Cyfuno Cyrsiau 2024-25

Mae cyrsiau 2024-25 bellach ar gael i staff yn Blackboard, felly rydym yn barod i gyfuno eich cyrsiau ar gais cydlynydd y modiwl. Cyfeirir at y drefn hon fel Cyfuno cyrsiau (gelwid gynt yn berthynas rhiant a phlentyn). Mae cysylltu cyrsiau yn ffordd effeithiol o drin cyrsiau unigol gyda’r un cynnwys er mwyn osgoi uwchlwytho deunyddiau i ddau neu ragor o gyrsiau gwahanol.

Yn ôl y drefn hon, bydd un cwrs yn gwrs cynradd (gelwid gynt yn rhiant), a’r cwrs neu gyrsiau eraill yn gwrs eilaidd (gelwid gynt yn blentyn). Ni chyfyngir ar nifer y gyrsiau eilaidd ond ni ellir cael mwy nag un cwrs cynradd.

Os ydych chi’n gydlynydd modiwl a hoffech i ni gysylltu eich cyrsiau yn ôl y drefn hon, cysylltwch ag eddysgu@aber.ac.uk gan nodi’r codau modiwl ar gyfer y cwrs cynradd a phob cwrs eilaidd yr hoffech ei gyfuno.

Enghreifftiau o Aberystwyth

Mae llawer o aelodau staff eisoes wedi cyfuno cyrsiau ar draws y sefydliad. Dyma ambell engraifft:

 1. Dysgir yr un cynnwys ar y modiwlau ond mae modiwl ar gael i flynyddoedd gwahanol.
 2. Modiwlau sy’n dod â gwahanol gynlluniau gradd at ei gilydd a chanddynt wahanol gyfeirnodau modiwl, er enghraifft modiwlau traethodau estynedig.

Yn y bôn, mae pob cwrs sy’n rhannu’r un cynnwys yn ddelfrydol ar gyfer eu cyfuno.

Beth mae’r myfyrwyr yn ei weld?

Wrth fewngofnodi i Blackboard, bydd y myfyrwyr yn gweld enw’r cwrs y maent wedi’i cofrestru arno (hyd yn oed os mai’r cwrs eilaidd yw hwnnw) ond byddant yn gweld yr holl gynnwys a osodir yn y cwrs cynradd. Ni ddylid gosod na chreu unrhyw gynnwys yn y cwrs eilaidd.

Pwyntiau i’w hystyried…

Nawr, cyn dechrau’r tymor ac wrth i chi greu cynnwys eich cyrsiau, yw’r amser perffaith i gysylltu cyrsiau. Er bod cysylltu cyrsiau yn arbed amser wrth lwytho deunyddiau, ystyriwch yr isod cyn gwneud cais:

 • Gellir gweld yr holl gynnwys cyn gynted ag y bydd y cyrsiau’n cael eu cyfuno (cyn belled â bod y myfyrwyr wedi’u cofrestru ar y cwrs). Gellir gweld sleidiau PowerPoint, deunyddiau darlithoedd, a chwynnwys fel Cyhoeddiadau a deunyddiau rhyngweithiol eraill ar eich cwrs cynradd.
 • Ni fydd rhyngweithiadau myfyrwyr hanesyddol ar fodiwl eilaidd (megis defnyddio blog neu bostio mewn byrddau trafod) ar gael ar ôl i’r cyrsiau gael eu cyfuno.
 • Ni fydd modd gweld unrhyw fannau cyflwyno a grëwyd ar gwrs eilaidd cyn y cyfuno. Fe’ch cynghorir i’w creu o’r newydd yn y cwrs cynradd.

Sut gallaf reoli’r cynnwys i sicrhau mai myfyrwyr y modiwl yn unig fydd yn ei weld?

Er bod modd gweld yr holl gynnwys yn awtomatig ar ôl i’r cyrsiau gael eu cyfuno, gallwch ddefnyddio grwpiau ac ‘amodau rhyddhau’ (gynt ‘rhyddhau’n ymaddasol’ yn Blackboard Original) os dymunwch i’r cynnwys gael ei weld gan garfan benodol o fyfyrwyr. Gall fod yn ddefnyddiol, er enghraifft, os ydych wedi cyfuno cwrs ail a thrydedd flwyddyn ond bod gan y myfyrwyr ar y gwahanol gyrsiau aseiniadau annibynnol. Gallwch ddefnyddio grwpiau – 1 ar gyfer myfyrwyr yr ail flwyddyn ac 1 ar gyfer myfyrwyr y drydedd flwyddyn a chyfyngu ar bwy all weld y wybodaeth am yr aseiniadau a’r man cyflwyno. Dilynwch ein cyfarwyddiadau ar greu grŵp ac amodau rhyddhau.

Llyfr Graddau a Chyfuno Cyrsiau

Ar ôl cyfuno, bydd pob myfyriwr yn ymddangos yn Llyfr Graddau’r cwrs cynradd. Fodd bynnag, gallwch bennu a ydynt wedi’u cofrestru ar y cwrs eilaidd gan fod y wybodaeth yma yn ymddangos wrth enw’r myfyriwr yng ngholofnau’r Llyfr Graddau. 

Os hoffech ragor o wybodaeth am y drefn neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar eddysgu@aber.ac.uk.

Beth sy’n Newydd yn Blackboard Learn Ultra – Mehefin 2024

Argraffu ar gyfer Asesiadau (Profion)

Gall hyfforddwyr nawr argraffu asesiadau. Mae argraffu yn darparu datrysiad cyfleus ar gyfer amrywiaeth o ddefnydd:

 • Bodloni myfyrwyr ag anghenion penodol neu fynediad cyfyngedig i dechnoleg
 • Darparu asesiad argraffedig i brofi mewn lleoliadau dynodedig
 • Cadw copi wrth gefn a chadw cofnodion
 • Cynnal asesiad all-lein
 • Dogfennaeth a chydymffurfiaeth
 • Cynnal diogelwch a chywirdeb

Mae’r opsiwn argraffu ar gael yn Forms, Tests ac Assignments with questions. Mae argraffu hefyd yn rhoi’r opsiwn i gadw fel PDF.

I argraffu asesiad, o Content and Settings dewiswch Print.

Noder: Mae Blackboard yn bwriadu cefnogi argraffu allweddi ateb a chronfeydd cwestiynau mewn diweddariadau sydd ar ddod.

Llun isod: Opsiwn argraffu o brawf

Opsiwn argraffu o brawf

Llun isod: Dewiswch yr opsiynau argraffu a ddymunir

Dewiswch yr opsiynau argraffu a ddymunir

Hidlo ymatebion wedi’u graddio wrth raddio yn ôl cwestiwn

Mae’r hidlydd Needs Grading nawr yn hidlo ymatebion myfyrwyr wedi’u graddio yn ddiofyn. Mae hidlo fel hyn yn helpu hyfforddwyr i ganolbwyntio ar unrhyw ymatebion heb eu graddio sy’n weddill ar gyfer cwestiwn penodol. Mae hefyd yn rhoi gwell golwg i hyfforddwyr o’u llwyth gwaith graddio sy’n weddill. Os yw hyfforddwyr eisiau cynnwys ymatebion wedi’u graddio, gallant ddewis Show graded responses. Mae’r dewis hwn bellach yn cael ei storio fesul cwrs ac mae’n parhau ar draws asesiadau ym mhob cwrs.

Llun isod: opsiwn Grading by question gyda statws graddio Needs Grading wedi’i ddewis

Grading by question gyda statws graddio Needs Grading wedi’i ddewis

Llun isod: Gwedd Grading by question gyda hidlydd statws graddio Needs Grading a Show graded responses wedi’u dewis

Grading by question gyda hidlydd statws graddio Needs Grading a Show graded responses wedi’u dewis

Postio’n syth wrth greu cyhoeddiadau

Gall hyfforddwyr nawr bostio cyhoeddiadau yn rhan o’r prosesau drafftio a golygu. Mae hyn yn gwneud y broses o greu a phostio cyhoeddiadau yn symlach.

Gall hyfforddwyr barhau i bostio o’r dudalen cyhoeddiadau.

Llun isod: Wrth greu neu olygu cyhoeddiad, mae opsiwn bellach i bostio

Wrth greu neu olygu cyhoeddiad, mae opsiwn bellach i bostio

Cyrsiau Blackboard Learn Ultra ar gyfer 2024-25

Byddwn yn creu cyrsiau yn Blackboard Learn Ultra ar gyfer 2024-25 ddydd Llun 3 Mehefin eleni. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd modd i hyfforddwyr ychwanegu cynnwys ac addasu eu cyrsiau newydd.

Rydym wedi gwneud rhai gwelliannau i’r templed cwrs diofyn yn seiliedig ar adborth staff a myfyrwyr ac wedi galluogi’r Cynorthwyydd Dylunio DA (AI Design Assistant).

I gael cymorth cyffredinol i ddefnyddio Blackboard Learn, gweler ein  canllawiau Blackboard Ultra i staff.

Dod o Hyd i Gyrsiau 2024-25

Gall hyfforddwyr gael mynediad at eu cyrsiau 2024-25 ar y dudalen Cyrsiau drwy ddefnyddio’r ddewislen hidlo Termau a dewis Cyrsiau 2024-25 Courses. Bydd cyrsiau o dan 2024-25 yn symud i’r dudalen Cyrsiau rhagosodedig ar 1 Medi.

Modiwlau Dysgu

Mae’r meysydd Gwybodaeth am Fodiwlau, Asesu ac Adborth ac Arholwyr Allanol yn parhau, ond bellach maent yn fodiwlau dysgu yn hytrach na ffolderi. Mae gan fodiwlau dysgu holl ymarferoldeb ffolderi o ran sut y caiff cynnwys ei ychwanegu a’i gyrchu, ond maent yn fwy apelgar yn weledol ac yn haws eu llywio, yn enwedig o safbwynt myfyriwr.

Mae gan bob modiwl dysgu ddelwedd ddiofyn, ond rydym yn annog hyfforddwyr i ddewis delwedd fwy perthnasol ac ystyrlon ar gyfer eu modiwlau dysgu. Mae ychwanegu delwedd at fodiwl dysgu yn rhoi hunaniaeth weledol i gwrs ac yn helpu myfyrwyr i ddod o hyd i’r modiwl dysgu. Gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau ar sut i addasu ymddangosiad modiwlau dysgu yn  yr adran hon o dudalen gymorth Blackboard ar gyfer Modiwlau Dysgu.

Templed Cwrs Blackboard Ultra gyda Gwybodaeth am Fodiwlau, Asesu ac Adborth a Modiwl Dysgu Arholwyr Allanol cudd

Gellir ychwanegu cynnwys at fodiwlau dysgu yn yr un modd â ffolderi; trwy eu hehangu a chlicio’r symbol plws. Mae Creu, Copïo Cynnwys ac Uwchlwytho yn aros yr un fath.

GIF o ehangu Modiwl Dysgu ac ychwanegu cynnwys

Mae’r holl osodiadau cudd / gweladwy ac amodau rhyddhau arferol hefyd ar gael.

Gall hyfforddwyr barhau i ddefnyddio ffolderi os hoffent, neu efallai yr hoffent greu modiwlau dysgu ychwanegol a chopïo cynnwys presennol iddynt o ffolderi. Ceir hyd i’r opsiynau i ychwanegu ffolderi a modiwlau dysgu ychwanegol trwy glicio ar y symbol plws a Creu.

Noder, gellir ychwanegu Modiwlau Dysgu i dudalen lanio Cynnwys yn unig, ac nid o fewn y ffolderi.

Ciplun o ddewislen Eitenau Cynnwys y Cwrs

Ceir mwy o wybodaeth am fodiwlau dysgu ar dudalen gymorth Blackboard ar Fodiwlau Dysgu.

Cofrestr Dosbarth

Mae cofrestr y dosbarth bellach wedi’i chuddio oddi wrth fyfyrwyr. Maen nhw’n dal i allu gweld y staff sydd ar y cwrs o dan Staff y Cwrs, ond ni allant weld myfyrwyr eraill y cwrs mwyach. Mae croeso i chi wneud Cofrestr y Dosbarth yn weladwy eto os hoffech chi.

GIF yn dangos sut i wneud cofrestr y dosbarth yn weladwy i fyfyrwyr.

Olrhain Cynnydd

Mae olrhain cynnydd bellach wedi’i alluogi yn ddiofyn i fyfyrwyr. Mae olrhain cynnydd yn rhoi ffordd hawdd i fyfyrwyr gadw golwg ar yr hyn maen nhw wedi’i wneud yn y cwrs. 

Sgrinlun o olrhain cynnydd o safbwynt myfyriwr

Yn ogystal, ar y dudalen Trosolwg Myfyrwyr gall Hyfforddwyr gael mynediad i’r tab Cynnydd ar gyfer pob myfyriwr sy’n olrhain cynnydd mewn cwrs. Gallwch weld tasgau sydd wedi’u cwblhau a thasgau sydd heb eu cwblhau ar gyfer pob myfyriwr. Am fwy o wybodaeth gweler  tudalen gymorth Blackboard ar Olrhain Cynnydd.

Cynorthwyydd Dylunio DA (AI Design Assistant)

Cyd-destun ac Egwyddorion Canllaw

Mae Anthology, gwerthwr Blackboard Learn, wedi ychwanegu offer DA at Blackboard yn rhan o’u ‘Cynorthwyydd Dylunio DA’. Dull Anthology yw grymuso staff i ddefnyddio DA i “hyrwyddo asesiad dilys, profiadau dysgu ysgogol ac uniondeb academaidd, tra hefyd yn darparu effeithlonrwydd i addysgwyr a gwell canlyniadau i fyfyrwyr o ganlyniad.”

Mae Anthology wedi cyhoeddi eu dull DA dibynadwy, a’r egwyddorion allweddol yw:

 • Tegwch: Lleihau rhagfarn niweidiol mewn systemau DA.
 • Dibynadwyedd: Cymryd mesurau i sicrhau bod allbwn systemau DA yn ddilys ac yn ddibynadwy.
 • Bodau dynol mewn rheolaeth: Sicrhau bod bodau dynolyn y pen draw yn gwneud penderfyniadau sy’n cael effaith gyfreithiol neu arwyddocaol arall
 • Tryloywder ac Esboniadwyedd: Esbonio i ddefnyddwyr pryd mae systemau DA yn cael eu defnyddio, sut mae systemau DA yn gweithio, a helpu defnyddwyr i ddehongli a defnyddio allbwn y systemau DA yn briodol.
 • Preifatrwydd a Diogelwch: Dylai systemau DA fod yn ddiogel ac yn breifat.
 • Alinio gwerth: Dylid alinio systemau DA â gwerthoedd dynol, yn enwedig gwerthoedd ein defnyddwyr a’n defnyddwyr.
 • Atebolrwydd: Sicrhau bod atebolrwydd clir ynghylch defnyddio systemau DA yn ddibynadwy o fewn Anthology yn ogystal â rhwng Anthology, ei gleientiaid, a’i ddarparwyr systemau DA.

Os yw Hyfforddwyr yn dewis defnyddio’r Cynorthwyydd Dylunio DA, rydym yn argymell:

1. Cynhyrchu a gwirio cynnwys

Nid yw cynnwys a gynhyrchir gan DA byth yn cael ei ychwanegu’n awtomatig at gwrs. Ni fydd yn cael ei ryddhau i fyfyrwyr heb i hyfforddwyr wneud y penderfyniad hwnnw. Bydd angen i hyfforddwyr bob amser gymeradwyo cynnwys cyn ei fod ar gael i fyfyrwyr.

Gall hyfforddwyr adolygu a newid cynnwys a gynhyrchir gan DA bob amser. Er enghraifft, os yw hyfforddwr yn creu cwestiynau prawf, mae’n debygol na fydd rhai yn ddefnyddiol. Dylai’r hyfforddwr ddewis yr hyn yr hoffent ei ddefnyddio a’i olygu yn ôl yr angen. Mae’n bwysig i hyfforddwyr sicrhau bod popeth a gynhyrchir gan DA yn cael ei wirio cyn iddo gael ei ychwanegu at gwrs a bod ar gael i fyfyrwyr.

2. Ystyriwch ychwanegu Datganiad Defnyddio Deallusrwydd Artiffisial at gwrs

Yn unol â chanllaw deallusrwydd artiffisial y brifysgol, os yw’r cynnwys wedi’i gynhyrchu’n sylweddol ddefnyddio offer DA, dylid datgan hyn yn glir i’r myfyrwyr.  Gellir ychwanegu datganiad ar ddefnyddio deallusrwydd artiffisial mewn cwrs Blackboard Learn yn yr ardal  Gwybodaeth am Fodiwl gan ddefnyddio’r nodwedd Dogfen.

Offer Cynorthwyydd Dylunio DA

Mae’r offer canlynol ar gael i Hyfforddwyr ar gyrsiau.

Creu Modiwlau Dysgu

Mae’r nodwedd hon yn caniatáu creu strwythur cwrs gan ddefnyddio modiwlau dysgu yn seiliedig ar enw’r cwrs ac unrhyw wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd. Mae modiwlau dysgu yn debyg i ffolderi.

Gall y Cynorthwyydd Dylunio DA gynhyrchu un neu fwy o fodiwlau dysgu a fydd yn cynnwys teitl, delwedd a disgrifiad. Am fwy o wybodaeth gweler yr adran ar awgrymiadau strwythur cwrs ar dudalen cymorth Cynorthwyydd Dylunio DA.

Creu Cwestiynau Prawf a Banciau Cwestiynau

Mae’r nodwedd hon yn creu cwestiynau prawf a banciau cwestiynau yn seiliedig ar y cynnwys sydd wedi’i gynnwys yn y cwrs. Gall hyfforddwyr nodi’r lefel a’r mathau o gwestiynau a ofynnir.  Gellir addasu’r cymhlethdod a’r math o gwestiwn. Am fwy o wybodaeth gweler yr adran ar greu cwestiwn prawf ar dudalen cymorth Cynorthwyydd Dylunio DA.

Creu geiriau allweddol ar gyfer Unsplash

Mae Unsplash yn llyfrgell ddelweddau heb hawlfraint sy’n hygyrch o fewn Blackboard. Bydd yr offer DA yn cynhyrchu geiriau allweddol perthnasol yn seiliedig ar enw’r cwrs a’r cynnwys i chwilio amdanynt yn Unsplash.

Creu Cyfnodolion

Yn seiliedig ar enw a chynnwys y cwrs, mae gweithgareddau cyfnodolion yn cael eu cynnig a’u creu. Am fwy o wybodaeth gweler yr adran ar greu cyfnodolyn ar dudalen cymorth Cynorthwyydd Dylunio DA.

Creu Trafodaethau

Yn seiliedig ar enw a chynnwys y cwrs, mae gweithgareddau trafodaeth yn cael eu cynnig a’u creu. Am fwy o wybodaeth gweler yr adran ar greu trafodaethau yn awtomatig ar dudalen cymorth Cynorthwyydd Dylunio DA.

Creu Aseiniadau

Bydd y cynhyrchydd aseiniad yn creu awgrymiadau ar gyfer aseiniadau, gan ddefnyddio tacsonomeg Bloom i gynnwys gwahanol lefelau o gymhlethdod. Gellir addasu’r cymhlethdod hwn. Mae hyn ond yn berthnasol i’r offer aseiniad sydd wedi’i adeiladu yn Blackboard ac nid Turnitin. Am fwy o wybodaeth gweler yr adran ar greu awgrym aseiniad ar dudalen cymorth Cynorthwyydd Dylunio DA.

Noder: Mae gan Gynorthwyydd Dylunio DA Blackboard gynhyrchydd Cyfarwyddyd a Chynhyrchydd delweddau DA nad ydym wedi’i alluogi.

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynorthwyydd Dylunio DA, gweler Cymorth Blackboard a gweddalennau’r Brifysgol.

Beth sy’n Newydd yn Blackboard Learn Ultra – Mai 2024

Isod ceir rhai o’r gwelliannau diweddaraf yn niweddariad mis Mai Blackboard Learn Ultra yr hoffai’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu dynnu sylw Hyfforddwyr atynt.

Cefnogi meini prawf perfformiad lluosog mewn amodau rhyddhau

Mae amodau rhyddhau yn pennu pryd y gall myfyrwyr weld cynnwys y cwrs. Mae amodau rhyddhau ar osodiad gwelededd y cynnwys ar dudalen cynnwys y cwrs. Ar hyn o bryd, gallwch chi osod: 

 • Pa aelodau o’r cwrs neu grwpiau sydd â mynediad;
 • Pan fydd cynnwys y cwrs yn hygyrch, yn weladwy ac yn gudd;
 • Pan fydd perfformiad myfyrwyr yn angenrheidiol ar gyfer cwblhau aseiniad neu sgorio.

Gall hyfforddwyr nawr osod mwy nag un maen prawf perfformiad fesul eitem gynnwys. 

Llun isod: Panel amodau rhyddhau gyda meini prawf perfformiad ychwanegol wedi’u dewis.

Panel amodau rhyddhau gyda meini prawf perfformiad ychwanegol wedi'u dewis.

Ychwanegu adborth cwestiynau wrth raddio prawf fesul cwestiwn

Wrth raddio fesul myfyriwr neu gwestiwn, gall hyfforddwyr nawr ddarparu adborth cyd-destunol a gallant ychwanegu’r adborth hwn at bob math o gwestiynau. Mae adborth ar lefel cwestiwn yn hyrwyddo dealltwriaeth ddyfnach a thwf personol ymhlith myfyrwyr a hefyd yn gwella adborth cyflwyno cyffredinol ac adborth awtomatig ar gyfer cwestiynau wedi’u graddio’n awtomatig.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o ychwanegu adborth fesul cwestiwn wrth raddio fesul cwestiwn.

Gwedd hyfforddwr o ychwanegu adborth fesul cwestiwn wrth raddio fesul cwestiwn.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o gwestiwn gydag adborth wedi’i gadw.

Gwedd hyfforddwr o gwestiwn gydag adborth wedi’i gadw.

Pan fydd y sgorau wedi’u postio, gall myfyrwyr gyrchu’r adborth yn y Llyfr Graddau. Gall myfyrwyr gael mynediad at adborth cyffredinol ac adborth sy’n benodol i gwestiynau.

Llun isod: Gwedd myfyriwr o adborth a ychwanegwyd i gwestiwn traethawd.

Gwedd myfyriwr o adborth a ychwanegwyd i gwestiwn traethawd.

Gwell llywio yn y Llyfr Graddau

Er mwyn creu llywio mwy greddfol, mae Blackboard wedi disodli’r botymau gweld grid a rhestr gyda dolenni testun. Dyma’r opsiynau bellach: 

 • Eitemau graddadwy
 • Graddau (gwedd grid)
 • ⁠Myfyrwyr

Bydd y Llyfr Graddau’n cofio’r wedd ddiwethaf a ddefnyddiwyd gennych ym mhob cwrs.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o’r ddewislen llywio llyfr gradd newydd

Gwedd hyfforddwr o’r ddewislen llywio llyfr gradd newydd

Cyfrifiadau colofn pwysoliad cyfrannol a chyfartal

Mae gan hyfforddwyr anghenion cyfrifo graddau amrywiol. Mae rhai hyfforddwyr yn defnyddio cyfrifiadau wedi’u pwysoli i helpu gyda chyfrifiadau cyfanredol megis graddau canol tymor neu derfynol.

Nawr gall hyfforddwyr glustnodi pwysoliad cyfartal i eitemau yn yr un categorïau. Mae’r dull cyfrifo a ddewiswyd, boed yn gyfrannol neu’n gyfartal, yn berthnasol i bob categori. Yn y gorffennol, roedd gan eitemau wedi’u pwysoli yn yr un categori bwysoliad cyfrannol. Roedd yr eitemau pwysoli hyn yn seiliedig ar bwyntiau posibl pob eitem.

Er mwyn deall perfformiad myfyrwyr yn well, mae rhai hyfforddwyr yn defnyddio rheolau gollwng i gael gwared ar allanolion. Oherwydd ei bod yn bwysig gwybod y dull pwysoli wrth reoli’r gosodiadau hyn, mae Blackboard bellach yn dangos opsiwn pwysoli dewisol yr hyfforddwr yn y panel rheolau cyfrifo.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o’r opsiynau cyfrifo wedi’u pwysoli’n gyfrannol newydd.

Gwedd hyfforddwr o’r opsiynau cyfrifo wedi'u pwysoli'n gyfrannol newydd.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o’r opsiynau cyfrifo wedi’u pwysoli’n gyfrannol newydd. Gall hyfforddwyr weld pa ganran y mae pob eitem yn y categori yn cyfrannu at y pwysoliad categori cyffredinol.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o’r opsiynau cyfrifo wedi'u pwysoli'n gyfrannol newydd. Gall hyfforddwyr weld pa ganran y mae pob eitem yn y categori yn cyfrannu at y pwysoliad categori cyffredinol.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o’r opsiwn cyfrifo pwysoliad cyfartal; Rhoddir gwybod i hyfforddwyr am y ganran gyfartal y mae eitemau’n eu cyfrif tuag at y pwysoliad categori cyffredinol.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o’r opsiwn cyfrifo pwysoliad cyfartal; Rhoddir gwybod i hyfforddwyr am y ganran gyfartal y mae eitemau'n eu cyfrif tuag at y pwysoliad categori cyffredinol.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o’r panel rheolau cyfrifiad Golygu wedi’i ddiweddaru yn cadarnhau’r opsiwn pwysoli categori a ddewiswyd.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o'r panel rheolau cyfrifiad Golygu wedi'i ddiweddaru yn cadarnhau'r opsiwn pwysoli categori a ddewiswyd.

Creu Cwrs Blackboard Learn Ultra 2024-25

Yn ddiweddar cymeradwyodd y Pwyllgor Gwella Academaidd rai newidiadau i’r broses flynyddol o greu cyrsiau:

 • Bydd cyrsiau’n cael eu creu’n wag gyda thempled cymeradwy’r Brifysgol
 • Bydd creu cyrsiau bob amser yn digwydd ar y dydd Llun cyntaf ym mis Mehefin (dydd Llun 3 Mehefin fydd hyn y flwyddyn hon).

Mae rhai staff wedi gofyn am fwy o wybodaeth ynghylch pam y bydd y cwrsiau yn cael ei greu’n wag. Mae’r blog hwn wedi’i gynllunio i helpu i egluro’r rhesymau dros y penderfyniad hwn.

Yn y blynyddoedd blaenorol roedd y broses o gopïo cyrsiau yn cael ei wneud drwy ddefnyddio Building Blocks. Nid yw Building Blocks bellach yn cael ei gefnogi gan Blackboard ac ni ellir ei ddefnyddio (efallai y byddwch yn cofio mai dyma un o’r rhesymau dros symud i Ultra). Nid yw adnodd copïo cyrsiau Blackboard wedi’i ddiweddaru, felly nid oes gennym ffordd dechnegol o gopïo cyrsiau.

Mae’r llif gwaith copïo cyrsiau yn haws yn Ultra nag ydoedd yn y gwreiddiol. A chan y byddwn yn copïo o gyrsiau Ultra i Ultra, bydd modd i chi gopïo blociau mwy o gynnwys.

Mae cyrsiau gwag yn golygu y gellir defnyddio templedi wedi’u diweddaru a gosodiadau ychwanegol ar gyfer cyrsiau. Mae Blackboard wedi newid llawer ers yr haf diwethaf, ac mae yna osodiadau newydd a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer cyrsiau’r flwyddyn nesaf. I ddefnyddio’r rhain byddai angen i’r staff eu hychwanegu at bob cwrs â llaw.

Roedd copïau o’r cyrsiau blaenorol yn cynnwys colofnau llyfr graddau. Ar ôl sawl blwyddyn dechreuodd hyn achosi dryswch i’r staff a gwneud y llyfr graddau’n anodd ei lywio. Gallai copïo dolenni drosodd ar gyfer Turnitin, Panopto a Talis hefyd beri dryswch – nid yw’n hawdd dweud a yw’r dolenni hyn wedi cael eu diweddaru ai peidio, a byddai angen i staff wirio pob un â llaw.

Ni fydd rhai cyrsiau wedi’u creu yn Ultra (er enghraifft cyrsiau sy’n rhedeg bob dwy flynedd yn unig). Mae angen creu’r rhain yn wag fel cyrsiau Ultra beth bynnag.

Bydd creu cyrsiau gwag hefyd yn helpu i osgoi copïo cynnwys sydd wedi dyddio.

Mae gwybodaeth am sut i gopïo cynnwys ar gael o safle cymorth Blackboard. Bydd arweiniad a chefnogaeth ar gael dros yr haf, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar eddysgu@aber.ac.uk.

Mudiadau Blackboard Learn Ultra:  Gwybodaeth Bwysig

Fel rhan o brosiect Blackboard Learn Ultra, rydym bellach yn troi ein sylw at Fudiadau yn barod ar gyfer Medi 2024. 

Safleoedd ar Blackboard yw Mudiadau sydd at ddibenion anacademaidd.   Yr un yw eu swyddogaeth â Chyrsiau Blackboard a gellir eu defnyddio i roi gwybodaeth, hyfforddiant ar-lein, a mynediad at ddeunyddiau. Yn wahanol i Gyrsiau, mae Mudiadau yn cael eu creu heb unrhyw dempled.   Mae gan Fudiadau yr un nodweddion a swyddogaethau ymarferol â Chyrsiau. 

Mae yna 3 math o Fudiad: 

Mudiadau Adrannol

Mae gan bob adran 3 Mudiad adrannol: 1 ar gyfer myfyrwyr Israddedig, 1 ar gyfer myfyrwyr Uwchraddedig, ac 1 ar gyfer staff Adrannol.  Mae’r rhain yn cael eu creu yn awtomatig.

Mudiadau Pwrpasol a Mudiadau Hyfforddi

Mudiadau yw’r rhain y mae unigolion wedi gofyn amdanynt.  Gellir eu creu i gynnwys ffrydiau awtomatig, megis mathau o fyfyrwyr, myfyrwyr ar gynlluniau astudio penodol, neu aelodau o staff mewn adran benodol.  Mae gan rai o’r Mudiadau hyn becynnau hyfforddi y gofynnir i ni eu gwneud.

Mudiadau Ymarfer

Mae’r rhain yn unigol ar gyfer pob aelod o staff ac nid oes myfyrwyr wedi cofrestru arnynt.  Fel rhan o’r newid i Ultra, rydym wedi creu Mudiad Ymarfer Ultra personol i bob aelod o staff.

Wrth i ni symud i Blackboard Learn Ultra i Fudiadau, rydym wedi gweithio ar bolisi Mudiadau newydd sy’n amlinellu’r mathau o weithgareddau y gellir defnyddio Mudiadau ar eu cyfer yn ogystal â’u cyfnod cadw.  Cymeradwywyd y polisi newydd hwn gan y Pwyllgor Gwella Academaidd ar 7 Chwefror a gellir ei weld ar ein tudalennau gwe.

Mudiadau Adrannol

Bydd Mudiadau Ultra Adrannol Newydd yn cael eu creu yn fuan ond ni fyddant ar gael i fyfyrwyr tan fis Medi 2024. 

Bydd gan bob adran Fudiad ar wahân ar gyfer myfyrwyr Israddedig, Uwchraddedig, a Staff yn eu hadran.   

Mae’r rhain ar ffurf:  

DEPT-[llythyren adrannol]-UG (e.e. DEPT-N-UG) 

Bydd myfyrwyr newydd ac aelodau newydd o staff yn cael eu ffrydio’n awtomatig i’r Mudiad unwaith y byddant wedi actifadu eu cyfrif.    Unwaith y bydd y Mudiadau hyn ar gael, byddwn yn cysylltu â Chyfarwyddwyr Adrannol Dysgu ac Addysgu, Cofrestryddion y Cyfadrannau, a Phenaethiaid Adran i helpu i hwyluso’r symud i Fudiadau Ultra.

Mudiadau Pwrpasol a Mudiadau Hyfforddi

Mudiadau yw’r rhain y gofynnwyd amdanynt yn unigol at ddiben penodol.  Nid ydym erioed wedi dileu Mudiad o’r blaen (oni bai y gofynnwyd am hyn). 

Fel rhan o’r gwaith hwn, byddwn yn: 

 1. Rhwystro mynediad i’r holl Fudiadau pwrpasol nad ydynt wedi cael eu defnyddio am 3 blynedd gyda’r bwriad o ddod â’r Mudiad i ben.
 2. Cysylltu â’r rhai sy’n dal i fod â chyfrifoldeb am Fudiadau sy’n bodoli eisoes i weld a oes eu hangen a hwyluso’r newid i Ultra ar gyfer y Mudiadau hyn. 

Mudiadau Ymarfer

Ar hyn o bryd mae gan aelodau o staff fynediad at ddau Fudiad Ymarfer – un yn Blackboard Original ac un yn Ultra. 

Byddwn yn dod â Mudiadau Blackboard Originial i ben ym mis Medi 2024.   Rhaid i gydweithwyr gopïo unrhyw ddeunyddiau y maent am eu cadw i fersiwn Ultra y Mudiad. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Fudiadau, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk). 

Beth sy’n Newydd yn Blackboard Learn Ultra – Chwefror 2024 

Mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn gyffrous iawn i rannu manylion y Ffurflenni newydd gyda chi a’r math newydd o gwestiynau Linkert a gyflwynwyd yn y diweddariad ym mis Chwefror. 

Ffurflenni 

Yn aml mae angen i hyfforddwyr gynnal arolwg yn eu dosbarth i gael amcan o ddiddordebau neu farn myfyrwyr ar ystod o bynciau o deithiau maes i adborth cwrs. Nawr, gall hyfforddwyr greu Ffurflen at y diben hwn. 

Cefnogir yr eitemau canlynol mewn Ffurflen: 

 • Cwestiwn Traethawd 
 • Cwestiwn Likert 
 • Cwestiynau amlddewis 
 • Cwestiynau Cywir / Anghywir 
 • Testun 
 • Ffeil leol 
 • Ffeil o storfa gwmwl 
 • Toriad tudalen 
   

Yn ddiofyn, nid yw Ffurflen yn cael ei graddio. Nid oes gan gwestiynau ar ffurflen atebion cywir neu anghywir. Nid yw ffurflenni’n ddienw ar hyn o bryd, bydd y nodwedd hon yn cael ei chynnwys mewn diweddariad yn y dyfodol. 

Llun isod: Enghraifft o Ffurflen heb ei graddio. Ffurflen a ddefnyddir ar gyfer lleoliad addysgu clinigol 

Enghraifft o Ffurflen heb ei graddio a ddefnyddir ar gyfer lleoliad addysgu clinigol

Efallai y bydd rhai hyfforddwyr yn dewis graddio Ffurflen i annog cyfranogiad. Pan fydd hyn yn digwydd, rhaid i hyfforddwyr roi gradd â llaw ar gyfer pob cyflwyniad. 

Gall hyfforddwyr weld cyflwyniadau Ffurflen yn ôl myfyriwr neu yn ôl cwestiwn yn y wedd raddio newydd. 

Llun isod: Cyflwyniadau Ffurflen heb ei graddio yn ôl cwestiwn  

Cyflwyniadau Ffurflen heb ei graddio yn ôl cwestiwn

Llun isod: Cyflwyniad Ffurflen wedi’i graddio yn ôl myfyriwr  

Cyflwyniad Ffurflen wedi'i graddio yn ôl myfyriwr

Gall hyfforddwyr lawrlwytho canlyniadau’r Ffurflen o’r dudalen Llyfr Graddau a Chyflwyniadau fel taenlen Excel neu ffeil CSV.

Llun isod: Canlyniadau Ffurflen wedi’i Lawrlwytho o’r wedd Eitemau Graddadwy  

Cyflwyniad Ffurflen wedi'i graddio yn ôl myfyriwr

Llun isod: Canlyniadau Ffurflen wedi’i Lawrlwytho ar gyfer y dudalen Cyflwyniadau  

Canlyniadau Ffurflen wedi’i Lawrlwytho ar gyfer y dudalen Cyflwyniadau

Yng ngwedd grid y Llyfr Graddau, mae cyflwyniadau myfyrwyr ar gyfer Ffurflen heb ei graddio yn ymddangos fel “Cyflwynwyd.” Mae Ffurflenni wedi’u graddio yn arddangos y radd a gofnodwyd â llaw neu statws graddio priodol. 

Cwestiwn Likert 

Mae cwestiynau Likert yn helpu i roi amcan meintiol o farn ac agweddau. Mae’r ymatebion yn aml yn amrywio o anghytuno’n gryf i cytuno’n gryf. Mae’r math hwn o gwestiwn bellach ar gael yn yr asesiad Ffurflen . 

Llun isod: Gosod cwestiwn Likert  

Gosod cwestiwn Likert

Mae gan yr ystod graddfa dri opsiwn yn ddiofyn, gyda labelu awgrymedig ar gyfer opsiynau un a thri fel anghytuno’n gryfacytuno’n gryf. Gall hyfforddwyr ddewis ystod o dri, pump neu saith opsiwn a labelu’r opsiynau fel yr hoffech. Gall hyfforddwyr hefyd ddewis cynnwys yr opsiwn ‘Ddim yn berthnasol’ . 

Llun isod: Cwestiwn Likert enghreifftiol mewn arolwg diwedd uned 

Cwestiwn Likert enghreifftiol mewn arolwg diwedd uned

Noder: Mae cwestiwn Likert mewn arolwg a grëwyd yn y wedd cwrs Learn Original yn trosi/copïo i Ffurflen yng ngwedd cwrs Learn Ultra. Yr amrediad graddfa diofyn yw tri. 

Blackboard Learn Ultra: Diweddariad am y prosiect

Wrth i ni ddechrau’r flwyddyn newydd, rydym yn cynllunio ar gyfer cam nesaf ein prosiect Blackboard Learn Ultra.

Dros y chwe mis nesaf, byddwn yn ystyried:

 • Gwelliannau i’n proses creu cyrsiau
 • Templedi cwrs
 • Adolygu’r Isafswm Presenoldeb Gofynnol

Fodd bynnag, bydd y rhan fwyaf o’r gwaith ar gyfer rhan gyntaf y flwyddyn yn ymwneud â Mudiadau.

Mae Mudiadau’n cynnig yr un nodweddion â Chyrsiau ond nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer modiwlau a addysgir.

Mae Mudiadau nodweddiadol yn cynnwys:

 • Mudiadau Adrannol sy’n cynnwys gwybodaeth i staff a myfyrwyr
 • Mudiadau Hyfforddi
 • Mudiadau Pwrpasol yn ôl y gofyn

Yn rhan o’r gwaith hwn, rydym yn adolygu’r holl Fudiadau presennol i leihau eu nifer a sicrhau bod eu hangen o hyd.

Byddwn hefyd yn datblygu polisi i sicrhau bod gennym ffordd glir o reoli ceisiadau am Fudiadau newydd.

Byddwn yn cysylltu â pherchnogion Mudiadau maes o law.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth am ddefnyddio Ultra, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk).

Deunyddiau Cymorth a Hyfforddi Blackboard Learn Ultra

Ar gyfer cydweithwyr a allai fod yn newydd i’r Brifysgol, cydweithwyr sy’n dychwelyd o absenoldeb ymchwil a chyfnodau eraill o absenoldeb, a’r rhai sydd eisiau gloywi, rydym yn rhedeg ein Hanfodion E-ddysgu: Cyflwyniad i Blackboard Learn Ultra ym mis Ionawr

Gallwch archebu eich lle ar-lein.

Ddim yn gallu dod i’n sesiynau hyfforddi?

Mae gennym ein canllaw Blackboard Learn Ultra i staff ar ein tudalennau gwe yn ogystal â rhestr chwarae i’ch tywys drwy osod eich Modiwl Blackboard Learn Ultra.

Rhagfyr 2023: Diweddariad Blackboard Learn Ultra

Y mis hwn hoffai’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu dynnu sylw at dri o welliannau i Hyfforddwyr yn niweddariad Blackboard Learn Ultra ym mis Rhagfyr.

Opsiynau mewnosod delwedd ychwanegol

Mae delweddau’n helpu i wella dealltwriaeth o gynnwys y cwrs a’r ymgysylltiad ag ef. Mae hyfforddwyr a myfyrwyr eisiau defnyddio delweddau o ansawdd uchel mewn cynnwys a chyflwyniadau. Er mwyn helpu â hyn, mae botwm delwedd newydd wedi’i ychwanegu i’r golygydd cynnwys yn y mannau canlynol:

 • Cyhoeddiadau
 • Cwestiynau Asesu
 • Atebion myfyrwyr ar gwestiynau (uwchlwytho ffeiliau lleol yn unig)
 • Adborth cyflwyno (gwedd safonol)
 • Cofnodion a sylwadau mewn dyddlyfrau

Llun isod: Gwedd hyfforddwr – botwm delwedd ar olygydd cynnwys ar gyfer Cyhoeddiadau

Graddio hyblyg – rheoli didoli ar y tab myfyrwyr

Gall graddio nifer fawr o gyflwyniadau heb ffordd i’w trefnu fod yn ddiflas. Nawr, gall hyfforddwyr gymhwyso gwahanol opsiynau didoli gyda graddio hyblyg:

 • Dyddiad cyflwyno (hynaf – diweddaraf) o’r ymgais ddiweddaraf
 • Dyddiad cyflwyno (hynaf – diweddaraf) o’r ymgais ddiweddaraf
 • Cyfenw (A – Y)
 • Cyfenw (Y – A)
 • Enw Cyntaf (A – Y)
 • Enw Cyntaf (Y – A)
 • Cyfeirnod Myfyriwr (esgynnol)
 • Cyfeirnod Myfyriwr (disgynnol)

Mae’r rhyngwyneb graddio yn storio’r opsiwn didoli a ddefnyddiwyd fwyaf diweddar. Os yw hyfforddwr yn rhoi’r gorau i raddio asesiad ac yn ailddechrau graddio yn ddiweddarach, cymhwysir yr opsiwn didoli olaf.

Hefyd, os ydych yn didoli’r cyflwyniadau yn ôl cyfenw neu statws graddio, mae’r opsiwn didoli a ddewiswyd yn cario drosodd i’r rhyngwyneb graddio.

Llun isod: Opsiynau didoli fel y dangosir o’r tab Myfyrwyr yn y graddio hyblyg.

Eithriadau dyddiadau cyflwyno asesiadau grŵp

Efallai y bydd hyfforddwyr am bennu dyddiadau cyflwyno gwahanol ar gyfer pob grŵp sy’n gweithio ar asesiad grŵp.

Yn y gorffennol, nid oedd unrhyw ffordd i glustnodi dyddiadau cyflwyno amrywiol ar gyfer pob grŵp sy’n gweithio ar asesiad grŵp. Nawr, gall hyfforddwyr neilltuo dyddiad cyflwyno unigryw i bob grŵp gan ddefnyddio’r llif gwaith eithriadau.

Ar y dudalen Cyflwyniadau yn yr asesiad grŵp, gall yr hyfforddwr ychwanegu neu olygu eithriadau ar gyfer grŵp.

Llun isod: Gwedd hyfforddwyr – ychwanegu neu olygu opsiwn eithriadau ar y dudalen Cyflwyniadau asesiad grŵp.

Mae’r panel Eithriadau yn dangos gwybodaeth berthnasol megis enw’r aseiniad ac enw’r grŵp dethol. Mae hyn yn helpu i sicrhau cywirdeb eithriad. Gall hyfforddwyr ddewis dyddiad cyflwyno ar gyfer y grŵp gan ddefnyddio’r dewisydd dyddiad ac amser.

Llun isod: Gwedd hyfforddwyr – panel eithriadau.