Cyrsiau Blackboard Learn Ultra ar gyfer 2024-25

Byddwn yn creu cyrsiau yn Blackboard Learn Ultra ar gyfer 2024-25 ddydd Llun 3 Mehefin eleni. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd modd i hyfforddwyr ychwanegu cynnwys ac addasu eu cyrsiau newydd.

Rydym wedi gwneud rhai gwelliannau i’r templed cwrs diofyn yn seiliedig ar adborth staff a myfyrwyr ac wedi galluogi’r Cynorthwyydd Dylunio DA.

I gael cymorth cyffredinol i ddefnyddio Blackboard Learn, gweler ein  canllawiau Blackboard Ultra i staff.

Modiwlau Dysgu

Mae’r meysydd Gwybodaeth am Fodiwlau, Asesu ac Adborth ac Arholwyr Allanol yn parhau, ond bellach maent yn fodiwlau dysgu yn hytrach na ffolderi. Mae gan fodiwlau dysgu holl ymarferoldeb ffolderi o ran sut y caiff cynnwys ei ychwanegu a’i gyrchu, ond maent yn fwy apelgar yn weledol ac yn haws eu llywio, yn enwedig o safbwynt myfyriwr.

Mae gan bob modiwl dysgu ddelwedd ddiofyn, ond rydym yn annog hyfforddwyr i ddewis delwedd fwy perthnasol ac ystyrlon ar gyfer eu modiwlau dysgu. Mae ychwanegu delwedd at fodiwl dysgu yn rhoi hunaniaeth weledol i gwrs ac yn helpu myfyrwyr i ddod o hyd i’r modiwl dysgu. Gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau ar sut i addasu ymddangosiad modiwlau dysgu yn  yr adran hon o dudalen gymorth Blackboard ar gyfer Modiwlau Dysgu.

Templed Cwrs Blackboard Ultra gyda Gwybodaeth am Fodiwlau, Asesu ac Adborth a Modiwl Dysgu Arholwyr Allanol cudd

Gellir ychwanegu cynnwys at fodiwlau dysgu yn yr un modd â ffolderi; trwy eu hehangu a chlicio’r symbol plws. Mae Creu, Copïo Cynnwys ac Uwchlwytho yn aros yr un fath.

GIF o ehangu Modiwl Dysgu ac ychwanegu cynnwys

Mae’r holl osodiadau cudd / gweladwy ac amodau rhyddhau arferol hefyd ar gael.

Gall hyfforddwyr barhau i ddefnyddio ffolderi os hoffent, neu efallai yr hoffent greu modiwlau dysgu ychwanegol a chopïo cynnwys presennol iddynt o ffolderi. Ceir hyd i’r opsiynau i ychwanegu ffolderi a modiwlau dysgu ychwanegol trwy glicio ar y symbol plws a Creu.

Noder, gellir ychwanegu Modiwlau Dysgu i dudalen lanio Cynnwys yn unig, ac nid o fewn y ffolderi.

Ciplun o ddewislen Eitenau Cynnwys y Cwrs

Ceir mwy o wybodaeth am fodiwlau dysgu ar dudalen gymorth Blackboard ar Fodiwlau Dysgu.

Cofrestr Dosbarth

Mae cofrestr y dosbarth bellach wedi’i chuddio oddi wrth fyfyrwyr. Maen nhw’n dal i allu gweld y staff sydd ar y cwrs o dan Staff y Cwrs, ond ni allant weld myfyrwyr eraill y cwrs mwyach. Mae croeso i chi wneud Cofrestr y Dosbarth yn weladwy eto os hoffech chi.

GIF yn dangos sut i wneud cofrestr y dosbarth yn weladwy i fyfyrwyr.

Olrhain Cynnydd

Mae olrhain cynnydd bellach wedi’i alluogi yn ddiofyn i fyfyrwyr. Mae olrhain cynnydd yn rhoi ffordd hawdd i fyfyrwyr gadw golwg ar yr hyn maen nhw wedi’i wneud yn y cwrs. 

Sgrinlun o olrhain cynnydd o safbwynt myfyriwr

Yn ogystal, ar y dudalen Trosolwg Myfyrwyr gall Hyfforddwyr gael mynediad i’r tab Cynnydd ar gyfer pob myfyriwr sy’n olrhain cynnydd mewn cwrs. Gallwch weld tasgau sydd wedi’u cwblhau a thasgau sydd heb eu cwblhau ar gyfer pob myfyriwr. Am fwy o wybodaeth gweler  tudalen gymorth Blackboard ar Olrhain Cynnydd.

Cynorthwyydd Dylunio DA

Cyd-destun ac Egwyddorion Canllaw

Mae Anthology, gwerthwr Blackboard Learn, wedi ychwanegu offer DA at Blackboard yn rhan o’u ‘Cynorthwyydd Dylunio DA’. Dull Anthology yw grymuso staff i ddefnyddio DA i “hyrwyddo asesiad dilys, profiadau dysgu ysgogol ac uniondeb academaidd, tra hefyd yn darparu effeithlonrwydd i addysgwyr a gwell canlyniadau i fyfyrwyr o ganlyniad.”

Mae Anthology wedi cyhoeddi eu dull DA dibynadwy, a’r egwyddorion allweddol yw:

 • Tegwch: Lleihau rhagfarn niweidiol mewn systemau DA.
 • Dibynadwyedd: Cymryd mesurau i sicrhau bod allbwn systemau DA yn ddilys ac yn ddibynadwy.
 • Bodau dynol mewn rheolaeth: Sicrhau bod bodau dynolyn y pen draw yn gwneud penderfyniadau sy’n cael effaith gyfreithiol neu arwyddocaol arall
 • Tryloywder ac Esboniadwyedd: Esbonio i ddefnyddwyr pryd mae systemau DA yn cael eu defnyddio, sut mae systemau DA yn gweithio, a helpu defnyddwyr i ddehongli a defnyddio allbwn y systemau DA yn briodol.
 • Preifatrwydd a Diogelwch: Dylai systemau DA fod yn ddiogel ac yn breifat.
 • Alinio gwerth: Dylid alinio systemau DA â gwerthoedd dynol, yn enwedig gwerthoedd ein defnyddwyr a’n defnyddwyr.
 • Atebolrwydd: Sicrhau bod atebolrwydd clir ynghylch defnyddio systemau DA yn ddibynadwy o fewn Anthology yn ogystal â rhwng Anthology, ei gleientiaid, a’i ddarparwyr systemau DA.

Os yw Hyfforddwyr yn dewis defnyddio’r Cynorthwyydd Dylunio DA, rydym yn argymell:

1. Cynhyrchu a gwirio cynnwys

Nid yw cynnwys a gynhyrchir gan DA byth yn cael ei ychwanegu’n awtomatig at gwrs. Ni fydd yn cael ei ryddhau i fyfyrwyr heb i hyfforddwyr wneud y penderfyniad hwnnw. Bydd angen i hyfforddwyr bob amser gymeradwyo cynnwys cyn ei fod ar gael i fyfyrwyr.

Gall hyfforddwyr adolygu a newid cynnwys a gynhyrchir gan DA bob amser. Er enghraifft, os yw hyfforddwr yn creu cwestiynau prawf, mae’n debygol na fydd rhai yn ddefnyddiol. Dylai’r hyfforddwr ddewis yr hyn yr hoffent ei ddefnyddio a’i olygu yn ôl yr angen. Mae’n bwysig i hyfforddwyr sicrhau bod popeth a gynhyrchir gan DA yn cael ei wirio cyn iddo gael ei ychwanegu at gwrs a bod ar gael i fyfyrwyr.

2. Ystyriwch ychwanegu Datganiad Defnyddio Deallusrwydd Artiffisial at gwrs

Yn unol â chanllaw deallusrwydd artiffisial y brifysgol, os yw’r cynnwys wedi’i gynhyrchu’n sylweddol ddefnyddio offer DA, dylid datgan hyn yn glir i’r myfyrwyr.  Gellir ychwanegu datganiad ar ddefnyddio deallusrwydd artiffisial mewn cwrs Blackboard Learn yn yr ardal  Gwybodaeth am Fodiwl gan ddefnyddio’r nodwedd Dogfen.

Offer Cynorthwyydd Dylunio DA

Mae’r offer canlynol ar gael i Hyfforddwyr ar gyrsiau.

Creu Modiwlau Dysgu

Mae’r nodwedd hon yn caniatáu creu strwythur cwrs gan ddefnyddio modiwlau dysgu yn seiliedig ar enw’r cwrs ac unrhyw wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd. Mae modiwlau dysgu yn debyg i ffolderi.

Gall y Cynorthwyydd Dylunio DA gynhyrchu un neu fwy o fodiwlau dysgu a fydd yn cynnwys teitl, delwedd a disgrifiad. Am fwy o wybodaeth gweler yr adran ar awgrymiadau strwythur cwrs ar dudalen cymorth Cynorthwyydd Dylunio DA.

Creu Cwestiynau Prawf a Banciau Cwestiynau

Mae’r nodwedd hon yn creu cwestiynau prawf a banciau cwestiynau yn seiliedig ar y cynnwys sydd wedi’i gynnwys yn y cwrs. Gall hyfforddwyr nodi’r lefel a’r mathau o gwestiynau a ofynnir.  Gellir addasu’r cymhlethdod a’r math o gwestiwn. Am fwy o wybodaeth gweler yr adran ar greu cwestiwn prawf ar dudalen cymorth Cynorthwyydd Dylunio DA.

Creu geiriau allweddol ar gyfer Unsplash

Mae Unsplash yn llyfrgell ddelweddau heb hawlfraint sy’n hygyrch o fewn Blackboard. Bydd yr offer DA yn cynhyrchu geiriau allweddol perthnasol yn seiliedig ar enw’r cwrs a’r cynnwys i chwilio amdanynt yn Unsplash.

Creu Cyfnodolion

Yn seiliedig ar enw a chynnwys y cwrs, mae gweithgareddau cyfnodolion yn cael eu cynnig a’u creu. Am fwy o wybodaeth gweler yr adran ar greu cyfnodolyn ar dudalen cymorth Cynorthwyydd Dylunio DA.

Creu Trafodaethau

Yn seiliedig ar enw a chynnwys y cwrs, mae gweithgareddau trafodaeth yn cael eu cynnig a’u creu. Am fwy o wybodaeth gweler yr adran ar greu trafodaethau yn awtomatig ar dudalen cymorth Cynorthwyydd Dylunio DA.

Creu Aseiniadau

Bydd y cynhyrchydd aseiniad yn creu awgrymiadau ar gyfer aseiniadau, gan ddefnyddio tacsonomeg Bloom i gynnwys gwahanol lefelau o gymhlethdod. Gellir addasu’r cymhlethdod hwn. Mae hyn ond yn berthnasol i’r offer aseiniad sydd wedi’i adeiladu yn Blackboard ac nid Turnitin. Am fwy o wybodaeth gweler yr adran ar greu awgrym aseiniad ar dudalen cymorth Cynorthwyydd Dylunio DA.

Noder: Mae gan Gynorthwyydd Dylunio DA Blackboard gynhyrchydd Cyfarwyddyd a Chynhyrchydd delweddau DA nad ydym wedi’i alluogi.

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynorthwyydd Dylunio DA, gweler Cymorth Blackboard a gweddalennau’r Brifysgol.

Beth sy’n Newydd yn Blackboard Learn Ultra – Mai 2024

Isod ceir rhai o’r gwelliannau diweddaraf yn niweddariad mis Mai Blackboard Learn Ultra yr hoffai’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu dynnu sylw Hyfforddwyr atynt.

Cefnogi meini prawf perfformiad lluosog mewn amodau rhyddhau

Mae amodau rhyddhau yn pennu pryd y gall myfyrwyr weld cynnwys y cwrs. Mae amodau rhyddhau ar osodiad gwelededd y cynnwys ar dudalen cynnwys y cwrs. Ar hyn o bryd, gallwch chi osod: 

 • Pa aelodau o’r cwrs neu grwpiau sydd â mynediad;
 • Pan fydd cynnwys y cwrs yn hygyrch, yn weladwy ac yn gudd;
 • Pan fydd perfformiad myfyrwyr yn angenrheidiol ar gyfer cwblhau aseiniad neu sgorio.

Gall hyfforddwyr nawr osod mwy nag un maen prawf perfformiad fesul eitem gynnwys. 

Llun isod: Panel amodau rhyddhau gyda meini prawf perfformiad ychwanegol wedi’u dewis.

Panel amodau rhyddhau gyda meini prawf perfformiad ychwanegol wedi'u dewis.

Ychwanegu adborth cwestiynau wrth raddio prawf fesul cwestiwn

Wrth raddio fesul myfyriwr neu gwestiwn, gall hyfforddwyr nawr ddarparu adborth cyd-destunol a gallant ychwanegu’r adborth hwn at bob math o gwestiynau. Mae adborth ar lefel cwestiwn yn hyrwyddo dealltwriaeth ddyfnach a thwf personol ymhlith myfyrwyr a hefyd yn gwella adborth cyflwyno cyffredinol ac adborth awtomatig ar gyfer cwestiynau wedi’u graddio’n awtomatig.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o ychwanegu adborth fesul cwestiwn wrth raddio fesul cwestiwn.

Gwedd hyfforddwr o ychwanegu adborth fesul cwestiwn wrth raddio fesul cwestiwn.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o gwestiwn gydag adborth wedi’i gadw.

Gwedd hyfforddwr o gwestiwn gydag adborth wedi’i gadw.

Pan fydd y sgorau wedi’u postio, gall myfyrwyr gyrchu’r adborth yn y Llyfr Graddau. Gall myfyrwyr gael mynediad at adborth cyffredinol ac adborth sy’n benodol i gwestiynau.

Llun isod: Gwedd myfyriwr o adborth a ychwanegwyd i gwestiwn traethawd.

Gwedd myfyriwr o adborth a ychwanegwyd i gwestiwn traethawd.

Gwell llywio yn y Llyfr Graddau

Er mwyn creu llywio mwy greddfol, mae Blackboard wedi disodli’r botymau gweld grid a rhestr gyda dolenni testun. Dyma’r opsiynau bellach: 

 • Eitemau graddadwy
 • Graddau (gwedd grid)
 • ⁠Myfyrwyr

Bydd y Llyfr Graddau’n cofio’r wedd ddiwethaf a ddefnyddiwyd gennych ym mhob cwrs.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o’r ddewislen llywio llyfr gradd newydd

Gwedd hyfforddwr o’r ddewislen llywio llyfr gradd newydd

Cyfrifiadau colofn pwysoliad cyfrannol a chyfartal

Mae gan hyfforddwyr anghenion cyfrifo graddau amrywiol. Mae rhai hyfforddwyr yn defnyddio cyfrifiadau wedi’u pwysoli i helpu gyda chyfrifiadau cyfanredol megis graddau canol tymor neu derfynol.

Nawr gall hyfforddwyr glustnodi pwysoliad cyfartal i eitemau yn yr un categorïau. Mae’r dull cyfrifo a ddewiswyd, boed yn gyfrannol neu’n gyfartal, yn berthnasol i bob categori. Yn y gorffennol, roedd gan eitemau wedi’u pwysoli yn yr un categori bwysoliad cyfrannol. Roedd yr eitemau pwysoli hyn yn seiliedig ar bwyntiau posibl pob eitem.

Er mwyn deall perfformiad myfyrwyr yn well, mae rhai hyfforddwyr yn defnyddio rheolau gollwng i gael gwared ar allanolion. Oherwydd ei bod yn bwysig gwybod y dull pwysoli wrth reoli’r gosodiadau hyn, mae Blackboard bellach yn dangos opsiwn pwysoli dewisol yr hyfforddwr yn y panel rheolau cyfrifo.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o’r opsiynau cyfrifo wedi’u pwysoli’n gyfrannol newydd.

Gwedd hyfforddwr o’r opsiynau cyfrifo wedi'u pwysoli'n gyfrannol newydd.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o’r opsiynau cyfrifo wedi’u pwysoli’n gyfrannol newydd. Gall hyfforddwyr weld pa ganran y mae pob eitem yn y categori yn cyfrannu at y pwysoliad categori cyffredinol.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o’r opsiynau cyfrifo wedi'u pwysoli'n gyfrannol newydd. Gall hyfforddwyr weld pa ganran y mae pob eitem yn y categori yn cyfrannu at y pwysoliad categori cyffredinol.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o’r opsiwn cyfrifo pwysoliad cyfartal; Rhoddir gwybod i hyfforddwyr am y ganran gyfartal y mae eitemau’n eu cyfrif tuag at y pwysoliad categori cyffredinol.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o’r opsiwn cyfrifo pwysoliad cyfartal; Rhoddir gwybod i hyfforddwyr am y ganran gyfartal y mae eitemau'n eu cyfrif tuag at y pwysoliad categori cyffredinol.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o’r panel rheolau cyfrifiad Golygu wedi’i ddiweddaru yn cadarnhau’r opsiwn pwysoli categori a ddewiswyd.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o'r panel rheolau cyfrifiad Golygu wedi'i ddiweddaru yn cadarnhau'r opsiwn pwysoli categori a ddewiswyd.

Beth sy’n Newydd yn Blackboard Learn Ultra – Ebrill 2024

Mae diweddariad mis Ebrill i Blackboard Learn Ultra yn cynnwys nodwedd y gofynnir amdani’n fawr; Negeseuon dienw ar gyfer trafodaethau. Yn ogystal, mae gwelliannau i adborth a chyfrifiadau Llyfr Graddau.

Negeseuon dienw ar gyfer Trafodaethau

Mae trafodaethau’n chwarae rhan ganolog wrth feithrin rhyngweithio rhwng cyfoedion a meddwl yn feirniadol. Mae angen i fyfyrwyr deimlo’n rhydd i fynegi eu syniadau a’u barn heb ofni beirniadaeth. I gefnogi hyn, mae Blackboard wedi ychwanegu opsiwn i hyfforddwyr ganiatáu negeseuon dienw mewn trafodaethau heb eu graddio. Mae’r nodwedd hon yn rhoi hyblygrwydd i hyfforddwyr. Gallant droi’r anhysbysrwydd ymlaen neu ei ddiffodd wrth i’r drafodaeth fynd yn ei blaen. Bydd unrhyw negeseuon dienw presennol yn cadw eu hanhysbysrwydd.

Llun isod: Gosodiad i droi negeseuon dienw ymlaen

Noder: Wrth geisio postio’n ddienw rhaid i fyfyriwr dicio Post anonymously.

Llun isod: Myfyriwr sy’n ysgrifennu neges ddienw gyda Post anonymously wedi’i dicio

Llun isod: Neges ddienw mewn trafodaeth

Ychwanegu adborth cwestiynau wrth raddio fesul myfyriwr

Gall hyfforddwyr nawr ddarparu adborth cyd-destunol fesul myfyriwr ar bob math o gwestiynau. Mae adborth ar lefel cwestiwn yn hyrwyddo dealltwriaeth ddyfnach a thwf personol ymhlith myfyrwyr. Mae adborth ar lefel cwestiwn yn ategu’r galluoedd presennol sef adborth cyffredinol y cyflwyniad ac adborth awtomataidd ar gyfer cwestiynau wedi’u graddio’n awtomatig.

Noder: Mae Blackboard yn targedu mis Mai ar gyfer adborth fesul cwestiwn wrth raddio profion yn ôl cwestiynau yn hytrach nag yn ôl myfyriwr.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o ychwanegu adborth fesul cwestiwn

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o gwestiwn gydag adborth wedi’i gadw 

Unwaith y bydd myfyrwyr wedi cyflwyno eu profion a bod eu sgorau yn cael eu postio, gall myfyrwyr gyrchu’r adborth. Gall myfyrwyr gael mynediad at adborth cyffredinol ac adborth sy’n benodol i gwestiynau.

Llun isod: Gwedd myfyriwr o adborth a ychwanegwyd i gwestiwn traethawd

Mae adborth myfyrwyr yn parhau i fod yn weladwy i fyfyrwyr waeth beth fo gosodiadau’r amodau rhyddhau

Efallai y bydd hyfforddwyr eisiau rheoli mynediad at gynnwys cyrsiau gan ddefnyddio amodau rhyddhau. Mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer darparu llwybrau dysgu personol trwy gynnwys y cwrs. Mae’r amodau rhyddhau yn cynnwys opsiwn i ddangos neu guddio cynnwys i/oddi wrth fyfyrwyr cyn iddynt fodloni amodau rhyddhau. Mae Blackboard wedi addasu sut mae’r gosodiadau hyn yn effeithio ar farn y myfyrwyr am adborth gan hyfforddwyr. Nawr, gall hyfforddwyr osod amodau rhyddhau heb unrhyw effaith ar adborth i fyfyrwyr. 

Yn y gorffennol, pan oedd hyfforddwr yn dewis yr opsiwn i guddio cynnwys, gallai myfyrwyr weld graddau cysylltiedig ond nid yr adborth. Mae Blackboard wedi cywiro hyn er mwyn sicrhau bod myfyrwyr bob amser yn gallu adolygu adborth. 

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o osodiadau amodau rhyddhau gyda dyddiad/amser yr amod rhyddhau wedi’i osod ar y cyd â’r cyflwr cuddio yn “Pryd fydd y cynnwys yn ymddangos?”

Llun isod: Gwedd llyfr graddau myfyrwyr yn dangos adborth a gradd y myfyriwr waeth beth fo gosodiad yr amod rhyddhau yn Llun 1

Llywio parhaus ar gyfer Modiwlau Dysgu

Er mwyn gwella dull y myfyrwyr o lywio mewn modiwl dysgu, mae Blackboard wedi diweddaru’r bar llywio. Nawr mae’r bar llywio yn ludiog ac yn parhau i fod yn weladwy wrth i fyfyrwyr sgrolio trwy gynnwys yn fertigol. Nid oes angen i fyfyrwyr sgrolio’n ôl i fyny i frig y cynnwys mwyach i gael mynediad at yr offer llywio.

Llun isod: Mae’r bar llywio bob amser yn weladwy

Newid cyfrifiadau o ddefnyddio BigDecimal i BigFraction

Mae angen llyfr gradd ar hyfforddwyr sy’n cefnogi senarios graddio amrywiol. Mae Blackboard yn newid y llyfrgell feddalwedd a ddefnyddir i wneud cyfrifiadau mewn colofnau wedi’u cyfrifo a gradd gyffredinol y cwrs.

Enghraifft: Mae cwrs yn cynnwys 3 aseiniad gwerth 22 pwynt yr un. Mae’r myfyriwr yn sgorio 13/22 ar yr aseiniad cyntaf, 14/22 ar yr ail aseiniad, a 15/22 ar y trydydd aseiniad. Mae hyfforddwr yn creu colofn wedi’i chyfrifo i gyfrifo cyfartaledd yr aseiniadau hyn. 

Gan ddefnyddio’r llyfrgell feddalwedd newydd, BigFraction, bydd y cyfartaledd yn cyfrifo fel 14/22.

Gyda’r hen lyfrgell feddalwedd, BigDecimal, byddai’r cyfartaledd yn cyfrifo’n anghywir i 13.99/22. Mae’r llyfrgell feddalwedd newydd yn sicrhau bod cyfrifiadau’n cyfrifiannu yn ôl y disgwyl.

Gwobr Cwrs Eithriadol 2023-24

Mae Lauren Harvey a Caroline Whitby, o Adran y Gyfraith a Throseddeg, wedi ennill Gwobr Cwrs Eithriadol am fodiwl LC31520: Dispute Resolution in Contract and Tort.

Yn ogystal, cafodd y modiwl canlynol statws Canmoliaeth Uchel:

 • Panna Karlinger o Ysgol Addysg am fodiwl ED20820: Making Sense of the Curriculum

Nod y Wobr Cwrs Eithriadol, a sefydlwyd naufed mlynedd yn ôl, yw rhoi cydnabyddiaeth i’r arferion dysgu gorau. Mae’n rhoi cyfle i aelodau staff rannu eu gwaith gyda’u cydweithwyr, gwella eu modiwlau presennol ar Blackboard, a chael adborth er mwyn gwella.

Caiff modiwlau eu hasesu ar draws 4 maes: cynllun y cwrs, rhyngweithio a chydweithio, asesu, a chymorth i ddysgwyr. Mae natur y wobr, sy’n seiliedig ar hunanasesiad, yn rhoi cyfle i’r aelodau staff ystyried eu cyrsiau a gwella agweddau ar eu modiwlau cyn i banel asesu bob cais yn erbyn y cyfarwyddyd.

Hoffai’r panel a’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu ddiolch i’r holl  ymgeiswyr am yr amser a’r ymdrech a roddwyd i’r ceisiadau ac i’r modiwlau eleni.

Rydym yn edrych ymlaen at gael mwy o geisiadau ar gyfer y flwyddyn nesaf a llongyfarchiadau mawr i enillwyr gwobr eleni.

Beth sy’n Newydd yn Blackboard Learn Ultra – Mawrth 2024

Y mis hwn, mae Blackboard yn cyflwyno’r gallu i weld ystadegau eitem yn y Llyfr Graddau, y gallu i osod asesiadau heb ddyddiad cyflwyno a rhai newidiadau i hysbysiadau am negeseuon

Ystadegau eitemau Llyfr Graddau

Mae ystadegau eitemau yn rhoi golwg gyffredinol i ni ar berfformiad cyffredinol aelodau’r cwrs ar gynnwys wedi’i raddio. Nawr, gall hyfforddwyr ddewis colofn yn y llyfr graddau i gael mynediad at ystadegau cryno ar gyfer unrhyw eitem sydd wedi’i graddio. Mae’r dudalen ystadegau yn dangos metrigau allweddol megis:

 • Isafswm ac uchafswm gwerth
 • Ystod
 • Cyfartaledd
 • Canolrif
 • Gwyriad safonol
 • Amrywiant

Mae nifer y cyflwyniadau sydd angen graddio a dosbarthiad graddau hefyd yn dangos.

Llun isod: Mynediad i ystadegau eitemau o’r wedd Grid

Mynediad i ystadegau eitemau o’r wedd Grid

Llun isod:  Mynediad i ystadegau eitemau o’r wedd Eitemau Graddadw

Llun isod: Tudalen Ystadegau Eitemau

Tudalen Ystadegau Eitemau

Opsiwn am Dim Dyddiad Cyflwyno ar asesiad

Mae dyddiadau cyflwyno yn agwedd bwysig ar y broses addysgu a dysgu. Mewn rhai sefyllfaoedd, fel dysgu ar eich cyflymdra eich hun, efallai na fydd hyfforddwr eisiau ysgogi gosod dyddiad cyflwyno. Er mwyn gwneud yr opsiwn ar gyfer peidio â chael dyddiad cyflwyno yn fwy amlwg, rydym wedi ychwanegu opsiwn “Dim dyddiad cyflwyno” ar gyfer Profion ac Aseiniadau.

Llun isod: Panel Gosodiadau Prawf yn dangos yr opsiwn newydd “Dim dyddiad cyflwyno”

Panel Gosodiadau Prawf yn dangos yr opsiwn newydd "Dim dyddiad cyflwyno"

Fe wnaethom ddiweddaru’r dyddiad a’r amser diofyn i ddyddiad yfory am 11:59yh.

Llun isod: Panel Gosodiadau Prawf yn dangos y dyddiad cyflwyno ac amser diofyn newydd.

Panel Gosodiaau Prawf yn dangos y dyddiad cyflwyno ac amser diofyn newydd

Efallai y bydd achosion pan fydd y dewis “Dim dyddiad cyflwyno” yn gwrthdaro â’r gosodiadau Canlyniadau Asesu. Pan fydd hyn yn digwydd, gofynnir i’r hyfforddwr adolygu’r gosodiadau.

Llun isod: Mae baner rybuddio yn ymddangos pan fydd y dewis “Dim dyddiad cyflwyno” yn gwrthdaro â’r gosodiadau Canlyniadau Asesu.

Mae baner rybuddio yn ymddangos pan fydd y dewis "Dim dyddiad cyflwyno" yn gwrthdaro â’r gosodiadau Canlyniadau Asesu.

Gall hyfforddwyr lywio i’r adran Canlyniadau Asesu yn y Gosodiadau trwy’r ddolen yn y faner.

Llun isod: Dewisiadau amseru canlyniadau asesu pan nad oes dyddiad cyflwyno.

Dewisiadau amseru canlyniadau asesu pan nad oes dyddiad cyflwyno

Noder, ar gyfer asesiad crynodol sydd â llawer yn y fantol, rydym yn dal i gynghori cael dyddiad ac amser cyflwyno. I drafod eich gofynion o ran gosodiadau profion, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk).

Dangosyddion cyhoeddiadau a marcio cyhoeddiadau fel wedi eu darllen/heb eu darllen

Mae cyhoeddiadau yn sianel gyfathrebu bwysig o fewn cwrs. Mae’n bwysig helpu i greu ymwybyddiaeth o gyhoeddiadau newydd a rheolaethau wedi eu darllen/heb eu darllen.

Nawr, mae yna ddangosydd rhif wrth ymyl y tab cyhoeddiad yn y cwrs. Mae’r dangosydd yn dangos nifer y cyhoeddiadau heb eu darllen sydd ar gael.

Yn ogystal, gall myfyrwyr nawr nodi cyhoeddiadau fel rhai sydd wedi eu darllen neu heb eu darllen. Ar y naidlen Cyhoeddi Cwrs Newydd, mae gan ddefnyddwyr y dewis i nodi’r statws darllen. Gall myfyrwyr hefyd nodi cyhoeddiadau fel rhai wedi’u eu darllen neu heb eu darllen o’r dudalen Cyhoeddiad.

Llun isod: Nifer y Cyhoeddiadau heb eu darllen wrth ymyl y tab Cyhoeddiad

Nifer y Cyhoeddiadau heb eu darllen wrth ymyl y tab Cyhoeddiad

Llun isod: Naidlen Cyhoeddiadau gyda’r opsiwn i farcio fel wedi ei ddarllen/heb ei ddarllen

Naidlen Cyhoeddiadau gyda'r opsiwn i farcio fel wedi ei ddarllen/heb ei ddarllen

Llun isod: Tudalen Cyhoeddiadau gyda’r opsiwn i farcio fel wedi ei ddarllen/heb ei ddarllen

Tudalen Cyhoeddiadau gyda'r opsiwn i farcio fel wedi ei ddarllen/heb ei ddarllen

Llun isod: Paru cyhoeddiad a dangosyddion negeseuon ar gyfer cysondeb

Paru cyhoeddiad a dangosyddion negeseuon ar gyfer cysondeb

Nodyn i’ch atgoffa: Mynediad at Adroddiad Gweithgaredd y Cwrs ac anfon neges at fyfyrwyr ohono.

Mae’r adroddiad Gweithgaredd y Cwrs yn eich helpu i ddeall pa mor dda mae’ch myfyrwyr yn perfformio a faint maen nhw’n rhyngweithio â’ch cwrs. Mae’r Adroddiad Gweithgaredd y Cwrs yn galluogi Hyfforddwyr i:

 • Anfon neges at fyfyrwyr sydd ar ei hôl hi a’u hannog i gynyddu eu gweithgaredd ar y cwrs
 • Adnabod myfyrwyr sy’n ei chael hi’n anodd yn seiliedig ar eu gradd gyffredinol, dyddiadau cyflwyno a gollwyd, nifer yr oriau y maent yn eu treulio yn eich cwrs, a nifer y diwrnodau ers eu mynediad diwethaf
 • Llongyfarch myfyrwyr sy’n perfformio’n dda yn eich cwrs a gofyn iddynt fod yn fentoriaid
 • Addasu rhybuddion eich cwrs i adnabod myfyrwyr sy’n ei chael hi’n anodd pan fydd eu gradd gyffredinol yn gostwng o dan werth penodol, sydd wedi colli dyddiadau cyflwyno, neu nad ydynt wedi ceisio cael mynediad i’r cwrs ers nifer penodol o ddiwrnodau.
 • Lawrlwytho’r wedd tabl i ffeil CSV (gwerthoedd wedi’u gwahanu gan atalnodau) i ddadansoddi’r data gydag adnoddau eraill
 • Lawrlwytho’r plot gwasgariad fel PDF neu ddelwedd i rannu gwybodaeth gyda hyfforddwyr neu fentoriaid eraill y cwrs

I gael mynediad i’r Adroddiad Gweithgaredd y Cwrs dewiswch Gweithgaredd y Cwrs yn nhab Dadansoddeg eich cwrs.

Llun isod: Cael mynediad at Adroddiad Gweithgaredd y Cwrs o’r tab Dadansoddeg

Gwedd tabl o’r adroddiad Gweithgaredd y Cwrs ar y tab Dadansoddeg, gyda blwch glas o amgylch Dadansoddeg a Gweithgaredd y Cwrs.

Anfon Negeseuon

Gall hyfforddwyr ddewis myfyrwyr ac anfon negeseuon atynt o Weithgaredd y Cwrs trwy ddewis y botwm Anfon Neges. Pan fyddwch yn anfon neges at nifer o fyfyrwyr, bydd pob myfyriwr yn derbyn neges unigol ac ni fyddant yn gwybod pa fyfyrwyr eraill sydd wedi’u cynnwys.

Llun isod: Myfyriwr a ddewiswyd i gysylltu â nhw a’r botwm Anfon neges wedi’i amlygu

Gwedd tabl o’r adroddiad Gweithgaredd y Cwrs ar y tab Dadansoddeg, gyda blwch glas o amgylch myfyriwr a ddewiswyd ac Anfon neges.

Am fwy o wybodaeth am yr Adroddiad Gweithgaredd y Cwrs gweler  Tudalen Gymorth Blackboard ar Adroddiad Gweithgaredd y Cwrs.

Nodyn i’ch atgoffa: Graddio Profion gyda Graddio Hyblyg

Mae’n bosib graddio profion naill ai yn ôl myfyriwr neu yn ôl cwestiwn —gan ei gwneud hi’n hawdd cymharu atebion ar draws y cwrs a sicrhau tegwch a chysondeb wrth raddio. Ar hyn o bryd mae marcio yn ôl myfyriwr wedi’i gyfyngu i gyflwyniadau di-enw. Bydd marcio cyflwyniadau dienw yn cael ei gynnwys mewn diweddariad yn y dyfodol

Am fwy o wybodaeth am Raddio Hyblyg gweler Tudalen Gymorth Blackboard ar Raddio Hyblyg.

Creu Cwrs Blackboard Learn Ultra 2024-25

Yn ddiweddar cymeradwyodd y Pwyllgor Gwella Academaidd rai newidiadau i’r broses flynyddol o greu cyrsiau:

 • Bydd cyrsiau’n cael eu creu’n wag gyda thempled cymeradwy’r Brifysgol
 • Bydd creu cyrsiau bob amser yn digwydd ar y dydd Llun cyntaf ym mis Mehefin (dydd Llun 3 Mehefin fydd hyn y flwyddyn hon).

Mae rhai staff wedi gofyn am fwy o wybodaeth ynghylch pam y bydd y cwrsiau yn cael ei greu’n wag. Mae’r blog hwn wedi’i gynllunio i helpu i egluro’r rhesymau dros y penderfyniad hwn.

Yn y blynyddoedd blaenorol roedd y broses o gopïo cyrsiau yn cael ei wneud drwy ddefnyddio Building Blocks. Nid yw Building Blocks bellach yn cael ei gefnogi gan Blackboard ac ni ellir ei ddefnyddio (efallai y byddwch yn cofio mai dyma un o’r rhesymau dros symud i Ultra). Nid yw adnodd copïo cyrsiau Blackboard wedi’i ddiweddaru, felly nid oes gennym ffordd dechnegol o gopïo cyrsiau.

Mae’r llif gwaith copïo cyrsiau yn haws yn Ultra nag ydoedd yn y gwreiddiol. A chan y byddwn yn copïo o gyrsiau Ultra i Ultra, bydd modd i chi gopïo blociau mwy o gynnwys.

Mae cyrsiau gwag yn golygu y gellir defnyddio templedi wedi’u diweddaru a gosodiadau ychwanegol ar gyfer cyrsiau. Mae Blackboard wedi newid llawer ers yr haf diwethaf, ac mae yna osodiadau newydd a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer cyrsiau’r flwyddyn nesaf. I ddefnyddio’r rhain byddai angen i’r staff eu hychwanegu at bob cwrs â llaw.

Roedd copïau o’r cyrsiau blaenorol yn cynnwys colofnau llyfr graddau. Ar ôl sawl blwyddyn dechreuodd hyn achosi dryswch i’r staff a gwneud y llyfr graddau’n anodd ei lywio. Gallai copïo dolenni drosodd ar gyfer Turnitin, Panopto a Talis hefyd beri dryswch – nid yw’n hawdd dweud a yw’r dolenni hyn wedi cael eu diweddaru ai peidio, a byddai angen i staff wirio pob un â llaw.

Ni fydd rhai cyrsiau wedi’u creu yn Ultra (er enghraifft cyrsiau sy’n rhedeg bob dwy flynedd yn unig). Mae angen creu’r rhain yn wag fel cyrsiau Ultra beth bynnag.

Bydd creu cyrsiau gwag hefyd yn helpu i osgoi copïo cynnwys sydd wedi dyddio.

Mae gwybodaeth am sut i gopïo cynnwys ar gael o safle cymorth Blackboard. Bydd arweiniad a chefnogaeth ar gael dros yr haf, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar eddysgu@aber.ac.uk.

Mudiadau Blackboard Learn Ultra:  Gwybodaeth Bwysig

Fel rhan o brosiect Blackboard Learn Ultra, rydym bellach yn troi ein sylw at Fudiadau yn barod ar gyfer Medi 2024. 

Safleoedd ar Blackboard yw Mudiadau sydd at ddibenion anacademaidd.   Yr un yw eu swyddogaeth â Chyrsiau Blackboard a gellir eu defnyddio i roi gwybodaeth, hyfforddiant ar-lein, a mynediad at ddeunyddiau. Yn wahanol i Gyrsiau, mae Mudiadau yn cael eu creu heb unrhyw dempled.   Mae gan Fudiadau yr un nodweddion a swyddogaethau ymarferol â Chyrsiau. 

Mae yna 3 math o Fudiad: 

Mudiadau Adrannol

Mae gan bob adran 3 Mudiad adrannol: 1 ar gyfer myfyrwyr Israddedig, 1 ar gyfer myfyrwyr Uwchraddedig, ac 1 ar gyfer staff Adrannol.  Mae’r rhain yn cael eu creu yn awtomatig.

Mudiadau Pwrpasol a Mudiadau Hyfforddi

Mudiadau yw’r rhain y mae unigolion wedi gofyn amdanynt.  Gellir eu creu i gynnwys ffrydiau awtomatig, megis mathau o fyfyrwyr, myfyrwyr ar gynlluniau astudio penodol, neu aelodau o staff mewn adran benodol.  Mae gan rai o’r Mudiadau hyn becynnau hyfforddi y gofynnir i ni eu gwneud.

Mudiadau Ymarfer

Mae’r rhain yn unigol ar gyfer pob aelod o staff ac nid oes myfyrwyr wedi cofrestru arnynt.  Fel rhan o’r newid i Ultra, rydym wedi creu Mudiad Ymarfer Ultra personol i bob aelod o staff.

Wrth i ni symud i Blackboard Learn Ultra i Fudiadau, rydym wedi gweithio ar bolisi Mudiadau newydd sy’n amlinellu’r mathau o weithgareddau y gellir defnyddio Mudiadau ar eu cyfer yn ogystal â’u cyfnod cadw.  Cymeradwywyd y polisi newydd hwn gan y Pwyllgor Gwella Academaidd ar 7 Chwefror a gellir ei weld ar ein tudalennau gwe.

Mudiadau Adrannol

Bydd Mudiadau Ultra Adrannol Newydd yn cael eu creu yn fuan ond ni fyddant ar gael i fyfyrwyr tan fis Medi 2024. 

Bydd gan bob adran Fudiad ar wahân ar gyfer myfyrwyr Israddedig, Uwchraddedig, a Staff yn eu hadran.   

Mae’r rhain ar ffurf:  

DEPT-[llythyren adrannol]-UG (e.e. DEPT-N-UG) 

Bydd myfyrwyr newydd ac aelodau newydd o staff yn cael eu ffrydio’n awtomatig i’r Mudiad unwaith y byddant wedi actifadu eu cyfrif.    Unwaith y bydd y Mudiadau hyn ar gael, byddwn yn cysylltu â Chyfarwyddwyr Adrannol Dysgu ac Addysgu, Cofrestryddion y Cyfadrannau, a Phenaethiaid Adran i helpu i hwyluso’r symud i Fudiadau Ultra.

Mudiadau Pwrpasol a Mudiadau Hyfforddi

Mudiadau yw’r rhain y gofynnwyd amdanynt yn unigol at ddiben penodol.  Nid ydym erioed wedi dileu Mudiad o’r blaen (oni bai y gofynnwyd am hyn). 

Fel rhan o’r gwaith hwn, byddwn yn: 

 1. Rhwystro mynediad i’r holl Fudiadau pwrpasol nad ydynt wedi cael eu defnyddio am 3 blynedd gyda’r bwriad o ddod â’r Mudiad i ben.
 2. Cysylltu â’r rhai sy’n dal i fod â chyfrifoldeb am Fudiadau sy’n bodoli eisoes i weld a oes eu hangen a hwyluso’r newid i Ultra ar gyfer y Mudiadau hyn. 

Mudiadau Ymarfer

Ar hyn o bryd mae gan aelodau o staff fynediad at ddau Fudiad Ymarfer – un yn Blackboard Original ac un yn Ultra. 

Byddwn yn dod â Mudiadau Blackboard Originial i ben ym mis Medi 2024.   Rhaid i gydweithwyr gopïo unrhyw ddeunyddiau y maent am eu cadw i fersiwn Ultra y Mudiad. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Fudiadau, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk). 

Beth sy’n Newydd yn Blackboard Learn Ultra – Chwefror 2024 

Mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn gyffrous iawn i rannu manylion y Ffurflenni newydd gyda chi a’r math newydd o gwestiynau Linkert a gyflwynwyd yn y diweddariad ym mis Chwefror. 

Ffurflenni 

Yn aml mae angen i hyfforddwyr gynnal arolwg yn eu dosbarth i gael amcan o ddiddordebau neu farn myfyrwyr ar ystod o bynciau o deithiau maes i adborth cwrs. Nawr, gall hyfforddwyr greu Ffurflen at y diben hwn. 

Cefnogir yr eitemau canlynol mewn Ffurflen: 

 • Cwestiwn Traethawd 
 • Cwestiwn Likert 
 • Cwestiynau amlddewis 
 • Cwestiynau Cywir / Anghywir 
 • Testun 
 • Ffeil leol 
 • Ffeil o storfa gwmwl 
 • Toriad tudalen 
   

Yn ddiofyn, nid yw Ffurflen yn cael ei graddio. Nid oes gan gwestiynau ar ffurflen atebion cywir neu anghywir. Nid yw ffurflenni’n ddienw ar hyn o bryd, bydd y nodwedd hon yn cael ei chynnwys mewn diweddariad yn y dyfodol. 

Llun isod: Enghraifft o Ffurflen heb ei graddio. Ffurflen a ddefnyddir ar gyfer lleoliad addysgu clinigol 

Enghraifft o Ffurflen heb ei graddio a ddefnyddir ar gyfer lleoliad addysgu clinigol

Efallai y bydd rhai hyfforddwyr yn dewis graddio Ffurflen i annog cyfranogiad. Pan fydd hyn yn digwydd, rhaid i hyfforddwyr roi gradd â llaw ar gyfer pob cyflwyniad. 

Gall hyfforddwyr weld cyflwyniadau Ffurflen yn ôl myfyriwr neu yn ôl cwestiwn yn y wedd raddio newydd. 

Llun isod: Cyflwyniadau Ffurflen heb ei graddio yn ôl cwestiwn  

Cyflwyniadau Ffurflen heb ei graddio yn ôl cwestiwn

Llun isod: Cyflwyniad Ffurflen wedi’i graddio yn ôl myfyriwr  

Cyflwyniad Ffurflen wedi'i graddio yn ôl myfyriwr

Gall hyfforddwyr lawrlwytho canlyniadau’r Ffurflen o’r dudalen Llyfr Graddau a Chyflwyniadau fel taenlen Excel neu ffeil CSV.

Llun isod: Canlyniadau Ffurflen wedi’i Lawrlwytho o’r wedd Eitemau Graddadwy  

Cyflwyniad Ffurflen wedi'i graddio yn ôl myfyriwr

Llun isod: Canlyniadau Ffurflen wedi’i Lawrlwytho ar gyfer y dudalen Cyflwyniadau  

Canlyniadau Ffurflen wedi’i Lawrlwytho ar gyfer y dudalen Cyflwyniadau

Yng ngwedd grid y Llyfr Graddau, mae cyflwyniadau myfyrwyr ar gyfer Ffurflen heb ei graddio yn ymddangos fel “Cyflwynwyd.” Mae Ffurflenni wedi’u graddio yn arddangos y radd a gofnodwyd â llaw neu statws graddio priodol. 

Cwestiwn Likert 

Mae cwestiynau Likert yn helpu i roi amcan meintiol o farn ac agweddau. Mae’r ymatebion yn aml yn amrywio o anghytuno’n gryf i cytuno’n gryf. Mae’r math hwn o gwestiwn bellach ar gael yn yr asesiad Ffurflen . 

Llun isod: Gosod cwestiwn Likert  

Gosod cwestiwn Likert

Mae gan yr ystod graddfa dri opsiwn yn ddiofyn, gyda labelu awgrymedig ar gyfer opsiynau un a thri fel anghytuno’n gryfacytuno’n gryf. Gall hyfforddwyr ddewis ystod o dri, pump neu saith opsiwn a labelu’r opsiynau fel yr hoffech. Gall hyfforddwyr hefyd ddewis cynnwys yr opsiwn ‘Ddim yn berthnasol’ . 

Llun isod: Cwestiwn Likert enghreifftiol mewn arolwg diwedd uned 

Cwestiwn Likert enghreifftiol mewn arolwg diwedd uned

Noder: Mae cwestiwn Likert mewn arolwg a grëwyd yn y wedd cwrs Learn Original yn trosi/copïo i Ffurflen yng ngwedd cwrs Learn Ultra. Yr amrediad graddfa diofyn yw tri. 

Ionawr 2024: Diweddariad Blackboard Learn Ultra

Isod ceir rhai o’r gwelliannau diweddaraf yn niweddariad mis Ionawr Blackboard Learn Ultra yr hoffai’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu dynnu sylw Hyfforddwyr atynt.

Batch Edit: Newid i ddyddiad a/neu amser penodol.

Yn aml, mae hyfforddwyr eisiau newid y dyddiad a’r amser ar gyfer nifer o eitemau dethol yn eu cwrs ar yr un pryd. Y broblem gyda gwneud y newid hwnnw yw y byddai’n ddiflas iawn pe bai’n rhaid i chi newid un eitem ar y tro.

Gan ddefnyddio Batch Edit, gall hyfforddwyr nawr newid y dyddiad a/neu’r amser presennol ar gyfer eitemau a ddewiswyd. Mae’r un nodwedd hefyd yn gweithio ar ddyddiadau ac amseroedd ‘dangos ar’ a ‘chuddio ar ôl’.

Noder: Mae Batch edit ar gyfer dyddiadau/amser ond yn gweithio gydag eitemau sydd â gwerthoedd dyddiad ac amser sy’n bodoli eisoes. Ni chymhwysir dyddiad ac amser i eitemau nad oes ganddynt werth dyddiad neu amser.

Llun isod: Mynediad i Batch Edit o Gynnwys y Cwrs.

Llun isod: Newid i opsiwn dyddiad a/neu amser penodol ar gyfer Batch Edit.

Cyfrifiadau Colofn Cyfanswm a Phwysoliad.

Mae angen llyfr graddau ar hyfforddwyr sy’n cefnogi senarios graddio amrywiol. Mae’r llyfr graddau’n cefnogi creu colofnau wedi’u cyfrifo a gradd cwrs gyffredinol. Rydym yn ehangu nodweddion y llyfr graddau i gefnogi colofnau cyfrifo cyfanswm a phwysoliad. Mae’r mathau hyn o gyfrifiadau’n ddefnyddiol ar gyfer digwyddiadau neu gyfnodau penodol, megis arholiadau canol tymor neu arholiadau terfynol.

Gall colofnau cyfrifo cyfanswm fod yn gyfrifiadau seiliedig ar bwyntiau neu wedi’u pwysoli. Yn yr un modd â gosod  Gradd Gyffredinol, gall hyfforddwyr gysylltu/dadgysylltu eitemau mewn categori yn y cyfrifo. Gallant hefyd ddewis eithrio categorïau o’r cyfrifo. Ar gyfer categori wedi’i gynnwys, gall hyfforddwyr olygu’r rheol gyfrifo. Mae’r rheol cyfrifo yn caniatáu i hyfforddwyr ollwng sgoriau neu i gynnwys y sgôr isaf neu uchaf yn y categori yn unig.

Efallai yr hoffai hyfforddwyr ddiffinio colofn cyfrifo cyfanswm at eu defnydd eu hunain. Yn yr achos hwn, gallant ddewis cuddio oddi wrth fyfyrwyr. Os dymunir, gall hyfforddwyr gynnwys colofn cyfrifo cyfanswm yn y cyfrifiad gradd gyffredinol.

Llun isod: Ychwanegu colofn Cyfrifo Cyfanswm o’r wedd Grid.

Llun isod: Ychwanegu colofn Cyfrifo Cyfanswm o’r wedd Eitemau Graddadwy.

Llun isod: Golygu Colofn Cyfrifo Cyfanswm wedi’i Bwysoli.

Llun isod: Diffinio rheolau ar gyfer colofn Cyfrifo Cyfanswm wedi’i Bwysoli.

Cofnodion ymgais am well uniondeb asesu ar gyfer Profion ac Aseiniadau Blackboard

Mae’r Cofnodion Ymgais yn nodwedd anhepgor ar gyfer dilysu materion y gallai myfyrwyr ddod ar eu traws yn ystod asesiad. Mae’r cofnodion hefyd yn helpu hyfforddwyr i adnabod arwyddion o anonestrwydd academaidd.

Noder: Gellir defnyddio cofnodion ymgais gyda Phrofion ac Aseiniadau Blackboard, ond nid gyda Turnitin.

Ar gyfer Profion, mae’r cofnodion yn darparu’r canlynol:

 • Gwybodaeth fanwl, gan gynnwys y dyddiad ac amser cychwyn a’r atebion i bob cwestiwn.
 • Manylion cwestiwn-benodol, megis rhif y cwestiwn, rhagolwg o’r cwestiwn, ac amcangyfrif o’r amser a dreulir ar bob cwestiwn.
 • Rhif derbynneb cyflwyno, gradd derfynol, a gradd ymgais.
 • Hawdd toglo rhwng pob ymgais sydd ar y gweill a phob ymgais a gyflwynwyd i sicrhau olrhain asesu cynhwysfawr.

Llun isod: Cofnod ymgais prawf gydag ymgeisiau lluosog a wnaed gan y myfyriwr

Ar gyfer Aseiniadau, mae’r cofnodion yn cynnig:

 • Dyddiad ac amser cychwyn a chyflwyno.
 • Rhif derbynneb cyflwyno.
 • Toglo rhwydd rhwng ymgeisiau gwahanol i gael gwedd cyfannol.


Llun isod: Cofnod ymgais Aseiniad.

Gall hyfforddwyr gael mynediad i’r Cofnodion Ymgais o ddwy brif ardal:

 • Dewislen Cyd-destun ar y Dudalen Gyflwyno – yn gyfyngedig i asesiadau unigol.
 • Tab Graddau o dan y Dudalen Trosolwg Myfyrwyr – ar gael ar gyfer asesiadau grŵp ac unigol.

Llun isod: Mynediad o’r tab Cyflwyno

Llun isod: Mynediad o’r tab Graddau o’r trosolwg myfyrwyr.

Ar gyfer asesiadau dienw, daw’r adroddiad yn weithredol ar ôl postio’r graddau a chodi’r anhysbysrwydd. Mae hyn yn sicrhau bod yr adroddiad Cofnodion Ymgais yn nodwedd gadarn hyd yn oed mewn sefyllfaoedd lle mae hunaniaethau myfyrwyr yn cael eu cuddio i ddechrau.

Gradd sy’n weladwy i fyfyrwyr yn y Llyfr Graddau pan fydd yr eitem wedi’i chuddio gan amodau rhyddhau.

Mae amodau rhyddhau yn darparu opsiynau ar gyfer llwybrau dysgu penodol trwy gynnwys y cwrs. Pan fydd hyfforddwyr yn gosod amodau rhyddhau, nid yw’r cynnwys ar gael nes bod myfyrwyr yn bodloni’r amodau hynny. Mae opsiwn i ‘Guddio’  cynnwys dethol rhag fyfyrwyr ar gael. Mae’r gosodiad hwn hefyd yn cuddio’r radd o wedd myfyrwyr y llyfr graddau.

Nawr, gall hyfforddwyr osod amodau rhyddhau heb boeni am guddio graddau. Waeth beth fo’r gosodiad yn “Pryd fydd y cynnwys yn ymddangos?” gall myfyrwyr weld y radd. Mae holl nodweddion eraill yr amodau rhyddhau yn aros yr un peth.

Llun isod: Gosodiadau amodau rhyddhau gyda dyddiad/amser yr amod rhyddhau wedi’i osod ar y cyd â’r cyflwr cuddio yn “Pryd fydd y cynnwys yn ymddangos?”

Llun isod: Gwedd llyfr graddau myfyrwyr yn dangos gradd y myfyriwr waeth beth fo gosodiad yr amod rhyddhau yn y llun uchod.

Noder: Mae’n dal yn bosibl i Hyfforddwyr guddio graddau a cholofnau Llyfr Graddau os bydd hyn yn angenrheidiol at ddibenion byrddau arholi neu gymedroli. Unwaith y bydd y Prawf neu’r Asesiad cysylltiedig wedi’i gwblhau; Cliciwch ar y golofn yn y Llyfr Graddau, dewiswch Golygu, yna addaswch yr Amodau Rhyddhau i Cuddio rhag Fyfyrwyr.

Llun isod: Newid Amodau Rhyddhau i Cuddio rhag Fyfyrwyr.

Nodwedd rheoli ffeiliau nad ydynt yn cael eu defnyddio.

Er mwyn helpu hyfforddwyr i ddeall y defnydd a wneir o’r ffeiliau yn eu cwrs a lleihau eu hôl troed digidol, mae Blackboard wedi creu’r nodwedd Ffeiliau heb eu Defnyddio. Mae’r nodwedd hon yn helpu hyfforddwyr i ddod o hyd i ffeiliau cwrs a dileu’r rhai nad ydynt yn cael eu defnyddio. Gall hyfforddwyr ddod o hyd i’r nodwedd Ffeiliau heb eu Defnyddio yn y ddewislen tri dot ar dudalen Cynnwys y Cwrs. 

Llun isod: Nodwedd Ffeiliau heb eu Defnyddio.

Mae dwy wedd ar gael: ffeiliau heb eu defnyddio (gwedd ddiofyn) neu pob ffeil. Enw’r ffeil, dyddiad uwchlwytho, ac arddangos maint y ffeil ynghyd ag opsiwn i lawrlwytho copi o’r ffeil leol. Gall hyfforddwyr ddileu ffeiliau heb eu defnyddio’n hawdd. 

Llun isod: Rhestr o ffeiliau heb eu defnyddio.

Llun isod: Rhestr o bob ffeil.

Gwneud eich cynnwys Blackboard yn hygyrch

Sgrinlun o offer Blackboard Ally yn dangos 4 deial: Angen gwella! Gwell… Bron yna… Perffaith!

 • Ydych chi erioed wedi meddwl beth mae’r deialau wrth ymyl eich cynnwys yn ei olygu yn Blackboard?
 • Ydych chi wedi gweld Adroddiad Hygyrchedd Ally yn eich cwrs Blackboard ond ddim yn siŵr beth i’w wneud ag ef?
 • Ydych chi am wneud eich cynnwys Blackboard yn fwy hygyrch, ond ddim yn siŵr ble i ddechrau?

Os mai YDW yw eich ateb i unrhyw un o’r cwestiynau hyn, fe allai’r cwrs Cyflwyniad i Ally newydd fod yn addas i chi.

Ac os ydych chi’n pendroni beth yw Ally hyd yn oed, yna mae’r cwrs hwn yn bendant yn addas i chi.

Hanfodion E-Ddysgu: Bydd y cwrs Cyflwyniad i Blackboard Ally (26 Chwefror) yn mynd â chi drwy’r pethau sylfaenol o ddefnyddio Ally i wirio a datrys problemau hygyrchedd mewn dogfennau yr ydych wedi’u huwchlwytho i Blackboard. Cyflwynwyd Ally nôl ym mis Medi (gweld y blog sy’n cyflwyno Ally) ac mae ar gael ym mhob un o gyrsiau Blackboard 2023-24.

Os oes gennych ddiddordeb mewn creu dogfennau hygyrch gan ddefnyddio offer mewn pecynnau Microsoft Office megis Word a PowerPoint, mae gennym hefyd sesiwn Creu Deunyddiau Dysgu Hygyrch sy’n rhedeg ar 7 Mawrth.

Mae croeso i’r holl staff fynychu – archebwch eich lle ar y dudalen archebu cyrsiau hyfforddi.