Cyrsiau Ultra 2023-24

Ar 1 Awst, bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn symud eu systemau ymlaen i baratoi ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf (2023-24).

Nid yw Cyrsiau Blackboard yn wahanol bellach. Ar 1 Awst, daw’r dyddiadau tymor ar gyfer 2023-24 yn fyw.

Mae hyn yn golygu nad yw Cyrsiau 2023-24 wedi’u rhestru fel rhai Preifat ond yn hytrach maent bellach ar gael. Mae hefyd yn golygu na fyddant yn arddangos yn y Cyrsiau sydd i ddod.

Gellir cyrchu cyrsiau 2023-24 o’r hafan nawr. Os hoffech weld eich cyrsiau 2023-24 yn unig, defnyddiwch y togl ar y brig neu hidlo yn ôl cyrsiau.

Dewislen cyrsiau gyda chyrsiau 2023-24 wedi'u hamlygu

Gallwch wneud eich cwrs yn ffefryn er mwyn iddo ymddangos ar frig y dudalen trwy glicio ar y seren:

Cwrs gyda seren wedi'i hamlygu i’w wneud yn ffefryn

[Testun amgen: Cwrs gyda seren wedi’i hamlygu i’w wneud yn ffefryn]

Ni fydd myfyrwyr yn dod ar eich cwrs nes eu bod wedi cwblhau’r cofrestru.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Ultra, cysylltwch â eddysgu@aber.ac.uk.

Sesiynau Hyfforddi Adrannol: Cyflwyniad i Blackboard Ultra

Mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu bellach wedi cwblhau eu cylch o sesiynau hyfforddi adrannol ar gyfer Hanfodion E-ddysgu: Cyflwyniad i Blackboard Ultra.

Cynlluniwyd y sesiwn hyfforddi hon i sicrhau bod staff yn cael cyfle i ymgyfarwyddo â Blackboard Ultra a chyflawni Isafswm Presenoldeb Gofynnol Blackboard.

Ers mis Mai, rydym wedi hyfforddi dros 300 aelod o staff mewn sesiynau wyneb yn wyneb ac ar-lein.

I’r rhai ohonoch a oedd yno ar ddiwrnod cyntaf y gynhadledd byddwch wedi gweld y nodweddion cyffrous sy’n dod i Blackboard Ultra dros y blynyddoedd nesaf.

Os nad ydych wedi llwyddo i fynychu un o’ch sesiynau adrannol neu os hoffech gael sesiwn loywi, rydym yn cynnal y sesiynau yn Gymraeg a Saesneg ar-lein.

Gallwch archebu lle ar ein sesiynau hyfforddi a gweld sesiynau eraill ar y dudalen archebu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Ultra, e-bostiwch eddysgu@aber.ac.uk.

Diweddariad ar Brosiect Blackboard Ultra

Y newyddion mawr ers ein diweddariad diwethaf ar brosiect Blackboard Ultra yw ein bod wedi dechrau sesiynau hyfforddi adrannol. Mae wedi bod yn wych cwrdd â staff a dangos hanfodion defnyddio Ultra. Hyd yma mae 200 o bobl wedi mynychu sesiwn, ac mae gennym fwy o sesiynau wedi’u trefnu dros yr haf.

Os nad ydych yn gallu mynychu eich sesiwn hyfforddi adrannol, mae gennym nifer o rai wedi’u trefnu’n ganolog i chi ymuno â hwy.  

Yn ogystal â hyn, ac i sicrhau bod gan gydweithwyr fynediad at nodweddion llawn Ultra, mae’r sesiynau canlynol wedi’u trefnu (ar gael yn Gymraeg a Saesneg): 

 1. E-ddysgu Uwch:    Defnyddio Profion
 2. E-ddysgu Uwch:    Cynllunio Dewisiadau Eraill yn lle Wici
 3. E-ddysgu Uwch:    Defnyddio Trafodaethau
 4. E-ddysgu Uwch:    Defnyddio Cyfnodolion
 5. E-ddysgu Uwch:    Cynllunio Dewisiadau Eraill yn lle Blog

Gallwch weld ein sesiynau ac archebu eich lle ar y dudalen archebu cwrs.  

Rydym hefyd yn gweithio y tu ôl i’r llenni ar integreiddio ag offer eraill. Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio ar ei gwneud hi’n haws i chi ddod o hyd i’r ffolder Panopto ar gyfer y flwyddyn academaidd gywir pan fyddwch chi’n creu recordiadau. Rydyn ni’n credu y bydd hyn yn gwneud pethau’n llawer haws pan fydd yr addysgu’n dechrau eto. Cadwch lygad allan am newyddion ar hyn.

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu cydweithwyr o Antholeg / Blackboard a Phrifysgol Bangor i’r gynhadledd ddysgu ac addysgu flynyddol. Mae gennym ddiwrnod cyfan o ddigwyddiadau cysylltiedig ag Ultra ar 4 Gorffennaf. Os nad ydych wedi archebu eich lle yn y gynhadledd, gallwch wneud ar ein gwefan. Gweddalennau’r gynhadledd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Blackboard Ultra, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk).  

Siaradwyr Allanol y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu eleni:  Rhan 1:  Blackboard

Rydym yn falch iawn o groesawu nifer o siaradwyr allanol i’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu eleni. 

Gallwch fwrw golwg dros ein rhaglen lawn ac archebu eich lle ar-lein. 

Ddydd Mawrth 4 Gorffennaf, bydd cydweithwyr o Blackboard yn ymuno â ni wyneb yn wyneb.  

Bydd cydweithwyr yn clywed am ddatblygiadau ar gyfer y dyfodol, yn cael cyfle i weithio ar eu modiwlau Blackboard Ultra a’u gwella, a rhoi adborth i’r cwmni ar welliannau.   

Gweler isod fywgraffiadau ein siaradwyr.

Read More

Modiwlau Rhiant a phlentyn 2023-24

Gan fod modiwlau 2022-23 bellach ar gael i staff, gallwn eu cysylltu gyda’i gilydd ar gais cydgysylltydd y modiwl. Cyfeirir at y drefn hon fel trefn rhiant a phlentyn. Mae cysylltu modiwlau gyda’i gilydd yn ffordd effeithiol o drafod modiwlau ar wahân a chanddynt yr un cynnwys er mwyn osgoi uwchlwytho deunyddiau ar gyfer dau neu ragor o wahanol fodiwlau.

Yn ôl y drefn hon, bydd un modiwl yn rhiant, a’r modiwl(au) arall/eraill yn blentyn. Ni chyfyngir ar nifer y modiwlau plentyn ond ni ellir cael mwy nag un rhiant. Mae’r drefn rhiant a phlentyn yn gweithio yn yr un modd gyda Blackboard Ultra.

Os ydych yn gydgysylltydd modiwlau ac os hoffech gysylltu eich modiwlau yn ôl y drefn hon, cysylltwch ag eddysgu@aber.ac.uk gan roi’r codau modiwl ar gyfer y modiwlau rhiant a phlentyn.

Enghreifftiau o Aberystwyth

Mae llawer o aelodau staff eisoes yn defnyddio modiwlau rhiant a phlentyn ar draws y sefydliad. Dyma rai enghreifftiau:

 1. Dysgir yr un cynnwys ar y modiwlau ond mae modiwl ar gael i flynyddoedd gwahanol.
 2. Modiwlau sy’n dod â gwahanol gynlluniau gradd at ei gilydd a chanddynt wahanol gyfeirnodau modiwl, er enghraifft modiwlau traethodau estynedig.

Yn y bôn, mae pob modiwl sy’n rhannu’r un cynnwys yn ddelfrydol ar gyfer modiwlau rhiant a phlentyn.

Beth mae’r myfyrwyr yn ei weld?

Bydd y myfyrwyr yn gweld enw’r modiwl y mae’n nhw wedi’i gofrestru ar ei gyfer (hyd yn oed os mai’r modiwl plentyn yw hwnnw) wrth fewngofnodi i Blackboard ond byddant yn gweld yr holl gynnwys a osodir yn y modiwl rhiant. Ni chaiff hyfforddwyr osod cynnwys yn y modiwl plentyn.

Pwyntiau i’w hystyried

Nawr, cyn dechrau’r tymor ac wrth i gynnwys modiwlau gael ei greu, yw’r amser perffaith i gysylltu eich modiwlau. Er bod cysylltu modiwlau yn arbed amser wrth lwytho deunyddiau, fe ddylech hefyd ystyried yr isod:

 • Gellir gweld yr holl gynnwys cyn gynted ag y bydd y modiwlau yn cael eu cyfuno (cyn belled â bod y myfyrwyr wedi’u cofrestru ar y modiwl). Yn ogystal â sleidiau PowerPoint, deunyddiau darlithoedd, mae’n cynnwys hefyd Cyhoeddiadau ac deunyddiau rhyngweithiol eraill ar eich modiwl rhiant.
 • Ni fydd rhyngweithiadau myfyrwyr hanesyddol ar fodiwl plentyn (megis defnyddio blog neu bostio mewn byrddau trafod) ar gael ar ôl i’r modiwlau gael eu cyfuno.
 • Ni fydd modd gweld unrhyw fannau cyflwyno a grëwyd ar fodiwl plentyn cyn y cyfuno. Fe’ch cynghorir i’w creu o’r newydd yn y modiwl rhiant.

Sut gallaf reoli’r cynnwys i sicrhau mai myfyrwyr y modiwl yn unig fydd yn ei weld?

Er bod modd gweld yr holl gynnwys yn awtomatig ar ôl i’r modiwlau gael eu cyfuno, gallwch ddefnyddio grwpiau ac ‘amodau rhyddhau’ (gelwid yn ‘rhyddhau’n ymaddasol’ gynt yn Blackboard Original) os dymunwch i’r cynnwys gael ei weld gan garfan benodol o fyfyrwyr. Gall fod yn ddefnyddiol, er enghraifft, os ydych wedi cyfuno modiwl ail a thrydedd flwyddyn ond bod gan y myfyrwyr ar y gwahanol fodiwlau aseiniadau annibynnol. Gallwch ddefnyddio grwpiau – 1 ar gyfer myfyrwyr yr ail flwyddyn ac un ar gyfer myfyrwyr y drydedd flwyddyn a chyfyngu ar bwy all weld y wybodaeth am yr aseiniadau a’r man cyflwyno. Dilynwch ein cyfarwyddiadau ar greu grŵp ac amodau rhyddhau os dymunwch wneud hyn.

Llyfr Graddau Rhiant a Phlentyn

Ar ôl cyfuno, bydd pob myfyriwr yn ymddangos yn Llyfr Graddau’r modiwl rhiant (gelwid yn ‘Ganolfan Raddau’ gynt yn Blackboard Original). Fodd bynnag, gallwch bennu a ydynt wedi’u cofrestru ar y modiwl plentyn gan fod y wybodaeth yma yn ymddangos wrth enw’r myfyriwr yng ngholofnau’r Llyfr Graddau. 

Os hoffech ragor o wybodaeth am y drefn neu os oes gennych gwestiynau penodol, cysylltwch â ni (eddysgu@aber.ac.uk).

Dogfennau Cydweithredol ar gael yn Blackboard Ultra

Icon Blackboard Ultra

Un o’r gwelliannau newydd gwych sydd gennym yn Blackboard Ultra yw’r gallu i gynnwys dogfennau cydweithredol.

I’r rhai ohonom a wnaeth lawer o’n gwaith dysgu ar-lein yn ystod pandemig Covid, byddwch yn cofio inni glodfori manteision llwytho dogfen gydweithredol yn y sgwrs. Rydym wedi bod yn gweithio ar alluogi hyn yn ein Cyrsiau Blackboard ac rydym yn falch o ddweud bod y nodwedd hon ar gael i chi ei defnyddio yn eich cyrsiau ar gyfer 2023-24.

Mae hyn yn golygu y bydd eich myfyrwyr yn gallu cydweithio y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth, ar Blackboard, yn eu hamser eu hunain. Mae 3 math o ddogfen ar gael i fyfyrwyr gydweithio arnynt:

 1. Word
 2. PowerPoint
 3. Excel

Byddwn ni’n defnyddio’r dogfennau cydweithredol ar gyfer dewisiadau eraill yn lle blogiau a wicis. Ond, os ydych chi eisiau i’ch myfyrwyr lunio mapiau meddwl, creu syniadau, neu adeiladu ar sail eu nodiadau ei gilydd, edrychwch ar y dogfennau cydweithredol. Gallech hefyd eu defnyddio i gael myfyrwyr i gofrestru ar gyfer grwpiau. Gallwch ddefnyddio’r nodwedd grŵp mewn cyrsiau Ultra i gyfyngu eitem i fyfyriwr penodol neu grŵp penodol o fyfyrwyr.  Hoffech chi wybod sut i wneud hynny? Edrychwch ar ganllawiau Blackboard ar Microsoft OneDrive a dogfennau cydweithredol.

Cyrsiau Ultra 2023-24

Pan ddewch yn ôl ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, bydd eich cyrsiau newydd yn Blackboard yn edrych ychydig yn wahanol. O fis Medi 2023, bydd yr holl gyrsiau newydd yn Blackboard yn gyrsiau Ultra.

Rydym wedi bod yn defnyddio Ultra Base Navigation (UBN) yn Blackboard ers mis Ionawr 2023, ac rydym yn gwybod bod llawer ohonoch yn meddwl ei fod yn haws i’w ddefnyddio – yn enwedig ar ddyfeisiau symudol.

Mae gan gyrsiau Ultra yr un dyluniad hygyrch a chyfeillgar i ffonau symudol ag UBN – dyma sut mae cwrs Ultra yn edrych:

Sgrinlun o Gwrs Ultra Blackboard

Oherwydd y ffordd y mae wedi’i ddylunio, nid oes gan gwrs Ultra fyth mwy na dwy lefel o ffolderi – mae hyn yn ei gwneud hi’n llawer cyflymach ac yn haws dod o hyd i’ch deunyddiau cwrs a’r dolenni cyflwyno aseiniadau. Ac mae yna hefyd offer chwilio ym mhob cwrs.

Rydym hefyd wedi ailgynllunio templed y cwrs i sicrhau ei fod yn defnyddio’r iaith y mae’r cwrs yn cael ei addysgu ynddi. Os yw eich modiwl yn cael ei addysgu yn Gymraeg, bydd templed eich cwrs nawr yn Gymraeg. Ac mae gan fodiwlau dwyieithog dempled cwrs dwyieithog.

Mae llawer o wybodaeth am Ultra ar wefan Blackboard, gan gynnwys cyflwyniad i lywio eich ffordd o amgylch Cwrs Ultra (Noder – mae’r fideo ar y dudalen hon ar safle allanol ac ar gael yn Saesneg yn unig). 

Mae holl gyrsiau y blynyddoedd blaenorol yn dal i fod ar gael – felly os oes angen edrych yn ôl ar ddeunyddiau hen gwrs, gallwch wneud hynny hefyd.

Cyrsiau Blackboard Ultra wedi’u creu ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2023-24

Icon Blackboard Ultra

Mae’r fersiynau gwag o gyrsiau Blackboard Ultra ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2023-24 bellach wedi cael eu creu gan ddefnyddio templed y Brifysgol, y cytunwyd arno ymlaen llaw

Creu Cyrsiau Ultra yn gynnar yw’r cam nesaf wrth inni drosi i Blackboard Ultra ac mae’n ein paratoi ar gyfer hyfforddiant dros y misoedd nesaf.

I weld eich cyrsiau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, cliciwch ar Cyrsiau i ddod:

Sgrinlun o dudalen Cyrsiau Ultra gyda ‘Cyrsiau i ddod’ wedi'i amlygu

Byddwch yn gweld unrhyw gyrsiau yr ydych wedi’ch rhestru fel hyfforddwr arnynt yn ogystal â chyrsiau yr ydych, o bosibl, yn eu cefnogi fel gweinyddwr adrannol.

Os nad ydych yn gweld cwrs y dylech fod yn dysgu arno yna holwch eich gweinyddwr adrannol – efallai nad ydych wedi cael eich ychwanegu at gofnod y modiwl yn y System Rheoli Modiwlau. Rydym yn diweddaru’r ffrwd hon bob bore Mawrth felly gallwch ddisgwyl gweld eich modiwlau ar brynhawn Mawrth wedi i’r diweddariad ddigwydd.

Mae’r cyrsiau yn breifat ar hyn o bryd a byddant ar gael ar 1 Medi 2023. Ni fydd myfyrwyr yn ymddangos ar eich cyrsiau nes eu bod wedi cwblhau’r cofrestru.

Rydym wedi cysylltu â Chyfarwyddwyr Dysgu ac Addysgu yr adrannau i drefnu sesiwn hyfforddiant ar gyfer eich adran.

Os hoffech ddechrau paratoi eich cyrsiau, efallai y bydd arnoch eisiau:

Mae cam nesaf y trosi i Ultra yn canolbwyntio ar hyfforddi a sicrhau bod ein deunyddiau cymorth wedi cael eu diweddaru. Gweler ein crynodeb o hyfforddiant am ragor o wybodaeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Blackboard Ultra, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk).

Fyddaf fi’n gallu cael gafael ar hen gyrsiau a deunyddiau ar ôl inni symud i Ultra?

Icon Blackboard Ultra

Bydd cyrsiau’r blynyddoedd blaenorol yn parhau i fod ar gael (yn unol â pholisi cadw’r brifysgol). Byddwch chi’n gallu cael gafael ar hen gyrsiau a’u deunyddiau gan ddefnyddio’r gwymplen Cyrsiau.

Sylwch fod y ffordd i gael gafael ar gyflwyniadau Turnitin o’r cyfnod cyn haf 2022 wedi newid – darllenwch ein canllawiau ar lawrlwytho cyflwyniadau Turnitin a wnaed cyn haf 2022.

Diweddariad ar Brosiect Blackboard Ultra

Blackboard Ultra icon

Mae peth amser wedi mynd ers i ni roi adroddiad ar ein cynnydd wrth drosglwyddo i Blackboard Ultra. Rydym ni wedi bod yn gweithio’n galed i baratoi ar gyfer dechrau ein rhaglen hyfforddi a sicrhau bod yr integreiddiadau’n gweithio.

Diweddariad Technegol

Rydym ni wedi bod yn canolbwyntio ar y broses Creu Cyrsiau. Er mwyn helpu cydweithwyr i drosglwyddo i Ultra, rydym ni’n creu cyrsiau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf yn gynharach o lawer eleni.

Bydd hyn hefyd yn helpu gyda hyfforddiant wrth i gydweithwyr baratoi eu cwrs Ultra byw.

Bu’n rhaid gwneud llawer o waith i sefydlu’r integreiddiadau a’u cael i weithio:

 • Panopto: mae Panopto wedi symud i gysylltydd API yn barod ar gyfer Cyrsiau Ultra.
 • Talis Aspire. Mae LTI Talis Aspire bellach wedi’i alluogi. Rydym ni wedi bod yn gweithio gyda chydweithwyr Ymgysylltu Academaidd i sicrhau bod hyn mor llyfn â phosibl.
 • Turnitin. Cwblhawyd y gwaith o drosglwyddo Turnitin i gysylltydd LTI yn ystod haf 2022, ac nid oes angen newidiadau ychwanegol i Turnitin ar gyfer symud i Gyrsiau Ultra.
 • Cyfarfodydd Microsoft Teams. Byddwn yn symud i’r LTI Teams yn ystod haf 2023. Bydd yr offeryn hwn ar gyfer amserlennu cyfarfodydd Teams.

Mae’r rhain yn offer sydd eisoes yn bodoli ond un o fanteision symud i Ultra yw cyflwyno integreiddiad LTI Office 365. Mae hyn yn caniatáu i chi uwchlwytho dogfennau o OneDrive yn syth i Blackboard yn ogystal â chynnig cyfle i fyfyrwyr gydweithio ar ddogfen gyda’i gilydd. I’r rheini ohonoch chi sydd wedi bod yn dilyn ein cynnydd ar y blog, fe welwch mai’r offeryn cydweithredol hwn yw sail ein datrysiad Wiki.

Diweddariad Hyfforddiant

Mae’r sesiwn Hanfodion E-ddysgu: Cyflwyniad i Blackboard Ultra bellach wedi’i chynllunio ac yn barod ar gyfer sesiynau hyfforddi staff adrannol.

Rydym ni wedi cyfathrebu â Chyfarwyddwyr Addysgu a Dysgu pob Adran i ddechrau trefnu eich sesiwn hyfforddiant adrannol. Os nad ydych chi’n gallu mynd i’r sesiwn a drefnwyd ar eich cyfer byddwn yn eu cynnal yn ganolog.

Gweler ein blogbost hyfforddi ar gyfer trosolwg o’n pecyn hyfforddi.

Isafswm Presenoldeb Gofynnol

Gan fod gan gyrsiau Blackboard Ultra ddull gweithredu cwbl wahanol o ran trefnu a gosod cynnwys, mae’r Isafswm Presenoldeb Gofynnol wedi ei ailysgrifennu. Cadwch olwg am yr isafswm wedi’i ddiweddaru.

Deunyddiau Canllaw

Rydym ni wedi bod yn gweithio ar symleiddio a pharatoi ein deunyddiau canllaw, gan gynnwys Cwestiynau Cyffredin. Un newid y byddwch yn sylwi unwaith y byddwn mewn Cyrsiau Ultra yw y bydd ein cwestiynau cyffredin yn cysylltu’n uniongyrchol â deunyddiau cymorth Blackboard. Mae’r deunyddiau hyn ar gael yn ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg.

Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu rhwng 4 a 6 Gorffennaf. Elfen allweddol o’r gynhadledd fydd Blackboard Ultra. Cadwch olwg ar ein blogiau wrth i ni gyhoeddi’r prif siaradwyr. Gair i atgoffa bod ein Galwad am Gynigion yn cau ar 5 Mai – gallwch gyflwyno cynnig yn defnyddio ein ffurflen Galwad am Gynigion.