Nodweddion Newydd yn Turnitin: Templed Aseiniad

Mae Turnitin, ein meddalwedd e-gyflwyno, wedi cyflwyno rhywfaint o nodweddion newydd o ran templedi aseiniadau.

Erbyn hyn, mae’n bosibl eithrio templedi rhag ymddangos yn y Sgôr Tebygrwydd.

I gymhwyso’r eithriad, ewch i Optional Settings ym man cyflwyno Turnitin a lanlwythwch eich templed aseiniad:

Mae gofynion ar gyfer eich templed:

 • Rhaid i ffeiliau sydd wedi’u lanlwytho fod yn llai na 100 MB
 • Mathau o ffeiliau a dderbynnir i’w lanlwytho: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), a thestun plaen
 • Rhaid i dempledi gael o leiaf 20 gair o destun

Yn ogystal â lanlwytho, gallwch hefyd greu templed o’r rhyngwyneb hwn hefyd.

Gellir defnyddio’r nodwedd hon yn y man cyflwyno os nad ydych wedi gwneud unrhyw gyflwyniadau. Mae rhagor o wybodaeth am ddefnyddio Turnitin ar gael ar ein tudalennau gwe E-gyflwyno  neu mae croeso i chi anfon e-bost atom (eddysgu@aber.ac.uk).

Deunyddiau’r Gynhadledd Fer

Cyn y gwyliau, cynhaliodd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu eu cynhadledd fer olaf am y flwyddyn.

Defnyddio meddalwedd pleidleisio i gyfoethogi dysgu ac addysgu oedd thema’r gynhadledd. Os nad oedd modd ichi fod yno, mae recordiadau i’w cael ar we-ddalen y Gynhadledd Fer.

Ers i’r Brifysgol gaffael trwydded i feddalwedd pleidleisio Vevox yn gynharach eleni, gwelsom bod llu o gydweithwyr yn gwneud defnydd ohono. Yn semester 1, mae 136 o aelodau staff wedi cynnal 1873 pleidlais a chael 6485 o ymatebion gan fyfyrwyr.

Os hoffech wybod mwy am feddalwedd pleidleisio mae gennym we-ddalen Vevox sy’n rhoi’r holl ganllawiau. Arweiniodd Kate a Jim weminar i Vevox ynglŷn â’n dull o’i weithredu a dulliau cydweithwyr o’i ddefnyddio wrth addysgu. Fe welwch y recordiad ar YouTube, neu mae astudiaethau achos eraill i’w gweld ar wefan Vevox ei hun. Gallwch ddarllen am ddiweddariadau Vevox yn ein blogbost diweddar.

Dechreuodd y gynhadledd gyda sesiwn gan Dr Christina Stanley o Brifysgol Caer. Rhoddodd Christina olwg i ni ar y dulliau a ddefnyddiodd hi o ddefnyddio meddalwedd pleidleisio i hybu hyder myfyrwyr a hyrwyddo cynhwysiant.

Nesaf, rhoddodd ein rheolwyr cleientiaid o Vevox, Joe Probert ac Izzy Whitley, ddiweddariad i ni ynglŷn â datblygiadau i feddalwedd pleidleisio Vevox sydd ar ddod a rhai gwelliannau i’r cynnyrch a fydd yn digwydd maes o law.

Yna bu cydweithwyr o Brifysgol Aberystwyth yn disgrifio’u dulliau hwy o ddefnyddio pleidleisio wrth addysgu. Rhoddodd Dr Maire Gorman, sy’n dysgu yn Ysgol y Graddedigion a’r Adran Ffiseg, ddarlun cyffredinol i ni ynglŷn â’r defnydd y gellir ei wneud o’r feddalwedd pleidleisio wrth addysgu ystadegau, er mwyn hwyluso dysgu gan gymheiriaid a chreu cyswllt ymhlith a rhwng carfannau o gyfoedion.

Nesaf, dangosodd Bruce Fraser Wight, o’r Ysgol Fusnes, sut y bu’n defnyddio meddalwedd pleidleisio ar gyfer gweithgarwch i dorri’r iâ. Roeddem yn ddiolchgar i gael clywed gan ddau o fyfyrwyr Bruce ynglŷn â’u profiad o ddefnyddio meddalwedd pleidleisio.

Yn olaf, amlinellodd Dr Jennifer Wood o’r Adran Ieithoedd Modern sut y gellir defnyddio meddalwedd pleidleisio ar gyfer dysgu iaith ac ennyn diddordeb myfyrwyr.

Os oes gennych ddulliau diddorol o ddefnyddio meddalwedd pleidleisio, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych ar gyfer blogbost – anfonwch e-bost atom udda@aber.ac.uk.  

Croeso i staff newydd sy’n ymuno â Phrifysgol Aberystwyth

Distance Learner Banner

Yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu ydym ni. Rydym ni’n rhan o’r Gwasanaethau Gwybodaeth. Rydym ni’n gweithio gyda staff ar draws y brifysgol i gefnogi a datblygu dysgu ac addysgu. Rydym ni’n cynnal amrywiaeth eang o weithgareddau i gyflawni hyn.

Mae’r holl wybodaeth fyddwch chi ei hangen ar dudalennau gwe’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu. Yn ddiweddar rydym ni wedi gweithio’n ddwys gyda chydweithwyr academaidd i ddatblygu datrysiadau i bandemig Covid 19. Bydd ein tudalennau gwe Cefnogi eich Addysgu yn eich helpu gydag amrywiol ddatrysiadau addysgu.

Rydym ni’n ysgrifennu blog gyda’r newyddion diweddaraf, manylion am ddigwyddiadau a sesiynau hyfforddi, ac adnoddau.

Os bydd angen i chi gysylltu â ni gallwch wneud hynny ar un o ddau gyfeiriad ebost:

udda@aber.ac.uk (am gwestiynau addysgegol a chynllunio, neu i drefnu ymgynghoriad) neu

eddysgu@aber.ac.uk (am ymholiadau technegol ynghylch ein harlwy e-ddysgu a restrir isod)

Read More

Diweddariadau Vevox Rhagfyr 2021

Un o fanteision cael tanysgrifiad sefydliad yw y gallwn ni fanteisio ar welliannau a diweddariadau.

Un o’r gwelliannau diweddar oedd y cwestiwn arddull cwmwl geiriau. Cyn hynny, dim ond un gair y gellid ei gyflwyno i’r cwestiwn arddull cwmwl geiriau, ond nawr gall cyfranogwyr ddarparu cyflwyniadau aml-air yn ogystal â geiriau unigol. Mae cymylau geiriau hefyd yn derbyn nodau nad ydynt yn Saesneg ac emojis.

Mae Vevox hefyd wedi bod yn gweithio ar hygyrchedd y cwestiwn cwmwl geiriau ac mae’r cynllun lliw wedi cael ei ehangu i wella ei arddangosiad.

Rydym yn falch iawn o’r modd y mae cydweithwyr yn defnyddio Vevox. Os ydych chi’n chwilio am syniadau am sut y gallwch ei ddefnyddio i addysgu, gall Kate a minnau gyflwyno gweminar ar ran Vevox. Yn ogystal â rhoi trosolwg o’n cyflwyniad o Vevox ers i ni ei brynu ym mis Mawrth, gwnaethom hefyd amlinellu rhai arferion nodedig gan gydweithwyr:

 • Gwerthuso Modiwlau (Dr Emmanual Isibor a Dr Chris Loftus, Cyfrifiadureg)
 • Cynhyrchu ystadegau (Dr Maire Gorman, Ffiseg ac Ysgol y Graddedigion)
 • Cwestiwn ac Ateb anhysbys (Dr Megan Talbot, y Gyfraith a Throseddeg)
 • Asesu gan gymheiriaid a chysylltiadau geiriau (Dr Michael Toomey, Gwleidyddiaeth Ryngwladol)
 • Cwestiwn ac ateb Anghydamserol (Dr Victoria Wright, Seicoleg)
 • Pin ar luniau ac effaith sesiwn (Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu)

Diolch i’r cydweithwyr uchod am rannu eu harferion a’u profiadau â ni. Mae recordiad o’r weminar ar gael ar YouTube.

Ddydd Iau cynhelir ein Cynhadledd Fer sy’n edrych ar sut y gellir defnyddio meddalwedd pleidleisio i ddatblygu gweithgareddau dysgu ac addysgu. Mae modd archebu lle ar y gynhadledd o hyd. Rydym yn ddiolchgar y bydd Joe ac Izzy o Vevox yn ymuno â ni, yn ogystal â’n siaradwr allanol, Dr Christina Stanley o Brifysgol Caer.

Mae canllawiau Vevox ar gael ar ein tudalennau gwe. Os nad ydych wedi defnyddio Vevox o’r blaen cofrestrwch ar gyfer y sesiynau ‘Zero to Hero’ a gynhelir bob dydd Mawrth am 3yp. Byddwn hefyd yn ail-gynnal ein sesiwn hyfforddi Designing Teaching Activities using Vevox ar 16 Mawrth 2022 am 10yb. Gallwch gofrestru drwy ein tudalen Archebu Cyrsiau.

Prosiect: Beth yw modiwl Blackboard wedi’i gynllunio’n dda?

Distance Learner Banner

Ysgrifennwyd gan Ania Udalowska

Gall modiwl Blackboard wedi’i gynllunio’n dda olygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Gofynnon ni i’n grŵp o Lysgenhadon Dysgu Myfyrwyr drafod beth mae modiwl wedi’i gynllunio’n dda’n ei olygu iddyn nhw. Rhennir canfyddiadau’r drafodaeth hon yn gategorïau fel y gwelir isod.

Gwybodaeth Modiwl

Amserlen addysgu – dangos yr hyn sy’n ddisgwyliedig drwy gydol y semester (a gynhelir drwy gydol cynllun y modiwl mewn ffolderi). Nid oes angen rhyddhau’r holl gynnwys ar ddechrau’r modiwl o reidrwydd ond yn hytrach map yn dangos i fyfyrwyr yr hyn sydd angen iddynt gynllunio ar ei gyfer. Lawrlwythwch y templed amserlen addysgu:

Llawlyfr modiwl – esboniodd un o’r myfyrwyr fod y llawlyfr bron fel contract rhwng myfyriwr a chydlynydd modiwl. Dylai gynnwys yr holl wybodaeth hanfodol (a all fod, ac mewn rhai achosion, a ddylai fod hefyd yn gynwysedig mewn gwahanol adrannau e.e. yr holl wybodaeth yn ymwneud ag asesu yn Asesu ac Adborth). Edrychwch ar y blog hwn ar lawlyfrau cynhwysfawr.

Cwestiynau Cyffredin ar y modiwl – Gellid cynhyrchu cwestiynau cyffredin drwy gydol y modiwl yn seiliedig ar ymholiadau a ddaw i law y cydlynydd modiwl ac yna eu defnyddio i helpu myfyrwyr y dyfodol e.e. pa werslyfr yw’r gorau / sut ydych chi’n trefnu’r aseiniad / awgrymiadau am adnoddau i helpu gyda chysyniad anodd ac ati. Gallech ddefnyddio swyddogaeth y bwrdd trafod i holi myfyrwyr am gwestiynau yr hoffent gael atebion iddynt.

Fideo cyflwyno byr – byddai’n braf cynnwys fideo sy’n croesawu myfyrwyr i’r modiwl, egluro sut i lywio drwyddo ac amlinellu’n fyr sut fydd yr amserlen addysgu’n edrych. Does dim rhaid iddo fod yn hir nag yn ffurfiol!

Deunyddiau Dysgu

Ffolderi – dylai’r cynnwys fod wedi’i rannu’n wythnosau (neu bynciau). Dylai gyd-fynd â’r amserlen addysgu. Mae cysondeb o fewn ffolderi’r un mor bwysig, ceisiwch gynnwys yr un math o ddeunyddiau dysgu ym mhob ffolder (gallwch ddefnyddio eiconau bach i nodi’r math o weithgaredd) a’u cadw mewn trefn gyson:

 • Tasgau paratoi sesiwn fyw – eglurwch yr hyn sydd angen ei wneud.
 • Dolenni Teams at sesiynau byw.
 • Darlithoedd wedi’u recordio ymlaen llaw (darnau clir/bach a dim sŵn cefndir)
 • Sleidiau darlith a thaflenni darlith gyda lle i wneud nodiadau (sut i drosi sleisiau PowerPoint yn daflenni)
 • Gweithgareddau i’w cwblhau sy’n rhoi canlyniadau/adborth ar unwaith i brofi gwybodaeth. Gallech ddefnyddio profion Blackboard neu gwisiau Panopto.
 • Enghreifftiau, sy’n cysylltu damcaniaeth â’r byd real cymaint â phosibl.
 • Darllen – pa eitemau o’r rhestr ddarllen sy’n cyfeirio at gynnwys yr wythnos honno.

Nodwch: Lle bo’n bosibl defnyddiwch ‘review status and adaptive release’ – mae myfyrwyr yn gwneud cynnydd ar gyflymder gwahanol, mae’n well gan rai bod y cynnwys i gyd yn cael ei ryddhau ar unwaith, eraill mewn camau. Mae gweithredu fel hyn yn rhoi rheolaeth i’r myfyrwyr dros faint o gynnwys maen nhw’n ei weld ar yr un pryd a gall eu helpu i gadw trefn.

Read More

Rhoi Dulliau Ysgrifennu Academaidd ar waith i bob adran – Llysgenhadon Dysgu

Distance Learner Banner

Ysgrifennwyd gan Lucie Andrews, Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Mae’r modiwlau Blackboard gorau wedi’u trefnu’n effeithiol, yn hawdd llywio drwyddynt ac yn cael eu diweddaru’n rheolaidd. Fodd bynnag, hoffwn ganolbwyntio ar ffyrdd o ddefnyddio Blackboard fel adnodd ar gyfer sgiliau astudio ac ymddygiad academaidd rhagorol. Yn ystod y prosiect Llysgenhadon Dysgu, buom yn trafod beth sy’n gwneud modiwl Blackboard yn un sydd wedi’i gynllunio’n dda. Roedd rhywfaint o’r adborth yn ymwneud â’n teimlad nad oedd y canllaw cyfeirio a dyfynnu yn hawdd cyrraedd ato nac yn ddigon cynhwysfawr i ddiwallu holl anghenion y myfyrwyr. Trafodwyd  y syniad o gynnwys atebion model i’r aseiniad fel templed o’r hyn y mae angen ei gynnwys a sut i fformatio aseiniadau’n gywir. Un ffordd o weithredu ar yr adborth hwn fyddai cynnwys ffolder newydd yn yr adran asesu ac adborth sy’n canolbwyntio ar sgiliau astudio er mwyn gwneud Blackboard yn adnodd gwell i fyfyrwyr.              

Wrth ddadansoddi’r gwahanol ddulliau o ddefnyddio gwahanol adrannau ar Blackboard yn ystod y profion defnyddioldeb, sylweddolais fod adran ddefnyddiol o’r enw Dulliau Ysgrifennu Academaidd   yn newislen modiwl fy adran, Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, nad oedd yn newislenni adrannau eraill. Felly, byddwn yn argymell y dylai ‘Dulliau Ysgrifennu Academaidd’ fod ar waith ym mhob adran trwy greu ffolder ychwanegol yn yr adran asesu ac adborth i weithredu ar rywfaint o adborth y myfyrwyr. Pam y dylech chi ystyried hyn? A beth fydd cynnwys y ffolder newydd hon? Gan mai Blackboard yw’r wefan a ddefnyddir ar gyfer yr elfen ddysgu a’r elfen academaidd o brofiad y myfyrwyr, credaf y byddai pob myfyriwr yn elwa o ffolder un pwrpas sy’n cyflwyno sgiliau astudio ac chyngor i fyfyrwyr er mwyn iddynt allu weithio tuag at ymddygiad academaidd rhagorol. Yn y ffolder hon, byddai rhestr unigryw o sgiliau astudio cysylltiedig ag anghenion pob adran. Dyma dempled cyffredinol o’r hyn y gallai’r ffolder hon gynnwys:

 • canllaw cyfeirio a dyfynnu manwl sy’n bodloni taflen arddull pob adran
 • canllaw o awgrymiadau a sgiliau astudio hanfodol gan gynnwys pwyntiau buddiol ar gyfer ysgrifennu traethodau
 • dolenni i weithdai a gynigir gan y brifysgol ar sgiliau astudio
 • Cwestiynau Cyffredin ar sgiliau astudio a gwybodaeth gyffredinol am fodiwlau

Fel myfyriwr, rwyf yn teimlo’n bersonol bod y pwyslais pennaf ar y deunydd sy’n cael sylw mewn darlithoedd, seminarau a gweithdai a bod pwyslais ar y cynllun marciau a’r meini prawf asesu. Fodd bynnag, yn gyffredinol mae llai o bwyslais ar sut y i wella’ch sgiliau ysgrifennu / astudio yn annibynnol a sut i ysgrifennu traethawd / asesiad / cyfeiriadau at y disgwyliadau sy’n bodloni safonau arferion y brifysgol. Felly, dylid rhoi’r ffolder hon am Ddulliau Ysgrifennu Academaidd ar waith yn adran asesu ac adborth pob adran ar draws y Brifysgol, gan y byddai’n cynnig rhywbeth newydd i Blackboard a fyddai’n gwella profiad academaidd myfyrwyr. Byddai hyn yn ei dro yn helpu myfyrwyr i ennill graddau gwell. Rwy’n teimlo felly y byddai defnyddio ffolder wedi’i neilltuo ar gyfer astudio sgiliau sy’n benodol i’r hyn sydd ei angen ar fyfyrwyr yn y modiwl hwnnw, yn gwella profiad dysgu myfyrwyr ar Blackboard ac yn gwella ei adnoddau.  

Pwysigrwydd llawlyfrau modiwl cynhwysfawr (Llysgenhadon Dysgu)

Ysgrifennwyd gan Nathalia Kinsey, Hanes a Hanes Cymru

Un o’r pethau a drafodwyd yn ystod y prosiect Llysgenhadon Dysgu oedd mor ddefnyddiol y gall llawlyfrau modiwl fod i fyfyrwyr. Trwy gydol fy nhair blynedd yn yr adran Hanes, llawlyfrau modiwlau oedd prif ffynhonnell y wybodaeth allweddol am bob modiwl. Yn aml, byddwn yn lawrlwytho llawlyfrau modiwlau ar ddechrau’r semester a’u cadw ar fy mwrdd gwaith, er mwyn gallu cyrraedd atynt yn hawdd pan fyddai arnaf angen cipolwg ar feini prawf marcio traethawd, cadarnhau dyddiad cyflwyno, neu weld beth oedd angen i mi ei ddarllen ar gyfer fy seminar nesaf. Roedd cael yr holl wybodaeth allweddol hon mewn un ddogfen yn golygu fy mod yn gwybod ble i edrych pan fyddai arnaf angen rhywbeth, heb orfod chwilio trwy Blackboard, yn pendroni lle’r oedd darlithydd wedi rhoi darn penodol o wybodaeth. Y wybodaeth allweddol a gynhwyswyd yn y llawlyfrau oedd:

 • manylion cyswllt y darlithydd;
 • cyflwyniad byr i’r modiwl;
 • rhestrau wedi’u rhifo o deitlau darlithwyr a seminarau, gyda gwybodaeth am y paratoadau angenrheidiol;
 • dyddiadau cau aseiniadau, nifer geiriau a pholisi hyd aseiniad yr adran;
 • dewis o deitlau traethodau (er efallai nad yw hyn yn berthnasol, neu gellid ei addasu ar gyfer adrannau eraill)
 • meini prawf marcio.

Roeddent hefyd yn aml yn cynnwys manylion eraill penodol i’r modiwl, megis map neu goeden deulu, yn ogystal â nodiadau ar gyfeirnodi, ffynonellau cynradd a ddefnyddir yn aml, neu sillafu enwau a allai ymddangos ar amryfal ffurfiau mewn gwahanol destunau. Ar y cyfan, rwyf i ac eraill sy’n cymryd rhan yn y prosiect hwn wedi gweld bod llawlyfrau modiwlau yn ddogfennau hynod ddefnyddiol y byddai’n ddefnyddiol eu cael gan bob adran; maent yn un man lle mae’r holl wybodaeth allweddol am fodiwl ar gael yn hawdd er mwyn ei chadw wrth law.

Enghraifft o lawlyfr modiwl cynhwysfawr:

Gwybodaeth am Asesiadau – Cyngor Defnyddiol gan Fyfyrwyr (Llysgenhadon Dysgu)

Turnitin icon

Ysgrifennwyd gan Elisa Long Perez, Adran y Gyfraith a Throseddeg

Asesiadau yw’r brif ffordd i ddarlithwyr roi prawf ar wybodaeth myfyrwyr mewn modiwl neu bwnc. I wneud hynny’n bosib, mae angen i fyfyrwyr wybod pa feini prawf y mae disgwyl iddynt eu bodloni, ac yn lle a pha bryd i gyflwyno’r asesiadau. Mewn rhai modiwlau, nid yw’r wybodaeth hanfodol hon yn ddigon hawdd dod o hyd iddi. 

Yn ystod gweithgareddau profi defnyddioldeb y prosiect Llysgenhadon Dysgu, sylwais fod rhai modiwlau nad oeddent yn cynnwys meini prawf marcio neu nad oedd yn hawdd i fyfyrwyr ddod o hyd i’w meini prawf marcio. Heb y ddogfen allweddol hon mae myfyrwyr yn aml yn ansicr ynglŷn â sut y dylid mynd i’r afael â’u haseiniadau, gan arwain at farciau is. Roedd problemau eraill y sylwais arnynt yn ymwneud â phwyntiau cyflwyno a dyddiadau cyflwyno. Roedd pwyntiau cyflwyno yn aml yn cael eu cynnwys ar waelod yr adran Asesu ac Adborth neu mewn adran hollol wahanol. Gallai hyn olygu bod myfyrwyr yn methu â chyflwyno eu haseiniadau mewn pryd neu’n methu eu cyflwyno o gwbl. Yn ail, os nad yw’r dyddiad cyflwyno’n cael ei bwysleisio’n ddigonol neu os yw’n hawdd ei fethu, mae’r un peth yn digwydd; ni fydd myfyrwyr yn gwybod pa bryd i gyflwyno eu haseiniadau ac efallai y byddant yn rhuthro i gyflwyno ar y funud olaf neu’n methu â chyflwyno mewn pryd.

Fy nghyngor i staff addysgu fyddai: cynhwyswch y meini prawf marcio yn yr adran Asesu ac Adborth bob amser, yn ogystal â llawlyfr y modiwl; gwnewch yn siŵr bod y pwyntiau cyflwyno ar frig yr adran ac amlygwch y dyddiad cau mewn print trwm; anfonwch nodyn atgoffa un mis, un wythnos ac un diwrnod cyn y dyddiad cyflwyno.  

Ysgrifennwyd gan Gabriele Sidekerskyte, Ysgol Fusnes Aberystwyth

Roedd bod yn rhan o’r grŵp Llysgenhadon Dysgu yn un o’r prosiectau mwyaf diddorol i mi gymryd rhan ynddo yn y Brifysgol. Rwy’n falch iawn fy mod wedi gallu defnyddio fy mhrofiad fel myfyriwr i wella Blackboard a gwella profiad myfyrwyr eraill ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’r ffaith mai myfyrwyr sy’n penderfynu sut y dylai modiwlau Blackboard edrych a’r hyn y dylent ei gynnwys yn anhygoel gan mai myfyrwyr sydd ac a fydd yn ei ddefnyddio, felly eu barn hwy sydd bwysicaf.  Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig yn ystod y pandemig, roedd Blackboard yn rhan bwysig iawn o fy mywyd fel myfyriwr. Deuthum ar draws rhai problemau fel cyrraedd at ddeunyddiau darllen ac aseiniadau. Mae’r rhestrau darllen a ddarperir gan gydlynwyr modiwlau yn wych, fodd bynnag, nid yw’r holl ddeunydd darllen ar gael i fyfyrwyr bob amser. Mae’n hanfodol sicrhau bod yr holl ddeunyddiau ar y rhestrau darllen ar gael ar ffurf electronig.

O ran yr adran Asesu ac Adborth, yr wybodaeth bwysicaf a gynhwysir yno yw: y dyddiad cyflwyno a’r pwynt cyflwyno, gofynion aseiniadau, marciau ac adborth. Er bod rhai modiwlau yn cynnwys yr wybodaeth hon yn llawlyfr y modiwl, mae’n llawer haws ac yn fwy greddfol os caiff yr wybodaeth ei chynnwys yn yr adran Asesu ac Adborth. Byddai’n ddelfrydol pe bai dyddiad cyflwyno pob aseiniad yn cael ei ddarparu cyn gynted ag y bo modd er mwyn i fyfyrwyr gael cynllunio eu hamser yn effeithiol. Os caiff y dyddiad cyflwyno ei ymestyn, dylid cyhoeddi hynny’n glir i bawb. Dylid cynnwys pynciau aseiniadau, gofynion, unrhyw lenyddiaeth a gwerth yr aseiniad i farc cyffredinol y modiwl hefyd yn yr adran Asesu ac Adborth, yn yr un man lle bydd gofyn i fyfyrwyr gyflwyno eu gwaith. Yn yr un modd, dylid cyfleu’n glir pa bryd y caiff y myfyrwyr ddisgwyl cael eu marciau a’r hadborth, yn enwedig os yw’r amser yn newid. Rwy’n credu y byddai’n wych pe bai’r myfyrwyr yn cael gwybod cyn gynted ag y bo’r marc a’r adborth ar gael. Dylai’r adborth fod yn glir ac yn fanwl, gydag enghreifftiau ac esboniadau o’r camgymeriadau a wnaed ac awgrymiadau ar gyfer gwelliannau. Dyma’r unig ffordd y gall y myfyrwyr wella. 

Gobeithio y bydd fy ngeiriau’n cael eu hystyried. Fe wnes i fwynhau’r profiad yma ac rwy’n gobeithio y bydd y prosiect hwn yn gwella profiad pawb o Blackboard. Roedd gwaith tîm a threfniadaeth y prosiect yn wych, roedd hyd y cyfarfodydd yn berffaith, ac roedd y gweithgareddau’n ddiddorol. Diolch am y profiad.

Cyhoeddi Rhaglen y Gynhadledd Fer

Mini Conference Logo
Dydd Iau 16 Rhagfyr, bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn cynnal ail Gynhadledd Fer yr Academi ar-lein y flwyddyn academaidd hon.

Y thema fydd ‘ Using Polling Software to Enhance Learning and Teaching Activities’.

Ers i ni gaffael Vevox eleni, rydym wedi gweld cynnydd yn y defnydd o feddalwedd pleidleisio mewn gweithgareddau dysgu ac addysgu.  

Cynhelir y Gynhadledd Fer o 10:30-15:00.

Mae’n bleser gennym gadarnhau ein rhaglen:  

Dr Christina Stanley – prif siaradwr (Prifysgol Caer): Polling to boost student confidence and promote inclusivity
Joe Probert & Izzy Whitley: Vevox
Dr Maire Gorman (Ffiseg ac Ysgol y Graddedigion): Inter & Intra-cohort bonding (and peer learning) in statistics teaching
Bruce Wight (Ysgol Fusnes Aberystwyth): Heb ei gadarnhau
Dr Jennifer Wood (Ieithoedd Modern) – Is there anybody out there? Using Polling Software in the Language Classroom: Breaching the void.  

Gweler y rhaglen ar ein tudalennau gwe i gael crynodebau ac amserau’r sesiynau.  

Gobeithio y gallwch ymuno â ni. Gallwch gofrestru i ddod i’r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch udda@aber.ac.uk.

Trosglwyddo Marciau Cydrannol

Wrth i fis Rhagfyr nesáu, roeddem o’r farn y byddai’n ddefnyddiol amlinellu’r cymorth sydd ar gael ar gyfer y broses Trosglwyddo Marciau Cydrannol. Mae’r broses hon yn trosglwyddo marciau o golofnau Canolfan Raddau Blackboard i dudalen Marciau Asesu fesul Modiwl AStRA (STF080). 

Mae’r offer ar gael ym mhob modiwl Blackboard a hefyd yn yr offer Marciau Cydrannol yn MyAdmin. Gall Staff Gweinyddol Adrannol weld a throsglwyddo modiwlau ar gyfer pob modiwl yn eu hadran tra bod Cydgysylltwyr Modiwlau yn gallu gweld a throsglwyddo marciau ar gyfer eu modiwlau hwy.

I gefnogi’r broses Trosglwyddo Marciau Cydrannol, cynhelir:

 • Sesiynau Hyfforddi ar:
  • Ddydd Llun 13 Rhagfyr, 11yb-12yp
  • Dydd Mercher, 5 Ionawr, 1yp-2yp

Archebwch eich lle ar-lein.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses hon, e-bostiwch eddysgu@aber.ac.uk.