Pam a sut yr ydym yn rheoli cofrestriadau Blackboard

Un o’r ymholiadau mwyaf cyffredin a gawn yw gan bobl nad ydynt wedi’u cofrestru ar fodiwlau yn Blackboard. Ein hateb safonol yw y dylai’r staff a myfyrwyr fod wedi’u cofrestru ar y modiwl yng nghofnod y modiwl yn AstRA. Ar ôl gwneud hyn, dylai gymryd tua awr i’r cofrestriad gyrraedd Blackboard.

Ond gwyddom fod adegau o hyd pan fo myfyrwyr a staff yn cael eu hychwanegu i fodiwlau â llaw. Hoffem leihau hyn gymaint â phosibl, felly mae angen i ni ddeall pryd a sut mae hyn yn digwydd. Bydd ein harolwg byr yn ein helpu i wneud hyn. Bydd canlyniadau’r arolwg hwn yn ein helpu i weld a oes angen gwneud newidiadau i’n prosesau er mwyn ei gwneud hi’n haws i bawb sydd angen bod ar fodiwl gael mynediad yn gyflym a hawdd.

Gall fod yn demtasiwn ychwanegu rhywun i fodiwl â llaw, yn arbennig os ydych ar frys, neu’n methu dod o hyd i rywun a all wneud y newid ar eich rhan. Fodd bynnag, mae sawl rheswm pam ein bod yn cymryd ein holl gofrestriadau o’r un ffynhonnell:

 1. Mae’n bosibl gweld yn glir pwy sydd â mynediad i fodiwl. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer cofrestriadau staff oherwydd mae gan staff fynediad i farciau a manylion myfyrwyr. Os caiff ein holl gofnodion eu cymryd o AStRA, gwyddom, os oes gan rywun fynediad i fodiwl, bod eu cofrestriad wedi cael ei gymeradwyo. Hefyd, mae yna wiriadau o fewn AStRA sy’n gwneud yn siŵr mai dim ond manylion adnabod staff sy’n gallu cael caniatâd addysgu ar gyfer modiwl. Mae hyn yn osgoi camgymeriadau gyda manylion mewngofnodi neu gamgymeriadau teipio a allai olygu bod myfyrwyr yn cael mynediad i raddau (er enghraifft) yn ddamweiniol.
 2. Mae myfyrwyr yn cael mynediad i’r modiwlau y maent wedi’u cofrestru arnynt yn unig. Er ein bod yn annog y myfyrwyr i wirio eu Cofnod Myfyriwr, yn aml byddant yn mynd yn ôl y modiwlau y maent wedi’u cofrestru arnynt yn Blackboard. Felly, os yw myfyriwr wedi cael ei ychwanegu i fodiwl yn Blackboard â llaw, ond heb gofrestru’n iawn yn y cofnod myfyriwr, gallai hyn achosi pob math o broblemau. Yn arbennig wrth gyrraedd cyfnod y byrddau arholi.
 3. Gellir ailadeiladu cofrestriadau os oes angen. Os oes problem â Blackboard, gallwn ailadeiladu caniatâd i fodiwlau’n gyflym a hawdd gan fod ffynhonnell ganolog iddynt. Ni fydd unrhyw gofrestriadau â llaw wedi’u cynnwys yn y broses hon a gallai olygu oedi cyn cael mynediad.

Os ydych chi’n ychwanegu staff neu fyfyrwyr i fodiwlau â llaw (neu’n gofyn i rywun arall wneud ar eich rhan) gofynnwn i chi roi rhai munudau o’ch amser i gwblhau ein harolwg.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 22/2/2021

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.        

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Dyddiau cau galwad am gynigion – Cynhadledd Fer: Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm

Ar Ddydd Iau 25ain o Fawrth, bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn cynnal yr ail o Gynadleddau Byr yr Academi eleni, a hynny ar-lein. Y thema fydd ‘Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm’, a byddwn yn ymchwilio i’r cysylltiadau rhwng lles a dysgu a sut y gall hyn helpu i gynyddu llwyddiant myfyrwyr a staff.

Y tri phrif edefyn ar gyfer y Gynhadledd Fer fydd:

 • Adnabod y rhwystrau o ran lles myfyrwyr
 • Meithrin gwytnwch mewn myfyrwyr
 • Annog myfyrwyr i ffynnu

Rydym yn chwilio am gynigion gan staff, cynorthwywyr addysgu ôl-raddedig a myfyrwyr, i roi cyflwyniadau, arddangosiadau, gweithdai a thrafodaethau ar eu harferion presennol o ran datblygu lles yn y cwricwlwm. Hyd yn oed os nad yw eich cynnig yn cyd-fynd yn union â’r edefynnau uchod, croesawn gynigion perthnasol eraill.

Os hoffech gyflwyno cynnig i’r Gynhadledd Fer, llenwch y ffurflen ar-lein hon cyn Dydd Gwener 26 Chwefror.

Gallwch gofrestru i fynychu’r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at udda@aber.ac.uk.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 15/2/2021

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.        

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Siaradwyr Allanol: Cynhadledd Fer: Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm

' Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm’

Fel y cyhoeddwyd yr wythnos ddiwethaf, ddydd Iau 25th Mawrth, bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn cynnal ail Gynhadledd Fer y flwyddyn academaidd. Y thema fydd Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm’, fydd yn ymchwilio i’r cysylltiadau rhwng lles a dysgu a sut y gall hyn helpu i gynyddu llwyddiant myfyrwyr a staff.

Rydym ni’n falch i gyhoeddi bod dau siaradwr allanol rhagorol wedi derbyn ein gwahoddiadau i gyflwyno yn ystod y gynhadledd:

Ffynnu yn Aberystwyth – Rhoi Addysg Gadarnhaol ar Waith

Addysg Gadarnhaol yw plethu addysgu ar gyfer canlyniadau academaidd ac ar gyfer lles a datblygu cymeriad er mwyn galluogi’r dysgwr i ffynnu. Mae dechrau ar gwrs astudio academaidd, boed ar lefel israddedig neu uwchraddedig, llawn amser neu ran amser, yn ddigwyddiad bywyd pwysig a all effeithio ar iechyd meddwl a lles. Mae’r flwyddyn academaidd hon wedi bod yn wahanol i unrhyw un arall ac mae ffocws pendant ar les myfyrwyr a staff – y rhai sydd yn addysgu a’r rhai nad ydynt yn addysgu – yn bwysicach nag erioed.

Yn y sesiwn hynod ryngweithiol hon, bydd cyfranogwyr yn dysgu am elfennau allweddol seicoleg gadarnhaol yng nghyd-destun addysg uwch, gan gynnwys:

 • Pwysigrwydd perthnasoedd cadarnhaol
 • Defnyddio cryfderau cymeriad wrth addysgu, adborth a datblygu staff
 • Sut gall persbectifau amser ddylanwadu ar gymhelliant

Bydd staff Prifysgol Aberystwyth yn y sesiwn hon yn cael cyfle i archwilio sut y gall eu harferion dyddiol gefnogi lles eu myfyrwyr, eu cydweithwyr a nhw eu hunain. Bydd y sesiwn yn cynnwys elfennau o adfyfyrio, trafod ac ymarfer gweithgareddau sy’n cefnogi lles. Er y bydd y ffocws yn bennaf ar gefnogi lles myfyrwyr, mae hyn ar ei orau pan fydd staff hefyd yn iach.

Bydd y sesiwn felly hefyd yn cynnig cyfle i’r cyfranogwyr ddatblygu eu strategaethau lles eu hunain ac ystyried sut y gall systemau a gweithdrefnau’r Brifysgol fod yn sail i ddiwylliant o les.

Read More

E-ddysgu Uwch: Sesiynau Hyfforddi Offer Rhyngweithiol Blackboard

Distance Learner BannerMae’n bleser gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu gynnal ein sesiynau hyfforddi E-ddysgu Uwch eto’r semester hwn.

Mae sesiwn wedi’i threfnu ar gyfer pob un o Offer Rhyngweithiol Blackboard: Byrddau Trafod, Wicis, Profion a Chwisiau, a Chyfnodolion a Blogiau. Yn ogystal â hyn, mae gennym nifer o weithdai Cyfrwng Cymraeg ar ‘Beth allaf ei wneud gyda Blackboard?’ yn ogystal â rhagor o gyfleoedd DPP.

Mae Offer Blackboard yn hynod o amlbwrpas a gellir eu haddasu ar gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau dysgu gwahanol: o asesu ffurfiannol ac adolygol i adeiladu cymuned ddysgu ar-lein a chyfoed, o weithgareddau myfyriol i greu adnoddau. Yn yr un modd â’r holl ddysgu trwy gyfrwng technoleg, yr allwedd yw dyluniad y gweithgaredd a sut y caiff ei gysylltu â’r canlyniadau dysgu. Mae rhoi’r anghenion dysgu yn gyntaf a dewis yr offer mwyaf priodol yn golygu ymgysylltiadau ystyrlon â’r dasg.

Cynlluniwyd y sesiynau hyn mewn modd sy’n rhoi blaenoriaeth i gynllun dysgu’r gweithgaredd yn ogystal â’r greadigaeth dechnegol. Bydd y cyfranogwyr yn cael cyfle yn y sesiynau hyn i gynllunio gweithgaredd dysgu gan ddefnyddio’r offer perthnasol, a darperir yr awgrymiadau a’r fideos technegol i ddefnyddio’r offer yn y dull gorau o fewn eu haddysgu.

Isod ceir y dyddiadau a’r amseroedd:

DyddiadSesiwn
22.02.2021Dylunio a Defnyddio Byrddau Trafod Blackboard
26.02.2021Beth allaf ei wneud gyda Blackboard?
03.03.2021Dylunio a Defnyddio Wicis ar gyfer Gweithgareddau Cydweithredol Ar-lein
11.03.2021Creu Profion a Chwisiau yn Blackboard
17.03.2021Defnyddio Cyfnodolion a Blogiau Blackboard ar gyfer Gweithgareddau Dysgu
22.03.2021Beth allaf ei wneud gyda Blackboard?

Gallwch weld ein rhestr lawn o DPP ac archebu eich lle ar-lein: https://stafftraining.aber.ac.uk/sd/list_courses.php.

Cynlluniwyd ein holl sesiynau i gael eu cynnal ar-lein drwy Teams. Anfonir gwahoddiad calendr i chi gyda dolen i’r sesiwn o flaen llaw.

Cynhadledd Fer: Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm (Galwad am gynigion)

Ar Ddydd Iau 25ain o Fawrth, bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn cynnal yr ail o Gynadleddau Byr yr Academi eleni, a hynny ar-lein. Y thema fydd ‘Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm’, a byddwn yn ymchwilio i’r cysylltiadau rhwng lles a dysgu a sut y gall hyn helpu i gynyddu llwyddiant myfyrwyr a staff.

Y tri phrif edefyn ar gyfer y Gynhadledd Fer fydd:

 • Adnabod y rhwystrau o ran lles myfyrwyr
 • Meithrin gwytnwch mewn myfyrwyr
 • Annog myfyrwyr i ffynnu

Rydym yn chwilio am gynigion gan staff, cynorthwywyr addysgu ôl-raddedig a myfyrwyr, i roi cyflwyniadau, arddangosiadau, gweithdai a thrafodaethau ar eu harferion presennol o ran datblygu lles yn y cwricwlwm. Hyd yn oed os nad yw eich cynnig yn cyd-fynd yn union â’r edefynnau uchod, croesawn gynigion perthnasol eraill.

Os hoffech gyflwyno cynnig i’r Gynhadledd Fer, llenwch y ffurflen ar-lein hon cyn Dydd Gwener 26 Chwefror.

Gallwch gofrestru i fynychu’r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at udda@aber.ac.uk.