Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 13/4/2021

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.        

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Gŵyl Fach: Asesu – 17 Mai – 21 Mai

Distance Learner Banner

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi ei gŵyl fach gyntaf. Nod yr ŵyl yw dod â sesiynau hyfforddi a gweithdai a gynigir gan yr Uned ar bwnc penodol ynghyd gyda siaradwr allanol. Ar gyfer yr ŵyl gyntaf, byddwn yn edrych yn benodol ar asesu. Cynhelir yr ŵyl fach rhwng dydd Llun 17 Mai a dydd Gwener 21 Mai ar-lein ar Teams. Gallwch archebu’r sesiynau yr hoffech ddod iddynt ar ein  system archebu ar-lein.

Bydd yr Athro Sally Brown a’r Athro Kay Sambell yn ymuno â ni i siarad am gynllunio asesu ar ôl covid ddydd Llun 17 Mai mewn gweithdy dwy awr am 10.30am. Mae eu papur Writing Better Assignments in the post Covid19 Era wedi’i drafod yn helaeth ar draws y sector ers haf y llynedd.

Yn ogystal â gweithdy Sally a Kay, bydd yr Uned yn cynnig sesiynau a gweithdai yn ystod yr wythnos.

Read More

Gallwch Gofrestru ar gyfer y Gynhadledd nawr

Save the date banner - 30.06.2021-02.07.2021

Gallwch gofrestru nawr ar gyfer y nawfed gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol. Eleni bydd y gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn dwyn y thema Byrfyfyrio â Chyfyngiadau: Ail-lunio Cymuned Ddysgu mewn Cyfnod o Newid o Gyda’r ffrydiau canlynol ac fe’i cynhelir rhwng dydd Mercher 30 Mehefin a dydd Gwener 2 Gorffennaf 2021.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd trwy lenwi’r ffurflen ar-lein. 

Galwad am Gynigion

Mae croeso i staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig, a myfyrwyr gynnig sesiynau ar unrhyw bwnc sy’n berthnasol i ddysgu.

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion ar-lein. Gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen hon erbyn 30 Ebrill 2021.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 8/2/2021

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd - Dysgu ac Addysgu
Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd – Dysgu ac Addysgu

Fel arweinydd ein rhaglen PGCTHE, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.        

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Rhwydfoesau – Cyfleu eich disgwyliadau ar gyfer cyfranogi ar-lein

Distance Learner Banner

Mary Jacob, Darlithydd Dysgu ac Addysgu, UDDA

Ystyr y gair ‘Rhwydfoesau’ yw’r moesau sy’n addas ar gyfer rhyngweithio ar y rhyngrwyd. Yn yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu, mae staff yn aml yn holi am ganllawiau priodol i fyfyrwyr wrth ryngweithio ar-lein.

Does dim un agwedd benodol at rwydfoesau sy’n addas i bawb. Gan fod senarios addysgu gwahanol yn galw am ganllawiau gwahanol, bydd angen i chi benderfynu ar y rheolau mwyaf priodol i’ch myfyrwyr chi. Rydym wedi llunio’r ddogfen hon i’ch helpu i wneud y penderfyniadau hynny wrth addysgu’n gydamserol (e.e. drwy Teams) ac yn anghydamserol (e.e. byrddau trafod) yn defnyddio rhyngweithio llafar a/neu ysgrifenedig.

Os gallwch egluro eich disgwyliadau i’ch myfyrwyr, bydd hynny’n rhoi hyder iddynt ac yn lleddfu unrhyw broblemau posibl. Dyma ein hawgrymiadau allweddol:

  • Awgrym 1: Eglurwch eich disgwyliadau o’r dechrau ac atgyfnerthwch nhw fel bo angen. Efallai nad yw’r hyn sy’n amlwg i ni mor amlwg i’n myfyrwyr. Mae dweud wrthyn nhw beth rydym ni’n ei ddisgwyl yn helpu myfyrwyr i ymddwyn yn briodol a dysgu’n well.
  • Awgrym 2: Peidiwch â newid y rheolau ar ôl dechrau. Gallai newid y rheolau ar ôl i’r modiwl ddechrau beri dryswch. Gall rhagweld problemau posibl ymlaen llaw ein helpu i’w hosgoi.
  • Awgrym 3: Byddwch yn deg ac yn gynhwysol. Efallai nad yw’r rhagdybiaethau a wnawn yn delio â’r holl heriau mae ein myfyrwyr yn eu hwynebu. Mae ystyried eu cefndiroedd ac anghenion amrywiol yn ein helpu i gynnwys pawb.
  • Awgrym 4: Modelwch ymddygiad ar-lein da. Gallwn ni fod yn fodel rôl pwerus drwy ymarfer yr un pethau ag ydym ni am i’n myfyrwyr eu gwneud.

Read More