Diweddariadau i Vevox

Distance Learner Banner

Un o fanteision tanysgrifio i Offer Pleidleisio pwrpasol yw cael diweddariadau rheolaidd. Vevox yw Offer Pleidleisio pwrpasol y Brifysgol. Gallwch ei ddefnyddio i ychwanegu elfen o ryngweithio i’ch sesiynau addysgu yn ogystal â’ch cyfarfodydd.

Mae ein hadnoddau ar gyfer Vevox ar gael ar ein gweddalennau.

Dyma grynodeb o’r ychwanegiadau sydd ar gael y mis hwn:

 • Mae defnyddio LaTeX i greu cwestiynau mewn Polau yn golygu y gall cydweithwyr mewn disgyblaethau megis Mathemateg, Ffiseg, a Chyfrifiadureg ddefnyddio fformiwla wrth greu eu polau. Edrychwch ar daflen gymorth LaTeX Vevox i’ch helpu i osod eich polau.  
 • Gallu rhannu cyfrifoldebau cymedroli ar gyfer Cwestiwn ac Ateb gyda chyflwynydd arall. Gweler eu canllaw ar gyfer rhannu bwrdd Cwestiwn ac Ateb gyda chydweithiwr neu gymedrolwr i gael rhagor o wybodaeth.
 • Mae eglurhad ar gyfer atebion cywir yn eich galluogi i roi adborth ychwanegol i fyfyrwyr pan fyddant yn cael cwestiwn yn gywir. Gall hyn eich helpu i arbed amser wrth gynnal eich cwis. I gael crynodeb fideo, edrychwch ar gyfarwyddyd Vevox ar gyfer Cynnal Cwis.
 • Hidlo eich ymatebion ar gymylau geiriau cyn i chi eu cyflwyno’n ôl i’r dosbarth i sicrhau nad oes unrhyw beth nad ydych eisiau iddynt ei weld. Edrychwch ar eu fideo hyfforddi ar gyfer creu cymylau geiriau.
 • Gellir dangos canlyniadau o bolau fel rhifau yn ogystal â chanrannau nawr, sy’n golygu y gall cyfranogwyr gael syniad faint o bobl sydd wedi ymateb i’r cwestiynau. Erioed wedi defnyddio’r nodwedd bleidleisio yn Vevox o’r blaen? Edrychwch ar eu canllaw ar sut i greu pôl sylfaenol.

Mae Vevox yn integreiddio’n llawn â Teams, sy’n golygu y gallwch gynnal y sesiynau yn eich cyfarfodydd addysgu ar-lein a gall cyfranogwyr ymateb drwy ap Teams heb orfod rhoi cod 9 digid. Cewch ragor o wybodaeth yn ein Cwestiwn Cyffredin Sut mae defnyddio Vevox gyda Microsoft Teams.  

Rydym bob amser yn chwilio am astudiaethau achos felly os ydych chi’n defnyddio meddalwedd pleidleisio Vevox yn eich sesiwn addysgu e-bostiwch ni ar lteu@aber.ac.uk a rhowch wybod i ni sut yr ydych yn ei ddefnyddio.

Gellir gweld yr holl ddiweddariadau hyn ar flog Vevox Mehefin.

Lleoliad Swyddog Cymorth ac Effaith Cynadleddau yn yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

Shwmai bawb, Hector ydw i, myfyriwr ar fy mlwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio Gwleidyddiaeth Ryngwladol a’r Newid yn yr Hinsawdd. Rwy’n gyffrous i gael ymuno â thîm yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (yr Uned) am dair wythnos ar gyfer y Gynhadledd Addysgu Flynyddol 2021.

Cyn dechrau ar gwrs gradd yn Aberystwyth, bûm yn Weithiwr Cymorth i elusen Leonard Cheshire. Prif feysydd fy niddordebau yw datblygu cynaliadwy, gwleidyddiaeth y newid yn yr hinsawdd, a gwaith elusennol. Rwyf wedi gwirfoddoli deirgwaith gyda’r elusen datblygu cynaliadwy a arweinir gan ieuenctid, sef Raleigh International yn Nepal a Chosta Rica, yn rhan o’r rhaglenni ‘Expedition’ a’r Gwasanaeth Dinasyddion Rhyngwladol (International Citizen Service) a noddir gan y Llywodraeth. Rydw i’n credu’n gryf yn Amcanion Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig 2030 ac wastad yn chwilio am ffordd newydd o gyfrannu iddynt a’u cynorthwyo. Fel un o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth rwy’n aelod brwd o glwb Cerdded Aber ac fe fydda i’n cymryd hyfforddiant Arweinwyr Mynydd dros yr haf er mwyn gallu arwain teithiau i’r gymdeithas yn y dyfodol.

Yn ddiweddar rydw i wedi gweithio fel Stiward Zoom i Gynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Addysg Wyddonol. Fe wnes i fwynhau hynny’n fawr iawn felly pan welais i’r cyfle i ennill mwy o brofiad mewn swydd debyg gyda’r Uned, fe wnes gais amdani. Mae’r lleoliad yn rhan o raglen AberYmlaen 2021. Fy ngwaith fydd cynnig golwg o safbwynt myfyriwr ar yr amrywiol sgyrsiau a draddodir yn y gynhadledd. Trwy wneud lleoliad gyda’r Uned, rwy’n gobeithio datblygu fy sgiliau trefnu a dadansoddi ymhellach. Hefyd rydw i eisiau parhau i ennill profiad gwaith ymarferol a pherthnasol, ac mae’r lleoliad hwn yn gymorth gyda hyn.

Rwy’n teimlo fel myfyriwr nad ydyn ni byth yn sylweddoli’n union faint o waith a meddwl sy’n mynd i mewn i bob agwedd ar ein profiad o ddysgu, ac yn y cyfnod a dreuliais yn yr Uned mae hyn wedi dod yn hynod amlwg wrth weld yr holl waith gwych a wneir ganddynt. Mae gennym ddewis gwych ac eang o sgyrsiau i’w cynnig yn y gynhadledd eleni. Os nad ydych wedi gwneud hynny, cofiwch archebu eich lle, dydy hi ddim yn rhy hwyr! Gobeithio y caf eich gweld yno!

Beth sydd angen i ni ei ystyried wrth gynllunio ar gyfer addysgu yn 2021/22?

Mae bron yn amser paratoi ar gyfer addysgu yn 2021/22. Er bod llawer o ansicrwydd o hyd ynghylch yr hyn y byddwn yn gallu ei ddarparu, hoffem rannu rai pwyntiau gyda chi sy’n werth eu hystyried wrth gynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf. Mae’r pwyntiau hyn yn codi o’n myfyrdodau a’n profiadau o gefnogi staff a myfyrwyr dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf, yn ogystal ag ystyriaethau gan gydweithwyr ar draws y sector.

Sut fyddwn ni’n mesur i ba raddau mae myfyrwyr yn ymgysylltu?

Mae’r hyn mae ymgysylltiad myfyrwyr yn ei olygu a sut rydym ni’n ei fesur wedi newid dros y flwyddyn ddiwethaf. O’r blaen mae’n bosibl y byddem ni’n mesur ymgysylltiad myfyrwyr drwy edrych ar eu cyfranogiad yn ystod sesiynau wyneb yn wyneb neu fonitro eu presenoldeb. Ers i ni fod yn addysgu ar-lein, rydym ni efallai’n talu mwy o sylw i ystadegau Panopto, eu cyfranogiad mewn gweithgareddau rhyngweithiol ar Blackboard a sgwrsio yn Teams. Gall egluro’r hyn mae ymgysylltu’n ei olygu i chi a sut rydych chi am ei fesur mewn fformat cyflwyno sy’n debygol o fod yn newydd i chi a’ch myfyrwyr, eich helpu i werthuso eich dulliau a helpu myfyrwyr i ddeall yr hyn a ddisgwylir ganddynt (Love & El Hakim, 2020).

Beth fydd ei angen ar ein myfyrwyr?

Yn ystod y pandemig fe wyddom fod llawer o fyfyrwyr yn dioddef unigedd, yn astudio mewn amrywiol amgylcheddau cartref ac yn brwydro gyda gorbryder a chymhelliad. O hyn ymlaen bydd angen i ni roi ystyriaeth i hyn a chydbwyso’r angen cynyddol am oriau cyswllt a chymdeithasoli gydag arferion addysgegol gorau. Er na allwn edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf gyda sicrwydd, mae’n hanfodol ein bod yn darparu ymdeimlad o strwythur i’n myfyrwyr lle bo’n bosibl. Un o’r arferion gorau a bwysleisiwyd dros y misoedd diwethaf yw creu ‘mapiau’ sy’n dweud wrth y myfyrwyr beth sydd angen iddyn nhw ei wneud ac erbyn pryd. Thema arall sy’n ymddangos ar draws y sector yw adeiladu cymuned o ddysgwyr i fynd i’r afael ag unigedd.

Sut fyddwn ni’n rheoli disgwyliadau myfyrwyr?

Dyw rheoli disgwyliadau myfyrwyr byth yn hawdd a gall fod yn fwy heriol fyth dros y flwyddyn nesaf. Un ffordd o reoli disgwyliadau’n effeithiol yw drwy gynnal sgwrs barhaus gyda myfyrwyr a gallu addasu lle bo’n bosibl. Mae trin myfyrwyr fel partneriaid wrth gynllunio eu dysgu hefyd yn cynnwys esbonio pam ein bod yn eu haddysgu yn y ffordd a wnawn, hyd yn oed os nad dyma oedden nhw’n ei ddisgwyl. Yn olaf, mae sgaffaldio eu dysgu ym mha bynnag ffurf mae’n digwydd yn debygol o gynyddu eu boddhad.

Sut fydd ein rôl fel addysgwyr a gweithwyr addysg proffesiynol yn newid?

Mae dull yr ystafell ddosbarth wyneb i waered a hyrwyddwyd gan ein sefydliad yn ystod y flwyddyn academaidd hon yn newid dynameg grym yn yr ystafell ddosbarth. Mae’n caniatáu mwy o ddewis i fyfyrwyr o ran sut a phryd maen nhw’n dysgu. Mae hefyd yn gosod mwy o bwyslais ar diwtoriaid fel mentoriaid a hwyluswyr yn hytrach na darlithwyr. Yn y dyfodol, mae’n debygol y bydd y berthynas rhwng myfyrwyr a staff yn trawsnewid ymhellach. Fel y nodwyd yn gynt, gallai fod yn gyfle i weithio mewn partneriaeth gyda myfyrwyr, gan ganiatáu iddynt fod yn asiantau eu profiad dysgu eu hunain.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 27/6/2021

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein  

Adnoddau a chyhoeddiadau

Arall

Teaching Innovation & Learning Enhancement Network (TILE) Call For Best Practice Examples: teaching activity, assessment, and/or feedback approach, submit by 2/7/2021

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Astudiaethau Achos Offer Rhyngweithiol Blackboard – Byrddau Trafod

Mae’n bleser gennym gyflwyno’r astudiaeth achos gyntaf ar ddefnyddio offer rhyngweithiol Blackboard, sef defnyddio byrddau trafod gan Dr Martine Garland o Ysgol Fusnes Aberystwyth.

Roedd byrddau trafod felly yn ffordd o ail-greu’r drafodaeth y gallem fod wedi’i chael yn y dosbarth, ac yn sgil hynny fe gafwyd dros 900 o bostiadau yn ystod y semester.’

Pa offer ydych chi’n ei ddefnyddio a sut?

Rwy’n defnyddio byrddau trafod ar fodiwl marchnata craidd blwyddyn 1af gyda 97 o fyfyrwyr. Caiff y byrddau trafod eu defnyddio mewn ffordd strwythuredig iawn i roi cyfle i fyfyrwyr gymhwyso theori, model neu fframwaith y maen nhw newydd ddysgu amdano. Yn sgil y dull cyfunol y dechreuwyd ei ddefnyddio mewn ymateb i Covid-19, mi sylwais nad oedd myfyrwyr yn astudio’r cynnwys a recordiwyd yn ei drefn addas, ac nid yn yr wythnos y bwriadwyd iddynt astudio’r pwnc. Roedd hyn yn golygu ei bod yn anodd defnyddio’r sesiynau byw yn MS Teams i wneud ymarferion pwnc-benodol a chreu dadl gan nad oedd llawer o fyfyrwyr wedi astudio’r pwnc eto. Roedd byrddau trafod felly’n ffordd o ail-greu’r drafodaeth y gallem fod wedi’i chael yn y dosbarth, ac yn sgil hynny fe gafwyd dros 900 o bostiadau yn ystod y semester.

Pam wnaethoch chi ddefnyddio’r offer hwn?

Dewisais yr offer hwn gan ei fod yn rhwydd iawn ei ymgorffori yn y strwythur dysgu wedi’i recordio a chyfeirio myfyrwyr ato ar yr adeg berthnasol yn eu hastudiaethau. Roedd gan bob darlith a recordiwyd dri ‘phwynt trafod’ wedi’u cynllunio i gyflawni deilliannau dysgu yn ymwneud â chymhwyso dysgu. Ar ôl gweithio trwy gynnwys dysgu ar-lein ar bwnc, gofynnai’r pwynt trafod iddynt rannu eu profiad neu enghraifft berthnasol, a dechrau sgwrs ddyfnach am gymhwyso damcaniaeth i’r byd go iawn.

Sut wnaethoch chi gynllunio’r gweithgarwch hwn yn defnyddio’r offer hwn?

Yn PowerPoint y ddarlith a recordiwyd, defnyddiais eicon cyson i nodi trafodaeth, yna cynnwys cyfarwyddiadau y dylent oedi’r fideo, gwneud rhai nodiadau, yna pan fyddant wedi gorffen y ddarlith, mynd i’r ‘gofod trafod’ a rhannu eu meddyliau.

Mi wnes i hefyd ddefnyddio swyddogaeth y bwrdd trafod i osod a derbyn gweithgareddau ‘tasg gydweithredol’. Fe allen nhw ddarllen y briff ar frig yr edefyn, ac yna postio allbynnau eu grwpiau yn yr edefyn. Yr enw arno oedd ‘Safle cydweithredu’ ond defnyddio offer y bwrdd trafod yr oedd.

Beth yw barn myfyrwyr am yr offer hwn?

Rwy’n credu ei fod yn gymysg, wnaeth rhai myfyrwyr ddim cymryd rhan o gwbl, er i’r mwyafrif wneud hynny (cofiwch eu bod yn cael marciau am gymryd rhan ac ymgysylltu). Cyfeiriodd sawl myfyriwr at y byrddau trafod yn eu hadborth yn yr holiadur gwerthuso modiwl:

“Roeddwn i wrth fy modd â’r modiwl hwn. Roedd yr athrawes yn rhagorol, ac roedd hi’n glir ei ffocws trwy gydol y modiwl. Y bwrdd trafod oedd rhan orau’r modiwl gan ei fod yn rhoi lle inni gymhwyso’r damcaniaethau. Drwyddi draw, un o’r modiwlau gorau yn fy mlwyddyn gyntaf.”

“Gyda phopeth oedd yn digwydd, mae’r modiwl hwn wedi cael ei redeg yn dda iawn y semester hwn. Mae llawer o gynnwys ar-lein i’w wneud ac mae’r fforymau i fyfyrwyr drafod y pynciau dan sylw wedi ei wneud yn fodiwl difyr iawn.”

A oes gennych unrhyw awgrymiadau i bobl sydd eisiau defnyddio’r offer hwn?

Dylech ei gwneud hi’n glir iawn beth rydych chi’n gofyn iddyn nhw ei wneud a ble gallan nhw ddod o hyd iddo. Anogwch y myfyrwyr i lwytho rhith-ffurf (avatar) fel nad yw’r drafodaeth mor ddi-wyneb. Yn sicr ar gyfer modiwlau blwyddyn 1, ystyriwch ddyfarnu marciau am gymryd rhan ac ymgysylltu â phethau fel byrddau trafod, wici ac ati. Mae adroddiadau Blackboard yn rhoi ffordd gyflym a hawdd i chi weld pwy sy’n gwneud beth, ble a phryd.

Diolch o galon i Dr Martine Garland am rannu’r astudiaeth achos hon. Os hoffech ddysgu rhagor am fwrdd trafod, edrychwch ar bostiad Offer Blackboard ar gyfer Gwaith Grŵp (Blog-bost 4): Trafodaethau a’r cwestiynau a holir yn aml am fyrddau trafod.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 16/6/2021

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein  

Adnoddau a chyhoeddiadau

Arall

Teaching Innovation & Learning Enhancement Network (TILE) Call For Best Practice Examples: teaching activity, assessment, and/or feedback approach, submit by 2/7/2021

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Pa feddalwedd a allaf ei ddefnyddio i addysgu?

Er bod darpariaeth ein huned yn canolbwyntio ar gefnogi offer craidd megis Blackboard, Turnitin, Panopto ac MS Teams,  mae’r rhestr o’r meddalwedd sydd ar gael i staff PA yn llawer hirach.

Yn ddiweddar rydym wedi prynu meddalwedd pleidleisio’r Brifysgol – Vevox a all fod yn ychwanegiad ardderchog i’r offer yr ydych yn eu defnyddio eisoes. Yn ystod y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol (archebu lle ar y gynhadledd)) bydd ein rheolwr cyfrif Vevox, Joe Probert yn egluro sut y gellir defnyddio Vevox ar gyfer gweithgareddau dysgu. Ddydd Mercher, byddwn hefyd yn cael cyfle i ymuno â gweminar ar sut i ddefnyddio Vevox yn eich ystafell ddosbarth hybrid. Os hoffech weld sut mae Vevox wedi cael ei ddefnyddio gan sefydliadau eraill, gallwch hefyd edrych ar yr astudiaethau achos hyn.

Offer arall yr ydym wedi ysgrifennu amdano o’r blaen yw Padlet sy’n rhad ac am ddim ac yn cael ei ddefnyddio’n eang ar draws y sector. Edrychwch ar ein blogbost blaenorol sy’n cynnwys rhai syniadau ar sut y gallai gael ei ddefnyddio i addysgu. Mae yna hefyd recordiad o gyflwyniad ar Padlet gan Danielle Kirk a gyflwynwyd yn ystod y 7fed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol.

Yn seiliedig ar ddarganfyddiadau’r Arolwg Mewnwelediad Digidol rydym hefyd wedi cyhoeddi rhestr o  offer digidol ac apiau defnyddiol ar gyfer dysgu. Efallai yr hoffech argymell y rhain i’ch myfyrwyr drwy rannu’r neges hon â hwy neu eu cyfeirio at offer penodol a fydd yn eu helpu gyda’r hyn y maent ei angen.

Os ydych chi’n penderfynu defnyddio unrhyw feddalwedd trydydd parti ar gyfer dysgu ac addysgu, mae yna rai ystyriaethau i’w gwneud i’ch cadw chi a’ch myfyrwyr yn ddiogel ar-lein.

Gweler: Defnyddio Meddalwedd Trydydd Parti ar gyfer Dysgu ac Addysgu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch defnyddio meddalwedd wrth addysgu, cysylltwch â ni ar lteu@aber.ac.uk.

Mewnwelediad Digidol 2018/19: Offer digidol ac apiau defnyddiol ar gyfer dysgu

Yn arolwg Mewnwelediad Digidol 2018/19 gwnaethom ofyn i fyfyrwyr roi enghreifftiau o’r offer digidol sy’n ddefnyddiol iawn ar gyfer dysgu yn eu barn hwy. Rydym am rannu rhai o’r enghreifftiau ar ein blog.

Mynediad i wasanaethau e-ddysgu craidd PA

Ymchwil

 • Endnote – meddalwedd rheoli cyfeirnodau (am ddim i’w lawrlwytho i staff a myfyrwyr PA)
 • Mendeley – meddalwedd rheoli cyfeirnodau a rhwydwaith ymchwilwyr

Trefnu a monitro eich cynnydd

 • ApAber– gwirio eich amserlen, gweld pa gyfrifiaduron sydd ar gael ar y campws, gweld balans eich Cerdyn Aber, edrych ar amserlenni bysiau lleol a llawer mwy
 • GradeHub – offer i olrhain eich cynnydd a rhagfynegi pa farciau sydd eu hangen arnoch i gael eich gradd
 • Asana – rhaglen ar y we a dyfeisiau symudol a luniwyd i helpu timau i drefnu, olrhain a rheoli eu gwaith
 • MyStudyLife – yn anffodus mae’r gwasanaeth hwn yn dod i ben ond rhowch gynnig ar myHomework (ap) yn lle hynny, bydd yn eich helpu i drefnu eich llwyth gwaith

Cymryd nodiadau

Astudio’n well

 • Forest App – ap i’ch helpu i gadw draw o’ch ffôn clyfar a chanolbwyntio ar eich gwaith
 • GetRevising – offer adolygu
 • Anki – meddalwedd ar gyfer creu cardiau fflach
 • Study Blue – cardiau fflach ar-lein, cymorth gyda gwaith cartref a datrysiadau gwerslyfrau
 • Quora – llwyfan i ofyn cwestiynau a chysylltu â phobl sy’n cyfrannu mewnwelediad unigryw ac atebion o safon
 • Memrise – llwyfan iaith sy’n defnyddio cardiau fflach fel cymhorthion cofio, ond sydd hefyd yn cynnig cynnwys a grëwyd gan ddefnyddwyr ar amrywiaeth eang o bynciau eraill
 • GeoGebra – rhaglen geometreg, algebra, ystadegau a chalcwlws ryngweithiol
 • KhanAcademy – cyrsiau, gwersi ac ymarferion ar-lein rhad ac am ddim
 • Tomato Timers – Mae ‘Techneg Pomodoro’ yn ddull o reoli amser, mae’r dechneg yn defnyddio amserydd i dorri’r gwaith yn gyfnodau, fel rheol 25 munud o hyd, wedi’u gwahanu gan egwyliau byr

Gweminar Vevox: Sut i ddefnyddio Vevox yn eich ystafell ddosbarth hybrid

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld nifer ohonoch yn ein cynhadledd dysgu ac addysgu flynyddol – yr eilwaith i ni ei chynnal ar-lein.

Rydym wedi gwneud newid bach i’r trefniadau. Ar 30 Mehefin, 2yp – 2.45yp, byddwn yn cysylltu â gweminar Vevox ar sut i ddefnyddio meddalwedd pleidleisio Vevox mewn ystafell ddosbarth hybrid:

Yn y weminar ryngweithiol hon, byddwn yn trafod sut y gellir defnyddio Vevox mewn dosbarthiadau hybrid i gynorthwyo dysgu gweithredol beth bynnag fo lleoliad eich myfyrwyr. Yn ymuno â ni ar y panel mae Carol Chatten, Swyddog Datblygu Technoleg Dysgu ym Mhrifysgol Edge Hill, Dr. Robert O’Toole, Cyfarwyddwr Cynnydd a Phrofiad Myfyrwyr NTF, Cyfadran Celf Prifysgol Warwick a Carl Sykes SFHEA, Uwch Dechnolegydd Dysgu CMALT ym Mhrifysgol De Cymru.

Byddwn yn ceisio rhannu storiâu llwyddiant cwsmeriaid ac enghreifftiau i ddangos sut y gall Vevox gefnogi amgylchedd dysgu cymysg a sut y gallwch amlhau ymgysylltiad, rhyngweithiad ac adborth myfyrwyr mewn lleoliad hybrid. Fe edrychwn ar y thema o amlbwrpasedd a pha mor bwysig yw hyn i allu darparu gwir brofiad dysgu cynhwysol.

Gallwch archebu lle ar-lein i fynychu’r gynhadledd: https://aber.onlinesurveys.ac.uk/pagda2021

Mae ein rhaglen lawn ar-gael ar-lein.

Gallwch ddarllen mwy am Vevox, ein meddalwedd pleidleisio a brynwyd yn ddiweddar: https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/elearning/offerpleidleisio/

Symud eich Darlithoedd (PowerPoint) Ar-lein: Gweithdy Kate Exley

Mae’n bleser gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu gyhoeddi gweithdy ar-lein arbennig a gynhelir gan Dr Kate Exley ddydd Mercher 7 Gorffennaf am 10yb.

Bydd y gweithdy yn ddefnyddiol i gydweithwyr sy’n addasu a throsglwyddo eu darlithoedd traddodiadol ar gyfer dysgu ar-lein.

Archebwch eich lle ar-lein [link]:

https://stafftraining.aber.ac.uk/sd/list_courses.php

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael felly archebwch cyn gynted â phosibl.

Trosolwg o’r Sesiwn:

Mae nifer o gydweithwyr wedi bod yn addysgu’n gyfunol neu ar-lein ers nifer o flynyddoedd ond mae pandemig Covid wedi golygu ei bod yn rhaid i ni gyd ddarparu llawer o’n dysgu ac addysgu o bell. Mae hyn wedi golygu symud ein darlithoedd, a draddodwyd o’r blaen mewn darlithfeydd ac ystafelloedd dosbarth mawr, i lwyfannau ar-lein. Mae’r cyflymder y mae’r newid mawr hwn wedi digwydd yn ei hun wedi achosi heriau sylweddol i staff a myfyrwyr fel ei gilydd. Mae’r gweithdy cyfunol hwn yn bwriadu darparu cyfarwyddyd, enghreifftiau a fforwm i gydweithwyr rannu eu profiadau a’u syniadau ar gyfer gwella’r ddarpariaeth hon.

Cyflwynir y gweithdy mewn dwy ran:

 • Bydd cyfres o 3 fideo byr ar gael ar neu cyn 30 Mehefin 2021 a dylid eu gwylio’n annibynnol cyn ymuno â’r fforwm drafod – oddeutu 45 munud o astudio annibynnol.
 • Fforwm drafod a gynhelir ar Teams ar 7 Gorffennaf, ble bydd gan gyfranogwyr gyfle i ofyn cwestiynau, rhannu profiadau a thrafod y pwnc – 1 awr o hyd.

Erbyn diwedd y ddwy awr, dylech allu:

 • Ystyried diben y ddarlith ar-lein yn ystod pandemig Covid
 • Trafod amrywiaeth o faterion dylunio ymarferol wrth symud darlithoedd ar-lein
 • Rhannu profiadau a syniadau gyda chydweithwyr ‘yn yr un cwch’
 • Dechrau cynllunio eich camau nesaf a beth y gallwch ei roi ar waith o ganlyniad i’r gweithdy

Mae’r gweithdy hwn wedi’i fapio’n bennaf i A2, A5, K2, K3 ar yr UKPSF. 

Read More