Cyrsiau Ultra 2023-24

Pan ddewch yn ôl ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, bydd eich cyrsiau newydd yn Blackboard yn edrych ychydig yn wahanol. O fis Medi 2023, bydd yr holl gyrsiau newydd yn Blackboard yn gyrsiau Ultra.

Rydym wedi bod yn defnyddio Ultra Base Navigation (UBN) yn Blackboard ers mis Ionawr 2023, ac rydym yn gwybod bod llawer ohonoch yn meddwl ei fod yn haws i’w ddefnyddio – yn enwedig ar ddyfeisiau symudol.

Mae gan gyrsiau Ultra yr un dyluniad hygyrch a chyfeillgar i ffonau symudol ag UBN – dyma sut mae cwrs Ultra yn edrych:

Sgrinlun o Gwrs Ultra Blackboard

Oherwydd y ffordd y mae wedi’i ddylunio, nid oes gan gwrs Ultra fyth mwy na dwy lefel o ffolderi – mae hyn yn ei gwneud hi’n llawer cyflymach ac yn haws dod o hyd i’ch deunyddiau cwrs a’r dolenni cyflwyno aseiniadau. Ac mae yna hefyd offer chwilio ym mhob cwrs.

Rydym hefyd wedi ailgynllunio templed y cwrs i sicrhau ei fod yn defnyddio’r iaith y mae’r cwrs yn cael ei addysgu ynddi. Os yw eich modiwl yn cael ei addysgu yn Gymraeg, bydd templed eich cwrs nawr yn Gymraeg. Ac mae gan fodiwlau dwyieithog dempled cwrs dwyieithog.

Mae llawer o wybodaeth am Ultra ar wefan Blackboard, gan gynnwys cyflwyniad i lywio eich ffordd o amgylch Cwrs Ultra (Noder – mae’r fideo ar y dudalen hon ar safle allanol ac ar gael yn Saesneg yn unig). 

Mae holl gyrsiau y blynyddoedd blaenorol yn dal i fod ar gael – felly os oes angen edrych yn ôl ar ddeunyddiau hen gwrs, gallwch wneud hynny hefyd.

Cyrsiau Blackboard Ultra wedi’u creu ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2023-24

Icon Blackboard Ultra

Mae’r fersiynau gwag o gyrsiau Blackboard Ultra ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2023-24 bellach wedi cael eu creu gan ddefnyddio templed y Brifysgol, y cytunwyd arno ymlaen llaw

Creu Cyrsiau Ultra yn gynnar yw’r cam nesaf wrth inni drosi i Blackboard Ultra ac mae’n ein paratoi ar gyfer hyfforddiant dros y misoedd nesaf.

I weld eich cyrsiau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, cliciwch ar Cyrsiau i ddod:

Sgrinlun o dudalen Cyrsiau Ultra gyda ‘Cyrsiau i ddod’ wedi'i amlygu

Byddwch yn gweld unrhyw gyrsiau yr ydych wedi’ch rhestru fel hyfforddwr arnynt yn ogystal â chyrsiau yr ydych, o bosibl, yn eu cefnogi fel gweinyddwr adrannol.

Os nad ydych yn gweld cwrs y dylech fod yn dysgu arno yna holwch eich gweinyddwr adrannol – efallai nad ydych wedi cael eich ychwanegu at gofnod y modiwl yn y System Rheoli Modiwlau. Rydym yn diweddaru’r ffrwd hon bob bore Mawrth felly gallwch ddisgwyl gweld eich modiwlau ar brynhawn Mawrth wedi i’r diweddariad ddigwydd.

Mae’r cyrsiau yn breifat ar hyn o bryd a byddant ar gael ar 1 Medi 2023. Ni fydd myfyrwyr yn ymddangos ar eich cyrsiau nes eu bod wedi cwblhau’r cofrestru.

Rydym wedi cysylltu â Chyfarwyddwyr Dysgu ac Addysgu yr adrannau i drefnu sesiwn hyfforddiant ar gyfer eich adran.

Os hoffech ddechrau paratoi eich cyrsiau, efallai y bydd arnoch eisiau:

Mae cam nesaf y trosi i Ultra yn canolbwyntio ar hyfforddi a sicrhau bod ein deunyddiau cymorth wedi cael eu diweddaru. Gweler ein crynodeb o hyfforddiant am ragor o wybodaeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Blackboard Ultra, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk).

Fyddaf fi’n gallu cael gafael ar hen gyrsiau a deunyddiau ar ôl inni symud i Ultra?

Icon Blackboard Ultra

Bydd cyrsiau’r blynyddoedd blaenorol yn parhau i fod ar gael (yn unol â pholisi cadw’r brifysgol). Byddwch chi’n gallu cael gafael ar hen gyrsiau a’u deunyddiau gan ddefnyddio’r gwymplen Cyrsiau.

Sylwch fod y ffordd i gael gafael ar gyflwyniadau Turnitin o’r cyfnod cyn haf 2022 wedi newid – darllenwch ein canllawiau ar lawrlwytho cyflwyniadau Turnitin a wnaed cyn haf 2022.

Diweddariad ar Brosiect Blackboard Ultra

Blackboard Ultra icon

Mae peth amser wedi mynd ers i ni roi adroddiad ar ein cynnydd wrth drosglwyddo i Blackboard Ultra. Rydym ni wedi bod yn gweithio’n galed i baratoi ar gyfer dechrau ein rhaglen hyfforddi a sicrhau bod yr integreiddiadau’n gweithio.

Diweddariad Technegol

Rydym ni wedi bod yn canolbwyntio ar y broses Creu Cyrsiau. Er mwyn helpu cydweithwyr i drosglwyddo i Ultra, rydym ni’n creu cyrsiau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf yn gynharach o lawer eleni.

Bydd hyn hefyd yn helpu gyda hyfforddiant wrth i gydweithwyr baratoi eu cwrs Ultra byw.

Bu’n rhaid gwneud llawer o waith i sefydlu’r integreiddiadau a’u cael i weithio:

 • Panopto: mae Panopto wedi symud i gysylltydd API yn barod ar gyfer Cyrsiau Ultra.
 • Talis Aspire. Mae LTI Talis Aspire bellach wedi’i alluogi. Rydym ni wedi bod yn gweithio gyda chydweithwyr Ymgysylltu Academaidd i sicrhau bod hyn mor llyfn â phosibl.
 • Turnitin. Cwblhawyd y gwaith o drosglwyddo Turnitin i gysylltydd LTI yn ystod haf 2022, ac nid oes angen newidiadau ychwanegol i Turnitin ar gyfer symud i Gyrsiau Ultra.
 • Cyfarfodydd Microsoft Teams. Byddwn yn symud i’r LTI Teams yn ystod haf 2023. Bydd yr offeryn hwn ar gyfer amserlennu cyfarfodydd Teams.

Mae’r rhain yn offer sydd eisoes yn bodoli ond un o fanteision symud i Ultra yw cyflwyno integreiddiad LTI Office 365. Mae hyn yn caniatáu i chi uwchlwytho dogfennau o OneDrive yn syth i Blackboard yn ogystal â chynnig cyfle i fyfyrwyr gydweithio ar ddogfen gyda’i gilydd. I’r rheini ohonoch chi sydd wedi bod yn dilyn ein cynnydd ar y blog, fe welwch mai’r offeryn cydweithredol hwn yw sail ein datrysiad Wiki.

Diweddariad Hyfforddiant

Mae’r sesiwn Hanfodion E-ddysgu: Cyflwyniad i Blackboard Ultra bellach wedi’i chynllunio ac yn barod ar gyfer sesiynau hyfforddi staff adrannol.

Rydym ni wedi cyfathrebu â Chyfarwyddwyr Addysgu a Dysgu pob Adran i ddechrau trefnu eich sesiwn hyfforddiant adrannol. Os nad ydych chi’n gallu mynd i’r sesiwn a drefnwyd ar eich cyfer byddwn yn eu cynnal yn ganolog.

Gweler ein blogbost hyfforddi ar gyfer trosolwg o’n pecyn hyfforddi.

Isafswm Presenoldeb Gofynnol

Gan fod gan gyrsiau Blackboard Ultra ddull gweithredu cwbl wahanol o ran trefnu a gosod cynnwys, mae’r Isafswm Presenoldeb Gofynnol wedi ei ailysgrifennu. Cadwch olwg am yr isafswm wedi’i ddiweddaru.

Deunyddiau Canllaw

Rydym ni wedi bod yn gweithio ar symleiddio a pharatoi ein deunyddiau canllaw, gan gynnwys Cwestiynau Cyffredin. Un newid y byddwch yn sylwi unwaith y byddwn mewn Cyrsiau Ultra yw y bydd ein cwestiynau cyffredin yn cysylltu’n uniongyrchol â deunyddiau cymorth Blackboard. Mae’r deunyddiau hyn ar gael yn ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg.

Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu rhwng 4 a 6 Gorffennaf. Elfen allweddol o’r gynhadledd fydd Blackboard Ultra. Cadwch olwg ar ein blogiau wrth i ni gyhoeddi’r prif siaradwyr. Gair i atgoffa bod ein Galwad am Gynigion yn cau ar 5 Mai – gallwch gyflwyno cynnig yn defnyddio ein ffurflen Galwad am Gynigion.

Gwobr Cwrs Eithriadol 2022-23

Gwobr ECA

Mae Anna Udalowska, o Ddysgu Gydol Oes, wedi ennill Gwobr Cwrs Eithriadol am fodiwl XN16710: The Science of Wellbeing.

Yn ogystal, cafodd y modiwlau canlynol statws Canmoliaeth Uchel:

 • Alexander Taylor o Adran Seicoleg am fodiwl PS32120: Behavioural Neuroscience
 • Kathy Hampson o Adran Cyfraith a Throseddeg am fodiwl LC26120: Youth Crime ad Justice
 • Lara Kipp o Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu am fodiwl TP30020: Contemporary Drama
 • Panna Karlinger o Ysgol Addysg am fodiwl ED20820: Making Sense of the Curriculum

Mae’r amrywiaeth eang o ddulliau dysgu a welir yng ngheisiadau eleni yn adlewyrchiad o’r gwaith arloesol sy’n digwydd ym mhob rhan o’r sefydliad.

Nod y Wobr Cwrs Eithriadol, a sefydlwyd wythfed mlynedd yn ôl, yw rhoi cydnabyddiaeth i’r arferion dysgu gorau. Mae’n rhoi cyfle i aelodau staff rannu eu gwaith gyda’u cydweithwyr, gwella eu modiwlau presennol ar Blackboard, a chael adborth er mwyn gwella.

Caiff modiwlau eu hasesu ar draws 4 maes: cynllun y cwrs, rhyngweithio a chydweithio, asesu, a chymorth i ddysgwyr. Mae natur y wobr, sy’n seiliedig ar hunanasesiad, yn rhoi cyfle i’r aelodau staff ystyried eu cyrsiau a gwella agweddau ar eu modiwlau cyn i banel asesu bob cais yn erbyn y cyfarwyddyd.

Hoffai’r panel a’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu ddiolch i’r holl  ymgeiswyr am yr amser a’r ymdrech a roddwyd i’r ceisiadau ac i’r modiwlau eleni.

Rydym yn edrych ymlaen at gael mwy o geisiadau ar gyfer y flwyddyn nesaf a llongyfarchiadau mawr i enillwyr gwobr eleni.

Blackboard Ultra: Trosolwg o’r Dewisiadau Eraill yn lle Blog

Blackboard Ultra icon

Mae’r postiad blog hwn yn amlinellu’r datrysiadau y mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn gweithio arnynt ar gyfer gweithgareddau Blog. Ar ôl rhoi tro ar y datrysiadau hyn, byddwn yn gweithio ar ddarparu cyfarwyddyd i gydweithwyr.

Y Cefndir

Mae Blogiau yn offer cydweithio a ddefnyddir ar gyfer nifer o weithgareddau a asesir a gweithgareddau na chaiff eu hasesu ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Nid yw’r offer ar gael ar hyn o bryd yn Blackboard Ultra (er gwaethaf ein ceisiadau i’w ddiwygio) ac nid yw ar fap datblygu Blackboard.

Mae anargaeledd yr offer Blog wedi’i gynnwys ym mhob rhan o’r broses o wneud penderfyniadau i dynnu sylw at hyn fel risg wrth symud i Blackboard Ultra.

Mae union natur blogiau yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fyfyrio ar eu dysgu, trefnu eu meddyliau a’u syniadau’n gronolegol, a rhoi sylwadau ar negeseuon y naill a’r llall.

Er nad oes blogiau yn Ultra, mae dau ddarn o offer cyfrannu ac ymgysylltu cwbl integredig a fydd yn cynnig dewisiadau eraill: Dyddlyfrau a Thrafodaethau.

Dewis 1: Defnyddio’r offer Dyddlyfr

Er nad yw blogiau’n bodoli yn Blackboard Ultra, mae’r offer dyddlyfr yn parhau. Defnyddir dyddlyfrau mewn ffordd debyg i flogiau ond maent yn breifat rhwng tiwtoriaid cwrs a myfyrwyr. Os gall y gweithgaredd weithredu heb wneud negeseuon myfyriwr yn weladwy i bawb, rydym yn argymell defnyddio’r offer hwn.

Gallwch gael trosolwg o’r offer dyddlyfr trwy wylio hwn Tiwtorial trosolwg dyddlyfr.

Dewis 2: Defnyddio’r offer Trafodaethau

Os oes angen elfen ryngweithiol rhwng myfyrwyr ar y gweithgaredd, rydym yn argymell defnyddio’r teclyn trafod. Yma gallwch greu edefyn, trefnu eich trafodaethau drwy ffolderi, gosod y trafodaethau i’w graddio, annog cyfranogiad myfyrwyr drwy beidio ag edrych ar yr edefyn nes bod y myfyrwyr wedi cwblhau eu postiad cychwynnol.

I gael syniad ynglŷn â sut mae trafodaethau’n gweithio, edrychwch ar hwn fideo arddangos.

Er bod yr offer bwrdd trafod wedi newid, mae ein hegwyddorion ar ddyluniad byrddau trafod ac ymgysylltiad yn aros yr un fath. Edrychwch ar ein neges flog dyluniad bwrdd trafod i gael awgrymiadau a chwestiynau i chi ofyn i’ch hunain wrth ddylunio’r gweithgaredd.

Dewis 3: Defnyddio offer blogio WordPress

Er ein bod yn argymell bod gweithgarwch y bwrdd trafod yn aros ar Blackboard er mwyn sicrhau y gall ymgysylltiad ac asesiad myfyrwyr barhau, mae yna declyn blogio arall a gefnogir gan y Brifysgol: WordPress. Os ydych chi’n meddwl mai WordPress yw’r unig ddewis i chi, rydyn ni’n argymell eich bod chi’n cysylltu â ni’n gyntaf i drafod eich gweithgaredd ac yna fe allwn ni roi cyngor pellach (eddysgu@aber.ac.uk).

Hyfforddiant Blackboard Ultra

Blackboard Ultra icon

Yn y blogbost hwn byddwn yn sôn am yr hyfforddiant yr ydym wedi bod yn ei greu fel ein bod yn barod i ddechrau defnyddio Blackboard Ultra.

Byddwn yn cynnig sesiwn hyfforddi Hanfodion E-ddysgu:  Cyflwyniad i Blackboard Ultra. Byddwn yn cysylltu â’ch cyfarwyddwr dysgu ac addysgu yn eich adran i drefnu hyn, gan gynnig naill ai sesiwn ar-lein neu wyneb yn wyneb.

Yn y sesiwn hon, byddwn sôn am yr hyn y mae angen i gydweithwyr ei wneud i gael eu modiwlau yn barod ar gyfer mis Medi. Prif ganlyniad y sesiwn hon yw y bydd cydweithwyr yn gallu sicrhau’r Isafswm Presenoldeb Gofynnol. Mae’r sesiwn yn cynnwys rhai awgrymiadau ar gynllunio, trosolwg o’r elfennau dadansoddi sydd ar gael yn Blackboard Ultra, yn ogystal â sut i greu mannau cyflwyno Turnitin, dolenni i’ch rhestr ddarllen, a dolenni Panopto. Byddwn yn eich cyflwyno i’r offer rhyngweithiol mwyaf diweddar: Trafodaethau a Chyfnodolion. Yn ogystal â hyn, byddwn yn edrych ar y llif gwaith newydd ar gyfer creu Aseiniadau Blackboard, Profion Blackboard a’r Llyfr Graddau.

Os na allwch ddod i sesiwn eich adran, rydym hefyd yn cynnig sesiynau’n ganolog.   

 Yn ychwanegol at y sesiwn hon, rydym yn cynnal rhai Sesiynau E-ddysgu Uwch a drefnwyd yn ganolog:

 • E-ddysgu Uwch: Cyflwyniad i Drafodaethau
 • E-ddysgu Uwch: Cyflwyniad i Gyfnodolion
 • E-ddysgu Uwch: Cyflwyniad i Brofion
 • E-ddysgu Uwch: Cynllunio Dewisiadau Eraill yn lle Wici
 • E-ddysgu Uwch: Cynllunio Dewisiadau Eraill yn lle Blogiau

Caiff y sesiynau hyn eu hysbysebu ar ein safle archebu cyrsiau.

Os yw’r sesiwn yn cael ei chynnal ar-lein, byddwch yn cael dolen Teams dros e-bost. 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am ddechrau defnyddio Blackboard Ultra, cysylltwch â ni eddysgu@aber.ac.uk.  

Blackboard Ultra: Trosolwg o’r Dewisiadau Eraill yn lle Wici

Blackboard Ultra icon

Mae’r postiad blog hwn yn amlinellu’r datrysiadau y mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn gweithio arnynt ar gyfer gweithgareddau Wici. Ar ôl rhoi tro ar y datrysiadau hyn, byddwn yn gweithio ar ddarparu cyfarwyddyd i gydweithwyr.

Y Cefndir

Mae Wicis yn offer cydweithio a ddefnyddir ar gyfer nifer o weithgareddau a asesir a gweithgareddau na chaiff eu hasesu ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Nid yw’r offer ar gael ar hyn o bryd yn Blackboard Ultra (er gwaethaf ein ceisiadau i’w ddiwygio) ac nid yw ar fap datblygu Blackboard.

Mae anargaeledd yr offer Wici wedi’i gynnwys ym mhob rhan o’r broses o wneud penderfyniadau i dynnu sylw at hyn fel risg wrth symud i Blackboard Ultra.

Mae union natur wicis yn gydweithredol ac yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfrannu fel rhan o grŵp. Gall myfyrwyr gynhyrchu adnoddau cyfoethog o ran cyfryngau sy’n cysylltu â chynnwys allanol, fideos, a delweddau. Gellir trefnu’r cynnwys dros nifer o dudalennau, gyda strwythur a roddwyd o flaen llaw gan y tiwtor.

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu nifer o ddewisiadau eraill yn lle Wici. Rhestrir yr opsiynau yn nhrefn ffafriaeth yr UDDA.

Read More

Blackboard Ultra: Trafodaethau â Chyfarwyddwyr Dysgu ac Addysgu

Blackboard Ultra icon

Ar 1 a 2 Mawrth, cyfarfu’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu â Chyfarwyddwyr Dysgu ac Addysgu yr Adrannau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am brosiect Blackboard Ultra a thrafod ein cynlluniau ar gyfer hyfforddiant, sut y gallwn fynd i’r afael â heriau, a’r gefnogaeth sydd ei hangen ar gyfer prosiect Ultra.

Gellir lawrlwytho sleidiau’r sesiwn o’r ddolen hon.

Mae’r sleidiau’n cynnwys diweddariad ar amserlen y prosiect, yr hyn y bydd angen i gyd-weithwyr academaidd ei wneud, a chyflwyniad i’n trefn hyfforddi.

Crynodeb o’r drafodaeth

 • Cyswllt er mwyn cael cymorth – os ydych yn cael unrhyw anawsterau wrth ddefnyddio offer e-ddysgu cysylltwch ag eddysgu@aber.ac.uk a byddwn yn fwy na pharod i’ch helpu.
 • Ychwanegu dolenni at restrau darllen a Panopto – Bydd yn rhaid i aelodau o staff ychwanegu’r dolenni hyn at eu modiwlau. Nid oes modd gwneud hyn yn awtomatig ar hyn o bryd, ond byddwn yn parhau i geisio canfod ffyrdd o wneud hynny.
 • Bydd adrannau’n cael dewis a ydynt eisiau sesiwn hyfforddi wyneb yn wyneb ynteu un ar-lein.
 • Bydd yr uned yn parhau i gynnig hyfforddiant ar ddefnyddio Ultra dros yr haf ac ar ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd
 • Bydd cyd-weithwyr academaidd yn gallu gweld a chopïo deunydd o fodiwlau’r gorffennol – y cyfnod cadw presennol yw 5 mlynedd + y flwyddyn bresennol.
 • Os oes modd, dylai cyd-weithwyr ddefnyddio nodweddion golygu testun Blackboard i sicrhau bod eu cynnwys mor hygyrch â phosibl.
 • Bydd rhestr wirio yn cael ei pharatoi fel y gall cyd-weithwyr wirio eu bod wedi gwneud popeth sydd ei angen wrth adeiladu eu modiwlau.
 • Byddai cyd-weithwyr yn hoffi cael negeseuon cyson gan y Gwasanaethau Gwybodaeth am y prosiect.
 • Bydd sesiynau hyfforddiant yn cael eu cynnig i bob tîm yn y Gofrestrfa yn ogystal ag i arholwyr allanol a champysau rhyddfraint.
 • Bydd y negeseuon cyfathrebu a’r dull gweithredu yn tanlinellu manteision symud i Ultra ac yn rhoi rhestr o’r nodweddion newydd.
 • Os oes modd, bydd deunyddiau fideo yn cael eu creu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, neu os hoffech siarad â ni am agwedd benodol ar eich cwrs, cysylltwch â ni ar eddysgu@aber.ac.uk.

Cyrsiau Ymarfer Ultra wedi’u creu

Blackboard Ultra icon

Nawr bod y templedi wedi’u cadarnhau rydym wedi creu Cwrs Ymarfer Ultra unigol ar gyfer pob aelod o staff.

Mae’r cwrs ymarfer hwn yn breifat i chi ac nid oes unrhyw fyfyrwyr wedi cofrestru arno. Gallwch ddefnyddio’r cwrs hwn i greu cynnwys a rhoi cynnig ar y rhyngwyneb cwrs Ultra newydd.

Cewch hyd i’ch cwrs ymarfer drwy fynd i Mudiadau ar y ddewislen ar yr ochr chwith:

Mae’r cwrs wedi’i greu gyda’r templed cwrs PA dwyieithog. I gael rhagor o wybodaeth am dempledi cwrs, gweler ein blog blaenorol. Eu henw fydd eich enw Cwrs Ymarfer Ultra / Ultra Practice Course.  

I helpu i’ch paratoi ar gyfer y cyrsiau Ultra y flwyddyn academaidd nesaf, rhowch gynnig ar y canlynol:

 1. Creu cyhoeddiad
 2. Creu ffolder i drefnu deunydd
 3. Creu / uwchlwytho dogfen
 4. Postio dolen i wefan
 5. Copïo deunydd o un o’ch modiwlau i mewn i’ch cwrs ymarfer Ultra

Fe welwch y bydd modd i chi lusgo a gollwng cynnwys yn llawer haws yn Ultra.  Hefyd, gallwch ddewis lle rydych chi’n ychwanegu cynnwys (heb fod cynnwys newydd yn cael ei roi ar waelod y dudalen yn ddiofyn).

Gan fod Ultra yn llawer mwy llyfn na’r Blackboard gwreiddiol, mae eich dull o drefnu cynnwys yn hanfodol i helpu myfyrwyr i lywio’r modiwl. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r nodweddion rhagolwg er mwyn i chi gael syniad o sut mae’r cynnwys yn edrych i fyfyrwyr:

Efallai yr hoffech drafod trefn y cynnwys gyda chydweithwyr i weld a oes dull adrannol neu gynllun yr hoffech ei ddilyn.

Byddwn yn defnyddio’r ymarferion trefnu hyn at ddibenion hyfforddi dros y misoedd nesaf. Cadwch lygad ar ein blog a’n tudalennau gwe i gael gwybodaeth ychwanegol wrth i ganllawiau pellach gael eu cynhyrchu.

Byddwn yn blogio tasgau ychwanegol dros y misoedd nesaf i chi roi cynnig arnynt yn eich cwrs ymarfer Ultra. Yn ein blog nesaf o’r natur hon, byddwn yn edrych yn fanwl ar y profion Grade Book, Aseiniadau, Turnitin, a Blackboard.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am symud i Blackboard Ultra, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk).