Canlyniadau’r Arolwg Profiad Mewnwelediad Digidol

Yn ystod y gwanwyn eleni, cynhaliodd Prifysgol Aberystwyth arolwg cenedlaethol Jisc i ddeall profiadau digidol myfyrwyr. Cawsom ymateb gan dros 1,000 o fyfyrwyr, yn dweud wrthym am eu hagweddau tuag at dechnoleg mewn dysgu ac addysgu a’u profiadau o’r dechnoleg honno. Dyma rai o ganfyddiadau allweddol yr arolwg hwn.

Crynodeb o’r ystadegau allweddol

CWESTIWNEIN DATA %DATA’R DU %DATA CYMRU %
Amgylchedd dysgu ar-lein wedi’i gynllunio’n dda404144
Cefnogaeth i ddefnyddio’ch dyfais eich hun605456
Yn gallu cael mynediad i systemau/gwasanaethau ar-lein o unrhyw le676867
Deunyddiau dysgu ar-lein wedi’u cynllunio’n dda565354
Ansawdd y dysgu ar-lein a’r dysgu digidol ar y cwrs696668
Cefnogaeth i ddysgu heb fod ar-lein/oddi ar y campws575153
Yn gallu cael gafael ar yr holl wasanaethau cymorth yr oedd arnoch eu hangen ar-lein514950
Faint o gefnogaeth a gawsoch i ddysgu ar-lein586162
 • Mae’r data yn ymwneud â chanran y myfyrwyr a oedd yn cytuno â’r datganiadau a nodwyd.
 • Dangosir hefyd y cymariaethau meincnodi.
 • Mae pump o’r wyth ystadegyn allweddol yn uwch ar gyfer Prifysgol Aberystwyth nag ar gyfer sefydliadau eraill yn y DU a Chymru.
 • Mae’r tueddiadau cyffredinol yr un fath ag ar gyfer sefydliadau eraill yn y DU a Chymru (mae’r meysydd lle cafodd PA ganlyniadau is yn rhai isel yn genedlaethol).

Chi a’ch sefyllfa ddysgu ar hyn o bryd

Technolegau Cynorthwyol

 • Dywedodd 17% o’r rhai a ymatebodd eu bod wedi defnyddio o leiaf un math o dechnoleg gynorthwyol.
 • Dywedodd 13% o’r myfyrwyr hyn ein bod wedi cynnig cefnogaeth iddynt ddefnyddio technolegau cynorthwyol.

Problemau wrth ddysgu ar-lein


Llwyfannau a gwasanaethau digidol yn eich sefydliad


Technoleg wrth ichi ddysgu

Gwella ansawdd dysgu ar-lein a dysgu digidol

Gofynnwyd i’r myfyrwyr pa un peth y dylem ei wneud i wella ansawdd y dysgu ar-lein a’r dysgu digidol. Cwestiwn testun rhydd oedd hwn, ac aethom ati i’w ddadansoddi er mwyn canfod themâu. Dyma rai o’r themâu cyffredin:

 • Crybwyllodd 42% welliannau i gynllun a threfn y dysgu ar-lein
 • Crybwyllodd 14% ddysgu ar-lein mwy difyr a rhyngweithiol
 • Crybwyllodd 12% fwy o ymwneud â myfyrwyr eraill
 • Crybwyllodd 11% fwy o sesiynau dysgu byw
 • Crybwyllodd 10% well darpariaeth ddigidol
 • Crybwyllodd 9% fwy o ymwneud â’r darlithwyr
 • Crybwyllodd 6% gynyddu sgiliau a gallu digidol

Agweddau cadarnhaol ar ddysgu ar-lein

Gofynnwyd i’r myfyrwyr pa agwedd ar ddysgu ar-lein fu fwyaf cadarnhaol iddynt hwy – os oedd yna agwedd gadarnhaol. Cwestiwn testun rhydd oedd hwn, ac aethom ati i’w ddadansoddi er mwyn canfod themâu. Dyma rai o’r themâu cyffredin:

 • Crybwyllodd 54% hyblygrwydd
 • Crybwyllodd 27% fynediad i ddeunyddiau ac adnoddau
 • Crybwyllodd 12% gyswllt â’r darlithwyr
 • Crybwyllodd 10% fuddiannau o ran lles ac anableddau
 • Crybwyllodd 7% ddysgu difyr a rhyngweithiol
 • Crybwyllodd 7% dechnoleg ddigidol
 • Crybwyllodd 6% gyswllt â’r myfyrwyr eraill

Agweddau negyddol ar ddysgu ar-lein

Gofynnwyd i’r myfyrwyr pa agwedd ar ddysgu ar-lein fu fwyaf negyddol iddynt hwy – os oedd yna agwedd negyddol. Cwestiwn testun rhydd oedd hwn, ac aethom ati i’w ddadansoddi er mwyn canfod themâu. Dyma rai o’r themâu cyffredin:

 • Crybwyllodd 45% ddiffyg ysgogiad neu ymwneud
 • Crybwyllodd 23% gynllun a threfn y dysgu ar-lein
 • Crybwyllodd 21% ddiffyg ymwneud cymdeithasol
 • Crybwyllodd 14% faterion lles
 • Crybwyllodd 14% broblemau â systemau TG
 • Crybwyllodd 9% ddiffyg cyswllt â staff
 • Crybwyllodd 6% ddiffyg sgiliau ymarferol

Ansawdd cyffredinol y dysgu ar-lein a’r dysgu digidol ar y cwrs

Dywedodd 69% ein bod yn dda neu’n well na hynny

Datblygu eich sgiliau digidol

Cefnogaeth ac arweiniad i ddatblygu sgiliau digidol

I BA RADDAU YR YDYCH YN CYTUNO EIN BOD WEDI RHOI’R PETHAU CANLYNOL ICHI:PA % CYTUNOCYMRU % CYTUNOY DU % CYTUNO
Cefnogaeth i ddysgu ar-lein/oddi ar y campws575153
Arweiniad ynghylch y sgiliau digidol sy’n angenrheidiol ar gyfer eich cwrs404143
Asesiad o’ch sgiliau digidol a’ch anghenion hyfforddiant222628

I ble y mae myfyrwyr yn mynd i gael cymorth?

Dysgu’n effeithiol ar-lein

Gofynnwyd i’r myfyrwyr pa un peth y dylem ei wneud i’ch helpu i ddysgu’n effeithiol ar-lein. Cwestiwn testun rhydd oedd hwn, ac aethom ati i’w ddadansoddi er mwyn canfod themâu. Dyma rai o’r themâu cyffredin:

 • Crybwyllodd 35% welliannau i gynllun a threfn y dysgu ar-lein
 • Crybwyllodd 14% well mynediad i’r darlithwyr
 • Crybwyllodd 14% ddysgu ar-lein mwy difyr a rhyngweithiol
 • Crybwyllodd 13% fwy o hyfforddiant a chymorth gyda sgiliau a thechnoleg ddigidol
 • Crybwyllodd 8% fwy o gymorth gyda materion lles
 • Crybwyllodd 8% well mynediad i adnoddau a deunyddiau
 • Crybwyllodd 6% well darpariaeth ddigidol

Beth oedd barn y myfyrwyr am y gefnogaeth a gawsant i ddysgu ar-lein?

Dywedodd 58% ein bod yn dda neu’n well na hynny

One thought on “Canlyniadau’r Arolwg Profiad Mewnwelediad Digidol

 1. Pingback: Fforymau Academi 2021-22 | Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*