UKCGE Fframwaith Ymarfer Goruchwyliol Da – wedi’i lansio yn ddwyieithog yn y Brifysgol

Mae Prifysgol Aberystwyth yn lansio’r broses fewnol ddwyieithog ar gyfer Fframwaith Ymarfer Goruchwyliol Da Cyngor y DU dros Addysg i Raddedigion. Gellir dod o hyd i fersiwn Gymraeg a Saesneg o’r fframwaith drwy’r ddolen hon.

“Mae’r Fframwaith Ymarfer Goruchwyliol Da yn cydnabod, am y tro cyntaf ar lefel genedlaethol, y set eang, hynod gymhleth a heriol o rolau a gyflawnir gan oruchwylwyr ymchwil modern.” Gwefan Cyngor y DU dros Addysg i Raddedigion.

Datganiad gan Yr Athro Colin McInness, Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi):

“Gall goruchwylio myfyrwyr ymchwil fod yn un o’r pethau mwyaf boddhaus a wnawn fel cymuned academaidd, ond yn un o’r pethau anoddaf hefyd. Mae’r heriau hyn yn effeithio ar bawb ohonom ni o bryd i’w gilydd, ac yn dal i ymffurfio wrth i ymarfer, dulliau a gwybodeg ymchwil ddatblygu. Bydd y Fframwaith hwn yn rhoi’r adnoddau a’r hyder i’n cymuned ymchwil ni yn Aberystwyth gael parhau gyda’n harferion goruchwylio ardderchog a chefnogi ein Myfyrwyr ymchwil.”

Mae Annette Edwards, o’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a Reyer Zwiggelaar, Pennaeth Ysgol y Graddedigion, yn cydweithio ar ran y Brifysgol, er mwyn marchnata a datblygu dealltwriaeth o’r fframwaith hwn. Bydd proses fewnol ar gael i bawb sydd â diddordeb mewn ymgeisio am yr achrediad hwn. Ewch i’r dudalen we hon am fwy o wybodaeth ac i fynegi diddordeb mewn gwneud cais trwy’r ffurflen ar-lein.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus: Sesiynau Hanfodion E-ddysgu ym mis Ionawr 2021 – Beth sydd ymlaen?

Dyma drosolwg o’r sesiynau Hanfodion E-ddysgu y mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn eu cynnig i staff y Brifysgol yn ystod mis Ionawr. Cynigir sesiynau drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg a bydd sesiynau cyfrwng Cymraeg yn ymddangos â theitlau Cymraeg isod ac ar y wefan hyfforddi staff.

DyddiadTeitlAmserManylion
06-01-2021E-learning Essentials: Introduction to Blackboard (L & T: Online)15:00 - 16:00Manylion
07-01-2021E-learning Essentials: Introduction to Turnitin (L & T: Online)11:00 - 12:00Manylion
08-01-2021E-learning Essentials: Introduction to Panopto (L & T: Online)14:00 - 15:00Manylion
11-01-2021E-learning Essentials: Introduction to Component Marks Transfer (L & T: Online)11:00 - 12:00Manylion
12-01-2021Hanfodion E-ddysgu: Cyflwyniad i Blackboard, Panopto a Turnitin (D & A: Ar-lein)10:00 - 11:30Manylion
14-01-2021E-learning Essentials: Moving to Online Teaching (L & T: Online)10:00 - 11:30Manylion
15-01-2021E-learning Essentials: Using MS Teams for Learning and Teaching Activities (L & T: Online)11:00 - 12:00Manylion
18-01-2021Hanfodion E-ddysgu: Defnyddio MS Teams a symud i Addysgu Ar-lein (D & A: Ar-lein)14:00 - 15:30Manylion

Am restr lawn o’r holl sesiynau yn ystod y tymor ac i archebu lle ar unrhyw gwrs, ewch i’r wefan hyfforddi staff. Byddwn ni hefyd yn rhedeg cyfres o sesiynau E-ddysgu Uwch tymor nesaf ac fe gyhoeddwn wybodaeth bellach am y rhain yn y flwyddyn newydd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw un o’n sesiynau, mae croeso i chi anfon e-bost at udda@aber.ac.uk.

Gan bawb o’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu, hoffwn ddiolch o galon i chi am gefnogi ein gwaith drwy gydol y flwyddyn, a hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!

Strategaethau er mwyn Ysgogi Ymroddiad i Ddysgu Ar-lein – myfyrdodau o’r Fforwm Academi ddiwethaf yn Semester

Ar gyfer y Fforwm Academi ddiwethaf yn Semester Un gwnaethom ddewis un o’r pynciau mwyaf cyffredin a godir gan staff dysgu; sef sut mae ysgogi myfyrwyr, yn arbennig yng nghyd-destun dysgu ar-lein?

decorative image

Yn rhan gyntaf y semester cafwyd trafodaeth gyffredinol a ddechreuodd wrth fyfyrio ar bryd yr ydym ni’n teimlo wedi’n hysgogi fwyaf, ac amlygwyd ffactorau megis: 

 • Os oes pwysau allanol (dyddiad cau)
 • Os yw’n bleserus
 • Os yw’n ymwneud â phobl eraill
 • Os nad yw’r tasgau’n anodd, pwysig neu amlochrog
 • Os ydych chi’n cael adborth cadarnhaol

Gwnaeth y rhai a fynychodd hefyd rannu eu strategaethau ar gyfer cynnal eu hysgogiad  :

 • Newid rhwng tasgau
 • Torri prosiectau mawr yn dasgau llai
 • Gofyn i’ch hun pam mae angen i chi wneud y gwaith?
 • Cwblhau tasg fach, rwydd a defnyddio’r ysgogiad a’r ymdeimlad o lwyddiant a ddaw yn sgil hynny i weithio ar rywbeth arall
 • Cwyno llai am orfod gwneud y dasg a mynd ati i’w gwneud
 • Defnyddio rhestrau a gallu croesi pethau allan
 • Gosod targedau realistig
 • Gofalu amdanoch chi eich hun (ceisio ystyried y gwaith o fewn persbectif ehangach)

Read More

Nodwedd NEWYDD – Ystafelloedd Trafod yn MS Teams

[:cy]Mae un o’r nodweddion mwyaf disgwyliedig MS Teams wedi cyrraedd o’r diwedd…. Ystafelloedd Trafod (Breakout Rooms)! Mae ystafelloedd trafod yn caniatáu i drefnwyr cyfarfodydd greu ac enwi hyd at 50 o ystafelloedd ar wahân, mewn cyfarfodydd sydd wedi’u hamserlennu ac o fewn cyfarfodydd ‘meet now’. Gall trefnwyr yna benodi mynychwyr i’r ystafelloedd hynny naill ai’n awtomatig neu â llaw.

Byddwn yn rhyddhau canllawiau ar sut i greu a rheoli ystafelloedd trafod (i staff) a sut i gymryd rhan o fewn ystafelloedd trafod (i fyfyrwyr) yr wythnos nesaf. Am y tro, dyma ganllaw gan Microsoft ar sut i greu a rheoli ystafelloedd trafod o fewn Teams.

Breakout Room Icon

Sut mae’r eicon ar gyfer ystafelloedd trafod yn edrych?
Mae’r eicon ar gyfer ystafelloedd trafod wedi’i arddangos fel dau flwch (fel y nodir isod o fewn y blwch glas). Dylai hyn ymddangos ar eich bar rheoli.

Pam na allaf weld yr eicon hwn?
Os na allwch weld yr eicon hwn, mae dau reswm tebygol:

 1. 1. Dim ond trefnwyr cyfarfodydd all greu a rheoli ystafelloedd trafod. Os nad chi yw trefnydd y cyfarfod, yna ni fyddwch yn gallu creu a rheoli ystafelloedd trafod o fewn Teams ac ni fyddwch chwaith yn gallu gweld yr eicon yn ystod y cyfarfod hwnnw.
 2. Efallai fod MS Teams heb ddiweddaru’n awtomatig. I wneud hyn eich hun, cliciwch ar eich delwedd yng nghornel dde uchaf y sgrin (gweler y blwch melyn ar y ddelwedd isod) ac yna dewiswch ‘

Check for Updates ‘ (gweler y blwch oren).

Settings bar in Teams


Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am sut i ddefnyddio Teams, cysylltwch â Gwasanaethau Gwybodaeth (gg@aber.ac.uk).

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 9/12/2020

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd - Dysgu ac Addysgu
Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd – Dysgu ac Addysgu

Fel darlithydd ym maes dysgu ac addysgu sy’n gyfrifol am y TUAAU, rwy’n cadw llygad am adnoddau newydd i gynorthwyo ein staff i ddysgu’n effeithiol ar-lein. Mae hyn yn cynnwys gweminarau allanol, pecynnau cymorth, cyhoeddiadau ac adnoddau eraill. Oherwydd bod dysgu gweithredol yn cael blaenoriaeth ar agenda’r Brifysgol, rwy’n hynod o awyddus i rannu canllawiau ar gyfer symud dysgu gweithredol ar-lein.   Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.      

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Pam a sut y dylid helpu myfyrwyr i fyfyrio ar yr hyn y maent yn ei ddysgu?

[:cy]Yn yr Academi Arddangos nesaf eleni, roeddem yn edrych ar pam a sut y dylid helpu myfyrwyr i fyfyrio ar yr hyn y maent yn ei ddysgu. Cododd ein trafodaeth o’r ymgais i ddiffinio ystyr myfyrio.  Drwy ddefnyddio’r feddalwedd pleidleisio, casglwyd syniadau cychwynnol y rhai oedd yn bresennol, oedd yn cyffwrdd ar wahanol agweddau ar fyfyrio gan gynnwys dysgu, herio rhagdybiaethau, sylwi, gwerthuso a meddwl am weithred.

What is reflection? learning, self-actualisation, challenging assumptions, developing, thinking about an action, mindfulness, evaluating, noticing, thinking, making sense, pondering, process, evaluating

“Yn syml, mae myfyrio yn ymwneud â hyrwyddo ymagweddau dwys a lleihau ymagweddau arwynebol at ddysgu” (Hinett, 2002 fel y’i dyfynnir yn Philip, 2006,t. 37). Mae’r myfyrwyr sy’n mabwysiadu ymagwedd fwy arwynebol at ddysgu a myfyrwyr nad oes ganddynt lawer o ddiddordeb yn y pwnc yn fwy tebygol o edrych ar unrhyw asesiad fel modd o gyrraedd y nod yn unig. Fodd bynnag, mae’r myfyrwyr sy’n mabwysiadu ymagwedd ddofn, sy’n ymroddedig i ddeall y pwnc, a’r rhai sy’n rhoi’r amser i feddwl am yr adborth yn llawer mwy tebygol o berfformio’n well yn y dyfodol. Y gwahaniaeth rhwng y ddwy ymagwedd (arwynebol a dwfn) yw bod y dysgwr ‘dwfn’ yn myfyrio ar brofiad. Mae myfyrio hefyd yn ffordd o gael myfyrwyr i sylweddoli mai tynnu ar brofiadau bywyd yw hanfod dysgu, ac nad yw dysgu’n rhywbeth sy’n digwydd yn y ddarlithfa’n unig. Mae’n helpu myfyrwyr i feddwl am beth, pam a sut maen nhw’n dysgu a deall bod hyn yn effeithio ar eu llwyddiant (Philip, 2006).

Fel yr ailadroddir gan Race (2002 fel y’i dyfynnir yn Philip, 2006, t.37): “Mae myfyrio yn dwysáu’r dysgu. Mae’r weithred o fyfyrio yn un sy’n peri inni wneud synnwyr o’r hyn yr ydym wedi ei ddysgu, pam ein bod wedi ei ddysgu a sut y digwyddodd y cynnydd penodol hwnnw yn ein dysg. Hefyd, mae myfyrio yn golygu cysylltu un cynnydd o ran dysg â safbwynt ehangach y dysgu – gan agosáu at weld y darlun ehangach.  Mae myfyrio yr un mor ddefnyddiol pan fo’r dysgu wedi bod yn aflwyddiannus – mewn achosion o’r fath gall myfyrio daflu goleuni ar yr hyn a allai fod wedi mynd o’i le â’n dysgu, a sut y gallem osgoi’r maglau yr ydym bellach yn gyfarwydd â hwy o hyn ymlaen. Yn bennaf oll, fodd bynnag, cydnabyddir fwyfwy fod myfyrio yn sgil drosglwyddadwy bwysig, a bod pawb o’n cwmpas yn rhoi pwys mawr ar y sgil honno, ym myd cyflogaeth ac mewn bywyd bob dydd.”

Read More

Cynhadledd Fer: Gwaith Grŵp ac Asesiad Grŵp, Dydd Llun 16 Rhagfyr, 10.30yb

Rhaglen yr Cynhadledd Fer

Mini Conference Logo

Ddydd Llyn 16  Rhagfyr, ar 10.30yb, bydd yr Uned Datblygu Dyscu ac Addysgu’n cynnal Cynhadledd Fer yr Academi eleni.

Mae’r Gynhadledd Fer yn fersiwn llai o’n Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol sy’n ein galluogi i gasglu ynghyd gyfres o gyflwyniadau a gweithdai sy’n ymwneud â phwnc dysgu ac addysgu penodol.

Thema’r Gynhadledd Fer eleni yw Gwaith Grŵp ac Asesiad Grŵp.

Mae’n bleser gennym gadarnhau ein rhaglen:

 • Yr Athro John Traxler, Professor of Digital Learning, University of Wolverhampton: Working (Groups) in the Digital Age
 • Dr Jennifer Wood & Roberta Sartoni (Ieithoedd Modern): Group Work as an Active-Learning Tool in Translation Classes
 • Janet Roland & John Harrington (Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr): Supporting students who find group work challenging
 • Dr Gareth Llŷr Evans (Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu): Prosesau Creadigol Agored ac Asesu Grwpiau Bach
 • Dr Ian Archer (Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu): Learning Environments and your personality preferences
 • Mary Jacob (Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu): Designing and Assessing Group Work

Gobeithio y bydd modd i chi ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad hwn. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael yn y Gynhadledd Fer felly archebwch le drwy’r dudalen archebu hon.

Arowlg profiad mewnwelediad digidol 2019-20: Beth yw eich barn am dechnoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

[:cy]Mae Prifysgol Aberystwyth yn cymryd rhan yn y prosiect Profiad Mewnwelediad Digidol sy’n ceisio ymchwilio i brofiadau ein myfyrwyr o dechnoleg. Mae’r prosiect yn seiliedig ar arolygon ar-lein a gynlluniwyd gan Jisc ac a ddefnyddir gan sefydliadau gwahanol ledled y DU.

Mae’n galluogi inni gael gwell syniad o sut mae myfyrwyr yn defnyddio technoleg a meincnodi ein canlyniadau yn erbyn sefydliadau Addysg Uwch eraill yn ein sector.

Byddem yn gwerthfawrogi eich cymorth i hyrwyddo’r arolwg hwn i’r holl fyfyrwyr.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 2/12/2020

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd - Dysgu ac Addysgu
Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd – Dysgu ac Addysgu

Fel darlithydd ym maes dysgu ac addysgu sy’n gyfrifol am y TUAAU, rwy’n cadw llygad am adnoddau newydd i gynorthwyo ein staff i ddysgu’n effeithiol ar-lein. Mae hyn yn cynnwys gweminarau allanol, pecynnau cymorth, cyhoeddiadau ac adnoddau eraill. Oherwydd bod dysgu gweithredol yn cael blaenoriaeth ar agenda’r Brifysgol, rwy’n hynod o awyddus i rannu canllawiau ar gyfer symud dysgu gweithredol ar-lein.   Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.      

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.