Gwahoddiad: Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth 2021

Keynote announcement banner

Rydym yn edrych ymlaen ar gyfer y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu eleni sydd lai na mis i ffwrdd, 29 Mehefin – 2 Gorffennaf 2021.

Fel yr ydych wedi darllen o bosibl, cynhelir y Gynhadledd eleni ar-lein drwy Teams felly gallwch ymuno am gymaint neu chyn lleied o’r gynhadledd ag y dymunwch.

Gallwch lawrlwytho’r rhaglen lawn ac archebu eich lle ar-lein .

Rydym yn ddiolchgar o gael nifer o siaradwyr allanol eleni.

Bydd ein prif siaradwr, Dr Chrissi Nerantzi, yn siarad am addysgeg agored a hyblyg. Ym Met Manceinion, datblygodd Chrissi’r rhaglen datblygu proffesiynol FLEX, rhaglen seiliedig ar ymarfer a drwyddedir yn agored sy’n ymgorffori llwybrau ymgysylltu ffurfiol ac anffurfiol.  Hi yw sylfaenydd y gymuned traws-sefydliadol Creativity for Learning in Higher Education, y gweminarau Teaching and Learning Conversations (TLC), yn ogystal â nifer o fentrau eraill. Gallwch ddarllen mwy am Chrissi ar ein blog

Parhau i ddarllen

Adnoddau Sally Brown a Kay Sambell

Banner for Audio Feedback

Yn rhan o’n Gŵyl Fach Asesu, estynnodd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu wahoddiad i’r Athro Kay Sambell a’r Athro Sally Brown gynnal gweithdy i ystyried sut y gallai gwaith asesu esblygu oherwydd y newid yn ein harferion yn sgil y pandemig.

Drwy gydol y pandemig, daeth Kay a Sally yn ffigurau annatod yn y gwaith i ddatblygu arferion asesu Addysgu Uwch yn sgil cyhoeddi’u papur: The changing landscape of assessment: some possible replacements for unseen, time-constrained, face-to-face invigilated exams.

Yn rhan o’r gweithdy, recordiodd Sally a Kay y rhannau hyn: Gwella prosesau asesu a chynnig adborth ar ôl y pandemig: dulliau go iawn o wella sut mae myfyrwyr yn dysgu ac yn ymroi i’w hastudiaethau.

Os nad oeddech yn gallu bod yn bresennol, gallwch weld y recordiadau drwy glicio yma:

Yn ogystal â’r recordiadau, gallwch weld cyhoeddiadau eraill gan Kay a Sally sy’n canolbwyntio’n benodol ar newid arferion ar eu tudalennau gwe.

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol – wedi’i hestyn am ddiwrnod ychwanegol

Keynote announcement banner

Rydyn ni’n dechrau edrych ymlaen at ein nawfed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu. Mae’r alwad am gynigion bellach wedi cau – diolch i bawb a gyflwynodd gynnig.

Oherwydd nifer y cynigion a ddaeth i law, byddwn nawr yn dechrau’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu amser cinio dydd Mawrth 29 Mehefin a bydd yn rhedeg tan brynhawn dydd Gwener 2 Gorffennaf.

Mae gennym nifer o siaradwyr allanol ar draws y pedwar diwrnod a byddwn yn parhau i bostio diweddariadau drwy ein blog o siaradwyr arfaethedig. Mae’n bleser gennyf gyhoeddi ein bod yn cynnal ein sesiwn Gymraeg gyntaf a fydd yn cael ei chyfieithu ar y pryd.

Rydym hefyd wedi trefnu panel arbennig ar y prynhawn dydd Mawrth ar arferion Dysgu o Bell, a bydd myfyrwyr o’r Ysgol Addysg a’r Adran Seicoleg yn cynnal sesiynau yn seiliedig ar eu profiadau o ddysgu drwy gydol y pandemig.

Cyhoeddir y rhaglen lawn yn fuan.

Cynhelir y gynhadledd ar-lein drwy Teams (a defnyddir Zoom ar gyfer y sesiynau yn Gymraeg).

Gallwch archebu eich lle ar-lein nawr drwy’r ffurflen hon.

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol: Ail siaradwr gwadd: Andy McGregor, JISC

Keynote announcement banner

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein hail siaradwr allanol ar gyfer Cynhadledd Dysgu ac Addysgu eleni: Andy McGregor, Andy yw Cyfarwyddwr Technoleg Addysg ar gyfer JISC. 

Bydd gweithdy Andy’n canolbwyntio ar ddyfodol asesu ac mae’n seiliedig ar bapur JISC: The future of assessment: five principles, five targets for 2025, sy’n gosod pum targed ar gyfer y pum mlynedd nesaf i ddatblygu asesu i fod yn fwy dilys, hygyrch, wedi’i awtomeiddio’n briodol ac yn ddiogel.

Mae Andy yn gyfrifol am reoli portffolio JISC o brosiectau datblygu ac ymchwil sy’n datblygu gwasanaethau newydd i helpu prifysgolion a cholegau i wella addysg ac ymchwil.

Yn ogystal ag Andy, y siaradwr gwadd eleni yw Dr Chrissi Nerantzi o Brifysgol Fetropolitan Manceinion.

Cynhelir y nawfed gynhadledd dysgu ac addysgu flynyddol ar-lein rhwng dydd Mercher 30 Mehefin a dydd Gwener 2 Gorffennaf. Gallwch archebu lle drwy lenwi’r ffurflen ar-lein hon.

Dilynwch y blog hwn i gael rhagor o gyhoeddiadau.

Cyhoeddi’r Prif Siaradwr: Y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol

Keynote announcement banner

Mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn falch o gyhoeddi mai Dr Chrissi Nerantzi fydd y prif siaradwr eleni.

Cynhelir y gynhadledd ar-lein trwy Teams rhwng 30 Mehefin a’r 2il o Orffennaf. Mae archebu bellach ar agor ar gyfer y gynhadledd eleni, ac mae dal modd i chi gyflwyno cynnig drwy ein ffurflen ar-lein.   

Dr Chrissi Nerantzi (@chrissinerantzi), Prif Ddarlithydd – DPP Academaidd, Academi Addysgu’r Brifysgol (UTA), Prifysgol Fetropolitan Manceinion

Ym Met Manceinion, datblygodd Chrissi’r rhaglen datblygu proffesiynol FLEX, rhaglen seiliedig ar ymarfer a drwyddedir yn agored sy’n ymgorffori llwybrau ymgysylltu ffurfiol ac anffurfiol trwy ddefnyddio portffolios proffesiynol digidol a chyfleoedd datblygu agored, gan gynnwys mentrau cydweithredol ar draws mwy nag un sefydliad. Mae FLEX wedi ysbrydoli mentrau pellach yn fewnol ac yn allanol gyda staff a myfyrwyr. Hi yw sylfaenydd y gymuned traws-sefydliadol Creativity for Learning in Higher Education (#creativeHE), y gweminarau Teaching and Learning Conversations (TLC) a chyd-sylfaenydd y cyrsiau agored Flexible, Distance and Online (FDOL), y cwrs Bring Your Own Devices for Learning (BYOD4L) a’r sgwrs trydar Learning and Teaching in Higher Education (#LTHEchat). Mae Chrissi yn dysgu ar yr MA mewn Addysg Uwch yn ei sefydliad ac mae’n arwain y cynllun Recognising and Rewarding Teaching Excellene a’r Good Practice Exchange. Mae hefyd yn cydlynu cyflwyniadau i’r NTF a CATE ac mae’n mentora cydweithwyr yn rheolaidd. Mae Chrissi yn cyfrannu at weithgareddau datblygu academaidd pellach yn Academi Addysgu’r Brifysgol (UTA), gan gynnwys cynllun Fframwaith Safonau Proffesiynol y sefydliad; mae’n cynorthwyo cydweithwyr i gynllunio’r cwricwlwm creadigol ac mae’n un o’r Cysylltiadau Cyfadrannol ar gyfer y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Mae ymagwedd Chrissi tuag at ddysgu ac addysgu yn arbrofol, yn chwareus ac yn gydweithredol. Mae ei diddordebau ymchwil ym meysydd creadigrwydd, dysgu agored a chydweithredol ac mae wedi cyhoeddi’n eang ac yn agored, yn aml ar y cyd ag eraill.

Parhau i ddarllen

Galwad am Gynigion yn cau dydd Gwener

Save the date banner - 30.06.2021-02.07.2021

Mae croeso i staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig, a myfyrwyr gynnig sesiynau ar unrhyw bwnc sy’n berthnasol i ddysgu.

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion ar-lein. Gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen hon erbyn 30 Ebrill 2021.

Gallwch Gofrestru ar gyfer y Gynhadledd nawr

Gallwch gofrestru nawr ar gyfer y nawfed gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol. Eleni bydd y gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn dwyn y thema Byrfyfyrio â Chyfyngiadau: Ail-lunio Cymuned Ddysgu mewn Cyfnod o Newid o Gyda’r ffrydiau canlynol ac fe’i cynhelir rhwng dydd Mercher 30 Mehefin a dydd Gwener 2 Gorffennaf 2021.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd trwy lenwi’r ffurflen ar-lein. 

Gweithdy Kay Sambell a Sally Brown (Gŵyl Fach)

Distance Learner Banner

Gwella prosesau asesu ac adborth wedi’r pandemig: dulliau gwreiddiol o wella’r modd y mae myfyrwyr yn dysgu ac yn ymgysylltu: Gweithdy Yr Athro Kay Sambell ac Y Athro Sally Brown

Mae’n bleser gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu gyhoeddi gweithdy ar-lein arbennig a gynhelir gan Kay Sambell & Sally Brown ddydd Mercher 17 Mai, 10:30-12:30.

Archebwch eich lle ar-lein [link].

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael felly archebwch cyn gynted â phosibl.

Trosolwg o’r Sesiwn:

Nod y gweithdy hwn yw adeiladu ar sail y gwersi a ddysgwyd yn ystod y newidiadau cymhleth y bu’n rhaid i academyddion eu gwneud y llynedd pan ddaeth yn amhosibl asesu wyneb yn wyneb ar y campws. Bu academyddion ledled y byd yn defnyddio ystod eang o ddulliau nid yn unig i ymdopi â’r sefyllfa annisgwyl ond hefyd i symleiddio’r gwaith asesu a sicrhau ei fod yn cyd-fynd yn fwy trylwyr â’r dysgu.  

Mae gennym yn awr gyfle pwysig i newid arferion asesu ac adborth yn barhaol trwy wella dilysrwydd y dulliau yr aethom ati i’w dylunio er mwyn sicrhau eu bod yn addas ar gyfer y dyfodol. Gan ddefnyddio’r gwaith a wnaethant trwy gydol 2020, https://sally-brown.net/kay-sambell-and-sally-brown-covid-19-assessment-collection/, bydd hwyluswyr y gweithdy hwn, yr Athro Kay Sambell a’r Athro Sally Brown, yn dadlau na allwn fyth ddychwelyd at yr hen ffyrdd o asesu, a byddant yn cynnig dulliau ymarferol, hylaw sy’n integreiddio’r asesu a’r adborth yn llwyr â’r dysgu, gan arwain at well canlyniadau a dysgu mwy hirdymor i’r myfyrwyr.

Mae’r gweithdy hwn wedi’i fapio’n bennaf i A2, A5, K2, K3 ar yr UKPSF. 

Parhau i ddarllen

Gwobr Cwrs Eithriadol 2020-21

Gwobr ECA

Mae Hanna Binks, o Adran Seicoleg, wedi ennill Gwobr Cwrs Eithriadol am fodiwl PS11320: Introduction to Research Methods in Psychology. Cymeradwyodd y panel y modiwl hwn oherwydd cynllun arloesol ei ddull asesu a’r gefnogaeth, y deunyddiau dysgu clir a drefnwyd yn rhesymegol, a chynnig amryw ffyrdd i fyfyrwyr gael bod yn rhan o’r gweithgareddau dysgu.

Yn ogystal, cafodd y modiwl canlynol statws Canmoliaeth Uchel:

  • Martine Garland o Ysgol Fusnes Aberystwyth am fodiwl AB27120: Marketing Maangement
  • Rhianedd Jewell o Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd am fodiwl CY10920: Trafod y Byd Cyfoes twy’r Gymraeg
  • Prysor Mason Davies o Ysgol Addysg am fodiwl ED30620: Children’s Rights
  • Mary Jacob o’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu am fodiwl PDM0530: Action Research and Reflective Practice in HE

Mae’r amrywiaeth eang o ddulliau dysgu a welir yng ngheisiadau eleni yn adlewyrchiad o’r gwaith arloesol sy’n digwydd ym mhob rhan o’r sefydliad.

Nod y Wobr Cwrs Eithriadol, a sefydlwyd saith mlynedd yn ôl, yw rhoi cydnabyddiaeth i’r arferion dysgu gorau. Mae’n rhoi cyfle i aelodau staff rannu eu gwaith gyda’u cydweithwyr, gwella eu modiwlau presennol ar Blackboard, a chael adborth er mwyn gwella.

Caiff modiwlau eu hasesu ar draws 4 maes: cynllun y cwrs, rhyngweithio a chydweithio, asesu, a chymorth i ddysgwyr. Mae natur y wobr, sy’n seiliedig ar hunanasesiad, yn rhoi cyfle i’r aelodau staff ystyried eu cyrsiau a gwella agweddau ar eu modiwlau cyn i banel asesu bob cais yn erbyn y cyfarwyddyd.

Hoffai’r panel a’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu ddiolch i’r holl  ymgeiswyr am yr amser a’r ymdrech a roddwyd i’r ceisiadau ac i’r modiwlau eleni.

Rydym yn edrych ymlaen at gael mwy o geisiadau ar gyfer y flwyddyn nesaf a llongyfarchiadau mawr i enillwyr gwobr eleni.

Gŵyl Fach: Asesu – 17 Mai – 21 Mai

Distance Learner Banner

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi ei gŵyl fach gyntaf. Nod yr ŵyl yw dod â sesiynau hyfforddi a gweithdai a gynigir gan yr Uned ar bwnc penodol ynghyd gyda siaradwr allanol. Ar gyfer yr ŵyl gyntaf, byddwn yn edrych yn benodol ar asesu. Cynhelir yr ŵyl fach rhwng dydd Llun 17 Mai a dydd Gwener 21 Mai ar-lein ar Teams. Gallwch archebu’r sesiynau yr hoffech ddod iddynt ar ein  system archebu ar-lein.

Bydd yr Athro Sally Brown a’r Athro Kay Sambell yn ymuno â ni i siarad am gynllunio asesu ar ôl covid ddydd Llun 17 Mai mewn gweithdy dwy awr am 10.30am. Mae eu papur Writing Better Assignments in the post Covid19 Era wedi’i drafod yn helaeth ar draws y sector ers haf y llynedd.

Yn ogystal â gweithdy Sally a Kay, bydd yr Uned yn cynnig sesiynau a gweithdai yn ystod yr wythnos.

Parhau i ddarllen

Gallwch Gofrestru ar gyfer y Gynhadledd nawr

Save the date banner - 30.06.2021-02.07.2021

Gallwch gofrestru nawr ar gyfer y nawfed gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol. Eleni bydd y gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn dwyn y thema Byrfyfyrio â Chyfyngiadau: Ail-lunio Cymuned Ddysgu mewn Cyfnod o Newid o Gyda’r ffrydiau canlynol ac fe’i cynhelir rhwng dydd Mercher 30 Mehefin a dydd Gwener 2 Gorffennaf 2021.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd trwy lenwi’r ffurflen ar-lein. 

Galwad am Gynigion

Mae croeso i staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig, a myfyrwyr gynnig sesiynau ar unrhyw bwnc sy’n berthnasol i ddysgu.

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion ar-lein. Gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen hon erbyn 30 Ebrill 2021.