Meddalwedd pleidleisio: Mentimeter a Poll Everywhere

Mae’r Grŵp E-ddysgu’n edrych ar sut y gellir defnyddio meddalwedd pleidleisio mewn darlithoedd a seminarau. Mae meddalwedd pleidleisio’n ffordd wych o gynyddu ymgysylltiad y dosbarth oherwydd mae’n darparu cyflwyniadau sy’n amrywio o gwestiynau amlddewis i gymylau geiriau byw. Gyda’u dyfeisiau personol (megis ffonau symudol, llechi ac ati), bydd modd i fyfyrwyr ateb cwestiynau, pleidleisio a gofyn cwestiynau, a fydd yn ymddangos ar sleidiau’r cyflwyniad. Dangosodd yr arolwg Mewnwelediad Digidol diweddar, a oruchwyliwyd gan y Gwasanaethau Gwybodaeth, bod hanner cant y cant o ddarlithoedd eisoes yn defnyddio rhyw fath o feddalwedd pleidleisio yn y dosbarth.

Dyma rai enghreifftiau o sylwadau cadarnhaol gan fyfyrwyr:

 “Darparu adborth cyflym ar ba ddarlith yr oedd arnom angen cymorth gyda hi”

“Pleidlais ar-lein, am rannau o’r pwnc yn gofyn i’r dosbarth faint oeddent yn ei ddeall. Roedd hyn yn golygu bod pobl yn gallu dweud yn union sut yr oeddent yn teimlo heb orfod siarad yn y dosbarth”

“Mae pleidleisio mewn darlithoedd yn cadw diddordeb y myfyrwyr”

“Roedd hi’n hwyl y llynedd pan wnaethon ni gwisiau ar-lein yn y ddarlith, rhyngweithio â’n gilydd, ac yna mynd dros yr atebion fesul cwestiwn ar y sgrin fawr”

“Dull o adolygu yn pennu deunydd darllen”

Mae’r Grŵp E-ddysgu wedi canfod bod Mentimeter a Poll Everywhere yn arbennig o hygyrch a dibynadwy:

 • Mae Mentimeter yn well ar gyfer darlithoedd sydd â chynulleidfaoedd mawr oherwydd nad oes cyfyngiad ar gyfranogwyr. Gyda Mentimeter gallwch greu cwisiau amlddewis, cymylau geiriau a siartiau i’ch cynulleidfa ryngweithio â hwy. Fodd bynnag, gyda’r fersiwn rhad ac am ddim dim ond dau gwestiwn a phump cwis y cewch eu creu. Nid oes cyfyngiad ar nifer y sleidiau sylfaenol.
 • Mae Poll Everywhere yn capio’r gynulleidfa ar bump ar hugain felly mae’n gweithio orau mewn seminarau a gweithdai. Mae Poll Everywhere yn darparu’r rhan fwyaf o bethau y mae Mentimeter yn ei wneud gyda’r fantais o beidio â chael cyfyngiad ar nifer y cwestiynau/actifadau.

Mae canllawiau  i greu cyflwyniadau gyda Mentimeter a Poll Everywhere ar gael ar ein tudalennau gwe.

PA Arolwg mewnwelediadau profiad digidol ar gyfer staff addysgu 2018-19 bellach yn agored

Yn ddiweddar, rydym wedi cau’r arolygon Profiad Mewnwelediad Digidol ar gyfer myfyrwyr lle gwnaethom ofyn am eu profiadau o ddysgu digidol a gwasanaethau digidol. Hoffem hefyd wybod sut mae staff addysgu’n profi’r gwasanaethau hyn.

Dim ond tua 20 o gwestiynau sydd yna, yn holi am eich dulliau addysgu digidol a’ch profiad o’n darpariaeth ddigidol. Gofynnir i chi roi deng munud i ddweud eich dweud er mwyn i ni allu gwella’r profiad digidol i’n staff a’n myfyrwyr.

https://staffinsights2019.onlinesurveys.ac.uk/prifysgol-aberystwyth

Offer sydd ar gael i’w Llogi gan y Gwasanaethau Gwybodaeth

Mae gan y Gwasanaethau Gwybodaeth offer sydd ar gael i’w llogi i gynorthwyo’r dysgu a’r addysgu. Mae rhestr lawn o offer sydd ar gael i’w benthyca gan y Gwasanaethau Gwybodaeth ar gael yma. I logi’r offer, e-bostiwch gg@aber.ac.uk / 01970 62 2400 gyda’ch gofynion.

Isod ceir rhai o’r eitemau a allai fod o ddiddordeb penodol.

Lego

Coventry Disruptive Media Learning Lab oedd ein siaradwyr gwadd yn y Gynhadledd Dysgu ac addysgu flynyddol y llynedd. Yn ogystal â’u cyflwyniad, gwnaethant hefyd gynnal rhai gweithdai i’r unigolion a fynychodd y gynhadledd. Cafodd un o’r gweithdai hyn ei arwain gan Oliver Wood, cynhyrchydd cymunedol yn DMLL, ac roedd yn canolbwyntio ar chwarae gyda LEGO i Ehangu Dysgu.

Roedd eu dulliau yn adeiladu ar fethodoleg Serious Play LEGO ac yn ei haddasu ar gyfer Gweithgareddau Dysgu ac Addysgu. Ceir rhagor o wybodaeth ar sut yr oeddent yn defnyddio LEGO ar eu tudalennau gwe.

Ceir recordiad o’r gweithdy o’r gynhadledd yma.

Roedd y sesiwn yn adeiladu ar gynhadledd fer y llynedd, Chwarae o Ddifrif ar gyfer Dysgu, a oedd yn dangos sut yr oedd LEGO yn cael ei ddefnyddio mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau ledled y Brifysgol. Mae gan y Gwasanaethau Gwybodaeth 4 bocs mawr ac 1 bocs bach o LEGO ar gael i’w llogi.

Pensetiau Realiti Rhithwir a Chamera 3D

Mae nifer o Bensetiau Realiti Rhithwir a Chamera 3D ar gael i’w benthyca gan y Gwasanaethau Gwybodaeth. Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi gweld cynnydd yn y defnydd o Realiti Rhithwir mewn Dysgu ac Addysgu. Mae Dr Steve Atherton, Darlithydd yn yr Adran Addysg, yn defnyddio Realiti Rhithwir i drochi myfyrwyr mewn amgylcheddau gwahanol a phrofi plentyndod ac addysg o wahanol gyd-destunau. Cewch ragor o wybodaeth ynghylch sut mae Steve yn defnyddio Realiti Rhithwir trwy wylio’r fideo hwn.

Yn y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol y llynedd, gwnaeth Joe Smith ac Aled John o’r Tîm Marchnata gyflwyno gweithdy ar ddefnyddio Camera 3D a gogls Realiti Rhithwir. Ceir recordiad o’r gweithdy yma.

Seinyddion Jabra

Mae’n bosibl llogi seinyddion gan y Gwasanaethau Gwybodaeth ar gyfer sesiynau Skype for Business hefyd. Mae Skype for Business ar gael yn rhan o danysgrifiad Office 365 y Brifysgol. Gallwch osod a defnyddio Skype for Business o gysur eich swyddfa eich hun.

Rydym wedi gweld cydweithwyr ledled y Brifysgol yn defnyddio Skype for Business ar gyfer sesiynau gweminar i fyfyrwyr sydd allan ar leoliad a hefyd i gynnig sesiynau adolygu i fyfyrwyr i baratoi ar gyfer eu harholiadau. Gallai Skype for Business fod yn ddefnyddiol i’r rhai sy’n gweithio gyda myfyrwyr Dysgu o Bell i ddarparu amgylcheddau ystafell ddosbarth rhithwir. Mae gan Skype for Business rai nodweddion rhyngweithiol hefyd, megis pleidleisio byw, a all helpu i ehangu’r sesiwn ar-lein.

Mae canllaw ar sut i ddefnyddio Skype for Business ar gyfer gweithgareddau dysgu ac addysgu ar gael ar ein tudalennau gwe. Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio Skype for Business ac yr hoffech drafod ymhellach neu os oes arnoch angen unrhyw gymorth, cysylltwch â’r Grŵp E-ddysgu (eddysgu@aber.ac.uk / 01970 62 2472).

Arowlg profiad mewnwelediad digidol 2018-19: Beth yw eich barn am dechnoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth?


Am yr eildro mae Aberystwyth yn cymryd rhan yn y prosiect Profiad Mewnwelediad Digidol sy’n ceisio ymchwilio i brofiadau ein myfyrwyr o dechnoleg. Mae’r prosiect yn seiliedig ar arolygon ar-lein a gynlluniwyd gan Jisc ac a ddefnyddir gan sefydliadau gwahanol ledled y DU.

Mae’n galluogi inni gael gwell syniad o sut mae myfyrwyr yn defnyddio technoleg a meincnodi ein canlyniadau yn erbyn sefydliadau Addysg Uwch eraill yn ein sector.

Byddem yn gwerthfawrogi eich cymorth i hyrwyddo’r arolwg hwn i’r holl fyfyrwyr.

Traciwr Digidol Jisc: canfyddiadau myfyrwyr addysg bellach ac addysg uwch yn y DU

Cymerwch gipolwg ar yr adroddiad llawn ar ganfyddiadau’r holl sefydliadau a gymerodd ran yn arolwg Traciwr Profiad Digidol 2018. Mae llawer o’r negeseuon allweddol a geir yn yr adroddiad yn cyd-fynd â chanfyddiadau o’r Traciwr Digidol yn Aber.

Cysondeb yn yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir

Rydym wedi derbyn adborth oddi wrth fyfyrwyr droeon yn gofyn inni ei wneud yn haws i ddod o hyd i bethau ar yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir ac i sicrhau bod mwy o gysondeb ar draws y modiwlau o ran trefn y cynnwys. Mae canfyddiadau o’r Traciwr Digidol yn Aber a’r data meincnodi o’r DU yn pwysleisio’r mater hwn. Hoffai’r myfyrwyr i’r holl ddeunyddiau ar gyfer eu cyrsiau fod ar gael ar yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir yn brydlon ac o bosib yn yr un lleoliad ar gyfer pob modiwl, fel bod modd iddynt ddod o hyd i’r cynnwys y maent ei angen yn ddidrafferth.

Defnyddio technoleg i ennyn diddordeb myfyrwyr yn y dosbarth

A allwn ddefnyddio technoleg i wneud darlithoedd yn fwy difyr? Roedd ein canlyniadau yn adran gweithgareddau cwrs digidol y Traciwr yn is na’r sgorau meincnodi. Mae’r myfyrwyr hefyd wedi gofyn am sesiynau mwy rhyngweithiol yn y sylwadau testun agored:

Gwnewch y darlithoedd yn fwy rhyngweithiol fel bod modd cynnwys y myfyrwyr a chynnig mwy o gyfle i ryngweithio. Mae yna wefan ar-lein lle y gallwch ymuno i gael yr ateb cywir, ac mae hyn yn annog pobl i gystadlu a dysgu.’

Rydym yn hapus i gefnogi unrhyw aelodau o staff sydd am gyfoethogi eu dysgu trwy ddefnyddio gweithgareddau cwrs digidol. Cysylltwch â ni i drafod eich syniadau neu dewch i un o’n sesiynau E-ddysgu wedi’i Gyfoethogi: Beth alla i ei wneud gyda Blackboard?

Sgiliau digidol am oes

Er bod y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn defnyddio technoleg bob dydd, nid ydynt o reidrwydd yn ymwybodol beth yw’r sgiliau digidol hanfodol hyn na pha mor bwysig yw sgiliau digidol o ran eu cyflogadwyedd. Roedd llai na hanner o’r myfyrwyr a ymatebodd i arolwg Traciwr Digidol Prifysgol Aberystwyth yn teimlo nad oedd y brifysgol yn eu paratoi ar gyfer y gweithle digidol.

Efallai eich bod wedi sylwi mai Digital Experience Insights yw enw’r adroddiad yn hytrach na Digital Experience Tracker. Astudiaeth beilot oedd y Digital Experience Tracker 2018 a arweiniodd at wasanaeth newydd sydd bellach yn dwyn yr enw Digital Experience Insights. Rydym yn credu bod cymryd rhan yn y prosiect hwn wedi ein helpu i gwrdd â disgwyliadau digidol ein myfyrwyr yn fwy effeithiol. Gobeithiwn rannu enghreifftiau o arferion da yn y maes hwn ar ein blog.

Os hoffech rannu eich profiadau am gefnogi ein myfyrwyr yn ddigidol fel blogiwr gwadd, cysylltwch â ni: elearning@aber.ac.uk

Darllenwch wch:

Defnyddio Skype for Business ar gyfer Gweithgareddau Dysgu ac Addysgu

 Mae’r Grŵp E-ddysgu wedi bod yn cynorthwyo cydweithwyr yn yr Adran Addysg i ddefnyddio Skype for Business er mwyn cyflwyno gweminar i fyfyrwyr TAR sydd allan ar leoliad mewn ysgolion. Mae’r weminar yn cynnig cymorth i fyfyrwyr ynghylch eu haseiniadau.

Mae Skype for Business ar gael i bob aelod o’r Brifysgol yn rhan o becyn Office 365. Yn ogystal â chreu cyfarfodydd rhithiol, mae hefyd yn eich galluogi i gyflwyno ystafelloedd dosbarth rhithiol o’ch swyddfa eich hun ar amser sy’n gyfleus i chi. Mae’n hawdd iawn i fyfyrwyr fewngofnodi i’r weminar – yr unig beth sydd angen iddynt ei wneud yw bod wedi’u cysylltu â’r Rhyngrwyd.

Yn ogystal â chreu ystafell ddosbarth ar-lein, mae gan Skype for Business nodweddion ychwanegol hefyd a allai fod o ddefnydd. Gellir recordio cyfarfodydd Skype for Business a’u huwchlwytho i  Panopto. Yn ogystal â hyn, mae ganddo nodweddion rhyngweithiol y gellir eu defnyddio gan gyfranogwyr yn y sesiwn ei hun. Mae’r nodweddion hyn yn cynnwys meddalwedd pleidleisio:

Mae gan Skype for Business hefyd wasanaeth gwibnegeseua er mwyn i gyfranogwyr y weminar allu gofyn cwestiynau ac ymateb i ymholiadau trwy gydol y sesiwn.

Mae cynlluniau ar y gweill i ymchwilio i weithgareddau dysgu ac addysgu gwahanol y gall Skype for Business eu cynorthwyo, gan gynnwys cael ei ddefnyddio ar gyfer sesiwn adolygu arbennig.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio Skype for Business ar gyfer gweithgareddau dysgu ac addysgu, gan gynnwys gweminarau, mae’r Grŵp E-ddysgu’n cynnal sesiwn hyfforddi ar 18 Rhagfyr, 3yp-4yp yn E3, Ystafell Hyfforddi E-ddysgu. Bydd y sesiwn yn trafod sut i drefnu cyfarfod Skype for Business, sut i lwytho cyflwyniad, sut i ddefnyddio nodweddion rhyngweithiol y feddalwedd a sut i recordio’r sesiwn. Gallwch archebu lle ar y sesiwn ar-lein yma.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio Skype for Business ac nad oes modd i chi ddod i’r sesiwn hyfforddi, e-bostiwch y Grŵp E-ddysgu a byddwn yn barod iawn i drefnu ymgynghoriad. Mae ein Canllaw Skype for Business ar gael ar ein gweddalennau.

Hyfforddiant a Chefnogaeth

Mae rhaglen Hyfforddiant E-ddysgu eleni wedi cychwyn o ddifri erbyn hyn. Gallwch archebu lle ar ein sesiynau hyfforddi drwy dudalennau archebu’r GDSYA. Eleni, mae ein hyfforddiant wedi’i rannu’n 3 lefel wahanol er mwyn i’r hyfforddiant a gynigir gennym fodloni eich gofynion.

Ein lefel gyntaf yw Hanfodion E-ddysgu. Mae’r sesiynau hyn wedi’u hanelu at bobl nad ydynt wedi defnyddio’r systemau o’r blaen neu sydd eisiau sesiwn atgoffa. Diben allweddol y sesiynau hyn yw sicrhau bod y cyfranogwyr yn gallu cadw at bolisïau’r Brifysgol. Er bod y sesiynau hyn yn dechnegol, rydym yn sicrhau bod golwg ar y rhesymwaith addysgegol y tu ôl iddynt hefyd. Yn dilyn hyn, ein lefel nesaf yw E-ddysgu Uwch. Diben y sesiynau hyn yw dechrau ymchwilio i’r ffyrdd arloesol y gallwch ddefnyddio’r meddalwedd E-ddysgu i gynorthwyo eich dysgu ac addysgu. Ein lefel olaf yw Rhagoriaeth E-ddysgu. Mae’r sesiynau hyn yn eich cynorthwyo i ddatblygu dulliau arloesol o ddysgu trwy gyfrwng technoleg.

Mae yna rai sesiynau newydd yr hoffem dynnu eich sylw atynt:

 • What can I do with my Blackboard course? Yn y sesiwn hon, byddwn yn edrych ar yr offer rhyngweithiol y gellir eu defnyddio yn Blackboard i wella’r dysgu a’r addysgu. Cynhelir fersiwn arbennig o’r sesiwn hon ar 13 Rhagfyr a fydd yn edrych ar sut y gellir defnyddio Blackboard ar gyfer Dysgwyr o Bell.
 • Introduction to Skype for Business. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar Skype ar gyfer Busnes a sut y gallwch ei ddefnyddio i greu dosbarth rhithwir. Byddwn yn egluro sut mae trefnu cyfarfod Skype ar gyfer busnes ac i ryngweithio
 • Using Panopto for Assessments. Panopto yw meddalwedd Cipio Darlithoedd y Brifysgol. Yn ogystal â recordio darlithoedd, gellir defnyddio Panopto ar gyfer asesiadau hefyd. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar sut y gallwch ddefnyddio Panopto ar gyfer asesiadau myfyrwyr.
 • Teaching with Mobile Devices. Byddwn yn edrych ar sut y gallwch ddefnyddio dyfeisiau symudol wrth addysgu. Yn ogystal â defnyddio dyfeisiau symudol i addysgu, byddwn hefyd yn edrych ar ffyrdd o ddefnyddio meddalwedd pleidleisio i gynyddu’r rhyngweithio yn eich sesiynau dysgu.

Byddwn hefyd yn cynnal sesiynau ar yr offer Component Marks Transfer sy’n galluogi i farciau gael eu bwydo’n awtomatig o Blackboard i AStRA a allai fod yn ddefnyddiol i staff gweinyddol.

Mae mynediad i E3 Academi Aber wedi newid hefyd. Er mwyn cael mynediad i’r Ystafell Hyfforddi E-ddysgu, dewch i mewn i adeilad Hugh Owen drwy’r Labordy Iaith ar Lawr B. Ewch i fyny’r grisiau nes y cyrhaeddwch Lawr E. Byddwch angen defnyddio eich Cerdyn Aber i gael mynediad i E3, mae’r Ystafell Hyfforddi E-ddysgu i lawr y coridor ar yr ochr dde.

Traciwr Digidol: Manteision a beth fyddwn ni’n ei wneud gyda’r canfyddiadau?

Read Jisc Digi Tracker and Traciwr Digidol Jisc: prif gasgliadau’r

What benefits came out from the project?

 • Clear directions for improvements.
 • The benchmarking data helped us to reflect on AU strengths and weaknesses in comparison to other institutions.
 • As a valued participant in the pilot Student Tracker we were the only Welsh university invited to take part in the pilot Staff Tracker and we’ve worked closely with JISC and the Aberystwyth University Translation Unit to provide a Welsh language version of the survey.
 • Aberystwyth was asked to be part of a series of 10 Institutional vignettes on how the digital experience tracker has supported our practice. The vignettes will be published by Jisc in September.
 • In March, we were chosen to give a presentation at the national conference, Digifest 2018.

What next:

 • Full sets of benchmarking data will be available in mid-September
 • Taking the findings to TELG
 • Consulting SU on communicating the findings to students
 • Provide training sessions that address the areas for development
 • Presenting the findings on this year’s Learning and Teaching Conference

We would like to hear your thoughts on this project and seek advice on how to best take the findings forward and communicate them to students.

Please leave a comment or contact elearning@aber.ac.uk

Next post from the series on DigiTracker:

Experience of using the tracker – Aberystwyth Univeristy vignette prepared by Jisc

6ed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu

Gwelodd Cynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol eleni amrywiaeth o fyfyrwyr, staff academaidd a staff cynorthwyol yn dod ynghyd o bob rhan o’r Brifysgol i ddangos eu harferion arloesol. Diben thema’r gynhadledd eleni, Dysgu Myfyrwyr – Camu Ymlaen, oedd dangos a dathlu’r agweddau o arfer da mewn dysgu ac addysgu sydd i’w gweld yn Aberystwyth. A hithau’n fuan iawn ar ôl anrhydeddau diweddar i’r Brifysgol, gan gynnwys cael ei henwi’n Brifysgol y Flwyddyn am Ansawdd y Dysgu a hefyd cyflawni Gwobr Aur Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu, mae llawer o arferion arloesol i’w dathlu a’u rhannu. Un o gryfderau’r gynhadledd yw darparu lle i gydweithwyr ddod ynghyd i drafod eu dysgu ac addysgu.

Y prif siaradwr eleni oedd yr Athro Jonathan Shaw o’r Disruptive Media Learning Lab, Prifysgol Coventry. Trafododd Jonathan sut mae’r labordy yn canolbwyntio ar ddulliau prif ffrwd ac amgen o ddefnyddio technoleg i feithrin dull mwy hybrid ac agored o ddysgu ac addysgu.

Yn ogystal â’r prif siaradwr, cynigiodd dau o gydweithwyr Jonathan, Oliver Wood a Thamu Dube, weithdai i gyfranogwyr y gynhadledd. Roedd gweithdy Oliver yn canolbwyntio ar LEGO fel offer dysgu – rhoddwyd tasg i’r cyfranogwyr i ddefnyddio LEGO i drafod syniadau. Rhannwyd strategaethau â chydweithwyr ar gyfer sut y gallant ddefnyddio LEGO yn yr ystafell ddosbarth fel rhan o weithgaredd dysgu. Mae LEGO bellach ar gael yn y stoc benthyca. Os hoffech archebu LEGO, e-bostiwch gg@aber.ac.uk gyda’ch gofynion.

Y peth mwyaf buddiol am y gynhadledd oedd gwrando ar, a chlywed am, y dulliau arloesol o ddysgu ac addysgu sy’n digwydd ar draws y Brifysgol. Mae’n anodd dewis ein huchafbwyntiau, ond dyma rai o’r negeseuon y byddwn yn eu cofio o’r gynhadledd:

 • Defnyddio technoleg i wella adborth
 • Y Traethawd Fideo fel dull o asesu – gallwch weld hwn yma
 • Myfyrwyr fel Partneriaid wrth gynllunio’r dysgu
 • Beth na ddylid ei ddysgu gan hyfforddwyr gwael

Bydd recordiadau o’r gynhadledd ar gael ar ein gweddalennau felly os gwnaethoch chi fethu sesiwn, neu os hoffech glywed mwy am bwnc penodol, cliciwch yma.

Byddwn yn dechrau trefnu cynhadledd dysgu ac addysgu flynyddol y flwyddyn nesaf yn fuan. Os hoffech gynnig syniad neu awgrymu prif siaradwr, cysylltwch â ni (eddysgu@aber.ac.uk).

Ni fydd Quizdom Virtual Remote (QVR) ar gael ar ôl mis Rhagfyr 2018

Mae’r drwydded ar gyfer Qwizdom Virtual Remote (QVR) sy’n galluogi i fyfyrwyr ddefnyddio eu dyfeisiau symudol eu hunain i bleidleisio yn y dosbarth yn dod i ben ym mis Rhagfyr 2018 ac ni fydd ar gael wedi hynny.

Rydym yn ymwybodol bod rhai ohonoch yn ei ddefnyddio yn eich sesiynau, felly hoffem eich annog i barhau i ddefnyddio gweithgareddau rhyngweithiol yn eich cwrs ac ystyried un o’r dewisiadau isod:

 • Er na fydd hi bellach yn bosibl defnyddio’r fersiwn o bell o Qwizdom sy’n galluogi i fyfyrwyr bleidleisio o’u dyfeisiau symudol eu hunain, bydd modd i chi ddefnyddio pedwar set o offer Qwizdom sydd â chyfanswm o 118 set law. Yn hytrach na defnyddio eu dyfeisiau symudol eu hunain bydd rhaid i’r myfyrwyr bleidleisio gan ddefnyddio’r setiau llaw. Os hoffech archebu’r setiau e-bostiwch gg@aber.ac.uk gan gynnwys y dyddiad(au) a’r amser yr hoffech ddefnyddio’r offer a sawl set yr hoffech eu defnyddio.
 • Mae’r Grŵp E-ddysgu wedi bod yn arolygu’r nifer gynyddol o offer pleidleisio ar-lein sydd ar gael. Mae’n rhaid talu am y rhan fwyaf ohonynt ac mae pecynnau gwahanol ar gael gan ddibynnu ar yr offer, maint y dosbarth ac ati. Ond, mae gan bron iawn bob un opsiwn rhad ac am ddim o’r gwasanaeth y mae’n rhaid talu amdano. Mae’r holl wasanaethau yr ydym wedi edrych arnynt yn seiliedig mewn cwmwl – nid oes ganddynt feddalwedd i’w lawrlwytho, ond rydych chi’n creu eich cyflwyniadau drwy dudalen we ac yna cânt eu cadw a’u rhedeg o bell.

Some of the polling software we recommend:

PollEverywhere

 • 40 cyfranogwr, nifer anghyfyngedig o gwestiynau, 23 math o gwestiwn, integreiddio PowerPoint

Mentimeter

 • nifer anghyfyngedig o gyfranogwyr, 7 cwestiwn am bob cyflwyniad (5 cwis a 2 math arall), 10 math o gwestiwn, integreiddio PowerPoint

Socrative

 • 50 cyfranogwr, nifer anghyfyngedig o gwestiynau, 3 math o gwestiwn, adroddiadau ar gael

Noder y byddwch yn dal i allu defnyddio’r QVR yn ystod semester cyntaf 2018.

Cysylltwch â’r Grŵp E-ddysgu os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu hyfforddiant ar ddefnyddio’r gwahanol ddulliau o bleidleisio yn y dosbarth.