Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 28/4/2021

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.      

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Adnoddau a chyhoeddiadau

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Cyhoeddi’r Prif Siaradwr: Y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol

Keynote announcement banner

Mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn falch o gyhoeddi mai Dr Chrissi Nerantzi fydd y prif siaradwr eleni.

Cynhelir y gynhadledd ar-lein trwy Teams rhwng 30 Mehefin a’r 2il o Orffennaf. Mae archebu bellach ar agor ar gyfer y gynhadledd eleni, ac mae dal modd i chi gyflwyno cynnig drwy ein ffurflen ar-lein.   

Dr Chrissi Nerantzi (@chrissinerantzi), Prif Ddarlithydd – DPP Academaidd, Academi Addysgu’r Brifysgol (UTA), Prifysgol Fetropolitan Manceinion

Ym Met Manceinion, datblygodd Chrissi’r rhaglen datblygu proffesiynol FLEX, rhaglen seiliedig ar ymarfer a drwyddedir yn agored sy’n ymgorffori llwybrau ymgysylltu ffurfiol ac anffurfiol trwy ddefnyddio portffolios proffesiynol digidol a chyfleoedd datblygu agored, gan gynnwys mentrau cydweithredol ar draws mwy nag un sefydliad. Mae FLEX wedi ysbrydoli mentrau pellach yn fewnol ac yn allanol gyda staff a myfyrwyr. Hi yw sylfaenydd y gymuned traws-sefydliadol Creativity for Learning in Higher Education (#creativeHE), y gweminarau Teaching and Learning Conversations (TLC) a chyd-sylfaenydd y cyrsiau agored Flexible, Distance and Online (FDOL), y cwrs Bring Your Own Devices for Learning (BYOD4L) a’r sgwrs trydar Learning and Teaching in Higher Education (#LTHEchat). Mae Chrissi yn dysgu ar yr MA mewn Addysg Uwch yn ei sefydliad ac mae’n arwain y cynllun Recognising and Rewarding Teaching Excellene a’r Good Practice Exchange. Mae hefyd yn cydlynu cyflwyniadau i’r NTF a CATE ac mae’n mentora cydweithwyr yn rheolaidd. Mae Chrissi yn cyfrannu at weithgareddau datblygu academaidd pellach yn Academi Addysgu’r Brifysgol (UTA), gan gynnwys cynllun Fframwaith Safonau Proffesiynol y sefydliad; mae’n cynorthwyo cydweithwyr i gynllunio’r cwricwlwm creadigol ac mae’n un o’r Cysylltiadau Cyfadrannol ar gyfer y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Mae ymagwedd Chrissi tuag at ddysgu ac addysgu yn arbrofol, yn chwareus ac yn gydweithredol. Mae ei diddordebau ymchwil ym meysydd creadigrwydd, dysgu agored a chydweithredol ac mae wedi cyhoeddi’n eang ac yn agored, yn aml ar y cyd ag eraill.

Read More

Galwad am Gynigion yn cau dydd Gwener

Save the date banner - 30.06.2021-02.07.2021

Mae croeso i staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig, a myfyrwyr gynnig sesiynau ar unrhyw bwnc sy’n berthnasol i ddysgu.

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion ar-lein. Gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen hon erbyn 30 Ebrill 2021.

Gallwch Gofrestru ar gyfer y Gynhadledd nawr

Gallwch gofrestru nawr ar gyfer y nawfed gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol. Eleni bydd y gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn dwyn y thema Byrfyfyrio â Chyfyngiadau: Ail-lunio Cymuned Ddysgu mewn Cyfnod o Newid o Gyda’r ffrydiau canlynol ac fe’i cynhelir rhwng dydd Mercher 30 Mehefin a dydd Gwener 2 Gorffennaf 2021.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd trwy lenwi’r ffurflen ar-lein. 

Gweithdy Kay Sambell a Sally Brown (Gŵyl Fach)

Distance Learner Banner

Gwella prosesau asesu ac adborth wedi’r pandemig: dulliau gwreiddiol o wella’r modd y mae myfyrwyr yn dysgu ac yn ymgysylltu: Gweithdy Yr Athro Kay Sambell ac Y Athro Sally Brown

Mae’n bleser gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu gyhoeddi gweithdy ar-lein arbennig a gynhelir gan Kay Sambell & Sally Brown ddydd Mercher 17 Mai, 10:30-12:30.

Archebwch eich lle ar-lein [link].

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael felly archebwch cyn gynted â phosibl.

Trosolwg o’r Sesiwn:

Nod y gweithdy hwn yw adeiladu ar sail y gwersi a ddysgwyd yn ystod y newidiadau cymhleth y bu’n rhaid i academyddion eu gwneud y llynedd pan ddaeth yn amhosibl asesu wyneb yn wyneb ar y campws. Bu academyddion ledled y byd yn defnyddio ystod eang o ddulliau nid yn unig i ymdopi â’r sefyllfa annisgwyl ond hefyd i symleiddio’r gwaith asesu a sicrhau ei fod yn cyd-fynd yn fwy trylwyr â’r dysgu.  

Mae gennym yn awr gyfle pwysig i newid arferion asesu ac adborth yn barhaol trwy wella dilysrwydd y dulliau yr aethom ati i’w dylunio er mwyn sicrhau eu bod yn addas ar gyfer y dyfodol. Gan ddefnyddio’r gwaith a wnaethant trwy gydol 2020, https://sally-brown.net/kay-sambell-and-sally-brown-covid-19-assessment-collection/, bydd hwyluswyr y gweithdy hwn, yr Athro Kay Sambell a’r Athro Sally Brown, yn dadlau na allwn fyth ddychwelyd at yr hen ffyrdd o asesu, a byddant yn cynnig dulliau ymarferol, hylaw sy’n integreiddio’r asesu a’r adborth yn llwyr â’r dysgu, gan arwain at well canlyniadau a dysgu mwy hirdymor i’r myfyrwyr.

Mae’r gweithdy hwn wedi’i fapio’n bennaf i A2, A5, K2, K3 ar yr UKPSF. 

Read More

A all Prifysgol Aberystwyth ddod yn Brifysgol Gadarnhaol?

Gwnaeth Frederika Roberts, ein siaradwr gwadd yn y gynhadledd fer ar Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm orffen ei chyflwyniad drwy ofyn ‘A all Prifysgol Aberystwyth ddod yn Brifysgol Gadarnhaol?’ (i wylio cyflwyniad Frederika gweler gwefan y gynhadledd fer).

Y syniad o brifysgol gadarnhaol yw un sy’n canolbwyntio ar ‘ddatblygu amgylcheddau addysgol sy’n galluogi’r dysgwr i ymgysylltu â’r cwricwlwm sefydledig yn ogystal â gwybodaeth a sgiliau i ddatblygu eu lles eu hunain ac eraill’ (Oades, Robinson, Green, a Spence, 2011). Mae’r diffiniad hwn wedi cael ei gynnig gan awduron erthygl Towards a positive university a gyhoeddwyd yn 2011 sy’n cynnwys fframwaith defnyddiol i adeiladu Prifysgolion Cadarnhaol yn seiliedig ar fodel PERMA (Seligman, 2011). Mae PERMA gan Seligman ymhlith y theorïau lles mwyaf adnabyddus sy’n amlygu pump agwedd allweddol i les:

PERMA model: P - positive emotions, E- engagement, R - Relationships, M- meaning, A- accomplishment

Ffynhonnell: https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/learn

Er bod cynnydd mawr wedi cael ei wneud o ran ymgorffori lles yn y cwricwlwm, nid oes llawer o sefydliadau, yn arbennig yn y sector addysg uwch, yn ymgorffori dull sefydliad-cyfan o ymdrin â lles (Oades et al., 2011). Y Brifysgol Gadarnhaol gyntaf yn y byd oedd Prifysgol Tecmilenio, sefydliad preifat ym Mecsico, a sefydlwyd yn 2002. Gan ddilyn o’u hesiampl, yn 2017, daeth Prifysgol Buckingham yn Brifysgol Gadarnhaol gyntaf Ewrop.

Beth fyddai angen newid er mwyn i Brifysgol Aberystwyth fod yn Brifysgol Gadarnhaol?

Cyflawnir statws Prifysgol Gadarnhaol drwy ymgorffori lles mewn polisïau a gweithdrefnau sefydliadol, ond hefyd drwy ymroddiad unigol i werthoedd addysg gadarnhaol. Er bod Oades a’i gydweithwyr (2011) yn crybwyll pwysigrwydd arweinyddiaeth uwch, maent hefyd yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau syml sy’n gyson ag ethos addysg gadarnhaol ac y gellid eu hymgorffori gan staff addysgu a phroffesiynol yn ogystal â myfyrwyr (gweler Tabl 1. t. 434). Yn dilyn y gynhadledd fer ddiweddar, hoffem alw ar yr holl staff i gymryd safiad gweithredol ynglŷn â’u lles a lles eu myfyrwyr a’u cydweithwyr.

I ddod o hyd i enghreifftiau o sut y gallwch ymgorffori lles yn eich addysgu cyfeiriwch at yr erthygl Towards a positive university, recordiadau o’r gynhadledd ynghyd â’r daflen Ymgorffori Lles yn y cwricwlwm a grëwyd gan Samantha Glennie, Rheolwr y Gwasanaethau Cymorth. Hoffem hefyd eich annog i rannu’r adnoddau canlynol â’ch myfyrwyr:

Modiwl Blackboard Cefnogi eich Dysgu

Ar ddechrau’r flwyddyn academaidd hon, gwnaeth adrannau amrywiol ledled y Brifysgol gyfrannu at greu Gweddalennau Cefnogi eich Dysgu. Er bod casglu’r holl wybodaeth hanfodol mewn un lle wedi bod yn ddefnyddiol, roeddem yn chwilio am ffordd i gyflwyno’r wybodaeth mewn fformat mwy rhyngweithiol a hygyrch.

Gwnaethom greu’r gyfundrefn Cefnogi eich Dysgu ar Blackboard sy’n cynnwys yr holl wybodaeth o’r gweddalennau ynghyd â rhywfaint o adnoddau ychwanegol megis y Canllaw Cyflym i Lwyddiant Myfyrwyr yn ogystal â phwyntiau cyflwyno ymarfer.

Supporting your Learning module has a menu on the left hand side that you can navigate the different pages from

Cynhaliwyd nifer o sesiynau hyfforddi ‘Helpu Myfyrwyr i Fanteisio i’r Eithaf ar Ddysgu Ar-lein’ gydag Arweinwyr Cyfoed, Cynorthwywyr Preswyl, Cynrychiolwyr Myfyrwyr a staff Cymorth i Fyfyrwyr a dangoswyd iddynt y gyfundrefn Cefnogi eich Dysgu. Cafwyd adborth cadarnhaol a gwnaethpwyd newidiadau yn seiliedig ar eu sylwadau. Rydym hefyd wedi gofyn am adborth gan y Cyfarwyddwyr Dysgu ac Addysgu.

Gall holl fyfyrwyr a staff ddod o hyd i’r gyfundrefn ‘Cefnogi eich Dysgu’ o dan y tab ‘Fy Nghyfundrefnau’.

Supporting your Learning module is located under My Organisations on BB

Gobeithio y bydd yn eu cefnogi i ddod o hyd i wybodaeth hanfodol mewn modd mwy effeithlon yn ogystal â gwella prosesau cynefino amrywiol. Byddem yn gwerthfawrogi’n fawr pe gallech rannu’r adnodd hwn â’r holl fyfyrwyr a staff yn eich adrannau a’i ddefnyddio pan fo’n briodol.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 20/4/2021

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.      

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Adnoddau a chyhoeddiadau

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Gwobr Cwrs Eithriadol 2020-21

Gwobr ECA

Mae Hanna Binks, o Adran Seicoleg, wedi ennill Gwobr Cwrs Eithriadol am fodiwl PS11320: Introduction to Research Methods in Psychology. Cymeradwyodd y panel y modiwl hwn oherwydd cynllun arloesol ei ddull asesu a’r gefnogaeth, y deunyddiau dysgu clir a drefnwyd yn rhesymegol, a chynnig amryw ffyrdd i fyfyrwyr gael bod yn rhan o’r gweithgareddau dysgu.

Yn ogystal, cafodd y modiwl canlynol statws Canmoliaeth Uchel:

  • Martine Garland o Ysgol Fusnes Aberystwyth am fodiwl AB27120: Marketing Maangement
  • Rhianedd Jewell o Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd am fodiwl CY10920: Trafod y Byd Cyfoes twy’r Gymraeg
  • Prysor Mason Davies o Ysgol Addysg am fodiwl ED30620: Children’s Rights
  • Mary Jacob o’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu am fodiwl PDM0530: Action Research and Reflective Practice in HE

Mae’r amrywiaeth eang o ddulliau dysgu a welir yng ngheisiadau eleni yn adlewyrchiad o’r gwaith arloesol sy’n digwydd ym mhob rhan o’r sefydliad.

Nod y Wobr Cwrs Eithriadol, a sefydlwyd saith mlynedd yn ôl, yw rhoi cydnabyddiaeth i’r arferion dysgu gorau. Mae’n rhoi cyfle i aelodau staff rannu eu gwaith gyda’u cydweithwyr, gwella eu modiwlau presennol ar Blackboard, a chael adborth er mwyn gwella.

Caiff modiwlau eu hasesu ar draws 4 maes: cynllun y cwrs, rhyngweithio a chydweithio, asesu, a chymorth i ddysgwyr. Mae natur y wobr, sy’n seiliedig ar hunanasesiad, yn rhoi cyfle i’r aelodau staff ystyried eu cyrsiau a gwella agweddau ar eu modiwlau cyn i banel asesu bob cais yn erbyn y cyfarwyddyd.

Hoffai’r panel a’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu ddiolch i’r holl  ymgeiswyr am yr amser a’r ymdrech a roddwyd i’r ceisiadau ac i’r modiwlau eleni.

Rydym yn edrych ymlaen at gael mwy o geisiadau ar gyfer y flwyddyn nesaf a llongyfarchiadau mawr i enillwyr gwobr eleni.

Myfyrdodau ar Gynhadledd Fer mis Mawrth 2021

Ddydd Iau 25 Mawrth, cynhaliodd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu eu hail gynhadledd fer o’r flwyddyn academaidd. Gan ganolbwyntio ar y thema o ymgorffori lles yn y cwricwlwm, daeth y gynhadledd â siaradwyr mewnol ac allanol ynghyd i drafod: adnabod rhwystrau i les myfyrwyr, meithrin gwytnwch mewn myfyrwyr, ac annog myfyrwyr i ffynnu.

Roedd gan y gynhadledd amrywiaeth o siaradwyr o Brifysgol Aberystwyth, yn ogystal â siaradwr allanol o Goleg Cambria. Roedd y pynciau’n amrywio o’r gwaith parhaus ar les gan y tîm Cymorth i Fyfyrwyr, lles mewn rhaglenni blwyddyn sylfaen, a meithrin gwytnwch y myfyrwyr i ail-lunio camgymeriadau fel cyfleoedd dysgu, a phersonoli dulliau o ymgysylltu â myfyrwyr a’u gwaith. Gwnaeth y siaradwyr gwadd, Frederica Roberts a Kate Lister ganolbwyntio ar addysg gadarnhaol a chymunedau ar-lein yn y drefn honno. Yn ysbryd y gynhadledd, gwnaeth yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu hefyd drefnu dau weithgaredd yn ystod yr egwyl yn y bore a’r prynhawn: ioga desg a myfyrdod dan arweiniad gyda’r athrawes ioga leol, Regina Hellmich, a dywedodd nifer o fynychwyr y gynhadledd mai hwn oedd un o uchafbwyntiau’r gynhadledd. Daeth y gynhadledd i ben gyda sesiwn lawn ble’r oedd pawb yn cael eu hannog i fyfyrio ar eu dirnadaeth ac adnabod ffyrdd o gymhwyso arferion da i’r dyfodol.

Os gwnaethoch chi fethu’r gynhadledd fer neu rannau ohoni, gallwch gael mynediad i recordiadau o’r rhan fwyaf o’r cyflwyniadau yma. Mewngofnodwch gyda’ch cyfeirnod a chyfrinair Aberystwyth. Hefyd, rydym yn eich annog yn gryf i gofrestru ar gyfer ein Fforwm Academi nesaf ar 20 Ebrill, “Sut alla i ymgorffori lles i’r cwricwlwm?” – edrychwn ymlaen at eich gweld yno.

Myfyrwyr, rhannwch eich barn am ddysgu digidol

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn awyddus i gael gwybod beth mae myfyrwyr ledled Cymru yn ei feddwl am ddysgu digidol. Ac rydyn ni’n annog myfyrwyr yn Aberystwyth i gymryd rhan yn yr ymchwil honno. 

Gwahoddir holl fyfyrwyr y Brifysgol i ymuno â myfyrwyr eraill drwy Gymru mewn grŵp trafod drwy Zoom. Bydd y grŵp trafod yn cynnig cyfle i chi siarad am eich profiadau dysgu digidol drwy’r flwyddyn ddiwethaf. Beth sydd wedi gweithio’n dda i chi a beth sydd ei angen arnoch nawr i ddal ati i ddysgu’n effeithiol? 

I gymryd rhan (a derbyn tocyn Amazon gwerth £20) anfonwch ebost at menna.brown@swansea.ac.uk. Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn cael manylion llawn am y gwaith ymchwil.