Hyfforddiant Blackboard Ultra

Blackboard Ultra icon

Yn y blogbost hwn byddwn yn sôn am yr hyfforddiant yr ydym wedi bod yn ei greu fel ein bod yn barod i ddechrau defnyddio Blackboard Ultra.

Byddwn yn cynnig sesiwn hyfforddi Hanfodion E-ddysgu:  Cyflwyniad i Blackboard Ultra. Byddwn yn cysylltu â’ch cyfarwyddwr dysgu ac addysgu yn eich adran i drefnu hyn, gan gynnig naill ai sesiwn ar-lein neu wyneb yn wyneb.

Yn y sesiwn hon, byddwn sôn am yr hyn y mae angen i gydweithwyr ei wneud i gael eu modiwlau yn barod ar gyfer mis Medi. Prif ganlyniad y sesiwn hon yw y bydd cydweithwyr yn gallu sicrhau’r Isafswm Presenoldeb Gofynnol. Mae’r sesiwn yn cynnwys rhai awgrymiadau ar gynllunio, trosolwg o’r elfennau dadansoddi sydd ar gael yn Blackboard Ultra, yn ogystal â sut i greu mannau cyflwyno Turnitin, dolenni i’ch rhestr ddarllen, a dolenni Panopto. Byddwn yn eich cyflwyno i’r offer rhyngweithiol mwyaf diweddar: Trafodaethau a Chyfnodolion. Yn ogystal â hyn, byddwn yn edrych ar y llif gwaith newydd ar gyfer creu Aseiniadau Blackboard, Profion Blackboard a’r Llyfr Graddau.

Os na allwch ddod i sesiwn eich adran, rydym hefyd yn cynnig sesiynau’n ganolog.   

 Yn ychwanegol at y sesiwn hon, rydym yn cynnal rhai Sesiynau E-ddysgu Uwch a drefnwyd yn ganolog:

 • E-ddysgu Uwch: Cyflwyniad i Drafodaethau
 • E-ddysgu Uwch: Cyflwyniad i Gyfnodolion
 • E-ddysgu Uwch: Cyflwyniad i Brofion
 • E-ddysgu Uwch: Cynllunio Dewisiadau Eraill yn lle Wici
 • E-ddysgu Uwch: Cynllunio Dewisiadau Eraill yn lle Blogiau

Caiff y sesiynau hyn eu hysbysebu ar ein safle archebu cyrsiau.

Os yw’r sesiwn yn cael ei chynnal ar-lein, byddwch yn cael dolen Teams dros e-bost. 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am ddechrau defnyddio Blackboard Ultra, cysylltwch â ni eddysgu@aber.ac.uk.  

Blackboard Ultra: Trosolwg o’r Dewisiadau Eraill yn lle Wici

Blackboard Ultra icon

Mae’r postiad blog hwn yn amlinellu’r datrysiadau y mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn gweithio arnynt ar gyfer gweithgareddau Wici. Ar ôl rhoi tro ar y datrysiadau hyn, byddwn yn gweithio ar ddarparu cyfarwyddyd i gydweithwyr.

Y Cefndir

Mae Wicis yn offer cydweithio a ddefnyddir ar gyfer nifer o weithgareddau a asesir a gweithgareddau na chaiff eu hasesu ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Nid yw’r offer ar gael ar hyn o bryd yn Blackboard Ultra (er gwaethaf ein ceisiadau i’w ddiwygio) ac nid yw ar fap datblygu Blackboard.

Mae anargaeledd yr offer Wici wedi’i gynnwys ym mhob rhan o’r broses o wneud penderfyniadau i dynnu sylw at hyn fel risg wrth symud i Blackboard Ultra.

Mae union natur wicis yn gydweithredol ac yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfrannu fel rhan o grŵp. Gall myfyrwyr gynhyrchu adnoddau cyfoethog o ran cyfryngau sy’n cysylltu â chynnwys allanol, fideos, a delweddau. Gellir trefnu’r cynnwys dros nifer o dudalennau, gyda strwythur a roddwyd o flaen llaw gan y tiwtor.

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu nifer o ddewisiadau eraill yn lle Wici. Rhestrir yr opsiynau yn nhrefn ffafriaeth yr UDDA.

Read More

Blackboard Ultra: Trafodaethau â Chyfarwyddwyr Dysgu ac Addysgu

Blackboard Ultra icon

Ar 1 a 2 Mawrth, cyfarfu’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu â Chyfarwyddwyr Dysgu ac Addysgu yr Adrannau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am brosiect Blackboard Ultra a thrafod ein cynlluniau ar gyfer hyfforddiant, sut y gallwn fynd i’r afael â heriau, a’r gefnogaeth sydd ei hangen ar gyfer prosiect Ultra.

Gellir lawrlwytho sleidiau’r sesiwn o’r ddolen hon.

Mae’r sleidiau’n cynnwys diweddariad ar amserlen y prosiect, yr hyn y bydd angen i gyd-weithwyr academaidd ei wneud, a chyflwyniad i’n trefn hyfforddi.

Crynodeb o’r drafodaeth

 • Cyswllt er mwyn cael cymorth – os ydych yn cael unrhyw anawsterau wrth ddefnyddio offer e-ddysgu cysylltwch ag eddysgu@aber.ac.uk a byddwn yn fwy na pharod i’ch helpu.
 • Ychwanegu dolenni at restrau darllen a Panopto – Bydd yn rhaid i aelodau o staff ychwanegu’r dolenni hyn at eu modiwlau. Nid oes modd gwneud hyn yn awtomatig ar hyn o bryd, ond byddwn yn parhau i geisio canfod ffyrdd o wneud hynny.
 • Bydd adrannau’n cael dewis a ydynt eisiau sesiwn hyfforddi wyneb yn wyneb ynteu un ar-lein.
 • Bydd yr uned yn parhau i gynnig hyfforddiant ar ddefnyddio Ultra dros yr haf ac ar ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd
 • Bydd cyd-weithwyr academaidd yn gallu gweld a chopïo deunydd o fodiwlau’r gorffennol – y cyfnod cadw presennol yw 5 mlynedd + y flwyddyn bresennol.
 • Os oes modd, dylai cyd-weithwyr ddefnyddio nodweddion golygu testun Blackboard i sicrhau bod eu cynnwys mor hygyrch â phosibl.
 • Bydd rhestr wirio yn cael ei pharatoi fel y gall cyd-weithwyr wirio eu bod wedi gwneud popeth sydd ei angen wrth adeiladu eu modiwlau.
 • Byddai cyd-weithwyr yn hoffi cael negeseuon cyson gan y Gwasanaethau Gwybodaeth am y prosiect.
 • Bydd sesiynau hyfforddiant yn cael eu cynnig i bob tîm yn y Gofrestrfa yn ogystal ag i arholwyr allanol a champysau rhyddfraint.
 • Bydd y negeseuon cyfathrebu a’r dull gweithredu yn tanlinellu manteision symud i Ultra ac yn rhoi rhestr o’r nodweddion newydd.
 • Os oes modd, bydd deunyddiau fideo yn cael eu creu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, neu os hoffech siarad â ni am agwedd benodol ar eich cwrs, cysylltwch â ni ar eddysgu@aber.ac.uk.

Cyrsiau Ymarfer Ultra wedi’u creu

Blackboard Ultra icon

Nawr bod y templedi wedi’u cadarnhau rydym wedi creu Cwrs Ymarfer Ultra unigol ar gyfer pob aelod o staff.

Mae’r cwrs ymarfer hwn yn breifat i chi ac nid oes unrhyw fyfyrwyr wedi cofrestru arno. Gallwch ddefnyddio’r cwrs hwn i greu cynnwys a rhoi cynnig ar y rhyngwyneb cwrs Ultra newydd.

Cewch hyd i’ch cwrs ymarfer drwy fynd i Mudiadau ar y ddewislen ar yr ochr chwith:

Mae’r cwrs wedi’i greu gyda’r templed cwrs PA dwyieithog. I gael rhagor o wybodaeth am dempledi cwrs, gweler ein blog blaenorol. Eu henw fydd eich enw Cwrs Ymarfer Ultra / Ultra Practice Course.  

I helpu i’ch paratoi ar gyfer y cyrsiau Ultra y flwyddyn academaidd nesaf, rhowch gynnig ar y canlynol:

 1. Creu cyhoeddiad
 2. Creu ffolder i drefnu deunydd
 3. Creu / uwchlwytho dogfen
 4. Postio dolen i wefan
 5. Copïo deunydd o un o’ch modiwlau i mewn i’ch cwrs ymarfer Ultra

Fe welwch y bydd modd i chi lusgo a gollwng cynnwys yn llawer haws yn Ultra.  Hefyd, gallwch ddewis lle rydych chi’n ychwanegu cynnwys (heb fod cynnwys newydd yn cael ei roi ar waelod y dudalen yn ddiofyn).

Gan fod Ultra yn llawer mwy llyfn na’r Blackboard gwreiddiol, mae eich dull o drefnu cynnwys yn hanfodol i helpu myfyrwyr i lywio’r modiwl. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r nodweddion rhagolwg er mwyn i chi gael syniad o sut mae’r cynnwys yn edrych i fyfyrwyr:

Efallai yr hoffech drafod trefn y cynnwys gyda chydweithwyr i weld a oes dull adrannol neu gynllun yr hoffech ei ddilyn.

Byddwn yn defnyddio’r ymarferion trefnu hyn at ddibenion hyfforddi dros y misoedd nesaf. Cadwch lygad ar ein blog a’n tudalennau gwe i gael gwybodaeth ychwanegol wrth i ganllawiau pellach gael eu cynhyrchu.

Byddwn yn blogio tasgau ychwanegol dros y misoedd nesaf i chi roi cynnig arnynt yn eich cwrs ymarfer Ultra. Yn ein blog nesaf o’r natur hon, byddwn yn edrych yn fanwl ar y profion Grade Book, Aseiniadau, Turnitin, a Blackboard.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am symud i Blackboard Ultra, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk).

Cadarnhau Templed Cwrs Blackboard Ultra

Blackboard Ultra icon

Mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu wedi bod yn gweithio i gadarnhau’r templedi a fydd yn cael eu defnyddio mewn cyrsiau Ultra newydd.

Yn wahanol i’r drefn mewn blynyddoedd a fu, ni fydd templedi adrannol ar gael mwyach. Yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Gwella Academaidd a’r ymgynghori â Deoniaid Cyswllt y Ddarpariaeth Academaidd cyfrwng Cymraeg, crëwyd 3 thempled ar gyfer Ultra:

 • Templed Cymraeg
 • Templed Saesneg
 • Templed dwyieithog

Bydd templed eich cwrs yn seiliedig ar yr iaith gyflwyno a nodwyd ar gyfer y modiwl yn AStRA.

Bydd cyrsiau lle nodwyd bod yr iaith gyflwyno yn ‘100’ o ran y Gymraeg yn cael eu creu gyda thempled Cymraeg. Bydd gan gyrsiau ‘NULL’ neu ‘0’ dempled Saesneg. Os yw’r sgôr rhwng ‘1’ a ‘99’, bydd templed dwyieithog yn cael ei ddefnyddio. Yn wahanol i ddewislenni gwreiddiol Blackboard, bydd yr hyfforddwyr yn gallu golygu templedi cyrsiau.

Mae templed cynnwys y cwrs yn cynnwys 3 ffolder:

 • Gwybodaeth am y Modiwl / Module Information
 • Asesu ac Adborth / Assessment and Feedback
 • Arholwyr Allanol / External Examiners (cuddiedig)

Gwelir delwedd o’r templed dwyieithog isod:

template

Y cam nesaf yn ein Prosiect Ultra yw creu sefydliadau ymarfer ar gyfer yr holl staff. Bydd y sefydliadau hyn yn fannau lle gallwch edrych ar nodweddion ymarferol Ultra a chopïo cynnwys cyrsiau o fodiwlau presennol. Byddwn hefyd yn defnyddio’r sefydliadau ymarfer hyn yn ein rhaglen hyfforddi i staff, a fydd yn cael ei rhannu â chi dros y misoedd nesaf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am brosiect Ultra, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk).

Diweddariad am y Prosiect Blackboard Ultra

Blackboard Ultra icon
Mae rhywfaint o amser wedi bod ers i ni eich diweddaru am yr hyn yr ydym wedi bod yn ei wneud gyda Blackboard Ultra ers i ni lansio Ultra Base Navigation ddechrau mis Ionawr.

Rydym wedi bod yn gweithio gyda’n cydweithwyr yn Blackboard i helpu i gwblhau ein templed cwrs. Yn wahanol i’r blynyddoedd blaenorol, byddwn yn cael un templed cwrs ar gyfer pob modiwl a bydd pob modiwl yn 2023 yn cael ei greu’n wag i gynorthwyo gyda’r symud i Ultra.

Rydym wedi diweddaru ein Hisafswm Presenoldeb Gofynnol ar gyfer Blackboard sy’n mynd i’r Pwyllgor Gwella Academaidd i gael cymeradwyaeth ac adborth. Rydym hefyd wedi bod yn archwilio sut y bydd templedi Cymraeg a Saesneg yn gweithio gyda’i gilydd yn Ultra. Ar ôl i ni gytuno ar y templed a’r IPG, byddwn yn dechrau ar y broses o greu eich Cyrsiau Ymarfer Ultra er mwyn i chi weld sut fydd Ultra yn edrych a dechrau meddwl am eich addysgu yn barod ar gyfer mis Medi 2023.

Bydd ein gwaith estyn allan yn parhau ar ddechrau’r mis nesaf gan y byddwn yn cynnal grwpiau ffocws gyda Chyfarwyddwyr Dysgu ac Addysgu Adrannol a Deoniaid Cyswllt ar gyfer Dysgu ac Addysgu i ddechrau trafod pa fathau o hyfforddiant y bydd arnoch ei angen a’r ffordd orau i’ch helpu i gyflwyno’r cwrs Ultra.

O safbwynt technegol, rydym wedi bod yn chwilio am ffyrdd y gall ffolderi Panopto ddarparu cyrsiau Ultra yn ogystal â rhestrau darllen Talis Aspire.

Yn rhan o’n gwaith gyda Blackboard, maent wedi darparu adroddiad parodrwydd cwrs i ni sy’n ein helpu i nodi pa mor barod yr ydym ar gyfer cyrsiau Ultra ar hyn o bryd. Rydym wedi dechrau archwilio cyfatebiaethau i Wiki a Blog i’r rhai ohonoch sy’n defnyddio’r offer hyn ar hyn o bryd wrth addysgu, yn ogystal â chyfatebiaethau i gwestiwn prawf Blackboard ar gyfer y cwestiynau hynny nad ydynt ar gael yn Ultra.

Byddwn yn diweddaru ein tudalennau gwe gyda deunyddiau cymorth a chyfarwyddyd ychwanegol wrth fynd yn ein blaen. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y symud i Gyrsiau Ultra mae croeso i chi gysylltu â ni (eddysgu@aber.ac.uk).

Blackboard Ultra Base Navigation: Gwaith wedi’i gwblhau

Blackboard Ultra icon

Mae Ultra Base Navigation bellach wedi’i alluogi ar Blackboard. 

Y tro nesaf y byddwch yn mewngofnodi i Blackboard, byddwch yn gweld rhyngwyneb newydd. 

Edrychwch ar ein Cwestiwn Cyffredin ar sut i ddefnyddio Ultra Base Navigation.

Er bod edrychiad a theimlad Blackboard wedi newid, mae ymarferoldeb a chynnwys y cwrs yn aros yr un fath. 

Os ydych wedi creu nod tudalen neu greu cyswllt i dudalennau o fewn Blackboard efallai y bydd angen diweddaru’r rhain. Bydd unrhyw ddolenni uniongyrchol i’r cyfeiriad https://blackboard.aber.ac.uk/ dal yn gweithio. 

Bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu nawr yn dechrau ar y gwaith o baratoi ar gyfer Cyrsiau Ultra, yn barod ar gyfer Semester 1, 2023.  

Bydd ein tudalennau gwe Ultra a’n Cwestiynau Cyffredin yn cael eu diweddaru wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk). 

Gwybodaeth bwysig: Blackboard Ultra

Blackboard Ultra icon

Yn ein post blaenorol, cyhoeddasom ein bod yn symud i Blackboard Ultra.

Ar ôl cyfarfod y Bwrdd Academaidd, gallwn gadarnhau y bydd Cam 1 prosiect Ultra, sef ‘Ultra Base Navigation (UBN)’, yn digwydd rhwng 3 a 6 Ionawr 2023.

Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn sylwi bod newidiadau wedi’u gwneud i dudalennau glanio Blackboard. Er bod UBN yn rhoi gwedd wahanol i  Blackboard, fe fydd yr un peth o ran gweithredu a chynnwys y cyrsiau.

Rydym yn bwriadu sicrhau bod defnyddwyr yn gallu defnyddio Blackboard trwy gydol y cyfnod hwn, ond fe ddylid cofio ei bod hi’n bosib y ceir rhai problemau yn ystod y cyfnod.

Ceir negeseuon pellach am UBN yn y man i helpu i baratoi’r staff a myfyrwyr

ar gyfer y newid hwn i’r tudalen glanio.

Pan fydd Cam 1 wedi’i gwblhau, bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn symud i Gam 2, er mwyn paratoi ar gyfer Cyrsiau Ultra ym mis Medi 2023.

Byddwn yn blogio trwy gydol y prosiect a bydd negeseuon allweddol yn cael eu cyfleu drwy’r Bwletin Wythnosol a newyddion y Gwasanaethau Gwybodaeth.

Byddwn yn darparu Cwestiynau Cyffredin ac mae gennym dudalen we bwrpasol a fydd yn datblygu wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk).

Blackboard Ultra: Cyfarfod Bwrdd Prosiect 1

Blackboard Ultra icon

Ar 3 Tachwedd, cyfarfu ein tîm cymorth cleientiaid Blackboard â Bwrdd Prosiect Ultra. Mae’r bwrdd yn cynnwys aelodau Gwasanaethau Gwybodaeth sy’n gyfrifol am y symudiad i Blackboard Ultra a chydweithwyr academaidd.

Pwrpas y cyfarfod oedd amlinellu cwmpas, cenhadaeth, gweledigaeth, ac amcanion y prosiect.

Roedd rhan o’r gweithgaredd yn cynnwys bwrdd Murol.

Ar y bwrdd Murol hwn gofynnwyd i ni roi amlinelliad o’r amcanion sefydliadol, adrannol, ac unigol roedd arnom ni eisiau eu cyflawni.

Amcanion Sefydliadol

Ein bwriad yw cynnal y profiad rhagorol a gaiff ein myfyrwyr, a gwneud yn siŵr bod y symudiad yn un cynaliadwy i’r holl staff. O safbwynt addysgeg, rydym am i ddysgu gweithredol a myfyrwyr fel partneriaid fod yn ethos ar gyfer y prosiect, a chanolbwyntio ar yr un pryd ar y ffyrdd y gellir datblygu dysgu cyfunol o bell ac asesu ar-lein. Rydym am i’r Amgylchedd Dysgu Rhithiol (ADRh) fod yn adnodd hunanwasanaeth i’n defnyddwyr i raddau helaeth, a chydymffurfio ar yr un pryd â’r ddeddfwriaeth hygyrchedd. Rydym am i ddata lifo’n ddi-dor rhwng systemau eraill a sicrhau bod mwy eglurder wrth brosesu marciau. Mae angen i Blackboard Ultra fod â delwedd glir a brand y mae ei gysylltiad ag Aberystwyth yn hawdd i’w adnabod. Dylai fod yn gwbl ddwyieithog, yn hawdd llywio o’i amgylch, ac  arbed amser i ddefnyddwyr lle bo modd. Mae cysondeb ar draws modiwlau o ran y dull llywio yn parhau i fod yn ysgogydd mawr, gyda gwaelodlin safonol o arfer gorau a thempled sefydliadol. Dylai fod cyfleoedd i staff arloesi, gydag enghreifftiau o addysgu a gweithgareddau dysgu rhagorol. Mae angen i ni wneud yn fawr o’n buddsoddiad a sicrhau bod yr ADRh yn cydymffurfio â’r GDPR.

Read More