Creu Deunyddiau Dysgu Hygyrch

Accessibility icons showing 3 images: a checklist, a computer workstation, an image

Daeth deddfwriaeth hygyrchedd digidol newydd i rym yn 2018. Mae’n ymdrin â’r holl ddeunydd ar wefannau’r sector cyhoeddus yn ogystal â dogfennau a uwchlwythir i Amgylcheddau Dysgu Rhithwir megis ein safle Blackboard. I gael manylion am y ddeddf newydd, gweler Public Sector Bodies (Websites and Mobile Applications) (No.2) Accessibility Regulations 2018. Gweler yr Adroddiad Amgylcheddau Dysgu Rhithwir Hygyrch i gael gwybodaeth am sut y gallwn wneud ein modiwlau’n fwy hygyrch a chynhwysol.

Dros y misoedd diwethaf, mae aelodau o staff yn yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu wedi bod yn gweithio gyda chydweithwyr ledled y Brifysgol i baratoi ar gyfer cyflwyno’r ddeddfwriaeth. I gael manylion am sut mae’r brifysgol yn ymateb i’r ddeddfwriaeth, gweler Datganiad Hygyrchedd Digidol y Brifysgol. O’r dudalen honno, cliciwch ar Cyfarwyddyd i Staff (bydd angen i chi fewngofnodi i weld y deunyddiau hyn). Mae’r cyfarwyddyd i staff yn cynnwys dwy adran – un i ddefnyddwyr CMS (adeiladwyr gwefannau) ac un i staff sy’n creu deunyddiau dysgu neu ddogfennau eraill ar gyfer y we neu Blackboard.

Mae’r dudalen Cyfarwyddyd ar Greu Deunyddiau Dysgu Hygyrch yn cynnwys rhestr wirio ar gyfer gwneud eich dogfennau Word, ffeiliau PowerPoint, dogfennau PDF, a chlipiau cyfryngau yn fwy hygyrch i’ch myfyrwyr. Gallwch hefyd gael mynediad i’r daflen o’r sesiwn hyfforddi Creu Deunyddiau Dysgu Hygyrch a gynhelir gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu ar y cyd â Chymorth i Fyfyrwyr.

Yn ogystal â’r sesiynau hyfforddi Creu Deunyddiau Hygyrch (y gellir eu harchebu ar-lein), mae’r Uned Gwella Dysgu ac Addysgu hefyd yn hapus i gynnig hyfforddiant pwrpasol i staff mewn adrannau. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am greu deunyddiau hygyrch ar gyfer dysgu ac addysgu, neu os hoffech archebu sesiwn bwrpasol i chi’ch hun a chydweithwyr yn eich Adran, cysylltwch â ni (udda@aber.ac.uk).

Modiwlau 2019/2020 bellach ar gael (staff)

[:cy]Mae modiwlau ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 bellach ar gael ar gyfer staff sy’n dysgu ar fodiwlau. Efallai eich bod wedi sylwi bod tab newydd wedi ymddangos ar y ddewislen ar frig eich sgrin Blackboard:

Os ydych wedi cofrestru fel aelod o staff ar y modiwl yn Astra dylech allu gweld eich modiwlau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Os nad oes modd i chi weld modiwl yr ydych wedi cofrestru arno yna cysylltwch â’ch Swyddog Gweinyddol Adrannol. Ni fydd myfyrwyr yn gallu cofrestru ar eich modiwl nes y bydd y cofrestriad wedi’i gwblhau.

Rydym wedi creu modiwlau 2019/20 yn gynharach yn ystod y flwyddyn er mwyn cynorthwyo staff i baratoi eu modiwlau yn barod ar gyfer ail gyfnod y Copi Gwag o Gwrs, yn sgil Copi Gwag o Gwrs y llynedd ar gyfer holl fodiwlau ar y campws Blwyddyn 1.

Eleni, mae’r Copi Gwag o Gwrs yn berthnasol i holl fodiwlau ar y campws Blwyddyn 2 a Blwyddyn 3. Bydd modiwlau Blwyddyn 2 a 3 a grëwyd yn wag y llynedd gyda’ch Templed Adrannol yn cael eu copïo drosodd i fodiwl eleni.

Mae’r cymorth canlynol ar gael i’ch helpu â Chopi Gwag o Gwrs:

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynghylch Copi Gwag o Gwrs, neu os oes arnoch angen rhagor o gymorth, e-bostiwch eddysgu@aber.ac.uk.

Dyma nodyn i’ch atgoffa na fydd Blackboard ar gael ddydd Iau 29 Awst rhwng 9:30 a 12:30 a bydd mewn perygl tan 14:00 wrth i ni orffen y gwaith o symud i SaaS. Bydd Blackboard wedyn ar gael i’w ddarllen yn unig tan ddydd Llun 2 Medi.

Newidiadau i Fideo-Gynadledda

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn newid y ddarpariaeth Fideo-Gynadledda i Skype for Business. Mae’r Uned Gwella Dysgu ac Addysgu wedi bod yn gweithio â chydweithwyr ar draws y Gwasanaethau Gwybodaeth i newid y ddarpariaeth hon.

Gall 250 o bobl gymryd rhan mewn gweminar Skype for Business. Gallwch atodi dogfennau i gyfranogwyr eu hadolygu o flaen llaw. Yn ogystal â hyn gallwch ddewis y cynnwys yr hoffech ei ddangos i’ch cyfranogwyr, o alwadau sain i gipio sgrin a chyflwyniadau PowerPoint. Mae Skype for Business wedi’i integreiddio’n llawn ag Office 365 a dim ond cysylltiad â’r Rhyngrwyd sydd ei angen ar gyfranogwyr y gynhadledd i gymryd rhan yn y cyfarfod.

Bydd yr ystafelloedd Fideo-Gynadledda presennol yn cael eu diweddaru ag offer newydd ar gyfer Skype for Business. Gallwch eisoes lawrlwytho Skype for Business. Mae rhagor o gyngor ar gael yma.

Byddwn yn cynnig 2 sesiwn hyfforddi wahanol ar ddefnyddio Skype for Business a gallwch gofrestru yma.

  • Skype for Business i Drefnwyr Cyfarfodydd

Mae’r sesiwn hon ar gyfer y rhai sy’n trefnu cyfarfodydd. Byddwn yn edrych ar sut i drefnu cyfarfod drwy ddefnyddio Outlook, sut i anfon y cais am gyfarfod i gyfranogwyr, rheoli rhyngweithio’r cyfranogwyr, a rhannu dogfennau â chyfranogwyr cyn y cyfarfod.

  • Skype for Business ar gyfer Gweithgareddau Addysgu

Yn ogystal â’r uchod, byddwn hefyd yn edrych ar nodweddion rhyngweithiol Skype for Business a all wella Dysgu ac Addysgu. Byddwn yn rhoi cyngor ar strategaethau y gallwch eu defnyddio ar gyfer addysgu rhithwir.

Gall gweminarau wella’r ddarpariaeth dysgu ac addysgu, yn arbennig i fyfyrwyr nad ydynt yn astudio ar y campws. Mae gan JISC gyfarwyddyd ar sut i ddefnyddio Gweminarau mewn addysg, ac maent ar gael yma.

Rydym wedi cynorthwyo’r Adran Addysg i gynnal rhai gweminarau, a cheir rhagor o wybodaeth amdanynt yma. Yn ogystal â hyn, rydym hefyd yn cynnal rhai gweminarau ar offer a darpariaeth E-ddysgu.