Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 27/6/2024

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Mehefin

 • June, July, August Equity Unbound, MyFest exploring “open educational practices, Artificial Intelligence and digital literacies, critical pedagogy and socially just education, wellbeing and joy, community building and community reflection” 
 • 27/6/2024 Future Teacher Webinars, Future Teacher Reflections

Gorffennaf

Adnoddau a chyhoeddiadau – Deallusrwydd Artiffisial (DA)

Adnoddau a chyhoeddiadau – Arall

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 19/6/2024

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Mehefin

Gorffennaf

Adnoddau a chyhoeddiadau – Deallusrwydd Artiffisial (DA)

Adnoddau a chyhoeddiadau – Arall

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 11/6/2024

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Mehefin

Gorffennaf

Adnoddau a chyhoeddiadau – Deallusrwydd Artiffisial (DA)

Adnoddau a chyhoeddiadau – Arall

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Cyfuno Cyrsiau 2024-25

Mae cyrsiau 2024-25 bellach ar gael i staff yn Blackboard, felly rydym yn barod i gyfuno eich cyrsiau ar gais cydlynydd y modiwl. Cyfeirir at y drefn hon fel Cyfuno cyrsiau (gelwid gynt yn berthynas rhiant a phlentyn). Mae cysylltu cyrsiau yn ffordd effeithiol o drin cyrsiau unigol gyda’r un cynnwys er mwyn osgoi uwchlwytho deunyddiau i ddau neu ragor o gyrsiau gwahanol.

Yn ôl y drefn hon, bydd un cwrs yn gwrs cynradd (gelwid gynt yn rhiant), a’r cwrs neu gyrsiau eraill yn gwrs eilaidd (gelwid gynt yn blentyn). Ni chyfyngir ar nifer y gyrsiau eilaidd ond ni ellir cael mwy nag un cwrs cynradd.

Os ydych chi’n gydlynydd modiwl a hoffech i ni gysylltu eich cyrsiau yn ôl y drefn hon, cysylltwch ag eddysgu@aber.ac.uk gan nodi’r codau modiwl ar gyfer y cwrs cynradd a phob cwrs eilaidd yr hoffech ei gyfuno.

Enghreifftiau o Aberystwyth

Mae llawer o aelodau staff eisoes wedi cyfuno cyrsiau ar draws y sefydliad. Dyma ambell engraifft:

 1. Dysgir yr un cynnwys ar y modiwlau ond mae modiwl ar gael i flynyddoedd gwahanol.
 2. Modiwlau sy’n dod â gwahanol gynlluniau gradd at ei gilydd a chanddynt wahanol gyfeirnodau modiwl, er enghraifft modiwlau traethodau estynedig.

Yn y bôn, mae pob cwrs sy’n rhannu’r un cynnwys yn ddelfrydol ar gyfer eu cyfuno.

Beth mae’r myfyrwyr yn ei weld?

Wrth fewngofnodi i Blackboard, bydd y myfyrwyr yn gweld enw’r cwrs y maent wedi’i cofrestru arno (hyd yn oed os mai’r cwrs eilaidd yw hwnnw) ond byddant yn gweld yr holl gynnwys a osodir yn y cwrs cynradd. Ni ddylid gosod na chreu unrhyw gynnwys yn y cwrs eilaidd.

Pwyntiau i’w hystyried…

Nawr, cyn dechrau’r tymor ac wrth i chi greu cynnwys eich cyrsiau, yw’r amser perffaith i gysylltu cyrsiau. Er bod cysylltu cyrsiau yn arbed amser wrth lwytho deunyddiau, ystyriwch yr isod cyn gwneud cais:

 • Gellir gweld yr holl gynnwys cyn gynted ag y bydd y cyrsiau’n cael eu cyfuno (cyn belled â bod y myfyrwyr wedi’u cofrestru ar y cwrs). Gellir gweld sleidiau PowerPoint, deunyddiau darlithoedd, a chwynnwys fel Cyhoeddiadau a deunyddiau rhyngweithiol eraill ar eich cwrs cynradd.
 • Ni fydd rhyngweithiadau myfyrwyr hanesyddol ar fodiwl eilaidd (megis defnyddio blog neu bostio mewn byrddau trafod) ar gael ar ôl i’r cyrsiau gael eu cyfuno.
 • Ni fydd modd gweld unrhyw fannau cyflwyno a grëwyd ar gwrs eilaidd cyn y cyfuno. Fe’ch cynghorir i’w creu o’r newydd yn y cwrs cynradd.

Sut gallaf reoli’r cynnwys i sicrhau mai myfyrwyr y modiwl yn unig fydd yn ei weld?

Er bod modd gweld yr holl gynnwys yn awtomatig ar ôl i’r cyrsiau gael eu cyfuno, gallwch ddefnyddio grwpiau ac ‘amodau rhyddhau’ (gynt ‘rhyddhau’n ymaddasol’ yn Blackboard Original) os dymunwch i’r cynnwys gael ei weld gan garfan benodol o fyfyrwyr. Gall fod yn ddefnyddiol, er enghraifft, os ydych wedi cyfuno cwrs ail a thrydedd flwyddyn ond bod gan y myfyrwyr ar y gwahanol gyrsiau aseiniadau annibynnol. Gallwch ddefnyddio grwpiau – 1 ar gyfer myfyrwyr yr ail flwyddyn ac 1 ar gyfer myfyrwyr y drydedd flwyddyn a chyfyngu ar bwy all weld y wybodaeth am yr aseiniadau a’r man cyflwyno. Dilynwch ein cyfarwyddiadau ar greu grŵp ac amodau rhyddhau.

Llyfr Graddau a Chyfuno Cyrsiau

Ar ôl cyfuno, bydd pob myfyriwr yn ymddangos yn Llyfr Graddau’r cwrs cynradd. Fodd bynnag, gallwch bennu a ydynt wedi’u cofrestru ar y cwrs eilaidd gan fod y wybodaeth yma yn ymddangos wrth enw’r myfyriwr yng ngholofnau’r Llyfr Graddau. 

Os hoffech ragor o wybodaeth am y drefn neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar eddysgu@aber.ac.uk.

Beth sy’n Newydd yn Blackboard Learn Ultra – Mehefin 2024

Argraffu ar gyfer Asesiadau (Profion)

Gall hyfforddwyr nawr argraffu asesiadau. Mae argraffu yn darparu datrysiad cyfleus ar gyfer amrywiaeth o ddefnydd:

 • Bodloni myfyrwyr ag anghenion penodol neu fynediad cyfyngedig i dechnoleg
 • Darparu asesiad argraffedig i brofi mewn lleoliadau dynodedig
 • Cadw copi wrth gefn a chadw cofnodion
 • Cynnal asesiad all-lein
 • Dogfennaeth a chydymffurfiaeth
 • Cynnal diogelwch a chywirdeb

Mae’r opsiwn argraffu ar gael yn Forms, Tests ac Assignments with questions. Mae argraffu hefyd yn rhoi’r opsiwn i gadw fel PDF.

I argraffu asesiad, o Content and Settings dewiswch Print.

Noder: Mae Blackboard yn bwriadu cefnogi argraffu allweddi ateb a chronfeydd cwestiynau mewn diweddariadau sydd ar ddod.

Llun isod: Opsiwn argraffu o brawf

Opsiwn argraffu o brawf

Llun isod: Dewiswch yr opsiynau argraffu a ddymunir

Dewiswch yr opsiynau argraffu a ddymunir

Hidlo ymatebion wedi’u graddio wrth raddio yn ôl cwestiwn

Mae’r hidlydd Needs Grading nawr yn hidlo ymatebion myfyrwyr wedi’u graddio yn ddiofyn. Mae hidlo fel hyn yn helpu hyfforddwyr i ganolbwyntio ar unrhyw ymatebion heb eu graddio sy’n weddill ar gyfer cwestiwn penodol. Mae hefyd yn rhoi gwell golwg i hyfforddwyr o’u llwyth gwaith graddio sy’n weddill. Os yw hyfforddwyr eisiau cynnwys ymatebion wedi’u graddio, gallant ddewis Show graded responses. Mae’r dewis hwn bellach yn cael ei storio fesul cwrs ac mae’n parhau ar draws asesiadau ym mhob cwrs.

Llun isod: opsiwn Grading by question gyda statws graddio Needs Grading wedi’i ddewis

Grading by question gyda statws graddio Needs Grading wedi’i ddewis

Llun isod: Gwedd Grading by question gyda hidlydd statws graddio Needs Grading a Show graded responses wedi’u dewis

Grading by question gyda hidlydd statws graddio Needs Grading a Show graded responses wedi’u dewis

Postio’n syth wrth greu cyhoeddiadau

Gall hyfforddwyr nawr bostio cyhoeddiadau yn rhan o’r prosesau drafftio a golygu. Mae hyn yn gwneud y broses o greu a phostio cyhoeddiadau yn symlach.

Gall hyfforddwyr barhau i bostio o’r dudalen cyhoeddiadau.

Llun isod: Wrth greu neu olygu cyhoeddiad, mae opsiwn bellach i bostio

Wrth greu neu olygu cyhoeddiad, mae opsiwn bellach i bostio

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 3/6/2024

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Mehefin

Gorffennaf

Adnoddau a chyhoeddiadau – Deallusrwydd Artiffisial (DA)

Adnoddau a chyhoeddiadau – Arall

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.