr wrth iddynt ddysgu? (yn ôl y myfyrwyr eu hunain!)

Cawsom gyfle yn ddiweddar i gyflwyno sesiynau ‘Gwnewch y gorau o’ch dysgu ar-lein’ i Gynorthwywr Adrannol i Gymheiriaid, Cynrychiolwyr Myfyrwyr yn ogystal â Chynorthwywyr Preswyl. Roedd y sesiynau hyn yn canolbwyntio’n bennaf ar gyflwyno myfyrwyr i’r adnoddau sydd ar gael iddynt: y modiwl Cefnogi eich dysgu ar Blackboard (a fydd yn cael ei gyflwyno i’r holl fyfyrwyr yn fuan); a’r Canllawiau Cyflym ar Lwyddiant Myfyrwyr.

Rydym hefyd wedi manteisio ar y cyfleoedd hyn i ofyn i fyfyrwyr: ‘Beth arall y gallwn ei wneud i’ch cefnogi wrth ichi ddysgu?’. Hoffem rannu â chi rywfaint o’r adborth a gawsom, ynghyd ag awgrymiadau ynghylch sut y gellid ymdrin â’r rhain:

Estyniadau i aseiniadau 

Er nad yw hyn yn rhywbeth y gall y staff dysgu ei ddatrys, gallai fod yn fuddiol cynnwys dolen i’r wybodaeth am Estyniadau i Waith Cwrs ynghyd â’r wybodaeth arall am asesiadau.

Strwythur clir 

Crybwyllodd rhai myfyrwyr y ffaith eu bod wedi cael anhawster wrth lywio’u ffordd drwy eu llwyth gwaith o safbwynt dysgu ar-lein, a’r angen am strwythur cliriach o ran sut a phryd y bydd y cynnwys yn cael ei ryddhau iddynt. Felly, hoffem annog staff i gynnwys tabl byr ac ynddo ddyddiadau rhyddhau cynnwys (gellir ei gynnwys yng Ngwybodaeth y Modiwl), a chadw at ddyddiadau ac amseroedd y seminarau a’r sesiynau byw a amserlennwyd.

A table showing dates on each content being released on Blackboard

Parhau i ddarllen