Sesiwn ‘cwrdd a chyfarch’ Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Dydd Mawrth 13 Chwefror 2024

12.30 – 1.30pm ; bydd diodydd poeth a chacennau cri ar gael drwy gydol y digwyddiad.

Lleoliad: Canolfan Ddeialog Ymchwil, Canolfan Ddelweddu, Campws Penglais.

Tŷ Trafod Ymchwil – The Dialogue Centre (aber.ac.uk)

Hoffai Cymdeithas Ddysgedig Cymru eich gwahodd chi a gwestai i ymuno â ni mewn sesiwn ‘cwrdd a chyfarch’ galw heibio ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Mawrth, 13 Chwefror 2024.

Bydd te, coffi a lluniaeth ysgafn yn cael ei weini, ac mae croeso i chi ymuno â ni cyhyd ag y dymunwch rhwng 12.30 a 1.30pm.

Byddwch yn gallu cyfarfod a siarad gyda staff y Gymdeithas Ddysgedig, gan gynnwys Olivia Harrison (Prif Swyddog Gweithredol) a Helen Willson (Rheolwr Ymgysylltu Strategol), a gyda’n Cynrychiolwyr Prifysgol ym Mhrifysgol Aberystwyth – Yr Athro Emeritws Eleri Pryse a’r Athro Iwan Morus.  Bydd Yr yr Athro Hywel Thomas, Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, yn ymuno â ni hefyd.

Bydd yn gyfle i Gymrodyr y Gymdeithas Ddysgedig ddod at ei gilydd ac i bawb sy’n mynychu gwrdd ag eraill sydd â diddordeb mewn ymchwil a’i effaith yng Nghymru.  Bydd yn gyfle i rwydweithio hefyd, ac i ddysgu mwy am Gymdeithas Ddysgedig Cymru, gan gynnwys ei gwaith gydag ymchwilwyr gyrfa gynnar.

I bwy mae’r digwyddiad hwn?

 • Cymrodyr presennol Cymdeithas Ddysgedig Cymru
 • Unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymchwil yng Nghymru neu am Gymru, a’i heffaith ar bolisi
 • Pobl sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am ddod yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru
 • Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar a fyddai’n cael budd o ymuno â rhwydwaith rhyngddisgyblaethol i ymgysylltu a dysgu oddi wrtho

Gallwch ddarganfod mwy am Gymdeithas Ddysgedig Cymru a’n gwaith yma.

Sesiwn galw heibio yw hon, a does dim rhaid i chi gofrestru neu dderbyn y gwahoddiad hwn yn ffurfiol.  Fodd bynnag, buasem yn gwerthfawrogi cael syniad o niferoedd, felly os ydych chi’n gwybod y byddwch chi’n dod draw neu os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch ni ar lsw@wales.ac.uk

Ionawr 2024: Diweddariad Blackboard Learn Ultra

Isod ceir rhai o’r gwelliannau diweddaraf yn niweddariad mis Ionawr Blackboard Learn Ultra yr hoffai’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu dynnu sylw Hyfforddwyr atynt.

Batch Edit: Newid i ddyddiad a/neu amser penodol.

Yn aml, mae hyfforddwyr eisiau newid y dyddiad a’r amser ar gyfer nifer o eitemau dethol yn eu cwrs ar yr un pryd. Y broblem gyda gwneud y newid hwnnw yw y byddai’n ddiflas iawn pe bai’n rhaid i chi newid un eitem ar y tro.

Gan ddefnyddio Batch Edit, gall hyfforddwyr nawr newid y dyddiad a/neu’r amser presennol ar gyfer eitemau a ddewiswyd. Mae’r un nodwedd hefyd yn gweithio ar ddyddiadau ac amseroedd ‘dangos ar’ a ‘chuddio ar ôl’.

Noder: Mae Batch edit ar gyfer dyddiadau/amser ond yn gweithio gydag eitemau sydd â gwerthoedd dyddiad ac amser sy’n bodoli eisoes. Ni chymhwysir dyddiad ac amser i eitemau nad oes ganddynt werth dyddiad neu amser.

Llun isod: Mynediad i Batch Edit o Gynnwys y Cwrs.

Llun isod: Newid i opsiwn dyddiad a/neu amser penodol ar gyfer Batch Edit.

Cyfrifiadau Colofn Cyfanswm a Phwysoliad.

Mae angen llyfr graddau ar hyfforddwyr sy’n cefnogi senarios graddio amrywiol. Mae’r llyfr graddau’n cefnogi creu colofnau wedi’u cyfrifo a gradd cwrs gyffredinol. Rydym yn ehangu nodweddion y llyfr graddau i gefnogi colofnau cyfrifo cyfanswm a phwysoliad. Mae’r mathau hyn o gyfrifiadau’n ddefnyddiol ar gyfer digwyddiadau neu gyfnodau penodol, megis arholiadau canol tymor neu arholiadau terfynol.

Gall colofnau cyfrifo cyfanswm fod yn gyfrifiadau seiliedig ar bwyntiau neu wedi’u pwysoli. Yn yr un modd â gosod  Gradd Gyffredinol, gall hyfforddwyr gysylltu/dadgysylltu eitemau mewn categori yn y cyfrifo. Gallant hefyd ddewis eithrio categorïau o’r cyfrifo. Ar gyfer categori wedi’i gynnwys, gall hyfforddwyr olygu’r rheol gyfrifo. Mae’r rheol cyfrifo yn caniatáu i hyfforddwyr ollwng sgoriau neu i gynnwys y sgôr isaf neu uchaf yn y categori yn unig.

Efallai yr hoffai hyfforddwyr ddiffinio colofn cyfrifo cyfanswm at eu defnydd eu hunain. Yn yr achos hwn, gallant ddewis cuddio oddi wrth fyfyrwyr. Os dymunir, gall hyfforddwyr gynnwys colofn cyfrifo cyfanswm yn y cyfrifiad gradd gyffredinol.

Llun isod: Ychwanegu colofn Cyfrifo Cyfanswm o’r wedd Grid.

Llun isod: Ychwanegu colofn Cyfrifo Cyfanswm o’r wedd Eitemau Graddadwy.

Llun isod: Golygu Colofn Cyfrifo Cyfanswm wedi’i Bwysoli.

Llun isod: Diffinio rheolau ar gyfer colofn Cyfrifo Cyfanswm wedi’i Bwysoli.

Cofnodion ymgais am well uniondeb asesu ar gyfer Profion ac Aseiniadau Blackboard

Mae’r Cofnodion Ymgais yn nodwedd anhepgor ar gyfer dilysu materion y gallai myfyrwyr ddod ar eu traws yn ystod asesiad. Mae’r cofnodion hefyd yn helpu hyfforddwyr i adnabod arwyddion o anonestrwydd academaidd.

Noder: Gellir defnyddio cofnodion ymgais gyda Phrofion ac Aseiniadau Blackboard, ond nid gyda Turnitin.

Ar gyfer Profion, mae’r cofnodion yn darparu’r canlynol:

 • Gwybodaeth fanwl, gan gynnwys y dyddiad ac amser cychwyn a’r atebion i bob cwestiwn.
 • Manylion cwestiwn-benodol, megis rhif y cwestiwn, rhagolwg o’r cwestiwn, ac amcangyfrif o’r amser a dreulir ar bob cwestiwn.
 • Rhif derbynneb cyflwyno, gradd derfynol, a gradd ymgais.
 • Hawdd toglo rhwng pob ymgais sydd ar y gweill a phob ymgais a gyflwynwyd i sicrhau olrhain asesu cynhwysfawr.

Llun isod: Cofnod ymgais prawf gydag ymgeisiau lluosog a wnaed gan y myfyriwr

Ar gyfer Aseiniadau, mae’r cofnodion yn cynnig:

 • Dyddiad ac amser cychwyn a chyflwyno.
 • Rhif derbynneb cyflwyno.
 • Toglo rhwydd rhwng ymgeisiau gwahanol i gael gwedd cyfannol.


Llun isod: Cofnod ymgais Aseiniad.

Gall hyfforddwyr gael mynediad i’r Cofnodion Ymgais o ddwy brif ardal:

 • Dewislen Cyd-destun ar y Dudalen Gyflwyno – yn gyfyngedig i asesiadau unigol.
 • Tab Graddau o dan y Dudalen Trosolwg Myfyrwyr – ar gael ar gyfer asesiadau grŵp ac unigol.

Llun isod: Mynediad o’r tab Cyflwyno

Llun isod: Mynediad o’r tab Graddau o’r trosolwg myfyrwyr.

Ar gyfer asesiadau dienw, daw’r adroddiad yn weithredol ar ôl postio’r graddau a chodi’r anhysbysrwydd. Mae hyn yn sicrhau bod yr adroddiad Cofnodion Ymgais yn nodwedd gadarn hyd yn oed mewn sefyllfaoedd lle mae hunaniaethau myfyrwyr yn cael eu cuddio i ddechrau.

Gradd sy’n weladwy i fyfyrwyr yn y Llyfr Graddau pan fydd yr eitem wedi’i chuddio gan amodau rhyddhau.

Mae amodau rhyddhau yn darparu opsiynau ar gyfer llwybrau dysgu penodol trwy gynnwys y cwrs. Pan fydd hyfforddwyr yn gosod amodau rhyddhau, nid yw’r cynnwys ar gael nes bod myfyrwyr yn bodloni’r amodau hynny. Mae opsiwn i ‘Guddio’  cynnwys dethol rhag fyfyrwyr ar gael. Mae’r gosodiad hwn hefyd yn cuddio’r radd o wedd myfyrwyr y llyfr graddau.

Nawr, gall hyfforddwyr osod amodau rhyddhau heb boeni am guddio graddau. Waeth beth fo’r gosodiad yn “Pryd fydd y cynnwys yn ymddangos?” gall myfyrwyr weld y radd. Mae holl nodweddion eraill yr amodau rhyddhau yn aros yr un peth.

Llun isod: Gosodiadau amodau rhyddhau gyda dyddiad/amser yr amod rhyddhau wedi’i osod ar y cyd â’r cyflwr cuddio yn “Pryd fydd y cynnwys yn ymddangos?”

Llun isod: Gwedd llyfr graddau myfyrwyr yn dangos gradd y myfyriwr waeth beth fo gosodiad yr amod rhyddhau yn y llun uchod.

Noder: Mae’n dal yn bosibl i Hyfforddwyr guddio graddau a cholofnau Llyfr Graddau os bydd hyn yn angenrheidiol at ddibenion byrddau arholi neu gymedroli. Unwaith y bydd y Prawf neu’r Asesiad cysylltiedig wedi’i gwblhau; Cliciwch ar y golofn yn y Llyfr Graddau, dewiswch Golygu, yna addaswch yr Amodau Rhyddhau i Cuddio rhag Fyfyrwyr.

Llun isod: Newid Amodau Rhyddhau i Cuddio rhag Fyfyrwyr.

Nodwedd rheoli ffeiliau nad ydynt yn cael eu defnyddio.

Er mwyn helpu hyfforddwyr i ddeall y defnydd a wneir o’r ffeiliau yn eu cwrs a lleihau eu hôl troed digidol, mae Blackboard wedi creu’r nodwedd Ffeiliau heb eu Defnyddio. Mae’r nodwedd hon yn helpu hyfforddwyr i ddod o hyd i ffeiliau cwrs a dileu’r rhai nad ydynt yn cael eu defnyddio. Gall hyfforddwyr ddod o hyd i’r nodwedd Ffeiliau heb eu Defnyddio yn y ddewislen tri dot ar dudalen Cynnwys y Cwrs. 

Llun isod: Nodwedd Ffeiliau heb eu Defnyddio.

Mae dwy wedd ar gael: ffeiliau heb eu defnyddio (gwedd ddiofyn) neu pob ffeil. Enw’r ffeil, dyddiad uwchlwytho, ac arddangos maint y ffeil ynghyd ag opsiwn i lawrlwytho copi o’r ffeil leol. Gall hyfforddwyr ddileu ffeiliau heb eu defnyddio’n hawdd. 

Llun isod: Rhestr o ffeiliau heb eu defnyddio.

Llun isod: Rhestr o bob ffeil.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 24/1/2024

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Ionawr

Chwefror

Mawrth

 • 11-15/3/2023 Active Learning Network, Global Festival of Active Learning: Back to the future – looking ahead for active learning (Call for proposals open until 26/1/2024)
 • 12-13/3/2024 Jisc, Digifest 2024: Imagining the future of education and research (hybrid in-person in Birmingham and online)

Adnoddau a chyhoeddiadau – Deallusrwydd Artiffisial (DA)

Adnoddau a chyhoeddiadau – Arall

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Cyfarchion yr ŵyl a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

Cyfarchion yr ŵyl gan bawb yn yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

Llongyfarchiadau mawr i’r rhai ohonoch a gwblhaodd y cymhwyster Addysgu i Uwchraddedigion ym Mhrifysgol Aberystwyth. Llongyfarchiadau i gyfranogwyr y TUAAU a fynychodd y seremoni Raddio nôl ym mis Gorffennaf yn ogystal â’r rhai a gyflwynodd eu gwaith cwrs terfynol y mis hwn. Hefyd, llongyfarchiadau i’r rhai a gyflawnodd statws Cymrawd Cyswllt, Cymrawd neu Uwch Gymrawd drwy’r cynllun ARCHE, yn ogystal ag enillwyr ein Gwobrau Cwrs Nodedig.

Eleni, rydym wedi mwynhau gweithio gyda chi ar bynciau megis deallusrwydd artiffisial (DA), y Fframwaith Goruchwylio, dysgu gweithredol ac agweddau eraill ar gynllunio dysgu, ac wrth gwrs, Blackboard Learn Ultra.

Diolch i’n siaradwyr allanol sydd wedi ymuno â ni dros y flwyddyn, a’r holl siaradwyr yn y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol ym mis Gorffennaf, sef ein cynhadledd fwyaf eto. Diolch yn ogystal i gydweithwyr o adrannau eraill sydd wedi cynnal sesiynau i ni ac i bawb sydd wedi mynychu.

Gobeithio y cewch gyfle i orffwyso dros y gwyliau, ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn 2024 – Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!

Photograph of LTEU: Mary Jacob, Kate Wright, Annette Edwards, Jim Woolley, Branwen Rhys, Rob Francis, Keziah Garratt-Smithson. Not pictured, Ian Archer

Rhagfyr 2023: Diweddariad Blackboard Learn Ultra

Y mis hwn hoffai’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu dynnu sylw at dri o welliannau i Hyfforddwyr yn niweddariad Blackboard Learn Ultra ym mis Rhagfyr.

Opsiynau mewnosod delwedd ychwanegol

Mae delweddau’n helpu i wella dealltwriaeth o gynnwys y cwrs a’r ymgysylltiad ag ef. Mae hyfforddwyr a myfyrwyr eisiau defnyddio delweddau o ansawdd uchel mewn cynnwys a chyflwyniadau. Er mwyn helpu â hyn, mae botwm delwedd newydd wedi’i ychwanegu i’r golygydd cynnwys yn y mannau canlynol:

 • Cyhoeddiadau
 • Cwestiynau Asesu
 • Atebion myfyrwyr ar gwestiynau (uwchlwytho ffeiliau lleol yn unig)
 • Adborth cyflwyno (gwedd safonol)
 • Cofnodion a sylwadau mewn dyddlyfrau

Llun isod: Gwedd hyfforddwr – botwm delwedd ar olygydd cynnwys ar gyfer Cyhoeddiadau

Graddio hyblyg – rheoli didoli ar y tab myfyrwyr

Gall graddio nifer fawr o gyflwyniadau heb ffordd i’w trefnu fod yn ddiflas. Nawr, gall hyfforddwyr gymhwyso gwahanol opsiynau didoli gyda graddio hyblyg:

 • Dyddiad cyflwyno (hynaf – diweddaraf) o’r ymgais ddiweddaraf
 • Dyddiad cyflwyno (hynaf – diweddaraf) o’r ymgais ddiweddaraf
 • Cyfenw (A – Y)
 • Cyfenw (Y – A)
 • Enw Cyntaf (A – Y)
 • Enw Cyntaf (Y – A)
 • Cyfeirnod Myfyriwr (esgynnol)
 • Cyfeirnod Myfyriwr (disgynnol)

Mae’r rhyngwyneb graddio yn storio’r opsiwn didoli a ddefnyddiwyd fwyaf diweddar. Os yw hyfforddwr yn rhoi’r gorau i raddio asesiad ac yn ailddechrau graddio yn ddiweddarach, cymhwysir yr opsiwn didoli olaf.

Hefyd, os ydych yn didoli’r cyflwyniadau yn ôl cyfenw neu statws graddio, mae’r opsiwn didoli a ddewiswyd yn cario drosodd i’r rhyngwyneb graddio.

Llun isod: Opsiynau didoli fel y dangosir o’r tab Myfyrwyr yn y graddio hyblyg.

Eithriadau dyddiadau cyflwyno asesiadau grŵp

Efallai y bydd hyfforddwyr am bennu dyddiadau cyflwyno gwahanol ar gyfer pob grŵp sy’n gweithio ar asesiad grŵp.

Yn y gorffennol, nid oedd unrhyw ffordd i glustnodi dyddiadau cyflwyno amrywiol ar gyfer pob grŵp sy’n gweithio ar asesiad grŵp. Nawr, gall hyfforddwyr neilltuo dyddiad cyflwyno unigryw i bob grŵp gan ddefnyddio’r llif gwaith eithriadau.

Ar y dudalen Cyflwyniadau yn yr asesiad grŵp, gall yr hyfforddwr ychwanegu neu olygu eithriadau ar gyfer grŵp.

Llun isod: Gwedd hyfforddwyr – ychwanegu neu olygu opsiwn eithriadau ar y dudalen Cyflwyniadau asesiad grŵp.

Mae’r panel Eithriadau yn dangos gwybodaeth berthnasol megis enw’r aseiniad ac enw’r grŵp dethol. Mae hyn yn helpu i sicrhau cywirdeb eithriad. Gall hyfforddwyr ddewis dyddiad cyflwyno ar gyfer y grŵp gan ddefnyddio’r dewisydd dyddiad ac amser.

Llun isod: Gwedd hyfforddwyr – panel eithriadau.

Gweithdai DPP Trace sydd i ddod

Bydd Sara Childs yn cyflwyno dau weithdy dros yr wythnosau nesaf yn seiliedig ar ganfyddiadau ymchwil parhaus ar gyfathrebu sy’n ystyriol o drawma. Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i fod yn un o’r unig ddwy brifysgol yng Nghymru sy’n ystyriol o drawma ynghyd â phrifysgol Wrecsam. Ar hyn o bryd rydym ar ganol cam hunanasesu prosiect dwy flynedd, a bydd y cam nesaf yn nodi prosiectau unigol ar gyfer gwella ein dull sy’n ystyriol o drawma. Ochr yn ochr â hynny, cynigir sesiynau i’r gymuned sy’n codi ymwybyddiaeth o ddulliau sy’n ystyriol o drawma.

Bydd y gweithdai sydd ar y gweill yn rhoi cyfle i’r rhai sy’n ymwneud ag addysgu, neu rolau sy’n cynnwys cyswllt uniongyrchol â myfyrwyr, ddatblygu eu hymarfer i ymgorffori’r ymchwil arloesol hwn.

Towards a trauma-informed approach – theory and reflective practice Part 1

Dyddiad: 5/12/23 15.00-16.00

Lleoliad:  Hugh Owen E3

Towards a trauma-informed approach – theory and reflective practice Part 2

Dyddiad: 12/12/23 14.00-16.00

Lleoliad:  Hugh Owen E3

Creu Profion Blackboard ar gyfer Arholiadau Ar-lein.

Mae’r gosodiadau ar gyfer profion yn Blackboard Ultra wedi newid yn Blackboard Ultra ac mae’r trefniadau ar gyfer cynnal arholiad wedi’u diweddaru eleni.

Dyma’r prif newidiadau:

 • Gallwch greu un cȏd mynediad yn unig ar gyfer eich arholiad o flaen llaw. Caiff y cȏd hwn ei greu’n awtomatig ar ffurf cȏd rhifiadol 6 digid, pan fyddwch yn dewis yr opsiwn ‘angen cȏd mynediad’ i opsiwn addass ar gyfer pob arholiad ar-lein wyneb yn wyneb.
 • Disgwylir i’r cydlynwyr modiwlau fynychu’r arholiad wyneb yn wyneb ar gyfer eu modiwl (am y 30 munud cyntaf). Os nad yw’n bosibl bod yn bresennol, dylid trefnu eilydd. Mae bod yn gorfforol bresennol ar gyfer yr arholiad yn galluogi cydlynwyr y Modiwl i gynhyrchu ail gȏd mynediad 30 munud ar ôl i’r arholiadau ddechrau ac i gylchredeg y cȏd hwn gyda’r tîm arholiadau.
 • Gall cydlynwyr modiwlau gysylltu â’r swyddfa arholiadau trwy eosstaff@aber.ac.uk cyn diwrnod yr arholiad i ddarganfod pa staff goruchwylio fydd yn bresennol yn ystod eu harholiad i gadw cofnod o’u henwau a’u henwau defnyddiwr.

Rydym wedi paratoi canllawaiau newydd sy’n esbonio’r newidiadau’n llawn: Profion Blackboard ar gyfer Arholiadau Wyneb yn Wyneb. Byddai’n werth clustnodi amser peneodol i ddarllen ac ymgyfarwyddo gyda’r canllawiau wrth i chi barartoi’ch prawf. Gweler isod y gosodiadau prawf yn Blackboard ar gyfer creu cȏd mynediad i’ch arholiad ar-lein:

Yn sgȋl y newidiadau hyn, mae’r tȋm E-ddysgu yn cynnal sesiynau hyfforddi newydd ar ‘Baratoi am Arholiadau Ar-lein’, ar 5 a 11 Rhagfyr. Gellir archebu lle ar Sesiynau Hyfforddiant DPP.

Mae cyfarwyddiadau hefyd ar ffurf Cwestiynau a Ofynir yn Aml ar greu profion Blackboard ar gyfer arholiadau ar-lein. Os ydych angen cymorth ychwanegol mae’r tȋm e-ddysgu ar gael ar sesiynau Teams i drafod eich prawf. Cysylltwch gyda eddysgu@aber.ac.uk.

Bydd y tȋm e-ddysgu ar gael i wiro gosodiadau eich prawf rhwng 4 a 20 Rhagfyr 2023. Cofiwch, nad ydym yn gallu gwiro eich prawf heb amser neu ddyddiad wedi’i gadarnhau.

Cysylltwch gyda eddysgu@aber.ac.uk os oes gennych gwestiynau pellach ar brofion Blackboard.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 27/11/2023

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Tachwedd

Rhagfyr

Ionawr

Adnoddau a chyhoeddiadau – Deallusrwydd Artiffisial (DA)

Adnoddau a chyhoeddiadau – Arall

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Blackboard Learn Ultra: Diweddariad Hydref 2023

Hoffai’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu tynnu sylw at bedwar o welliannau i Hyfforddwyr yn Blackboard Learn Ultra ym mis Hydref.

1. Dosbarthiad awtomatig credyd rhannol ar gyfer atebion cywir i Gwestiynau Amlddewis

Mae cwestiynau amlddewis sydd â mwy nag un ateb cywir yn offer asesu gwerthfawr. Caiff y rhain eu hadnabod hefyd fel cwestiynau aml-ateb, mae’r cwestiynau hyn yn asesu dealltwriaeth gynhwysfawr. Maent hefyd yn hyrwyddo dysgu dyfnach a sgiliau meddwl lefel uwch.

Mae rhai hyfforddwyr eisiau dyfarnu credyd rhannol am y mathau hyn o gwestiynau. Mae’r arfer hwn yn gwobrwyo myfyrwyr sydd â dealltwriaeth rannol. Mae hefyd yn meithrin profiad dysgu cadarnhaol.

Yn y gorffennol, roedd yn rhaid i hyfforddwyr nodi gwerth am ganran credyd rhannol ar gyfer pob opsiwn. Nawr, bydd Blackboard yn dosbarthu credyd rhannol yn awtomatig ar draws y dewisiadau ateb cywir. Mae’r dosbarthiad hwn yn darparu effeithlonrwydd ac yn arbed amser hyfforddwyr. Os dymunir, gall hyfforddwyr olygu’r gwerthoedd os yw rhai opsiynau ateb cywir yn haeddu mwy neu lai o gredyd. Rhaid i’r gwerthoedd ar gyfer atebion cywir ddod i gyfanswm o 100%.

Llun isod: Mae credyd cwestiwn yn dosbarthu’n awtomatig ar draws y dewisiadau ateb cywir; gellir golygu gwerthoedd

Ciplun o greu cwestiwn amlddewis. Caniatáu credyd rhannol a negyddol wedi'i amlygu. Canrannau a amlygwyd.

2. Anfon nodyn atgoffa o’r rhestr llyfr graddau a gwedd grid

Efallai y bydd hyfforddwyr eisiau anfon nodyn atgoffa at fyfyrwyr neu grwpiau nad ydynt eto wedi cyflwyno cais ar gyfer asesiad. I wneud hyn yn hawdd, mae Blackboard wedi ychwanegu opsiwn “Anfon Nodyn Atgoffa” at eitemau yn y Llyfr Graddau.

Mae dwy wedd i’r Llyfr Graddau y gellir toglo rhyngddynt drwy ddefnyddio’r botwm. Gwedd rhestr a gwedd grid.

Llun isod: Defnyddiwch y botwm gwedd rhestr a gwedd grid i doglo rhwng gweddau.

O wedd rhestr y Llyfr Graddau, mae’r opsiwn i anfon nodyn atgoffa yn y ddewislen orlif (tri dot).;

Llun isod: Anfon opsiwn atgoffa o’r wedd rhestr

Ciplun o'r Llyfr Graddau yng ngwedd y rhestr. Anfon nodyn atgoffa wedi'i amlygu.

Gall hyfforddwyr gael mynediad i’r opsiwn “Anfon Nodyn Atgoffa” yn y wedd grid trwy ddewis pennawd colofn y Llyfr Graddau.

Llun isod: Opsiwn Anfon Nodyn Atgoffa o’r wedd grid

Ciplun o'r Llyfr Graddau yng ngwedd grid. Anfon nodyn atgoffa wedi'i amlygu.

3. Dosbarthiad graddio dirprwyedig yn ôl aelodaeth grŵp

Weithiau mae hyfforddwyr yn dosbarthu’r llwyth gwaith graddio ar gyfer asesiad i sawl graddiwr. Mae hyn yn arfer poblogaidd mewn dosbarthiadau mwy. Gall hyfforddwyr glustnodi graddwyr i grwpiau o fyfyrwyr gyda’r opsiwn graddio dirprwyedig newydd. Bydd pob graddiwr ond yn gweld y cyflwyniadau a wneir gan fyfyrwyr yn y grŵp/grwpiau a neilltuwyd iddynt.

Gellir defnyddio Graddio Dirprwyedig gyda’r holl fathau o grwpiau sydd ar gael. Mae’r datganiad cyntaf hwn o Raddio Dirprwyedig yn cefnogi cyflwyniadau aseiniadau gan fyfyrwyr unigol. Nid yw profion, asesiadau grŵp a chyflwyniadau dienw yn cael eu cefnogi ar hyn o bryd. Bydd y rhain yn cael eu rhyddhau yn ddiweddarach.

Ar ôl dewis yr opsiwn Graddio Dirprwyedig, dewiswch y Set Grŵp priodol. Gall hyfforddwyr glustnodi un neu fwy o raddwyr i bob grŵp yn y set grwpiau. Os clustnodir nifer o raddwyr i’r un grŵp, byddant yn rhannu’r cyfrifoldeb graddio ar gyfer aelodau’r grŵp.

Bydd graddwyr sydd wedi’u clustnodi i grŵp o fyfyrwyr ond yn gweld cyflwyniadau ar gyfer y myfyrwyr hynny ar dudalen gyflwyno’r aseiniad. Gallant bostio graddau ar gyfer aelodau eu grŵp penodedig yn unig. Bydd unrhyw hyfforddwyr heb eu clustnodi sydd wedi cofrestru ar y cwrs yn holl gyflwyniadau’r myfyrwyr ar dudalen gyflwyno’r aseiniad. Maent hefyd yn postio graddau ar gyfer pob myfyriwr.

Nodwch: Rhaid i o leiaf un Set Grŵp ynghyd â Grwpiau fod yn bresennol yn y cwrs cyn defnyddio’r opsiwn Graddio Dirprwyedig.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o banel Gosodiadau asesiad gyda’r opsiwn Graddio Dirprwyedig wedi’i alluogi

Ciplun o osodiadau'r aseiniad. Amlygir Graddio Dirprwyedig.

4. Trefnu ar gyfer eitemau graddadwy wedi’u hychwanegu â llaw.

Mae rheolyddion didoli yn helpu hyfforddwyr i drefnu a dod o hyd i wybodaeth yn y llyfr graddau. Gall hyfforddwyr nawr ddefnyddio rheolyddion didoli ar y dudalen raddau ar gyfer eitemau a grëwyd â llaw. Mae’r rheolyddion didoli yn galluogi didoli mewn trefn esgynnol a disgynnol. Gall hyfforddwyr ddidoli’r wybodaeth ganlynol:

 • Enw’r Myfyriwr
 • Gradd
 • Adborth
 • Statws post

Mae’r drefn ddidoli sydd wedi’i gosod yn drefn dros dro a bydd yn ailosod pan fyddwch chi’n gadael y dudalen.

Nodwch: Gellir cymhwyso rheolyddion didoli i un golofn ar y tro. Pan fyddwch chi’n didoli colofn arall, bydd eitemau’n yn trefnu yn ôl y golofn a ddewiswyd.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o reolyddion didoli ar y dudalen raddau ar gyfer eitem raddadwy a ychwanegwyd â llaw

Ciplun o'r Llyfr Graddau ar gyfer eitem a grëwyd â llaw. Mae'r rheolyddion didoli ar ben y colofnau wedi'u hamlygu.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau –12/10/2023

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Hydref

Tachwedd

Rhagfyr

Adnoddau a chyhoeddiadau – Deallusrwydd Artiffisial (DA)

Adnoddau a chyhoeddiadau – Arall

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.