Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol: Trydydd siaradwr gwadd – Dr Dyddgu Hywel

Keynote announcement banner

Mae’n bleser gyda ni gyhoeddi ein trydydd siaradwr allanol i Gynhadledd Dysgu ac Addysgu eleni, Dr Dyddgu Hywel, uwchddarlithydd Addysg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Astudiodd Dyddgu gwrs ‘BSc (Anrh.) Dylunio a Thechnoleg Addysg Uwchradd yn arwain at Statws Athro Cymwysedig’ ym Mhrifysgol Bangor, graddiodd gyda gradd ddosbarth cyntaf. Bu’n ddarlithydd a thiwtor pwnc Dylunio a Thechnoleg Lefel A yng Ngholeg Meirion Dwyfor, cyn cael ei phenodi’n athrawes Dylunio a Thechnoleg yn Ysgol Gyfun Rhydywaun.

Mae wrth ei bodd yn gweithio fel uwchddarlithydd Addysg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd erbyn hyn, ac yno ers dros saith mlynedd bellach, gyda’i harbenigedd mewn defnydd effeithiol o ddulliau addysgu, y defnydd o dechnoleg, ymgysylltiad ag iechyd a lles myfyrwyr. Yn dilyn 8 mlynedd o chwarae rygbi dros ei gwlad yn y crys coch, mae wedi mabwysiadu sawl dull effeithiol o fyw’n iach, cadw meddylfryd positif a meistroli cydbwysedd cywir rhwng bywyd a gwaith.

Bydd gweithdy Dyddgu yn ffocysu ar flaenoriaethu iechyd a lles staff. Bydd y gweithdy o fudd i holl staff academaidd y brifysgol, i adnabod dulliau effeithiol o warchod eu hiechyd a lles personol, yn ogystal â darparu gofal bugeiliol i’r holl fyfyrwyr.

Amcanion y gweithdy:

 • Cyfle i fyfyrio ar eich iechyd a lles personol
 • Ystyried y cydbwysedd cywir rhwng bywyd pob dydd, a phwysau gwaith
 • Adnabod rôl addysgwyr mewn iechyd a lles myfyrwyr
 • Adnabod dulliau rheoli straen, agwedd a meddylfryd positif personol
 • Mabwysiadu dulliau rheoli amser a blaenoriaethu
 • Hybu adnoddau Cymraeg ar gyfer ymlacio a myfyrdod effeithiol

Bydd Dyddgu yn cyflwyno ar-lein drwy gyfrwng y Gymraeg a byddwn yn darparu cyfieithu ar y pryd.

Cynhelir y nawfed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol ar-lein rhwng dydd Mawrth 29 Mehefin a dydd Gwener 2 Gorffennaf. Gallwch archebu lle drwy lenwi’r ffurflen ar-lein hon.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol: Cynhadledd Ymchwil Ar-lein (29 Mehefin 2021)

CIRCULAR Funding Projects in Further Education Institutions from the Coleg Cymraeg Cenedlaethol's Strategic Development Fund

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnal Cynhadledd Ymchwil Ar-lein ar 29 Mehefin 2021.  

Cynhadledd yw hon ar gyfer pawb sydd yn cynnal ac sydd â diddordeb mewn ymchwil academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg, beth bynnag yw’r maes a beth bynnag yw’r ddisgyblaeth. Gwahoddir gwyddonwyr, dyniaethwyr a chymdeithasegwyr o bob cwr o Gymru a thu hwnt i rannu ffrwyth eu hymchwil ac i gwrdd ag ymchwilwyr Cymraeg eraill o’r un anian.
 
Bwriad y gynhadledd yw rhoi cyfle i’r to nesaf o academyddion i dorri eu dannedd ar gyflwyno eu hymchwil gerbron cynulleidfa o gyfoedion. Bydd hefyd yn gyfle i rwydweithio ag ymchwilwyr Cymraeg eu hiaith ac i feithrin cymuned ehangach o academyddion sy’n hyrwyddo darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn ein prifysgolion.

Dyma raglen lawn y gynhadledd sy’n cynnwysyr amserlen ynghyd a bywgraffiadau a chrynodebau’r cyfranwyr. 

Gallwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd drwy gwblhau y ffurflen gofrestru hon.

Rhaglen lawn: Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth 2021

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i’r 9fed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol, sydd ychydig dros fis i ffwrdd,  29 Mehefin – 2 Gorffennaf 2021. Mae thema’r gynhadledd eleni, Byrfyfyrio â Chyfyngiadau: Ail-lunio Cymuned Ddysgu mewn Cyfnod o Newid yn adlewyrchu’r ymroddiad sydd gan staff Prifysgol Aberystwyth i wella profiad dysgu eu myfyrwyr.

Rydym yn falch o gadarnhau ein rhaglen lawn.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd drwy lenwi’r ffurflen ar-lein hon.

Rydym yn gyffrous iawn i groesawu pedwar siaradwr allanol eleni:

 • Prif siaradwr eleni yw Dr Chrissi Nerantzi sydd yn Brif Ddarlithydd – DPP Academaidd, Academi Addysgu’r Brifysgol (UTA), Prifysgol Fetropolitan Manceinion. Bydd Dr Nerantzi yn canolbwyntio ar addysgeg agored a hyblyg.  
 • Ein hail siaradwr allanol yw Andy McGregor, sy’n Gyfarwyddwr Technoleg Addysgu ar gyfer JISC. Bydd ei weithdy yn canolbwyntio ar ddyfodol asesiadau.  
 • Ein trydydd siaradwr allanol yw Dr Dyddgu Hywel, Uwch-ddarlithydd mewn Addysg ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Bydd ei chyflwyniad rhyngweithiol yn canolbwyntio ar flaenoriaethu lles myfyrwyr a staff. (Bydd cyflwyniad Dr Hywel drwy gyfrwng y Gymraeg a byddwn yn cynnig cyfieithu ar y pryd.)
 • Bydd ein siaradwr allanol olaf, Joe Probert,  sy’n Rheolwr Llwyddiant Cwsmeriaid yn Vevox, yn cyflwyno sesiwn ar sut i wneud defnydd effeithiol o bleidleisio i ennyn diddordeb dysgwyr.

Mae gennym raglen gyffrous ac amrywiol eleni gan gynrychiolwyr o bob cyfadran. Yn ogystal â’n pedwar siaradwr allanol, byddwn hefyd yn cael cyflwyniad gan fyfyrwyr, fforwm Dysgu o Bell a phanel Ysgol Fusnes trwy gyfrwng y Gymraeg.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y gynhadledd, a chofiwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd drwy lenwi’r ffurflen ar-lein hon.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Cyfle olaf i gofrestru! Cynhadledd Fer, 25 Mawrth 2021

Baner Cynhadledd Fer

Ar Ddydd Iau 25ain o Fawrth, bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn cynnal yr ail o Gynadleddau Byr yr Academi eleni, a hynny ar-lein. Y thema fydd ‘Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm’, a byddwn yn archwilio’r cysylltiadau rhwng lles a dysgu a sut y gall hyn helpu i gynyddu llwyddiant myfyrwyr a staff.

Gallwch weld y rhaglen lawn yma. Bydd y Gynhadledd Fer yn rhedeg o 09:30-16:50.

Gobeithiwn y byddwch yn gallu ymuno â ni. *Gallwch gofrestru i fynychu’r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon*. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at udda@aber.ac.uk.

Safle Teams NEWYDD a DPP cyfrwng Cymraeg (mis Mawrth ’21)

Safle Teams NEWYDD:
Rydym ni wedi sefydlu safle Teams newydd, Dysgu ac addysgu cyfrwng Cymraeg. Mae’r safle hwn ar gyfer staff yn y Brifysgol sy’n addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu sy’n medru’r Gymraeg. Mae’n lle anffurfiol i ni rannu gwybodaeth am hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gyda chi ac yn lle hefyd i bawb rannu arferion addysgu da yn gyffredinol.

Safle Teams Dysgu ac Addysgu cyfrwng Cymraeg

*Er mwyn cael eich hychwanegu at y safle, anfonwch e-bost at udda@aber.ac.uk*

Hyfforddiant cyfrwng Cymraeg (mis Mawrth):
Mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn cynnig nifer o sesiynau Datblygu Proffesiynol Parhaus (DPP) mewn amrywiaeth o bynciau. Rydym yn cynnal dwy sesiwn cyfrwng Cymraeg yn ystod mis Mawrth.

 1. Hanfodion E-ddysgu Uwch: Beth allaf ei wneud gyda Blackboard (22 Mawrth; 14:00-15:30)
 2. Fforwm Academi: Addysgu grwpiau bychain (24 Mawrth; 11:00-12:30) *Agored i staff o brifysgolion eraill yng Nghymru

Am restr lawn o’r holl sesiynau (cyfrwng Cymraeg a Saesneg) ac i sicrhau lle ar unrhyw gwrs, ewch i’r wefan hyfforddi staff. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw un o’r sesiynau, anfonwch e-bost at udda@aber.ac.uk.

Cynhadledd Fer: ‘Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm’, Dydd Iau 25 Mawrth, 09:30yb

Baner Cynhadledd FerAr Ddydd Iau 25ain o Fawrth, bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn cynnal yr ail o Gynadleddau Byr yr Academi eleni, a hynny ar-lein. Y thema fydd ‘Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm’, a byddwn yn archwilio’r cysylltiadau rhwng lles a dysgu a sut y gall hyn helpu i gynyddu llwyddiant myfyrwyr a staff. Bydd y Gynhadledd Fer yn rhedeg o 09:30-16:50.

Mae’n bleser gyda ni gyhoeddi ein rhaglen:

 • Flourishing at Aberystwyth – Putting Positive Education into Practice (Frederica Roberts – Prif siaradwr)
 • Online Communities and Student Well-being (Kate Lister – Prif siaradwr)
 • Well-being in the Curriculum at Aberystwyth University (Samantha Glennie)
 • Well-being in the Curriculum – a Foundation Year Pilot (Sinead O’Connor)
 • Supporting Students in Building a Resilient Approach to their Learning (Antonia Ivaldi)
 • What Can Lecturers Do to Get Students to Embrace Mistakes? (Marco Arkesteijn)
 • Building Resilience (Alison Pierse)
 • Meeting Students’ Needs (using simple tools) (Panna Karlinger)
 • Resilience – a Valuable Student Skill (Sadie Thackaberry)

Byddwn hefyd yn cynnal sesiwn ioga a myfyrdod ar gyfer holl fynychwyr y gynhadledd yn ystod y ddwy egwyl. Bydd y sesiynau hyn yn ddewisol.

Gobeithiwn y byddwch yn gallu ymuno â ni. Gallwch gofrestru i fynychu’r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at udda@aber.ac.uk.

Dyddiau cau galwad am gynigion – Cynhadledd Fer: Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm

Ar Ddydd Iau 25ain o Fawrth, bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn cynnal yr ail o Gynadleddau Byr yr Academi eleni, a hynny ar-lein. Y thema fydd ‘Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm’, a byddwn yn ymchwilio i’r cysylltiadau rhwng lles a dysgu a sut y gall hyn helpu i gynyddu llwyddiant myfyrwyr a staff.

Y tri phrif edefyn ar gyfer y Gynhadledd Fer fydd:

 • Adnabod y rhwystrau o ran lles myfyrwyr
 • Meithrin gwytnwch mewn myfyrwyr
 • Annog myfyrwyr i ffynnu

Rydym yn chwilio am gynigion gan staff, cynorthwywyr addysgu ôl-raddedig a myfyrwyr, i roi cyflwyniadau, arddangosiadau, gweithdai a thrafodaethau ar eu harferion presennol o ran datblygu lles yn y cwricwlwm. Hyd yn oed os nad yw eich cynnig yn cyd-fynd yn union â’r edefynnau uchod, croesawn gynigion perthnasol eraill.

Os hoffech gyflwyno cynnig i’r Gynhadledd Fer, llenwch y ffurflen ar-lein hon cyn Dydd Gwener 26 Chwefror.

Gallwch gofrestru i fynychu’r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at udda@aber.ac.uk.

Cynhadledd Fer: Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm (Galwad am gynigion)

Ar Ddydd Iau 25ain o Fawrth, bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn cynnal yr ail o Gynadleddau Byr yr Academi eleni, a hynny ar-lein. Y thema fydd ‘Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm’, a byddwn yn ymchwilio i’r cysylltiadau rhwng lles a dysgu a sut y gall hyn helpu i gynyddu llwyddiant myfyrwyr a staff.

Y tri phrif edefyn ar gyfer y Gynhadledd Fer fydd:

 • Adnabod y rhwystrau o ran lles myfyrwyr
 • Meithrin gwytnwch mewn myfyrwyr
 • Annog myfyrwyr i ffynnu

Rydym yn chwilio am gynigion gan staff, cynorthwywyr addysgu ôl-raddedig a myfyrwyr, i roi cyflwyniadau, arddangosiadau, gweithdai a thrafodaethau ar eu harferion presennol o ran datblygu lles yn y cwricwlwm. Hyd yn oed os nad yw eich cynnig yn cyd-fynd yn union â’r edefynnau uchod, croesawn gynigion perthnasol eraill.

Os hoffech gyflwyno cynnig i’r Gynhadledd Fer, llenwch y ffurflen ar-lein hon cyn Dydd Gwener 26 Chwefror.

Gallwch gofrestru i fynychu’r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at udda@aber.ac.uk.

Fforwm Academi 2020/21

Mae’r Fforwm Academi yn rhoi cyfle i rannu arferion da o ran dysgu ac addysgu. Mae’r Fforwm yn agored i aelodau o gymuned y Brifysgol: mae croeso i staff dysgu, tiwtoriaid uwchraddedig, staff cynorthwyol, a myfyrwyr. Bydd pob fforwm yn ystod 2020/21 yn cael ei gynnal ar-lein a gallwch sicrhau eich lle drwy’r Wefan Hyfforddi Staff.

Y ddau Fforwm fydd yn rhedeg yn ystod y misoedd nesaf yw:

27.01.2021 (15:00-16:30): How can I plan online and in-person activities?
Yn y sesiwn hon byddwn yn trafod dulliau gwahanol o gynllunio a chynnal sesiynau mewn tri fformat gwahanol: ar-lein, wyneb yn wyneb a chyfunol. Fel rhan o’r sesiwn, bydd angen i chi gydweithio mewn grŵp i gynllunio gweithgaredd ar gyfer un math o ddarpariaeth. Yn dilyn y gwaith grŵp byddwn yn trafod y gwahanol ddulliau a ddefnyddiwyd a’u haddasrwydd ar gyfer fformat y gwahanol sesiynau. Gyda’n gilydd byddwn yn ceisio adnabod pa ddulliau sy’n hanfodol ar gyfer addysgu yn effeithiol mewn sesiynau ar-lein, wyneb yn wyneb a chyfunol.

19.02.2021 (10:00-11:30): How can I make my teaching more inclusive?
Yn y sesiwn hon, byddwn yn trafod y manteision a’r heriau sy’n ein hwynebu wrth wneud addysgu’n fwy cynhwysol yn y brifysgol, a byddwn yn archwilio’r syniadau hyn drwy gyfres o senarios grŵp. Bydd aelod o’r tîm Cymorth i Fyfyrwyr yn ymuno â ni er mwyn rhoi trosolwg cryno o ddemograffeg myfyrwyr yn y Brifysgol; strategaethau sydd ar waith i ddelio â materion sy’n ymwneud â chynwysoldeb; a rhai awgrymiadau ymarferol ar sut y gallech wneud eich addysgu’n fwy cynhwysol.

Byddwn hefyd yn cynnal Fforymau Academi eraill drwy gydol y flwyddyn academaidd, gan gynnwys:

24.04.2021 (14:00-15:30): How can I embed wellbeing into the curriculum?
28.04.2021 (14:00-15:30): Preparing students for assessments
24.05.2021 (14:00-16:00): Reflections on this year’s Academy Forum

Gobeithio y gallwch ymuno â ni ar gyfer y fforymau. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau (udda@aber.ac.uk).

Arfer da ar gyfer gwaith grŵp ar-lein: 7 awgrym ymarferol

Mae gwaith grŵp yn rhoi cyfle gwerthfawr i fyfyrwyr feithrin sgiliau trosglwyddadwy pwysig mewn cyfathrebu, arweinyddiaeth a deinameg grŵp yn ogystal ag atgyfnerthu dysgu a dealltwriaeth. Gyda rhyngweithio wyneb yn wyneb yn gyfyngedig, gall gwaith grŵp ar-lein roi cyfle i fyfyrwyr ddysgu a ffurfio perthynas â’u cyfoedion.

Er y gall myfyrwyr elwa llawer o waith grŵp, gall rhai deimlo’n bryderus o ganlyniad i nifer o broblemau posibl a all godi, megis anghydbwysedd cyfraniadau gan wahanol aelodau’r grŵp, deinameg grŵp anodd a materion amserlennu (Smith et al., 2011). Fodd bynnag, mae camau y gallech eu cymryd i leddfu’r materion hyn a dyma 7 awgrym ymarferol ar sut y gallech wneud gwaith grŵp ar-lein yn brofiad mwy pleserus ac ystyrlon i’ch myfyrwyr:

1. Dechrau ar yr un dudalen.
Sicrhau, cyn i’r gwaith grŵp ddechrau, bod pob myfyriwr yn cael cyfarwyddiadau clir yn ymwneud â sut rydych yn disgwyl i’r prosiect neu’r aseiniad gael ei gwblhau. Er enghraifft, sut ydych chi’n disgwyl i dasgau gael eu rhannu?
Mae’n hanfodol eich bod yn gosod deilliannau dysgu clir. Pa wybodaeth a sgiliau y disgwylir i’r myfyrwyr eu caffael drwy ymgymryd â’r gwaith grŵp? Gall hyn fod yn ddefnyddiol er mwyn dangos i fyfyrwyr y manteision sydd i’w cael o ymgymryd â gwaith grŵp.
Os yw’r gwaith grŵp wedi’i raddio, rhowch criteria marcio manwl i’r fyfyrwyr.

2. Cadwch niferoedd grwpiau yn fach.
Gall trefnu amser i gyfarfod fel grŵp fod yn heriol, yn enwedig os oes rhaid cynnal cyfarfodydd ar-lein. Gall grwpiau mawr wneud trefnu cyfarfodydd yn anodd iawn felly ceisiwch gadw niferoedd grwpiau’n fechan.
Gallwch hefyd annog myfyrwyr i ddefnyddio offer ar-lein am ddim, fel Doodle, i’w cynorthwyo i drefnu eu cyfarfodydd.

3. Rhoi arweiniad ar sut i gynnal cyfarfodydd ar-lein.
Gyda sesiynau ar-lein yn cael eu cyflwyno drwy MS Teams, dylai myfyrwyr fod yn gyfarwydd â sut i fynychu cyfarfodydd o fewn Teams, ond ni fyddant o reidrwydd yn gwybod sut i drefnu cyfarfod eu hunain. Rhowch gyfarwyddiadau clir iddynt ar sut i wneud hyn (FAQ – Sut ydw i’n sefydlu Cyfarfod Timau?)
Gallech hefyd roi cyfarwyddiadau i fyfyrwyr ar sut i ddefnyddio’r nodweddion cydweithredol defnyddiol o fewn Teams, megis y Bwrdd Gwyn a sut i rannu dogfennau cydweithredol.

4. Creu gweithle rhithwir.
Rhowch le rhithwir i fyfyrwyr weithio o fewn eu grwpiau, i gysylltu â’i gilydd ac i rannu syniadau.
Os ydych am i’ch myfyrwyr allu cydweithio ar ddogfen Word, efallai yr hoffech ystyried sefydlu tîm preifat ar gyfer pob grŵp o fewn MS Teams. Fodd bynnag, dylai pob asesiad aros yn Blackboard. Er mwyn i bob grŵp gael ei le ei hun i weithio, gallech sefydlu grŵp ar gyfer y myfyrwyr o fewn Blackboard. Mae’n bwysig rhoi awgrymiadau i fyfyrwyr ar sut i wneud y defnydd gorau o’u gweithle rhithwir.
Gallech hefyd sefydlu bwrdd trafod ar gyfer pob grŵp neu gallech greu bwrdd trafod cyffredinol ar gyfer y modiwl cyfan yn Blackboard fel y gall myfyrwyr ofyn cwestiynau i chi (FAQ: Sut ydw i’n ychwanegu bwrdd trafod at fy modiwl Blackboard?)

5. Rhannu cyfrifoldebau arwain.
Yn hytrach na chael un myfyriwr i arwain y grŵp, beth am ofyn i’r myfyrwyr gymryd eu tro i hwyluso ac arwain y drafodaeth ym mhob cyfarfod? Gall hyn helpu i sicrhau bod pob aelod o’r grŵp yn cymryd cyfrifoldeb cyfartal wrth arwain y grŵp ac yn rhoi cyfle i bawb ddatblygu sgiliau arwain pwysig.

6. Graddio.
Sicrhewch bod eich myfyrwyr yn deall sut bydd y gwaith grŵp yn cael ei asesu. Gellir marcio gwaith grŵp naill ai yn ei gyfanrwydd, yn unigol neu’n gyfuniad o’r ddau (e.e. marcio’r gwaith yn ei gyfanrwydd ond gan ystyried cyfraniadau unigol drwy hunanwerthusiadau a gwerthusiadau gan gymheiriaid).

7. Bod ar gael i roi cymorth.
Efallai y bydd gwaith grŵp yn heriol i rai myfyrwyr. Mae’n bwysig felly bod myfyrwyr yn gwybod beth i’w wneud os oes angen iddynt drafod unrhyw faterion gyda chi’n gyfrinachol neu os oes ganddynt unrhyw gwestiynau sy’n ymwneud â’r gwaith grŵp yn gyffredinol.
Rhowch fanylion i fyfyrwyr ar sut a phryd y gallant gysylltu â chi. Efallai y byddwch hefyd am sefydlu sesiynau galw heibio dewisol yn MS Teams ar gyfer y myfyrwyr lle gallant ymuno â chi os oes ganddynt unrhyw gwestiynau.

Smith, et al. (2011) ‘Overcoming student resistance to group work: Online versus face-to-face’, The Internet and Higher Education, 14, pp. 121–128.