MS Bookings: Apwyntiadau Bookings ar gael

Accessibility icons showing 3 images: a checklist, a computer workstation, an image

Chwilio am ffordd o drefnu cyfarfodydd yn awtomatig gyda chydweithwyr a myfyrwyr heb fynd yn ôl ac ymlaen yn ddiddiwedd?

Mae Bookings nawr ar gael ar gyfrifon Office365. Gallwch ei ddefnyddio i drefnu cyfarfodydd tiwtora personol, sesiynau arolygu traethodau hir, neu apwyntiadau gyda staff gwasanaethau proffesiynol.

Mae Bookings yn fodd i chi drefnu cyfarfodydd ac apwyntiadau sy’n integreiddio’n awtomatig gyda chalendr Office365 yn seiliedig ar eich dyddiadau rhydd chi a’ch mynychwyr.

Gallwch ddynodi pa bryd rydych chi ar gael, pa bryd mae cyfarfodydd wedi eu trefnu, p’un a ydynt yn cael eu cynnal ar-lein, a chyhoeddi tudalen we gyda dolen i’w rhannu gydag eraill neu i’w chynnwys yn llofnod eich e-bost.

Edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth am sut i wneud hyn.

Cysylltwch â’r Gwasanaethau Gwybodaeth (gg@aber.ac.uk) os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â defnyddio Bookings.

Mae Cyfieithu ar y Pryd bellach ar gael yn Teams

Accessibility icons showing 3 images: a checklist, a computer workstation, an image

Yn ei ddiweddariad diweddaraf, cyflwynodd Teams eu sianel gyfieithu newydd ar gyfer cyfarfodydd ar-lein. Nawr, gallwch bennu cyfieithydd ar gyfer eich cyfarfod a gall y rhai sydd ar yr alwad wrando ar y cyfieithiad. Datblygwyd y datrysiad hwn ar y cyd rhwng Microsoft a Llywodraeth Cymru.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ddefnyddio Teams, cysylltwch ag is@aber.ac.uk.

Yn unol â gofynion statudol Safonau’r Gymraeg a pholisi mewnol y Brifysgol ar ddefnyddio’r Gymraeg, mae Canolfan Gwasanaethau Cymraeg yn darparu gwasanaeth Cyfieithu ar y Pryd mewn cyfarfodydd (h.y. cyfarfodydd rhithwir, hybrid ac wyneb yn wyneb).

Mae Cyfieithu ar y Pryd yn caniatáu i’r rhai sy’n mynychu ddefnyddio eu dewis iaith (e.e. Cymraeg/Saesneg) yn gwbl naturiol ac yn rhwydd mewn, er enghraifft, cyfarfodydd, pwyllgorau a digwyddiadau. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Chanolfan Gwasanaethau Cymraeg: tlustaff@aber.ac.uk.

Read More

Newidiadau i’r Ystafelloedd Dysgu: Ailgyflwyno Meicroffonau Gwddf

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn gweithio i ailgyflwyno meicroffonau gwddf yn yr ystafelloedd dysgu.

I’r rhai sydd newydd ddod i’r sefydliad, neu a hoffai gael eu hatgoffa, mae meicroffonau gwddf yn cael eu cysylltu â’r systemau sain yn yr ystafelloedd dysgu, yn cael eu gwisgo am wddf y cyflwynydd, ac fe ellir eu defnyddio at wneud recordiadau Panopto ac ar gyfer cyfarfodydd Teams. Edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin ar sut mae defnyddio Meicroffonau Gwddf.

Gwybodaeth Iechyd a Diogelwch

Mae ailgyflwyno meicroffonau gwddf yn golygu bod angen dilyn canllawiau hylendid ychwanegol:

  • Mae glanhau’r dwylo yn rheolaidd yn helpu i rwystro salwch a heintiau rhag cael eu lledaenu; cofiwch olchi’ch dwylo’n rheolaidd a defnyddio’r hylif diheintio dwylo pan ddewch i mewn i’r adeiladau.
  • Er mwyn sicrhau cyn lleied o gyswllt â phosib, dim ond un unigolyn ddylai ddefnyddio’r meicroffon gwddf mewn sesiwn ddysgu
  • Dylid sychu’r meicroffon â weips sy’n gweithio’n effeithiol yn erbyn COVID-19 fel y byddwch yn ei wneud gydag offer eraill, cyn ac ar ôl i chi eu defnyddio
  • Er bod y meicroffon gwddf yn rhoi mwy o ryddid i’r staff i symud o gwmpas yr ystafell ddysgu, rydym yn annog y staff i gynnal pellter corfforol, sef 2 fetr o leiaf, lle y bo modd, ac i gadw at arferion hylendid dwylo da, cyn defnyddio’r meicroffon gwddf, ac wedyn  (yn unol â’r hyn a nodir yn Asesiad Risg COVID Prifysgol Aberystwyth Hydref 2021) 
  • Yn y rhan fwyaf o ystafelloedd, fe fydd y meicroffonau ar y desgiau darlithio yn aros ac fe fydd modd eu defnyddio o hyd (os bydd y staff yn aros yn agos at y ddesg). Ond mewn nifer fechan o ystafelloedd, dim ond meicroffon gwddf fydd ar gael.

Sut y bydd yr offer yn cael eu cyflwyno?

Bydd y newidiadau i’r ystafelloedd yn cael eu gwneud yn raddol, felly efallai y byddwch yn sylwi bod y meicroffonau gwddf wedi’u hailgyflwyno yn fuan. Bydd yr holl feicroffonau gwddf wedi’u gosod yn barod erbyn dechrau’r dysgu yn Semester 2.

Defnyddio’r meicroffonau gwddf yn Panopto

Gellir defnyddio’r meicroffonau gwddf wrth wneud eich recordiadau Panopto. Pan gychwynnwch Panopto, newidiwch y meicroffon i Neck Mic drwy glicio ar y ddewislen ddisgyn sydd tua’r dde i’r maes Audio yn Panopto recorder:

Screen Grab of Panopto Settings

This image shows the Panopto settings. The second option is Audio which is highlighted with a dropdown menu. This arrow needs to be clicked to choose a different microphone.

Defnyddio’r meicroffon gwddf mewn cyfarfodydd Teams

Gellir defnyddio’r meicroffon gwddf mewn cyfarfodydd Teams. I newid eich meicroffon yn Teams:

Dewiswch y botwm ar gyfer mwy o ddewisiadau, sef “…” :

Screen Grab of Teams Meeting Options

This screen grab shows the options on the top right handside of the screen available in a Teams meeting.

Highlighted is the ... option which stands for more options.

Ac wedyn y Gosodiadau Offer / Device Settings

O dan feicroffon dewiswch Enw’r Meicroffon.

Mwy o Gymorth

Mae ein Canllawiau i’r Ystafelloedd Dysgu, 2021-22 yn rhoi braslun o sut i ddefnyddio’r offer yn yr ystafelloedd dysgu. Os ydych yn cael anawsterau ag offer mewn ystafell ddysgu sydd ar yr amserlen ganolog, codwch y ffôn ac fe gewch eich cysylltu â’r gweithdy.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau (gg@aber.ac.uk).