Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 3/4/2024

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Ebrill

Mai

Mehefin

Gorffennaf

Adnoddau a chyhoeddiadau – Deallusrwydd Artiffisial (DA)

Adnoddau a chyhoeddiadau – Arall

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Gweithdy i Staff ar Ddeallusrwydd Artiffisial

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn falch o gyhoeddi digwyddiad hanner diwrnod arbennig sy’n edrych ar ffyrdd y gellir defnyddio Deallusrwydd Artiffisial (DA) mewn cyd-destunau academaidd.

Cynhelir y digwyddiad ddydd Iau 11 Ebrill rhwng 09:00 a 13:00 ym Mhrif Neuadd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol. 

Gallwch archebu lle ar gyfer y digwyddiad drwy dudalen Archebu’r Cwrs.

Nod y digwyddiad yw edrych ar draws y 3 swyddogaeth academaidd:

 • ⁠Ymchwil
 • Dysgu ac Addysgu

Ac i fyfyrio ar ffyrdd y gellir defnyddio DA i wella’r gweithgareddau hyn, cynyddu cynhyrchiant, ac arbed amser.

Hoffem hefyd ystyried yr heriau a’r rhwystrau sy’n eich wynebu wrth ddefnyddio DA yn y cyd-destunau hyn a sefydlu ffyrdd y gall y Brifysgol eich cefnogi orau.

Bydd y sesiwn yn rhyngweithiol, gyda’r cyfranogwyr yn cael eu hannog i rannu eu profiadau eu hunain ac enghreifftiau o arfer da. Mae croeso i bob cydweithiwr fod yn bresennol – o’r rhai sydd wedi bod yn defnyddio DA ers tro i’r rhai sydd heb ei ddefnyddio o’r blaen.

Mae croeso i fynychwyr ymuno â’r sesiwn drwy gydol y bore a bydd amserlen ar gyfer y rhai sydd wedi cofrestru yn cael ei chylchredeg yn nes at y digwyddiad.

Gwobr Cwrs Eithriadol 2023-24

Mae Lauren Harvey a Caroline Whitby, o Adran y Gyfraith a Throseddeg, wedi ennill Gwobr Cwrs Eithriadol am fodiwl LC31520: Dispute Resolution in Contract and Tort.

Yn ogystal, cafodd y modiwl canlynol statws Canmoliaeth Uchel:

 • Panna Karlinger o Ysgol Addysg am fodiwl ED20820: Making Sense of the Curriculum

Nod y Wobr Cwrs Eithriadol, a sefydlwyd naufed mlynedd yn ôl, yw rhoi cydnabyddiaeth i’r arferion dysgu gorau. Mae’n rhoi cyfle i aelodau staff rannu eu gwaith gyda’u cydweithwyr, gwella eu modiwlau presennol ar Blackboard, a chael adborth er mwyn gwella.

Caiff modiwlau eu hasesu ar draws 4 maes: cynllun y cwrs, rhyngweithio a chydweithio, asesu, a chymorth i ddysgwyr. Mae natur y wobr, sy’n seiliedig ar hunanasesiad, yn rhoi cyfle i’r aelodau staff ystyried eu cyrsiau a gwella agweddau ar eu modiwlau cyn i banel asesu bob cais yn erbyn y cyfarwyddyd.

Hoffai’r panel a’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu ddiolch i’r holl  ymgeiswyr am yr amser a’r ymdrech a roddwyd i’r ceisiadau ac i’r modiwlau eleni.

Rydym yn edrych ymlaen at gael mwy o geisiadau ar gyfer y flwyddyn nesaf a llongyfarchiadau mawr i enillwyr gwobr eleni.

Beth sy’n Newydd yn Blackboard Learn Ultra – Mawrth 2024

Y mis hwn, mae Blackboard yn cyflwyno’r gallu i weld ystadegau eitem yn y Llyfr Graddau, y gallu i osod asesiadau heb ddyddiad cyflwyno a rhai newidiadau i hysbysiadau am negeseuon

Ystadegau eitemau Llyfr Graddau

Mae ystadegau eitemau yn rhoi golwg gyffredinol i ni ar berfformiad cyffredinol aelodau’r cwrs ar gynnwys wedi’i raddio. Nawr, gall hyfforddwyr ddewis colofn yn y llyfr graddau i gael mynediad at ystadegau cryno ar gyfer unrhyw eitem sydd wedi’i graddio. Mae’r dudalen ystadegau yn dangos metrigau allweddol megis:

 • Isafswm ac uchafswm gwerth
 • Ystod
 • Cyfartaledd
 • Canolrif
 • Gwyriad safonol
 • Amrywiant

Mae nifer y cyflwyniadau sydd angen graddio a dosbarthiad graddau hefyd yn dangos.

Llun isod: Mynediad i ystadegau eitemau o’r wedd Grid

Mynediad i ystadegau eitemau o’r wedd Grid

Llun isod:  Mynediad i ystadegau eitemau o’r wedd Eitemau Graddadw

Llun isod: Tudalen Ystadegau Eitemau

Tudalen Ystadegau Eitemau

Opsiwn am Dim Dyddiad Cyflwyno ar asesiad

Mae dyddiadau cyflwyno yn agwedd bwysig ar y broses addysgu a dysgu. Mewn rhai sefyllfaoedd, fel dysgu ar eich cyflymdra eich hun, efallai na fydd hyfforddwr eisiau ysgogi gosod dyddiad cyflwyno. Er mwyn gwneud yr opsiwn ar gyfer peidio â chael dyddiad cyflwyno yn fwy amlwg, rydym wedi ychwanegu opsiwn “Dim dyddiad cyflwyno” ar gyfer Profion ac Aseiniadau.

Llun isod: Panel Gosodiadau Prawf yn dangos yr opsiwn newydd “Dim dyddiad cyflwyno”

Panel Gosodiadau Prawf yn dangos yr opsiwn newydd "Dim dyddiad cyflwyno"

Fe wnaethom ddiweddaru’r dyddiad a’r amser diofyn i ddyddiad yfory am 11:59yh.

Llun isod: Panel Gosodiadau Prawf yn dangos y dyddiad cyflwyno ac amser diofyn newydd.

Panel Gosodiaau Prawf yn dangos y dyddiad cyflwyno ac amser diofyn newydd

Efallai y bydd achosion pan fydd y dewis “Dim dyddiad cyflwyno” yn gwrthdaro â’r gosodiadau Canlyniadau Asesu. Pan fydd hyn yn digwydd, gofynnir i’r hyfforddwr adolygu’r gosodiadau.

Llun isod: Mae baner rybuddio yn ymddangos pan fydd y dewis “Dim dyddiad cyflwyno” yn gwrthdaro â’r gosodiadau Canlyniadau Asesu.

Mae baner rybuddio yn ymddangos pan fydd y dewis "Dim dyddiad cyflwyno" yn gwrthdaro â’r gosodiadau Canlyniadau Asesu.

Gall hyfforddwyr lywio i’r adran Canlyniadau Asesu yn y Gosodiadau trwy’r ddolen yn y faner.

Llun isod: Dewisiadau amseru canlyniadau asesu pan nad oes dyddiad cyflwyno.

Dewisiadau amseru canlyniadau asesu pan nad oes dyddiad cyflwyno

Noder, ar gyfer asesiad crynodol sydd â llawer yn y fantol, rydym yn dal i gynghori cael dyddiad ac amser cyflwyno. I drafod eich gofynion o ran gosodiadau profion, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk).

Dangosyddion cyhoeddiadau a marcio cyhoeddiadau fel wedi eu darllen/heb eu darllen

Mae cyhoeddiadau yn sianel gyfathrebu bwysig o fewn cwrs. Mae’n bwysig helpu i greu ymwybyddiaeth o gyhoeddiadau newydd a rheolaethau wedi eu darllen/heb eu darllen.

Nawr, mae yna ddangosydd rhif wrth ymyl y tab cyhoeddiad yn y cwrs. Mae’r dangosydd yn dangos nifer y cyhoeddiadau heb eu darllen sydd ar gael.

Yn ogystal, gall myfyrwyr nawr nodi cyhoeddiadau fel rhai sydd wedi eu darllen neu heb eu darllen. Ar y naidlen Cyhoeddi Cwrs Newydd, mae gan ddefnyddwyr y dewis i nodi’r statws darllen. Gall myfyrwyr hefyd nodi cyhoeddiadau fel rhai wedi’u eu darllen neu heb eu darllen o’r dudalen Cyhoeddiad.

Llun isod: Nifer y Cyhoeddiadau heb eu darllen wrth ymyl y tab Cyhoeddiad

Nifer y Cyhoeddiadau heb eu darllen wrth ymyl y tab Cyhoeddiad

Llun isod: Naidlen Cyhoeddiadau gyda’r opsiwn i farcio fel wedi ei ddarllen/heb ei ddarllen

Naidlen Cyhoeddiadau gyda'r opsiwn i farcio fel wedi ei ddarllen/heb ei ddarllen

Llun isod: Tudalen Cyhoeddiadau gyda’r opsiwn i farcio fel wedi ei ddarllen/heb ei ddarllen

Tudalen Cyhoeddiadau gyda'r opsiwn i farcio fel wedi ei ddarllen/heb ei ddarllen

Llun isod: Paru cyhoeddiad a dangosyddion negeseuon ar gyfer cysondeb

Paru cyhoeddiad a dangosyddion negeseuon ar gyfer cysondeb

Nodyn i’ch atgoffa: Mynediad at Adroddiad Gweithgaredd y Cwrs ac anfon neges at fyfyrwyr ohono.

Mae’r adroddiad Gweithgaredd y Cwrs yn eich helpu i ddeall pa mor dda mae’ch myfyrwyr yn perfformio a faint maen nhw’n rhyngweithio â’ch cwrs. Mae’r Adroddiad Gweithgaredd y Cwrs yn galluogi Hyfforddwyr i:

 • Anfon neges at fyfyrwyr sydd ar ei hôl hi a’u hannog i gynyddu eu gweithgaredd ar y cwrs
 • Adnabod myfyrwyr sy’n ei chael hi’n anodd yn seiliedig ar eu gradd gyffredinol, dyddiadau cyflwyno a gollwyd, nifer yr oriau y maent yn eu treulio yn eich cwrs, a nifer y diwrnodau ers eu mynediad diwethaf
 • Llongyfarch myfyrwyr sy’n perfformio’n dda yn eich cwrs a gofyn iddynt fod yn fentoriaid
 • Addasu rhybuddion eich cwrs i adnabod myfyrwyr sy’n ei chael hi’n anodd pan fydd eu gradd gyffredinol yn gostwng o dan werth penodol, sydd wedi colli dyddiadau cyflwyno, neu nad ydynt wedi ceisio cael mynediad i’r cwrs ers nifer penodol o ddiwrnodau.
 • Lawrlwytho’r wedd tabl i ffeil CSV (gwerthoedd wedi’u gwahanu gan atalnodau) i ddadansoddi’r data gydag adnoddau eraill
 • Lawrlwytho’r plot gwasgariad fel PDF neu ddelwedd i rannu gwybodaeth gyda hyfforddwyr neu fentoriaid eraill y cwrs

I gael mynediad i’r Adroddiad Gweithgaredd y Cwrs dewiswch Gweithgaredd y Cwrs yn nhab Dadansoddeg eich cwrs.

Llun isod: Cael mynediad at Adroddiad Gweithgaredd y Cwrs o’r tab Dadansoddeg

Gwedd tabl o’r adroddiad Gweithgaredd y Cwrs ar y tab Dadansoddeg, gyda blwch glas o amgylch Dadansoddeg a Gweithgaredd y Cwrs.

Anfon Negeseuon

Gall hyfforddwyr ddewis myfyrwyr ac anfon negeseuon atynt o Weithgaredd y Cwrs trwy ddewis y botwm Anfon Neges. Pan fyddwch yn anfon neges at nifer o fyfyrwyr, bydd pob myfyriwr yn derbyn neges unigol ac ni fyddant yn gwybod pa fyfyrwyr eraill sydd wedi’u cynnwys.

Llun isod: Myfyriwr a ddewiswyd i gysylltu â nhw a’r botwm Anfon neges wedi’i amlygu

Gwedd tabl o’r adroddiad Gweithgaredd y Cwrs ar y tab Dadansoddeg, gyda blwch glas o amgylch myfyriwr a ddewiswyd ac Anfon neges.

Am fwy o wybodaeth am yr Adroddiad Gweithgaredd y Cwrs gweler  Tudalen Gymorth Blackboard ar Adroddiad Gweithgaredd y Cwrs.

Nodyn i’ch atgoffa: Graddio Profion gyda Graddio Hyblyg

Mae’n bosib graddio profion naill ai yn ôl myfyriwr neu yn ôl cwestiwn —gan ei gwneud hi’n hawdd cymharu atebion ar draws y cwrs a sicrhau tegwch a chysondeb wrth raddio. Ar hyn o bryd mae marcio yn ôl myfyriwr wedi’i gyfyngu i gyflwyniadau di-enw. Bydd marcio cyflwyniadau dienw yn cael ei gynnwys mewn diweddariad yn y dyfodol

Am fwy o wybodaeth am Raddio Hyblyg gweler Tudalen Gymorth Blackboard ar Raddio Hyblyg.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 15/3/2024

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Mawrth

Ebrill

Mai

 • 25/5/2024 Student Belonging Community of Practice, Student Belonging Conference 2024 (hybrid online and in person at UEA). Call for proposals open until 29/02/2024

Mehefin

Adnoddau a chyhoeddiadau – Deallusrwydd Artiffisial (DA)

Adnoddau a chyhoeddiadau – Arall

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Creu Cwrs Blackboard Learn Ultra 2024-25

Yn ddiweddar cymeradwyodd y Pwyllgor Gwella Academaidd rai newidiadau i’r broses flynyddol o greu cyrsiau:

 • Bydd cyrsiau’n cael eu creu’n wag gyda thempled cymeradwy’r Brifysgol
 • Bydd creu cyrsiau bob amser yn digwydd ar y dydd Llun cyntaf ym mis Mehefin (dydd Llun 3 Mehefin fydd hyn y flwyddyn hon).

Mae rhai staff wedi gofyn am fwy o wybodaeth ynghylch pam y bydd y cwrsiau yn cael ei greu’n wag. Mae’r blog hwn wedi’i gynllunio i helpu i egluro’r rhesymau dros y penderfyniad hwn.

Yn y blynyddoedd blaenorol roedd y broses o gopïo cyrsiau yn cael ei wneud drwy ddefnyddio Building Blocks. Nid yw Building Blocks bellach yn cael ei gefnogi gan Blackboard ac ni ellir ei ddefnyddio (efallai y byddwch yn cofio mai dyma un o’r rhesymau dros symud i Ultra). Nid yw adnodd copïo cyrsiau Blackboard wedi’i ddiweddaru, felly nid oes gennym ffordd dechnegol o gopïo cyrsiau.

Mae’r llif gwaith copïo cyrsiau yn haws yn Ultra nag ydoedd yn y gwreiddiol. A chan y byddwn yn copïo o gyrsiau Ultra i Ultra, bydd modd i chi gopïo blociau mwy o gynnwys.

Mae cyrsiau gwag yn golygu y gellir defnyddio templedi wedi’u diweddaru a gosodiadau ychwanegol ar gyfer cyrsiau. Mae Blackboard wedi newid llawer ers yr haf diwethaf, ac mae yna osodiadau newydd a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer cyrsiau’r flwyddyn nesaf. I ddefnyddio’r rhain byddai angen i’r staff eu hychwanegu at bob cwrs â llaw.

Roedd copïau o’r cyrsiau blaenorol yn cynnwys colofnau llyfr graddau. Ar ôl sawl blwyddyn dechreuodd hyn achosi dryswch i’r staff a gwneud y llyfr graddau’n anodd ei lywio. Gallai copïo dolenni drosodd ar gyfer Turnitin, Panopto a Talis hefyd beri dryswch – nid yw’n hawdd dweud a yw’r dolenni hyn wedi cael eu diweddaru ai peidio, a byddai angen i staff wirio pob un â llaw.

Ni fydd rhai cyrsiau wedi’u creu yn Ultra (er enghraifft cyrsiau sy’n rhedeg bob dwy flynedd yn unig). Mae angen creu’r rhain yn wag fel cyrsiau Ultra beth bynnag.

Bydd creu cyrsiau gwag hefyd yn helpu i osgoi copïo cynnwys sydd wedi dyddio.

Mae gwybodaeth am sut i gopïo cynnwys ar gael o safle cymorth Blackboard. Bydd arweiniad a chefnogaeth ar gael dros yr haf, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar eddysgu@aber.ac.uk.

Galw am Gynigion: Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2024

Gwahoddir staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig a myfyrwyr i gyflwyno cynigion ar gyfer 12fed Cynhadledd Dysgu ac Addysgu, Dydd Mawrth 10 – Dydd Iau 12 Medi 2024.

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion ar-lein.

Dyma’r thema ar gyfer y gynhadledd eleni:

Paratoi ar gyfer Rhagoriaeth: Cynllunio Dysgu ac Addysgu Arloesol.

Dyma prif gangen y gynhadledd eleni:

 • Ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd ar draws y cwricwlwm a thu hwnt
 • Harneisio pŵer Deallusrwydd Artiffisial a thechnolegau eraill i wella dysgu
 • Creu gweithgareddau dysgu deinamig i ysgogi ac ymgysylltu
 • Dylunio dysgu cynhwysol i bawb

Mae croeso i staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig, a myfyrwyr gynnig sesiynau ar unrhyw bwnc sy’n berthnasol i ddysgu, yn enwedig os ydynt yn canolbwyntio ar ymgorffori a defnyddio technoleg wrth ddysgu. Mae croeso i chi gyflwyno pynciau eraill, hyd yn oed os nad ydynt yn cyd-fynd ag un o’r canghennau uchod.

Rydym yn annog cyflwynwyr i ystyried defnyddio fformatau amgen sy’n cyd-fynd â’r hyn a drafodir yn eu sesiynau. Gan hynny, ni fyddwn yn gofyn am fformat cyflwyno safonol, ond gofynnwn i chi gynnwys fformat, hyd y sesiwn ac unrhyw ofynion eraill a fo gennych wrth i chi wneud eich cynnig isod.

Gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen hon erbyn 24 Mai 2024. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â’r Uned Datblygu ac Addysgu am udda@aber.ac.uk.

Cyfres o weminarau Vevox

Mae Vevox, ein meddalwedd bleidleisio, yn cynnal cyfres o weminarau sy’n arddangos yr arferion gorau o integreiddio pleidleisio i weithgareddau dysgu ac addysgu. 

Cynhelir y sesiynau hyn ar-lein. 

Ar 22 Mawrth am 3pm, bydd Patrick Cadwell o Brifysgol Dinas Dulyn yn arddangos sut maen nhw’n defnyddio meddalwedd pleidleisio ar gyfer astudiaethau cyfieithu. 

Ar 26 Ebrill am 3pm, bydd Liam Bagley o Brifysgol Metropolitan Manceinion yn arddangos sut maen nhw’n defnyddio meddalwedd pleidleisio i hyfforddi ar gyfer sefyllfaoedd yn y byd go iawn o fewn cyd-destun iechyd a heneiddio’n iach. 

Gweler tudalen Vevox ar y we i gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle. 

Y 12fed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol: Cyhoeddi Thema’r Gynhadledd

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi’r thema ar gyfer ein deuddegfed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol.

Bydd y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn cael ei chynnal o ddydd Mawrth 10 hyd ddydd Iau 12 Medi 2024.

Dyma’r thema a’r elfennau ar gyfer y gynhadledd eleni:

Paratoi ar gyfer Rhagoriaeth: Cynllunio Dysgu ac Addysgu Arloesol

 • Ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd ar draws y cwricwlwm a thu hwnt
 • Harneisio pŵer Deallusrwydd Artiffisial a thechnolegau eraill i wella dysgu
 • Creu gweithgareddau dysgu deinamig i ysgogi ac ymgysylltu
 • Dylunio dysgu cynhwysol i bawb

Cadwch lygad am ein galwad am gynigion, sydd ar ddod, ac i drefnu eich lle yn y gynhadledd.

Digwyddiad Rhannu Arfer Da

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn cynnal Digwyddiad Rhannu Arfer Da – Rhagoriaeth Academaidd am ddau ddiwrnod ar yr 2il (wyneb yn wyneb) a’r 3ydd (ar-lein) Gorffennaf 2024. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig. Mae’r digwyddiad hwn wedi bod yn bosibl oherwydd arian y Prosiect Grantiau Bach gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Nod y digwyddiad deuddydd yw cyflwyno papurau o dan y thema Rhagoriaeth Addysgu – er enghraifft:

 • Dysgu ac Addysgu
 • Dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg
 • Cymorth i Fyfyrwyr
 • Goruchwylio
 • Tiwtora Personol

Bydd y papurau academaidd yn gyfle i staff ar draws Cymru gyflwyno eu hymchwil, o dan y thema ymarfer academaidd – trwy bapurau, posteri, paneli ac ati. Croesewir cyflwyniadau yn y digwyddiad gan unrhyw un sy’n addysgu o staff i fyfyrwyr PhD.

Mae’r Cais am Gynigion, yn y ddolen ganlynol Galwad am Bapurau – Digwyddiad Rhannu Arfer Da (jisc.ac.uk)  yn gofyn am gyflwyniadau heb fod yn fwy na 500 gair, trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn croesawu cyfraniadau i’r digwyddiad ar ffurf:

 • 20 munud o gyflwyniad
 • 45 munud o gyflwyniad
 • Cyflwyniad unigol neu grŵp
 • Posteri gan unigolion neu grwpiau
 • Paneli rhannu arfer da

Y dyddiad cau ar gyfer y cynigion hyn yw canol dydd, dydd Mercher 27 Mawrth 2024.

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech rannu hwn yn ehangach â chydweithwyr a allai fod â diddordeb i fynd i’r digwyddiad hwn.

Os hoffech drafod unrhyw beth ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â mi.

Annette Edwards (aee@aber.ac.uk) 01970 622386