Cyhoeddi Prif Siaradwr: Y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol: Yr Athro Lisa Taylor

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi’r prif siaradwr yn y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol eleni.

Bydd yr Athro Lisa Taylor o Brifysgol Dwyrain Anglia yn ymuno â ni i roi cyflwyniad am gyflogadwyedd yn y cwricwlwm. Mae Lisa yn Athro Cyflogadwyedd ac Arloesedd Dysgu ac yn Ddeon Cyswllt ar gyfer Cyflogadwyedd yn y Gyfadran Meddygaeth ac Iechyd.

Mae gan Lisa gefndir fel Therapydd Galwedigaethol gyda deng mlynedd o brofiad clinigol yn y GIG a chwblhaodd raddau MSc a PhD.

Dros y deuddeng mlynedd diwethaf mae Lisa wedi gweithio ym maes addysg uwch fel darlithydd yn nhîm academaidd Therapi Galwedigaethol Prifysgol Dwyrain Anglia. Mae Lisa wedi dal rolau arweinyddiaeth cyflogadwyedd ochr yn ochr â’i rôl darlithio am un ar ddeg o’r blynyddoedd hynny, i ddechrau fel cyfarwyddwr cyflogadwyedd Ysgol y Gwyddorau Iechyd ac yna fel Deon Cyswllt ar gyfer Cyflogadwyedd y Gyfadran Meddygaeth a Gwyddorau Iechyd.

Mae Lisa yn angerddol am gyflogadwyedd ac arloesiadau dysgu, gan sicrhau’r effaith fwyaf posibl ar fyfyrwyr/dysgwyr, cydweithwyr academaidd a phartneriaid allanol. Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol Advance HE (NTF) i Lisa yn seiliedig ar ei gallu parhaus i hwyluso a dylanwadu ar ddysgu o safon i fyfyrwyr.

Mae Lisa wedi helpu i ddatblygu’r agenda cyflogadwyedd ehangach trwy gefnogi ac ymgysylltu â chydweithwyr yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan sicrhau effaith ar ganlyniadau a phrofiad dysgu myfyrwyr, trwy gyfrwng addysgu, mentrau strategol ac arloesiadau dysgu. Mae’r dyfarniad NTF yn gosod Lisa fel arweinydd sector ym maes cyflogadwyedd ac arloesiadau dysgu. Mae Lisa yn cyhoeddi ac yn cyflwyno’n eang, gan helpu i lywio’r sgwrs genedlaethol am gyflogadwyedd. 

Un o arloesiadau dysgu Lisa yw’r Peer Enhanced e-Placement (PEEP). Mae Lisa wedi ennill sawl gwobr am y PEEP arloesol ac mae wedi cyhoeddi llyfr yn seiliedig ar ei egwyddorion dylunio a chyflawni, Constructing Online Work-Based Learning Placements: Approaches to Pedagogy Design, Planning and Implementation. Bydd y PEEP yn cael ei gyflwyno yn rhan o ddarlith Lisa.

Cynhelir y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol rhwng 10 a 12 Medi. Mae croeso i gydweithwyr gyflwyno cynigion ac mae modd archebu lle nawr.

Lansiad Llyfr Pedagodzilla ac Ymosodiad Pod

Mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn falch iawn o groesawu Pedagodzilla, y podlediad pedagogaidd â’i graidd mewn diwylliant pop, i Brifysgol Aberystwyth.  Maen nhw’n cynnal cyfres arbennig iawn o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb a sesiynau DPP ar 2 a 3 Mai 2024. 

 • 2/5/2024 10:00-12:00 Powering professional development with Pedagodzilla
 • 2/5/2024 13:30-15:30 The Aber Takeover 
 • 3/5/2024 10:00-11:00 Pedagodzilla Live
 • 3/5/2024 11:05-12:00 Picking Pedagodzilla Panellist Brains

Gall staff archebu lle ar ein System archebu DPP.  Dylai myfyrwyr sydd â diddordeb gysylltu â thîm  Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu i ychwanegu eu henwau.

Mae ymweliad Pedagodzilla  ag Aberystwyth yn dechrau gyda chyflwyniad gan y tîm yn sôn am bwy ydyn ni a beth yw Pedagodzilla – gan gynnwys rhoi copïau am ddim o’n llyfr sydd newydd ei lansio, Pedagodzilla:  Exploring the Realm of Pedagogy.

Nod y llyfr yw egluro a datrys maes addysgeg, gan ddefnyddio lens y diwylliant pop mewn ffordd chwareus a hygyrch.  Mae’r llyfr yn deillio o benodau’r Podlediad Pedagodzilla, sydd bellach wedi bod yn rhedeg ers pum mlynedd, ac sydd wedi arwain at gydweithio a sgyrsiau ar draws y byd, eitemau mewn cynadleddau a phapurau i gyfnodolion. 

Rydyn ni’n teimlo y bydd y llyfr yn ddefnyddiol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymarfer addysg –a sut y gall damcaniaeth lywio ein dull o addysgu.  Yn benodol, mae’r llyfr hwn wedi’i anelu at ymarferwyr a allai fod yn dioddef o’r perygl galwedigaethol cyffredin ym maes addysg uwch sef syndrom y ffugiwr – gan roi iddynt ffordd hygyrch o ddefnyddio iaith addysgeg i drafod a datblygu eu hymarfer eu hunain.  Byddwn yn siarad am y llyfr – yn rhannu cod QR i gael gafael ar y pdf – ac yn rhannu rhai copïau print nes eu bod yn rhedeg allan.

Byddwn wedyn yn symud i weithdy, gan ddechrau drwy drafod datblygiad a fframwaith Podlediad Pedagodzilla fel offeryn datblygu proffesiynol. Yna byddwn yn gwahodd y rhai sy’n bresennol i ffurfio grwpiau lle bydd cyfle, o fewn fframwaith, i lunio syniad o’u prosiectau datblygu proffesiynol pwerus eu hunain.  Byddwn yn crynhoi’r cyfan mewn trafodaeth o’r addysgeg sylfaenol, ac yn cynnig awgrymiadau defnyddiol i bweru eich datblygiad proffesiynol eich hun â chreadigrwydd a dilysrwydd.

Yn sesiwn Aber Takeover, rydym yn gwahodd y rhai sy’n bresennol i ffurfio tîm (gan ddefnyddio swyddogaethau hunan-ddisgrifiedig i rannu grwpiau) i ddylunio rhan fer o sioe o fewn fframwaith ac iddo strwythur chwareus.  Bydd grwpiau’n recordio eu cyfraniadau, a bydd y rhain yn cael eu cynnwys mewn pennod arbennig sef Aberystwyth Takeover, i’w chyhoeddi ar ffrwd podlediad Pedagodzilla.  Os nad ydych chi’n hyderus yn siarad neu’n cael eich recordio, peidiwch â phoeni!  Mae’r fformat hwn yn cynnwys opsiynau ar gyfer cyfraniadau di-siarad.

Ar yr ail ddiwrnod, ymunwch â Pedagodzilla am sesiwn recordio!  Yma rydyn ni’n arbrofi gyda’n fformat ac yn gwahodd y rhai sy’n bresennol i gyflwyno eu cwestiynau yn null Pedagodzilla lle mae ‘addysgeg yn cwrdd â’r diwylliant pop’, i weld a all ein panelwyr ffwndrus ein hargyhoeddi rhywsut gydag atebion dilys o fewn terfyn amser tynn, mewn podlediad wedi’i recordio.

Yn y sesiwn olaf, rydyn ni’n gwahodd pobl dda Aberystwyth i fynd ati i holi ac elwa ar wybodaeth tîm Pedagodzilla – gweithwyr proffesiynol addysg uwch o brifysgolion proffil uchel ledled y wlad.  Gall y pynciau gynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • Theori ac ymarfer Dylunio Dysgu (Pawb)
 • Uchafbwyntiau ac anfanteision dysgu o bell (Pawb)
 • Dysgu trwy brofiad mewn bydoedd rhithwir, ac addysgeg (neu beidio) y byd rhithwir (Mark)
 • Creu podlediadau ar gyfer dechreuwyr (Mike)
 • Dyfodol addysg, ac arloesi mewn addysgeg (Rebecca)
 • Ymddygiadau dysgu (Elizabeth Ellis)

Ynglŷn â Pedagodzilla

Pedagodzilla Dyma’r podlediad pedagogaidd â’i graidd mewn diwylliant pop, sy’n ceisio deall ac ystyried addysgeg ac ymarfer addysg yn chwareus trwy lens diwylliant pop.  Bydd tîm Pedagodzilla yn lansio eu llyfr cyntaf yn swyddogol yn Aberystwyth, Pedagodzilla:  Exploring the Realm of Pedagogy

Hwyluswyr

 • Mike Collins: Cynhyrchydd a chyflwynydd podlediad Pedagodzilla, ac Uwch Ddylunydd Dysgu yn Y Brifysgol Agored.  Mike hefyd sydd wedi darparu’r darluniau ar gyfer y llyfr.
 • Dr Mark Childs: Mae Mark yn Uwch Ddylunydd Dysgu ym Mhrifysgol Durham.  Mae ganddo PhD mewn Addysg a dyfarnwyd iddo Gymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol yn 2021 am ei ymchwil a’i addysgu yn defnyddio realiti rhithwir a fideogynadledda.
 • Yr Athro Rebecca Ferguson: Yr Athro Rebecca Ferguson yw golygydd y Journal of Learning Analytics, cydlynydd academaidd y Rhwydwaith Academaidd FutureLearn (FLAN).
 • Elizabeth Ellis: Yn y Brifysgol Agored, mae Elizabeth yn datblygu profiadau dysgu digidol ar gyfer myfyrwyr y Brifysgol Agored yn ogystal ag OpenLearn a FutureLearn.

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol: Gallwch Gofrestru ar gyfer y Gynhadledd nawr

Gallwch gofrestru nawr ar gyfer yr deuddegfed gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol.

Eleni bydd y gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn dwyn y thema Paratoi ar gyfer Rhagoriaeth: Cynllunio Dysgu ac Addysgu Arloesol ac fe’i cynhelir rhwng dydd Mawrth 10 a dydd Iau 12 Medi 2024.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd trwy lenwi’r ffurflen ar-lein. 

Galwad am Gynigion

Gwahoddir staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig a myfyrwyr i gyflwyno cynigion ar gyfer 12fed Cynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol Prifysgol Aberystwyth a gynhelir rhwng 10-12 Medi 2024.

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion ar-lein.

Gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen hon erbyn 24 Mai 2024.

Gweithdy i Staff ar Ddeallusrwydd Artiffisial

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn falch o gyhoeddi digwyddiad hanner diwrnod arbennig sy’n edrych ar ffyrdd y gellir defnyddio Deallusrwydd Artiffisial (DA) mewn cyd-destunau academaidd.

Cynhelir y digwyddiad ddydd Iau 11 Ebrill rhwng 09:00 a 13:00 ym Mhrif Neuadd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol. 

Gallwch archebu lle ar gyfer y digwyddiad drwy dudalen Archebu’r Cwrs.

Nod y digwyddiad yw edrych ar draws y 3 swyddogaeth academaidd:

 • ⁠Ymchwil
 • Dysgu ac Addysgu

Ac i fyfyrio ar ffyrdd y gellir defnyddio DA i wella’r gweithgareddau hyn, cynyddu cynhyrchiant, ac arbed amser.

Hoffem hefyd ystyried yr heriau a’r rhwystrau sy’n eich wynebu wrth ddefnyddio DA yn y cyd-destunau hyn a sefydlu ffyrdd y gall y Brifysgol eich cefnogi orau.

Bydd y sesiwn yn rhyngweithiol, gyda’r cyfranogwyr yn cael eu hannog i rannu eu profiadau eu hunain ac enghreifftiau o arfer da. Mae croeso i bob cydweithiwr fod yn bresennol – o’r rhai sydd wedi bod yn defnyddio DA ers tro i’r rhai sydd heb ei ddefnyddio o’r blaen.

Mae croeso i fynychwyr ymuno â’r sesiwn drwy gydol y bore a bydd amserlen ar gyfer y rhai sydd wedi cofrestru yn cael ei chylchredeg yn nes at y digwyddiad.

Gwobr Cwrs Eithriadol 2023-24

Mae Lauren Harvey a Caroline Whitby, o Adran y Gyfraith a Throseddeg, wedi ennill Gwobr Cwrs Eithriadol am fodiwl LC31520: Dispute Resolution in Contract and Tort.

Yn ogystal, cafodd y modiwl canlynol statws Canmoliaeth Uchel:

 • Panna Karlinger o Ysgol Addysg am fodiwl ED20820: Making Sense of the Curriculum

Nod y Wobr Cwrs Eithriadol, a sefydlwyd naufed mlynedd yn ôl, yw rhoi cydnabyddiaeth i’r arferion dysgu gorau. Mae’n rhoi cyfle i aelodau staff rannu eu gwaith gyda’u cydweithwyr, gwella eu modiwlau presennol ar Blackboard, a chael adborth er mwyn gwella.

Caiff modiwlau eu hasesu ar draws 4 maes: cynllun y cwrs, rhyngweithio a chydweithio, asesu, a chymorth i ddysgwyr. Mae natur y wobr, sy’n seiliedig ar hunanasesiad, yn rhoi cyfle i’r aelodau staff ystyried eu cyrsiau a gwella agweddau ar eu modiwlau cyn i banel asesu bob cais yn erbyn y cyfarwyddyd.

Hoffai’r panel a’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu ddiolch i’r holl  ymgeiswyr am yr amser a’r ymdrech a roddwyd i’r ceisiadau ac i’r modiwlau eleni.

Rydym yn edrych ymlaen at gael mwy o geisiadau ar gyfer y flwyddyn nesaf a llongyfarchiadau mawr i enillwyr gwobr eleni.

Creu Cwrs Blackboard Learn Ultra 2024-25

Yn ddiweddar cymeradwyodd y Pwyllgor Gwella Academaidd rai newidiadau i’r broses flynyddol o greu cyrsiau:

 • Bydd cyrsiau’n cael eu creu’n wag gyda thempled cymeradwy’r Brifysgol
 • Bydd creu cyrsiau bob amser yn digwydd ar y dydd Llun cyntaf ym mis Mehefin (dydd Llun 3 Mehefin fydd hyn y flwyddyn hon).

Mae rhai staff wedi gofyn am fwy o wybodaeth ynghylch pam y bydd y cwrsiau yn cael ei greu’n wag. Mae’r blog hwn wedi’i gynllunio i helpu i egluro’r rhesymau dros y penderfyniad hwn.

Yn y blynyddoedd blaenorol roedd y broses o gopïo cyrsiau yn cael ei wneud drwy ddefnyddio Building Blocks. Nid yw Building Blocks bellach yn cael ei gefnogi gan Blackboard ac ni ellir ei ddefnyddio (efallai y byddwch yn cofio mai dyma un o’r rhesymau dros symud i Ultra). Nid yw adnodd copïo cyrsiau Blackboard wedi’i ddiweddaru, felly nid oes gennym ffordd dechnegol o gopïo cyrsiau.

Mae’r llif gwaith copïo cyrsiau yn haws yn Ultra nag ydoedd yn y gwreiddiol. A chan y byddwn yn copïo o gyrsiau Ultra i Ultra, bydd modd i chi gopïo blociau mwy o gynnwys.

Mae cyrsiau gwag yn golygu y gellir defnyddio templedi wedi’u diweddaru a gosodiadau ychwanegol ar gyfer cyrsiau. Mae Blackboard wedi newid llawer ers yr haf diwethaf, ac mae yna osodiadau newydd a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer cyrsiau’r flwyddyn nesaf. I ddefnyddio’r rhain byddai angen i’r staff eu hychwanegu at bob cwrs â llaw.

Roedd copïau o’r cyrsiau blaenorol yn cynnwys colofnau llyfr graddau. Ar ôl sawl blwyddyn dechreuodd hyn achosi dryswch i’r staff a gwneud y llyfr graddau’n anodd ei lywio. Gallai copïo dolenni drosodd ar gyfer Turnitin, Panopto a Talis hefyd beri dryswch – nid yw’n hawdd dweud a yw’r dolenni hyn wedi cael eu diweddaru ai peidio, a byddai angen i staff wirio pob un â llaw.

Ni fydd rhai cyrsiau wedi’u creu yn Ultra (er enghraifft cyrsiau sy’n rhedeg bob dwy flynedd yn unig). Mae angen creu’r rhain yn wag fel cyrsiau Ultra beth bynnag.

Bydd creu cyrsiau gwag hefyd yn helpu i osgoi copïo cynnwys sydd wedi dyddio.

Mae gwybodaeth am sut i gopïo cynnwys ar gael o safle cymorth Blackboard. Bydd arweiniad a chefnogaeth ar gael dros yr haf, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar eddysgu@aber.ac.uk.

Galw am Gynigion: Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2024

Gwahoddir staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig a myfyrwyr i gyflwyno cynigion ar gyfer 12fed Cynhadledd Dysgu ac Addysgu, Dydd Mawrth 10 – Dydd Iau 12 Medi 2024.

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion ar-lein.

Dyma’r thema ar gyfer y gynhadledd eleni:

Paratoi ar gyfer Rhagoriaeth: Cynllunio Dysgu ac Addysgu Arloesol.

Dyma prif gangen y gynhadledd eleni:

 • Ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd ar draws y cwricwlwm a thu hwnt
 • Harneisio pŵer Deallusrwydd Artiffisial a thechnolegau eraill i wella dysgu
 • Creu gweithgareddau dysgu deinamig i ysgogi ac ymgysylltu
 • Dylunio dysgu cynhwysol i bawb

Mae croeso i staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig, a myfyrwyr gynnig sesiynau ar unrhyw bwnc sy’n berthnasol i ddysgu, yn enwedig os ydynt yn canolbwyntio ar ymgorffori a defnyddio technoleg wrth ddysgu. Mae croeso i chi gyflwyno pynciau eraill, hyd yn oed os nad ydynt yn cyd-fynd ag un o’r canghennau uchod.

Rydym yn annog cyflwynwyr i ystyried defnyddio fformatau amgen sy’n cyd-fynd â’r hyn a drafodir yn eu sesiynau. Gan hynny, ni fyddwn yn gofyn am fformat cyflwyno safonol, ond gofynnwn i chi gynnwys fformat, hyd y sesiwn ac unrhyw ofynion eraill a fo gennych wrth i chi wneud eich cynnig isod.

Gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen hon erbyn 24 Mai 2024. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â’r Uned Datblygu ac Addysgu am udda@aber.ac.uk.

Cyfres o weminarau Vevox

Mae Vevox, ein meddalwedd bleidleisio, yn cynnal cyfres o weminarau sy’n arddangos yr arferion gorau o integreiddio pleidleisio i weithgareddau dysgu ac addysgu. 

Cynhelir y sesiynau hyn ar-lein. 

Ar 22 Mawrth am 3pm, bydd Patrick Cadwell o Brifysgol Dinas Dulyn yn arddangos sut maen nhw’n defnyddio meddalwedd pleidleisio ar gyfer astudiaethau cyfieithu. 

Ar 26 Ebrill am 3pm, bydd Liam Bagley o Brifysgol Metropolitan Manceinion yn arddangos sut maen nhw’n defnyddio meddalwedd pleidleisio i hyfforddi ar gyfer sefyllfaoedd yn y byd go iawn o fewn cyd-destun iechyd a heneiddio’n iach. 

Gweler tudalen Vevox ar y we i gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle. 

Y 12fed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol: Cyhoeddi Thema’r Gynhadledd

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi’r thema ar gyfer ein deuddegfed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol.

Bydd y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn cael ei chynnal o ddydd Mawrth 10 hyd ddydd Iau 12 Medi 2024.

Dyma’r thema a’r elfennau ar gyfer y gynhadledd eleni:

Paratoi ar gyfer Rhagoriaeth: Cynllunio Dysgu ac Addysgu Arloesol

 • Ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd ar draws y cwricwlwm a thu hwnt
 • Harneisio pŵer Deallusrwydd Artiffisial a thechnolegau eraill i wella dysgu
 • Creu gweithgareddau dysgu deinamig i ysgogi ac ymgysylltu
 • Dylunio dysgu cynhwysol i bawb

Cadwch lygad am ein galwad am gynigion, sydd ar ddod, ac i drefnu eich lle yn y gynhadledd.

Mudiadau Blackboard Learn Ultra:  Gwybodaeth Bwysig

Fel rhan o brosiect Blackboard Learn Ultra, rydym bellach yn troi ein sylw at Fudiadau yn barod ar gyfer Medi 2024. 

Safleoedd ar Blackboard yw Mudiadau sydd at ddibenion anacademaidd.   Yr un yw eu swyddogaeth â Chyrsiau Blackboard a gellir eu defnyddio i roi gwybodaeth, hyfforddiant ar-lein, a mynediad at ddeunyddiau. Yn wahanol i Gyrsiau, mae Mudiadau yn cael eu creu heb unrhyw dempled.   Mae gan Fudiadau yr un nodweddion a swyddogaethau ymarferol â Chyrsiau. 

Mae yna 3 math o Fudiad: 

Mudiadau Adrannol

Mae gan bob adran 3 Mudiad adrannol: 1 ar gyfer myfyrwyr Israddedig, 1 ar gyfer myfyrwyr Uwchraddedig, ac 1 ar gyfer staff Adrannol.  Mae’r rhain yn cael eu creu yn awtomatig.

Mudiadau Pwrpasol a Mudiadau Hyfforddi

Mudiadau yw’r rhain y mae unigolion wedi gofyn amdanynt.  Gellir eu creu i gynnwys ffrydiau awtomatig, megis mathau o fyfyrwyr, myfyrwyr ar gynlluniau astudio penodol, neu aelodau o staff mewn adran benodol.  Mae gan rai o’r Mudiadau hyn becynnau hyfforddi y gofynnir i ni eu gwneud.

Mudiadau Ymarfer

Mae’r rhain yn unigol ar gyfer pob aelod o staff ac nid oes myfyrwyr wedi cofrestru arnynt.  Fel rhan o’r newid i Ultra, rydym wedi creu Mudiad Ymarfer Ultra personol i bob aelod o staff.

Wrth i ni symud i Blackboard Learn Ultra i Fudiadau, rydym wedi gweithio ar bolisi Mudiadau newydd sy’n amlinellu’r mathau o weithgareddau y gellir defnyddio Mudiadau ar eu cyfer yn ogystal â’u cyfnod cadw.  Cymeradwywyd y polisi newydd hwn gan y Pwyllgor Gwella Academaidd ar 7 Chwefror a gellir ei weld ar ein tudalennau gwe.

Mudiadau Adrannol

Bydd Mudiadau Ultra Adrannol Newydd yn cael eu creu yn fuan ond ni fyddant ar gael i fyfyrwyr tan fis Medi 2024. 

Bydd gan bob adran Fudiad ar wahân ar gyfer myfyrwyr Israddedig, Uwchraddedig, a Staff yn eu hadran.   

Mae’r rhain ar ffurf:  

DEPT-[llythyren adrannol]-UG (e.e. DEPT-N-UG) 

Bydd myfyrwyr newydd ac aelodau newydd o staff yn cael eu ffrydio’n awtomatig i’r Mudiad unwaith y byddant wedi actifadu eu cyfrif.    Unwaith y bydd y Mudiadau hyn ar gael, byddwn yn cysylltu â Chyfarwyddwyr Adrannol Dysgu ac Addysgu, Cofrestryddion y Cyfadrannau, a Phenaethiaid Adran i helpu i hwyluso’r symud i Fudiadau Ultra.

Mudiadau Pwrpasol a Mudiadau Hyfforddi

Mudiadau yw’r rhain y gofynnwyd amdanynt yn unigol at ddiben penodol.  Nid ydym erioed wedi dileu Mudiad o’r blaen (oni bai y gofynnwyd am hyn). 

Fel rhan o’r gwaith hwn, byddwn yn: 

 1. Rhwystro mynediad i’r holl Fudiadau pwrpasol nad ydynt wedi cael eu defnyddio am 3 blynedd gyda’r bwriad o ddod â’r Mudiad i ben.
 2. Cysylltu â’r rhai sy’n dal i fod â chyfrifoldeb am Fudiadau sy’n bodoli eisoes i weld a oes eu hangen a hwyluso’r newid i Ultra ar gyfer y Mudiadau hyn. 

Mudiadau Ymarfer

Ar hyn o bryd mae gan aelodau o staff fynediad at ddau Fudiad Ymarfer – un yn Blackboard Original ac un yn Ultra. 

Byddwn yn dod â Mudiadau Blackboard Originial i ben ym mis Medi 2024.   Rhaid i gydweithwyr gopïo unrhyw ddeunyddiau y maent am eu cadw i fersiwn Ultra y Mudiad. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Fudiadau, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk).