Gwybodaeth am Asesiadau – Cyngor Defnyddiol gan Fyfyrwyr (Llysgenhadon Dysgu)

Turnitin icon

Ysgrifennwyd gan Elisa Long Perez, Adran y Gyfraith a Throseddeg

Asesiadau yw’r brif ffordd i ddarlithwyr roi prawf ar wybodaeth myfyrwyr mewn modiwl neu bwnc. I wneud hynny’n bosib, mae angen i fyfyrwyr wybod pa feini prawf y mae disgwyl iddynt eu bodloni, ac yn lle a pha bryd i gyflwyno’r asesiadau. Mewn rhai modiwlau, nid yw’r wybodaeth hanfodol hon yn ddigon hawdd dod o hyd iddi. 

Yn ystod gweithgareddau profi defnyddioldeb y prosiect Llysgenhadon Dysgu, sylwais fod rhai modiwlau nad oeddent yn cynnwys meini prawf marcio neu nad oedd yn hawdd i fyfyrwyr ddod o hyd i’w meini prawf marcio. Heb y ddogfen allweddol hon mae myfyrwyr yn aml yn ansicr ynglŷn â sut y dylid mynd i’r afael â’u haseiniadau, gan arwain at farciau is. Roedd problemau eraill y sylwais arnynt yn ymwneud â phwyntiau cyflwyno a dyddiadau cyflwyno. Roedd pwyntiau cyflwyno yn aml yn cael eu cynnwys ar waelod yr adran Asesu ac Adborth neu mewn adran hollol wahanol. Gallai hyn olygu bod myfyrwyr yn methu â chyflwyno eu haseiniadau mewn pryd neu’n methu eu cyflwyno o gwbl. Yn ail, os nad yw’r dyddiad cyflwyno’n cael ei bwysleisio’n ddigonol neu os yw’n hawdd ei fethu, mae’r un peth yn digwydd; ni fydd myfyrwyr yn gwybod pa bryd i gyflwyno eu haseiniadau ac efallai y byddant yn rhuthro i gyflwyno ar y funud olaf neu’n methu â chyflwyno mewn pryd.

Fy nghyngor i staff addysgu fyddai: cynhwyswch y meini prawf marcio yn yr adran Asesu ac Adborth bob amser, yn ogystal â llawlyfr y modiwl; gwnewch yn siŵr bod y pwyntiau cyflwyno ar frig yr adran ac amlygwch y dyddiad cau mewn print trwm; anfonwch nodyn atgoffa un mis, un wythnos ac un diwrnod cyn y dyddiad cyflwyno.  

Ysgrifennwyd gan Gabriele Sidekerskyte, Ysgol Fusnes Aberystwyth

Roedd bod yn rhan o’r grŵp Llysgenhadon Dysgu yn un o’r prosiectau mwyaf diddorol i mi gymryd rhan ynddo yn y Brifysgol. Rwy’n falch iawn fy mod wedi gallu defnyddio fy mhrofiad fel myfyriwr i wella Blackboard a gwella profiad myfyrwyr eraill ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’r ffaith mai myfyrwyr sy’n penderfynu sut y dylai modiwlau Blackboard edrych a’r hyn y dylent ei gynnwys yn anhygoel gan mai myfyrwyr sydd ac a fydd yn ei ddefnyddio, felly eu barn hwy sydd bwysicaf.  Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig yn ystod y pandemig, roedd Blackboard yn rhan bwysig iawn o fy mywyd fel myfyriwr. Deuthum ar draws rhai problemau fel cyrraedd at ddeunyddiau darllen ac aseiniadau. Mae’r rhestrau darllen a ddarperir gan gydlynwyr modiwlau yn wych, fodd bynnag, nid yw’r holl ddeunydd darllen ar gael i fyfyrwyr bob amser. Mae’n hanfodol sicrhau bod yr holl ddeunyddiau ar y rhestrau darllen ar gael ar ffurf electronig.

O ran yr adran Asesu ac Adborth, yr wybodaeth bwysicaf a gynhwysir yno yw: y dyddiad cyflwyno a’r pwynt cyflwyno, gofynion aseiniadau, marciau ac adborth. Er bod rhai modiwlau yn cynnwys yr wybodaeth hon yn llawlyfr y modiwl, mae’n llawer haws ac yn fwy greddfol os caiff yr wybodaeth ei chynnwys yn yr adran Asesu ac Adborth. Byddai’n ddelfrydol pe bai dyddiad cyflwyno pob aseiniad yn cael ei ddarparu cyn gynted ag y bo modd er mwyn i fyfyrwyr gael cynllunio eu hamser yn effeithiol. Os caiff y dyddiad cyflwyno ei ymestyn, dylid cyhoeddi hynny’n glir i bawb. Dylid cynnwys pynciau aseiniadau, gofynion, unrhyw lenyddiaeth a gwerth yr aseiniad i farc cyffredinol y modiwl hefyd yn yr adran Asesu ac Adborth, yn yr un man lle bydd gofyn i fyfyrwyr gyflwyno eu gwaith. Yn yr un modd, dylid cyfleu’n glir pa bryd y caiff y myfyrwyr ddisgwyl cael eu marciau a’r hadborth, yn enwedig os yw’r amser yn newid. Rwy’n credu y byddai’n wych pe bai’r myfyrwyr yn cael gwybod cyn gynted ag y bo’r marc a’r adborth ar gael. Dylai’r adborth fod yn glir ac yn fanwl, gydag enghreifftiau ac esboniadau o’r camgymeriadau a wnaed ac awgrymiadau ar gyfer gwelliannau. Dyma’r unig ffordd y gall y myfyrwyr wella. 

Gobeithio y bydd fy ngeiriau’n cael eu hystyried. Fe wnes i fwynhau’r profiad yma ac rwy’n gobeithio y bydd y prosiect hwn yn gwella profiad pawb o Blackboard. Roedd gwaith tîm a threfniadaeth y prosiect yn wych, roedd hyd y cyfarfodydd yn berffaith, ac roedd y gweithgareddau’n ddiddorol. Diolch am y profiad.

Cyhoeddi Rhaglen y Gynhadledd Fer

Mini Conference Logo
Dydd Iau 16 Rhagfyr, bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn cynnal ail Gynhadledd Fer yr Academi ar-lein y flwyddyn academaidd hon.

Y thema fydd ‘ Using Polling Software to Enhance Learning and Teaching Activities’.

Ers i ni gaffael Vevox eleni, rydym wedi gweld cynnydd yn y defnydd o feddalwedd pleidleisio mewn gweithgareddau dysgu ac addysgu.  

Cynhelir y Gynhadledd Fer o 10:30-15:00.

Mae’n bleser gennym gadarnhau ein rhaglen:  

Dr Christina Stanley – prif siaradwr (Prifysgol Caer): Polling to boost student confidence and promote inclusivity
Joe Probert & Izzy Whitley: Vevox
Dr Maire Gorman (Ffiseg ac Ysgol y Graddedigion): Inter & Intra-cohort bonding (and peer learning) in statistics teaching
Bruce Wight (Ysgol Fusnes Aberystwyth): Heb ei gadarnhau
Dr Jennifer Wood (Ieithoedd Modern) – Is there anybody out there? Using Polling Software in the Language Classroom: Breaching the void.  

Gweler y rhaglen ar ein tudalennau gwe i gael crynodebau ac amserau’r sesiynau.  

Gobeithio y gallwch ymuno â ni. Gallwch gofrestru i ddod i’r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch udda@aber.ac.uk.

Trosglwyddo Marciau Cydrannol

Wrth i fis Rhagfyr nesáu, roeddem o’r farn y byddai’n ddefnyddiol amlinellu’r cymorth sydd ar gael ar gyfer y broses Trosglwyddo Marciau Cydrannol. Mae’r broses hon yn trosglwyddo marciau o golofnau Canolfan Raddau Blackboard i dudalen Marciau Asesu fesul Modiwl AStRA (STF080). 

Mae’r offer ar gael ym mhob modiwl Blackboard a hefyd yn yr offer Marciau Cydrannol yn MyAdmin. Gall Staff Gweinyddol Adrannol weld a throsglwyddo modiwlau ar gyfer pob modiwl yn eu hadran tra bod Cydgysylltwyr Modiwlau yn gallu gweld a throsglwyddo marciau ar gyfer eu modiwlau hwy.

I gefnogi’r broses Trosglwyddo Marciau Cydrannol, cynhelir:

 • Sesiynau Hyfforddi ar:
  • Ddydd Llun 13 Rhagfyr, 11yb-12yp
  • Dydd Mercher, 5 Ionawr, 1yp-2yp

Archebwch eich lle ar-lein.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses hon, e-bostiwch eddysgu@aber.ac.uk.

Fforwm Academi 2: Cynllunio Dysgu Cyfunol

Cynhelir ein Fforwm Academi nesaf ar-lein ddydd Iau 2 Rhagfyr, 10yb-11.30yb. Yn y Fforwm Academi hwn, bydd cyfranogwyr yn rhannu eu profiadau a’u dulliau o gynllunio dysgu cyfunol.

Mewn ymateb i’r pandemig, bu’n rhaid i lawer ohonom addasu ein harferion addysgu’n sylweddol. I’r rhan fwyaf, roedd hyn yn dibynnu ar gynnydd yn y defnydd o dechnoleg a gweithgareddau ar-lein i fyfyrwyr ymgymryd â hwy yn eu hamser eu hunain yn anghydamserol. Mae Cynllunio Dysgu Cyfunol yn edrych ar sut y gallech ddefnyddio neu integreiddio rhyngweithiadau ar-lein wrth addysgu wyneb yn wyneb.

Bydd cyfranogwyr yn myfyrio ar eu dulliau presennol o addysgu a sut maent yn cynllunio gweithgareddau ar-lein ac wyneb yn wyneb. Byddwn yn edrych ar rai fframweithiau a fydd o gymorth wrth gynllunio ar gyfer dysgu cyfunol ac yn meddwl am strategaethau ar gyfer integreiddio addysgu ar-lein yn llwyddiannus i ryngweithiadau wyneb yn wyneb, a rhyngweithiadau wyneb yn wyneb i addysgu ar-lein.

Edrychwch ar ein trosolwg o Fforymau Academi sydd i ddod ac archebwch eich lle ar-lein.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni: udda@aber.ac.uk.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 22/11/2021

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein  

Adnoddau a chyhoeddiadau

Arall

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Cyflwyniadau ar gyfer Gwobr Cwrs Nodedig 2022 Ar Agor

Gwobr ECA

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Gwobr Cwrs Nodedig eleni ar agor ar gyfer cyflwyniadau gyda’r dyddiad cau am 12 canol dydd ar ddydd Llun 31 Ionawr 2022. 

Gan barhau â’r un broses â’r llynedd, mae gennym ddull symlach o ymdrin â’r wobr.

Gofynnir i ymgeiswyr amlinellu eu 3 arfer sy’n sefyll ar wahân o ran eu modiwl, cyn nodi pa feini prawf y mae’r modiwl yn eu bodloni. Mae croeso i ymgeiswyr gyflwyno recordiad Panopto gan gynnwys taith o’r modiwl.

Os ydych chi’n ystyried cyflwyno ar gyfer y wobr, mae gennym hyfforddiant i ymgeiswyr ar:

 • 8 Rhagfyr, 2yp-3.30yp
 • 14 Ionawr, 11yb-12.30yp

Gallwch archebu lle yn y sesiynau hyfforddi hyn drwy’r dudalen Archebu Cyrsiau. 

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y meini prawf, ar gael ar ein tudalennau gwe, lle gallwch hefyd gael mynediad i ffurflen gais.

Os ydych chi’n chwilio am syniadau, yna edrychwch ar recordiad o enillydd y llynedd ac enillwyr canmoliaeth uchel.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni (eddysgu@aber.ac.uk).

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 8/11/2021

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein  

Adnoddau a chyhoeddiadau

Arall

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Newidiadau i’r Ystafelloedd Dysgu: Ailgyflwyno Meicroffonau Gwddf

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn gweithio i ailgyflwyno meicroffonau gwddf yn yr ystafelloedd dysgu.

I’r rhai sydd newydd ddod i’r sefydliad, neu a hoffai gael eu hatgoffa, mae meicroffonau gwddf yn cael eu cysylltu â’r systemau sain yn yr ystafelloedd dysgu, yn cael eu gwisgo am wddf y cyflwynydd, ac fe ellir eu defnyddio at wneud recordiadau Panopto ac ar gyfer cyfarfodydd Teams. Edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin ar sut mae defnyddio Meicroffonau Gwddf.

Gwybodaeth Iechyd a Diogelwch

Mae ailgyflwyno meicroffonau gwddf yn golygu bod angen dilyn canllawiau hylendid ychwanegol:

 • Mae glanhau’r dwylo yn rheolaidd yn helpu i rwystro salwch a heintiau rhag cael eu lledaenu; cofiwch olchi’ch dwylo’n rheolaidd a defnyddio’r hylif diheintio dwylo pan ddewch i mewn i’r adeiladau.
 • Er mwyn sicrhau cyn lleied o gyswllt â phosib, dim ond un unigolyn ddylai ddefnyddio’r meicroffon gwddf mewn sesiwn ddysgu
 • Dylid sychu’r meicroffon â weips sy’n gweithio’n effeithiol yn erbyn COVID-19 fel y byddwch yn ei wneud gydag offer eraill, cyn ac ar ôl i chi eu defnyddio
 • Er bod y meicroffon gwddf yn rhoi mwy o ryddid i’r staff i symud o gwmpas yr ystafell ddysgu, rydym yn annog y staff i gynnal pellter corfforol, sef 2 fetr o leiaf, lle y bo modd, ac i gadw at arferion hylendid dwylo da, cyn defnyddio’r meicroffon gwddf, ac wedyn  (yn unol â’r hyn a nodir yn Asesiad Risg COVID Prifysgol Aberystwyth Hydref 2021) 
 • Yn y rhan fwyaf o ystafelloedd, fe fydd y meicroffonau ar y desgiau darlithio yn aros ac fe fydd modd eu defnyddio o hyd (os bydd y staff yn aros yn agos at y ddesg). Ond mewn nifer fechan o ystafelloedd, dim ond meicroffon gwddf fydd ar gael.

Sut y bydd yr offer yn cael eu cyflwyno?

Bydd y newidiadau i’r ystafelloedd yn cael eu gwneud yn raddol, felly efallai y byddwch yn sylwi bod y meicroffonau gwddf wedi’u hailgyflwyno yn fuan. Bydd yr holl feicroffonau gwddf wedi’u gosod yn barod erbyn dechrau’r dysgu yn Semester 2.

Defnyddio’r meicroffonau gwddf yn Panopto

Gellir defnyddio’r meicroffonau gwddf wrth wneud eich recordiadau Panopto. Pan gychwynnwch Panopto, newidiwch y meicroffon i Neck Mic drwy glicio ar y ddewislen ddisgyn sydd tua’r dde i’r maes Audio yn Panopto recorder:

Screen Grab of Panopto Settings

This image shows the Panopto settings. The second option is Audio which is highlighted with a dropdown menu. This arrow needs to be clicked to choose a different microphone.

Defnyddio’r meicroffon gwddf mewn cyfarfodydd Teams

Gellir defnyddio’r meicroffon gwddf mewn cyfarfodydd Teams. I newid eich meicroffon yn Teams:

Dewiswch y botwm ar gyfer mwy o ddewisiadau, sef “…” :

Screen Grab of Teams Meeting Options

This screen grab shows the options on the top right handside of the screen available in a Teams meeting.

Highlighted is the ... option which stands for more options.

Ac wedyn y Gosodiadau Offer / Device Settings

O dan feicroffon dewiswch Enw’r Meicroffon.

Mwy o Gymorth

Mae ein Canllawiau i’r Ystafelloedd Dysgu, 2021-22 yn rhoi braslun o sut i ddefnyddio’r offer yn yr ystafelloedd dysgu. Os ydych yn cael anawsterau ag offer mewn ystafell ddysgu sydd ar yr amserlen ganolog, codwch y ffôn ac fe gewch eich cysylltu â’r gweithdy.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau (gg@aber.ac.uk).

Awgrymiadau Da ar gyfer trefnu Cynadleddau Ar-lein

Keynote announcement banner

Ers y pandemig, mae cynadleddau yn aml yn ddigwyddiadau a gynhelir ar-lein yn hytrach nag wyneb yn wyneb. Mae’r Uned Cyfoethogi Dysgu ac Addysgu wedi cynnal dwy gynhadledd flynyddol dysgu ac addysgu ar-lein, yn ogystal â rhai mân gynadleddau a Fforymau Academaidd. Yn y blog-bost hwn, byddwn yn cynnig rhai awgrymiadau da i chi ar gyfer trefnu digwyddiad o’r fath.

1.      Dewiswch y llwyfan iawn

Mae sawl meddalwedd fideo-gynadledda y gallech eu dewis, ond yma ym Mhrifysgol Aberystwyth y dewis diofyn a ddefnyddiwn yw Teams. Mae gennym nifer cyfyngedig o drwyddedau i Zoom, ond cedwir y rhain ar gyfer swyddogaethau na ellir eu cael yn Teams. Er enghraifft, os oes angen cyfieithu ar y pryd, neu i sesiynau lle bydd dros 250 o gynadleddwyr.

Gallwch drefnu cyfarfodydd Teams i’r sesiynau hyn trwy galendr Teams. Neu, gallwch greu safle Teams, ond bydd hyn yn eich cyfyngu i barthau .ac.uk, felly cadwch hynny mewn cof, yn enwedig os oes gennych Siaradwyr Allanol.

Rydyn ni’n hoffi rhoi ein dolenni ar we-ddalen er mwyn gallu anfon y sesiynau ymlaen yn sydyn at unrhyw un sy’n cofrestru’n hwyr. Neu, gallwch ddefnyddio dogfen Word neu e-bost sydd â’r dolenni wedi’u hymgorffori ynddynt.

Read More