Crynodeb Wythnosol o Adnoddau –23/10/2023

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Hydref

Tachwedd

Rhagfyr

Adnoddau a chyhoeddiadau – Deallusrwydd Artiffisial (DA)

Adnoddau a chyhoeddiadau – Arall

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Capsiynau Panopto yn Gymraeg

Nawr gellir ychwanegu capsiynau adnabod llais awtomatig Panopto at recordiadau Cymraeg.

I ddefnyddio capsiynau Cymraeg:

 1. Gosodwch iaith eich ffolder Panopto i’r Gymraeg
 2. Mewnforiwch y capsiynau awtomatig.

Os yw eich cwrs yn cynnwys recordiadau Cymraeg a Saesneg dylech greu is-ffolder i ddal yr holl recordiadau ar gyfer un o’r ieithoedd:

 1. Mewngofnodwch i panopto.aber.ac.uk a dewch o hyd i ffolder eich cwrs.
 2. Cliciwch ar y botwm Add Folder.
 3. Teipiwch enw ar gyfer eich ffolder a phwyswch Enter.
 4. Cliciwch ar y ffolder newydd a gosodwch yr iaith ar gyfer y recordiadau hyn.

Pan fyddwch yn gwneud eich recordiadau, rhaid i chi ddewis yr iaith gywir cyn pwyso record. Y rheswm am hyn yw oherwydd na ellir ychwanegu capsiynau adnabod llais awtomatig Cymraeg at recordiadau sy’n cael eu copïo neu’u symud o ffolderi eraill.

Noder:

 1. Efallai y bydd oedi rhwng newid iaith eich ffolder a’r opsiwn i gapsiynau awtomatig ymddangos. Os yw hyn yn digwydd gwiriwch eto ymhen rhyw awr a dylech weld bod yr opsiwn ar gael.
 2. Mae’r capsiynau adnabod llais awtomatig Cymraeg ond ar gael ar gyfer cynnwys a grëwyd ar ôl i chi ddiweddaru’r gosodiadau iaith ar eich ffolder.
 3. Ni ellir ychwanegu capsiynau adnabod llais awtomatig Cymraeg at recordiadau sy’n cael eu copïo neu’u symud o ffolderi eraill.
 4. Os ydych chi’n gwneud recordiadau mewn ieithoedd eraill yn rheolaidd, mae capsiynau adnabod llais awtomatig ar gael mewn ieithoedd eraill (gweler gwefan Panopto am y rhestr lawn)

Blackboard Learn Ultra: Diweddariad Hydref 2023

Hoffai’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu tynnu sylw at bedwar o welliannau i Hyfforddwyr yn Blackboard Learn Ultra ym mis Hydref.

1. Dosbarthiad awtomatig credyd rhannol ar gyfer atebion cywir i Gwestiynau Amlddewis

Mae cwestiynau amlddewis sydd â mwy nag un ateb cywir yn offer asesu gwerthfawr. Caiff y rhain eu hadnabod hefyd fel cwestiynau aml-ateb, mae’r cwestiynau hyn yn asesu dealltwriaeth gynhwysfawr. Maent hefyd yn hyrwyddo dysgu dyfnach a sgiliau meddwl lefel uwch.

Mae rhai hyfforddwyr eisiau dyfarnu credyd rhannol am y mathau hyn o gwestiynau. Mae’r arfer hwn yn gwobrwyo myfyrwyr sydd â dealltwriaeth rannol. Mae hefyd yn meithrin profiad dysgu cadarnhaol.

Yn y gorffennol, roedd yn rhaid i hyfforddwyr nodi gwerth am ganran credyd rhannol ar gyfer pob opsiwn. Nawr, bydd Blackboard yn dosbarthu credyd rhannol yn awtomatig ar draws y dewisiadau ateb cywir. Mae’r dosbarthiad hwn yn darparu effeithlonrwydd ac yn arbed amser hyfforddwyr. Os dymunir, gall hyfforddwyr olygu’r gwerthoedd os yw rhai opsiynau ateb cywir yn haeddu mwy neu lai o gredyd. Rhaid i’r gwerthoedd ar gyfer atebion cywir ddod i gyfanswm o 100%.

Llun isod: Mae credyd cwestiwn yn dosbarthu’n awtomatig ar draws y dewisiadau ateb cywir; gellir golygu gwerthoedd

Ciplun o greu cwestiwn amlddewis. Caniatáu credyd rhannol a negyddol wedi'i amlygu. Canrannau a amlygwyd.

2. Anfon nodyn atgoffa o’r rhestr llyfr graddau a gwedd grid

Efallai y bydd hyfforddwyr eisiau anfon nodyn atgoffa at fyfyrwyr neu grwpiau nad ydynt eto wedi cyflwyno cais ar gyfer asesiad. I wneud hyn yn hawdd, mae Blackboard wedi ychwanegu opsiwn “Anfon Nodyn Atgoffa” at eitemau yn y Llyfr Graddau.

Mae dwy wedd i’r Llyfr Graddau y gellir toglo rhyngddynt drwy ddefnyddio’r botwm. Gwedd rhestr a gwedd grid.

Llun isod: Defnyddiwch y botwm gwedd rhestr a gwedd grid i doglo rhwng gweddau.

O wedd rhestr y Llyfr Graddau, mae’r opsiwn i anfon nodyn atgoffa yn y ddewislen orlif (tri dot).;

Llun isod: Anfon opsiwn atgoffa o’r wedd rhestr

Ciplun o'r Llyfr Graddau yng ngwedd y rhestr. Anfon nodyn atgoffa wedi'i amlygu.

Gall hyfforddwyr gael mynediad i’r opsiwn “Anfon Nodyn Atgoffa” yn y wedd grid trwy ddewis pennawd colofn y Llyfr Graddau.

Llun isod: Opsiwn Anfon Nodyn Atgoffa o’r wedd grid

Ciplun o'r Llyfr Graddau yng ngwedd grid. Anfon nodyn atgoffa wedi'i amlygu.

3. Dosbarthiad graddio dirprwyedig yn ôl aelodaeth grŵp

Weithiau mae hyfforddwyr yn dosbarthu’r llwyth gwaith graddio ar gyfer asesiad i sawl graddiwr. Mae hyn yn arfer poblogaidd mewn dosbarthiadau mwy. Gall hyfforddwyr glustnodi graddwyr i grwpiau o fyfyrwyr gyda’r opsiwn graddio dirprwyedig newydd. Bydd pob graddiwr ond yn gweld y cyflwyniadau a wneir gan fyfyrwyr yn y grŵp/grwpiau a neilltuwyd iddynt.

Gellir defnyddio Graddio Dirprwyedig gyda’r holl fathau o grwpiau sydd ar gael. Mae’r datganiad cyntaf hwn o Raddio Dirprwyedig yn cefnogi cyflwyniadau aseiniadau gan fyfyrwyr unigol. Nid yw profion, asesiadau grŵp a chyflwyniadau dienw yn cael eu cefnogi ar hyn o bryd. Bydd y rhain yn cael eu rhyddhau yn ddiweddarach.

Ar ôl dewis yr opsiwn Graddio Dirprwyedig, dewiswch y Set Grŵp priodol. Gall hyfforddwyr glustnodi un neu fwy o raddwyr i bob grŵp yn y set grwpiau. Os clustnodir nifer o raddwyr i’r un grŵp, byddant yn rhannu’r cyfrifoldeb graddio ar gyfer aelodau’r grŵp.

Bydd graddwyr sydd wedi’u clustnodi i grŵp o fyfyrwyr ond yn gweld cyflwyniadau ar gyfer y myfyrwyr hynny ar dudalen gyflwyno’r aseiniad. Gallant bostio graddau ar gyfer aelodau eu grŵp penodedig yn unig. Bydd unrhyw hyfforddwyr heb eu clustnodi sydd wedi cofrestru ar y cwrs yn holl gyflwyniadau’r myfyrwyr ar dudalen gyflwyno’r aseiniad. Maent hefyd yn postio graddau ar gyfer pob myfyriwr.

Nodwch: Rhaid i o leiaf un Set Grŵp ynghyd â Grwpiau fod yn bresennol yn y cwrs cyn defnyddio’r opsiwn Graddio Dirprwyedig.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o banel Gosodiadau asesiad gyda’r opsiwn Graddio Dirprwyedig wedi’i alluogi

Ciplun o osodiadau'r aseiniad. Amlygir Graddio Dirprwyedig.

4. Trefnu ar gyfer eitemau graddadwy wedi’u hychwanegu â llaw.

Mae rheolyddion didoli yn helpu hyfforddwyr i drefnu a dod o hyd i wybodaeth yn y llyfr graddau. Gall hyfforddwyr nawr ddefnyddio rheolyddion didoli ar y dudalen raddau ar gyfer eitemau a grëwyd â llaw. Mae’r rheolyddion didoli yn galluogi didoli mewn trefn esgynnol a disgynnol. Gall hyfforddwyr ddidoli’r wybodaeth ganlynol:

 • Enw’r Myfyriwr
 • Gradd
 • Adborth
 • Statws post

Mae’r drefn ddidoli sydd wedi’i gosod yn drefn dros dro a bydd yn ailosod pan fyddwch chi’n gadael y dudalen.

Nodwch: Gellir cymhwyso rheolyddion didoli i un golofn ar y tro. Pan fyddwch chi’n didoli colofn arall, bydd eitemau’n yn trefnu yn ôl y golofn a ddewiswyd.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o reolyddion didoli ar y dudalen raddau ar gyfer eitem raddadwy a ychwanegwyd â llaw

Ciplun o'r Llyfr Graddau ar gyfer eitem a grëwyd â llaw. Mae'r rheolyddion didoli ar ben y colofnau wedi'u hamlygu.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau –12/10/2023

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Hydref

Tachwedd

Rhagfyr

Adnoddau a chyhoeddiadau – Deallusrwydd Artiffisial (DA)

Adnoddau a chyhoeddiadau – Arall

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Defnyddio Blackboard yn Gymraeg

Pan fyddwch yn mewngofnodi i Blackboard fe sylwch efallai fod iaith y rhyngwyneb wedi newid. Mae’r iaith gychwynnol a welwch yn Blackboard yn cael ei phenderfynu gan y Dewis Iaith yr ydych wedi’i osod yn ABW fel staff neu yn y Cofnod Myfyriwr fel myfyriwr.

Os ydych eisoes wedi gosod eich dewis iaith i’r Gymraeg, fe welwch ryngwyneb Gymraeg Blackboard, ac os ydych wedi gosod eich dewis iaith i’r Saesneg, fe welwch ryngwyneb Saesneg Blackboard.

Os nad ydych chi’n gweld rhyngwyneb Blackboard yn eich dewis iaith, gallwch ei newid yn hawdd.

Defnyddiwch yr opsiwn Iaith ar eich tudalen Proffil

Sgrinlun o’r Dudalen Broffil, opsiynau iaith

Mae’r adnodd Blackboard Ally newydd hefyd yn rhoi mynediad i fersiynau sain Cymraeg o gynnwys Cymraeg mewn cyrsiau Blackboard. Gall unrhyw ddogfennau Cymraeg, boed yn ffeiliau PowerPoint, dogfennau PDF ac ati, gael eu darllen yn uchel gan ddefnyddio’r fersiwn sain MP3. Am fwy o wybodaeth am ddefnyddio Blackboard Ally, edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin i staff neu fyfyrwyr.

Rhoi’r gorau i ddefnyddio AirServer

Ni fydd AirServer, y feddalwedd a ddefnyddir i gysylltu dyfeisiau symudol ag offer yn yr ystafell addysgu, yn cael ei ddefnyddio bellach.

Dros y blynyddoedd, nid yw AirServer wedi gallu darparu ar gyfer gwahanol fathau o ddyfeisiau symudol.

Gellir defnyddio Microsoft Teams i gysylltu’ch dyfeisiau tabled ag offer yr ystafell addysgu. Edrychwch ar ein Cwestiwn Cyffredin: Sut mae cysylltu tabled / dyfais symudol â pheiriant mewn ystafell addysgu?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Gwasanaethau Gwybodaeth (gg@aber.ac.uk).

Medi 2023: Diweddariad Blackboard Learn Ultra

Y mis hwn rhyddhawyd nifer o welliannau pellach yn Blackboard Learn Ultra.

Gwelliannau o ran Swp-Olygu (Batch Edit)

Mae Swp-Olygu yn symleiddio gwneud newidiadau i eitemau lluosog ar unwaith yn Blackboard p’un a yw hynny’n golygu gwelededd, amodau rhyddhau neu ddileu.  Mae Blackboard wedi diweddaru Swp-Olygu fel bod camau gweithredu bellach yn berthnasol i bob eitem y tu mewn i Ffolderi a Modiwlau Dysgu.

Mae’r holl eitemau i’w gweld ar un dudalen erbyn hyn. Mae Blackboard wedi ychwanegu’r gallu i ehangu a chwympo Ffolderi a Modiwlau Dysgu. 

Am fwy o wybodaeth am ddefnyddio Swp-olygu gweler Tudalen gymorth Swp-Olygu Blackboard.

Llyfrgell Ddelweddau Unsplash

Fel y trafodwyd mewn neges flog flaenorol, gall Hyfforddwyr nawr chwilio llyfrgell delweddau stoc helaeth Unsplash am ddelweddau stoc o ansawdd uchel, heb freindal i’w defnyddio o fewn Blackboard.

Gweler ein neges flog flaenorol yma.

Blackboard Ally

Y mis hwn hefyd fe wnaethom alluogi offer hygyrchedd Blackboard Ally sy’n caniatáu i fyfyrwyr lawrlwytho fformatau cynnwys amgen yn ogystal â gwiriwr hygyrchedd ar gyfer Hyfforddwyr.

Gweler ein neges flog flaenorol yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Blackloard Learn Ultra cysylltwch ag eddysgu@aber.ac.uk