Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 11/1/2021

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd - Dysgu ac Addysgu
Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd – Dysgu ac Addysgu

Fel arweinydd ein rhaglen PGCTHE, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.        

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Trefnu Cynnwys yn Blackboard

 Distance Learner Banner

Gan ein bod yn defnyddio mwy a mwy o nodweddion ym modiwlau Blackboard, mae’r modd y cânt eu trefnu wedi dod yn gynyddol bwysig. Rydym yn cael nifer o ymholiadau gan fyfyrwyr sy’n cael trafferth dod o hyd i eitemau gwahanol neu fannau cyflwyno yn Blackboard.

I gynorthwyo â hyn, rydym wedi nodi ein prif awgrymiadau ar gyfer trefnu cynnwys.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am hyn neu os hoffech wneud cais am MOT modiwl, e-bostiwch eddysgu@aber.ac.uk.

Awgrymiadau ar gyfer Trefnu Cynnwys Blackboard

Cyn dechrau creu a threfnu cynnwys ar eich modiwlau Blackboard, meddyliwch beth yw’r ffordd orau o’i drefnu fel bod modd i’r myfyrwyr gael mynediad ato’n rhwydd a bod y gweithgareddau a’r adnoddau dysgu gyda’i gilydd mewn lle rhesymegol. 

1: Trefnu Cynnwys:

Dewiswch yr eitem gywir o’r ddewislen ar gyfer eich cynnwysMae gan bob adran ei thempled ei hun. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi’r cynnwys yn y lle mwyaf rhesymegol i’r myfyrwyr ddod o hyd iddo.
Defnyddiwch strwythur ffolder i drefnu eich cynnwysDefnyddiwch ffolderi i sicrhau nad yw’r myfyrwyr yn gorfod sgrolio i lawr tudalen hir a’u helpu i ddod o hyd i gynnwys yn haws. Defnyddiwch ffolder wahanol ar gyfer pob wythnos neu bwnc.
Cyfyngwch ar sawl gwaith y mae’n rhaid clicio cyn gweld y cynnwysGofalwch rhag rhoi gormod o gliciau - dylai myfyriwr allu gweld y cynnwys angenrheidiol mewn 3 chlic ar y mwyaf.

2. Enwi Cynnwys:

Defnyddiwch derminoleg a chonfensiynau enwi cyfarwydd Os ydych chi’n ychwanegu dolen i recordiad Panopto, gwnewch yn siŵr eich bod yn addasu enw’r ddarlith.
Byddwch yn gyson gyda chonfensiynau enwiDefnyddiwch yr un derminoleg drwy gydol y modiwl a rhowch enwau ystyrlon i eitemau.
Defnyddiwch ddisgrifiadau ar ffolderi cynnwysAmlinellwch gynnwys y ffolderi yn y disgrifiadau ffeil er mwyn i’r myfyrwyr wybod beth sydd ynddynt

3. Dealltwriaeth o’r Cynnwys:

Crëwch eitem Blackboard gyda throsolwg o’r modiwlDefnyddiwch strwythur wythnos wrth wythnos i roi gwybod i fyfyrwyr beth y gallant ei ddisgwyl. Cofiwch gynnwys unrhyw ddyddiadau allweddol ar gyfer aseiniadau neu dasgau. Gall hyn fod ar ffurf tabl.

Defnyddiwch Panopto i recordio taith fideo o’r modiwl
Gwnewch sgrinlediad o daith o’r modiwl yn amlygu’r ardaloedd allweddol i fyfyrwyr. Crëwch ddolen i’r recordiad o dan Gwasanathau Modiwl
Defnyddiwch gyhoeddiadau gyda dolenni i’r cwrs i dynnu sylw’r myfyrwyrBydd defnyddio dolen i’r cwrs yn galluogi myfyrwyr i lywio i’r adran honno o’r cyhoeddiadau. Defnyddiwch hyn i dynnu sylw eich myfyrwyr at eitem, ffolder neu offer penodol megis man cyflwyno.

4. Adolygu Cynnwys:

Defnyddiwch ragolwg myfyriwrPan fyddwch wedi creu eich cynnwys, defnyddiwch y nodwedd rhagolwg myfyriwr i weld sut mae’n edrych i’r myfyrwyr.
Symudwch unrhyw gynnwys y mae’r myfyrwyr yn cael trafferth dod o hyd iddoHyd yn oed ar ôl creu cynnwys, mae’n bosibl ei symud o hyd. Gofynnwch i’ch myfyrwyr a ydynt yn gallu dod o hyd i’r cynnwys a’r gweithgareddau dysgu a gwneud unrhyw addasiadau os oes angen.

Mae gennym Isafswm Presenoldeb Gofynnol diwygiedig ar gyfer dysgu yn ein cyd-destun presennol. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, e-bostiwch eddysgu@aber.ac.uk.

I gael rhagor o syniadau sut i drefnu eich modiwlau, edrychwch ar rai o enillwyr ein Gwobr Cwrs Nodedig.

Gweithdy Kate Exley: Symud eich Darlithoedd (PowerPoint) Ar-lein

Mae’n bleser gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu gyhoeddi gweithdy ar-lein arbennig a gynhelir gan Dr Kate Exley ddydd Mercher 17 Chwefror.

Bydd y gweithdy yn ddefnyddiol i gydweithwyr sy’n addasu a throsglwyddo eu darlithoedd traddodiadol ar gyfer dysgu ar-lein.

Archebwch eich lle ar-lein [link].

Er mwyn i gymaint o gydweithwyr â phosibl allu dod, rydym yn cynnal y gweithdy ddwywaith (11yb-12yp ac 1yp-2yp). Dewiswch ba sesiwn yr hoffech ddod iddi wrth archebu.

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael felly archebwch cyn gynted â phosibl.

Trosolwg o’r Sesiwn:

Mae nifer o gydweithwyr wedi bod yn addysgu’n gyfunol neu ar-lein ers nifer o flynyddoedd ond mae pandemig Covid wedi golygu ei bod yn rhaid i ni gyd ddarparu llawer o’n dysgu ac addysgu o bell. Mae hyn wedi golygu symud ein darlithoedd, a draddodwyd o’r blaen mewn darlithfeydd ac ystafelloedd dosbarth mawr, i lwyfannau ar-lein. Mae’r cyflymder y mae’r newid mawr hwn wedi digwydd yn ei hun wedi achosi heriau sylweddol i staff a myfyrwyr fel ei gilydd. Mae’r gweithdy cyfunol hwn yn bwriadu darparu cyfarwyddyd, enghreifftiau a fforwm i gydweithwyr rannu eu profiadau a’u syniadau ar gyfer gwella’r ddarpariaeth hon.

Cyflwynir y gweithdy mewn dwy ran:

  • Bydd cyfres o 3 fideo byr ar gael ar neu cyn 5 Chwefror 2021 a dylid eu gwylio’n annibynnol cyn ymuno â’r fforwm drafod – oddeutu 45 munud o astudio annibynnol.
  • Fforwm drafod a gynhelir ar Teams ar 17 Chwefror, ble bydd gan gyfranogwyr gyfle i ofyn cwestiynau, rhannu profiadau a thrafod y pwnc – 1 awr o hyd.

Read More

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 5/1/2021

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd - Dysgu ac Addysgu
Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd – Dysgu ac Addysgu

Blwyddyn Newydd Dda

Fel darlithydd ym maes dysgu ac addysgu sy’n gyfrifol am y TUAAU, rwy’n cadw llygad am adnoddau newydd i gynorthwyo ein staff i ddysgu’n effeithiol ar-lein. Mae hyn yn cynnwys gweminarau allanol, pecynnau cymorth, cyhoeddiadau ac adnoddau eraill. Oherwydd bod dysgu gweithredol yn cael blaenoriaeth ar agenda’r Brifysgol, rwy’n hynod o awyddus i rannu canllawiau ar gyfer symud dysgu gweithredol ar-lein.  

Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.        

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.