Branwen Rhys: aelod diweddaraf UDDA

Ymunais â’r Uned Datblygu ac Addysgu ychydig ar ôl y Pasg eleni fel Swyddog Cefnogi E-ddysgu rhan-amser. Cyn hyn, bȗm yn gweithio fel Swyddog i’r Gofrestrfa Academaidd yn cefnogi’r Tîm Nyrsio arloesol gyda’u blwyddyn cyntaf o fyfyrwyr yn y Brifysgol.

Yn wreiddiol o Ynys Mȏn, symudais i Aberystwyth yn 2005 i ddechrau swydd Llyfrgellydd Graddedig dan Hyfforddiant gyda Gwasanaethau Gwybodaeth ac i gwblhau fy nghymhwyster dysgu o bell mewn Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgellyddiaeth yn DIS (ychydig yn nes!).

I mi, symudiad dros dro i lawr i’r de oedd hyn, gyda’r bwriad o ddychwelyd i ogledd Cymru ymhen y flwyddyn. Fodd bynnag, rydw i’n dal yma deunaw mlynedd yn ddiweddarach – yn briod a dau o blant, dau fochyn cwta, crwban pedair ugain oed a dim chwant codi pac!

Wedi blwyddyn yn y Brifysgol symudais i’r Llyfrgell Genedlaethol Cymru am y pymtheg mlynedd nesaf. Cefais amryw o rolau o fewn yr Uned Datblygiadau Digidol yno gan gyd-weithio ac arwain prosiectau megis ‘Cylchgronau Cymru’, Arddangosfa Ar-lein David Lloyd George, Portreadau Ar-lein, ‘Maes y Gȃd i Les y Wlad’ ac yn fwy diweddar, prosiect ‘Hanes Meddygaeth ac Iechyd yng Nghymru cyn y GIG’.

Y tu allan i’r gwaith, rwy’n mwynhau pob math o gelf a chrefft, cerddoriaeth a mynd am dro gyda’r teulu. Yn y gwaith, rydw i’n addysgwr naturiol sy’n mwynhau rhannu gwybodaeth a sgiliau ag eraill i’w galluogi i weithio’n fwy effeithlon. Mae’n bleser gennyf i ddychwelyd i Adran Gwasanaethau Gwybodaeth, i swydd sy’n nes i’m gwreiddiau llyfrgellyddol, ac edrychaf ymlaen i fod yn aelod sefydledig o’r Tîm LTEU.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 26/4/2023

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Mai

Mehefin

Gorffennaf

Adnoddau a chyhoeddiadau – Deallusrwydd Artiffisial (DA)

Adnoddau a chyhoeddiadau – Arall

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.
 • Call for papers due 15/5/2023, King’s College London, University College London, the London School of Economics & Political Science and Imperial College London Academic Practice and Technology Conference (APT) 2023 (hybrid in person and online), Implications and Ethical Dimensions of using Artificial Intelligence in Higher Education teaching, learning and assessment

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Tynnu Turnitin Building Block yn ôl

Yn ystod haf 2022 symudon ni i fersiwn newydd o Turnitin. Gan fod cefnogaeth i’n fersiwn blaenorol o Turnitin bellach wedi dod i ben, caiff y fersiwn hanesyddol (a elwir yn Turnitin Building Block) ei dynnu’n ôl ar 31 Awst 2023.

Mae hyn yn golygu na fydd staff a myfyrwyr bellach yn gallu cael gafael ar aseiniadau sydd wedi’u marcio.

Dylai myfyrwyr lawrlwytho a chadw unrhyw aseiniadau hanesyddol (cyn blwyddyn academaidd 2022-23).

Dylai staff gysylltu â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk) os byddant yn dal i fod angen cael gafael ar aseiniadau Turnitin yn Building Block at ddibenion marcio.

Er na fydd modd i chi gael gafael ar yr aseiniadau a farciwyd, bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn dal i allu gofyn amdanynt drwy gymorth Turnitin. Os bydd angen hyn arnoch ar ôl 31 Awst 2023, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk).  

Diweddariad ar Brosiect Blackboard Ultra

Blackboard Ultra icon

Mae peth amser wedi mynd ers i ni roi adroddiad ar ein cynnydd wrth drosglwyddo i Blackboard Ultra. Rydym ni wedi bod yn gweithio’n galed i baratoi ar gyfer dechrau ein rhaglen hyfforddi a sicrhau bod yr integreiddiadau’n gweithio.

Diweddariad Technegol

Rydym ni wedi bod yn canolbwyntio ar y broses Creu Cyrsiau. Er mwyn helpu cydweithwyr i drosglwyddo i Ultra, rydym ni’n creu cyrsiau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf yn gynharach o lawer eleni.

Bydd hyn hefyd yn helpu gyda hyfforddiant wrth i gydweithwyr baratoi eu cwrs Ultra byw.

Bu’n rhaid gwneud llawer o waith i sefydlu’r integreiddiadau a’u cael i weithio:

 • Panopto: mae Panopto wedi symud i gysylltydd API yn barod ar gyfer Cyrsiau Ultra.
 • Talis Aspire. Mae LTI Talis Aspire bellach wedi’i alluogi. Rydym ni wedi bod yn gweithio gyda chydweithwyr Ymgysylltu Academaidd i sicrhau bod hyn mor llyfn â phosibl.
 • Turnitin. Cwblhawyd y gwaith o drosglwyddo Turnitin i gysylltydd LTI yn ystod haf 2022, ac nid oes angen newidiadau ychwanegol i Turnitin ar gyfer symud i Gyrsiau Ultra.
 • Cyfarfodydd Microsoft Teams. Byddwn yn symud i’r LTI Teams yn ystod haf 2023. Bydd yr offeryn hwn ar gyfer amserlennu cyfarfodydd Teams.

Mae’r rhain yn offer sydd eisoes yn bodoli ond un o fanteision symud i Ultra yw cyflwyno integreiddiad LTI Office 365. Mae hyn yn caniatáu i chi uwchlwytho dogfennau o OneDrive yn syth i Blackboard yn ogystal â chynnig cyfle i fyfyrwyr gydweithio ar ddogfen gyda’i gilydd. I’r rheini ohonoch chi sydd wedi bod yn dilyn ein cynnydd ar y blog, fe welwch mai’r offeryn cydweithredol hwn yw sail ein datrysiad Wiki.

Diweddariad Hyfforddiant

Mae’r sesiwn Hanfodion E-ddysgu: Cyflwyniad i Blackboard Ultra bellach wedi’i chynllunio ac yn barod ar gyfer sesiynau hyfforddi staff adrannol.

Rydym ni wedi cyfathrebu â Chyfarwyddwyr Addysgu a Dysgu pob Adran i ddechrau trefnu eich sesiwn hyfforddiant adrannol. Os nad ydych chi’n gallu mynd i’r sesiwn a drefnwyd ar eich cyfer byddwn yn eu cynnal yn ganolog.

Gweler ein blogbost hyfforddi ar gyfer trosolwg o’n pecyn hyfforddi.

Isafswm Presenoldeb Gofynnol

Gan fod gan gyrsiau Blackboard Ultra ddull gweithredu cwbl wahanol o ran trefnu a gosod cynnwys, mae’r Isafswm Presenoldeb Gofynnol wedi ei ailysgrifennu. Cadwch olwg am yr isafswm wedi’i ddiweddaru.

Deunyddiau Canllaw

Rydym ni wedi bod yn gweithio ar symleiddio a pharatoi ein deunyddiau canllaw, gan gynnwys Cwestiynau Cyffredin. Un newid y byddwch yn sylwi unwaith y byddwn mewn Cyrsiau Ultra yw y bydd ein cwestiynau cyffredin yn cysylltu’n uniongyrchol â deunyddiau cymorth Blackboard. Mae’r deunyddiau hyn ar gael yn ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg.

Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu rhwng 4 a 6 Gorffennaf. Elfen allweddol o’r gynhadledd fydd Blackboard Ultra. Cadwch olwg ar ein blogiau wrth i ni gyhoeddi’r prif siaradwyr. Gair i atgoffa bod ein Galwad am Gynigion yn cau ar 5 Mai – gallwch gyflwyno cynnig yn defnyddio ein ffurflen Galwad am Gynigion.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 17/4/2023

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Ebrill

Mai

Mehefin

Gorffennaf

Adnoddau a chyhoeddiadau – Deallusrwydd Artiffisial (DA)

Adnoddau a chyhoeddiadau – Arall

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.
 • Call for papers due 15/5/2023, King’s College London, University College London, the London School of Economics & Political Science and Imperial College London Academic Practice and Technology Conference (APT) 2023 (hybrid in person and online), Implications and Ethical Dimensions of using Artificial Intelligence in Higher Education teaching, learning and assessment

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 12/4/2023

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Ebrill

Mai

Mehefin

Adnoddau a chyhoeddiadau – Deallusrwydd Artiffisial (DA)

Adnoddau a chyhoeddiadau – Arall

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.
 • Call for papers due 15/5/2023, King’s College London, University College London, the London School of Economics & Political Science and Imperial College London Academic Practice and Technology Conference (APT) 2023 (hybrid in person and online), Implications and Ethical Dimensions of using Artificial Intelligence in Higher Education teaching, learning and assessment

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Cynhadledd Fer: Realiti Rhithwir – Deunyddiau Ar Gael

Virtual reality image

Ar 28 Mawrth, cynhaliodd yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu ei chynhadledd fer wyneb yn wyneb gyntaf eleni.

Thema’r gynhadledd oedd Realiti Rhithwir. Mae deunyddiau’r gynhadledd bellach ar gael ar ein tudalennau gwe.

Dechreuodd y gynhadledd â’r brif araith a draddodwyd gan Chris Rees, Pennaeth Gweithredol yr Uned Creadigrwydd a Dysgu Digidol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Soniodd Chris am sut mae’r Drindod Dewi Sant wedi bod yn defnyddio dwy ystafell drochi newydd (yn Abertawe a Chaerdydd). Yno, mae’r gweithgareddau yn amrywio o hyfforddiant campfa rhithwir i brofiadau pensaernïol a hyfforddiant iechyd a diogelwch.

Aethpwyd ymlaen i glywed sut mae cydweithwyr yn y Brifysgol yn defnyddio Realiti Rhithwir ar hyn o bryd yn eu dysgu a’u haddysgu. Esboniodd Amanda Jones a Bleddyn Lewis sut mae’r Ganolfan Addysg Gofal Iechyd yn defnyddio Ysbyty Rhithwir Cymru. Mae Steve Atherton o’r Ysgol Addysg yn defnyddio Realiti Rhithwir mewn sawl modiwl, gan gynnwys gosod myfyrwyr mewn gwahanol gyd-destunau addysg – o wersylloedd ffoaduriaid i leoliadau addysg Montessori. Ar ôl cinio, cynhaliodd Helen Miles ac Andra Jones (Cyfrifiadureg) a Rebecca Zerk (Prosiect Dewis Choice / y Gyfraith a Throseddeg) weithdy a oedd yn amlinellu’r heriau a’r buddion sydd ynghlwm wrth Realiti Rhithwir. Cafwyd cyfle hefyd i gael blas ar brosiect Dewis Choice gan ddefnyddio pensetiau Realiti Rhithwir.

Yr hyn a ddaeth i’r amlwg yn ystod y digwyddiad oedd bod llawer o gydweithwyr yn defnyddio Realiti Rhithwir yn eu dysgu a’u haddysgu. Rydyn yn bwriadu creu lle i gydweithwyr ddod at ei gilydd i drafod eu dulliau o ymdrin â Realiti Rhithwir. Rydym wedi creu safle Teams. Os oes gennych ddiddordeb mewn Realiti Rhithwir ac os hoffech gael eich ychwanegu at y safle Teams, e-bostiwch yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu (udda@aber.ac.uk)