TipDigidol 29: Symud rhwng ffenestri’n rhwydd 🔁

P’un a ydych chi’n gweithio ar un sgrin neu ddwy, mae’n debygol iawn fod gennych chi sawl ffenestr ar agor ac o’r herwydd, rwy’n siŵr eich bod wedi canfod eich hun yn ceisio dod o hyd i’r ffenestr yr ydych chi’n chwilio amdani.  

Mae gan TipDigidol 29 yr ateb! 

Gallwch weld a chyfnewid rhwng eich holl ffenestri agored trwy ddefnyddio bysell Windows + Tab.   

Edrychwch ar y clip byr isod i weld y llwybr byr ar waith.  

Bob wythnos byddwn yn postio TipDigidol defnyddiol i’ch helpu i wneud y defnydd gorau o dechnoleg. I ddilyn ein TipiauDigidol, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

Datblygwch eich sgiliau DA yn ymarferol yn LinkedIn Learning 👩‍💻

Nôl ym mis Hydref 2023, fe wnaethom ni ysgrifennu am bartneriaeth gyffrous newydd rhwng LinkedIn Learning a CoderPad, a gyflwynodd ychwanegiad Heriau Cod i LinkedIn Learning.  Mae’r heriau hyn wedi’u teilwra i gynorthwyo dysgwyr, o ddechreuwyr i ddysgwyr uwch, i ddatblygu eu sgiliau codio drwy ymarferion rhyngweithiol ac adborth amser real. Gallwch ailymweld â’n blogbost blaenorol yma i ddysgu mwy.

Mae DA (Deallusrwydd Artiffisial) a DA Cynhyrchiol yn prysur ddod yn gonglfeini arloesedd. I gefnogi eich datblygiad yn y sgiliau hyn, mae LinkedIn Learning wedi ehangu eu casgliad i gynnwys 73 o gyrsiau ymarferol ar gyfer sgiliau DA a DA Cynhyrchiol. Mae’r cyrsiau hyn i gyda ar gael ar y dudalen we hon neu edrychwch ar ddetholiad ohonynt isod.

Dechreuwyr

Dysgwyr Canolradd

Dysgwyr Uwch

Mae gan bob myfyriwr ac aelod o staff fynediad at yr holl gyrsiau ar LinkedIn Learning, gan gynnwys y rhai ymarferol hyn, drwy eich cyfrif LinkedIn Learning Prifysgol Aberystwyth rhad ac am ddim. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am LinkedIn Learning neu am gael mynediad i unrhyw gynnwys a grybwyllwyd yn y blogbost hwn, cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk), neu dewch â’ch cwestiynau i un o’n sesiynau galw heibio wythnosol!

Cynyddwch eich cynhyrchiant yn MS Teams 💡

Blogbost gan Sioned Llywelyn (Arweinydd Sgiliau Digidol)

Fel rhywun sy’n defnyddio Microsoft Teams bob dydd yn y gwaith, rwyf wedi darganfod casgliad o lwybrau byr ac awgrymiadau defnyddiol ar y bysellfwrdd sydd wedi fy helpu i lywio’r llwyfan yn fwy effeithlon. P’un a ydych chi’n aelod o staff yn neidio o un cyfarfod i’r nesaf, neu’n fyfyriwr sy’n defnyddio MS Teams i gydweithio ar brosiectau neu fynychu darlithoedd rhithiol, dylai’r awgrymiadau byr hyn eich helpu i fanteisio i’r eithaf ar MS Teams.

Bysellau hwylusDisgrifiad
Ctrl+Shift+ODiffodd eich camera
Ctrl+Shift+MDiffodd eich meicroffon
Ctrl+KCreu hyperddolenni byrrach
Shift + EnterDechrau llinell newydd yn y blwch sgwrsio heb anfon y neges
Crynodeb o’r llwybrau byr a grybwyllir yn y blog hwn

Diffodd eich camera yn gyflym

Mae yna adegau pan fydd angen i chi ddiffodd eich fideo yn gyflym yn ystod galwad, efallai bod eich lled band yn gyfyngedig neu fod ymyriadau y tu ôl i chi. Trowch eich camera ymlaen a’i ddiffodd yn gyflym trwy ddefnyddio’r llwybr byr Ctrl+Shift+O.

Addasu eich hyperddolenni

Yn hytrach na llenwi eich negeseuon gydag hyoerddolenni hir, defnyddiwch y llwybr byr Ctrl+K. Mae’r llwybr byr hwn yn caniatáu ichi addasu’r testun a ddangosir ar gyfer eich hyperddolen, gan wneud eich negeseuon yn fwy cryno!

Diffodd eich meicroffon

Gall sŵn yn y cefndir amharu ar gyfarfodydd hefyd (mae gen i ddau gi sy’n cyfarth pan fydd rhywun yn canu cloch y drws, felly dyma’r llwybr byr yr wyf fi’n ei ddefnyddio fwyaf!) Defnyddiwch Ctrl+Shift+M i ddiffodd a throi eich meicroffon ymlaen yn gyflym.

Mireinio eich canlyniadau chwilio

Mae gan Teams adnodd chwilio defnyddiol, ond weithiau gall gynhyrchu gormod o ganlyniadau! Manteisiwch ar yr hidlyddion sydd ar gael i fireinio’ch chwiliad ac i arbed amser i chi.

Dechrau llinell newydd yn y blwch sgwrsio heb anfon y neges

Gall teipio negeseuon yn Teams fod yn anodd, yn enwedig pan fyddwch chi eisiau ychwanegu toriadau llinell heb anfon y neges yn anghyflawn. Defnyddiwch Shift+Enter i ddechrau llinell newydd yn y blwch sgwrsio heb anfon y neges yn rhy gynnar.

Gwneud penderfyniadau cyflym gyda’r nodwedd bleidleisio

A oes angen i chi gasglu barn neu wneud penderfyniadau yn gyflym? Os ydych chi’n bwriadu creu pleidlais ar ôl i chi ddechrau eich cyfarfod, mae gan Teams adnodd pleidleisio.

Noder: Rydym yn awgrymu eich bod yn defnyddio Vevox, adnodd pleidleisio PA os ydych chi’n bwriadu gosod pleidlais cyn eich cyfarfod neu sesiwn ar-lein.

Marcio negeseuon fel rhai brys neu bwysig

Ydych chi eisiau anfon neges bwysig ar Teams ac yn poeni y bydd yn mynd ar goll o fewn llif o negeseuon? I ddatrys y broblem hon, gallwch farcio unrhyw negeseuon fel rhai brys neu bwysig yn MS Teams.

Oes gennych chi unrhyw lwybrau byr eraill neu awgrymiadau cyffredinol eraill pan fyddwch chi’n defnyddio MS Teams? Os felly, hoffem glywed oddi wrthych! Rhannwch eich awgrymiadau a’ch llwybrau byr yn y blwch isod

TipDigidol 28: Sut i ychwanegu sylwadau mewn dogfennau cydweithredol ar-lein 📃

Ydych chi’n bwriadu gweithio ar brosiect grŵp cydweithredol gyda’ch cyfoedion neu a ydych chi am i gydweithiwr roi sylwadau i chi heb olygu’r ddogfen yn barhaol?

Heddiw, byddwn yn edrych ar sut i ychwanegu sylwadau mewn dogfennau cydweithredol ar-lein y gall nifer o bobl eu golygu. Trwy ddefnyddio’r nodwedd sylwadau, gall eraill ddeall eich syniadau y tu ôl i unrhyw newidiadau, gofyn unrhyw gwestiynau a chynnig dewisiadau amgen heb effeithio ar y brif ddogfen.

Gyda’r nodwedd sylwadau, mae yna amryw o nodweddion y gallwch chi fanteisio arnynt – ateb sylwadau, ymateb i sylwadau, a’u datrys trwy’r adnodd marcio newidiadau.

Gwyliwch y fideo isod am arddangosiad byr:

D.S. Recordiwyd y fideo hwn yn Microsoft SharePoint. Fodd bynnag, mae’r broses gyda SharePoint a OneDrive yn debyg iawn i’w gilydd.

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

Datblygwch eich Sgiliau Cyfathrebu Digidol 📱

A ydych chi eisiau dysgu sut i wella eich sgiliau cyfathrebu digidol, ac yn enwedig sut i ddefnyddio Instagram i hyrwyddo eich Busnes neu Fenter Gymdeithasol?

Bydd AberPreneurs, sy’n rhan o Wasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol, yn cynnal digwyddiad ar-lein cyffrous, Instagram for your Business/Social Enterprise – with Kacie Morgan, ar Ddydd Mercher 24 Ebrill (14:10-15:00). Bydd y sesiwn hon yn cael ei chynnal ar-lein dros MS Teams a gallwch ymuno yma.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau, cysylltwch â aberpreneurs@aber.ac.uk.

Profwch eich dealltwriaeth o DdA gyda Offeryn Darganfod Digidol Jisc!

Mae holiadur ‘Sgiliau Digidol mewn DA a DA Cynhyrchiol’ newydd ar gyfer myfyrwyr a staff bellach ar gael yn Offeryn Darganfod Digidol Jisc. Bydd yr holiadur newydd hwn yn eich helpu i hunanasesu a datblygu eich gwybodaeth am Ddeallusrwydd Artiffisial (DA) yn y saith maes canlynol:

 1. DA a Hyfedredd Digidol
 2. DA Cyfrifol
 3. DA a Chynhyrchiant Digidol
 4. DA a Llythrennedd Gwybodaeth a Data
 5. DA a Chyfathrebu Digidol
 6. DA a Chydweithio a Chyfranogiad
 7. DA a Chreadigrwydd Digidol

Ar ôl ateb cyfres o gwestiynau, a fydd yn cymryd tua 10-15 munud, byddwch chi’n derbyn adroddiad personol a fydd yn cynnwys:

 • Trosolwg o’ch hyder â Deallusrwydd Artiffisial
 • Camau a awgrymir i’w cymryd
 • Dolenni at adnoddau defnyddiol, wedi’u curadu gan Ganolfan Genedlaethol DA Jisc, i’ch helpu i ddatblygu eich gwybodaeth am DdA.

Cliciwch yma i gael mynediad at blatfform yr Offeryn Darganfod Digidol, a gwyliwch y fideo byr isod i ddysgu sut i gael mynediad i’r holiadur newydd hwn ⬇

Cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk) os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr holiadur newydd hwn, neu dewch â’ch cwestiynau i un o’n sesiynau galw heibio wythnosol!

Dysgwch sut i godio AM DDIM gyda Code First Girls! ⚡

Ydych chi erioed wedi bod eisiau dysgu sut i godio? Wel nawr gallwch chi wneud hynny, am ddim, trwy fanteisio ar ein partneriaeth gyda Code First Girls! Rydym wedi rhestru 5 rheswm isod pam dylech wneud y mwyaf o’r cyfle gwych hwn.

Nodwch fod Code First Girls yn agored i fenywod a phobl anneuaidd. Os nad ydych yn gymwys i ymgymryd â’r cyrsiau a gynigir trwy Code First Girls, mae llawer o gyfleoedd eraill am ddim ar gael, gan gynnwys heriau a chyrsiau codio gyda CoderPad a GitHub yn LinkedIn Learning.

Cwestiynau❓

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gyrsiau Code First Girls, gofynwn yn garredig i chi gysylltu â nhw yn uniongyrchol.

Read More

TipDigidol 27: Arbedwch amser trwy osod cyfarfodydd rheolaidd yn Microsoft Outlook 🔁

P’un a ydych chi am drefnu digwyddiadau wythnosol gyda chydweithwyr, cyfarfodydd prosiect bob pythefnos, neu gyfarfodydd tîm misol, bydd gwybod sut i’w gosod gan ddefnyddio’r adnodd cyfarfodydd rheolaidd yn Microsoft Outlook yn arbed llawer o amser i chi.

Mae’r fideo isod yn dangos sut i osod cyfarfodydd rheolaidd yn fersiwn ap bwrdd gwaith Outlook, ond mae’r broses ar gyfer gosod y rhain ar MS Teams neu’r fersiwn we o Outlook yn debyg iawn.

Ar ôl ei osod, bydd eich cyfarfod rheolaidd yn ymddangos fel cyfres yn eich calendr, ac os oes angen i chi newid unrhyw fanylion, bydd gennych y dewis i newid un digwyddiad yn unig neu’r gyfres gyfan.

I ddilyn ein TipiauDigidol, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

Taro Cydbwysedd: Ymdopi ag Astudio ac Ymgeisio am Swyddi ⚖

Blogbost gan Joel Williams (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Banner with Student Digital Champion

I lawer o fyfyrwyr, gall y cydbwysedd rhwng astudio ar gyfer arholiadau, cwblhau gwaith cwrs, a chwilio am gyfleoedd cyflogaeth ymddangos yn amhosibl. Dw i wedi ei chael hi’n anodd rheoli fy astudiaethau i wrth geisio dod o hyd i swyddi perthnasol ac wedyn llenwi tudalen ar ôl tudalen o geisiadau. Cymerwch lwyfannau fel Gradcracker neu GyrfaoeddAber. Mae Gradcracker, a weles i yn gyntaf yn ystod yr Ŵyl Sgiliau Digidol, fel llawer o wefannau tebyg, yn cyfuno llawer o gyfleoedd cyflogaeth wedi’u teilwra’n unswydd i’m sgiliau i. Yn y blogbost yma, dwi’n gobeithio amlinellu rhai o’r dulliau ddefnyddies i i helpu i reoli fy astudiaethau wrth chwilio am swyddi, a chyfeirio hefyd at nifer o adnoddau sydd ar gael drwy’r Brifysgol.

Rheoli’ch amser ⏰

Un o’r prif heriau sy’n wynebu myfyrwyr sy’n chwilio am swydd yw rheoli amser. Gyda darlithoedd, seminarau ac aseiniadau yn mynnu eu sylw, gall neilltuo amser penodol i wneud cais am swydd fod yn her. A dweud y gwir, roedd yr amser sy’n angenrheidiol ym mhob cais am swydd yn ffordd wych o ohirio cyn gwneud fy nhraethawd hir, a helpodd fi i gwblhau llawer ohonyn nhw yn gyflym. Er hynny, wrth i’m trydedd flwyddyn barhau ac wrth i aseiniadau eraill ddechrau codi braw, dyma weld mai’r ffordd orau i gadw rheolaeth dros y cyfan oedd rhoi awr neu ddwy i mi fy hun bob wythnos pan fyddwn i’n canolbwyntio ar geisiadau am swyddi yn unig. Er mwyn cadw at y terfyn amser hunanosodedig, dwi’n arbed URL unrhyw swyddi mae gen i ddiddordeb ynddyn nhw. Os ydyn nhw ar Gradcracker, dwi’n gofalu eu bod nhw yn fy rhestr fer, sy’n golygu ei bod yn hawdd dod o hyd iddyn nhw a dangos faint o amser sydd gen i i wneud cais am y swydd.

Cymaint o ysgrifennu ✍

Un rhwystr arall mae myfyrwyr yn dod ar ei draws yw’r pwysau i sefyll allan mewn marchnad swyddi hynod gystadleuol. Mae llunio CV perswadiol, ysgrifennu llythyrau eglurhaol pwrpasol, a pharatoi ar gyfer cyfweliadau i gyd yn elfennau hanfodol o’r broses o ymgeisio am swydd. Ond, mae cydbwyso cyflawniad academaidd a phrofiad gwaith perthnasol yn gallu cymryd amser ac ymdrech, yn enwedig i’r rhai sy’n jyglo nifer o ymrwymiadau yr un pryd. Yr adnodd mwyaf defnyddiol a weles i wrth geisio diweddaru fy CV oedd defnyddio’r sesiynau galw heibio sy’n cael eu cynnig yn ddyddiol gan y gwasanaeth gyrfaoedd. Roedd cael pâr arall o lygaid i edrych dros bopeth yn amhrisiadwy.

Un o’r adrannau yn fy CV dwi bob amser wedi cael trafferth ei llenwi yw’r adran sgiliau, a hynny yn rhannol am y gall fod yn anodd gwybod pa un yw’r pwysicaf i’w restru a hefyd am y gall fod yn anodd yn aml i lunio rhestr o sgiliau yn y fan a’r lle. Er mwyn helpu i lenwi’r adrannau hyn, fe ddefnyddies i gyfuniad o wybodaeth am fodiwlau a Offeryn Darganfod Digidol Jisc, a ddefnyddies i i adnabod fy hyfedredd â thechnoleg.

Esiampl o adroddiad o Offeryn Darganfod Digidol Jisc

Gloywi’ch Presenoldeb Digidol 👣

Un o’r camau cyntaf gymeres i yn gynnar yn y broses o ymgeisio am swyddi oedd diweddaru a sgleinio fy mhroffil ar LinkedIn. Ar ôl cael fy sbarduno gan sesiwn ‘How to use LinkedIn‘ yn ystod yr Ŵyl Sgiliau Digidol, adolyges i lawer o’m proffil blaenorol a chreu rhywbeth y gallaf ei ddefnyddio ar gyfer ceisiadau am swyddi erbyn hyn.

Mae gwirio’ch ôl troed digidol yn elfen sy’n aml yn cael ei hanwybyddu wrth wneud cais am swyddi mewn oes ddigidol. Mae fy nghyd-Bencampwr Digidol Noel wedi ysgrifennu blogbost defnyddiol yn edrych ar y camau y gallwch eu cymryd i ddiogelu’ch ôl troed digidol a sicrhau bod y cyhoedd a chyflogwyr yn gallu gweld yr hyn rydych chi am iddyn nhw ei weld a dim byd arall. Mae’r Tîm Sgiliau Digidol hefyd wedi curadu casgliad LinkedIn Learning ar reoli eich hunaniaeth ddigidol.

Y Gwasanaeth Gyrfaoedd 💬

Os ydych chi’n chwilio am gyngor mwy penodol, y gwasanaeth gyrfaoedd yw’r bobl orau i siarad â nhw ac mae manylion am y ffordd orau o ddefnyddio’r gwasanaeth ar eu tudalennau gwe, ac mae’r cymorth yn agored i fyfyrwyr presennol ac ôl-raddedigion.

Mae ein TipiauDigidol yn dychwelyd wythnos nesaf!

Ers mis Medi 2023, mae’r Tîm Sgiliau Digidol wedi bod yn cyhoeddi TipiauDigidol byr wythnosol a fydd, gobeithio, yn eich helpu i fanteisio i’r eithaf ar dechnoleg. Hyd yn hyn, rydym wedi cyhoeddi 26 o dipiau sy’n amrywio o lwybrau byr bysellfwrdd defnyddiol i offer fel hidlwyr golau glas a all helpu i gefnogi eich lles digidol!

Byddwn yn dychwelyd ar Ddydd Mawrth 16 Ebrill gyda 7 TipDigidol defnyddiol arall, ac os hoffech edrych ar unrhyw un o’n TipiauDigidol blaenorol, gallwch wneud o’r dudalen hon.

Sut alla i ddilyn y TipiauDigidol?

Mae cwpwl o wahanol ffyrdd y gallwch ddilyn ein TipiauDigidol.

 1. Gallwch lyfrnodi’r dudalen we hon a bydd TipDigidol yn ymddangos yma am 10yb bob Ddydd Mawrth yn ystod y tymor (darllenwch TipDigidol 1 os nad ydych yn siŵr sut i lyfrnodi tudalen we).
 2. Os ydych chi am dderbyn hysbysiad e-bost bob tro y byddwn yn postio TipDigidol newydd, gallwch danysgrifio i’n Blog Sgiliau Digidol.
 3. Rydym hefyd yn cyhoeddi pob TipDigidol ar broffiliau Facebook ac Instagram Gwasanaethau Gwybodaeth, a gallwch gael mynediad at y proffiliau o’r eiconau isod. O’r fan honno, gallwch ddilyn ein hashnodau #TipiauDigiPA #AUDigiTips