Rhaglen lawn: Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth 2021

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i’r 9fed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol, sydd ychydig dros fis i ffwrdd,  29 Mehefin – 2 Gorffennaf 2021. Mae thema’r gynhadledd eleni, Byrfyfyrio â Chyfyngiadau: Ail-lunio Cymuned Ddysgu mewn Cyfnod o Newid yn adlewyrchu’r ymroddiad sydd gan staff Prifysgol Aberystwyth i wella profiad dysgu eu myfyrwyr.

Rydym yn falch o gadarnhau ein rhaglen lawn.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd drwy lenwi’r ffurflen ar-lein hon.

Rydym yn gyffrous iawn i groesawu pedwar siaradwr allanol eleni:

 • Prif siaradwr eleni yw Dr Chrissi Nerantzi sydd yn Brif Ddarlithydd – DPP Academaidd, Academi Addysgu’r Brifysgol (UTA), Prifysgol Fetropolitan Manceinion. Bydd Dr Nerantzi yn canolbwyntio ar addysgeg agored a hyblyg.  
 • Ein hail siaradwr allanol yw Andy McGregor, sy’n Gyfarwyddwr Technoleg Addysgu ar gyfer JISC. Bydd ei weithdy yn canolbwyntio ar ddyfodol asesiadau.  
 • Ein trydydd siaradwr allanol yw Dr Dyddgu Hywel, Uwch-ddarlithydd mewn Addysg ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Bydd ei chyflwyniad rhyngweithiol yn canolbwyntio ar flaenoriaethu lles myfyrwyr a staff. (Bydd cyflwyniad Dr Hywel drwy gyfrwng y Gymraeg a byddwn yn cynnig cyfieithu ar y pryd.)
 • Bydd ein siaradwr allanol olaf, Joe Probert,  sy’n Rheolwr Llwyddiant Cwsmeriaid yn Vevox, yn cyflwyno sesiwn ar sut i wneud defnydd effeithiol o bleidleisio i ennyn diddordeb dysgwyr.

Mae gennym raglen gyffrous ac amrywiol eleni gan gynrychiolwyr o bob cyfadran. Yn ogystal â’n pedwar siaradwr allanol, byddwn hefyd yn cael cyflwyniad gan fyfyrwyr, fforwm Dysgu o Bell a phanel Ysgol Fusnes trwy gyfrwng y Gymraeg.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y gynhadledd, a chofiwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd drwy lenwi’r ffurflen ar-lein hon.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol – wedi’i hestyn am ddiwrnod ychwanegol

Keynote announcement banner

Rydyn ni’n dechrau edrych ymlaen at ein nawfed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu. Mae’r alwad am gynigion bellach wedi cau – diolch i bawb a gyflwynodd gynnig.

Oherwydd nifer y cynigion a ddaeth i law, byddwn nawr yn dechrau’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu amser cinio dydd Mawrth 29 Mehefin a bydd yn rhedeg tan brynhawn dydd Gwener 2 Gorffennaf.

Mae gennym nifer o siaradwyr allanol ar draws y pedwar diwrnod a byddwn yn parhau i bostio diweddariadau drwy ein blog o siaradwyr arfaethedig. Mae’n bleser gennyf gyhoeddi ein bod yn cynnal ein sesiwn Gymraeg gyntaf a fydd yn cael ei chyfieithu ar y pryd.

Rydym hefyd wedi trefnu panel arbennig ar y prynhawn dydd Mawrth ar arferion Dysgu o Bell, a bydd myfyrwyr o’r Ysgol Addysg a’r Adran Seicoleg yn cynnal sesiynau yn seiliedig ar eu profiadau o ddysgu drwy gydol y pandemig.

Cyhoeddir y rhaglen lawn yn fuan.

Cynhelir y gynhadledd ar-lein drwy Teams (a defnyddir Zoom ar gyfer y sesiynau yn Gymraeg).

Gallwch archebu eich lle ar-lein nawr drwy’r ffurflen hon.

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol: Ail siaradwr gwadd: Andy McGregor, JISC

Keynote announcement banner

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein hail siaradwr allanol ar gyfer Cynhadledd Dysgu ac Addysgu eleni: Andy McGregor, Andy yw Cyfarwyddwr Technoleg Addysg ar gyfer JISC. 

Bydd gweithdy Andy’n canolbwyntio ar ddyfodol asesu ac mae’n seiliedig ar bapur JISC: The future of assessment: five principles, five targets for 2025, sy’n gosod pum targed ar gyfer y pum mlynedd nesaf i ddatblygu asesu i fod yn fwy dilys, hygyrch, wedi’i awtomeiddio’n briodol ac yn ddiogel.

Mae Andy yn gyfrifol am reoli portffolio JISC o brosiectau datblygu ac ymchwil sy’n datblygu gwasanaethau newydd i helpu prifysgolion a cholegau i wella addysg ac ymchwil.

Yn ogystal ag Andy, y siaradwr gwadd eleni yw Dr Chrissi Nerantzi o Brifysgol Fetropolitan Manceinion.

Cynhelir y nawfed gynhadledd dysgu ac addysgu flynyddol ar-lein rhwng dydd Mercher 30 Mehefin a dydd Gwener 2 Gorffennaf. Gallwch archebu lle drwy lenwi’r ffurflen ar-lein hon.

Dilynwch y blog hwn i gael rhagor o gyhoeddiadau.

Myfyrdodau’r Grŵp E-ddysgu ar y Gynhadledd Fach ddiweddar

E-learning Group

Yn dilyn y Gynhadledd Fach ddiweddar ar Addysg Gynhwysol, rydym wedi bod yn myfyrio ar ein profiad o’r digwyddiad. Mae pob aelod o’r Grŵp E-ddysgu wedi ysgrifennu darn byr ar un agwedd ar y Gynhadledd Fach.

Niwroamrywiaeth

Roedd sesiwn Janet a Caroline yn ddiddorol o ran y pwnc a’r ffordd y cafodd ei gyflwyno. Fel hyfforddwr, rwy’n chwilio byth a hefyd am syniadau newydd a ffyrdd newydd o gyflwyno gwybodaeth, ac roedd llawer yn y sesiwn hwn. O ymarferion paru i waith grŵp, roedd hwn yn gyflwyniad arbennig o weithredol.

Yn ogystal â helpu i ddeall bod ymennydd pawb yn gweithio’n wahanol iawn, a bod y rheiny â chyflwr niwroamrywiaeth yn aml yn gorfod gweithio’n galed iawn i gyflawni tasgau y byddai pobl niwronodweddiadol yn eu cymryd yn ganiataol. Er y gallai hyn arwain at fwy o straen a llwyth gwaith, y mae hefyd yn fanteisiol gan y gall pobl â niwroamrywiaeth hefyd fod yn gryf, yn greadigol a chanfod ffyrdd newydd ac arloesol o weithio er mwyn cyrraedd eu deilliannau.

Roedd y sesiwn yn amlygu’r ffaith fod llawer o arwyddion allanol niwroamrywiaeth yn debyg iawn, ac y gall newidiadau bach i’r ffordd yr ydym yn addysgu fod o gymorth.

Cyflwynodd Janet a Caroline eu sesiwn mewn ffordd ryngweithiol oedd yn ennyn diddordeb – a byddaf yn sicr yn cofio’r ymarfer lle gwnaethom geisio egluro gwyliau heb ddefnyddio’r llythyren e! Rhowch gynnig arni … bydd yn rhoi syniad sydyn i chi o sut mae gweithio o gwmpas rhywbeth y mae pawb yn ei gymryd yn ganiataol yn arwain at waith caled iawn, a cham-gychwyn dro ar ôl tro – ond hefyd ffordd newydd a gwahanol o fynegi eich hun.

Gwirydd Hygyrchedd

O ganlyniad i’r sesiwn, mae gennyf bellach agwedd newydd tuag at yr offerynnau a ddefnyddiaf a’r deunyddiau a luniaf ar gyfer fy myfyrwyr fel addysgwr.
Byddaf yn gwneud ymdrech i beidio â meddwl am fyfyrwyr ag anghenion dysgu penodol fel unigolion y mae’n rhaid imi greu deunyddiau pwrpasol personol ar eu cyfer. Nid oes gan fyfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol arddull ddysgu unigryw. Maen nhw’n gwneud dewis fel ag y mae gweddill y myfyrwyr i ryw raddau. Mae’n well meddwl y gall eu harddulliau dysgu neu ddewisiadau penodol fod o fudd i’r holl fyfyrwyr.

Byddaf yn defnyddio offerynnau cynwysedig fel y gwirydd hygyrchedd yn Word. Nid oes angen anfon fy ngwaith at arbenigwr neu ddefnyddio rhaglenni cymhleth. Po fwyaf syml yw’r deunyddiau a gynhyrchaf,  gorau oll yw hynny ar gyfer cydweddu â thechnoleg gynorthwyol. Nid yw hygyrchedd yn golygu bod yn rhaid imi ddefnyddio ffont ‘comic sans’ ar gyfer pob dim. Pethau bach fel ychwanegu testun amgen ar gyfer llun, defnyddio teitlau a phenawdau’n gywir yn hytrach na chwarae gyda ffontiau. Nid oes disgwyl i bob dim a gynhyrchaf gyfateb i lawysgrif euraidd. Rhaid iddo fod yn ymarferol er mwyn iddo ateb y gofyn o gyflwyno gwybodaeth, sef yr hyn a wnaf wrth addysgu beth bynnag.

Beth hoffech chi ei wneud yn wahanol (1)?

Defnyddio Profion Blackboard i ehangu mynediad i ddysgu

Mae Profion Blackboard yn ffordd wych o greu adnodd dysgu i fyfyrwyr. Fel technolegydd dysgu a rhywun sy’n aml ond yn gweld ochr dechnegol profion, roedd yn ddefnyddiol iawn i glywed Jennifer Wood yn cyflwyno ei phrofiad ei hun o’r manteision niferus o ddefnyddio’r offeryn hwn. Mae Jennifer yn addysgu Sbaeneg yn yr Adran Ieithoedd Modern ac mae defnyddio profion wedi galluogi Jennifer i ryddhau amser gwerthfawr yn y dosbarth i ganolbwyntio ar drafodaethau mwy defnyddiol. Cyn defnyddio Profion Blackboard, byddai myfyrwyr yn treulio cyfran o’u hamser yn y dosbarth yn gwneud profion. Bellach gall myfyrwyr brofi eu gwybodaeth a’u dysgu y tu allan i’r ystafell ddosbarth mewn amgylchedd y maen nhw’n teimlo’n gyfforddus ynddo. Gan ddibynnu ar y math o gwestiwn a ddewiswch (ceir llawer o fathau o gwestiynau), gall y profion gael eu marcio’n awtomatig a gall yr adborth gael ei ryddhau i’r myfyrwyr ar ôl iddynt sefyll y prawf.  Wrth gwrs, mae’n rhaid gwneud peth gwaith ar gyfer profion a rhaid ichi sicrhau eich bod yn gwybod pam y dymunwch ddefnyddio’r prawf er mwyn iddo fod yn ddefnyddiol i chi a’ch myfyrwyr.

Fel trwch cynnwys Blackboard, ceir llawer o osodiadau y gallwch eu defnyddio i baru’r prawf i’ch anghenion a’ch gofynion dysgu. Mae’r Grŵp E-ddysgu yn wastad yn barod i wirio prawf, edrych drwy’r gosodiadau neu hefyd gynorthwyo wrth ddewis y math cywir o gwestiwn ar gyfer eich gweithgarwch dysgu. Beth am greu prawf i helpu’ch myfyrwyr â’u gwaith adolygu?

Beth hoffech chi ei wneud yn wahanol (2)?

Siarad Cyhoeddus a mynediad i sgiliau craidd

Fe wnaeth sgwrs Rob Grieve fy helpu i werthfawrogi faint o broblem yw siarad cyhoeddus i rai unigolion. Roedd y cyngor am fod yn ‘siaradwr diffuant’ yn arbennig o ddefnyddiol i mi. Peidio â blaenoriaethu arddull dros sylwedd, canolbwyntio ar y wybodaeth y dymunaf ei chyflwyno a cheisio siarad mewn ffordd sy’n naturiol i mi yw’r strategaethau y bwriadaf eu defnyddio i wella fy ngallu i siarad yn gyhoeddus.

Cefais f’ysbrydoli hefyd gan gyflwyniad Debra Croft ar y Brifysgol Haf. Dyma brosiect sy’n rhoi cyfle amhrisiadwy i’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan. Gwnaeth amrywiaeth y pynciau a drafodir yn ystod 6 wythnos yn unig, gan gynnwys sgiliau bywyd yn ogystal â phynciau academaidd, argraff fawr arnaf. Roedd cynllun hyblyg a chreadigol y gweithgareddau a’r asesiadau wedi’u teilwra ar gyfer anghenion y myfyrwyr yr un mor drawiadol.  Dangosodd y cyflwyniad hwn sut gall darparu ar gyfer y gwahaniaethau gael effaith sylweddol ar fywydau pobl.

Cyflwyno cynnig ar gyfer y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol eleni

Gan fod cynifer o awgrymiadau a myfyrdodau defnyddiol, roedd dewis un ar gyfer pob un ohonom yn dipyn o dasg! Gallwch weld adroddiad llawn am y gynhadledd fach wedi’i rannu yn ddau bostiad blog (Rhan 1 a Rhan 2). Fe’ch atgoffir bod Galwad am Gynigion ar gyfer ein prif Gynhadledd Dysgu ac Addysgu ar gael yma a’n bod yn croesawu cynigion o bob ardal yn y Brifysgol.

Beth hoffech chi ei wneud yn wahanol (3)?

Dr Rob Grieve – Cyflwyniad yn ein Cynhadledd Fechan

Mae’r Grŵp E-ddysgu yn cynnal cynhadledd fechan ar Addysg Gynhwysol Ddydd Mercher 10 Ebrill am 1pm yn E3, Ystafell Hyfforddi E-ddysgu, Academi Aber. Yn ychwanegol at ein postiad blog blaenorol yn cyhoeddi’r siaradwyr ar gyfer y gynhadledd fechan, rydym yn falch o gyhoeddi hefyd y bydd Dr Rob Grieve yn rhoi cyflwyniad wedi’i recordio dan y teitl Stand Up and Be Heard: Student Fear of Public Speaking.

Mae Rob yn Uwch Ddarlithydd mewn Ffisiotherapi yn Adran y Proffesiynau Perthynol i Iechyd ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr (UWE). Yn ogystal â’i brif faes ymchwil a’i brif weithgareddau dysgu, mae Rob hefyd yn un o ymddiriedolwyr Cymdeithas Atal Dweud Prydain. Yn rhinwedd hynny, mae wedi siarad mewn sawl digwyddiad am ddefnyddio cyflwyniadau fel math o asesu a rhoi i fyfyrwyr y sgiliau angenrheidiol ar gyfer siarad cyhoeddus. Yn y cyflwyniad hwn, bydd Rob yn cyfeirio at ambell un o’r cyflwyniadau y mae wedi’u rhoi yn ddiweddar yn Advance Higher Education. Bydd Rob hefyd yn myfyrio ar weithdai Stand Up and Be Heard y mae wedi bod yn eu cynnal i fyfyrwyr y mae arnynt ofn siarad yn gyhoeddus. Nod y gweithdai oedd cefnogi dysgu ac addysgu ym maes cyflwyniadau a siarad cyhoeddus trwy gyfrwng strategaethau penodol, ac adolygu manteision cyffredinol siarad cyhoeddus fel sgìl trosglwyddadwy ar gyfer y brifysgol, bywyd, a chyflogaeth yn y dyfodol. Mae Rob yn adeiladu ar sail arolwg a gynhaliwyd yn 2012 a dystiodd fod 80% o fyfyrwyr yn dweud iddynt brofi pryder cymdeithasol yn rhan o aseiniadau a oedd yn cynnwys siarad cyhoeddus (Russell a Topham, 2012). Yn ogystal â hyn, canfu astudiaeth bellach (Marinho et al, 2017) fod gan 64% o fyfyrwyr ofn siarad yn gyhoeddus, tra byddai 89% wedi hoffi petai eu rhaglen israddedig wedi cynnwys dosbarthiadau ar wella eu siarad cyhoeddus. Ceir rhagor o wybodaeth am waith Rob yn y postiad blog hwn. Enw ei gyfrif ar Twitter yw @robgrieve17.

Gobeithio y gallwch ymuno â ni yn ein cynhadledd fechan. Mae ambell le ar gael o hyd. Gallwch archebu eich lle ar-lein.

Cyfeiriadau

Marinho, ACF., de Madeiros, AM., Gama, AC., & Teixeir, LC. 2017. Fear of Public Speaking: Perception of College Students and Correlates. Journal of Voice. 31:1 DOI: 10.1016/j.jvoice.2015.12.012

Russell, G. a Topham, P. 2012. The impact of social anxiety on student learning and wellbeing in higher education. Journal of Mental Health 21:4. Tt. 375-385. https://doi.org/10.3109/09638237.2012.694505

Cynhadledd Fer: Addysg Gynhwysol, dydd Mercher 10 Ebrill, 1yp

[Cynhadledd Fer Mini Conference

Ddydd Mercher 10 Ebrill, bydd y Grŵp E-ddysgu’n cynnal Cynhadledd Fer yr Academi eleni. Mae’r Gynhadledd Fer yn fersiwn llai o’n Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol sy’n ein galluogi i gasglu ynghyd gyfres o gyflwyniadau a gweithdai sy’n ymwneud â phwnc dysgu ac addysgu penodol. Thema’r Gynhadledd Fer eleni yw Addysg Gynhwysol.

Mae’n bleser gennym gadarnhau ein rhaglen ar gyfer y prynhawn:

Bydd y cyflwyniadau hyn yn cynnig cyfres o awgrymiadau ymarferol a fydd yn helpu i wneud eich dogfennau a’ch amgylcheddau dysgu yn fwy cynhwysol. Yn ogystal â hyn, byddwn yn edrych ar sut y gellid defnyddio’r strategaethau hyn yn ymarferol ac o fewn cyd-destun addysgu.

Gobeithio y bydd modd i chi ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad hwn. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael yn y Gynhadledd Fer felly archebwch le drwy’r dudalen archebu hon.

Galwad am Gynigion: Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2019

Gwahoddir staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig a myfyrwyr i gyflwyno cynigion ar gyfer 7fed Cynhadledd Dysgu ac Addysgu, Dydd Llun 8 Gorffennaf – Dydd Mercher 10 Gorffennaf 2019.

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion yma.

Mae thema’r gynhadledd eleni, Dysgu o Ragoriaeth: Arloesi, Cydweithio, Cymryd Rhan!,yn adlewyrchu’r ymroddiad sydd gan staff Prifysgol Aberystwyth i wella profiad dysgu eu myfyrwyr. Dyma dair prif gangen y gynhadledd eleni:

 • Sut mae myfyrwyr yn dysgu
 • Cynllunio dysgu effeithiol ac arloesol
 • Addysgu drwy ymchwil i ehangu dysgu
 • Profiadau dysgu cydweithredol a chyfranogol

Mae croeso i staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig, a myfyrwyr gynnig sesiynau ar unrhyw bwnc sy’n berthnasol i ddysgu, yn enwedig os ydynt yn canolbwyntio ar ymgorffori a defnyddio technoleg wrth ddysgu. Mae croeso i chi gyflwyno pynciau eraill, hyd yn oed os nad ydynt yn cyd-fynd ag un o’r canghennau uchod.

Rydym yn annog cyflwynwyr i ystyried defnyddio fformatau amgen sy’n cyd-fynd â’r hyn a drafodir yn eu sesiynau. Gan hynny, ni fyddwn yn gofyn am fformat cyflwyno safonol.

Gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen hon erbyn 10 Mai 2019.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â’r Grŵp E-ddysgu am eddysgu@aber.ac.uk, neu ffonio ar estyniad 2472.

Cynhadledd Fer yr Academi – Addysg Gynwysol

Cynhelir Cynhadledd Fer yr Academi eleni ar ddydd Mercher 10 Ebrill am 2yp yn E3, Ystafell Hyfforddi E-ddysgu, Academi Aber, Adeilad Hugh Owen. Yn sgil cyflwyno Rheoliadau Hygyrchedd newydd ar gyfer cynnwys ar-lein ym mis Medi 2018 ac o ganlyniad i ymwybyddiaeth gynyddol o sicrhau bod profiadau dysgu ar gael i bawb, bydd thema’r gynhadledd fer eleni’n canolbwyntio ar Addysg Gynhwysol.

Rydym yn chwilio am ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r Brifysgol i gynnal cyflwyniadau, arddangosiadau, gweithdai a thrafodaethau ar eu harferion addysgu cynhwysol.

Dyma rai pynciau posibl:

 • Asesiadau cynhwysol a chreadigol
 • Ehangu cyfranogiad
 • Defnyddio technoleg ar gyfer profiadau dysgu cynhwysol

Os hoffech gyflwyno cynnig ar gyfer y gynhadledd fer eleni, llenwch y ffurflen ar-lein hon cyn dydd Gwener 15 Mawrth.

Gallwch gofrestru i ddod i’r Gynhadledd Fer trwy glicio ar y ddolen hon. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, e-bostiwch eddysgu@aber.ac.uk.

Offer sydd ar gael i’w Llogi gan y Gwasanaethau Gwybodaeth

Mae gan y Gwasanaethau Gwybodaeth offer sydd ar gael i’w llogi i gynorthwyo’r dysgu a’r addysgu. Mae rhestr lawn o offer sydd ar gael i’w benthyca gan y Gwasanaethau Gwybodaeth ar gael yma. I logi’r offer, e-bostiwch gg@aber.ac.uk / 01970 62 2400 gyda’ch gofynion.

Isod ceir rhai o’r eitemau a allai fod o ddiddordeb penodol.

Lego

Coventry Disruptive Media Learning Lab oedd ein siaradwyr gwadd yn y Gynhadledd Dysgu ac addysgu flynyddol y llynedd. Yn ogystal â’u cyflwyniad, gwnaethant hefyd gynnal rhai gweithdai i’r unigolion a fynychodd y gynhadledd. Cafodd un o’r gweithdai hyn ei arwain gan Oliver Wood, cynhyrchydd cymunedol yn DMLL, ac roedd yn canolbwyntio ar chwarae gyda LEGO i Ehangu Dysgu.

Roedd eu dulliau yn adeiladu ar fethodoleg Serious Play LEGO ac yn ei haddasu ar gyfer Gweithgareddau Dysgu ac Addysgu. Ceir rhagor o wybodaeth ar sut yr oeddent yn defnyddio LEGO ar eu tudalennau gwe.

Ceir recordiad o’r gweithdy o’r gynhadledd yma.

Roedd y sesiwn yn adeiladu ar gynhadledd fer y llynedd, Chwarae o Ddifrif ar gyfer Dysgu, a oedd yn dangos sut yr oedd LEGO yn cael ei ddefnyddio mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau ledled y Brifysgol. Mae gan y Gwasanaethau Gwybodaeth 4 bocs mawr ac 1 bocs bach o LEGO ar gael i’w llogi.

Pensetiau Realiti Rhithwir a Chamera 3D

Mae nifer o Bensetiau Realiti Rhithwir a Chamera 3D ar gael i’w benthyca gan y Gwasanaethau Gwybodaeth. Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi gweld cynnydd yn y defnydd o Realiti Rhithwir mewn Dysgu ac Addysgu. Mae Dr Steve Atherton, Darlithydd yn yr Adran Addysg, yn defnyddio Realiti Rhithwir i drochi myfyrwyr mewn amgylcheddau gwahanol a phrofi plentyndod ac addysg o wahanol gyd-destunau. Cewch ragor o wybodaeth ynghylch sut mae Steve yn defnyddio Realiti Rhithwir trwy wylio’r fideo hwn.

Yn y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol y llynedd, gwnaeth Joe Smith ac Aled John o’r Tîm Marchnata gyflwyno gweithdy ar ddefnyddio Camera 3D a gogls Realiti Rhithwir. Ceir recordiad o’r gweithdy yma.

Seinyddion Jabra

Mae’n bosibl llogi seinyddion gan y Gwasanaethau Gwybodaeth ar gyfer sesiynau Skype for Business hefyd. Mae Skype for Business ar gael yn rhan o danysgrifiad Office 365 y Brifysgol. Gallwch osod a defnyddio Skype for Business o gysur eich swyddfa eich hun.

Rydym wedi gweld cydweithwyr ledled y Brifysgol yn defnyddio Skype for Business ar gyfer sesiynau gweminar i fyfyrwyr sydd allan ar leoliad a hefyd i gynnig sesiynau adolygu i fyfyrwyr i baratoi ar gyfer eu harholiadau. Gallai Skype for Business fod yn ddefnyddiol i’r rhai sy’n gweithio gyda myfyrwyr Dysgu o Bell i ddarparu amgylcheddau ystafell ddosbarth rhithwir. Mae gan Skype for Business rai nodweddion rhyngweithiol hefyd, megis pleidleisio byw, a all helpu i ehangu’r sesiwn ar-lein.

Mae canllaw ar sut i ddefnyddio Skype for Business ar gyfer gweithgareddau dysgu ac addysgu ar gael ar ein tudalennau gwe. Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio Skype for Business ac yr hoffech drafod ymhellach neu os oes arnoch angen unrhyw gymorth, cysylltwch â’r Grŵp E-ddysgu (eddysgu@aber.ac.uk / 01970 62 2472).

6ed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu

Gwelodd Cynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol eleni amrywiaeth o fyfyrwyr, staff academaidd a staff cynorthwyol yn dod ynghyd o bob rhan o’r Brifysgol i ddangos eu harferion arloesol. Diben thema’r gynhadledd eleni, Dysgu Myfyrwyr – Camu Ymlaen, oedd dangos a dathlu’r agweddau o arfer da mewn dysgu ac addysgu sydd i’w gweld yn Aberystwyth. A hithau’n fuan iawn ar ôl anrhydeddau diweddar i’r Brifysgol, gan gynnwys cael ei henwi’n Brifysgol y Flwyddyn am Ansawdd y Dysgu a hefyd cyflawni Gwobr Aur Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu, mae llawer o arferion arloesol i’w dathlu a’u rhannu. Un o gryfderau’r gynhadledd yw darparu lle i gydweithwyr ddod ynghyd i drafod eu dysgu ac addysgu.

Y prif siaradwr eleni oedd yr Athro Jonathan Shaw o’r Disruptive Media Learning Lab, Prifysgol Coventry. Trafododd Jonathan sut mae’r labordy yn canolbwyntio ar ddulliau prif ffrwd ac amgen o ddefnyddio technoleg i feithrin dull mwy hybrid ac agored o ddysgu ac addysgu.

Yn ogystal â’r prif siaradwr, cynigiodd dau o gydweithwyr Jonathan, Oliver Wood a Thamu Dube, weithdai i gyfranogwyr y gynhadledd. Roedd gweithdy Oliver yn canolbwyntio ar LEGO fel offer dysgu – rhoddwyd tasg i’r cyfranogwyr i ddefnyddio LEGO i drafod syniadau. Rhannwyd strategaethau â chydweithwyr ar gyfer sut y gallant ddefnyddio LEGO yn yr ystafell ddosbarth fel rhan o weithgaredd dysgu. Mae LEGO bellach ar gael yn y stoc benthyca. Os hoffech archebu LEGO, e-bostiwch gg@aber.ac.uk gyda’ch gofynion.

Y peth mwyaf buddiol am y gynhadledd oedd gwrando ar, a chlywed am, y dulliau arloesol o ddysgu ac addysgu sy’n digwydd ar draws y Brifysgol. Mae’n anodd dewis ein huchafbwyntiau, ond dyma rai o’r negeseuon y byddwn yn eu cofio o’r gynhadledd:

 • Defnyddio technoleg i wella adborth
 • Y Traethawd Fideo fel dull o asesu – gallwch weld hwn yma
 • Myfyrwyr fel Partneriaid wrth gynllunio’r dysgu
 • Beth na ddylid ei ddysgu gan hyfforddwyr gwael

Bydd recordiadau o’r gynhadledd ar gael ar ein gweddalennau felly os gwnaethoch chi fethu sesiwn, neu os hoffech glywed mwy am bwnc penodol, cliciwch yma.

Byddwn yn dechrau trefnu cynhadledd dysgu ac addysgu flynyddol y flwyddyn nesaf yn fuan. Os hoffech gynnig syniad neu awgrymu prif siaradwr, cysylltwch â ni (eddysgu@aber.ac.uk).