Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 28/4/2021

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.      

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Adnoddau a chyhoeddiadau

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Cyhoeddi’r Prif Siaradwr: Y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol

Keynote announcement banner

Mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn falch o gyhoeddi mai Dr Chrissi Nerantzi fydd y prif siaradwr eleni.

Cynhelir y gynhadledd ar-lein trwy Teams rhwng 30 Mehefin a’r 2il o Orffennaf. Mae archebu bellach ar agor ar gyfer y gynhadledd eleni, ac mae dal modd i chi gyflwyno cynnig drwy ein ffurflen ar-lein.   

Dr Chrissi Nerantzi (@chrissinerantzi), Prif Ddarlithydd – DPP Academaidd, Academi Addysgu’r Brifysgol (UTA), Prifysgol Fetropolitan Manceinion

Ym Met Manceinion, datblygodd Chrissi’r rhaglen datblygu proffesiynol FLEX, rhaglen seiliedig ar ymarfer a drwyddedir yn agored sy’n ymgorffori llwybrau ymgysylltu ffurfiol ac anffurfiol trwy ddefnyddio portffolios proffesiynol digidol a chyfleoedd datblygu agored, gan gynnwys mentrau cydweithredol ar draws mwy nag un sefydliad. Mae FLEX wedi ysbrydoli mentrau pellach yn fewnol ac yn allanol gyda staff a myfyrwyr. Hi yw sylfaenydd y gymuned traws-sefydliadol Creativity for Learning in Higher Education (#creativeHE), y gweminarau Teaching and Learning Conversations (TLC) a chyd-sylfaenydd y cyrsiau agored Flexible, Distance and Online (FDOL), y cwrs Bring Your Own Devices for Learning (BYOD4L) a’r sgwrs trydar Learning and Teaching in Higher Education (#LTHEchat). Mae Chrissi yn dysgu ar yr MA mewn Addysg Uwch yn ei sefydliad ac mae’n arwain y cynllun Recognising and Rewarding Teaching Excellene a’r Good Practice Exchange. Mae hefyd yn cydlynu cyflwyniadau i’r NTF a CATE ac mae’n mentora cydweithwyr yn rheolaidd. Mae Chrissi yn cyfrannu at weithgareddau datblygu academaidd pellach yn Academi Addysgu’r Brifysgol (UTA), gan gynnwys cynllun Fframwaith Safonau Proffesiynol y sefydliad; mae’n cynorthwyo cydweithwyr i gynllunio’r cwricwlwm creadigol ac mae’n un o’r Cysylltiadau Cyfadrannol ar gyfer y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Mae ymagwedd Chrissi tuag at ddysgu ac addysgu yn arbrofol, yn chwareus ac yn gydweithredol. Mae ei diddordebau ymchwil ym meysydd creadigrwydd, dysgu agored a chydweithredol ac mae wedi cyhoeddi’n eang ac yn agored, yn aml ar y cyd ag eraill.

Read More

Galwad am Gynigion yn cau dydd Gwener

Save the date banner - 30.06.2021-02.07.2021

Mae croeso i staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig, a myfyrwyr gynnig sesiynau ar unrhyw bwnc sy’n berthnasol i ddysgu.

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion ar-lein. Gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen hon erbyn 30 Ebrill 2021.

Gallwch Gofrestru ar gyfer y Gynhadledd nawr

Gallwch gofrestru nawr ar gyfer y nawfed gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol. Eleni bydd y gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn dwyn y thema Byrfyfyrio â Chyfyngiadau: Ail-lunio Cymuned Ddysgu mewn Cyfnod o Newid o Gyda’r ffrydiau canlynol ac fe’i cynhelir rhwng dydd Mercher 30 Mehefin a dydd Gwener 2 Gorffennaf 2021.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd trwy lenwi’r ffurflen ar-lein. 

Gweithdy Kay Sambell a Sally Brown (Gŵyl Fach)

Distance Learner Banner

Gwella prosesau asesu ac adborth wedi’r pandemig: dulliau gwreiddiol o wella’r modd y mae myfyrwyr yn dysgu ac yn ymgysylltu: Gweithdy Yr Athro Kay Sambell ac Y Athro Sally Brown

Mae’n bleser gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu gyhoeddi gweithdy ar-lein arbennig a gynhelir gan Kay Sambell & Sally Brown ddydd Mercher 17 Mai, 10:30-12:30.

Archebwch eich lle ar-lein [link].

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael felly archebwch cyn gynted â phosibl.

Trosolwg o’r Sesiwn:

Nod y gweithdy hwn yw adeiladu ar sail y gwersi a ddysgwyd yn ystod y newidiadau cymhleth y bu’n rhaid i academyddion eu gwneud y llynedd pan ddaeth yn amhosibl asesu wyneb yn wyneb ar y campws. Bu academyddion ledled y byd yn defnyddio ystod eang o ddulliau nid yn unig i ymdopi â’r sefyllfa annisgwyl ond hefyd i symleiddio’r gwaith asesu a sicrhau ei fod yn cyd-fynd yn fwy trylwyr â’r dysgu.  

Mae gennym yn awr gyfle pwysig i newid arferion asesu ac adborth yn barhaol trwy wella dilysrwydd y dulliau yr aethom ati i’w dylunio er mwyn sicrhau eu bod yn addas ar gyfer y dyfodol. Gan ddefnyddio’r gwaith a wnaethant trwy gydol 2020, https://sally-brown.net/kay-sambell-and-sally-brown-covid-19-assessment-collection/, bydd hwyluswyr y gweithdy hwn, yr Athro Kay Sambell a’r Athro Sally Brown, yn dadlau na allwn fyth ddychwelyd at yr hen ffyrdd o asesu, a byddant yn cynnig dulliau ymarferol, hylaw sy’n integreiddio’r asesu a’r adborth yn llwyr â’r dysgu, gan arwain at well canlyniadau a dysgu mwy hirdymor i’r myfyrwyr.

Mae’r gweithdy hwn wedi’i fapio’n bennaf i A2, A5, K2, K3 ar yr UKPSF. 

Read More

A all Prifysgol Aberystwyth ddod yn Brifysgol Gadarnhaol?

Gwnaeth Frederika Roberts, ein siaradwr gwadd yn y gynhadledd fer ar Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm orffen ei chyflwyniad drwy ofyn ‘A all Prifysgol Aberystwyth ddod yn Brifysgol Gadarnhaol?’ (i wylio cyflwyniad Frederika gweler gwefan y gynhadledd fer).

Y syniad o brifysgol gadarnhaol yw un sy’n canolbwyntio ar ‘ddatblygu amgylcheddau addysgol sy’n galluogi’r dysgwr i ymgysylltu â’r cwricwlwm sefydledig yn ogystal â gwybodaeth a sgiliau i ddatblygu eu lles eu hunain ac eraill’ (Oades, Robinson, Green, a Spence, 2011). Mae’r diffiniad hwn wedi cael ei gynnig gan awduron erthygl Towards a positive university a gyhoeddwyd yn 2011 sy’n cynnwys fframwaith defnyddiol i adeiladu Prifysgolion Cadarnhaol yn seiliedig ar fodel PERMA (Seligman, 2011). Mae PERMA gan Seligman ymhlith y theorïau lles mwyaf adnabyddus sy’n amlygu pump agwedd allweddol i les:

PERMA model: P - positive emotions, E- engagement, R - Relationships, M- meaning, A- accomplishment

Ffynhonnell: https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/learn

Er bod cynnydd mawr wedi cael ei wneud o ran ymgorffori lles yn y cwricwlwm, nid oes llawer o sefydliadau, yn arbennig yn y sector addysg uwch, yn ymgorffori dull sefydliad-cyfan o ymdrin â lles (Oades et al., 2011). Y Brifysgol Gadarnhaol gyntaf yn y byd oedd Prifysgol Tecmilenio, sefydliad preifat ym Mecsico, a sefydlwyd yn 2002. Gan ddilyn o’u hesiampl, yn 2017, daeth Prifysgol Buckingham yn Brifysgol Gadarnhaol gyntaf Ewrop.

Beth fyddai angen newid er mwyn i Brifysgol Aberystwyth fod yn Brifysgol Gadarnhaol?

Cyflawnir statws Prifysgol Gadarnhaol drwy ymgorffori lles mewn polisïau a gweithdrefnau sefydliadol, ond hefyd drwy ymroddiad unigol i werthoedd addysg gadarnhaol. Er bod Oades a’i gydweithwyr (2011) yn crybwyll pwysigrwydd arweinyddiaeth uwch, maent hefyd yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau syml sy’n gyson ag ethos addysg gadarnhaol ac y gellid eu hymgorffori gan staff addysgu a phroffesiynol yn ogystal â myfyrwyr (gweler Tabl 1. t. 434). Yn dilyn y gynhadledd fer ddiweddar, hoffem alw ar yr holl staff i gymryd safiad gweithredol ynglŷn â’u lles a lles eu myfyrwyr a’u cydweithwyr.

I ddod o hyd i enghreifftiau o sut y gallwch ymgorffori lles yn eich addysgu cyfeiriwch at yr erthygl Towards a positive university, recordiadau o’r gynhadledd ynghyd â’r daflen Ymgorffori Lles yn y cwricwlwm a grëwyd gan Samantha Glennie, Rheolwr y Gwasanaethau Cymorth. Hoffem hefyd eich annog i rannu’r adnoddau canlynol â’ch myfyrwyr:

Modiwl Blackboard Cefnogi eich Dysgu

Ar ddechrau’r flwyddyn academaidd hon, gwnaeth adrannau amrywiol ledled y Brifysgol gyfrannu at greu Gweddalennau Cefnogi eich Dysgu. Er bod casglu’r holl wybodaeth hanfodol mewn un lle wedi bod yn ddefnyddiol, roeddem yn chwilio am ffordd i gyflwyno’r wybodaeth mewn fformat mwy rhyngweithiol a hygyrch.

Gwnaethom greu’r gyfundrefn Cefnogi eich Dysgu ar Blackboard sy’n cynnwys yr holl wybodaeth o’r gweddalennau ynghyd â rhywfaint o adnoddau ychwanegol megis y Canllaw Cyflym i Lwyddiant Myfyrwyr yn ogystal â phwyntiau cyflwyno ymarfer.

Supporting your Learning module has a menu on the left hand side that you can navigate the different pages from

Cynhaliwyd nifer o sesiynau hyfforddi ‘Helpu Myfyrwyr i Fanteisio i’r Eithaf ar Ddysgu Ar-lein’ gydag Arweinwyr Cyfoed, Cynorthwywyr Preswyl, Cynrychiolwyr Myfyrwyr a staff Cymorth i Fyfyrwyr a dangoswyd iddynt y gyfundrefn Cefnogi eich Dysgu. Cafwyd adborth cadarnhaol a gwnaethpwyd newidiadau yn seiliedig ar eu sylwadau. Rydym hefyd wedi gofyn am adborth gan y Cyfarwyddwyr Dysgu ac Addysgu.

Gall holl fyfyrwyr a staff ddod o hyd i’r gyfundrefn ‘Cefnogi eich Dysgu’ o dan y tab ‘Fy Nghyfundrefnau’.

Supporting your Learning module is located under My Organisations on BB

Gobeithio y bydd yn eu cefnogi i ddod o hyd i wybodaeth hanfodol mewn modd mwy effeithlon yn ogystal â gwella prosesau cynefino amrywiol. Byddem yn gwerthfawrogi’n fawr pe gallech rannu’r adnodd hwn â’r holl fyfyrwyr a staff yn eich adrannau a’i ddefnyddio pan fo’n briodol.

Gwobr Cwrs Eithriadol 2020-21

Gwobr ECA

Mae Hanna Binks, o Adran Seicoleg, wedi ennill Gwobr Cwrs Eithriadol am fodiwl PS11320: Introduction to Research Methods in Psychology. Cymeradwyodd y panel y modiwl hwn oherwydd cynllun arloesol ei ddull asesu a’r gefnogaeth, y deunyddiau dysgu clir a drefnwyd yn rhesymegol, a chynnig amryw ffyrdd i fyfyrwyr gael bod yn rhan o’r gweithgareddau dysgu.

Yn ogystal, cafodd y modiwl canlynol statws Canmoliaeth Uchel:

  • Martine Garland o Ysgol Fusnes Aberystwyth am fodiwl AB27120: Marketing Maangement
  • Rhianedd Jewell o Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd am fodiwl CY10920: Trafod y Byd Cyfoes twy’r Gymraeg
  • Prysor Mason Davies o Ysgol Addysg am fodiwl ED30620: Children’s Rights
  • Mary Jacob o’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu am fodiwl PDM0530: Action Research and Reflective Practice in HE

Mae’r amrywiaeth eang o ddulliau dysgu a welir yng ngheisiadau eleni yn adlewyrchiad o’r gwaith arloesol sy’n digwydd ym mhob rhan o’r sefydliad.

Nod y Wobr Cwrs Eithriadol, a sefydlwyd saith mlynedd yn ôl, yw rhoi cydnabyddiaeth i’r arferion dysgu gorau. Mae’n rhoi cyfle i aelodau staff rannu eu gwaith gyda’u cydweithwyr, gwella eu modiwlau presennol ar Blackboard, a chael adborth er mwyn gwella.

Caiff modiwlau eu hasesu ar draws 4 maes: cynllun y cwrs, rhyngweithio a chydweithio, asesu, a chymorth i ddysgwyr. Mae natur y wobr, sy’n seiliedig ar hunanasesiad, yn rhoi cyfle i’r aelodau staff ystyried eu cyrsiau a gwella agweddau ar eu modiwlau cyn i banel asesu bob cais yn erbyn y cyfarwyddyd.

Hoffai’r panel a’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu ddiolch i’r holl  ymgeiswyr am yr amser a’r ymdrech a roddwyd i’r ceisiadau ac i’r modiwlau eleni.

Rydym yn edrych ymlaen at gael mwy o geisiadau ar gyfer y flwyddyn nesaf a llongyfarchiadau mawr i enillwyr gwobr eleni.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 20/4/2021

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.      

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Adnoddau a chyhoeddiadau

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Myfyrdodau ar Gynhadledd Fer mis Mawrth 2021

Ddydd Iau 25 Mawrth, cynhaliodd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu eu hail gynhadledd fer o’r flwyddyn academaidd. Gan ganolbwyntio ar y thema o ymgorffori lles yn y cwricwlwm, daeth y gynhadledd â siaradwyr mewnol ac allanol ynghyd i drafod: adnabod rhwystrau i les myfyrwyr, meithrin gwytnwch mewn myfyrwyr, ac annog myfyrwyr i ffynnu.

Roedd gan y gynhadledd amrywiaeth o siaradwyr o Brifysgol Aberystwyth, yn ogystal â siaradwr allanol o Goleg Cambria. Roedd y pynciau’n amrywio o’r gwaith parhaus ar les gan y tîm Cymorth i Fyfyrwyr, lles mewn rhaglenni blwyddyn sylfaen, a meithrin gwytnwch y myfyrwyr i ail-lunio camgymeriadau fel cyfleoedd dysgu, a phersonoli dulliau o ymgysylltu â myfyrwyr a’u gwaith. Gwnaeth y siaradwyr gwadd, Frederica Roberts a Kate Lister ganolbwyntio ar addysg gadarnhaol a chymunedau ar-lein yn y drefn honno. Yn ysbryd y gynhadledd, gwnaeth yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu hefyd drefnu dau weithgaredd yn ystod yr egwyl yn y bore a’r prynhawn: ioga desg a myfyrdod dan arweiniad gyda’r athrawes ioga leol, Regina Hellmich, a dywedodd nifer o fynychwyr y gynhadledd mai hwn oedd un o uchafbwyntiau’r gynhadledd. Daeth y gynhadledd i ben gyda sesiwn lawn ble’r oedd pawb yn cael eu hannog i fyfyrio ar eu dirnadaeth ac adnabod ffyrdd o gymhwyso arferion da i’r dyfodol.

Os gwnaethoch chi fethu’r gynhadledd fer neu rannau ohoni, gallwch gael mynediad i recordiadau o’r rhan fwyaf o’r cyflwyniadau yma. Mewngofnodwch gyda’ch cyfeirnod a chyfrinair Aberystwyth. Hefyd, rydym yn eich annog yn gryf i gofrestru ar gyfer ein Fforwm Academi nesaf ar 20 Ebrill, “Sut alla i ymgorffori lles i’r cwricwlwm?” – edrychwn ymlaen at eich gweld yno.

Myfyrwyr, rhannwch eich barn am ddysgu digidol

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn awyddus i gael gwybod beth mae myfyrwyr ledled Cymru yn ei feddwl am ddysgu digidol. Ac rydyn ni’n annog myfyrwyr yn Aberystwyth i gymryd rhan yn yr ymchwil honno. 

Gwahoddir holl fyfyrwyr y Brifysgol i ymuno â myfyrwyr eraill drwy Gymru mewn grŵp trafod drwy Zoom. Bydd y grŵp trafod yn cynnig cyfle i chi siarad am eich profiadau dysgu digidol drwy’r flwyddyn ddiwethaf. Beth sydd wedi gweithio’n dda i chi a beth sydd ei angen arnoch nawr i ddal ati i ddysgu’n effeithiol? 

I gymryd rhan (a derbyn tocyn Amazon gwerth £20) anfonwch ebost at menna.brown@swansea.ac.uk. Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn cael manylion llawn am y gwaith ymchwil.