A all Prifysgol Aberystwyth ddod yn Brifysgol Gadarnhaol?

Gwnaeth Frederika Roberts, ein siaradwr gwadd yn y gynhadledd fer ar Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm orffen ei chyflwyniad drwy ofyn ‘A all Prifysgol Aberystwyth ddod yn Brifysgol Gadarnhaol?’ (i wylio cyflwyniad Frederika gweler gwefan y gynhadledd fer).

Y syniad o brifysgol gadarnhaol yw un sy’n canolbwyntio ar ‘ddatblygu amgylcheddau addysgol sy’n galluogi’r dysgwr i ymgysylltu â’r cwricwlwm sefydledig yn ogystal â gwybodaeth a sgiliau i ddatblygu eu lles eu hunain ac eraill’ (Oades, Robinson, Green, a Spence, 2011). Mae’r diffiniad hwn wedi cael ei gynnig gan awduron erthygl Towards a positive university a gyhoeddwyd yn 2011 sy’n cynnwys fframwaith defnyddiol i adeiladu Prifysgolion Cadarnhaol yn seiliedig ar fodel PERMA (Seligman, 2011). Mae PERMA gan Seligman ymhlith y theorïau lles mwyaf adnabyddus sy’n amlygu pump agwedd allweddol i les:

PERMA model: P - positive emotions, E- engagement, R - Relationships, M- meaning, A- accomplishment

Ffynhonnell: https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/learn

Er bod cynnydd mawr wedi cael ei wneud o ran ymgorffori lles yn y cwricwlwm, nid oes llawer o sefydliadau, yn arbennig yn y sector addysg uwch, yn ymgorffori dull sefydliad-cyfan o ymdrin â lles (Oades et al., 2011). Y Brifysgol Gadarnhaol gyntaf yn y byd oedd Prifysgol Tecmilenio, sefydliad preifat ym Mecsico, a sefydlwyd yn 2002. Gan ddilyn o’u hesiampl, yn 2017, daeth Prifysgol Buckingham yn Brifysgol Gadarnhaol gyntaf Ewrop.

Beth fyddai angen newid er mwyn i Brifysgol Aberystwyth fod yn Brifysgol Gadarnhaol?

Cyflawnir statws Prifysgol Gadarnhaol drwy ymgorffori lles mewn polisïau a gweithdrefnau sefydliadol, ond hefyd drwy ymroddiad unigol i werthoedd addysg gadarnhaol. Er bod Oades a’i gydweithwyr (2011) yn crybwyll pwysigrwydd arweinyddiaeth uwch, maent hefyd yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau syml sy’n gyson ag ethos addysg gadarnhaol ac y gellid eu hymgorffori gan staff addysgu a phroffesiynol yn ogystal â myfyrwyr (gweler Tabl 1. t. 434). Yn dilyn y gynhadledd fer ddiweddar, hoffem alw ar yr holl staff i gymryd safiad gweithredol ynglŷn â’u lles a lles eu myfyrwyr a’u cydweithwyr.

I ddod o hyd i enghreifftiau o sut y gallwch ymgorffori lles yn eich addysgu cyfeiriwch at yr erthygl Towards a positive university, recordiadau o’r gynhadledd ynghyd â’r daflen Ymgorffori Lles yn y cwricwlwm a grëwyd gan Samantha Glennie, Rheolwr y Gwasanaethau Cymorth. Hoffem hefyd eich annog i rannu’r adnoddau canlynol â’ch myfyrwyr:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*