Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 20/12/2022

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Adnoddau a chyhoeddiadau

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.
 • Call for papers due 23/1/2023, AHE, International Assessment in Higher Education (AHE) Conference (in-person, Manchester)
 • Call for papers due 27/1/2023, Oxford Brookes University, International Teaching and Learning Conference: Pedagogies of possibility: tales of transformation and hope
 • Call for papers due 29/1/2023, University of Lincoln Digital Education Team, DigiEd: Horizons
 • Call for participation due 31/1/2023, Association for Learning Design & Education for Sustainable Development, Learning Design and ESD Bootcamp 2023

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Fforymau Academi 2023

Diolch i bawb sydd wedi mynychu’r Fforymau Academi yn Semester 1. Rydym ni wedi cael trafodaethau gwych ynghylch lles yn y cwricwlwm, gweithgareddau ymsefydlu myfyrwyr, sut mae myfyrwyr yn defnyddio technoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth, a Galluoedd Digidol (Rhan 1).

Mae ein holl daflenni o’r Fforymau Academi ar gael ar ein tudalennau gwe.

Gallwch nawr archebu eich lle ar ein Fforymau Academi ar gyfer Semester 2.

 • 24 Ionawr, 14:00-15:30: Fforwm Academi 5: Strategaethau ar gyfer Ymgysylltu Adborth (Wyneb yn wyneb, E3)
 • 16 Chwefror, 10:00-11:30: Fforwm Academi 6: Defnyddio Technoleg ar gyfer Gweithgareddau Myfyriol (Ar-lein)
 • 6 Mawrth, 10:00-11:30, Fforwm Academi 7: Dylunio Asesiad Grŵp gan ddefnyddio Technoleg (Ar-lein)
 • 19 Ebrill, 10:00-11:30, Fforwm Academi 8: Galluoedd Digidol (Rhan 2) (Ar-lein)
 • 17 Mai, 14:00-16:00, Fforwm Academi 9: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn y Cwricwlwm (Wyneb yn wyneb, E3)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (udda@aber.ac.uk).

Cyhoeddi Rhaglen y Gynhadledd Fer

Accessibility icons showing 3 images: a checklist, a computer workstation, an image

Dydd Mawrth 20 Rhagfyr, bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn cynnal Gynhadledd Fer yr Academi ar-lein.

Y thema fydd ‘Cynaliadwyedd mewn Addysg Uwch’.

Cynhelir y Gynhadledd Fer o 10:15-14:15.

Mae’n bleser gennym gadarnhau ein rhaglen:

 • Dr Georgina Gough – prif siaradwr Embedding Sustainability Goals across the Curriculum
 • Marian Gray: Student Mobility and Cross-Cultural Skills – Global and Sustainable?
 • Dr Louise Marshall – Discipline hopping: Interdisciplinary approaches to a sustainable curriculum

Gweler y rhaglen ar ein tudalennau gwe i gael crynodebau ac amserau’r sesiynau.

Gobeithio y gallwch ymuno â ni. Gallwch gofrestru i ddod i’r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch udda@aber.ac.uk.

Myfyrio ar y #CrynodebWythnosolOAdnoddau

Wrth i ni baratoi am y garfan nesaf i astudio cwrs TUAAU ym mis Ionawr, rwy’n rhoi eiliad i fyfyrio ar y Crynodeb Wythnosol o Adnoddau. Mae’n anodd credu mai ar 10fed Mehefin 2020 y cafwyd y Crynodeb cyntaf, sy’n ddwy flynedd a hanner yn ôl!  

Fe ddechreuais i’r Crynodeb am fod ei angen ar fy myfyrwyr.

Rwy’n gyfrifol am y Dystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch (TUAAU), sef cynllun astudio 60 credyd ar lefel Meistr. Staff addysgu newydd yw fy myfyrwyr. Wrth i’r pandemig gydio, cafodd ein sesiynau hyfforddi wyneb yn wyneb eu canslo ac roedd fy myfyrwyr yn cael trafferth canfod digon o gyfleoedd hyfforddi i gwrdd â gofynion DPP ein modiwl. Roedden nhw hefyd yn ei chael hi’n anodd dod o hyd i ffyrdd effeithiol o addysgu o dan amodau heriol y pandemig. Fy arfer yw sganio’r sector Addysg Uwch a sylwais fod llawer o sefydliadau yn cynnig cyfleoedd ar-lein am ddim a fyddai’n cynorthwyo i gyrraedd amcanion dysgu fy myfyrwyr.

Penderfynais guradu rhestr reolaidd o ddigwyddiadau allanol ac adnoddau ar-lein wrth iddyn nhw ddod i’m sylw. Gan roi clod lle mae clod yn ddyledus, rhaid idweud nad oeddwn yn sicr beth i’w alw i ddechrau, felly pan awgrymodd rheolwr ein tîm, Kate Wright, y gair ‘crynodeb/roundup’ i’w ddisgrifio, penderfynais i wneud hynny. Diolch Kate!

Mae popeth yn y Crynodeb yn cael ei bwyso a mesur gen i’n bersonol. Os ydw i’n canfod gweminar, podlediad, blog, neu gyhoeddiad newydd, dwi’n edrych arno’n gyntaf i weld a yw’n awdurdodol ac a oes ganddo botensial i helpu staff i ddatblygu eu haddysgu. Ble ydw i’n dod o hyd i ddeunydd o’r fath? Rwy’n tanysgrifio i wahanol restrau postio ac yn dilyn nifer eang o addysgwyr a rhwydweithiau dysgu ac addysgu ar y cyfryngau cymdeithasol. Rwy’n mynd ati i chwilio am ddeunydd ar rai themâu. Rwy’n rhoi sylw i bynciau sy’n dod i’r amlwg yn y sector ac yn archwilio i ddarganfod mwy amdanynt. Mae hyn yn rhan greiddiol o fy ngweithgarwch proffesiynol fel darlithydd yn y categori addysgu ac ysgolheictod. Rwy’n sganio a phwyso a mesur trwy gydol yr wythnos ac yna postio’r eitemau gorau yn y Crynodeb bob 7-10 diwrnod.

Yn seiliedig ar yr ymateb cychwynnol, daeth yn amlwg bod y Crynodeb nid yn unig yn ddefnyddiol i gyfranogwyr TUAAU ond hefyd i staff addysgu cyffredinol, ac eraill y tu allan i’r brifysgol. Mae gen i ran weithredol mewn sawl cymuned ymarfer ar Twitter a mannau eraill, gan gymryd rhan mewn trafodaethau a digwyddiadau ar-lein. Roedd hi’n naturiol i mi hyrwyddo’r ‘Crynodeb’ drwy’r sianeli hynny gan ddefnyddio’r hashnod #WeeklyResourceRoundup. Rhoddodd hyn fomentwm pellach ac erbyn hyn mae iddo gynulleidfa fyd-eang fel y tystia’r ymatebion ar Twitter ac ystadegau ar gynnwys y Crynodeb yn y blog LTEU.

Mae paratoi’r Crynodeb, wrth gwrs, yn ffordd i mi ddysgu a datblygu fy ymarfer fy hun yn ogystal â rhannu arferion da ag eraill. Mae’r cymunedau ymarfer a’r bobl yr wyf wedi eu cyfarfod trwy wneud hyn yn bwysig i mi. Dwi’n ddiolchgar am eu haelioni ac yn falch o rhoi sylw i’w lleisiau. Mae curadu a rhannu, cyfrannu a datblygu, i gyd yn ganolog i mi fel addysgwr proffesiynol. Rwy’n cael boddhad personol a phroffesiynol mawr o’r Crynodeb ei hun ac o gyfathrebu ag eraill. Rwy’n gobeithio y bydd y Crynodeb yn gweithredu fel pont i gysylltu pobl sy’n rhannu diddordeb i gynorthwyo myfyrwyr i ddysgu, ble bynnag yr ydych chi.

Curadu a rhannu’r Crynodeb yw ‘nghyfraniad i’r cymunedau gwerthfawr hyn. Mewn gair, llafur cariad ydyw, i chi gen i.