Taro Cydbwysedd: Ymdopi ag Astudio ac Ymgeisio am Swyddi ⚖

Blogbost gan Joel Williams (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Banner with Student Digital Champion

I lawer o fyfyrwyr, gall y cydbwysedd rhwng astudio ar gyfer arholiadau, cwblhau gwaith cwrs, a chwilio am gyfleoedd cyflogaeth ymddangos yn amhosibl. Dw i wedi ei chael hi’n anodd rheoli fy astudiaethau i wrth geisio dod o hyd i swyddi perthnasol ac wedyn llenwi tudalen ar ôl tudalen o geisiadau. Cymerwch lwyfannau fel Gradcracker neu GyrfaoeddAber. Mae Gradcracker, a weles i yn gyntaf yn ystod yr Ŵyl Sgiliau Digidol, fel llawer o wefannau tebyg, yn cyfuno llawer o gyfleoedd cyflogaeth wedi’u teilwra’n unswydd i’m sgiliau i. Yn y blogbost yma, dwi’n gobeithio amlinellu rhai o’r dulliau ddefnyddies i i helpu i reoli fy astudiaethau wrth chwilio am swyddi, a chyfeirio hefyd at nifer o adnoddau sydd ar gael drwy’r Brifysgol.

Rheoli’ch amser ⏰

Un o’r prif heriau sy’n wynebu myfyrwyr sy’n chwilio am swydd yw rheoli amser. Gyda darlithoedd, seminarau ac aseiniadau yn mynnu eu sylw, gall neilltuo amser penodol i wneud cais am swydd fod yn her. A dweud y gwir, roedd yr amser sy’n angenrheidiol ym mhob cais am swydd yn ffordd wych o ohirio cyn gwneud fy nhraethawd hir, a helpodd fi i gwblhau llawer ohonyn nhw yn gyflym. Er hynny, wrth i’m trydedd flwyddyn barhau ac wrth i aseiniadau eraill ddechrau codi braw, dyma weld mai’r ffordd orau i gadw rheolaeth dros y cyfan oedd rhoi awr neu ddwy i mi fy hun bob wythnos pan fyddwn i’n canolbwyntio ar geisiadau am swyddi yn unig. Er mwyn cadw at y terfyn amser hunanosodedig, dwi’n arbed URL unrhyw swyddi mae gen i ddiddordeb ynddyn nhw. Os ydyn nhw ar Gradcracker, dwi’n gofalu eu bod nhw yn fy rhestr fer, sy’n golygu ei bod yn hawdd dod o hyd iddyn nhw a dangos faint o amser sydd gen i i wneud cais am y swydd.

Cymaint o ysgrifennu ✍

Un rhwystr arall mae myfyrwyr yn dod ar ei draws yw’r pwysau i sefyll allan mewn marchnad swyddi hynod gystadleuol. Mae llunio CV perswadiol, ysgrifennu llythyrau eglurhaol pwrpasol, a pharatoi ar gyfer cyfweliadau i gyd yn elfennau hanfodol o’r broses o ymgeisio am swydd. Ond, mae cydbwyso cyflawniad academaidd a phrofiad gwaith perthnasol yn gallu cymryd amser ac ymdrech, yn enwedig i’r rhai sy’n jyglo nifer o ymrwymiadau yr un pryd. Yr adnodd mwyaf defnyddiol a weles i wrth geisio diweddaru fy CV oedd defnyddio’r sesiynau galw heibio sy’n cael eu cynnig yn ddyddiol gan y gwasanaeth gyrfaoedd. Roedd cael pâr arall o lygaid i edrych dros bopeth yn amhrisiadwy.

Un o’r adrannau yn fy CV dwi bob amser wedi cael trafferth ei llenwi yw’r adran sgiliau, a hynny yn rhannol am y gall fod yn anodd gwybod pa un yw’r pwysicaf i’w restru a hefyd am y gall fod yn anodd yn aml i lunio rhestr o sgiliau yn y fan a’r lle. Er mwyn helpu i lenwi’r adrannau hyn, fe ddefnyddies i gyfuniad o wybodaeth am fodiwlau a Offeryn Darganfod Digidol Jisc, a ddefnyddies i i adnabod fy hyfedredd â thechnoleg.

Esiampl o adroddiad o Offeryn Darganfod Digidol Jisc

Gloywi’ch Presenoldeb Digidol 👣

Un o’r camau cyntaf gymeres i yn gynnar yn y broses o ymgeisio am swyddi oedd diweddaru a sgleinio fy mhroffil ar LinkedIn. Ar ôl cael fy sbarduno gan sesiwn ‘How to use LinkedIn‘ yn ystod yr Ŵyl Sgiliau Digidol, adolyges i lawer o’m proffil blaenorol a chreu rhywbeth y gallaf ei ddefnyddio ar gyfer ceisiadau am swyddi erbyn hyn.

Mae gwirio’ch ôl troed digidol yn elfen sy’n aml yn cael ei hanwybyddu wrth wneud cais am swyddi mewn oes ddigidol. Mae fy nghyd-Bencampwr Digidol Noel wedi ysgrifennu blogbost defnyddiol yn edrych ar y camau y gallwch eu cymryd i ddiogelu’ch ôl troed digidol a sicrhau bod y cyhoedd a chyflogwyr yn gallu gweld yr hyn rydych chi am iddyn nhw ei weld a dim byd arall. Mae’r Tîm Sgiliau Digidol hefyd wedi curadu casgliad LinkedIn Learning ar reoli eich hunaniaeth ddigidol.

Y Gwasanaeth Gyrfaoedd 💬

Os ydych chi’n chwilio am gyngor mwy penodol, y gwasanaeth gyrfaoedd yw’r bobl orau i siarad â nhw ac mae manylion am y ffordd orau o ddefnyddio’r gwasanaeth ar eu tudalennau gwe, ac mae’r cymorth yn agored i fyfyrwyr presennol ac ôl-raddedigion.

Cyfres Proffil Sgiliau Digidol Graddedigion – Wythnos 8 (Manon Rosser)

Heddiw rydyn ni’n cyhoeddi ein proffil sgiliau digidol olaf gyda graddedigion diweddar PA! Heddiw, cawn glywed gan Manon a astudiodd Hanes a Gwleidyddiaeth yn Aberystwyth, ac sydd bellach yn gweithio fel cyfieithydd. Mae hi’n rhannu pa mor ddefnyddiol oedd iddi ddysgu sut i ddefnyddio Cysill a Cysgeir tra yn y Brifysgol, ond sut byddai wedi bod yn ddefnyddiol iddi fod wedi dysgu sut i ddefnyddio Excel, gan ei bod hi’n ei ddefnyddio’n rheoliad ar gyfer ei gwaith.

Os hoffech ddysgu mwy am ddefnyddio Cysill a Cysgeir, ac am weithio yn y Gymraeg yn fwy cyffredinol ar eich cyfrifiadur, darllenwch ein blogbost diweddar. Os oes gennych ddiddordeb hefyd mewn datblygu eich hyfedredd gydag Excel, gallwch weld ein casgliad Awgrymiadau defnyddiol Excel o LinkedIn Learning.

Cadwch lygad allan ym mis Hydref 2024 gan y byddwn yn cyhoeddi Cyfres Proffil Sgiliau Digidol newydd â Chyflogwyr!

Testun yn unig:

Pryd wnaethoch chi raddio o Brifysgol Aberystwyth? 2022

Beth fuoch chi’n ei astudio? “Hanes a Gwleidyddiaeth”

Beth ydych chi’n ei wneud yn broffesiynol ers graddio? “Dwi nawr yn gweithio i gwmni Hyfforddiant Cambrian fel cyfieithydd”

Pa sgiliau digidol ydych chi’n eu defnyddio yn y gwaith?

Cyfranogiad digidol – “Dwi’n cael lot o gyfarfodydd ar-lein, ac rydyn ni’n defnyddio Google Meet ar gyfer rhain.”

Hyfedredd digidol – “Gan fy mod i’n gyfieithydd, dwi’n defnyddio tipyn ar raglenni fel Cysgeir a Cysill, a dwi hefyd yn defnyddio geiriaduron ar-lein fel Byd Termau Cymru a Geiriadur yr Academi.”

Cyfathrebu digidol – “Dwi’n defnyddio Gmail pob dydd ar gyfer e-bostio cydweithwyr.”

Cynhyrchiant digidol – “Dwi’n defnyddio labeli yn Gmail ar gyfer helpu fi i drefnu fy e-byst.”

A gawsoch chi unrhyw gefnogaeth gyda’ch sgiliau digidol ym Mhrifysgol Aberystwyth?

“Ges i dipyn o gefnogaeth gan fy narlithwyr a gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddysgu sut i ddefnyddio Cysill a Cysgeir.” “Ges i gefnogaeth gan ddarlithwyr ar sut i ddefnyddio’r rhestrau darllen ar Blackboard. Roedd hynna’n help mawr ar gyfer dod o hyd i adnoddau ar gyfer ysgrifennu traethodau.”

Oes unrhyw sgiliau digidol yr hoffech fod wedi’u dysgu cyn ichi raddio?

“Pan nes i adael y Brifysgol, doeddwn i ddim yn hyderus iawn yn cyfathrebu dros e-bost mewn modd proffesiynol, felly byddai wedi bod yn dda gallu ymarfer hyn mwy cyn gadael.” “Rydyn ni’n defnyddio Excel lot yn y gwaith nawr i reoli data. Nes i ddim defnyddio Excel o gwbl fel rhan o fy ngradd i, ond byddai wedi bod yn ddefnyddiol iawn gallu dysgu sut i’w ddefnyddio tro oeddwn i yn fyfyriwr.”

Cyfres Proffil Sgiliau Digidol Graddedigion – Wythnos 7 (Jay Cowen)

Mae proffil wythnos hon gan Jay, sydd wedi bod yn ymwneud â gwaith cadwraeth ymarferol gyda’r RSPB ers graddio o Aberystwyth. Maent yn dymuno y byddent wedi buddsoddi mwy o amser yn gwella eu gallu i ddefnyddio meddalwedd dadansoddi ystadegol, ac yn dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd GIS yn ystod eu hamser yn Aberystwyth. Mae llawer o gyrsiau ar gael o LinkedIn Learning os oes gennych ddiddordeb hefyd mewn datblygu’r sgiliau penodol hyn.

Dadansoddi ystadegol:

GIS (Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol):

Testun yn unig:

Pryd wnaethoch chi raddio o Brifysgol Aberystwyth? 2022

Beth fuoch chi’n ei astudio? – Swoleg

Beth ydych chi’n ei wneud yn broffesiynol ers graddio? “Yn y 6 mis diwethaf rwyf wedi cael swydd wirfoddol mewn gwarchodfa RSPB yn yr Alban ond dwi newydd gael swydd am dâl am 3 mis yn arolygu adar môr ar Ynysoedd Sili gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol”.

Pa sgiliau digidol ydych chi’n eu defnyddio yn eich swydd? –

Llythrennedd data a gwybodaeth – “Dwi wedi gwneud llawer o fewnbynnu data a gweithio gydag Excel a hefyd teipio nodiadau ysgrifenedig ar daenlenni. Hefyd ysgrifennu adroddiadau gyda rhywfaint o ddadansoddi ystadegau ond mae hyn wedi’i wneud yn bennaf gydag Excel hefyd”.

Dysgu digidol – “Gan fy mod i’n gweithio yn yr RSPB dwi wedi gorfod defnyddio Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) a doeddwn i ddim wedi defnyddio’r rheiny tan oeddwn i yn yr RSPB gan nad oedden nhw’n rhan o fy nghwrs i”.

Oes unrhyw sgiliau digidol yr hoffech fod wedi’u dysgu cyn ichi raddio?

“Byddai wedi bod yn ddefnyddiol dysgu GIS a hefyd efallai rhai sgiliau creu mapiau ar lefel ragarweiniol ac efallai cael cyrsiau ar lefelau gwahanol felly ar gyfer dechreuwyr, canolradd ac uwch er enghraifft. Byddai diddordeb gen i hefyd mewn defnyddio meddalwedd dadansoddi delweddau achos byddai hynny wedi bod yn dda ar gyfer fy nhraethawd hir ond hefyd gwaith felly er enghraifft fe allwn i uwchlwytho delwedd o gwmwl o ddrudwy a byddai’n awtomatig yn cyfrif faint o adar sydd yna”.

Oes unrhyw wendidau cyffredin mewn sgiliau digidol y byddwch chi’n sylwi arnyn nhw ymysg eich cydweithwyr?

“Oes, ystadegau. Roedd hi fel petai nad oedd e’n clicio i rai pobl a bod dim mwy o gefnogaeth ar gael – roedd hi fel petai angen ichi ailadrodd y drefn. Roedd yr adnoddau i gyd yna ichi ddysgu, sy’n beth da”.

Cyfres Proffil Sgiliau Digidol Graddedigion – Wythnos 6 (Gabriela Arciszewsk)

Yr wythnos hon mae gennym broffil Gabriela sydd wedi bod yn astudio am radd Meistr mewn Biocemeg ers ei chyfnod yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Darllenwch am sut mae hi wedi defnyddio ei mynediad am ddim i LinkedIn Learning i ddatblygu ei sgiliau mewn R (iaith raglennu) ac i ddatblygu ei sgiliau ffotograffiaeth, un o’i hobïau.

Ewch i’r dudalen we hon i ddysgu mwy am LinkedIn Learning a sut y gallwch chi hefyd actifadu eich cyfrif am ddim.

Read More

Cyfres Proffil Sgiliau Digidol Graddedigion – Wythnos 5 (Weronika Krzepicka-Kaszuba)

Proffil myfyriwr graddedig cyntaf Semester 2 yw proffil Weronika, sydd â phrofiad helaeth o ddefnyddio meddalwedd golygu lluniau a fideo, ond mae’n dymuno iddi fod wedi dysgu mwy am gysylltu â gweithwyr proffesiynol eraill ar wefannau rhwydweithio fel LinkedIn cyn iddi adael Prifysgol Aberystwyth. Os oes gennych ddiddordeb hefyd mewn dysgu sut i ddefnyddio LinkedIn, edrychwch ar y sesiwn LinkedIn gyda Gwasanaeth Gyrfaoedd PA yn ein Gŵyl Sgiliau Digidol ddiweddar.

Read More

A oes bywyd ar ôl cyfryngau cymdeithasol? – Fy mis o wneud detocs digidol 📵

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Ydych chi erioed wedi teimlo bod eich ffôn yn eich rheoli chi mwy nag yr ydych chi’n rheoli eich ffôn? Dyna’n union yr oeddwn i’n ei deimlo, nes i mi gyrraedd croesffordd y llynedd. Yn rhwystredig oherwydd yr ymdrechion aflwyddiannus i leihau fy amser ar sgrin a’r teimlad o fod yn sownd mewn byd digidol, cychwynnais ar daith ddadwenwyno digidol trwy gydol mis Rhagfyr – gallwch ddarllen amdani yma.

Yn y blogbost hwn, byddaf yn rhannu fy mhrofiad, yr uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau, a’r gwersi a ddysgais o adennill rheolaeth dros fy arferion digidol.

👍 Newidiadau cadarnhaol o’m detocs

 1. Llai, nid mwy, o unigrwydd. Wnes i erioed sylweddoli faint yr oedd cyfryngau cymdeithasol yn draenio fy matri cymdeithasol. Ar ôl peth amser hebddo, roeddwn i’n ei chael hi’n haws mynd allan a rhyngweithio â phobl, ac yn sicr ni wnes i golli’r ofn fy mod yn colli allan.
 2. Gwell ymwybyddiaeth emosiynol. Roeddwn i’n meddwl bod defnyddio fy ffôn yn helpu i reoleiddio fy emosiynau, ond dim ond tynnu sylw ydoedd. Ar ôl addasiad annymunol, gallwn gydnabod a phrosesu fy nheimladau’n fwy iach.
 3. Trefn bore newydd. Roeddwn i’n meddwl nad oedd gen i un, ond fy nhrefn boreol oedd defnyddio fy ffôn. Ar ôl i mi stopio, roeddwn i’n ei chael hi’n haws gwneud pethau eraill, megis ysgrifennu yn fy nyddiadur gyda phaned o de.
 4. Cynhyrchiant a chreadigrwydd diymdrech. Gallwn wneud llawer yn yr eiliadau bach hynny pan fyddwn fel arfer yn codi fy ffôn. Roedd fy meddwl yn glir hefyd i feddwl am fy natrysiadau fy hun yn hytrach na chwilio amdanynt ar-lein.
 5. Gorffwys gwell. Roedd ansawdd fy nghwsg yn gwella, ac roedd seibiannau bach yn ystod y dydd yn fwy hamddenol.
 6. Byw i’r funud. Roedd hi’n haws mwynhau’r cyfnodau bach bob dydd ac roedd amser fel petai’n arafu.

👎 Rhai o’r anfanteision a’r heriau a brofais

 1. Ymfudodd fy arferion digidol i apiau eraill. Am gyfnod, roeddwn i’n ei chael hi’n anodd peidio â disodli’r cyfryngau cymdeithasol gyda YouTube neu hyd yn oed sgrolio trwy fy lluniau neu negeseuon. Roedd ap ScreenZen yn ddefnyddiol iawn – Darllenwch fy adolygiad o’r ap yma.
 2. Y cyfnod addasu. Am beth amser, roeddwn i’n teimlo’n anniddig ac yn ddiflas ac yn crefu i gael defnyddio fy ffôn trwy’r amser. Roedd angen i mi ail-ddysgu sut i dreulio fy amser a bod yn amyneddgar.
 3. Yr anghyfleustra. Roeddwn i’n synnu faint oedd angen i mi ddefnyddio fy ffôn i wirio’r amser, gosod y larwm neu’r amserydd, defnyddio dilysu aml-ffactor, neu dalu am bethau.
 4. Colli allan. Mae llawer o ddigwyddiadau, megis gigs lleol neu ddigwyddiadau clybiau a chymdeithasau, yn cael eu hysbysebu ar-lein yn unig. Roeddwn i’n cael gwybod am lawer o gyfleoedd ar ôl iddynt ddigwydd, a hyd yn oed wrth chwilio’n rhagweithiol, roedd y rhan fwyaf o ganlyniadau chwilio yn mynd â mi i wefannau cyfryngau cymdeithasol, a oedd yn aml yn golygu mewngofnodi i gael mynediad at y cynnwys llawn.

Fy nghyngor i’r rhai sydd â diddordeb mewn gwneud detocs digidol

 1. Nid oes rhaid iddo fod yn berffaith. Hyd yn oed os oes angen i chi ddefnyddio dyfeisiau ar gyfer gwaith / astudio neu os ydych yn baglu o ran eich ymrwymiadau, mae’n dal yn bosibl – gallwch chi elwa yn fawr o’r profiad o hyd.
 2. Addasu wrth i chi fynd. Efallai y bydd angen i chi addasu eich disgwyliadau os nad yw pethau’n mynd yn union fel y cynlluniwyd, nid methiant yw hyn. Dathlwch lwyddiannau bach a dod o hyd i’r hyn sy’n teimlo’n dda i’ch helpu i adeiladu arferion cynaliadwy.
 3. Nid yw’n ddedwyddwch llwyr, ond nid yw’n ddiflastod llwyr chwaith. Bydd adegau pan fyddwch chi eisiau rhoi’r gorau iddi ac adegau pan na fyddwch chi’n difaru dim. Bydd eich profiad a phopeth rydych chi’n ei ddysgu amdanoch chi’ch hun yn unigryw, ac efallai taw hyn yw’r peth mwyaf gwerthfawr.

6 Awgrym i gael Cyfarfodydd Ar-lein Llwyddiannus 💻

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Banner with Student Digital Champion

Yn yr oes ddigidol sydd ohoni, mae cyfarfodydd ar-lein wedi dod yn rhan annatod o fywyd academaidd a phroffesiynol. P’un a ydych yn mynychu darlith rithiol, yn cydweithio ar brosiect grŵp, neu’n mynychu cyfweliad am swydd, mae gwybod sut i lywio cyfarfodydd ar-lein yn effeithiol yn hanfodol i lwyddo.

Yn y blogbost hwn rwyf am rannu rhai awgrymiadau i’ch helpu i lywio cyfarfodydd ar-lein, a gallwch chi hefyd edrych ar y dudalen hon i gael cwestiynau Cyffredin a chanllawiau hyfforddi ar ddefnyddio MS Teams.

1) Paratowch fel y byddech chi’n paratoi ar gyfer cyfarfod wyneb yn wyneb

Mae cyfarfodydd ar-lein yn darparu’r cyfleustra o beidio â gorfod gadael eich cartref. Daw hyn gyda’r demtasiwn o neidio allan o’r gwely 5 munud cyn dechrau’r cyfarfod. Er mwyn sicrhau eich bod yn rhoi’r cyfle gorau i’ch hun lwyddo:

 • Gwisgwch fel y byddech chi’n gwisgo ar gyfer cyfarfod wyneb yn wyneb
 • Rhowch ychydig o amser i’ch hun i baratoi’n feddyliol i osgoi teimlo eich bod yn rhuthro.
 • Manteisiwch ar y cyfle i fynd dros eich nodiadau, paratoi unrhyw gwestiynau neu gasglu unrhyw ffeiliau y mae angen i chi eu rhannu.

2) Cysylltwch yn gynnar

 • Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi ddatrys unrhyw broblemau technegol. Profwch eich meddalwedd, rhag ofn y bydd angen ei diweddaru, sy’n golygu y byddai angen i chi ailgychwyn yr ap neu’r ddyfais.
 • Gallwch ddefnyddio’r amser ychwanegol hwn i sicrhau eich bod yn gyfarwydd â’r holl nodweddion sydd ar gael yn MS Teams, megis y blwch sgwrsio, codi-eich-llaw, rhannu sgrin a nodweddion capsiynau byw.

3) Curadwch eich deunydd gweledol

Dyma’r prif awgrymiadau ar gyfer gwneud argraff gadarnhaol, broffesiynol:

 • Dewiswch liniadur dros ffôn neu lechen os yw’n bosibl. Gall hyn helpu gyda sefydlogrwydd delwedd, yn ogystal â chaniatáu i chi gymryd nodiadau yn haws. Os na allwch gael gafael ar liniadur, ystyriwch ddefnyddio stand ar gyfer eich dyfais.
 • Gosodwch eich camera ar lefel y llygad, gan y bydd hyn yn arwain at y ddelwedd fwyaf naturiol.
 • Edrychwch ar y camera yn hytrach na’r sgrin wrth siarad, yn enwedig mewn cyfarfodydd grŵp. Dyma’r peth agosaf i gyswllt llygaid ag y gallwch ei gael.
 • Gwnewch yn siŵr bod gennych oleuadau da.
 • Dewiswch y cefndir iawn. Dilynwch y Cwestiwn Cyffredin hwn i gael cyfarwyddiadau ar sut i ychwanegu cefndir rhithiol.
Screenshot showing the various virtual background that can be added in MS Teams
Opsiynau ar gyfer cynnwys cefndir rhithiol yn MS Teams

4) Optimeiddiwch eich sain

 • Dewiswch ystafell â charped a dodrefn, os yw’n bosibl. Bydd hyn yn arwain at sain gynhesach, mwy naturiol heb effaith adlais.
 • Os yw’n bosibl, defnyddiwch glustffonau yn lle’r meicroffon adeiledig i helpu i wella ansawdd eich sain.
 • Diffoddwch eich meicroffon pan nad ydych chi’n siarad i atal unrhyw sŵn diangen.

5) Lleihewch ymyriadau

 • Dewiswch fannau preifat, tawel dros fannau cymunedol neu gyhoeddus.
 • Diffoddwch unrhyw negeseuon hysbysu a rhowch wybod i eraill nad ydych eisiau cael eich tarfu os oes angen.
 • Efallai y bydd adegau pan fydd angen i chi adael y cyfarfod (e.e. os bydd rhywun yn canu cloch y drws), os felly gadewch i’r bobl yn y cyfarfod wybod trwy adael neges fer yn y blwch sgwrsio.

6) Meddyliwch am beth yr ydych yn ei rannu

Os oes angen i chi rannu’ch sgrin yn ystod y cyfarfod, mae bob amser yn well rhannu ffenestr benodol yn hytrach na’ch sgrin gyfan, ond efallai y bydd adegau pan na ellir osgoi hyn. Yn yr achos hwn:

 • Caewch unrhyw dabiau amherthnasol.
 • Mudwch neu gaewch raglenni i osgoi hysbysiadau neu naidlenni eraill. Neu, trowch y modd ‘peidio â tharfu’ ymlaen.
 • Symudwch, ailenwch, neu ddilëwch unrhyw lyfrnodau neu ffeiliau sensitif
 • Ystyriwch ddileu eich cwcis a’ch hanes chwilio os yw’ch porwr yn dangos chwiliadau blaenorol neu’n defnyddio awto-lenwi.

Eich Rhestr Wirio Hunaniaeth Ddigidol: 5 Awgrym Defnyddiol 💼

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Banner with Student Digital Champion

Mae bod yn gyfrifol am eich hunaniaeth ddigidol bellach yn bwysicach nag erioed. Diogelwch eich preifatrwydd, cryfhewch eich diogelwch, a datglowch gyfleoedd proffesiynol posibl gyda’r canllaw byr isod.

1. Adolygu eich Gosodiadau Preifatrwydd

Manteisiwch ar offer sy’n eich galluogi i arddangos eich cynnwys fel ag y mae’n weladwy i’ch cynulleidfa, addasu gosodiadau preifatrwydd ar gyfer negeseuon unigol neu addasu pa wybodaeth y gellir ei defnyddio i chwilio’ch proffil. Gallwch ddarllen yr erthygl hon i gael mwy o wybodaeth am y gosodiadau preifatrwydd sydd ar gael ar y gwefannau cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd.

2. Rhannu’n Feddylgar

Peidiwch â dibynnu ar breifatrwydd yn unig. Meddyliwch cyn postio, gan ystyried yr effaith bosibl ar eich enw da a’ch diogelwch. Byddwch yn ofalus o gynnwys y gellid ei gamddehongli neu ei ddarllen allan o’i gyd-destun, a pheidiwch â rhannu gwybodaeth bersonol sensitif yn ddiangen.

3. Monitro’ch Ôl Troed Digidol

Chwiliwch am eich enw ar-lein yn rheolaidd i asesu’r wybodaeth sydd ar gael. Ystyriwch osod rhybuddion ar gyfer cyfeiriadau neu gynnwys newydd sy’n gysylltiedig â’ch enw.

4. Curadu Eich Cynnwys

Aliniwch gynnwys a rennir â’r ddelwedd ddigidol yr hoffech. Dilëwch neu ddiweddarwch wybodaeth sy’n hen neu’n amherthnasol

5. Adeiladu Presenoldeb Ar-lein Proffesiynol

Arddangoswch sgiliau a chyflawniadau ar lwyfannau proffesiynol, gan gynnal tôn a delwedd broffesiynol wrth gyfathrebu. Er enghraifft, gallwch ychwanegu tystysgrif ddigidol ar gyfer cyrsiau LinkedIn Learning rydych chi wedi’u cwblhau ar eich proffil LinkedIn personol. Ar gyfer llwyfannau amlbwrpas, ystyriwch greu proffiliau ar wahân at ddefnydd personol a phroffesiynol. Os oes gennych ddiddordeb mewn adeiladu proffil LinkedIn, mae recordiad o sesiwn LinkedIn y Gwasanaethau Gyrfaoedd ar gael yma.

I gael rhagor o wybodaeth am reoli eich hunaniaeth ddigidol, gallwch wylio Sesiwn y Gwasanaethau Gyrfaoedd ar y pwnc hwn o’r Ŵyl Sgiliau Digidol.

Dileu Annibendod Digidol: Canllaw i Fyfyrwyr ar Drefnu eich Mannau Digidol

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Mae’r rhan fwyaf ohonon ni’n defnyddio dyfeisiau digidol bob dydd, ac yn debyg i fannau ffisegol, yn aml maen nhw’n gallu mynd yn anniben, sy’n effeithio ar ein llesiant a’n cynhyrchedd. Yn y blog hwn, rwyf i’n rhannu’r strategaethau mwyaf effeithiol ar gyfer adennill fy mannau digidol.

Paratoi eich Taith i Ddileu Annibendod

 1. Ceisiwch edrych ar eich annibendod gyda chwilfrydedd yn hytrach na beirniadu. Bydd hyn yn eich helpu i gadw’n gadarnhaol a deall eich arferion digidol yn well. Dychmygwch yr effaith cadarnhaol y bydd dileu annibendod yn ei gael ar eich llesiant.
 2. Disgwyliwch i’r broses gymryd amser. Gall sortio drwy gynnwys digidol sydd wedi cronni dros flynyddoedd fod yn frawychus, ond mae mesur maint yr her a neilltuo digon o amser a lle yn gallu ei wneud yn rhwyddach.
 3. Dechreuwch gyda chamau cyflym fydd yn cael effaith enfawr gydag ymdrech bitw. Bydd hyn yn adeiladu momentwm ac yn golygu y cewch eich grymuso i ymdrin â’r tasgau anoddach.
 4. Ystyriwch unrhyw deithiau hirach sydd ar y gweill fel cyfleoedd i wneud cynnydd ar eich antur dileu annibendod.
 5. Gall penderfynu beth i’w gadw a beth i’w ddileu fod yn heriol. Holwch eich hun beth fyddai’n digwydd pe bai popeth yn diflannu.

Camau Cyflym: Gweithredoedd Bach Sy’n Gallu Gwneud Gwahaniaeth Mawr

Mae pob un o’r tasgau 5-10 munud hyn yn fuddiol ar ei phen ei hun, ond wrth i chi weithio drwy’r rhestr, bydd eu heffaith yn cynyddu.

 • Glanhau eich bwrdd gwaith: Dilëwch ffeiliau diangen a dewch o hyd i le i’r gweddill er mwyn cyrraedd gwynfyd y ddesg rithwir wag.
 • Dileu annibendod eich apiau: Efallai y byddwch yn synnu wrth weld y nifer o apiau ar eich ffôn neu fwrdd gwaith nad ydych chi’n sylwi arnyn nhw mwyach. Dadosodwch unrhyw apiau nad ydych chi’n eu defnyddio i wneud mwy o le a chael gwared ar bethau sy’n tynnu sylw.
 • Addasu eich sgrin gartref: Gosodwch yr apiau rydych chi’n dymuno eu defnyddio’n amlach mewn lle hygyrch a chuddiwch y rhai sy’n tynnu sylw mewn ffolderi. Ystyriwch ychwanegu llwybrau byr at restrau fel rhestr siopa, syniadau am anrhegion neu syniadau busnes, sy’n osgoi ychwanegu at yr annibendod gyda phob syniad athrylithgar newydd.
 • Adolygu’r gosodiadau hysbysiadau: Gallwch analluogi hysbysiadau dieisiau i osgoi gorlwytho eich sgrin clo.
 • Addasu eich bar tasgau a’ch bar mynediad cyflym: Dilëwch neu dad-biniwch nodweddion sydd ddim yn ddefnyddiol i weithredu eich systemau
 • Glanhau eich ffolder lawrlwythiadau: Dilëwch ffeiliau diangen a chopïau dyblyg i ryddhau lle.
 • Dileu annibendod yn eich porwr: Dilëwch unrhyw estyniadau a llyfrnodau sydd ddim yn cael eu defnyddio i symleiddio eich profiad pori a phiniwch y pethau yr hoffech chi eu defnyddio’n amlach. Ystyriwch lanhau eich cwcis a’ch cache i ddiogelu eich preifatrwydd, ond cofiwch y gallech gael eich allgofnodi neu y caiff eich hoffterau eu dileu ar rai safleoedd.
 • Glanhau eich sgrinluniau: Mae’r ffolder sgrinluniau’n aml yn cynnwys ffeiliau un-defnydd.

Read More

Ymunwch â Her Gwyliau’r Gaeaf y Pencampwyr Digidol Myfyrwyr! ❄

Blogbost gan Joel Williams (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Banner with Student Digital Champion

Croeso i Her Gwyliau’r Gaeaf eleni, sydd wedi’i greu gan y Pencampwyr Digidol Myfyrwyr. Rydym wedi creu nawr her i chi eu cwblhau tra fyddwch chi’n cymryd seibiant o astudio dros wyliau’r Nadolig.

Rydym hefyd wedi creu casgliad LinkedIn Learning y mae croeso i chi ei ddefnyddio ar gyfer diwrnodau 3, 5 and 7 o’r her. Neu, mae croeso mawr i chi ddewis cyrsiau eraill o LinkedIn Learning.

Read More