Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 30/4/2024

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Mai

Mehefin

Gorffennaf

Adnoddau a chyhoeddiadau – Deallusrwydd Artiffisial (DA)

Adnoddau a chyhoeddiadau – Arall

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Lansiad Llyfr Pedagodzilla ac Ymosodiad Pod

Mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn falch iawn o groesawu Pedagodzilla, y podlediad pedagogaidd â’i graidd mewn diwylliant pop, i Brifysgol Aberystwyth.  Maen nhw’n cynnal cyfres arbennig iawn o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb a sesiynau DPP ar 2 a 3 Mai 2024. 

 • 2/5/2024 10:00-12:00 Powering professional development with Pedagodzilla
 • 2/5/2024 13:30-15:30 The Aber Takeover 
 • 3/5/2024 10:00-11:00 Pedagodzilla Live
 • 3/5/2024 11:05-12:00 Picking Pedagodzilla Panellist Brains

Gall staff archebu lle ar ein System archebu DPP.  Dylai myfyrwyr sydd â diddordeb gysylltu â thîm  Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu i ychwanegu eu henwau.

Mae ymweliad Pedagodzilla  ag Aberystwyth yn dechrau gyda chyflwyniad gan y tîm yn sôn am bwy ydyn ni a beth yw Pedagodzilla – gan gynnwys rhoi copïau am ddim o’n llyfr sydd newydd ei lansio, Pedagodzilla:  Exploring the Realm of Pedagogy.

Nod y llyfr yw egluro a datrys maes addysgeg, gan ddefnyddio lens y diwylliant pop mewn ffordd chwareus a hygyrch.  Mae’r llyfr yn deillio o benodau’r Podlediad Pedagodzilla, sydd bellach wedi bod yn rhedeg ers pum mlynedd, ac sydd wedi arwain at gydweithio a sgyrsiau ar draws y byd, eitemau mewn cynadleddau a phapurau i gyfnodolion. 

Rydyn ni’n teimlo y bydd y llyfr yn ddefnyddiol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymarfer addysg –a sut y gall damcaniaeth lywio ein dull o addysgu.  Yn benodol, mae’r llyfr hwn wedi’i anelu at ymarferwyr a allai fod yn dioddef o’r perygl galwedigaethol cyffredin ym maes addysg uwch sef syndrom y ffugiwr – gan roi iddynt ffordd hygyrch o ddefnyddio iaith addysgeg i drafod a datblygu eu hymarfer eu hunain.  Byddwn yn siarad am y llyfr – yn rhannu cod QR i gael gafael ar y pdf – ac yn rhannu rhai copïau print nes eu bod yn rhedeg allan.

Byddwn wedyn yn symud i weithdy, gan ddechrau drwy drafod datblygiad a fframwaith Podlediad Pedagodzilla fel offeryn datblygu proffesiynol. Yna byddwn yn gwahodd y rhai sy’n bresennol i ffurfio grwpiau lle bydd cyfle, o fewn fframwaith, i lunio syniad o’u prosiectau datblygu proffesiynol pwerus eu hunain.  Byddwn yn crynhoi’r cyfan mewn trafodaeth o’r addysgeg sylfaenol, ac yn cynnig awgrymiadau defnyddiol i bweru eich datblygiad proffesiynol eich hun â chreadigrwydd a dilysrwydd.

Yn sesiwn Aber Takeover, rydym yn gwahodd y rhai sy’n bresennol i ffurfio tîm (gan ddefnyddio swyddogaethau hunan-ddisgrifiedig i rannu grwpiau) i ddylunio rhan fer o sioe o fewn fframwaith ac iddo strwythur chwareus.  Bydd grwpiau’n recordio eu cyfraniadau, a bydd y rhain yn cael eu cynnwys mewn pennod arbennig sef Aberystwyth Takeover, i’w chyhoeddi ar ffrwd podlediad Pedagodzilla.  Os nad ydych chi’n hyderus yn siarad neu’n cael eich recordio, peidiwch â phoeni!  Mae’r fformat hwn yn cynnwys opsiynau ar gyfer cyfraniadau di-siarad.

Ar yr ail ddiwrnod, ymunwch â Pedagodzilla am sesiwn recordio!  Yma rydyn ni’n arbrofi gyda’n fformat ac yn gwahodd y rhai sy’n bresennol i gyflwyno eu cwestiynau yn null Pedagodzilla lle mae ‘addysgeg yn cwrdd â’r diwylliant pop’, i weld a all ein panelwyr ffwndrus ein hargyhoeddi rhywsut gydag atebion dilys o fewn terfyn amser tynn, mewn podlediad wedi’i recordio.

Yn y sesiwn olaf, rydyn ni’n gwahodd pobl dda Aberystwyth i fynd ati i holi ac elwa ar wybodaeth tîm Pedagodzilla – gweithwyr proffesiynol addysg uwch o brifysgolion proffil uchel ledled y wlad.  Gall y pynciau gynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • Theori ac ymarfer Dylunio Dysgu (Pawb)
 • Uchafbwyntiau ac anfanteision dysgu o bell (Pawb)
 • Dysgu trwy brofiad mewn bydoedd rhithwir, ac addysgeg (neu beidio) y byd rhithwir (Mark)
 • Creu podlediadau ar gyfer dechreuwyr (Mike)
 • Dyfodol addysg, ac arloesi mewn addysgeg (Rebecca)
 • Ymddygiadau dysgu (Elizabeth Ellis)

Ynglŷn â Pedagodzilla

Pedagodzilla Dyma’r podlediad pedagogaidd â’i graidd mewn diwylliant pop, sy’n ceisio deall ac ystyried addysgeg ac ymarfer addysg yn chwareus trwy lens diwylliant pop.  Bydd tîm Pedagodzilla yn lansio eu llyfr cyntaf yn swyddogol yn Aberystwyth, Pedagodzilla:  Exploring the Realm of Pedagogy

Hwyluswyr

 • Mike Collins: Cynhyrchydd a chyflwynydd podlediad Pedagodzilla, ac Uwch Ddylunydd Dysgu yn Y Brifysgol Agored.  Mike hefyd sydd wedi darparu’r darluniau ar gyfer y llyfr.
 • Dr Mark Childs: Mae Mark yn Uwch Ddylunydd Dysgu ym Mhrifysgol Durham.  Mae ganddo PhD mewn Addysg a dyfarnwyd iddo Gymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol yn 2021 am ei ymchwil a’i addysgu yn defnyddio realiti rhithwir a fideogynadledda.
 • Yr Athro Rebecca Ferguson: Yr Athro Rebecca Ferguson yw golygydd y Journal of Learning Analytics, cydlynydd academaidd y Rhwydwaith Academaidd FutureLearn (FLAN).
 • Elizabeth Ellis: Yn y Brifysgol Agored, mae Elizabeth yn datblygu profiadau dysgu digidol ar gyfer myfyrwyr y Brifysgol Agored yn ogystal ag OpenLearn a FutureLearn.

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol: Gallwch Gofrestru ar gyfer y Gynhadledd nawr

Gallwch gofrestru nawr ar gyfer yr deuddegfed gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol.

Eleni bydd y gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn dwyn y thema Paratoi ar gyfer Rhagoriaeth: Cynllunio Dysgu ac Addysgu Arloesol ac fe’i cynhelir rhwng dydd Mawrth 10 a dydd Iau 12 Medi 2024.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd trwy lenwi’r ffurflen ar-lein. 

Galwad am Gynigion

Gwahoddir staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig a myfyrwyr i gyflwyno cynigion ar gyfer 12fed Cynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol Prifysgol Aberystwyth a gynhelir rhwng 10-12 Medi 2024.

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion ar-lein.

Gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen hon erbyn 24 Mai 2024.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 16/4/2024

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Ebrill

Mai

Mehefin

Gorffennaf

Adnoddau a chyhoeddiadau – Deallusrwydd Artiffisial (DA)

Adnoddau a chyhoeddiadau – Arall

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Beth sy’n Newydd yn Blackboard Learn Ultra – Ebrill 2024

Mae diweddariad mis Ebrill i Blackboard Learn Ultra yn cynnwys nodwedd y gofynnir amdani’n fawr; Negeseuon dienw ar gyfer trafodaethau. Yn ogystal, mae gwelliannau i adborth a chyfrifiadau Llyfr Graddau.

Negeseuon dienw ar gyfer Trafodaethau

Mae trafodaethau’n chwarae rhan ganolog wrth feithrin rhyngweithio rhwng cyfoedion a meddwl yn feirniadol. Mae angen i fyfyrwyr deimlo’n rhydd i fynegi eu syniadau a’u barn heb ofni beirniadaeth. I gefnogi hyn, mae Blackboard wedi ychwanegu opsiwn i hyfforddwyr ganiatáu negeseuon dienw mewn trafodaethau heb eu graddio. Mae’r nodwedd hon yn rhoi hyblygrwydd i hyfforddwyr. Gallant droi’r anhysbysrwydd ymlaen neu ei ddiffodd wrth i’r drafodaeth fynd yn ei blaen. Bydd unrhyw negeseuon dienw presennol yn cadw eu hanhysbysrwydd.

Llun isod: Gosodiad i droi negeseuon dienw ymlaen

Noder: Wrth geisio postio’n ddienw rhaid i fyfyriwr dicio Post anonymously.

Llun isod: Myfyriwr sy’n ysgrifennu neges ddienw gyda Post anonymously wedi’i dicio

Llun isod: Neges ddienw mewn trafodaeth

Ychwanegu adborth cwestiynau wrth raddio fesul myfyriwr

Gall hyfforddwyr nawr ddarparu adborth cyd-destunol fesul myfyriwr ar bob math o gwestiynau. Mae adborth ar lefel cwestiwn yn hyrwyddo dealltwriaeth ddyfnach a thwf personol ymhlith myfyrwyr. Mae adborth ar lefel cwestiwn yn ategu’r galluoedd presennol sef adborth cyffredinol y cyflwyniad ac adborth awtomataidd ar gyfer cwestiynau wedi’u graddio’n awtomatig.

Noder: Mae Blackboard yn targedu mis Mai ar gyfer adborth fesul cwestiwn wrth raddio profion yn ôl cwestiynau yn hytrach nag yn ôl myfyriwr.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o ychwanegu adborth fesul cwestiwn

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o gwestiwn gydag adborth wedi’i gadw 

Unwaith y bydd myfyrwyr wedi cyflwyno eu profion a bod eu sgorau yn cael eu postio, gall myfyrwyr gyrchu’r adborth. Gall myfyrwyr gael mynediad at adborth cyffredinol ac adborth sy’n benodol i gwestiynau.

Llun isod: Gwedd myfyriwr o adborth a ychwanegwyd i gwestiwn traethawd

Mae adborth myfyrwyr yn parhau i fod yn weladwy i fyfyrwyr waeth beth fo gosodiadau’r amodau rhyddhau

Efallai y bydd hyfforddwyr eisiau rheoli mynediad at gynnwys cyrsiau gan ddefnyddio amodau rhyddhau. Mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer darparu llwybrau dysgu personol trwy gynnwys y cwrs. Mae’r amodau rhyddhau yn cynnwys opsiwn i ddangos neu guddio cynnwys i/oddi wrth fyfyrwyr cyn iddynt fodloni amodau rhyddhau. Mae Blackboard wedi addasu sut mae’r gosodiadau hyn yn effeithio ar farn y myfyrwyr am adborth gan hyfforddwyr. Nawr, gall hyfforddwyr osod amodau rhyddhau heb unrhyw effaith ar adborth i fyfyrwyr. 

Yn y gorffennol, pan oedd hyfforddwr yn dewis yr opsiwn i guddio cynnwys, gallai myfyrwyr weld graddau cysylltiedig ond nid yr adborth. Mae Blackboard wedi cywiro hyn er mwyn sicrhau bod myfyrwyr bob amser yn gallu adolygu adborth. 

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o osodiadau amodau rhyddhau gyda dyddiad/amser yr amod rhyddhau wedi’i osod ar y cyd â’r cyflwr cuddio yn “Pryd fydd y cynnwys yn ymddangos?”

Llun isod: Gwedd llyfr graddau myfyrwyr yn dangos adborth a gradd y myfyriwr waeth beth fo gosodiad yr amod rhyddhau yn Llun 1

Llywio parhaus ar gyfer Modiwlau Dysgu

Er mwyn gwella dull y myfyrwyr o lywio mewn modiwl dysgu, mae Blackboard wedi diweddaru’r bar llywio. Nawr mae’r bar llywio yn ludiog ac yn parhau i fod yn weladwy wrth i fyfyrwyr sgrolio trwy gynnwys yn fertigol. Nid oes angen i fyfyrwyr sgrolio’n ôl i fyny i frig y cynnwys mwyach i gael mynediad at yr offer llywio.

Llun isod: Mae’r bar llywio bob amser yn weladwy

Newid cyfrifiadau o ddefnyddio BigDecimal i BigFraction

Mae angen llyfr gradd ar hyfforddwyr sy’n cefnogi senarios graddio amrywiol. Mae Blackboard yn newid y llyfrgell feddalwedd a ddefnyddir i wneud cyfrifiadau mewn colofnau wedi’u cyfrifo a gradd gyffredinol y cwrs.

Enghraifft: Mae cwrs yn cynnwys 3 aseiniad gwerth 22 pwynt yr un. Mae’r myfyriwr yn sgorio 13/22 ar yr aseiniad cyntaf, 14/22 ar yr ail aseiniad, a 15/22 ar y trydydd aseiniad. Mae hyfforddwr yn creu colofn wedi’i chyfrifo i gyfrifo cyfartaledd yr aseiniadau hyn. 

Gan ddefnyddio’r llyfrgell feddalwedd newydd, BigFraction, bydd y cyfartaledd yn cyfrifo fel 14/22.

Gyda’r hen lyfrgell feddalwedd, BigDecimal, byddai’r cyfartaledd yn cyfrifo’n anghywir i 13.99/22. Mae’r llyfrgell feddalwedd newydd yn sicrhau bod cyfrifiadau’n cyfrifiannu yn ôl y disgwyl.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 3/4/2024

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Ebrill

Mai

Mehefin

Gorffennaf

Adnoddau a chyhoeddiadau – Deallusrwydd Artiffisial (DA)

Adnoddau a chyhoeddiadau – Arall

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.