Trefnu cynnwys Blackboard – Cyngor Defnyddiol gan Fyfyrwyr (Llysgenhadon Dysgu)

Ysgrifennwyd gan Erin Whittaker, Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Yn sgil gweithgaredd profi defnyddioldeb y prosiect Llysgenhadon Dysgu, cefais fy annog i ysgrifennu fy mlog am rwyddineb a hygyrchedd dod o hyd i wybodaeth benodol a drafodir mewn darlithoedd a seminarau yn seiliedig ar gynllun cronolegol a labeli eu ffeiliau. Ar ôl gwneud fy ffordd trwy ddau fodiwl enghreifftiol nad oeddwn i wedi eu gweld o’r blaen ac un arall o fodiwl a ddilynais yn yr 2il flwyddyn, sylwais mai’r cynlluniau modiwl mwyaf hygyrch a hawdd llywio drwyddynt oedd y rhai lle’r oedd y wybodaeth a’r deunyddiau ar gyfer darlithoedd a seminarau wedi eu labelu yn ôl wythnos a theitl y pwnc, yn hytrach na dim ond yn ôl rhif y seminar benodol honno; h.y. ‘Seminar: Wythnos 2 – Dysgu am Benodoldeb ‘>’ Seminar 2 ‘. Roedd labelu’r ffeiliau fel hyn yn golygu bod dod o hyd i’r wybodaeth a gyflwynwyd yn y seminarau a’r darlithoedd penodol hynny yn broses fwy syml a chyflym na gorfod chwilio drwy amryfal gyflwyniadau PowerPoint seminarau er mwyn dod o hyd i wybodaeth benodol.

Yn ogystal, y ffolder fwyaf amlwg ar gyfer cadw recordiadau Panopto y ddarlith a’r seminar a’r sleidiau PowerPoint cysylltiedig fyddai ‘Deunyddiau Dysgu’ yn fy marn i. Byddai’n lle da hefyd i’r deunyddiau ychwanegol fel Rhestr Ddarllen Aspire, gweithdai, sesiynau tiwtorial, ac amserlen gyffredinol y modiwl hwnnw. Byddwn yn argymell, fodd bynnag, os oes nifer fawr o ffeiliau ar gyfer seminarau a darlithoedd h.y. mwy na thair ffeil yr wythnos, eu bod yn cael eu rhoi mewn ffolder ar wahân o dan y teitl ‘Darlithoedd/ Seminarau’ yn y golofn ffolderi ar y chwith, ynghyd â chopi o’r Rhestr Ddarllen Aspire.

Read More

Ydy eich modiwlau Blackboard yn siarad iaith y myfyriwr? – Llysgenhadon Dysgu

Ysgrifennwyd gan Angela Connor, Seicoleg

Fe wn y gallai swnio’n rhyfedd i holi a yw eich modiwlau Blackboard yn siarad iaith eich myfyrwyr. Gallaf eich clywed yn dweud “Wrth gwrs eu bod nhw”. Yn amlwg, rydych chi’n llwytho deunyddiau i fyny yn Gymraeg a Saesneg. Ond nid am hynny rwy’n sôn. I sicrhau bod Blackboard yn hygyrch i gynifer o fyfyrwyr â phosib mae angen i ni roi ein hunain yn eu hesgidiau hwy am ychydig ac edrych ar y dyluniad a’r cynnwys yn wrthrychol i weld a yw’r deunyddiau wedi’u gosod yn y ffordd orau i garfan benodol er mwyn iddyn nhw allu deall eich modiwlau’n rhwydd.

Dywedir yn aml mewn addysg os byddwch yn addasu eich cyflwyno i’r rheini sydd ag anghenion ychwanegol, byddwch yn ei gwneud yn haws i bawb. Efallai y gellid cymhwyso’r ethos hon yn nhermau Blackboard, gan roi’r holl fyfyrwyr mewn sefyllfa i gyflawni eu potensial llawn gyda chyn lleied o straen â phosibl.

Heb os, mae rhai elfennau mewn modiwl Blackboard yn galw am ffurfioldeb a phroffesiynoldeb, fel Arfer Academaidd Annerbyniol, a llawlyfr y modiwl. Mae’r llawlyfr yn gweithredu bron fel cytundeb contract rhwng cydlynydd y modiwl a’r myfyriwr, a’r ffordd arall, gan ei fod yn amlinellu’n glir yr hyn y bydd y modiwl yn ei gyflwyno a’r hyn sy’n ddisgwyliedig gan y myfyrwyr yn eu tro. Ond trwy osgoi jargon addysgol lle bo modd, neu ei gyflwyno’n raddol, gallwch helpu i godi hyder eich myfyrwyr a’u gwneud yn gyfarwydd â’r termau hyn. Er enghraifft, faint o fyfyrwyr oedd wir yn deall y termau “cydamserol” ac “anghydamserol” a hyrddiwyd i mewn yn sydyn i fyd addysg y llynedd? A phan oedden nhw’n ddealledig, a oedden nhw’n cael eu drysu gyda rywbeth arall tebyg o dro i dro? Fe wn i mi gael fy nal unwaith neu ddwy.

Read More

Croeso i staff newydd sy’n ymuno â Phrifysgol Aberystwyth

Yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu ydym ni. Rydym ni’n rhan o’r Gwasanaethau Gwybodaeth. Rydym ni’n gweithio gyda staff ar draws y brifysgol i gefnogi a datblygu dysgu ac addysgu. Rydym ni’n cynnal amrywiaeth eang o weithgareddau i gyflawni hyn.

Mae’r holl wybodaeth fyddwch chi ei hangen ar dudalennau gwe’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu. Yn ddiweddar rydym ni wedi gweithio’n ddwys gyda chydweithwyr academaidd i ddatblygu datrysiadau i bandemig Covid 19. Bydd ein tudalennau gwe Cefnogi eich Addysgu yn eich helpu gydag amrywiol ddatrysiadau addysgu.

Rydym ni’n ysgrifennu blog gyda’r newyddion diweddaraf, manylion am ddigwyddiadau a sesiynau hyfforddi, ac adnoddau.

Os bydd angen i chi gysylltu â ni gallwch wneud hynny ar un o ddau gyfeiriad ebost:

udda@aber.ac.uk (am gwestiynau addysgegol a chynllunio, neu i drefnu ymgynghoriad) neu

eddysgu@aber.ac.uk (am ymholiadau technegol ynghylch ein harlwy e-ddysgu a restrir isod)

Read More

Myfyrdod ar redeg Prosiect Peilot Llysgenhadon Dysgu Myfyrwyr

Gan Anna Udalowska

Mae llenyddiaeth addysgegol yn pwysleisio pwysigrwydd ymwneud gweithredol gan fyfyrwyr ym mhob menter sy’n effeithio ar eu profiad dysgu nhw. Gan ein bod ni, yn yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu, yn gweithio mor agos â’r staff addysgu yn eu cynghori ar arferion gorau mewn dysgu ac addysgu, roeddem ni’n teimlo y byddai ein darpariaeth yn elwa o gael cyfraniad uniongyrchol gan fyfyrwyr. Penderfynwyd creu partneriaeth gyda grŵp o fyfyrwyr, yn gweithio fel Llysgenhadon Dysgu Myfyrwyr, i ganolbwyntio ar un o’r materion a godir yn fwyaf amlwg mewn adborth gan fyfyrwyr – cynllun modiwlau Blackboard.

Gwnaed llawer eisoes i wella llywio a chysondeb modiwlau Blackboard, e.e., cyflwynwyd dewislenni Blackboard adrannol ac Isafswm Presenoldeb Gofynnol Blackboard. Mae enghreifftiau rhagorol o fodiwlau Blackboard i’w cael, gyda rhai’n cael eu harddangos yn ein Gwobrau Cwrs Nodedig. Fodd bynnag mae sylwadau ar anawsterau o ran llywio a diffyg cysondeb modiwlau Blackboard yn dal i ymddangos yn adborth y myfyrwyr (e.e. Arolwg Digital Insights).

Cyn dechrau’r prosiect, cafodd yr Uned gyfle i fynd i weithdy ar bartneriaeth myfyrwyr-staff a gyflwynwyd gan Ruth a Mick Healey sy’n ymgynghorwyr blaenllaw ar yr agwedd hon ar ymgysylltu â myfyrwyr. Roedd y sesiwn, yn ogystal ag ymgynghoriad dilynol oedd yn edrych yn benodol ar y prosiect Llysgenhadon Dysgu Myfyrwyr, yn hynod o werthfawr. Er bod ein prosiect yn canolbwyntio’n bennaf ar ymgynghori â myfyrwyr, gwnaethom ein gorau i gyflwyno gwerthoedd sylfaenol partneriaethau myfyrwyr-staff, grymuso myfyrwyr i berchnogi’r prosiect, eu helpu i wireddu effaith eu gwaith a myfyrio ar sut y bu’n fuddiol i’w twf.

Read More

Modiwlau Rhiant a Phlentyn

Image of Blackboard logo and parent-child

Gan fod modiwlau 2021-22 bellach ar gael i staff, gallwn eu cysylltu gyda’i gilydd ar gais cydgysylltydd y modiwl. Cyfeirir at y drefn hon fel trefn rhiant a phlentyn. Mae cysylltu modiwlau gyda’i gilydd yn ffordd effeithiol o drafod modiwlau ar wahân a chanddynt yr un cynnwys er mwyn osgoi uwchlwytho deunyddiau ar gyfer dau neu ragor o wahanol fodiwlau.

Yn ôl y drefn hon, bydd un modiwl yn rhiant, a’r modiwl(au) arall/eraill yn blentyn. Ni chyfyngir ar nifer y modiwlau plentyn ond ni ellir cael mwy nag un rhiant.

Os ydych yn gydgysylltydd modiwlau ac os hoffech gysylltu eich modiwlau yn ôl y drefn hon, cysylltwch ag eddysgu@aber.ac.uk gan roi’r codau modiwl ar gyfer y modiwlau rhiant a phlentyn.

Enghreifftiau o Aberystwyth

Mae llawer o aelodau staff eisoes yn defnyddio modiwlau rhiant a phlentyn ar draws y sefydliad. Dyma rai enghreifftiau:

 1. Dysgir yr un cynnwys ar y modiwlau ond mae modiwl ar gael i flynyddoedd gwahanol
 2. Modiwlau â’r un cynnwys a ddysgir yn Gymraeg a Saesneg
 3. Modiwlau sy’n dod â gwahanol gynlluniau gradd at ei gilydd a chanddynt wahanol gyfeirnodau modiwl, er enghraifft modiwlau traethodau estynedig

Yn y bôn, mae pob modiwl sy’n rhannu’r un cynnwys yn ddelfrydol ar gyfer modiwlau rhiant a phlentyn.

Beth mae’r myfyrwyr yn ei weld?

Bydd y myfyrwyr yn gweld enw’r modiwl y maen nhw wedi’i gofrestru ar ei gyfer (hyd yn oed os mai’r modiwl plentyn yw hwnnw) wrth fewngofnodi i Blackboard ond byddant yn gweld yr holl gynnwys a osodir yn y modiwl rhiant. Ni chaiff hyfforddwyr osod cynnwys yn y modiwl plentyn.

Read More

Diweddariad i’r Isafswm Presenoldeb Gofynnol ar Blackboard

Distance Learner Banner

Mae’r Pwyllgor Gwella Academaidd wedi cymeradwyo’r diweddariad i’r Isafswm Presenoldeb Gofynnol ar Blackboard ar gyfer y flwyddyn academaidd sydd i ddod. 

Newidiwyd yr isafswm presenoldeb y llynedd yn sgil y ffaith bod mwy o’r addysgu’n digwydd ar-lein. Wrth i’r Brifysgol baratoi ar gyfer mis Medi, mae’r isafswm presenoldeb wedi cael ei ddiweddaru i adlewyrchu unrhyw newidiadau.

Gallwch weld yr isafswm presenoldeb ar ein tudalennau gwe. 

Mae’r isafswm presenoldeb hefyd yn cynnwys rhestr wirio fel y gallwch wirio’n gyflym bod eich modiwl yn cydymffurfio â’r isafswm presenoldeb.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am greu cynnwys yn Blackboard, edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin Blackboard, ein Canllawiau Blackboard, neu cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk).

Llysgenhadon Dysgu – Beth yw modiwl Blackboard wedi’i gynllunio’n dda? – Canfyddiadau Prosiect

Yn yr wythnos yn dechrau 12 Gorffennaf cynhaliodd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu y prosiect Beth yw modiwl Blackboard wedi’i gynllunio’n dda? Dewiswyd 9 myfyriwr yn Llysgenhadon Dysgu i weithio gyda ni. Roedd y grŵp yn cynnwys: un myfyriwr Hanes israddedig 3edd flwyddyn, un myfyriwr Astudiaethau Plentyndod israddedig 3edd flwyddyn, dau fyfyriwr israddedig Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol 2il flwyddyn, un myfyriwr Economeg israddedig 3edd flwyddyn, un myfyriwr Hawliau Dynol a Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol uwchraddedig, un myfyriwr 3edd flwyddyn a dau fyfyriwr 2il flwyddyn Seicoleg israddedig.

Trwy gydol y prosiect bu’r myfyrwyr yn gweithio ar y tasgau canlynol, yn annibynnol ac yn rhan o’r grŵp:

 • taflu syniadau am yr hyn mae’n ei olygu i fodiwl fod wedi’i gynllunio’n dda
 • cynhyrchu rhestr o eitemau y dylid eu cynnwys mewn modiwl Blackboard
 • categoreiddio’r rhestr o eitemau
 • cymryd rhan mewn profion defnyddioldeb ar ddau fodiwl Blackboard sy’n bodoli eisoes
 • rhoi taith i ni drwy fodiwl Blackboard yn eu hadran oedd yn un hylaw
 • ysgrifennu blog byr ar un agwedd ar gynllun modiwl sy’n bwysig iddyn nhw gydag awgrymiadau ymarferol i staff addysgu
 • nodi problemau cyffredin mewn modiwlau Blackboard, myfyrio ar eu heffaith, a chreu set o argymhellion ynglŷn â’u datrys
 • cynnig newidiadau i Isafswm Presenoldeb Gofynnol Blackboard

Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn cyhoeddi canfyddiadau’r prosiect yn cynnwys blogiau gan y Llysgenhadon eu hunain. Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Angela, Erin, Katie, Ammaarah, Elisa, Lucie, Charlotte, Gabriele a Nathalia am eu gwaith caled ar y prosiect. Credwn y bydd yr holl staff yn ystyried y canfyddiadau yr un mor ddefnyddiol ag y gwnaethom ni.

Wrth i fy nghyfnod i fel Arbenigwr Dysgu Ar-lein yr Uned ddod i ben, rwy’n hynod o falch a diolchgar i allu gorffen drwy gynnal y prosiect hwn. Rydw i wir yn credu y dylai cynnwys myfyrwyr yn weithredol wrth gynllunio eu dysgu fod yn flaenoriaeth ac rwy’n gobeithio am fwy o gyfleoedd ar gyfer partneriaethau staff-myfyrwyr. Hoffwn ddiolch i’r holl staff y cefais gyfle i weithio gyda nhw dros y misoedd diwethaf, diolch am eich gwaith ysbrydoledig a’ch ymrwymiad parhaus i ddarparu’r profiad gorau bosibl i’n myfyrwyr.

Astudiaethau Achos Offer Blackboard Rhyngweithiol – Wicis

Distance Learner Banner

Mae’r astudiaeth achos hon yn seiliedig ar y bennod The Student-led Planning of Tourism and Hospitality Education: The Use of Wicis to Enhance Student Learning gan Dr Mandy Talbot (Ysgol Funes Aberystwyth) a gyhoeddwyd yn The Routledge Handbook of Tourism and Hospitality Education, ac yn cynnwys detholiadau ohoni.

Pa offeryn ydych chi’n ei ddefnyddio a pham? 

Defnyddiodd Dr Mandy Talbot wicis Blackboard i hwyluso ‘prosiect dysgu cydweithredol dan arweiniad myfyrwyr (…) ar y modiwl ail flwyddyn gradd baglor: datblygu twristiaeth ryngwladol. (…) Roedd gwaith cwrs y modiwl yn gofyn i fyfyrwyr weithio mewn grwpiau bach i nodi a gwerthuso’r strategaethau datblygu twristiaeth oedd yn cael eu dilyn mewn cyrchfannau twristaidd penodol a’u cymharu â’r dulliau a ddefnyddid mewn mannau eraill. Oherwydd natur gydweithredol a rhyngweithiol yr aseiniad, yr offeryn gwe mwyaf addas oedd y wici.’

Pam ddewisoch chi’r offeryn hwn?

Cyn cyflwyno’r wicis ‘roedd myfyrwyr yn ymgymryd â’r ymarfer trwy greu a rhoi cyflwyniad PowerPoint grŵp 15 munud i’r dosbarth, gyda 10 munud arall ar gyfer cwestiynau.’ Newidiodd Dr Mandy Talbot fformat yr aseiniad er mwyn:

 1. ‘Gwella cydlynrwydd gwaith grŵp y myfyrwyr: Mae fformat wici yn rhoi gofod gwaith cydweithredol i fyfyrwyr ddatblygu eu gwaith’
 • ‘Cynnig mwy o gyfle i fyfyrwyr ryngweithio â gwaith grwpiau eraill: Trwy fformat wici gall myfyrwyr ymweld â chyflwyniadau ei gilydd dros gyfnod estynedig. Mae gan dudalennau wici hefyd flychau ar gyfer sylwadau sy’n galluogi myfyrwyr i holi a chynnal trafodaeth ar y safleoedd eraill.’
 • ‘Datblygu sgiliau TG myfyrwyr: Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i greu a strwythuro tudalennau gwe’.

Read More

Copïo Cwrs 2021-2022

Bob blwyddyn, mae’r Grŵp E-ddysgu’n creu modiwlau newydd yn Blackboard yn barod ar gyfer addysgu’r flwyddyn nesaf. Ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22 penderfynodd yr adrannau’n fewnol a fyddai’r modiwlau’n cael eu gadael yn wag neu a fyddai’r cynnwys yn cael ei gopïo. Bydd modiwlau ar gyfer 2021-2022 ar gael o ddechrau mis Awst. 

Bydd modiwlau staff yn yr adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ac IBERS yn cael eu creu’n wag. Rydym wedi paratoi’r Cwestiynau Cyffredin hyn gyda chanllawiau manwl ar gopïo gwahanol elfennau o un modiwl i’r llall yn Blackboard.

Bydd modiwlau pob adran arall yn cael eu copïo. Fel rhan o’r broses copïo cwrs, ni chaiff yr offer a’r cynnwys canlynol eu copïo:

 • Cyflwyniadau Turnitin  
 • Aseiniadau Blackboard  
 • Cyhoeddiadau
 • Blogiau
 • Cyfnodolion  
 • Wicis
 • Recordiadau a dolenni Panopto
 • Cyfarfodydd Teams. 

Hoffem gynorthwyo staff i baratoi eu modiwlau gymaint ag y gallwn. Rydym yn hapus i drefnu ymgynghoriad dros Teams. I wneud hynny, anfonwch e-bost at elearning@aber.ac.uk

Astudiaethau Achos ar Offer Rhyngweithiol Blackboard – Profion

Mae’r ail astudiaeth achos ar ddefnyddio offer rhyngweithiol Blackboard yn dangos defnydd effeithiol o brofion ar gyfer asesiadau adolygol a ffurfiannol gan Dr Ruth Wonfor o IBERS.

 • Pa offeryn ydych chi’n ei ddefnyddio a sut?

Rwy’n defnyddio profion Blackboard un ai ar gyfer profion adolygol neu brofion ffurfiannol yn y rhan fwyaf o’m modiwlau.

 • Pam dewis yr offeryn hwn?

Rydw i wedi dewis defnyddio profion Blackboard am amrywiaeth o resymau. O ran y profion adolygol, rydw i wedi eu defnyddio mewn modiwl i’r flwyddyn gyntaf ar anatomeg a ffisioleg. Mae’r modiwl hwn yn rhoi llawer o wybodaeth sylfaenol ar fywydeg elfennol a ddefnyddir gan y myfyrwyr ym modiwlau’r dyfodol, felly roedd arna i eisiau cynllunio asesiad a fyddai’n fodd i roi prawf ar amrywiaeth eang o bynciau ar draws y modiwl sy’n bodloni canlyniadau dysgu eithaf eang. Mae profion aml-ddewis wedi gweithio’n dda iawn ar gyfer hyn ac mae’n cyd-fynd yn dda â’r gwaith rwy’n ei wneud yn y modiwl i geisio annog y myfyrwyr i ddefnyddio cardiau fflach i ddysgu. Mae budd y cardiau fflach yn amlwg i’r myfyrwyr yn y prawf hwn.

Ar gyfer yr asesiadau ffurfiannol, rydw i wedi dewis defnyddio profion Blackboard am amrywiaeth o resymau. Yn y gorffennol, rydw i wedi tueddu i’w defnyddio fel ffordd i fyfyrwyr brofi eu dealltwriaeth ar ddiwedd pwnc. Ond, yn ystod y cyfnod o ddysgu ar-lein rydw i wedi dechrau eu defnyddio i ofyn cwestiynau y byddwn i wedi eu gofyn yn y ddarlith i wneud yn siŵr bod pawb yn deall. Mae hyn wedi bod yn wych er mwyn fy helpu i strwythuro’r addysg a gwneud yn siŵr nad yw’r myfyrwyr yn brysio ymlaen i adrannau newydd heb ddeall yn iawn beth oedd angen iddynt ei wneud yn yr adran flaenorol.

 • Sut wnaethoch chi gynllunio’r gweithgaredd gyda’r offeryn hwn?

Rwy’n cynllunio’r profion Blackboard yn unol â’u defnydd yn llwyr. Mae’r profion adolygol yn eithaf anhyblyg gyda chwestiynau aml-ddewis yn unig. Rwy’n tueddu i ddefnyddio cwestiynau safonol eu ffurf; dewis yr ateb cywir i gwestiwn, dewis y datganiad cywir neu ofyn at ba strwythur yn y ddelwedd mae saeth yn pwyntio. Yn ystod cyfnod Covid-19 pan oedd y myfyrwyr yn sefyll y profion hyn gartref, rydw i wedi bod yn cynnwys rhywfaint o gwestiynau ateb byr yn y prawf aml-ddewis hefyd. Mae’r cwestiynau hyn wedi gweithio’n dda iawn er mwyn atal myfyrwyr rhag chwilio am yr ateb i bob cwestiwn aml-ddewis ac wedi rhannu’r marciau’n dda.

Rwy’n defnyddio ystod ehangach o opsiynau ar gyfer y profion ffurfiannol er mwyn cyd-fynd â’r hyn rydw i eisiau i’r myfyrwyr ei ddysgu. Er enghraifft, rydw i wedi defnyddio’r cwestiynau paru ar ôl mynd trwy’r derminoleg, fel bod yn rhaid i’r myfyrwyr baru’r termau â’r disgrifiad cywir. Rydw i hefyd yn ceisio defnyddio’r adborth i’r cwestiynau ffurfiannol hyn i annog y myfyrwyr i lywio eu dysg eu hunain. Felly yn hytrach na dweud wrth y myfyrwyr eu bod wedi ateb cwestiwn yn anghywir a rhoi’r ateb cywir iddynt, rwy’n defnyddio’r adborth i gyfeirio’r myfyrwyr at y sleid neu’r rhan o’r ddarlith lle mae’r ateb i’w gael. Y gobaith yw bod hyn yn eu hannog i strwythuro mwy ar eu gwaith dysgu ac adolygu.

Yn olaf, yn ystod y cyfnod o ddysgu ar-lein rydw i’n gweld bod rhyddhau deunyddiau’n ymaddasol (adaptive release) ar y cyd â’r profion BB yn fuddiol iawn er mwyn strwythuro pynciau. Byddaf yn aml yn dechrau rhai darlithoedd trwy adolygu rhywfaint o wybodaeth y dylai’r myfyrwyr fod wedi ei astudio yn y modiwlau blaenorol sy’n sail i’r pwnc y byddwn yn ei astudio yn y sesiwn honno. Felly rydw i wedi defnyddio profion BB i wneud y gwaith adolygu hwn. Rwy’n defnyddio’r adborth i gyfeirio’r myfyrwyr at wybodaeth bellach os oes angen iddynt roi sglein ar eu dealltwriaeth ac yna’n defnyddio dull rhyddhau deunyddiau’n ymaddasol i ryddhau’r pwnc iddynt ar ôl iddynt roi cynnig ar y cwis adolygu yn unig. Mae’r myfyrwyr yn cael cyfarwyddiadau clir er mwyn gallu rhoi cynnig ar y cwis a byddant wedyn yn cael mynd ymlaen i bwnc y ddarlith. Roedd hyn i weld yn gweithio’n dda ac felly rwy’n gobeithio dal ati gyda hyn er mwyn rhoi’r gorau i adolygu yn y darlithoedd a threulio mwy o amser yn defnyddio’r wybodaeth a ddysgir yn y darlithoedd.

 • Beth yw barn eich myfyrwyr am yr offeryn hwn?

Rydw i wedi cael adborth eithaf da gan y myfyrwyr ar y profion BB. Mae llawer ohonynt wedi sôn eu bod yn eu helpu i astudio a mynd dros bynciau er mwyn deall lle mae angen iddynt ymdrechu fwy gyda’u hastudiaeth bellach. Rydw i hefyd wedi helpu i leihau gorbryder myfyrwyr ynglŷn â’r profion adolygol terfynol trwy ddefnyddio profion ffurfiannol trwy gydol y modiwl. Gan fod y prawf adolygol rwy’n ei ddefnyddio yn un ar fodiwl y flwyddyn gyntaf yn semester 1, mae’r myfyrwyr yn aml yn eithaf pryderus ynglŷn â’r hyn i’w ddisgwyl ar lefel prifysgol. Gallaf felly eu cyfeirio at y profion ffurfiannol fel enghreifftiau o lefel y cwestiynau y bydd disgwyl iddynt eu hateb yn yr arholiad.

 • Oes gennych chi unrhyw gyngor defnyddiol i bobl sydd eisiau defnyddio’r offeryn hwn?

Fy mhrif gyngor fyddai rhoi digon o amser i chi’ch hun i lunio’r profion. Mae’r cam cychwynnol o ysgrifennu cwestiynau ac adborth da i’r myfyrwyr yn cymryd peth amser. Ond ar ôl i chi dreulio’r amser hwnnw, mae’r profion yn barod i’w defnyddio bob blwyddyn. Heb os, mae’n werth yr amser a dreulir er mwyn helpu’r myfyrwyr ac i gael syniad o’u dealltwriaeth, a gweld lle gall fod angen rhoi mwy o eglurhad ar bynciau. Gwnewch yn siŵr hefyd eich bod yn sefyll y profion eich hun! Wrth wneud y prawf fy hun, rydw i wedi sylwi ar ambell i gamgymeriad neu gwestiynau sydd angen bod yn fwy eglur ac mae’n ddefnyddiol iawn er mwyn gweld sut bydd fformat terfynol y cwestiynau yn ymddangos i’r myfyrwyr.

Hoffem ddiolch i Dr Ruth Wonfor am rannu ei phrofiadau o ddefnyddio profion Blackboard.

Os hoffech chi ddysgu mwy am brofion, rhowch gip ar yr wybodaeth yn Blackboard Tests – Creating Online Assessment Activities for your Students a’r Cwestiynau Cyffredin.

Os ydych chi’n bwriadu defnyddio profion Blackboard yn ddull o arholi ar-lein, cysylltwch â ni ar eddysgu@aber.ac.uk.