Cyhoeddi’r Prif Siaradwr: Y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi ein prif anerchiadau ar gyfer y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol eleni (4-6 o fis Gorffennaf 2023).  

Mae’r cyfnod archebu ar gyfer y gynhadledd eisoes ar agor.  Archebwch eich lle heddiw.

Bydd cyd-weithwyr o Blackboard a Phrifysgol Bangor yn ymuno â ni i sicrhau ein bod wedi’n paratoi’n dda ar gyfer symud i Ultra.

Bydd cyfleoedd:

 • I ddysgu am fanteision symud i Ultra
 • I glywed am ddatblygiadau newydd cyffrous a fydd o help i wella eich addysgu a’ch cynlluniau yn y dyfodol
 • I glywed gan gydweithwyr o Fangor am y gwersi maen nhw wedi’u dysgu wrth symud
 • I gael golwg ar yr hyn y mae rhagorol yn ei olygu o ran cyrsiau Ultra
 • I fynd i weithdy a fydd o help i wella’ch modiwlau a sicrhau eu bod ar eu gorau ar gyfer mis Medi
 • I roi eich adborth ynglŷn ag Ultra i ddatblygwyr cynnyrch i’w helpu i ddiwallu ein hanghenion

Byddwn yn cyhoeddi gweddill ein rhaglen yn fuan, ond gallwch ddisgwyl sesiynau ar Ddeallusrwydd Artiffisial, Dylunio Asesu Creadigol, datblygu gwytnwch myfyrwyr.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld wyneb yn wyneb ar 4 a 5 o fis Gorffennaf ac ar-lein ar 6 o fis Gorffennaf.

Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu: Cyhoeddi’r Siaradwr Allanol

Mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn falch o gyhoeddi ein siaradwr allanol cyntaf fel rhan o Gynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu eleni.

Mae’n cael ei chynnal rhwng 4 a 6 Gorffennaf, a gellir archebu eich lle ar gyfer y gynhadledd nawr.

Bydd Michael Webb o Jisc yn trafod Deallusrwydd Artiffisial yn y sesiwn Navigating the Opportunities and Challenges of AI in Education

Ers cyflwyno ChatGPT, mae ein cyd-weithwyr wedi bod yn dod o hyd i ffyrdd lle y gellid defnyddio gallu deallusrwydd artiffisial mewn Addysg Uwch law yn llaw â’r heriau sy’n codi yn ei sgil.

Nod canolfan genedlaethol Jisc ar gyfer deallusrwydd artiffisial mewn addysg drydyddol yw helpu sefydliadau i fabwysiadu Deallusrwydd Artiffisial mewn ffordd gyfrifol a moesegol. Rydym yn gweithio ar draws y sector i helpu sefydliadau i wynebu’r heriau a’r cyfleoedd a gyflwynir gan Ddeallusrwydd Artiffisial cynhyrchiol. Yn y sesiwn hon byddwn yn adolygu cryfderau a gwendidau Deallusrwydd Artiffisial cynhyrchiol, yr arferion a’r dulliau a welwn yn dod i’r amlwg, ac yn edrych ar sut mae technolegau ac arferion yn datblygu wrth i fwy a mwy o gymwysiadau Deallusrwydd Artiffisial cynhyrchiol ymddangos.

Michael Webb yw cyfarwyddwr technoleg a dadansoddeg Jisc – asiantaeth ddigidol, data a thechnoleg y DU sy’n canolbwyntio ar addysg drydyddol, ymchwil ac arloesi. Mae’n gyd-arweinydd canolfan genedlaethol Jisc ar gyfer Deallusrwydd Artiffisial mewn addysg drydyddol, ac yn cefnogi defnydd cyfrifol ac effeithiol o ddeallusrwydd artiffisial ar draws y sector addysg drydyddol. Yn ogystal â deallusrwydd artiffisial, mae wedi gweithio ar brosiectau yn ymwneud â rhyngrwyd pethau, realiti rhithwir, a dadansoddeg dysgu. Cyn ymuno â Jisc, bu Michael yn gweithio yn y sector addysg uwch, gan arwain TG a thechnoleg dysgu.

Bydd y sesiwn hon o ddiddordeb i gydweithwyr a hoffai ychwanegu Deallusrwydd Artiffisial i’w gweithgareddau addysgu a dysgu, yn ogystal â dod o hyd i ffyrdd y gellir ei ddefnyddio’n gynhyrchiol.

Bydd ein rhaglen lawn yn cael ei chyhoeddi ar ein tudalennau gwe maes o law.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi bod yn gweithio ar ei chanllawiau ei hun ar gyfer Deallusrwydd Artiffisial. Edrychwch ar ein blogbostYstyriaethau ar gyfer Canfod Deallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol am ragor o wybodaeth.

Cynhadledd Fer: Realiti Rhithwir – Deunyddiau Ar Gael

Virtual reality image

Ar 28 Mawrth, cynhaliodd yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu ei chynhadledd fer wyneb yn wyneb gyntaf eleni.

Thema’r gynhadledd oedd Realiti Rhithwir. Mae deunyddiau’r gynhadledd bellach ar gael ar ein tudalennau gwe.

Dechreuodd y gynhadledd â’r brif araith a draddodwyd gan Chris Rees, Pennaeth Gweithredol yr Uned Creadigrwydd a Dysgu Digidol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Soniodd Chris am sut mae’r Drindod Dewi Sant wedi bod yn defnyddio dwy ystafell drochi newydd (yn Abertawe a Chaerdydd). Yno, mae’r gweithgareddau yn amrywio o hyfforddiant campfa rhithwir i brofiadau pensaernïol a hyfforddiant iechyd a diogelwch.

Aethpwyd ymlaen i glywed sut mae cydweithwyr yn y Brifysgol yn defnyddio Realiti Rhithwir ar hyn o bryd yn eu dysgu a’u haddysgu. Esboniodd Amanda Jones a Bleddyn Lewis sut mae’r Ganolfan Addysg Gofal Iechyd yn defnyddio Ysbyty Rhithwir Cymru. Mae Steve Atherton o’r Ysgol Addysg yn defnyddio Realiti Rhithwir mewn sawl modiwl, gan gynnwys gosod myfyrwyr mewn gwahanol gyd-destunau addysg – o wersylloedd ffoaduriaid i leoliadau addysg Montessori. Ar ôl cinio, cynhaliodd Helen Miles ac Andra Jones (Cyfrifiadureg) a Rebecca Zerk (Prosiect Dewis Choice / y Gyfraith a Throseddeg) weithdy a oedd yn amlinellu’r heriau a’r buddion sydd ynghlwm wrth Realiti Rhithwir. Cafwyd cyfle hefyd i gael blas ar brosiect Dewis Choice gan ddefnyddio pensetiau Realiti Rhithwir.

Yr hyn a ddaeth i’r amlwg yn ystod y digwyddiad oedd bod llawer o gydweithwyr yn defnyddio Realiti Rhithwir yn eu dysgu a’u haddysgu. Rydyn yn bwriadu creu lle i gydweithwyr ddod at ei gilydd i drafod eu dulliau o ymdrin â Realiti Rhithwir. Rydym wedi creu safle Teams. Os oes gennych ddiddordeb mewn Realiti Rhithwir ac os hoffech gael eich ychwanegu at y safle Teams, e-bostiwch yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu (udda@aber.ac.uk)

Gallwch Gofrestru ar gyfer y Gynhadledd nawr

Gallwch gofrestru nawr ar gyfer yr unfed ar ddeg gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol. Eleni bydd y gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn dwyn y thema Dysgu sy’n Trawsnewid: Creu Cyfleoedd i Ddysgu ac fe’i cynhelir rhwng dydd Mawrth 4 a dydd Iau 6 Gorffennaf 2023.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd trwy lenwi’r ffurflen ar-lein. 

Galwad am Gynigion

Mae croeso i staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig, a myfyrwyr gynnig sesiynau ar unrhyw bwnc sy’n berthnasol i ddysgu.

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion ar-lein. Gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen hon erbyn 5 Mai 2023.

Cynhadledd Fer: Cyhoeddi rhaglen

Virtual reality image

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi’r rhaglen ar gyfer ei Chynhadledd Fer ar Realiti Rhithwir a gynhelir ddydd Mawrth, 28 Mawrth.

Mae modd archebu’ch lle ar y digwyddiad nawr. Cynhelir y gynhadledd fer hon wyneb-yn-wyneb yn B23, Adeilad Llandinam rhwng 11:00 a 16:00. 

Bydd y Gynhadledd Fer yn dechrau am 11:00 gyda sesiwn gan Chris Rees o Brifysgol y Drindod Dewi Sant. Ceir mwy o wybodaeth yn y postiad ar ein blog sy’n cyhoeddi mai Chris yw ein siaradwr gwadd.

O 11:45 ymlaen, bydd Amanda Jones a Bleddyn Lewis o’r Ganolfan Addysg Gofal Iechyd yn Adran y Gwyddorau Bywyd yn dangos yr hyn maent yn ei wneud gyda’u myfyrwyr yn eu sesiwn Embracing Virtual Reality within Healthcare Education for student nurses.  

Am 12:30, bydd Steve Atherton o’r adran Addysg yn cyflwyno’r sesiwn VR in Education.

Bydd egwyl ginio rhwng 13:00 a 14:00. Ni fyddwn yn darparu bwyd yn y digwyddiad hwn ond mae croeso i chi ddod â’ch cinio gyda chi.

Rhwng 14:00 a 16:00 bydd Sarah Wydall, Helen Miles, Rebecca Zerk, ac Andra Jones yn darparu gweithdy 2 awr yn sôn am y cam nesaf wrth gloriannu sut y gellir defnyddio rhithrealiti fel offer hyfforddi. Mae’r sesiwn hon wedi’i chyfyngu i 15 o bobl – y cyntaf i’r felin gaiff falu a byddwch chi’n gallu cofrestru amdani ar fore’r gynhadledd.

Mae’r rhan fwyaf o’r sesiynau’n ymarferol ac yn rhyngweithiol – bydd cyfle i chi roi cynnig ar realiti rhithwir a gweld sut mae staff yn ei ddefnyddio wrth ddysgu.

Bydd crynodebau a’r rhaglen lawn ar gael ar ein tudalennau gwe maes o law.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (udda@aber.ac.uk).

Cynhadledd Fer: Realiti Rhithwir, cyhoeddiad cyweirnod

Ddydd Mawrth 28 Mawrth, bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn cynnal cynhadledd fer sy’n edrych yn benodol ar Realiti Rhithwir. Byddwn yn dangos gwaith cydweithwyr yn y maes hwn, o amrywiaeth o ddisgyblaethau gwahanol. Fe fydd yn ddigwyddiad a gynhelir wyneb yn wyneb ac mae’r cyfnod i archebu lle eisoes ar agor trwy’r ffurflen ar-lein hon.

Yn ogystal â hyn, rydym yn falch iawn y bydd Chris Rees o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn ymuno â ni.

Chris yw Pennaeth Gweithredol yr uned Creadigrwydd Digidol a Dysgu (CDD) a ffurfiwyd yn ddiweddar, ac mae ganddo gefndir mewn dysgu ac addysgu ar draws sawl ystod oed. Bu ganddo ddiddordeb brwd o’r cychwyn mewn addysgeg a’r defnydd o dechnoleg ddigidol i gynorthwyo dulliau dysgu a, thrwy hynny, gyfoethogi dysgu. Ar ôl 12 mlynedd o brofiad o swyddi addysgu ac arweiniol mewn ysgolion ar draws De Cymru, symudodd Chris i swydd Arweinydd Strategol mewn Dysgu Digidol i awdurdod lleol. Bu yn y swydd am 4 blynedd, a pharhaodd i ymchwilio i ddulliau addysgeg ddigidol yn ogystal â’u defnyddio, gan gynnwys dysgu cyfunol, dulliau cyflwyno byw a recordiadau, realiti rhithwir, a dysgu gwrthdro gyda’r nod o gynyddu sgiliau athrawon a gwella profiad myfyrwyr.

Yn ei swydd yn y Drindod Dewi Sant, mae Chris yn defnyddio ei sgiliau strategol, llywodraethu a rheoli ar draws yr uned CDD, sy’n cynnwys y tîm dysgu Digidol, Graffeg, Argraffu ac Aml-gyfryngau, a thîm y We. Mae’r swydd yn hwyluso agweddau newydd tuag at greadigrwydd ddigidol a dysgu yn y sefydliad, gan wneud defnydd o’r tîm newydd i ddatblygu cynnwys digidol creadigol ac arloesol ar gyfer dysgu. Yn fwy diweddar, mae Chris wedi bod yn arwain y tîm i ddatblygu’r defnydd o gynnwys realiti cymysg a dylunio ar gyfer achosion penodol i’w defnyddio ar draws y sefydliadau. Mae hyn yn cynnwys lansio ystafelloedd dysgu ymdrwythol y brifysgol, sy’n debyg i ogof realiti rhithwir, ond yn defnyddio’r dechnoleg glyweled ac ymdrwytho ddiweddaraf i greu profiad realiti rhithwir cydweithredol. 

Cadwch lygad ar ein blog lle byddwn yn cyhoeddi enwau cyfranwyr eraill.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (udda@aber.ac.uk).

Galw am Gynigion: Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2023

Gwahoddir staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig a myfyrwyr i gyflwyno cynigion ar gyfer 11eg Cynhadledd Dysgu ac Addysgu, Dydd Mawrth 4 – Dydd Iau 6 Gorffennaf 2023.

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion ar-lein.

Dyma’r thema ar gyfer y gynhadledd eleni:

Dysgu sy’n Trawsnewid: Creu Cyfleoedd i Ddysgu

Yn adlewyrchu’r ymroddiad sydd gan staff Prifysgol Aberystwyth i wella profiad dysgu eu myfyrwyr.

Dyma prif gangen y gynhadledd eleni:

 • Addysgu yn oes Deallusrwydd Artiffisial
 • Paratoi ar gyfer Blackboard Ultra
 • Dylunio cyffredinol ar gyfer dysgu
 • Mentora ar gyfer llwyddiant a hunanreoleiddio
 • Cyd-destunau dysgu gweithredol a dilys

Mae croeso i staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig, a myfyrwyr gynnig sesiynau ar unrhyw bwnc sy’n berthnasol i ddysgu, yn enwedig os ydynt yn canolbwyntio ar ymgorffori a defnyddio technoleg wrth ddysgu. Mae croeso i chi gyflwyno pynciau eraill, hyd yn oed os nad ydynt yn cyd-fynd ag un o’r canghennau uchod.

Rydym yn annog cyflwynwyr i ystyried defnyddio fformatau amgen sy’n cyd-fynd â’r hyn a drafodir yn eu sesiynau. Gan hynny, ni fyddwn yn gofyn am fformat cyflwyno safonol, ond gofynnwn i chi gynnwys fformat, hyd y sesiwn ac unrhyw ofynion eraill a fo gennych wrth i chi wneud eich cynnig isod.

Gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen hon erbyn 5 Mai 2023.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â’r Uned Datblygu ac Addysgu am udda@aber.ac.uk.

Yr 11eg Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol: Cyhoeddi Thema’r Gynhadledd

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi’r thema ar gyfer ein hunfed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol ar ddeg.

Bydd y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn cael ei chynnal gyda mwy o bresenoldeb wyneb yn wyneb a rhai gweithgareddau ar-lein o ddydd Mawrth 4 hyd ddydd Iau 6 Gorffennaf.

Dyma’r thema a’r elfennau ar gyfer y gynhadledd eleni:

Dysgu sy’n Trawsnewid: Creu Cyfleoedd i Ddysgu

 • Addysgu yn oes Deallusrwydd Artiffisial
 • Paratoi ar gyfer Blackboard Ultra
 • Dylunio cyffredinol ar gyfer dysgu
 • Mentora ar gyfer llwyddiant a hunanreoleiddio
 • Cyd-destunau dysgu gweithredol a dilys

Cadwch lygad am ein galwad am gynigion, sydd ar ddod, ac i drefnu eich lle yn y gynhadledd.

Deunyddiau’r Gynhadledd Fer Dysgu ac Addysgu ar gael Nawr

Mae adnoddau bellach ar gael o Gynhadledd Fer Prifysgol Aberystwyth ar gyfer Dysgu ac Addysgu a gynhaliwyd ar 20 Rhagfyr 2022. I’r rhai nad oedd yn gallu dod neu a hoffai gael eu hatgoffa o gynnwys y gynhadledd, mae’r adnoddau ar gyfer pob sesiwn i’w gweld yma.

Canolbwyntiodd y gynhadledd ar Gynaliadwyedd mewn Addysg Uwch, gyda’r brif sesiwn yn cael ei darparu gan Dr Georgina Gough (UWE Bryste) a oedd yn archwilio sut i gynnwys amcanion cynaliadwyedd yn y cwricwlwm.

Ymhlith y pynciau eraill roedd sesiwn Marian Gray: ‘Student Mobility and Cross-Cultural Skills – Global & Sustainable?’, a Dr. Louise Marshall: ‘Discipline hopping: Interdisciplinary approaches to a sustainable curriculum’.

Galw am Gynigion: Cynhadledd Fer: Realiti Rhithwir

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi’r Gynhadledd Fer nesaf. Ddydd Mawrth 28 Mawrth bydd yr Uned yn cynnal ein cynhadledd fer nesaf wyneb yn wyneb.

Bydd y gynhadledd hon yn canolbwyntio ar Realiti Rhithwir, gan adeiladu ar un o’r sesiynau o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu’r llynedd.

Bydd cydweithwyr o bob rhan o’r Brifysgol yn dangos sut maent yn defnyddio Realiti Rhithwir yn eu gweithgareddau addysgu ac ymchwil – ac yn cynnig cyngor o’r dylunio i’r integreiddio.

Os oes gennych ddiddordeb i gyfrannu yn y digwyddiad, llenwch y ffurflen ar-lein hon. Cyflwynwch eich cynnig cyn 17 Chwefror 2023.

Mae archebion eisoes ar agor – gallwch archebu’ch lle ar-lein.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (udda@aber.ac.uk).