Sesiynau Hyfforddi Adrannol: Cyflwyniad i Blackboard Ultra

Mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu bellach wedi cwblhau eu cylch o sesiynau hyfforddi adrannol ar gyfer Hanfodion E-ddysgu: Cyflwyniad i Blackboard Ultra.

Cynlluniwyd y sesiwn hyfforddi hon i sicrhau bod staff yn cael cyfle i ymgyfarwyddo â Blackboard Ultra a chyflawni Isafswm Presenoldeb Gofynnol Blackboard.

Ers mis Mai, rydym wedi hyfforddi dros 300 aelod o staff mewn sesiynau wyneb yn wyneb ac ar-lein.

I’r rhai ohonoch a oedd yno ar ddiwrnod cyntaf y gynhadledd byddwch wedi gweld y nodweddion cyffrous sy’n dod i Blackboard Ultra dros y blynyddoedd nesaf.

Os nad ydych wedi llwyddo i fynychu un o’ch sesiynau adrannol neu os hoffech gael sesiwn loywi, rydym yn cynnal y sesiynau yn Gymraeg a Saesneg ar-lein.

Gallwch archebu lle ar ein sesiynau hyfforddi a gweld sesiynau eraill ar y dudalen archebu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Ultra, e-bostiwch eddysgu@aber.ac.uk.

Deunyddiau’r 11eg Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol ar gael nawr

Photograph of think tank during conference opening.

Rhwng 4 a 6 Gorffennaf, cynhaliodd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yr 11eg Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol.

Mae deunyddiau’r gynhadledd bellach ar gael ar ein tudalennau gwe.

Hoffem ddiolch i’n holl gyfranwyr a’r rhai oedd yn bresennol. Roedd y sesiynau o ansawdd mor uchel.

Ar draws dau ddiwrnod wyneb yn wyneb ac un diwrnod ar-lein, clywodd y cynrychiolwyr am y datblygiadau ar gyfer Blackboard Learn Ultra, Chat GPT a Deallusrwydd Artiffisial, a dulliau creadigol o ddylunio asesiadau.

Rydym eisoes yn cynllunio ein 12fed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol a gynhelir ym mis Medi 2024 (dyddiad i’w gadarnhau).

Gobeithiwn eich gweld mewn digwyddiad sydd i ddod.

Diweddariad ar Brosiect Blackboard Ultra

Y newyddion mawr ers ein diweddariad diwethaf ar brosiect Blackboard Ultra yw ein bod wedi dechrau sesiynau hyfforddi adrannol. Mae wedi bod yn wych cwrdd â staff a dangos hanfodion defnyddio Ultra. Hyd yma mae 200 o bobl wedi mynychu sesiwn, ac mae gennym fwy o sesiynau wedi’u trefnu dros yr haf.

Os nad ydych yn gallu mynychu eich sesiwn hyfforddi adrannol, mae gennym nifer o rai wedi’u trefnu’n ganolog i chi ymuno â hwy.  

Yn ogystal â hyn, ac i sicrhau bod gan gydweithwyr fynediad at nodweddion llawn Ultra, mae’r sesiynau canlynol wedi’u trefnu (ar gael yn Gymraeg a Saesneg): 

 1. E-ddysgu Uwch:    Defnyddio Profion
 2. E-ddysgu Uwch:    Cynllunio Dewisiadau Eraill yn lle Wici
 3. E-ddysgu Uwch:    Defnyddio Trafodaethau
 4. E-ddysgu Uwch:    Defnyddio Cyfnodolion
 5. E-ddysgu Uwch:    Cynllunio Dewisiadau Eraill yn lle Blog

Gallwch weld ein sesiynau ac archebu eich lle ar y dudalen archebu cwrs.  

Rydym hefyd yn gweithio y tu ôl i’r llenni ar integreiddio ag offer eraill. Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio ar ei gwneud hi’n haws i chi ddod o hyd i’r ffolder Panopto ar gyfer y flwyddyn academaidd gywir pan fyddwch chi’n creu recordiadau. Rydyn ni’n credu y bydd hyn yn gwneud pethau’n llawer haws pan fydd yr addysgu’n dechrau eto. Cadwch lygad allan am newyddion ar hyn.

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu cydweithwyr o Antholeg / Blackboard a Phrifysgol Bangor i’r gynhadledd ddysgu ac addysgu flynyddol. Mae gennym ddiwrnod cyfan o ddigwyddiadau cysylltiedig ag Ultra ar 4 Gorffennaf. Os nad ydych wedi archebu eich lle yn y gynhadledd, gallwch wneud ar ein gwefan. Gweddalennau’r gynhadledd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Blackboard Ultra, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk).  

Siaradwyr Allanol y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu eleni:   Rhan 2:  Prifysgol Bangor

I gyd-fynd â’r prif sesiynau gan Blackboard, rydym yn falch iawn o groesawu cydweithwyr o Brifysgol Bangor:  Bethan Wyn Jones ac Alan Thomas.

Gallwch fwrw golwg dros ein rhaglen lawn ac archebu eich lle ar-lein. 

Fel rhan o’r gynhadledd, roeddem yn awyddus i glywed am brofiad cydweithwyr wrth symud i Blackboard Ultra.  Mae Bangor wedi bod yn defnyddio Ultra ers 2020.

Gweler eu bywgraffiadau isod:

Read More

Siaradwyr Allanol y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu eleni:  Rhan 1:  Blackboard

Rydym yn falch iawn o groesawu nifer o siaradwyr allanol i’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu eleni. 

Gallwch fwrw golwg dros ein rhaglen lawn ac archebu eich lle ar-lein. 

Ddydd Mawrth 4 Gorffennaf, bydd cydweithwyr o Blackboard yn ymuno â ni wyneb yn wyneb.  

Bydd cydweithwyr yn clywed am ddatblygiadau ar gyfer y dyfodol, yn cael cyfle i weithio ar eu modiwlau Blackboard Ultra a’u gwella, a rhoi adborth i’r cwmni ar welliannau.   

Gweler isod fywgraffiadau ein siaradwyr.

Read More

Y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol: Stondinau yn y gynhadledd

Mae’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol yn prysur agosáu (4-6 Gorffennaf).

Rydym yn falch iawn o gael ambell stondin yn ystod ail ddiwrnod y gynhadledd, 5 Gorffennaf.

Wedi’i leoli yn y Felin Drafod, gall cydweithwyr siarad â thîm Rho Wybod Nawr am newidiadau sydd ar y gweill i’r broses HGM a Gwasanaethau Myfyrwyr am y cynlluniau ar gyfer addysgu a dysgu trwy lens gwybodus am drawma.

Mae ein rhaglen lawn ar gael ar ein tudalennau gwe a gallwch archebu eich lle ar-lein.

Dogfennau Cydweithredol ar gael yn Blackboard Ultra

Icon Blackboard Ultra

Un o’r gwelliannau newydd gwych sydd gennym yn Blackboard Ultra yw’r gallu i gynnwys dogfennau cydweithredol.

I’r rhai ohonom a wnaeth lawer o’n gwaith dysgu ar-lein yn ystod pandemig Covid, byddwch yn cofio inni glodfori manteision llwytho dogfen gydweithredol yn y sgwrs. Rydym wedi bod yn gweithio ar alluogi hyn yn ein Cyrsiau Blackboard ac rydym yn falch o ddweud bod y nodwedd hon ar gael i chi ei defnyddio yn eich cyrsiau ar gyfer 2023-24.

Mae hyn yn golygu y bydd eich myfyrwyr yn gallu cydweithio y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth, ar Blackboard, yn eu hamser eu hunain. Mae 3 math o ddogfen ar gael i fyfyrwyr gydweithio arnynt:

 1. Word
 2. PowerPoint
 3. Excel

Byddwn ni’n defnyddio’r dogfennau cydweithredol ar gyfer dewisiadau eraill yn lle blogiau a wicis. Ond, os ydych chi eisiau i’ch myfyrwyr lunio mapiau meddwl, creu syniadau, neu adeiladu ar sail eu nodiadau ei gilydd, edrychwch ar y dogfennau cydweithredol. Gallech hefyd eu defnyddio i gael myfyrwyr i gofrestru ar gyfer grwpiau. Gallwch ddefnyddio’r nodwedd grŵp mewn cyrsiau Ultra i gyfyngu eitem i fyfyriwr penodol neu grŵp penodol o fyfyrwyr.  Hoffech chi wybod sut i wneud hynny? Edrychwch ar ganllawiau Blackboard ar Microsoft OneDrive a dogfennau cydweithredol.

Isafswm Presenoldeb Gofynnol 2023 -24: Diweddariad ar gyfer Cyrsiau Ultra

Icon Blackboard Ultra

Er mwyn paratoi ar gyfer symud i Ultra, mae Isafswm Presenoldeb Gofynnol (IPG) Blackboard y Brifysgol wedi’i ddiweddaru a’i gymeradwyo gan y Pwyllgor Gwella Academaidd.

Rydym yn ailedrych ar bob un o’n polisïau bob blwyddyn, ond oherwydd y symudiad i Blackboard Ultra rydym wedi treulio mwy o amser yn paratoi’r Isafswm Presenoldeb Gofynnol.

Mae Isafswm Presenoldeb Gofynnol llawn 2023 -24 bellach ar gael ar ein tudalennau gwe.   

Mae rhai o’r newidiadau i’r IPG wedi eu rhestru isod:

 • Dylai ffolder Gwybodaeth y Modiwl gynnwys:
  • Dolen i bob recordiad Panopto’r modiwl
  • Manylion cyswllt staff
 • Lleoliad trefnus ar gyfer Deunyddiau Dysgu
  • Nid ydym wedi pennu ffolder Deunyddiau Dysgu oherwydd y cyfyngiadau ffolder dwy lefel yn Ultra.
  • Mae gan gydweithwyr yr opsiwn i greu strwythur sy’n ateb eu hanghenion.
 • Mae’r ffolder Asesu ac Adborth yn aros yr un fath ag o’r blaen ac yn cael ei llenwi ymlaen llaw gyda:
  • Canllawiau i fyfyrwyr ar gyflwyno eu gwaith a dod o hyd i’w hadborth.
  • Rheoliad ar Ymddygiad Academaidd Annerbyniol
  • Dolen i’r LibGuide ar Gyfeirnodi a Llên-ladrad
  • Dolen i Hen Bapurau Arholiad
 • Mae’r ffolder Arholwyr Allanol bellach ar dudalen gynnwys modiwlau Ultra. Dylai’r ffolder hon aros yn gudd bob amser ac mae’n lle i chi gasglu deunyddiau ar gyfer arholwyr allanol.
 • Dylai’r ddolen i Restr Ddarllen Aspire fod ar dudalen gynnwys y modiwl a dim mwy na 6 lefel ffolder i lawr. Os oes gennych chi gwestiynau ynglŷn â’ch rhestrau darllen, cysylltwch â’ch Llyfrgellwyr Pwnc.

Rydym bellach wedi dechrau ein rhaglen hyfforddiant Ultra Adrannol ac yn gobeithio eich gweld dros yr wythnosau nesaf. Os nad oes modd i chi fynychu eich sesiwn, rydym yn cynnal cyfres o sesiynau a drefnir yn ganolog i bob aelod staff gael ymuno.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn ag Ultra, cysylltwch â’r Uned Gwella Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk).

Y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i’r 11eg Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol, sydd ychydig dros fis i ffwrdd, 4-6 Gorffennaf.

Diben thema’r gynhadledd eleni, Dysgu sy’n Trawsnewid: Creu Cyfleoedd i Ddysgu, yw myfyrio ar yr ymrwymiad sydd gan staff PA i wella profiad dysgu myfyrwyr.

Mae’n bleser gennym gadarnhau ein rhaglen lawn. Byddwn yn cael 2 ddiwrnod wyneb yn wyneb (dydd Mawrth 4 Gorffennaf a dydd Mercher 6 Gorffennaf) ac 1 diwrnod ar-lein (Iau 6 Gorffennaf).  

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y gynhadledd, a chofiwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd drwy lenwi’r ffurflen ar-lein hon. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau mae croeso i chi gysylltu â ni. 

Cyhoeddi’r Prif Siaradwr: Y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi ein prif anerchiadau ar gyfer y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol eleni (4-6 o fis Gorffennaf 2023).  

Mae’r cyfnod archebu ar gyfer y gynhadledd eisoes ar agor.  Archebwch eich lle heddiw.

Bydd cyd-weithwyr o Blackboard a Phrifysgol Bangor yn ymuno â ni i sicrhau ein bod wedi’n paratoi’n dda ar gyfer symud i Ultra.

Bydd cyfleoedd:

 • I ddysgu am fanteision symud i Ultra
 • I glywed am ddatblygiadau newydd cyffrous a fydd o help i wella eich addysgu a’ch cynlluniau yn y dyfodol
 • I glywed gan gydweithwyr o Fangor am y gwersi maen nhw wedi’u dysgu wrth symud
 • I gael golwg ar yr hyn y mae rhagorol yn ei olygu o ran cyrsiau Ultra
 • I fynd i weithdy a fydd o help i wella’ch modiwlau a sicrhau eu bod ar eu gorau ar gyfer mis Medi
 • I roi eich adborth ynglŷn ag Ultra i ddatblygwyr cynnyrch i’w helpu i ddiwallu ein hanghenion

Byddwn yn cyhoeddi gweddill ein rhaglen yn fuan, ond gallwch ddisgwyl sesiynau ar Ddeallusrwydd Artiffisial, Dylunio Asesu Creadigol, datblygu gwytnwch myfyrwyr.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld wyneb yn wyneb ar 4 a 5 o fis Gorffennaf ac ar-lein ar 6 o fis Gorffennaf.