Dogfennau Cydweithredol ar gael yn Blackboard Ultra

Icon Blackboard Ultra

Un o’r gwelliannau newydd gwych sydd gennym yn Blackboard Ultra yw’r gallu i gynnwys dogfennau cydweithredol.

I’r rhai ohonom a wnaeth lawer o’n gwaith dysgu ar-lein yn ystod pandemig Covid, byddwch yn cofio inni glodfori manteision llwytho dogfen gydweithredol yn y sgwrs. Rydym wedi bod yn gweithio ar alluogi hyn yn ein Cyrsiau Blackboard ac rydym yn falch o ddweud bod y nodwedd hon ar gael i chi ei defnyddio yn eich cyrsiau ar gyfer 2023-24.

Mae hyn yn golygu y bydd eich myfyrwyr yn gallu cydweithio y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth, ar Blackboard, yn eu hamser eu hunain. Mae 3 math o ddogfen ar gael i fyfyrwyr gydweithio arnynt:

 1. Word
 2. PowerPoint
 3. Excel

Byddwn ni’n defnyddio’r dogfennau cydweithredol ar gyfer dewisiadau eraill yn lle blogiau a wicis. Ond, os ydych chi eisiau i’ch myfyrwyr lunio mapiau meddwl, creu syniadau, neu adeiladu ar sail eu nodiadau ei gilydd, edrychwch ar y dogfennau cydweithredol. Gallech hefyd eu defnyddio i gael myfyrwyr i gofrestru ar gyfer grwpiau. Gallwch ddefnyddio’r nodwedd grŵp mewn cyrsiau Ultra i gyfyngu eitem i fyfyriwr penodol neu grŵp penodol o fyfyrwyr.  Hoffech chi wybod sut i wneud hynny? Edrychwch ar ganllawiau Blackboard ar Microsoft OneDrive a dogfennau cydweithredol.

Isafswm Presenoldeb Gofynnol 2023 -24: Diweddariad ar gyfer Cyrsiau Ultra

Icon Blackboard Ultra

Er mwyn paratoi ar gyfer symud i Ultra, mae Isafswm Presenoldeb Gofynnol (IPG) Blackboard y Brifysgol wedi’i ddiweddaru a’i gymeradwyo gan y Pwyllgor Gwella Academaidd.

Rydym yn ailedrych ar bob un o’n polisïau bob blwyddyn, ond oherwydd y symudiad i Blackboard Ultra rydym wedi treulio mwy o amser yn paratoi’r Isafswm Presenoldeb Gofynnol.

Mae Isafswm Presenoldeb Gofynnol llawn 2023 -24 bellach ar gael ar ein tudalennau gwe.   

Mae rhai o’r newidiadau i’r IPG wedi eu rhestru isod:

 • Dylai ffolder Gwybodaeth y Modiwl gynnwys:
  • Dolen i bob recordiad Panopto’r modiwl
  • Manylion cyswllt staff
 • Lleoliad trefnus ar gyfer Deunyddiau Dysgu
  • Nid ydym wedi pennu ffolder Deunyddiau Dysgu oherwydd y cyfyngiadau ffolder dwy lefel yn Ultra.
  • Mae gan gydweithwyr yr opsiwn i greu strwythur sy’n ateb eu hanghenion.
 • Mae’r ffolder Asesu ac Adborth yn aros yr un fath ag o’r blaen ac yn cael ei llenwi ymlaen llaw gyda:
  • Canllawiau i fyfyrwyr ar gyflwyno eu gwaith a dod o hyd i’w hadborth.
  • Rheoliad ar Ymddygiad Academaidd Annerbyniol
  • Dolen i’r LibGuide ar Gyfeirnodi a Llên-ladrad
  • Dolen i Hen Bapurau Arholiad
 • Mae’r ffolder Arholwyr Allanol bellach ar dudalen gynnwys modiwlau Ultra. Dylai’r ffolder hon aros yn gudd bob amser ac mae’n lle i chi gasglu deunyddiau ar gyfer arholwyr allanol.
 • Dylai’r ddolen i Restr Ddarllen Aspire fod ar dudalen gynnwys y modiwl a dim mwy na 6 lefel ffolder i lawr. Os oes gennych chi gwestiynau ynglŷn â’ch rhestrau darllen, cysylltwch â’ch Llyfrgellwyr Pwnc.

Rydym bellach wedi dechrau ein rhaglen hyfforddiant Ultra Adrannol ac yn gobeithio eich gweld dros yr wythnosau nesaf. Os nad oes modd i chi fynychu eich sesiwn, rydym yn cynnal cyfres o sesiynau a drefnir yn ganolog i bob aelod staff gael ymuno.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn ag Ultra, cysylltwch â’r Uned Gwella Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk).

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 1/6/2023

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Mehefin

Gorffennaf

Adnoddau a chyhoeddiadau – Deallusrwydd Artiffisial (DA)

Adnoddau a chyhoeddiadau – Arall

Arall

 • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
 • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
 • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i’r 11eg Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol, sydd ychydig dros fis i ffwrdd, 4-6 Gorffennaf.

Diben thema’r gynhadledd eleni, Dysgu sy’n Trawsnewid: Creu Cyfleoedd i Ddysgu, yw myfyrio ar yr ymrwymiad sydd gan staff PA i wella profiad dysgu myfyrwyr.

Mae’n bleser gennym gadarnhau ein rhaglen lawn. Byddwn yn cael 2 ddiwrnod wyneb yn wyneb (dydd Mawrth 4 Gorffennaf a dydd Mercher 6 Gorffennaf) ac 1 diwrnod ar-lein (Iau 6 Gorffennaf).  

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y gynhadledd, a chofiwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd drwy lenwi’r ffurflen ar-lein hon. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau mae croeso i chi gysylltu â ni.