Sefwch allan o’r dorf gyda Thystysgrifau LinkedIn Learning 🏆

Yn y farchnad swyddi gystadleuol sydd ohoni, mae’n bwysig i fyfyrwyr prifysgol sefyll ar allan. Un ffordd o wneud hyn yw drwy ennill tystysgrifau ar gyfer cyrsiau a gwblhawyd ar eich cyfrif LinkedIn Learning Prifysgol Aberystwyth a’u hychwanegu at eich proffil LinkedIn personol.

Ond pam mae hyn yn bwysig? Mae ychwanegu tystysgrifau yn cynyddu eich siawns o gael eich canfod gan recriwtwyr sy’n chwilio am sgiliau penodol, gan ddangos eich ymrwymiad i ddysgu parhaus a datblygu gyrfa, gan eich gwneud yn ymgeisydd mwy apelgar.

Gwyliwch y fideo isod i ddysgu sut i ychwanegu tystysgrifau LinkedIn Learning i’ch proffil LinkedIn personol

Dysgwch fwy am LinkedIn Learning o’r sesiwn hon yn yr Ŵyl Sgiliau Digidol ’23 (Sesiwn GymraegSesiwn Saesneg)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ychwanegu tystysgrifau LinkedIn Learning i’ch proffil LinkedIn personol, cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk) neu edrychwch ar y dudalen Tystysgrif LinkedIn Learning swyddogol.

Dysgwch yn eich dewis iaith gyda LinkedIn Learning 🔊

Blogbost gan Sioned Llywelyn (Arweinydd Sgiliau Digidol)

Mae LinkedIn Learning yn cynnig llyfrgell helaeth o gyrsiau a fideos ar-lein, ac maent ar gael yn rhad ac am ddim i holl fyfyrwyr a staff y Brifysgol (dysgwch sut i gychwyn arni). Ond, oeddech chi’n gwybod bod modd gwylio cyrsiau LinkedIn Learning mewn amrywiaeth o ieithoedd – nid dim ond yn Saesneg?

Yn anffodus, nid yw Cymraeg ar rhestr eto (rydyn ni’n croesi’n bysedd! 🤞), ond mae’r rhan fwyaf o’r cyrsiau ar gael yn yr 13 iaith isod, a allai hwyluso pethau i’r rhai nad Saesneg yw eu mamiaith.

 1. Saesneg
 2. Tsieinëeg wedi’i symleiddio
 3. Ffrangeg
 4. Almaeneg
 5. Siapaneg
 6. Portiwgaleg
 7. Sbaeneg
 8. Iseldireg
 9. Eidaleg
 10. Tyrceg
 11. Pwyleg
 12. Corëeg
 13. Bahasa Indonesia

Sut ydw i’n chwilio am gynnwys yn fy newis iaith?

Gwyliwch y fideo isod neu dilynwch y camau syml hyn i ddysgu sut i chwilio am gynnwys LinkedIn Learning yn eich dewis iaith:

 1. Dechreuwch drwy chwilio am gwrs – gallwch naill ai bori trwy’r gwahanol gategorïau neu deipio yn y bar chwilio
 2. Dewiswch eich iaith o’r hidlydd iaith
 3. Os nad yw’r hidlydd iaith yn ymddangos, dewiswch Pob Hidlydd/All Filters

Rhagor o gymorth wrth ddefnyddio LinkedIn Learning

Os oes arnoch angen unrhyw gymorth wrth ddefnyddio LinkedIn Learning, e-bostiwch y Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk), neu mae croeso i chi ddod i un o’n sesiynau galw heibio wythnosol yn yr Hwb Sgiliau, Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen.

O le i le gydag Ap LinkedIn Learning! 📲 

Blogbost gan Shân Saunders (Cydlynydd Datblygu Sgiliau a Galluoedd Digidol)

Gallwch ddefnyddio LinkedIn Learning i ddatblygu sgiliau amrywiol megis dysgu codio, gwella eich sgiliau Microsoft neu hyd yn oed ddysgu rhywbeth hollol newydd.  Gallwch nawr ddysgu wrth fynd o le i le gydag ap symudol LinkedIn Learning.  Mae hyn yn golygu y gallwch ddysgu ar eich ffôn lle bynnag a phryd bynnag y dymunwch.  Efallai fod gennych egwyl am awr ar y tro ac am ddefnyddio’r amser hwnnw i ddysgu sgil newydd heb lwytho eich cyfrifiadur.  Trwy ddefnyddio ap LinkedIn Learning gallwch barhau â’ch cyrsiau ar eich ffôn a chael cynnwys hawdd a hygyrch.   

Mae LinkedIn Learning ar eich ffôn hefyd yn rhoi’r opsiwn i chi newid eich cyrsiau i ddefnyddio’r nodwedd sain-yn-unig ac felly os ydych chi’n hoff o bodlediadau, gallwch nawr wrando ar eich cyrsiau LinkedIn Learning wrth gerdded neu ymarfer corff.  Mae’r ap hefyd yn rhoi cyfle i chi lawrlwytho cynnwys eich cwrs i’w ddefnyddio oddi ar lein.   Nawr, os ydych chi’n teithio’n bell ar drên gallwch lawrlwytho eich cwrs a gwylio wrth i chi deithio.  Os ydych chi’n gyrru, gallwch lawrlwytho’ch cynnwys a throi at y nodwedd sain-yn-unig i wrando a dysgu wrth yrru!  

Sut ydw i’n defnyddio LinkedIn Learning ar fy ffôn?

 1. Ewch i’ch siop apiau symudol a chwiliwch am ‘LinkedIn Learning’  
 1. Lawrlwythwch yr ap LinkedIn Learning  
 1. Mewngofnodwch gyda’ch manylion PA  
 1. Ewch ati i ddysgu!

Rhagor o gwestiynau?

Am fwy o wybodaeth darllenwch ein blogiau eraill LinkedIn Learning.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu yn cael trafferth cysylltu ag ap LinkedIn Learning, cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk). 

Ymunwch â Her Gwyliau’r Gaeaf y Pencampwyr Digidol Myfyrwyr! ❄

Blogbost gan Joel Williams (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Banner with Student Digital Champion

Croeso i Her Gwyliau’r Gaeaf eleni, sydd wedi’i greu gan y Pencampwyr Digidol Myfyrwyr. Rydym wedi creu nawr her i chi eu cwblhau tra fyddwch chi’n cymryd seibiant o astudio dros wyliau’r Nadolig.

Rydym hefyd wedi creu casgliad LinkedIn Learning y mae croeso i chi ei ddefnyddio ar gyfer diwrnodau 3, 5 and 7 o’r her. Neu, mae croeso mawr i chi ddewis cyrsiau eraill o LinkedIn Learning.

Read More

Cyflwyno’r sgwrsfot hyfforddi DA newydd yn LinkedIn Learning 🤖

Oes gennych chi sgiliau penodol rydych chi am eu datblygu, ond angen rhywfaint o arweiniad ar ble i ddechrau? Mae LinkedIn Learning, llwyfan dysgu ar-lein y mae gan bob myfyriwr ac aelod o staff PA fynediad am ddim iddo, newydd ryddhau sgwrsfot hyfforddi newydd a allai helpu i ddatrys y broblem hon!

Beth mae’r sgwrsfot hyfforddi yn ei wneud?

Mae’r sgwrsfot newydd, sydd wedi’i bweru gan DdA (Ddeallusrwydd Artiffisial), yn darparu cyngor ac adnoddau wedi’u teilwra i chi, ac mae’r rhain i gyd wedi’u tynnu’n uniongyrchol o gynnwys LinkedIn Learning.

Gallwch ofyn am gyngor ar heriau rydych chi’n eu hwynebu, neu argymhellion ar sut i ddatblygu sgiliau penodol, a bydd y sgwrsfot yn aml yn gofyn cwestiynau dilynol i chi i sicrhau eich bod yn derbyn yr argymhellion a’r adnoddau gorau.

Awgrymiad Defnyddiol: I gael yr ymateb gorau, cysylltwch eich cyfrif LinkedIn Learning gyda’ch cyfrif LinkedIn personol (sut mae gwneud hynny?), gan bydd y sgwrsfor yn ystyried eich teitl swydd neu lefel eich astudiaethau cyn cynnig argymhellion i chi.

Sut mae cael mynediad at y sgwrsfot hyfforddi?

Gallwch gael mynediad at y sgwrsfot hyfforddi mewn dau le, naill ai o’r brif ddewislen (ar yr ochr chwith), neu o’r dudalen gartref.

Cymorth bellach?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y nodwedd newydd hon, neu am LinkedIn Learning yn gyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk).

Ymunwch â’n Her Dysgu’r Nadolig! 🎄

Mae ein Her Dysgu’r Nadolig yn cychwyn yfory, Dydd Mercher 6 Rhagfyr! Rydym wedi casglu 12 fideo byr o LinkedIn Learning i chi wylio a dysgu ohonynt dros y 12 diwrnod gwaith nesaf. Mae’r cynnwys hyn yn amrywio o 1-8 munud a byddant yn eich helpu i ddatblygu ystod o sgiliau – o awgrymiadau i hybu cynhyrchinat, defnyddio byrlwybrau bysellfwrdd yn Outlook, i ddatblygu arferion cysgu gwell.

Sut mae ymuno â’r her?

Y cam cyntaf fydd actifadu eich cyfrif LinkedIn Learning. Wedi i chi wneud hynny, mae dwy ffordd i chi ymuno â’r her:

 • Gallwch naill ai ddilyn y dolenni o’r calendr isod bob dydd o’r her
 • Neu gallwch ddilyn ein Llwybr Dysgu Her Dysgu’r Nadolig (sydd hefyd yn ymddangos ar frig dudalen gartref LinkedIn Learning pan fyddwch chi wedi mewngofnodi).

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr her, neu am LinkedIn Learning yn gyffredinol, e-bostiwch y Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk), a gobeithiwn y byddwch yn mwynhau eich 12 diwrnod o ddysgu!

Dysgwch sut i godio am ddim gyda CoderPad yn LinkedIn Learning

Efallai fod yna lawer o wahanol resymau pam yr hoffech ddysgu codio. Mae’n bosibl ei bod yn sgil yr hoffech ei hymarfer ar gyfer eich gradd; gallai fod yn hobi i chi; neu efallai fod gennych ddiddordeb mewn datblygu’r sgil hon i wella eich cyflogadwyedd.

Mae gwybod sut i godio yn sgil hynod o werthfawr, ond os ydych chi’n newydd i godio, fe allai fod yn anodd gwybod sut i ddechrau arni. Yn ffodus, mae LinkedIn Learning, llwyfan dysgu ar-lein y mae gan bob myfyriwr ac aelod o staff PA fynediad am ddim iddo, (dysgu sut i ddechrau arni), wedi lansio partneriaeth newydd gyda CoderPad.

Maent wedi lansio amrywiaeth o gyrsiau Heriau Cod newydd ar Python, Java, SQL, JavaScript, C#, a Go, a gynlluniwyd i helpu dysgwyr o ddechreuwyr i ddysgwyr uwch i ddatblygu eu sgiliau codio trwy ymarferion rhyngweithiol ac adborth amser real.

Gwyliwch y fideo isod i ddysgu mwy am yr heriau hyn:

Ar hyn o bryd mae 33 o Heriau Cod (ond mae hyn yn cynyddu’n barhaus), a gallwch hefyd ddysgu sut i godio ac ymarfer eich sgiliau gyda chyrsiau rhaglennu GitHub ychwanegol yn LinkedIn Learning.

Dyma ychydig o gyrsiau Heriau Cod i chi ddechrau arni!

Heriau Cod i Ddechreuwyr

Heriau Cod Uwch

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am unrhyw ran o’r cynnwys a grybwyllir uchod, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau cyffredinol am LinkedIn Learning, cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk).

Angen gweithredu: Staff gyda chynnwys LinkedIn Learning wedi’i ymgorffori yn eu modiwlau Blackboard Learn Ultra

O Ddydd Mercher 27 Medi 2023, byddwn yn galluogi fersiwn newydd o’r offeryn sy’n caniatáu i staff ymgorffori cynnwys LinkedIn Learning o fewn eu modiwlau yn Blackboard Learn Ultra. Mae nifer o fanteision i alluogi’r fersiwn newydd hon. Fodd bynnag, bydd hyn yn golygu y bydd angen i staff sydd eisoes wedi ymgorffori cynnwys LinkedIn Learning yn eu modiwlau presennol, ddilyn ychydig o gamau cyn ac ar ôl y dyddiad hwn.

O 27 Medi 2023 gall yr holl staff ymgorffori cynnwys LinkedIn Learning yn eu modiwlau Blackboard Learn Ultra gan ddefnyddio’r fersiwn newydd o’r offeryn – mae cyfarwyddyd pellach ar gael o’r Cwestiynau Cyffredin hwn.

Beth sydd angen i mi ei wneud os oes gen i gynnwys LinkedIn Learning wedi’i ymgorffori yn fy modiwlau Blackboard Learn Ultra presennol?

 1. Cyn Dydd Mercher 27 Medi, bydd angen i chi nodi pa gyrsiau LinkedIn Learning rydych chi eisoes wedi’u hymgorffori yn eich modiwlau.
 2. Yna, gallwch ddileu’r cyrsiau hyn o’ch modiwl.
 3. O Ddydd Mercher 27 Medi, bydd angen i chi ail-ychwanegu’r cyrisau hyn gan ddefnyddio’r fersiwn newydd o’r offeryn (sut ydw i’n gwneud hynny?)

Noder: O 27 Medi ymlaen, bydd unrhyw gynnwys LinkedIn Learning sydd wedi’i ymgorffori gan ddefnyddio’r hen fersiwn o’r offeryn yn ymddangos fel dolenni sydd wedi torri i fyfyrwyr.

Beth yw manteision y fersiwn newydd?

 • Bydd ymgorffori cynnwys yn arbed amser i staff, gan y bydd yn tynnu teitl a disgrifiad y cynnwys trwyddo i’ch modiwl yn awtomatig.
 • Gall staff chwilio am gynnwys LinkedIn Learning yn uniongyrchol o Blackboard Learn Ultra.
 • Yn flaenorol, dim ond cyrsiau LinkedIn Learning oedd yn gallu cael eu hymgorffori o fewn modiwlau, ond mae’r fersiwn newydd yn caniatáu i fathau eraill o gynnwys o LinkedIn Learning, gan gynnwys fideos, ffeiliau sain, a Llwybrau Dysgu, gael eu hymgorffori.
 • Bydd myfyrwyr yn gallu gweld y cynnwys yn uniongyrchol yn Blackboard Learn Ultra, heb orfod mewngofnodi i LinkedIn Learning ar wahân.

O 27 Medi 2023 bydd pob aelod o staff yn gallu ymgorffori cynnwys LinkedIn Learning o fewn eu modiwlau Blackboard Learn Ultra gan ddefnyddio’r fersiwn newydd o’r offeryn – mae cyfarwyddyd pellach ar gael o’r Cwestiwn Cyffredin hwn.

Mae’r fideo isod (dim sain) yn dangos pa mor hawdd fydd hi i fyfyrwyr gael mynediad at gynnwys LinkedIn Learning o fewn Blackboard Learn Ultra os ydynt wedi’u hymgorffori gan ddefnyddio’r offeryn newydd.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau sy’n ymwneud ag ymgorffori cynnwys LinkedIn Learning yn Blackboard, cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk).

Hyfforddiant Sgiliau Digidol: Semester 1 ’23-24

A oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu pa adnoddau sydd ar gael i’ch helpu i asesu a datblygu eich sgiliau digidol? Neu, efallai bod diddordeb gennych chi mewn dysgu mwy am sut y gallwch gefnogi’ch myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau digidol?

Byddwn ni’n cynnal nifer o sesiynau hyfforddi i staff drwy gydol Semester 1. Os nad oes modd ichi fynychu’r sesiynau, mae croeso mawr i chi e-bostio digi@aber.ac.uk a gallwn drefnu sgwrs i chi ag aelod o’n tîm.

Sesiynau cyfrwng Cymraeg:

Sesiynau cyfrwng Saesneg:

Syniadau ac Awgrymiadau Microsoft Excel (Rhan 2)💡

Blogbost gan Laurie Stevenson (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Banner with Student Digital Champion

Cyhoeddais Ran 1 o’r blogbost hwn yn gynharach yr wythnos hon, lle cyflwynais 5 syniad ac awgrymiad i’ch helpu i wneud y gorau o Excel, ac mae’r blogbost hyn yn cynnwys 5 awgrym pellach! Os ydych chi eisiau dysgu mwy am Excel, ewch i’m casgliad Excel newydd yn LinkedIn Learning.

Awgrym 6: Ychwanegu nifer o resi neu golofnau ar yr un pryd

Os hoffech chi ychwanegu mwy nag un rhes neu golofn ar yr un pryd bydd yr awgrym hwn yn arbed yr amser o orfod gwneud hyn fesul un.

 • Amlygwch nifer y rhesi neu’r colofnau yr hoffech eu hychwanegu
 • Cliciwch fotwm de’r llygoden arnynt
 • Dewiswch Mewnosod o’r gwymplen sy’n ymddangos

Awgrym 7: Ychwanegu pwyntiau bwled

Nid yw dod o hyd i’r botwm i ychwanegu’r rhain mor hawdd ag y mae ar Microsoft Word ond yn ffodus mae yna gwpwl o ffyrdd i wneud hyn.

Read More