Hygyrchedd – Defnyddio Adnoddau Allanol

Wrth ddefnyddio adnoddau allanol megis dogfennau PDF neu sganiau a fideos yn eich gweithgareddau addysgu a dysgu, mae’n bwysig gwirio pa mor hygyrch ydyn nhw a sicrhau y bydd pob myfyriwr yn gallu eu defnyddio. Mae hyn yn hanfodol os ydych yn dibynnu arnynt i gefnogi gweithgaredd dysgu, oherwydd fel arfer nid yw’n bosibl i chi olygu adnodd allanol o’r fath. Os nad yw’r eitem yr hoffech ei defnyddio yn hygyrch iawn, yna edrychwch am ddewis arall, fel arall bydd rhai myfyrwyr yn cael eu heithrio.

Gellir defnyddio’r cyfarwyddyd yn y Rhestr wirio hygyrchedd PA i werthuso pa mor hygyrch yw adnodd allanol.

Dewiswch y deunydd mwyaf hygyrch sydd ar gael – os nad yw’r unig adnodd sydd ar gael yn hygyrch, meddyliwch yn ofalus am sut rydych chi’n darparu’r wybodaeth honno i fyfyriwr a allai ei chael hi’n anodd ei defnyddio.

Dogfennau PDF / sganiau

Mae sganiau o ddogfennau ysgrifenedig, neu sganiau heb adnabyddiaeth nodau gweledol (OCR) o lyfrau, cylchgronau ac ati yn anhygyrch i bobl sydd angen defnyddio darllenwyr sgrin, testun chwyddedig ac ati. Lle bynnag y bo modd, defnyddiwch sganiau a dogfennau PDF darllenadwy ag adnabyddiaeth nodau gweledol. Gallwch siarad â Thîm Digido’r Gwasanaethau Gwybodaeth ynghylch cael sganiau priodol o ddeunyddiau. Os ydych chi’n defnyddio sganiau o ddogfennau wedi’u hysgrifennu â llaw, gallech ddarparu trawsgrifiad o’r cynnwys.

Mae canllaw Prifysgol Chicago ar adnabyddiaeth nodau gweledol a dogfennau PDF yn ddefnyddiol os ydych chi eisiau gwybod mwy am hyn (noder ei fod yn cynnwys dolenni i wasanaethau a meddalwedd nad ydynt ar gael yn PA; mae hefyd ar gael yn Saesneg yn unig).

Fideos

Gwiriwch fod gan y fideo yr ydych am ei ddefnyddio gapsiynau neu is-deitlau. Er enghraifft, os ydych chi’n defnyddio YouTube, mae yna eicon Subtitles/Closed Captions yng nghornel chwith isaf y sgrin.

Sgrinlun o reolyddion fideo YouTube gyda’r eicon Subtitles/Closed Captions wedi’i amlygu.

Gwiriwch ansawdd y sain a gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu ei glywed a’i ddeall ar lefel sain resymol.

Os nad oes capsiynau, neu os yw ansawdd y sain yn wael, a yw’n bosib darllen gwefusau’r actorion neu’r cyflwynwyr?

Mae llawer o recordiadau teledu yn Box of Broadcasts yn cynnwys trawsgrifiad, felly mae hwn yn lle da i ddod o hyd i fideo. Cofiwch fod rhai o raglenni’r BBC hefyd yn cael eu darlledu gyda dehonglwyr iaith arwyddion.

Os yw fideos yn defnyddio testun i gyfleu ystyr, gwnewch yn siŵr bod ganddo ffontiau clir a chefndir da.

Osgowch fideos gyda llawer o oleuadau sy’n fflachio a delweddau sy’n symud yn gyflym – os na allwch osgoi defnyddio fideo sy’n cynnwys hyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhybuddio myfyrwyr (ac yn darparu esboniad neu fideo amgen lle bo hynny’n bosibl).

Mae gwefan W3C ar gynnwys sain a fideo hefyd yn ddefnyddiol. Er ei fod wedi’i gynllunio ar gyfer pobl sy’n creu sain a fideo, mae’n rhoi rhai awgrymiadau i chi o bethau i chwilio amdanynt wrth ddewis adnoddau.

Gwneud eich cynnwys Blackboard yn hygyrch

Sgrinlun o offer Blackboard Ally yn dangos 4 deial: Angen gwella! Gwell… Bron yna… Perffaith!

 • Ydych chi erioed wedi meddwl beth mae’r deialau wrth ymyl eich cynnwys yn ei olygu yn Blackboard?
 • Ydych chi wedi gweld Adroddiad Hygyrchedd Ally yn eich cwrs Blackboard ond ddim yn siŵr beth i’w wneud ag ef?
 • Ydych chi am wneud eich cynnwys Blackboard yn fwy hygyrch, ond ddim yn siŵr ble i ddechrau?

Os mai YDW yw eich ateb i unrhyw un o’r cwestiynau hyn, fe allai’r cwrs Cyflwyniad i Ally newydd fod yn addas i chi.

Ac os ydych chi’n pendroni beth yw Ally hyd yn oed, yna mae’r cwrs hwn yn bendant yn addas i chi.

Hanfodion E-Ddysgu: Bydd y cwrs Cyflwyniad i Blackboard Ally (26 Chwefror) yn mynd â chi drwy’r pethau sylfaenol o ddefnyddio Ally i wirio a datrys problemau hygyrchedd mewn dogfennau yr ydych wedi’u huwchlwytho i Blackboard. Cyflwynwyd Ally nôl ym mis Medi (gweld y blog sy’n cyflwyno Ally) ac mae ar gael ym mhob un o gyrsiau Blackboard 2023-24.

Os oes gennych ddiddordeb mewn creu dogfennau hygyrch gan ddefnyddio offer mewn pecynnau Microsoft Office megis Word a PowerPoint, mae gennym hefyd sesiwn Creu Deunyddiau Dysgu Hygyrch sy’n rhedeg ar 7 Mawrth.

Mae croeso i’r holl staff fynychu – archebwch eich lle ar y dudalen archebu cyrsiau hyfforddi.

Capsiynau Panopto yn Gymraeg

Nawr gellir ychwanegu capsiynau adnabod llais awtomatig Panopto at recordiadau Cymraeg.

I ddefnyddio capsiynau Cymraeg:

 1. Gosodwch iaith eich ffolder Panopto i’r Gymraeg
 2. Mewnforiwch y capsiynau awtomatig.

Os yw eich cwrs yn cynnwys recordiadau Cymraeg a Saesneg dylech greu is-ffolder i ddal yr holl recordiadau ar gyfer un o’r ieithoedd:

 1. Mewngofnodwch i panopto.aber.ac.uk a dewch o hyd i ffolder eich cwrs.
 2. Cliciwch ar y botwm Add Folder.
 3. Teipiwch enw ar gyfer eich ffolder a phwyswch Enter.
 4. Cliciwch ar y ffolder newydd a gosodwch yr iaith ar gyfer y recordiadau hyn.

Pan fyddwch yn gwneud eich recordiadau, rhaid i chi ddewis yr iaith gywir cyn pwyso record. Y rheswm am hyn yw oherwydd na ellir ychwanegu capsiynau adnabod llais awtomatig Cymraeg at recordiadau sy’n cael eu copïo neu’u symud o ffolderi eraill.

Noder:

 1. Efallai y bydd oedi rhwng newid iaith eich ffolder a’r opsiwn i gapsiynau awtomatig ymddangos. Os yw hyn yn digwydd gwiriwch eto ymhen rhyw awr a dylech weld bod yr opsiwn ar gael.
 2. Mae’r capsiynau adnabod llais awtomatig Cymraeg ond ar gael ar gyfer cynnwys a grëwyd ar ôl i chi ddiweddaru’r gosodiadau iaith ar eich ffolder.
 3. Ni ellir ychwanegu capsiynau adnabod llais awtomatig Cymraeg at recordiadau sy’n cael eu copïo neu’u symud o ffolderi eraill.
 4. Os ydych chi’n gwneud recordiadau mewn ieithoedd eraill yn rheolaidd, mae capsiynau adnabod llais awtomatig ar gael mewn ieithoedd eraill (gweler gwefan Panopto am y rhestr lawn)

Defnyddio Blackboard yn Gymraeg

Pan fyddwch yn mewngofnodi i Blackboard fe sylwch efallai fod iaith y rhyngwyneb wedi newid. Mae’r iaith gychwynnol a welwch yn Blackboard yn cael ei phenderfynu gan y Dewis Iaith yr ydych wedi’i osod yn ABW fel staff neu yn y Cofnod Myfyriwr fel myfyriwr.

Os ydych eisoes wedi gosod eich dewis iaith i’r Gymraeg, fe welwch ryngwyneb Gymraeg Blackboard, ac os ydych wedi gosod eich dewis iaith i’r Saesneg, fe welwch ryngwyneb Saesneg Blackboard.

Os nad ydych chi’n gweld rhyngwyneb Blackboard yn eich dewis iaith, gallwch ei newid yn hawdd.

Defnyddiwch yr opsiwn Iaith ar eich tudalen Proffil

Sgrinlun o’r Dudalen Broffil, opsiynau iaith

Mae’r adnodd Blackboard Ally newydd hefyd yn rhoi mynediad i fersiynau sain Cymraeg o gynnwys Cymraeg mewn cyrsiau Blackboard. Gall unrhyw ddogfennau Cymraeg, boed yn ffeiliau PowerPoint, dogfennau PDF ac ati, gael eu darllen yn uchel gan ddefnyddio’r fersiwn sain MP3. Am fwy o wybodaeth am ddefnyddio Blackboard Ally, edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin i staff neu fyfyrwyr.

A yw eich cynnwys yn weladwy i fyfyrwyr?

Mae nawr yn amser da i wirio a yw’r cynnwys yng nghyrsiau Blackboard eleni yn weladwy i fyfyrwyr. Gyda’r symud i Blackboard Learn Ultra, mae unrhyw ddeunyddiau a gopïwyd o gyrsiau blynyddoedd blaenorol wedi’u cuddio rhag y myfyrwyr yn ddiofyn.

Cynnwys yn gudd o fyfywyr

Gallwch newid gwelededd eitemau unigol (gweler safle cymorth Blackboard ar gyfer sicrhau bod eitemau yn weladwy). Gallwch eu gwneud yn weladwy ar unwaith neu ddefnyddio’r Amodau Rhyddhau (dyddiad/amser, myfyrwyr/grwpiau penodol, perfformiad myfyrwyr – gweler safle cymorth Blackboard ar gyfer Rhyddhau Cynnwys i gael rhagor o wybodaeth).

Os oes gennych lawer o ddeunydd cudd, cofiwch y gallwch ddefnyddio’r adnodd Golygu Llwyth i sicrhau bod eitemau lluosog o gynnwys yn weladwy ar unwaith (gweler safle cymorth Blackboard ar gyfer defnyddio Golygu Llwyth). Cofiwch beidio â gwneud y ffolder Arholwyr Allanol yn weladwy.

Pan fyddwch chi’n defnyddio Golygu Llwyth i wneud ffolder yn weladwy, bydd hefyd yn gwneud yr holl eitemau cynnwys yn y ffolder yn weladwy.

Cofiwch y gallwch ddefnyddio’r adnodd Rhagolwg Myfyrwyr (gweler safle cymorth Blackboard ar gyfer defnyddio Rhagolwg Myfyrwyr) i weld sut mae eich cwrs a’ch cynnwys yn ymddangos i fyfyrwyr.

Gweler ein tudalen we Ultra am ragor o ddeunyddiau cymorth neu cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (elearning@aber.ac.uk).

Cyrsiau Ultra 2023-24

Pan ddewch yn ôl ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, bydd eich cyrsiau newydd yn Blackboard yn edrych ychydig yn wahanol. O fis Medi 2023, bydd yr holl gyrsiau newydd yn Blackboard yn gyrsiau Ultra.

Rydym wedi bod yn defnyddio Ultra Base Navigation (UBN) yn Blackboard ers mis Ionawr 2023, ac rydym yn gwybod bod llawer ohonoch yn meddwl ei fod yn haws i’w ddefnyddio – yn enwedig ar ddyfeisiau symudol.

Mae gan gyrsiau Ultra yr un dyluniad hygyrch a chyfeillgar i ffonau symudol ag UBN – dyma sut mae cwrs Ultra yn edrych:

Sgrinlun o Gwrs Ultra Blackboard

Oherwydd y ffordd y mae wedi’i ddylunio, nid oes gan gwrs Ultra fyth mwy na dwy lefel o ffolderi – mae hyn yn ei gwneud hi’n llawer cyflymach ac yn haws dod o hyd i’ch deunyddiau cwrs a’r dolenni cyflwyno aseiniadau. Ac mae yna hefyd offer chwilio ym mhob cwrs.

Rydym hefyd wedi ailgynllunio templed y cwrs i sicrhau ei fod yn defnyddio’r iaith y mae’r cwrs yn cael ei addysgu ynddi. Os yw eich modiwl yn cael ei addysgu yn Gymraeg, bydd templed eich cwrs nawr yn Gymraeg. Ac mae gan fodiwlau dwyieithog dempled cwrs dwyieithog.

Mae llawer o wybodaeth am Ultra ar wefan Blackboard, gan gynnwys cyflwyniad i lywio eich ffordd o amgylch Cwrs Ultra (Noder – mae’r fideo ar y dudalen hon ar safle allanol ac ar gael yn Saesneg yn unig). 

Mae holl gyrsiau y blynyddoedd blaenorol yn dal i fod ar gael – felly os oes angen edrych yn ôl ar ddeunyddiau hen gwrs, gallwch wneud hynny hefyd.

Fyddaf fi’n gallu cael gafael ar hen gyrsiau a deunyddiau ar ôl inni symud i Ultra?

Icon Blackboard Ultra

Bydd cyrsiau’r blynyddoedd blaenorol yn parhau i fod ar gael (yn unol â pholisi cadw’r brifysgol). Byddwch chi’n gallu cael gafael ar hen gyrsiau a’u deunyddiau gan ddefnyddio’r gwymplen Cyrsiau.

Sylwch fod y ffordd i gael gafael ar gyflwyniadau Turnitin o’r cyfnod cyn haf 2022 wedi newid – darllenwch ein canllawiau ar lawrlwytho cyflwyniadau Turnitin a wnaed cyn haf 2022.

Trafferthion gweld adborth yn Turnitin

Cawsom adroddiadau am staff a myfyrwyr yn methu gweld sylwadau adborth yn Turnitin ar aseiniadau wedi’u marcio.

Os nad ydych yn gallu gweld eich adborth, cliciwch ar y ffenest sy’n cynnwys yr aseiniad i ddangos y sylwadau yn y testun, QuickMarks, a thestun wedi’i uwcholeuo.

Rydym wedi sôn wrth Turnitin am hyn ac fe rown ddiweddariad ichi ar y mater pan fydd wedi ei ddatrys.

Eich Cofnodion Cymrodoriaeth

A oes gennych unrhyw gategori o Gymrodoriaeth o’r AAU (a ddyfernir gan Advance HE)?

Gall hyn fod yn Gymrawd Cyswllt (AFHEA), Cymrawd (FHEA), Uwch Gymrawd (SFHEA) neu’n Brif Gymrawd (PFHEA).

Os felly, llongyfarchiadau mawr! Mae eich cymrodoriaeth “yn dangos ymrwymiad personol a sefydliadol i broffesiynoldeb mewn dysgu ac addysgu o fewn addysg uwch.” (Cymrodoriaeth, Advance HE

Yn rhan o’n datganiadau data blynyddol, mae angen i ni sicrhau bod gennym gofnodion o bawb sydd â chymrodoriaeth, ac ym mha gategori. Gallwch wneud hyn eich hun drwy ddiweddaru eich cofnod ABW. Os gwnaethoch chi ennill cymrodoriaeth mewn sefydliad arall, dylech hefyd ddiweddaru eich cofnodion gyda Advance HE i adlewyrchu eich swydd bresennol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Diweddaru eich cofnod ABW

Gwnewch yn siŵr bod ABW yn cofnodi’r categori sydd gennych ar hyn o bryd yn gywir. Cofiwch ddiweddaru eich cofnod os dyfernir categori newydd o gymrodoriaeth i chi.

 1. Mewngofnodwch i Pobl Aber gan ddefnyddio eich manylion mewngofnodi PA arferol.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod ar y tab Eich cyflogaeth o’r ddewislen ar y chwith.
Sgrinlun o ABW gyda'ch cyflogaeth wedi'i hamlygu

 • Ewch i Gwybodaeth Bersonél yn y golofn Eich Cyflogaeth.

(Sgrinlun o ABW gyda Gwybodaeth Bersonél wedi’i hamlygu.)

 • Ewch i’r tab HESA.
Sgrinlun o ABW gyda’r tab HESA wedi'i amlygu

 • Ar y tab hwnnw, sgroliwch i lawr nes i chi gyrraedd cyfres o feysydd sydd wedi’u labelu fel Cymhwyster Addysgu.
Sgrinlun o ABW gyda’r blychau Cymhwyster Addysgu wedi'u hamlygu

 • Cliciwch ar y saeth am i lawr ar un o’r meysydd Cymhwyster Addysgu.

Bydd cwymplen yn agor sy’n cynnwys sawl opsiwn sy’n dechrau gyda Cydnabyddir gan Advance HE fel….

Dewiswch y categori cymrodoriaeth priodol.

Sgrinlun o ABW gyda rhestr o’r categorïau cymrodoriaeth wedi'i hamlygu

 • Cofiwch glicio ar y botwm Cadw ar waelod y sgrin.
Sgrinlun o ABW gyda’r botwm Cadw wedi'i amlygu

My Advance HE

Os gwnaethoch chi ennill cymrodoriaeth mewn sefydliad arall a’ch bod wedi symud i PA, diweddarwch eich cofnod My Advance HE i ddangos eich Perthynas Cyflogwr newydd â Phrifysgol Aberystwyth.

 1. Mewngofnodwch i My Advance HE gyda’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Advance HE. Os nad ydych yn gwybod eich cyfrinair, defnyddiwch y ddolen ar y dudalen mewngofnodi i’w ailosod
 2. Cliciwch ar My Profile
 3. Cliciwch ar Update Profile
 4. Sgroliwch i waelod y dudalen a chliciwch ar Create new employer relationship
 5. Ychwanegwch fanylion eich swydd newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth
 6. Gallwch hefyd olygu manylion unrhyw swyddi blaenorol (e.e. i ychwanegu dyddiad gorffen) drwy glicio ar y saeth am i lawr wrth ymyl y swydd honno a dewis Edit.
 7. Cliciwch ar Submit

Ac wrth gwrs, os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am gategori cymrodoriaeth arall, gallwch wneud cais am AFHEA, FHEA a SFHEA drwy’r Cynllun ARCHE

Pam a sut yr ydym yn rheoli cofrestriadau Blackboard

Un o’r ymholiadau mwyaf cyffredin a gawn yw gan bobl nad ydynt wedi’u cofrestru ar fodiwlau yn Blackboard. Ein hateb safonol yw y dylai’r staff a myfyrwyr fod wedi’u cofrestru ar y modiwl yng nghofnod y modiwl yn AstRA. Ar ôl gwneud hyn, dylai gymryd tua awr i’r cofrestriad gyrraedd Blackboard.

Ond gwyddom fod adegau o hyd pan fo myfyrwyr a staff yn cael eu hychwanegu i fodiwlau â llaw. Hoffem leihau hyn gymaint â phosibl, felly mae angen i ni ddeall pryd a sut mae hyn yn digwydd. Bydd ein harolwg byr yn ein helpu i wneud hyn. Bydd canlyniadau’r arolwg hwn yn ein helpu i weld a oes angen gwneud newidiadau i’n prosesau er mwyn ei gwneud hi’n haws i bawb sydd angen bod ar fodiwl gael mynediad yn gyflym a hawdd.

Gall fod yn demtasiwn ychwanegu rhywun i fodiwl â llaw, yn arbennig os ydych ar frys, neu’n methu dod o hyd i rywun a all wneud y newid ar eich rhan. Fodd bynnag, mae sawl rheswm pam ein bod yn cymryd ein holl gofrestriadau o’r un ffynhonnell:

 1. Mae’n bosibl gweld yn glir pwy sydd â mynediad i fodiwl. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer cofrestriadau staff oherwydd mae gan staff fynediad i farciau a manylion myfyrwyr. Os caiff ein holl gofnodion eu cymryd o AStRA, gwyddom, os oes gan rywun fynediad i fodiwl, bod eu cofrestriad wedi cael ei gymeradwyo. Hefyd, mae yna wiriadau o fewn AStRA sy’n gwneud yn siŵr mai dim ond manylion adnabod staff sy’n gallu cael caniatâd addysgu ar gyfer modiwl. Mae hyn yn osgoi camgymeriadau gyda manylion mewngofnodi neu gamgymeriadau teipio a allai olygu bod myfyrwyr yn cael mynediad i raddau (er enghraifft) yn ddamweiniol.
 2. Mae myfyrwyr yn cael mynediad i’r modiwlau y maent wedi’u cofrestru arnynt yn unig. Er ein bod yn annog y myfyrwyr i wirio eu Cofnod Myfyriwr, yn aml byddant yn mynd yn ôl y modiwlau y maent wedi’u cofrestru arnynt yn Blackboard. Felly, os yw myfyriwr wedi cael ei ychwanegu i fodiwl yn Blackboard â llaw, ond heb gofrestru’n iawn yn y cofnod myfyriwr, gallai hyn achosi pob math o broblemau. Yn arbennig wrth gyrraedd cyfnod y byrddau arholi.
 3. Gellir ailadeiladu cofrestriadau os oes angen. Os oes problem â Blackboard, gallwn ailadeiladu caniatâd i fodiwlau’n gyflym a hawdd gan fod ffynhonnell ganolog iddynt. Ni fydd unrhyw gofrestriadau â llaw wedi’u cynnwys yn y broses hon a gallai olygu oedi cyn cael mynediad.

Os ydych chi’n ychwanegu staff neu fyfyrwyr i fodiwlau â llaw (neu’n gofyn i rywun arall wneud ar eich rhan) gofynnwn i chi roi rhai munudau o’ch amser i gwblhau ein harolwg.