Arowlg profiad mewnwelediad digidol 2019-20: Beth yw eich barn am dechnoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cymryd rhan yn y prosiect Profiad Mewnwelediad Digidol sy’n ceisio ymchwilio i brofiadau ein myfyrwyr o dechnoleg. Mae’r prosiect yn seiliedig ar arolygon ar-lein a gynlluniwyd gan Jisc ac a ddefnyddir gan sefydliadau gwahanol ledled y DU.

Mae’n galluogi inni gael gwell syniad o sut mae myfyrwyr yn defnyddio technoleg a meincnodi ein canlyniadau yn erbyn sefydliadau Addysg Uwch eraill yn ein sector.

Byddem yn gwerthfawrogi eich cymorth i hyrwyddo’r arolwg hwn i’r holl fyfyrwyr.

Cynhadledd Fer: Gwaith Grŵp ac Asesiad Grŵp, Dydd Llun 16 Rhagfyr, 10.30yb

Rhaglen yr Cynhadledd Fer

Mini Conference Logo

Ddydd Llyn 16  Rhagfyr, ar 10.30yb, bydd yr Uned Datblygu Dyscu ac Addysgu’n cynnal Cynhadledd Fer yr Academi eleni.

Mae’r Gynhadledd Fer yn fersiwn llai o’n Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol sy’n ein galluogi i gasglu ynghyd gyfres o gyflwyniadau a gweithdai sy’n ymwneud â phwnc dysgu ac addysgu penodol.

Thema’r Gynhadledd Fer eleni yw Gwaith Grŵp ac Asesiad Grŵp.

Mae’n bleser gennym gadarnhau ein rhaglen:

 • Yr Athro John Traxler, Professor of Digital Learning, University of Wolverhampton: Working (Groups) in the Digital Age
 • Dr Jennifer Wood & Roberta Sartoni (Ieithoedd Modern): Group Work as an Active-Learning Tool in Translation Classes
 • Janet Roland & John Harrington (Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr): Supporting students who find group work challenging
 • Dr Gareth Llŷr Evans (Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu): Prosesau Creadigol Agored ac Asesu Grwpiau Bach
 • Dr Ian Archer (Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu): Learning Environments and your personality preferences
 • Mary Jacob (Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu): Designing and Assessing Group Work

Gobeithio y bydd modd i chi ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad hwn. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael yn y Gynhadledd Fer felly archebwch le drwy’r dudalen archebu hon.

Newidiadau i’r Drefn o Drosglwyddo Marciau

Y llynedd, fe gyflwynwyd Trosglwyddo Marciau, sef trefn o drosglwyddo marciau o Ganolfan Raddau Blackboard i gofnod y modiwl ar AStRA.

Ers hynny, rydym wedi bod wrthi’n gweithio i wella’r drefn, sydd wedi arwain at ambell newid. Bydd y rhan fwyaf o’r syniad o Drosglwyddo Marciau yn aros yr un peth. I’r rheiny yn eich plith sy’n defnyddio Trosglwyddo Marciau, fe welwch fod rhyngwyneb y system newydd ychydig yn wahanol wrth fapio’r colofnau a throsglwyddo’r graddau. Byddwn yn defnyddio Apex, offeryn cymwysiadau ar-lein, i fapio, cadarnhau, a throsglwyddo’r marciau i AStRA.

Byddwch yn gallu defnyddio’r offeryn Trosglwyddo Marciau yn yr un ffordd ag o’r blaen drwy fewngofnodi i Blackboard, canfod y modiwl, ehangu’r Offerynnau Cwrs o dan Reoli’r Cwrs a dewis AStRA::Map Columns. Fel ag o’r blaen, rhaid ichi fod yn Weinyddwr Adrannol neu’n Hyfforddwr ar y modiwlau y dymunwch eu trosglwyddo.

Mae’r gwelliannau yn cynnwys:

 • Mapio colofnau i amryfal fodiwlau. Gallu mapio’r un golofn i fodiwl gwahanol fydd yn caniatáu i fodiwlau Rhiant a Phlentyn gael eu mapio.
 • Gweld y marciau cyn ichi eu trosglwyddo. Mae’r rhyngwyneb newydd yn cynnwys rhagolwg fydd yn caniatáu ichi gadarnhau eich bod wedi mapio’r golofn gywir cyn cadarnhau eu bod yn gywir.
 • Gwiriadau amlwg ar gyfer 0 marc. Yn ogystal â’r rhagolwg, bydd neges weledol wrth ymyl marciau o 0 er mwyn ichi gadarnhau bod pob dim yn gywir.

Er mwyn eich helpu gyda’r newid hwn, byddwn yn cynnal ein sesiynau E-learning Essential: Introduction to Component Marks ar:

 • 03.12.2019, 10yb-11yb
 • 06.01.2020, 2yp-3yp
 • 13.01.2020, 11yb-12yp
 • 06.05.2020, 2yp-3yp
 • 19.05.2020, 11yb-12yp

Gellir archebu lle ar gyfer y sesiynau hyn ar lein. Yn y sesiynau hyn, byddwn yn trafod y syniad o drosglwyddo marciau yn ogystal â’ch cyflwyno a’ch arwain trwy’r rhyngwyneb newydd.

Diweddarwyd ein canllawiau Trosglwyddo Marciau ar lein i gynnwys y rhyngwyneb newydd ac maen nhw i’w gweld ar ein tudalennau gwe.

Yn ogystal â’r hyfforddiant, rydym yn fodlon cynnig hyfforddiant pwrpasol i grwpiau o 5 neu ragor o gyd-weithwyr. Os hoffech drefnu sesiwn hyfforddiant arbennig, anfonwch e-bost at eddysgu@aber.ac.uk.  

Os oes gennych gwestiynau am y drefn hon, cysylltwch ag eddysgu@aber.ac.uk / 01970 62 2472.