Crynodeb o’r Gynhadledd Fach ar Addysg Gynhwysol: Rhan 2

Dyma’r ail bostiad blog yn trafod ein Cynhadledd Fach ar Addysg Gynhwysol a gynhaliwyd yn ddiweddar gan y Grŵp E-ddysgu. Am drosolwg o’r hanner cyntaf, gweler y postiad blog hwn.

Agorodd ail hanner y gynhadledd gyda Neil MacKintosh a Meirion Roberts o gynllun BioArloesi Cymru IBERS yn trafod ehangu mynediad i’w modiwlau. Yn ddiweddar, mae’r tîm wedi ceisio mynd i’r afael â’r prinder sgiliau lefel uchel a thechnegol mewn busnesau bio-seiliedig, gan gynnwys Bwyd-Amaeth. Un o amcanion y rhaglen yw i edrych ar ffyrdd o ddarparu cwrs dysgu o bell ar gyfer graddedigion sy’n gweithio ym myd diwydiant ar hyn o bryd ac nad oes ganddynt amser, o bosib, i wneud gradd ôl-raddedig. Gobeithir y bydd y cynllun yn cynyddu cynhyrchiant yng Nghymru trwy bwysleisio’r berthynas gilyddol rhwng diwydiant ac ymchwil. Mae cynllun BioArloesi Cymru yn gweithio’n agos â phartneriaid diwydiannol i ddarparu llwybr hyblyg i’r rhai hynny sydd mewn swyddi i ennill cymwysterau ôl-raddedig. Rhoddodd Neil gyflwyniad ar y cynllun cyn trosglwyddo’r awenau i’w gydweithiwr, Meirion Roberts. Mae Meirion yn ddarlithydd cyswllt yn BioArloesi Cymru ac mae’n gyfrifol am ddarparu profiad dysgu dwyieithog ar gyfer y modiwlau dysgu o bell uwchraddedig. Cyflwynir y cyrsiau BioArloesi ar-lein yn unig trwy ddefnyddio Blackboard ynghyd â llu o  wahanol ddeunyddiau dysgu. Ar hyn o bryd gall myfyrwyr sydd wedi’u cofrestru ar y cwrs fanteisio ar adnoddau yn Gymraeg a Saesneg. Un o’r tasgau cyntaf i Meirion ar ôl dechrau gweithio gydag uned BioArloesi Cymru oedd creu rhyngwyneb, deunydd a darlithoedd dwyieithog ar gyfer y cwrs. Mae’r modiwlau hyn yn defnyddio fforymau ar Blackboard fel dull asesu. Un o’r heriau sy’n codi wrth ddarparu’r modiwlau hyn yn ddwyieithog yw sut i gymedroli a hwyluso fforymau dwyieithog. Yn dilyn trafodaeth rhwng y cynadleddwyr, teimlwyd mai un ffordd ymlaen fyddai annog y rhai sy’n defnyddio’r fforymau i bostio eu hymatebion yn Gymraeg a Saesneg, yn hytrach na bod angen cyfieithu ymatebion Cymraeg i’r Saesneg. Pe gosodid cynsail i bostio yn y ddwy iaith teimlwyd y byddai hyn yn ddull mwy cynhwysol o greu amgylchedd dysgu dwyieithog. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â defnyddio fforymau a asesir, mae gwybodaeth am raddio’r bwrdd trafod ar gael yma

Ar ôl y cyflwyniad hwn, rhoddodd Mary Jacob, darlithydd mewn Dysgu ac Addysgu yn y GDSYA, a Nicky Cashman, cynghorydd hygyrchedd yn y Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr, gyflwyniad ar Greu Deunyddiau Dysgu Cynhwysol a Hygyrch. Nod y cyflwyniad oedd rhoi cyngor ymarferol i staff ar sut i greu adnoddau mwy hygyrch i fyfyrwyr, gan gynnwys eitemau y gellir eu lawrlwytho o’r Amgylchedd Dysgu Rhithwir. I roi ychydig o gyd-destun, mae 16% o Boblogaeth Myfyrwyr Aberystwyth wedi datgelu anabledd, sydd ychydig yn uwch na chyfartaledd y sector sef 12%. Trafododd Mary a Nicky y pynciau canlynol:

 • Offer Gwirio Hygyrchedd Microsoft – offeryn sydd wedi’i ymgorffori yn Word
 • Defnyddio arddulliau yn Word i wneud strwythur eich deunydd yn glir i fyfyrwyr
 • Sut i drosi eich dogfen Word yn ffeil PDF
 • Pa liwiau yw’r rhai mwyaf addas i’w defnyddio?

Yn ogystal â hyn, rhannodd Mary a Nicky adnodd a grëwyd gan Brifysgol Hull ar gyfer dylunio deunydd i ddysgwyr amrywiol. Mae’r adnodd hwn ar gael ar-lein a gellir dod o hyd iddo yma. Hefyd, dosbarthwyd taflen o’r enw ‘The Universal Design for Learning Guidelines’ a grëwyd gan CAST ac sydd i’w gael yma. Mae Mary hefyd yn cynnal Bwrdd Trello sy’n cynnwys llawer o adnoddau defnyddiol ar gyfer gweithgareddau dysgu ac addysgu. Mae yna garden ar y bwrdd Trello yn arbennig ar gyfer Creu Deunyddiau Dysgu Hygyrch, o dan yr adran Prosiectau/ meysydd diddordeb.

Rhoddwyd y cyflwyniad olaf gan Dr Jennifer Wood o’r Adran Ieithoedd Modern. Mae Dr Wood yn dysgu Sbaeneg a myfyriodd ar ei defnydd o Brofion Blackboard yn ei dysgu. Nod y profion hyn yw profi dealltwriaeth myfyrwyr sy’n dysgu Sbaeneg y tu allan i’r ystafell ddosbarth. Mae defnyddio Profion Blackboard yn galluogi Dr Wood i ryddhau amser yn ei gwersi wyneb yn wyneb a’i horiau cyswllt â’i myfyrwyr. Cyn defnyddio profion ar-lein, neilltuwyd amser gwerthfawr yn y sesiynau dysgu ar gyfer asesiadau dosbarth. Rhoddodd Dr Wood gyd-destun ychwanegol i’r cyflwyniad hefyd trwy drafod pryder ynghylch ieithoedd tramor (Foreign Language Anxiety) a sut y gall Profion Blackboard helpu i leddfu hyn oherwydd bod modd eu sefyll (a’u hailsefyll) ar amser sy’n siwtio’r myfyriwr ac mewn amgylchedd lle y maent yn teimlo’n gysurus. Un o fanteision defnyddio profion Blackboard yw bod modd eu hallforio, eu mewnforio a’u hail-ddefnyddio mewn modiwlau gwahanol ar ôl i chi eu llunio. Yn ogystal â hyn, gellir marcio profion yn awtomatig a rhoi adborth i’r myfyrwyr ar ôl iddynt gwblhau’r prawf. Gan ddibynnu ar yr angen dysgu, gall profion fod naill ai’n ffurfiannol neu’n grynodol a gellir eu cysylltu’n uniongyrchol â’r ganolfan raddau. Ond yn ogystal â’r manteision sy’n deillio o ddefnyddio profion, gall beri rhai heriau hefyd. Gall gymryd amser i lunio a chreu’r profion. Serch hynny gallwch eu creu ar amser sy’n gyfleus i chi, a gallwch eu mewnforio a’u defnyddio yn y modiwl sydd gennych dan sylw. Mantais hyn yw y bydd gennych adnodd y gallwch ei ddefnyddio o flwyddyn i flwyddyn. Os sylwch chi fod cwestiwn yn anghywir, gallwch ailddyrannu’r marciau, newid y graddau neu olygu’r cwestiwn ar gyfer pawb sydd wedi sefyll y prawf. Mae sawl math o gwestiynau y gellir eu defnyddio mewn cwisiau Blackboard. Gweler yma am restr lawn o’r mathau o gwestiynau sydd ar gael ar gyfer profion Blackboard (sylwch y bydd y math o gwestiwn a ddewiswch yn penderfynu a oes modd ei farcio’n awtomatig ai peidio). Mae rhagor o wybodaeth am brofion ar gael yma. Mae’r Grŵp E-ddysgu bob amser yn hapus i weithio gyda’n cydweithwyr academaidd i’ch helpu i gynllunio a chreu eich profion, a’u rhoi ar waith. Mae gennym gryn dipyn o arbenigedd yn y maes hwn. 

Ein Cynhadledd Fach eleni oedd ein prysuraf hyd yma o ran nifer y bobl a fynychodd. Blwyddyn nesaf efallai y bydd yn rhaid i ni ystyried symud i ystafell arall. Os hoffech awgrymu pwnc ar gyfer Cynhadledd Fach y flwyddyn nesaf mae croeso i chi gysylltu â ni. Hoffwn eich atgoffa hefyd bod ein Galwad am Gynigion ar agor ar gyfer ein Cynhadledd Fer. Gallwch gyflwyno cynnig trwy lenwi’r ffurflen ar-lein hon. Hoffem ddiolch i’r holl gyflwynwyr am roi o’u hamser ac am rannu eu harferion â phawb a fynychodd y gynhadledd.  

E-learning Group Image

Crynodeb o’r Gynhadledd Fach ar Addysg Gynhwysol: Rhan 1

Ar 10 Ebrill, croesawodd y Grŵp E-ddysgu 26 aelod o staff o bob rhan o’r Brifysgol i’r Gynhadledd Fach eleni. Thema’r Gynhadledd eleni oedd Addysg Gynhwysol a chafwyd chwe chyflwyniad yn amrywio o ganllawiau ymarferol ar sut i greu dogfennau hygyrch, i weithio gyda myfyrwyr niwroamrywiol. Oherwydd yr amrywiaeth eang o bynciau a drafodwyd, rhannwyd y crynodeb hwn yn ddwy ran, gyda rhan 1 yn trafod y tri chyflwyniad cyntaf. Darperir crynodeb o’r tri chyflwyniad olaf yn y postiad blog nesaf.

Agorodd y gynhadledd gyda chyflwyniad wedi’i recordio gan Dr Rob Grieve. Mae Dr Grieve yn uwch ddarlithydd mewn Ffisiotherapi ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste. Yn ogystal â’i ymchwil academaidd, mae Dr Grieve hefyd yn cynnal gweithdai o’r enw Stand Up and Be Heard. Mae’r gweithdai hyn yn canolbwyntio ar helpu myfyrwyr y mae arnynt ofn siarad yn gyhoeddus, a bod hynny’n effeithio ar asesiadau sy’n cynnwys elfen gyflwyno. Ategodd Dr Grieve ei gyflwyniad gydag ymchwil a gynhaliwyd gan Marinho et al (2017) a nododd fod gan 64% o fyfyrwyr israddedig (allan o sampl o 1,135) ofn siarad yn gyhoeddus, ac y byddai 89% ohonynt wedi hoffi cael arweiniad a chymorth ychwanegol gan eu sefydliadau ar siarad yn gyhoeddus. Wrth gloi ei gyflwyniad, eglurodd Dr Grieve strategaethau i staff a fyddai’n helpu i gynorthwyo myfyrwyr â siarad yn gyhoeddus a chyflwyniadau asesedig. Awgrymodd y dylid:

 1. Cydnabod bod ar lawer o fyfyrwyr ofn siarad yn gyhoeddus ar gyfer asesiadau modiwl, ac yn gyffredinol
 2. Heblaw am ein rôl yn dysgu pwnc, gallwn gynorthwyo myfyrwyr (neu eu cyfeirio ymlaen) […] i leihau eu hofn o siarad yn gyhoeddus
 3. Mae rhoi cyflwyniadau a siarad yn gyhoeddus yn sgiliau bywyd trosglwyddadwy sy’n gwneud myfyrwyr yn fwy cyflogadwy; nid dim ond ar gyfer asesiadau y’u defnyddir

Yn ogystal â hyn, nododd Dr Grieve nad oes rhaid i gyflwyniadau fod yn berffaith. Y neges allweddol i’w chyfleu i fyfyrwyr yw i fod yn nhw eu hunain wrth wneud cyflwyniadau, ac i fod yn awthentig. Bu’r gweithdai a gynhaliodd Rob yn hynod lwyddiannus i fyfyrwyr, yn enwedig y rhai a oedd yn mynd ymlaen i roi cyflwyniadau asesedig. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y gweithdai yma.

Presentation from Rob Grieve

Yn dilyn ymlaen o gyflwyniad Dr Grieve, cafwyd cyflwyniad gan Dr Debra Croft ar y gwaith y mae’r Ganolfan Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol wedi’i wneud i ymgorffori Sgiliau Craidd yn eu cwricwlwm yn y Brifysgol Haf. Cyflwynir y modiwl Sgiliau Craidd yn Wythnos 1 y cwrs yn bennaf, ac mae’n fodiwl yn ei rhinwedd ei hun. Nod y modiwl yw rhoi i fyfyrwyr y sgiliau astudio a’r sgiliau bywyd y bydd eu hangen arnynt yn ystod gweddill eu hamser yn y Brifysgol Haf a thu hwnt. O ystyried cyfyngiadau amser rhaglen y Brifysgol Haf, nid oes modd ymgorffori’r sgiliau craidd yn y cwricwlwm pwnc-benodol, felly mae angen i’r holl fyfyrwyr gymryd y modiwl Sgiliau Craidd.

Aeth y tîm ati i ddiwygio’r modiwl yn llwyr yn 2016-17, ar sail yr adborth a ddarparwyd gan fyfyrwyr a staff, a’i sgôr isel o ran boddhad myfyrwyr. O ganlyniad, cynyddodd cyfradd boddhad y modiwl Sgiliau Craidd i 80% yn 2016, 80au% uchel yn 2017, a 94% yn 2018. Priodolwyd llwyddiant y modiwl i’r newidiadau a wnaed gan y tîm dysgu. Y gwahaniaeth mwyaf yn 2018 oedd y newid i’r modd y cyflwynwyd y modiwl. Defnyddiwyd grwpiau caeedig ar Facebook i gyfathrebu â myfyrwyr amrywiol, gan wneud defnydd llawn o Blackboard a Turnitin ar gyfer aseiniadau. Rhoddai’r modiwl Sgiliau Craidd bwyslais ar yr elfen gynhwysol a gwahaniaethau dysgu, gan alluogi tiwtoriaid i ymgorffori gofynion yn eu dysgu. Mae’r asesiadau wedi’u safoni ac wedi’u cynllunio i fod yn gynhwysol o’r cychwyn sy’n golygu bod pawb yn gwneud yr un asesiad. Maent hefyd yn defnyddio cwisiau Blackboard sy’n cael eu marcio’n awtomatig ar gyfer sgiliau hyfforddi a TG. Ceir rhagor o wybodaeth am waith y Ganolfan Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol yma.

Cyflwynwyd y drydedd a’r olaf o sesiynau hanner hwn y gynhadledd gan Janet Roland a Caroline White o’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd. Nod eu cyflwyniad, Teaching for Everyone: Neurodiversity and Inclusive Practices, oedd darparu’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i greu gweithgareddau dysgu ac addysgu ar gyfer myfyrwyr niwroamrywiol. Agorodd y gweithdy gydag ymarfer i dorri’r iâ. Mewn parau, gofynnwyd i’r cyfranogwyr labelu eu hunain ‘A’ a ‘B’. Yn gyntaf, gofynnwyd i bob ‘A’ siarad am eu gwyliau diwethaf am 1 munud gyda ‘B’. Wedyn, gofynnwyd i bob ‘B’ siarad am eu gwyliau diwethaf gydag ‘A’, ond heb ddefnyddio unrhyw air sy’n cynnwys y llythyren ‘E’. Yna, rhoddwyd amlen i’r cyfranogwyr yn cynnwys termau am ymddygiad niwroamrywiol a’u nodweddion, a gofynnwyd iddynt baru’r labeli â’r nodweddion perthnasol. Bu’r cyflwyniad hwn gyfle i’r cyfranogwyr ystyried y gwahanol broffiliau niwroamrywiol a strategaethau y gellir eu defnyddio i greu profiad dysgu mwy cynhwysol. 

Cyfeiriadau

Marinho, ACF., de Madeiros, AM., Gama, AC and Teixeira, LC. 2017. Fear of Public Speaking: Perception of College Students and Correlates. Journal of Voice. 31: 1. DOI: 10.1016/j.jvoice.2015.12.012.

4ydd Diwrnod Gweithredu Rhyngwladol yn erbyn Twyllo ar Gontract

Turnitin icon

Heddiw, 16 Hydref 2019, yw’r 4ydd Diwrnod Gweithredu Rhyngwladol yn erbyn Twyllo ar Gontract.

Yn y blogiad arbennig hwn, byddwn yn rhoi crynodeb o sut mae Twyllo ar Gontract yn effeithio ar Addysg Uwch. Ym Mhrydain, mae Twyllo ar Gontract yn golygu defnyddio melinau traethodau. Mae’r gwasanaethau hyn wedi cael mwyfwy o sylw yn y blynyddoedd diwethaf, ac yn ôl adroddiad a wnaed ym Mhrifysgol Abertawe, mae un ym mhob saith o raddedigion diweddar wedi cyfaddef iddynt dalu rhywun i wneud eu gwaith drostynt (Newton, 2018).  Er mwyn tynnu sylw at y mater hwn, mae’r Ganolfan Ryngwladol dros Uniondeb Academaidd yn yr Unol Daleithiau wedi sefydlu’r Diwrnod Gweithredu Rhyngwladol yn erbyn Twyllo ar Gontract. Yng ngwledydd Prydain, yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch (ASA) sy’n darparu arweiniad ar Dwyllo ar Gontract.

Yn 2018, ysgrifennodd penaethiaid mwy na 40 o brifysgolion ym Mhrydain at yr Ysgrifennydd Addysg gan ofyn am wahardd melinau traethodau. Mae hefyd achosion cyfreithiol yn dal i fynd yn eu blaen yn erbyn yr arfer hwn. Yma ym Mhrifysgol Aberystwyth mae defnyddio melinau traethodau yn dod o dan y rheoliadau Ymddygiad Academaidd Annerbyniol.

Myfyrwyr – pwy all helpu?

O safbwynt myfyrwyr, mae sawl rheswm a all esbonio pam rydych yn credu mai Twyllo ar Gontract yw’r unig ateb. Efallai nad ydych wedi gadael digon o amser i gwblhau’ch aseiniad. Efallai nad ydych yn deall cwestiwn yr aseiniad neu’ch bod chi’n ei chael hi’n anodd deall cysyniad cymhleth. Efallai hefyd eich bod yn pryderu am eich marciau ac yn awyddus i wneud yn well. Beth bynnag fo’r rheswm, mae digonedd o bobl o gwmpas a all eich helpu i wneud eich gorau glas â’ch aseiniadau.

Y peth cyntaf i’w wneud ar ddechrau’r semester yw sicrhewch eich bod yn cynllunio’ch amser yn ofalus. Rhowch ddigon o amser i chi’ch hunan i edrych drwy’r wybodaeth am yr aseiniad a’r modiwl. Sicrhewch eich bod yn cael gwybod pob un o’ch dyddiadau cau i’ch modiwlau a’ch bod yn eu rhoi ar eich calendr ar-lein. Os gwnewch hynny, fe fyddwch yn gwybod pryd y bydd angen i chi baratoi’ch gwahanol aseiniadau a phryd y byddwch yn debygol o fod ar eich prysuraf. Mae hynny hefyd yn rhoi digon o amser i chi i ddeall eich aseiniad a’r hyn y disgwylir i chi ei wneud.

Sicrhewch eich bod chi’n gofyn am gymorth. Os na ddeallwch gwestiwn yr aseiniad neu gysyniad, siaradwch â’ch darlithydd neu’ch tiwtor a gofynnwch am gymorth. Gofynnwch gwestiynau penodol – pa ran yn union o’r ddamcaniaeth neu gysyniad na ddeallwch? Edrychwch ar y deunydd sydd ar gael i chi drwy ‘Blackboard’ megis nodiadau darlithoedd, sleidiau PowerPoint, neu recordiadau o’ch darlithoedd, a’u defnyddio i’ch helpu i wneud penderfyniad am eich aseiniad ar sail gwybodaeth gadarn. Siaradwch â’ch cyd-fyfyrwyr hefyd ac efallai y gallwch ystyried sefydlu grŵp astudio i drafod materion penodol.  Gallwch hefyd gael cyngor gan Lyfrgell y Brifysgol, gan gynnwys cyngor am gadw cyfeiriadau rydych wedi dod ar eu traws a’r feddalwedd sydd ar gael i’ch helpu i reoli a fformatio’ch cyfeirnodau. 

Rhowch ddigon o amser i chi’ch hun i edrych ar yr adborth a gawsoch o’ch aseiniadau blaenorol ac i ystyried yr adborth hwnnw. Ystyriwch y meysydd rydych wedi gwneud yn dda ynddynt, yn ogystal â’r hyn y gallwch ei wella. Yn eich aseiniad nesaf, ceisiwch wella’r elfennau hynny sydd wedi’u nodi yn rhai i’w gwella. Does dim modd defnyddio Melin Draethodau i wneud hynny – dim ond chi sy’n adnabod eich gwaith eich hun a pha elfennau mae angen i chi ganolbwyntio arnynt. Gallwch weld yr holl adborth rydych wedi’i gael o’ch aseiniadau drwy fewngofnodi i Blackboard.

Yn y newyddion

Newyddion y BBC. 2018. ‘Essay cheating: how common is it?’. Newyddion y BBC.. [ar-lein]. https://www.bbc.co.uk/news/education-43975508. Dyddiad cyrchu diwethaf: 02.10.2019.

Newyddion y BBC. 2018. ‘Essay mills: ‘One in seven’ paying for university essays. Newyddion y BBC.. [ar-lein]. https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-45358185. Dyddiad cyrchu diwethaf: 02.10.2019.

Husbands, C. 2019. ‘Essay mills prey on vulnerable students – let’s stamp them out’. The Guardian. 20 Mawrth. [ar-lein]. Ar gael yn: https://www.theguardian.com/education/2019/mar/20/essay-mills-prey-on-vulnerable-students-lets-stamp-them-out. Dyddiad cyrchu diwethaf: 01.10.2019. 

Cyfeiriadau

Newton, P. 2018. ‘How common is Commercial Contract Cheating in Higher Education and is it increasing? A systematic review’. Frontiers in Education. 30 Awst. [ar-lein]. Ar gael yn: https://doi.org/10.3389/feduc.2018.00067. Dyddiad cyrchu diwethaf: 02.10.2019. 

ASA. 2017. Contracting to Cheat in Higher Education: How to Address Contract Cheating, the Use of Third-Party Services and Essay Mills. [ar-lein]. Ar gael yn: https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/quality-code/contracting-to-cheat-in-higher-education.pdf?sfvrsn=f66af681_10. Dyddiad cyrchu diwethaf: 01.10.2019.

Galwad am Gynigion – Gwaith Grŵp ac Asesiad Grŵp

Mini Conference Logo

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi y cynhelir y cyntaf o Gynadleddau Byr yr Academi eleni ar ddydd Llun 16 Rhagfyr 2019. Bydd y Gynhadledd Fer hon yn ymchwilio i natur fanteisiol a chymhleth gwaith grŵp, yn y dosbarth a’r tu allan iddo, ac fel dull o asesu.

Rydym yn chwilio am ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r Brifysgol i roi cyflwyniadau, arddangosiadau, gweithdai a thrafodaethau ar sut y maent yn mynd i’r afael ag addysgu grwpiau. Os hoffech gyflwyno cynnig i’r gynhadledd fer eleni, llenwch y ffurflen hon ar-lein cyn dydd Llun 18 Tachwedd. 

Dyma rai o’r pynciau posibl:

 • Dylunio a marcio asesiad grŵp (gan gynnwys marcio gan gyfoedion)
 • Dulliau o fewnosod gwaith grŵp i’ch addysgu (addysgu mawr a bach)
 • Defnyddio technoleg mewn gwaith grŵp
 • Rheoli a chynorthwyo dynameg grŵp gwahanol

Gallwch gofrestru i ddod i’r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, e-bostiwch udda@aber.ac.uk.  

Fforwm Academi 2019/20

Ymunwch â ni ar gyfer Fforwm Academi cynta’r flwyddyn yn E3, Ystafell Hyfforddi E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen ar 29 Hydref, 10-11yb. Cliciwch fan hyn i archebu eich lle.

Yn y Fforwm Academi cyntaf hwn byddwn yn rhoi trosolwg o’r Traciwr Digidol Myfyrwyr JISC.

Y Fforymau Academi ar gyfer y flwyddyn yw:

DyddAmserTeitlYstafell
06.12.201911yb-12ypEngaging with Seminar ReadingHermann Ethé (Llyfrgell Hugh Owen)
05.02.20202yp-3ypUsing Technology in Small Group TeachingB20, Llandinam
17.03.202010yb-11ybUsing Technology in Large Group TeachingE3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu
21.05.202011yb-12ypUsing Technology for Group WorkE3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu

Fforwm Newydd Dysgu o Bell

Anelir y Fforymau hyn yn benodol at rai sy’n addysgu ar gyrsiau Dysgu o Bell neu’n ystyried darparu cynnwys o’r fath yn y dyfodol.

DyddAmserTeitlYstafell
22.10.20191yp-2ypStrategies for Monitoring Student EngagementE3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu
18.02.20201yp-2ypCreating a PodcastE3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu
26.05.20201yp-2ypGauging Opinion from a DistanceE3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu

Gobeithio y gallwch ddod i’r fforymau hyn. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Newidiadau i Beiriannau Dysgu

Dros yr haf, mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth wedi gwneud rhai newidiadau i’r offer yn yr ystafelloedd dysgu:

 • Cipio bwrdd gwyn gyda chamerâu Crestron Airboard
 • Dull Cyflwynydd PowerPoint gydag adlewyrchu sgrin
 • Byrddau gwyn rhyngweithiol gyda sgriniau CleverTouch

Mae’r offer hyn ar gael mewn detholiad o ystafelloedd ledled y campws.

Crestron Airboard

Bydd cipio bwrdd gwyn yn taflunio popeth yr ydych yn ei ysgrifennu ar y sgrin. Gallwch hefyd ei ddefnyddio i recordio eich nodiadau bwrdd gwyn.

Mae cipio bwrdd gwyn ar gael yn:

 • IBERS 0.30,
 • IBERS 0.31,
 • Edward Llwyd 3.34
 • Hugh Owen E3
 • Hugh Owen C22

Ar ôl mewngofnodi i’r cyfrifiadur:

 1. Cliciwch ar yr eicon Crestron Airboard ar y bwrdd gwaith
 2. Mae uned Crestron ar wal ger y bwrdd gwyn.
 3. Pan fydd y botwm ar yr uned yn fflachio’n las, pwyswch y botwm

Bydd tudalen Crestron wedyn yn ymddangos ar y sgrin ac yn dangos eich llawysgrifen ar y sgrin. Gallwch rannu dolen i’r dudalen hon â’ch myfyrwyr. Bydd modd iddynt weld eich llawysgrifen ar liniadur, llechen neu ffôn symudol.

Os hoffech recordio’r llawysgrifen gyda Panopto, bydd angen i chi wneud yn siŵr eich bod yn dewis cipio i sgrin y cyfrifiadur yn ogystal ag unrhyw PowerPoint yr ydych yn ei ddefnyddio wrth ddechrau eich recordiad. Bydd angen i chi wneud yn siŵr mai gweddalen Crestron yw’r brif ffenestr sydd ar agor ar y cyfrifiadur pan fyddwch yn ysgrifennu ar y bwrdd.

Dull Cyflwynydd

Gallwch ddefnyddio’r Dull Cyflwynydd i ddangos eich sleidiau PowerPoint i fyfyrwyr, a gweld nodiadau’r siaradwr eich hun o’r peiriant yn yr ystafell ddysgu.

Ar gael yn:

 • Edward Llwyd 3.34
 • IBERS 0.30
 • IBERS 0.31
 • IBERS 0.32
 • Labordai Iaith Hugh Owen (BA8 a BA9)
 • Hugh Owen C22 (bob amser yn y dull cyflwynydd gyda dau fonitor)
 • Pob ystafell ddysgu yn Penbryn 5.

Pan fyddwch yn mewngofnodi i’r cyfrifiadur bydd yn mynd yn awtomatig i adlewyrchu sgrin. Golyga hyn y bydd yr hyn a ddangosir ar y monitor yr un fath â’r hyn a ddangosir ar y sgrin taflunio. Os hoffech ddefnyddio Dull Cyflwynydd PowerPoint (nodiadau siaradwr ar y monitor a sleidiau ar y sgrin):

 1. Cliciwch ar Extend Display ar y bwrdd gwaith
 2. I recordio’r sleidiau ond nid y nodiadau, gosodwch Panopto i gipio Ail Sgrin ac nid y Brif Sgrin.
 3. Gallwch symud ffenestri o’ch prif sgrin (monitor) i’r Ail Sgrin (sgrin) drwy ei lusgo i ochr chwith y monitor
 4. I fynd yn ôl i’r wedd arferol, cliciwch ar Mirror Display

Byrddau Gwyn Rhyngweithiol

Ar gael yn:

 • Yr holl ystafelloedd dysgu yn Penbryn 5.

I ddefnyddio’r byrddau CleverTouch fel bwrdd gwyn:

 1. Tapiwch ar waelod y sgrin > dewiswch Lux
 2. Tapiwch ar y saeth chwith neu dde > dewiswch Note

Bydd hyn wedyn yn agor rhaglen bwrdd gwyn a gallwch ei anodi. Byddwch yn ymwybodol nad yw’n bosibl recordio’r sgriniau hyn gyda Panopto.

I fynd yn ôl i’r cyfrifiadur tapiwch ar waelod y sgrin a dewis HDMI.

I anodi PowerPoint ac ati ar y cyfrifiadur (dull HDMI)

 1. Cliciwch ar y saeth chwith neu dde ar y bwrdd
 2. Cliciwch ar yr eicon beiro
 3. Bydd hyn yn rhoi llun o’r sgrin, ni fyddwch yn gallu rhyngweithio â’r sgrin ond gallwch ysgrifennu arni.
 4. I symud ymlaen i’r sleid nesaf, cliciwch ar y saeth chwith neu dde ar y bwrdd
 5. Cliciwch ar yr eicon croes

Bydd hyn yn colli eich anodiadau. Noder y bydd eich anodiadau’n diflannu pan fyddwch yn symud i’r sgrin nesaf. Hefyd, ni chaiff anodiadau eu cipio gyda Panopto.

Croeso i fyfyrwyr newydd (a chroeso’n ôl i bawb sy’n dychwelyd) – awgrymiadau ar sut i ddefnyddio ein systemau E-ddysgu

Croeso i'n holl fyfyrwyr newydd

Hoffem groesawu’r holl fyfyrwyr newydd a dweud ‘croeso’n ôl’ wrth y rheini ohonoch sy’n ymuno â ni eto am flwyddyn arall. Gan fod y tymor bellach ar gychwyn, dyma rywfaint o gyngor ac awgrymiadau ichi o ran defnyddio ein systemau E-ddysgu. Yn y blogbost hwn, byddwn yn cyflwyno ein prif wasanaethau i chi. Mae cefnogaeth a chyngor ar e-ddysgu yn cael eu darparu gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu o fewn y Gwasanaethau Gwybodaeth.

Dyma rai o’n hawgrymiadau gorau i’ch helpu i ddechrau defnyddio ein systemau.

 • Defnyddiwch Chrome neu Firefox i gael mynediad i’n systemau
 • Gwnewch yn siŵr fod eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Aberystwyth wrth law gennych
 • Dros yr wythnosau nesaf, treuliwch amser yn ymgyfarwyddo â’r systemau hyn fel eich bod yn barod i’w defnyddio

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â gwasanaethau TG neu’r llyfrgell, ebostiwch gg@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 62 2400.

Yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir

Blackboard Logo

Blackboard yw amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol. Gallwch ddod o hyd i Blackboard trwy fynd i blackboard.aber.ac.uk. Bydd arnoch angen eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Aberystwyth er mwyn mewngofnodi. Bydd eich dewis iaith ar gyfer defnyddio Blackboard yn seiliedig ar eich dewis iaith yn eich cofnod myfyriwr (Cymraeg neu Saesneg). Bydd gan bob modiwl y byddwch yn ei astudio ei safle Blackboard ei hun.  Yma, cewch adnoddau a fydd yn cefnogi eich dysgu a’ch addysgu.  Byddwch hefyd yn gallu cael gafael ar recordiadau o’ch darlithoedd a chyflwyno eich aseiniadau yn electronig. Gallwch lywio eich ffordd i wahanol rannau o fodiwl trwy glicio ar y ddewislen ar y chwith.

Yn ogystal â chael gafael ar eich adnoddau dysgu, efallai y bydd eich darlithydd yn gofyn ichi wneud gweithgareddau eraill yn Blackboard megis profion neu gwisiau, wicis, blogiau, neu ddyddiaduron myfyriol. Bydd gennych hefyd safleoedd Adrannol a fydd yn cynnwys gwybodaeth bwysig am eich aseiniadau a’r gefnogaeth bellach y gallwch ei chael.

E-gyflwyno

Turnitin logo

Bydd pob darn o waith testun sydd wedi’i lunio ar raglen prosesu geiriau yn cael ei gyflwyno’n electronig trwy gyfrwng Blackboard yn ystod eich cyfnod yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Byddwch hefyd yn cael eich marciau a’ch adborth yn electronig. Mae dau wahanol fath o gyflwyno electronig ar gael: Turnitin a Blackboard Assignment. Mae gennym gyngor penodol ar gyflwyno trwy gyfrwng Turnitin a hefyd trwy gyfrwng Blackboard Assignment yn ein Cwestiynau a Ofynnir yn Aml. Gweler isod ein hawgrymiadau pennaf ar sut i gyflwyno eich gwaith yn electronig:

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi digon o amser i chi’ch hun gyflwyno’r aseiniad cyn y dyddiad cau
 • Bydd y rhan fwyaf o’r gwaith y byddwch yn ei gyflwyno yn cael ei farcio’n ddienw, felly peidiwch ag ysgrifennu eich enw ar eich aseiniad
 • Cadwch eich aseiniad dan enw sy’n ystyrlon i chi
 • Gwiriwch ddwywaith eich bod yn cyflwyno’r gwaith i’r modiwl cywir
 • Edrychwch ar eich ebost wedi ichi gyflwyno er mwyn gwneud yn siŵr eich bod wedi cael derbynneb ebost
 • Treuliwch amser yn darllen eich adborth yn ofalus ar ôl i chi gael eich marciau

Recordio Darlithoedd

Panopto logo

Mae Prifysgol Aberystwyth yn defnyddio meddalwedd recordio darlithoedd o’r enw Panopto. Mae hyn yn golygu y gallwch gael gafael ar recordiadau o’ch darlithoedd trwy Blackboard. Mae gan Nordmann et al (2018) ffeithlun da ar sut i wneud y defnydd gorau o recordiadau o ddarlithoedd er mwyn cefnogi eich dysgu. Dyma grynodeb o’u cyngor:

Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd i’ch darlithoedd. Er bod recordiadau o ddarlithoedd ar gael ichi, ni ddylid eu defnyddio yn hytrach na bod yn bresennol yn y sesiwn ddysgu ei hun. Bryd hynny, cewch gyfleoedd i ofyn cwestiynau ac i ddysgu hefyd gan eich cyfoedion. Meddyliwch am y recordiad o’r ddarlith fel rhywbeth sy’n atodol i’r sesiynau dysgu byw. Yn eich darlithoedd, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud nodiadau a cheisiwch grynhoi’r trafodaethau yn eich geiriau eich hun.

Wrth ailwylio’r darlithoedd, byddwch yn benodol ac ewch yn ôl i’r rhannau nad ydych yn eu deall neu nad ydych yn eu cofio. Peidiwch â gwylio’r ddarlith gyfan – yn ddelfrydol dylech wneud hyn o fewn ychydig ddyddiau i’r ddarlith er mwyn gweld faint yr ydych yn ei gofio. Gwnewch yn siŵr fod eich nodiadau o’r ddarlith wrth law gennych fel y gallwch ychwanegu atynt.

Os na allwch fynd i’r ddarlith am resymau dilys, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwylio’r recordiad o fewn wythnos fel y byddwch yn ymwybodol o’r cynnwys diweddaraf – peidiwch â chadw’r holl ddarlithoedd tan ddiwedd y semester a’u gwylio i gyd un ar ôl y llall bryd hynny. Os byddwch yn defnyddio’r recordiad, gwyliwch ef ar y cyflymder arferol heb ei gyflymu er mwyn symud ymlaen. Rhowch eich sylw’n llawn i’r recordiad a pheidiwch â gwneud tasgau eraill. Ewch yn ôl at y rhannau nad ydych yn eu deall a’u hailwylio.  Gallwch ganfod yr erthygl lawn ar-lein.

Cyfeiriadau

Nordmann, E., Kuepper-Tetzel, C. E., Robson, L., Phillipson, S., Lipan, G., & Mcgeorge, P. (2018). Lecture capture: Practical recommendations for students and lecturers. [ar-lein]. https://doi.org/10.31234/osf.io/sd7u4. Cyrchwyd ddiwethaf: 03.10.2019.

Fforwm Newydd Dysgu o Bell

Distance Learner Banner

Rydyn ni’n gyffrous iawn i allu cyhoeddi Fforwm newydd Dysgu o Bell i staff. Anelir y Fforymau hyn yn benodol at rai sy’n addysgu ar gyrsiau Dysgu o Bell neu’n ystyried darparu cynnwys o’r fath yn y dyfodol.

Cafodd y Fforwm Dysgu o Bell ei sefydlu eleni yn y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu. Archebwch eich lle ar y cyrsiau ar-lein isod.

Eleni, cynhelir 3 Fforwm Dysgu o Bell:

Fforwm Dysgu o Bell 1: Strategaeth i Fonitro Ymgysylltiad Myfyrwyr

Dydd Mawrth 22 Hydref 2019, 1pm-2pm, Ystafell Hyfforddi E-ddysgu E3

Yn y cyntaf o’r Fforymau Dysgu o Bell byddwn yn edrych sut i fesur y graddau y mae myfyrwyr yn ymgysylltu â gweithgareddau dysgu yn Blackboard. Mae llawer o wahanol fathau o gyfleoedd a gweithgareddau dysgu ar Blackboard. Yn y sesiwn hon, byddwn yn edrych sut i fesur y graddau y mae myfyrwyr yn ymgysylltu â Blackboard i fyfyrwyr Dysgu o Bell.

Fforwm Dysgu o Bell 2: Creu Podlediad

Dydd Mawrth 18 Hydref 2020, 1pm-2pm, Ystafell Hyfforddi E-ddysgu E3

Yn yr ail o’r Fforymau Dysgu o Bell byddwn yn ystyried sut i Greu Podlediad. Mae podlediad yn ffordd dda iawn o ennyn diddordeb eich myfyrwyr yn y cynnwys rydych yn ei greu, yn ogystal â rhoi cyfleoedd iddynt adeiladu gweithgareddau i mewn i’r podlediad. Fe edrychwn ar bodlediad a ddyluniwyd yn llwyddiannus, yn ogystal ag ystyried elfennau ymarferol creu podlediad a’i ymgorffori yn eich cwrs Blackboard.

Fforwm Dysgu o Bell 3: Mesur Barn Myfyrwyr o Bell

Dydd Mawrth 26 Mai 2020, 1pm-2pm, Ystafell Hyfforddi E-ddysgu E3

Yn y trydydd o’r Fforymau Dysgu o Bell, byddwn yn ystyried sut mae modd mesur barn myfyrwyr o bellter. Bydd strategaethau yn cael eu trafod a’u cyflwyno ar gyfer gwneud i fyfyrwyr dysgu o bell deimlo’n rhan o gymuned a hefyd i ddysgu oddi wrth ei gilydd. Fe gyflwynwn weithgareddau y gellir eu gwneud ar Blackboard i gynorthwyo hyn, yn ogystal â thechnolegau eraill, er enghraifft pleidlais ar-lein a ‘Skype for Business’.

Gobeithio y gallwch ddod i’r fforymau hyn. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau.