Cynhadledd Fer: Realiti Rhithwir, cyhoeddiad cyweirnod

Ddydd Mawrth 28 Mawrth, bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn cynnal cynhadledd fer sy’n edrych yn benodol ar Realiti Rhithwir. Byddwn yn dangos gwaith cydweithwyr yn y maes hwn, o amrywiaeth o ddisgyblaethau gwahanol. Fe fydd yn ddigwyddiad a gynhelir wyneb yn wyneb ac mae’r cyfnod i archebu lle eisoes ar agor trwy’r ffurflen ar-lein hon.

Yn ogystal â hyn, rydym yn falch iawn y bydd Chris Rees o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn ymuno â ni.

Chris yw Pennaeth Gweithredol yr uned Creadigrwydd Digidol a Dysgu (CDD) a ffurfiwyd yn ddiweddar, ac mae ganddo gefndir mewn dysgu ac addysgu ar draws sawl ystod oed. Bu ganddo ddiddordeb brwd o’r cychwyn mewn addysgeg a’r defnydd o dechnoleg ddigidol i gynorthwyo dulliau dysgu a, thrwy hynny, gyfoethogi dysgu. Ar ôl 12 mlynedd o brofiad o swyddi addysgu ac arweiniol mewn ysgolion ar draws De Cymru, symudodd Chris i swydd Arweinydd Strategol mewn Dysgu Digidol i awdurdod lleol. Bu yn y swydd am 4 blynedd, a pharhaodd i ymchwilio i ddulliau addysgeg ddigidol yn ogystal â’u defnyddio, gan gynnwys dysgu cyfunol, dulliau cyflwyno byw a recordiadau, realiti rhithwir, a dysgu gwrthdro gyda’r nod o gynyddu sgiliau athrawon a gwella profiad myfyrwyr.

Yn ei swydd yn y Drindod Dewi Sant, mae Chris yn defnyddio ei sgiliau strategol, llywodraethu a rheoli ar draws yr uned CDD, sy’n cynnwys y tîm dysgu Digidol, Graffeg, Argraffu ac Aml-gyfryngau, a thîm y We. Mae’r swydd yn hwyluso agweddau newydd tuag at greadigrwydd ddigidol a dysgu yn y sefydliad, gan wneud defnydd o’r tîm newydd i ddatblygu cynnwys digidol creadigol ac arloesol ar gyfer dysgu. Yn fwy diweddar, mae Chris wedi bod yn arwain y tîm i ddatblygu’r defnydd o gynnwys realiti cymysg a dylunio ar gyfer achosion penodol i’w defnyddio ar draws y sefydliadau. Mae hyn yn cynnwys lansio ystafelloedd dysgu ymdrwythol y brifysgol, sy’n debyg i ogof realiti rhithwir, ond yn defnyddio’r dechnoleg glyweled ac ymdrwytho ddiweddaraf i greu profiad realiti rhithwir cydweithredol. 

Cadwch lygad ar ein blog lle byddwn yn cyhoeddi enwau cyfranwyr eraill.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (udda@aber.ac.uk).

Cadarnhau Templed Cwrs Blackboard Ultra

Blackboard Ultra icon

Mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu wedi bod yn gweithio i gadarnhau’r templedi a fydd yn cael eu defnyddio mewn cyrsiau Ultra newydd.

Yn wahanol i’r drefn mewn blynyddoedd a fu, ni fydd templedi adrannol ar gael mwyach. Yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Gwella Academaidd a’r ymgynghori â Deoniaid Cyswllt y Ddarpariaeth Academaidd cyfrwng Cymraeg, crëwyd 3 thempled ar gyfer Ultra:

 • Templed Cymraeg
 • Templed Saesneg
 • Templed dwyieithog

Bydd templed eich cwrs yn seiliedig ar yr iaith gyflwyno a nodwyd ar gyfer y modiwl yn AStRA.

Bydd cyrsiau lle nodwyd bod yr iaith gyflwyno yn ‘100’ o ran y Gymraeg yn cael eu creu gyda thempled Cymraeg. Bydd gan gyrsiau ‘NULL’ neu ‘0’ dempled Saesneg. Os yw’r sgôr rhwng ‘1’ a ‘99’, bydd templed dwyieithog yn cael ei ddefnyddio. Yn wahanol i ddewislenni gwreiddiol Blackboard, bydd yr hyfforddwyr yn gallu golygu templedi cyrsiau.

Mae templed cynnwys y cwrs yn cynnwys 3 ffolder:

 • Gwybodaeth am y Modiwl / Module Information
 • Asesu ac Adborth / Assessment and Feedback
 • Arholwyr Allanol / External Examiners (cuddiedig)

Gwelir delwedd o’r templed dwyieithog isod:

template

Y cam nesaf yn ein Prosiect Ultra yw creu sefydliadau ymarfer ar gyfer yr holl staff. Bydd y sefydliadau hyn yn fannau lle gallwch edrych ar nodweddion ymarferol Ultra a chopïo cynnwys cyrsiau o fodiwlau presennol. Byddwn hefyd yn defnyddio’r sefydliadau ymarfer hyn yn ein rhaglen hyfforddi i staff, a fydd yn cael ei rhannu â chi dros y misoedd nesaf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am brosiect Ultra, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk).

Galw am Gynigion: Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2023

Gwahoddir staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig a myfyrwyr i gyflwyno cynigion ar gyfer 11eg Cynhadledd Dysgu ac Addysgu, Dydd Mawrth 4 – Dydd Iau 6 Gorffennaf 2023.

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion ar-lein.

Dyma’r thema ar gyfer y gynhadledd eleni:

Dysgu sy’n Trawsnewid: Creu Cyfleoedd i Ddysgu

Yn adlewyrchu’r ymroddiad sydd gan staff Prifysgol Aberystwyth i wella profiad dysgu eu myfyrwyr.

Dyma prif gangen y gynhadledd eleni:

 • Addysgu yn oes Deallusrwydd Artiffisial
 • Paratoi ar gyfer Blackboard Ultra
 • Dylunio cyffredinol ar gyfer dysgu
 • Mentora ar gyfer llwyddiant a hunanreoleiddio
 • Cyd-destunau dysgu gweithredol a dilys

Mae croeso i staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig, a myfyrwyr gynnig sesiynau ar unrhyw bwnc sy’n berthnasol i ddysgu, yn enwedig os ydynt yn canolbwyntio ar ymgorffori a defnyddio technoleg wrth ddysgu. Mae croeso i chi gyflwyno pynciau eraill, hyd yn oed os nad ydynt yn cyd-fynd ag un o’r canghennau uchod.

Rydym yn annog cyflwynwyr i ystyried defnyddio fformatau amgen sy’n cyd-fynd â’r hyn a drafodir yn eu sesiynau. Gan hynny, ni fyddwn yn gofyn am fformat cyflwyno safonol, ond gofynnwn i chi gynnwys fformat, hyd y sesiwn ac unrhyw ofynion eraill a fo gennych wrth i chi wneud eich cynnig isod.

Gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen hon erbyn 5 Mai 2023.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â’r Uned Datblygu ac Addysgu am udda@aber.ac.uk.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 24/2/2023

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Adnoddau a chyhoeddiadau

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.
 • Call for submissions due 3/3/2023, Active Learning Network, 2023 Global Online Festival of Active Learning

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Yr 11eg Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol: Cyhoeddi Thema’r Gynhadledd

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi’r thema ar gyfer ein hunfed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol ar ddeg.

Bydd y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn cael ei chynnal gyda mwy o bresenoldeb wyneb yn wyneb a rhai gweithgareddau ar-lein o ddydd Mawrth 4 hyd ddydd Iau 6 Gorffennaf.

Dyma’r thema a’r elfennau ar gyfer y gynhadledd eleni:

Dysgu sy’n Trawsnewid: Creu Cyfleoedd i Ddysgu

 • Addysgu yn oes Deallusrwydd Artiffisial
 • Paratoi ar gyfer Blackboard Ultra
 • Dylunio cyffredinol ar gyfer dysgu
 • Mentora ar gyfer llwyddiant a hunanreoleiddio
 • Cyd-destunau dysgu gweithredol a dilys

Cadwch lygad am ein galwad am gynigion, sydd ar ddod, ac i drefnu eich lle yn y gynhadledd.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 20/2/2023

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Adnoddau a chyhoeddiadau

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.
 • Call for submissions due 3/3/2023, Active Learning Network, 2023 Global Online Festival of Active Learning

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 14/2/2023

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Adnoddau a chyhoeddiadau

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.
 • Call for submissions due 3/3/2023, Active Learning Network, 2023 Global Online Festival of Active Learning

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Siaradwr Gwadd: Dr Sarah Gretton ac Alice Jackson: Sustainability in the Curriculum and Education of Sustainable Development Goals for Aberystwyth University

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi ein digwyddiad siaradwr gwadd nesaf. Ar 9 Mawrth 14:00-15:00, bydd Dr Sarah Gretton ac Alice Jackson o Brifysgol Caerlŷr yn cynnal gweithdy ar-lein ar gynaliadwyedd yn y cwricwlwm.

Crynodeb

Gellir derbyn datblygu cynaliadwy fel sbardun ar gyfer newid o fewn sefydliadau addysg uwch ac fel cyfle i drawsnewid cwricwla (fel y gwelwyd yn y diwygiadau diweddar i Ddatganiadau Meincnodi Pwnc QAA). Bydd y gweithdy hwn yn trafod ffyrdd ymarferol o ymgorffori Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy ac, yn benodol, Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig yn y cwricwla ffurfiol. Bydd Dr Sarah Gretton – Arweinydd Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy’r sefydliad ac Alice Jackson – Swyddog Ymgysylltu Academaidd Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Caerlŷr – yn dod â’u profiad o integreiddio’r Nodau Datblygu Cynaliadwy i addysgu a dysgu ac yn rhoi arweiniad i’r cyfranogwyr ar sut i werthuso eu modiwlau mewn perthynas â’r nodau hyn. Yn ystod y sesiwn hon, gofynnir i gyfranogwyr gysylltu canlyniadau dysgu arfaethedig eu modiwl â Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a thargedau cysylltiedig, er mwyn deall sut y gall yr amcanion dysgu presennol gefnogi datblygu cynaliadwy.

Bywgraffiadau

Mae Sarah Gretton yn Athro Cyswllt yn y Gwyddorau Biolegol, yn Gyfarwyddwr rhaglen Gwyddorau Naturiol Prifysgol Caerlŷr, ac yn Arweinydd Academaidd Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (ADC) ym Mhrifysgol Caerlŷr. Mae Sarah yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.  Mae gan Sarah dros ddegawd o brofiad o waith datblygu addysg, ac mae hi wedi gweithio ar brosiectau a ariennir yn fewnol ac yn allanol (yr Academi Addysg Uwch, Advance HE, y Gymdeithas Frenhinol Bioleg (RSB), QAA). Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys cynaliadwyedd, datblygu sgiliau ac addysg wyddoniaeth ryngddisgyblaethol ac mae hyn wedi arwain at amryw gyhoeddiadau (https://scholar.google.co.uk/citations?user=xv8W6lIAAAAJ&hl=en). Hi sy’n arwain is-bwyllgor Ysgoloriaeth Addysgu a Dysgu Cymdeithas Gwyddorau Naturiol y Deyrnas Unedig ac mae hi’n aelod o’r pwyllgor cenedlaethol sy’n trefnu cynhadledd Addysg Uwch UK Horizons in STEM.  Cydnabuwyd ei gwaith addysgol gan nifer o anrhydeddau sy’n cynnwys cyrraedd rowndiau terfynol Gwobrau Green Gown 2017 (Hyrwyddwr Cynaliadwyedd), ennill gwobr Rhagoriaeth Addysgu Prifysgol Caerlŷr (2017), a derbyn Cymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol yn 2021.

Mae Alice yn weithiwr cynaliadwyedd proffesiynol sy’n gweithio i gyflwyno strategaeth ADC ym Mhrifysgol Caerlŷr. Daw o gefndir cymdeithaseg ac mae ganddi brofiad blaenorol o weithio ym maes cyflogadwyedd a sgiliau graddedigion sydd wedi llywio ei gwaith ym maes ymgysylltu a chryfhau cynnwys cynaliadwyedd yn y cwricwlwm. Hi sy’n arwain ar y gwaith o gasglu a dadansoddi data ar gyfer archwiliad blynyddol ADC ac sy’n gwella’r prosesau hynny ar gyfer y sefydliad fel rhan o brosiect ADC a ariennir gan QAA. Mae hi wedi gweithio ar ddatblygu a chyflwyno modiwl rhyngddisgyblaethol ar fenter gynaliadwy er mwyn cysylltu myfyrwyr â busnesau bach a chanolig lleol i greu effaith gynaliadwy barhaol. Yn ddiweddar, mae hi wedi cael Canmoliaeth Uchel am y gwaith ar y prosiect hwn yng ngwobrau Green Gown 2022. Mae hi hefyd wedi datblygu a chyflwyno Hyfforddiant ar Lythrennedd Carbon i dros 200 o staff, myfyrwyr a busnesau lleol yn rhinwedd ei chymhwyster fel Hyrwyddwr Llythrennedd Carbon achrededig.

Mae hyn yn dilyn ymlaen o’n cynhadledd fach a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr.

Cewch gofrestru ar gyfer y digwyddiad ar ein tudalen archebu digwyddiadau.

Mae adnoddau o’n cyfres flaenorol o siaradwyr gwadd ar gael ar ein blog.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Uned Gwella Dysgu ac Addysgu (udda@aber.ac.uk).

MS Bookings: Apwyntiadau Bookings ar gael

Accessibility icons showing 3 images: a checklist, a computer workstation, an image

Chwilio am ffordd o drefnu cyfarfodydd yn awtomatig gyda chydweithwyr a myfyrwyr heb fynd yn ôl ac ymlaen yn ddiddiwedd?

Mae Bookings nawr ar gael ar gyfrifon Office365. Gallwch ei ddefnyddio i drefnu cyfarfodydd tiwtora personol, sesiynau arolygu traethodau hir, neu apwyntiadau gyda staff gwasanaethau proffesiynol.

Mae Bookings yn fodd i chi drefnu cyfarfodydd ac apwyntiadau sy’n integreiddio’n awtomatig gyda chalendr Office365 yn seiliedig ar eich dyddiadau rhydd chi a’ch mynychwyr.

Gallwch ddynodi pa bryd rydych chi ar gael, pa bryd mae cyfarfodydd wedi eu trefnu, p’un a ydynt yn cael eu cynnal ar-lein, a chyhoeddi tudalen we gyda dolen i’w rhannu gydag eraill neu i’w chynnwys yn llofnod eich e-bost.

Edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth am sut i wneud hyn.

Cysylltwch â’r Gwasanaethau Gwybodaeth (gg@aber.ac.uk) os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â defnyddio Bookings.

Siaradwr Gwadd: James Wood: Improving feedback literacy through sustainable feedback engagement practices 

Mae’n bleser gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu gyhoeddi eu siaradwr gwadd nesaf. Ar 10 Mai am 14:00-15:30, bydd James Wood o Brifysgol Bangor yn cynnal sesiwn ar-lein ar wella llythrennedd adborth trwy arferion cynaliadwy ar gyfer ymateb i adborth.

Mae James Wood yn Ddarlithydd Addysg, Asesu ac yn Arweinydd Cyrsiau Ôl-raddedig ym Mhrifysgol Bangor. Cyn y swydd hon, bu James yn gweithio gyda Choleg y Brenin Llundain, Coleg Prifysgol Llundain, Prifysgol Birkbeck, Prifysgol Greenwich, a Phrifysgol Genedlaethol Seoul.

Crynodeb o’r Sesiwn

Er y pwyslais a roddir ar bwysigrwydd adborth i gefnogi dysgu mewn addysg uwch, mae llawer i’w ddysgu o hyd am feithrin sgiliau cynaliadwy ar gyfer gofyn am adborth, ymateb i’r adborth a’i ddefnyddio. Yn ymarferol, mae llawer o fyfyrwyr nad ydynt yn manteisio ar adborth. Hyd yn oed os yw cyrsiau’n cynnig asesiad ffurfiannol mewn egwyddor, dim ond weithiau y bydd dysgwyr yn cymryd sylw ohono neu’n ei ddefnyddio’n effeithiol. Dadleuir yn aml bod angen ‘llythrennedd adborth’ ar fyfyrwyr cyn y gellir mynd i’r afael ag adborth. Fodd bynnag, yn y gweithdy hwn, byddwn yn edrych sut y gall llythrennedd adborth a pharodrwydd i dderbyn adborth ddatblygu. Caiff y myfyrwyr ymgyfarwyddo ag arferion adborth deialogaidd sydd wedi’u cynllunio’n dda ac sy’n cynnig y cyfle i ystyried sut mae dysgu o adborth yn digwydd, y manteision, beth yw ansawdd a sut i’w werthuso, a sut i ddatblygu a gweithredu cynlluniau i gau’r bwlch rhwng cyflawniad presennol a chyflawniad targed. Byddaf hefyd yn trafod sut mae ffactorau cymdeithasol a ffactorau heblaw agweddau dynol ynghlwm wrth allu dysgwyr i ymateb mewn ffyrdd a all gynorthwyo neu gyfyngu ar eu cyfranogiad. Byddaf yn gorffen gyda golwg gyffredinol ar ddefnyddio technolegau i wella gallu dysgwyr i ddefnyddio adborth yn effeithiol a datblygu cysylltiadau â chymunedau a all gynnig cyfleoedd dysgu cydweithredol grymus, yn ogystal â chymorth ac anogaeth emosiynol. 

Cynhelir y gweithdy ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams. Archebwch eich lle ar-lein.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Uned Gwella Dysgu ac Addysgu (udda@aber.ac.uk).