Sesiynau Hyfforddiant Vevox

Vevox logo

Yn ystod y flwyddyn diwethaf, prynodd y Brifysgol offer Vevox er mwyn cynnal pleidleisiau. Ers hynny, rydym wedi gweld llu o weithgareddau pleidleisio gwych yn cael eu cynnal mewn dosbarthiadau ledled y Brifysgol.

Os nad ydych wedi defnyddio Vevox o’r blaen, neu os hoffech rywfaint o arweiniad, bydd Vevox yn cynnal sesiynau hyfforddiant ym mis Medi a Hydref: 

  • 9 Medi 11:00-12:00
  • 28 Medi 14:00-15:00
  • 6 Hydref 10:00-11:00

Archebwch eich lle ar ein safle Archebu Cyrsiau.

Cynhelir y sesiwn hyfforddiant hon ar-lein gan ddefnyddio Teams. Anfonir dolen atoch cyn dechrau’r sesiwn.

Am ragor o wybodaeth am Vevox, edrychwch ar ein tudalen ar y we am Offer Pleidleisio Vevox.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 27/8/2021

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein  

Adnoddau a chyhoeddiadau

Arall

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Yr adnoddau sy’n deillio o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol

Mae Hector, sydd wedi bod yn cydweithio ag ABERymlaen i gefnogi’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol, wedi paratoi rhestr o adnoddau a ysbrydolwyd gan y cyflwyniadau a gafwyd yn y gynhadledd. Pe hoffech wylio unrhyw rai o’r sesiynau eto, gallwch wneud hynny drwy fynd i’n  tudalennau gwe.

Prif Araith y Gynhadledd: Dr Chrissi Nerantzi

Yn sicr ddigon, un o uchafbwyntiau’r gynhadledd oedd y brif araith. Gofynnodd Chrissi y cwestiynau canlynol i bobl, a dyma’r canlyniadau:

Mentimeter poll result outlining how much colleagues agree with the following statements:

I am feeling more creative since the pandemic broke out (3.8)

My students react more positively to create tasks since the pandemic broke out (3.2)

I find it easier to be creative in my teaching practice during the pandemic (3.3)

Being creative means risk lowering my evaluation scores linked to my teaching (3)
Mentimeter word cloud results answering the following question: What is your main driver to innovate in your practice?

Os ydych yn dymuno darllen rhagor am waith Chrissi, ewch i’r tudalennau gwe canlynol:

Read More

Myfyrdod ar redeg Prosiect Peilot Llysgenhadon Dysgu Myfyrwyr

Gan Anna Udalowska

Mae llenyddiaeth addysgegol yn pwysleisio pwysigrwydd ymwneud gweithredol gan fyfyrwyr ym mhob menter sy’n effeithio ar eu profiad dysgu nhw. Gan ein bod ni, yn yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu, yn gweithio mor agos â’r staff addysgu yn eu cynghori ar arferion gorau mewn dysgu ac addysgu, roeddem ni’n teimlo y byddai ein darpariaeth yn elwa o gael cyfraniad uniongyrchol gan fyfyrwyr. Penderfynwyd creu partneriaeth gyda grŵp o fyfyrwyr, yn gweithio fel Llysgenhadon Dysgu Myfyrwyr, i ganolbwyntio ar un o’r materion a godir yn fwyaf amlwg mewn adborth gan fyfyrwyr – cynllun modiwlau Blackboard.

Gwnaed llawer eisoes i wella llywio a chysondeb modiwlau Blackboard, e.e., cyflwynwyd dewislenni Blackboard adrannol ac Isafswm Presenoldeb Gofynnol Blackboard. Mae enghreifftiau rhagorol o fodiwlau Blackboard i’w cael, gyda rhai’n cael eu harddangos yn ein Gwobrau Cwrs Nodedig. Fodd bynnag mae sylwadau ar anawsterau o ran llywio a diffyg cysondeb modiwlau Blackboard yn dal i ymddangos yn adborth y myfyrwyr (e.e. Arolwg Digital Insights).

Cyn dechrau’r prosiect, cafodd yr Uned gyfle i fynd i weithdy ar bartneriaeth myfyrwyr-staff a gyflwynwyd gan Ruth a Mick Healey sy’n ymgynghorwyr blaenllaw ar yr agwedd hon ar ymgysylltu â myfyrwyr. Roedd y sesiwn, yn ogystal ag ymgynghoriad dilynol oedd yn edrych yn benodol ar y prosiect Llysgenhadon Dysgu Myfyrwyr, yn hynod o werthfawr. Er bod ein prosiect yn canolbwyntio’n bennaf ar ymgynghori â myfyrwyr, gwnaethom ein gorau i gyflwyno gwerthoedd sylfaenol partneriaethau myfyrwyr-staff, grymuso myfyrwyr i berchnogi’r prosiect, eu helpu i wireddu effaith eu gwaith a myfyrio ar sut y bu’n fuddiol i’w twf.

Read More

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 11/8/2021

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein  

Adnoddau a chyhoeddiadau

Arall

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Modiwlau Rhiant a Phlentyn

Image of Blackboard logo and parent-child

Gan fod modiwlau 2021-22 bellach ar gael i staff, gallwn eu cysylltu gyda’i gilydd ar gais cydgysylltydd y modiwl. Cyfeirir at y drefn hon fel trefn rhiant a phlentyn. Mae cysylltu modiwlau gyda’i gilydd yn ffordd effeithiol o drafod modiwlau ar wahân a chanddynt yr un cynnwys er mwyn osgoi uwchlwytho deunyddiau ar gyfer dau neu ragor o wahanol fodiwlau.

Yn ôl y drefn hon, bydd un modiwl yn rhiant, a’r modiwl(au) arall/eraill yn blentyn. Ni chyfyngir ar nifer y modiwlau plentyn ond ni ellir cael mwy nag un rhiant.

Os ydych yn gydgysylltydd modiwlau ac os hoffech gysylltu eich modiwlau yn ôl y drefn hon, cysylltwch ag eddysgu@aber.ac.uk gan roi’r codau modiwl ar gyfer y modiwlau rhiant a phlentyn.

Enghreifftiau o Aberystwyth

Mae llawer o aelodau staff eisoes yn defnyddio modiwlau rhiant a phlentyn ar draws y sefydliad. Dyma rai enghreifftiau:

  1. Dysgir yr un cynnwys ar y modiwlau ond mae modiwl ar gael i flynyddoedd gwahanol
  2. Modiwlau â’r un cynnwys a ddysgir yn Gymraeg a Saesneg
  3. Modiwlau sy’n dod â gwahanol gynlluniau gradd at ei gilydd a chanddynt wahanol gyfeirnodau modiwl, er enghraifft modiwlau traethodau estynedig

Yn y bôn, mae pob modiwl sy’n rhannu’r un cynnwys yn ddelfrydol ar gyfer modiwlau rhiant a phlentyn.

Beth mae’r myfyrwyr yn ei weld?

Bydd y myfyrwyr yn gweld enw’r modiwl y maen nhw wedi’i gofrestru ar ei gyfer (hyd yn oed os mai’r modiwl plentyn yw hwnnw) wrth fewngofnodi i Blackboard ond byddant yn gweld yr holl gynnwys a osodir yn y modiwl rhiant. Ni chaiff hyfforddwyr osod cynnwys yn y modiwl plentyn.

Read More

Panopto – ar gael yn Gymraeg

Os ydych chi’n defnyddio’r Gymraeg fel eich iaith ddiofyn yn eich porwr gwe, neu’n defnyddio’r fersiwn Cymraeg o Windows, fe sylwch fod Panopto ar gael yn Gymraeg nawr.

  • I weld Panopto yn Gymraeg yn eich porwr, yn Blackboard, ac os ydych chi’n defnyddio Panopto Capture – newidiwch iaith eich porwr (Sut mae gwneud hynny?)
  • I weld y recordiad Panopto yn Gymraeg – newidiwch iaith eich system gweithredu (Sut mae gwneud hynny?)

I gael rhagor o wybodaeth am y bartneriaeth rhwng prifysgolion Cymru a Panopto a wnaeth hyn yn bosibl, edrychwch ar ddatganiad i’r wasg Panopto. Mae’n bleser gennym ddweud, ym mis Chwefror 2021, bod Prifysgol Aberystwyth wedi bod yn rhan o fenter a drefnwyd gan Brifysgol Abertawe a Chaerdydd i lobïo Panopto am y newid pwysig hwn.

Diweddariad i’r Isafswm Presenoldeb Gofynnol ar Blackboard

Distance Learner Banner

Mae’r Pwyllgor Gwella Academaidd wedi cymeradwyo’r diweddariad i’r Isafswm Presenoldeb Gofynnol ar Blackboard ar gyfer y flwyddyn academaidd sydd i ddod. 

Newidiwyd yr isafswm presenoldeb y llynedd yn sgil y ffaith bod mwy o’r addysgu’n digwydd ar-lein. Wrth i’r Brifysgol baratoi ar gyfer mis Medi, mae’r isafswm presenoldeb wedi cael ei ddiweddaru i adlewyrchu unrhyw newidiadau.

Gallwch weld yr isafswm presenoldeb ar ein tudalennau gwe. 

Mae’r isafswm presenoldeb hefyd yn cynnwys rhestr wirio fel y gallwch wirio’n gyflym bod eich modiwl yn cydymffurfio â’r isafswm presenoldeb.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am greu cynnwys yn Blackboard, edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin Blackboard, ein Canllawiau Blackboard, neu cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk).

Modiwlau 2021-2022 bellach ar gael i Staff

Mae modiwlau ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22 bellach ar gael ar gyfer staff sy’n dysgu ar fodiwlau. Mae hwn er mwyn cynorthwyo staff i baratoi eu modiwlau ar gyfer Mis Medi.   Efallai eich bod wedi sylwi bod tab newydd wedi ymddangos ar y ddewislen ar frig eich sgrin Blackboard: 

Os ydych wedi cofrestru fel aelod o staff ar y modiwl yn Astra dylech allu gweld eich modiwlau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Os nad oes modd i chi weld modiwl yr ydych wedi cofrestru arno yna cysylltwch â’ch Swyddog Gweinyddol Adrannol. Ni fydd myfyrwyr yn gallu cofrestru ar eich modiwl nes y bydd y cofrestriad wedi’i gwblhau. 

Fe sylwch fod y codau ar gyfer modiwlau wedi newid ychydig oherwydd y ffurflen MAF newydd. Mae AB1 yn dynodi modiwlau sy’n rhedeg yn semester 1, mae AB2 yn dynodi modiwlau sy’n rhedeg yn semester 2, ac mae AB3 yn dynodi modiwlau sy’n rhedeg yn Semester 3 a Semester S. 

Mae’r cymorth canlynol ar gael i’ch helpu: 

Darllenwch ein Cwestynau Cyffredin

Os oes arnoch angen rhagor o gymorth, e-bostiwch eddysgu@aber.ac.uk