Nadolig Llawen gan y Tîm Sgiliau Digidol! 🎄✨

Mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur iawn i ni i gyd yn y Tîm Sgiliau Digidol! Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi creu amrywiaeth o adnoddau a digwyddiadau newydd, gan gynnwys:

Gobeithiwn fod rhai o’r adnoddau uchod wedi bod yn ddefnyddiol i’ch cefnogi i ddatblygu eich sgiliau digidol eich hun, a hoffem ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd ac edrychwn ymlaen at barhau i’ch cefnogi yn y flwyddyn newydd!

Ymunwch â Her Gwyliau’r Gaeaf y Pencampwyr Digidol Myfyrwyr! ❄

Blogbost gan Joel Williams (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Banner with Student Digital Champion

Croeso i Her Gwyliau’r Gaeaf eleni, sydd wedi’i greu gan y Pencampwyr Digidol Myfyrwyr. Rydym wedi creu nawr her i chi eu cwblhau tra fyddwch chi’n cymryd seibiant o astudio dros wyliau’r Nadolig.

Rydym hefyd wedi creu casgliad LinkedIn Learning y mae croeso i chi ei ddefnyddio ar gyfer diwrnodau 3, 5 and 7 o’r her. Neu, mae croeso mawr i chi ddewis cyrsiau eraill o LinkedIn Learning.

Read More

Detocs Digidol: Ailgychwyn Fy Ffordd o Fyw Digidol 📵

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Ar fy nhaith i les digidol, fe gefais fy hun ar groesffordd, yn anfodlon ar y berthynas a oedd wedi esblygu rhyngof i a thechnoleg. Unwaith yn ffynhonnell llawenydd ar gyfer hwyluso cysylltiadau a chyfoethogi profiadau, yn raddol daeth yn bresenoldeb rhwystredig ac yn achos pryder. Ofer fu pob ymgais i roi cynnig ar wahanol strategaethau, o arddangos graddlwyd i osod larymau atgoffa; roedd fy nyfeisiau yn parhau i lyncu gormod o’m hamser, gan arwain at euogrwydd ac ymdeimlad o fethiant personol, profiad tra gwahanol i’m chwilfrydedd cychwynnol gyda thechnoleg. Beth sydd wedi newid?

Rhyfeloedd Sweipio: Melltith y Ffôn Clyfar

Yn nyddiau cynnar y cyfryngau cymdeithasol, roedd mewngofnodi yn golygu tanio cyfrifiadur y teulu, llywio trwy haenau bwrdd gwaith, ac aros yn amyneddgar wrth i olwynion y byd digidol droi’n araf. Gallai’r byd hwnnw ddiflannu mewn un clic amser swper neu pan fyddai storm ar y gorwel. Wrth i ni neidio ymlaen i heddiw, ac mae ein dyfeisiau gyda ni’n barhaus, wrth law yn ein pocedi, yn barod ar gyfer ymgysylltu ar unwaith. Mae’r rhwyddineb yr ydym yn datgloi ein ffonau heb bwrpas clir wedi troi’n arfer, rydyn ni’n ysu am y wefr ddopamin a ddaw yn sgil rhyngweithio digidol.

Wedi’i gyfyngu yn y lle cyntaf i lifau penodol, mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi esblygu’n blatfformau cynnwys eang wedi’u crefftio i ddal ein sylw’n ddiddiwedd. Yn y dirwedd defnyddwyr-ganolog sydd ohoni, nid dyfeisiau niwtral ydyn nhw ond yn hytrach maen nhw wedi’u cynllunio’n fwriadol i annog defnydd aml ac estynedig. Er ein bod yn chwilio am dechnoleg ddiddorol, gall yr atyniad sy’n bachu ein diddordeb weithiau weithio yn erbyn ein dymuniadau.

O Whoville i Screensville: Sut mae’r Ffôn Clyfar wedi Dwyn y Dolig

Er bod ein dyfeisiau yn amhrisiadwy i’n cysylltu ni yn ystod cyfnodau clo ac wrth dreulio gwyliau o bell, maen nhw hefyd wedi newid natur ein rhyngweithio personol. Dwi’n cofio’n glir treulio’r Nadolig ar ôl y pandemig gyda’r teulu, wedi’n hamgylchynu gan sgriniau, pob un ohonom wedi ymgolli yn ein bydoedd digidol. Dathliadau cwbl wahanol i’r rhai roedden ni wedi’u cynllunio ond yn realiti wedi’i lunio gan hollbresenoldeb technoleg.

Mae fy mherthynas gyda thechnoleg a oedd gynt yn un gadarnhaol bellach wedi troi’n un wenwynig, ac mae torri’n rhydd o afael fy ffôn yn gofyn am fwy nag ewyllys yn unig.

Read More

Cyflwyno’r sgwrsfot hyfforddi DA newydd yn LinkedIn Learning 🤖

Oes gennych chi sgiliau penodol rydych chi am eu datblygu, ond angen rhywfaint o arweiniad ar ble i ddechrau? Mae LinkedIn Learning, llwyfan dysgu ar-lein y mae gan bob myfyriwr ac aelod o staff PA fynediad am ddim iddo, newydd ryddhau sgwrsfot hyfforddi newydd a allai helpu i ddatrys y broblem hon!

Beth mae’r sgwrsfot hyfforddi yn ei wneud?

Mae’r sgwrsfot newydd, sydd wedi’i bweru gan DdA (Ddeallusrwydd Artiffisial), yn darparu cyngor ac adnoddau wedi’u teilwra i chi, ac mae’r rhain i gyd wedi’u tynnu’n uniongyrchol o gynnwys LinkedIn Learning.

Gallwch ofyn am gyngor ar heriau rydych chi’n eu hwynebu, neu argymhellion ar sut i ddatblygu sgiliau penodol, a bydd y sgwrsfot yn aml yn gofyn cwestiynau dilynol i chi i sicrhau eich bod yn derbyn yr argymhellion a’r adnoddau gorau.

Awgrymiad Defnyddiol: I gael yr ymateb gorau, cysylltwch eich cyfrif LinkedIn Learning gyda’ch cyfrif LinkedIn personol (sut mae gwneud hynny?), gan bydd y sgwrsfor yn ystyried eich teitl swydd neu lefel eich astudiaethau cyn cynnig argymhellion i chi.

Sut mae cael mynediad at y sgwrsfot hyfforddi?

Gallwch gael mynediad at y sgwrsfot hyfforddi mewn dau le, naill ai o’r brif ddewislen (ar yr ochr chwith), neu o’r dudalen gartref.

Cymorth bellach?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y nodwedd newydd hon, neu am LinkedIn Learning yn gyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk).

Rydyn ni hanner ffordd trwy ein Her Dysgu’r Nadolig! 🎄

Rydyn ni hanner ffordd trwy ein Her Dysgu’r Nadolig, ond peidiwch â phoeni, dyw hi ddim yn rhyw hwyr i chi ymuno!

Mae’r her yn rhoi cyfle i staff a myfyrwyr ddatblygu ystod o sgiliau, o awgrymiadau i hybu cynhyrchiant, defnyddio byrlwybrau bysellfwrdd yn Outlook, i ddatblygu arferion cysgu gwell, trwy wylio 12 fideo byr o LinkedIn Learning dros 12 diwrnod.

Sut mae ymuno â’r her?

Y cam cyntaf fydd actifadu eich cyfrif LinkedIn Learning. Wedi i chi wneud hynny, mae dwy ffordd i chi ymuno â’r her:

 • Gallwch naill ai ddilyn y dolenni o’r calendr isod bob dydd o’r her
 • Neu gallwch ddilyn ein Llwybr Dysgu Her Dysgu’r Nadolig (sydd hefyd yn ymddangos ar frig dudalen gartref LinkedIn Learning pan fyddwch chi wedi mewngofnodi).

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr her, neu am LinkedIn Learning yn gyffredinol, e-bostiwch y Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk), a gobeithiwn y byddwch yn mwynhau eich 12 diwrnod o ddysgu!

TipDigi 15 – 3 nodwedd ddefnyddiol i ddysgu yn Microsoft Teams 💬

Dilynwch y camau hyn i osod eich sgyrsiau blaenoriaeth ar frig eich rhestr: 

 • Ar ochr chwith eich ffenestr Teams, rhowch eich cyrchwr dros y sgwrs yr hoffech roi pin arni 
 • Cliciwch fotwm de’r llygoden unwaith ar y sgwrs a chliciwch ar Pin
 • Bydd eich sgwrs flaenoriaeth yn cael ei gosod ar frig eich rhestr sgwrsio ddiweddar 

Dilynwch y camau hyn i ddistewi hysbysiadau o’ch sgwrs ddewisol: 

 • Ar ochr chwith eich ffenestr Teams, rhowch eich cyrchwr dros y sgwrs yr hoffech ei distewi 
 • Cliciwch fotwm de’r llygoden ar y sgwrs a chliciwch ar Mute
 • Bydd hysbysiadau sy’n dod i mewn yn cael eu distewi ar gyfer y sgwrs benodol hon 

Gwyliwch y fideo isod neu dilynwch y cyfarwyddiadau hyn ar gyfer cadw negeseuon i edrych arnynt yn ddiweddarach: 

 • Agorwch y sgwrs yr hoffech gadw’r neges(euon) sydd ynddi 
 • Cliciwch fotwm de’r llygoden ar y neges a chliciwch ar Save this message
 • Rhowch eich cyrchwr ar eich eicon Teams a chliciwch arno 
 • Dewiswch yr opsiwn Saved yn y ddewislen

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

Cadw Llygaid ar y Wobr: Canllaw i Fyfyrwyr ar drechu Straen Llygaid Cyfrifiadurol 👁

Blogbost gan Joel Williams (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Er y gall cyfrifiaduron fod yn offer ardderchog i gynyddu a symleiddio cynhyrchiant myfyriwr, gall syllu ar sgrin drwy’r dydd gael sawl effaith andwyol. Trwy’r blogbost yma, a hyn a’m ffeithlun cysylltiedig, rwy’n gobeithio rhoi sawl awgrym rwyf wedi’u defnyddio i helpu i wneud defnyddio cyfrifiaduron yn brofiad mwy pleserus trwy gydol fy ngradd. Yn y blogbost hon byddaf yn trafod un anhwylder cyffredin sy’n gysylltiedig â gweithio ar gyfrifiadur, sef straen llygaid. Gall straen llygaid ddigwydd ar ôl cyfnodau estynedig o edrych ar yr un monitor neu drwy ddefnyddio cyfrifiadur mewn amgylchedd sydd wedi’i oleuo’n wael.   

Rheol 20-20-20

Un o’r dulliau hawsaf i’w mabwysiadau yn fy astudiaethau yw’r rheol 20-20-20; Mae’r dull hwn yn golygu cymryd egwyl bob 20 munud, ac edrych ar wrthrych 20 troedfedd i ffwrdd (peidiwch â phoeni, nid oes angen i hyn fod yn fanwl gywir), am 20 eiliad. Byddai amrantu’n aml yn ystod y cyfnod hwn yn syniad da hefyd, oherwydd y gall hyn helpu i ymlacio cyhyrau’r llygaid a lleihau’r tebygolrwydd o straen ymhellach.  

Gallwch ddarganfod mwy am hyn drwy’r Cwrs LinkedIn Learning

Lleihau Golau Glas  

Dull arall o leihau straen llygaid yw cyfyngu ar olau glas oherwydd y gall y golau glas a gynhyrchir gan sgriniau leihau cyfanswm y melatonin a gynhyrchir (Yr hormon cwsg), a all darfu ar ein cylchoedd cysgu naturiol ac arwain at straen llygaid ar ddiwedd y dydd. Mae’r pwnc hwn yn dal i fod yn destun dadl wyddonol, a gallwch ddarllen mwy amdano yma. Mae hyn yn haws i’w osod ar beiriannau personol ond gyda rhywfaint o addasu gellir ei ddefnyddio ar bron bob un o gyfrifiaduron y Brifysgol. 

Mae dwy brif ffordd o reoli hyn: 

 • Yn gyntaf, gallwch ddefnyddio meddalwedd i leihau amlygiad i olau glas; mae gan MacOS a Windows osodiadau parod, Night Shift a Nightlight yn y drefn honno; Gallwch hyd yn oed alluogi Nightlight ar gyfrifiaduron y brifysgol.  
 • Yn ail, mae gan fwyafrif y monitorau a’r sgriniau gliniaduron opsiynau sy’n eich galluogi i reoli disgleirdeb a gwrthgyferbyniad, gan eich galluogi i gyflawni canlyniad tebyg. Fodd bynnag, os ydych chi’n chwilio am fwy o addasiadau, gallwch ddefnyddio rhaglenni rhad ac am ddim megis f.lux sy’n gweithio ar MacOS, Windows a Linux, a gall ddarparu llawer mwy o reolaeth dros dôn y sgrin (a ddangosir isod).  

Yn olaf, gellir defnyddio sbectol golau glas hefyd i hidlo golau nid yn unig o’ch sgrin ond hefyd o’r amgylchedd cyfagos a gellir eu prynu’n rhad gan sawl manwerthwr.   

Galluogi Modd Tywyll  

Yn olaf, strategaeth arall sy’n gweithio’n dda ar lawer o’r rhaglenni rwyf fi wedi’u defnyddio yn ystod fy nghwrs i leihau straen llygaid yw galluogi modd tywyll; gellir gwneud hyn o fewn MacOS a Windows ac mae’r ddau wedi’u cynllunio i gynorthwyo gweithio mewn amgylcheddau gyda goleuadau amgylchynol gwael.   

Fodd bynnag, bydd angen camau ychwanegol i newid rhaglenni megis Office a rhai porwyr rhyngrwyd. Gellir dod o hyd i gamau i newid Office i’r modd tywyll yma, a gallwch drosi unrhyw borwr sy’n seiliedig ar Chrome i’r modd tywyll gan ddefnyddio estyniadau a geir yn Storfa We Chrome.  

Mae mwy o wybodaeth ar gael yng nghasgliad Ergonomeg Ddigidol LinkedIn Learning, cliciwch ar y ddelwedd uchod neu defnyddiwch y ddolen hon

Ymunwch â’n Her Dysgu’r Nadolig! 🎄

Mae ein Her Dysgu’r Nadolig yn cychwyn yfory, Dydd Mercher 6 Rhagfyr! Rydym wedi casglu 12 fideo byr o LinkedIn Learning i chi wylio a dysgu ohonynt dros y 12 diwrnod gwaith nesaf. Mae’r cynnwys hyn yn amrywio o 1-8 munud a byddant yn eich helpu i ddatblygu ystod o sgiliau – o awgrymiadau i hybu cynhyrchinat, defnyddio byrlwybrau bysellfwrdd yn Outlook, i ddatblygu arferion cysgu gwell.

Sut mae ymuno â’r her?

Y cam cyntaf fydd actifadu eich cyfrif LinkedIn Learning. Wedi i chi wneud hynny, mae dwy ffordd i chi ymuno â’r her:

 • Gallwch naill ai ddilyn y dolenni o’r calendr isod bob dydd o’r her
 • Neu gallwch ddilyn ein Llwybr Dysgu Her Dysgu’r Nadolig (sydd hefyd yn ymddangos ar frig dudalen gartref LinkedIn Learning pan fyddwch chi wedi mewngofnodi).

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr her, neu am LinkedIn Learning yn gyffredinol, e-bostiwch y Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk), a gobeithiwn y byddwch yn mwynhau eich 12 diwrnod o ddysgu!

TipDigi 14: Defnyddiwch Microsoft OneNote i drefnu eich gwaith 🗄

Mae Microsoft OneNote yn ffordd wych o storio’ch holl nodiadau, trefnu eich gwaith a chreu rhestrau mewn un lle.  

Gallwch greu tabiau gwahanol ar gyfer gwahanol feysydd gwaith. O fewn hyn, gallwch ychwanegu tudalennau newydd i wahanu a threfnu eich gwaith, pob un â’u penawdau ar wahân eu hunain. Gallwch liwio’ch adrannau i helpu i drefnu a chadw golwg ar eich gwaith. Gallwch hefyd greu rhestrau gwirio, tynnu sylw at wybodaeth bwysig a llawer mwy gan ddefnyddio’r nodwedd ‘tag’.  

Gwyliwch y fideo isod am arddangosiad ar ddefnyddio Microsoft OneNote neu dilynwch y cyfarwyddiadau isod.  

 • Cliciwch ar yr Eicon ‘+’ i greu adran newydd. 
 • Cliciwch fotwm de’r llygoden ar y rhan i newid y lliw. 
 • Rhowch enw o’ch dewis i’r dudalen. 
 • Daliwch y llygoden dros y cwarel ochr dde i fewnosod tudalennau newydd. 
 • Ychwanegwch flychau ticio naill ai trwy ddewis y tag To Do neu drwy glicio ar ctrl + 1
 • Gallwch wneud tudalennau, is-dudalennau trwy ddewis y dudalen, clicio botwm de’r llygoden, a dewis ‘make subpage’. 

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!