Ystyriwch eich Lles Digidol ar Ddiwrnod Lles Byd-eang 🧘🏻‍♀️

Blogbost gan Shân Saunders (Cydlynydd Datblygu Sgiliau a Galluoedd Digidol)

Mae 8 Mehefin 2024 yn Ddiwrnod Lles Byd-eang, diwrnod i fyfyrio ar eich lles a’ch iechyd meddwl. Eleni cyflwynodd Hyrwyddwyr Digidol y Myfyrwyr Gyfres Lles Digidol a oedd yn ymdrin ag ystod eang o fywyd digidol i helpu i wella lles digidol eraill gydag awgrymiadau a thriciau.  

Fe wnaethant ystyried ergonomeg ddigidol gan gynnwys creu casgliad LinkedIn Learning am y gosodiad gorau ar gyfer eich desg a chyngor ar sut i leihau straen llygaid drwy’r rheol 20-20-20 a galluogi modd tywyll. Dechreuodd un o’n hyrwyddwyr digidol ar gyfnod o ddadwenwyno digidol a oedd yn cynnwys dileu pob ap cyfryngau cymdeithasol, analluogi hysbysiadau, disodli ID wyneb gyda chyfrinair bwriadol a bod yn fwy ystyriol o’r rheswm y maent ar eu ffôn. Fe wnaethant adrodd am y manteision, yr anfanteision a rhoi cyngor i unrhyw un arall sy’n awyddus i roi cynnig ar ddadwenwyno digidol. 

Yn ogystal, gwnaeth ein hyrwyddwr digidol ddarganfod bod ap ScreenZen yn fendith yn ystod eu dadwenwyno digidol i helpu i orfodi ffiniau gwell wrth ryngweithio ag apiau a dod yn fwy ymwybodol o’ch defnydd digidol. Edrychodd y gyfres Lles Digidol hefyd ar bwysigrwydd trefnu eich gofodau digidol, gan gynnwys creu ffolderi gwell, addasu eich sgriniau cartref, a chlirio eich ffolder lawrlwytho.   

Mae adnoddau lles digidol eraill yn cynnwys blogbost ar gyfer unrhyw ddefnyddiwr iPhone am y nodweddion sydd ar gael yn y gosodiadau i helpu gyda’ch terfyn amser sgrin a nodwedd i helpu i gadw pellter eich ffôn i leihau straen llygaid.

Os hoffech edrych ar adnoddau pellach, mae croeso i chi edrych ar yr adran lles digidol ar y Llyfrgell Sgiliau Digidol neu yng nghasgliad LinkedIn Learning. Gallwch hefyd weld y sesiwn lles digidol a gynhaliwyd gennym yng Ngŵyl Sgiliau Digidol 2023

Natur ar flaenau eich bysedd: Fy hoff apiau ar gyfer mwynhau’r awyr agored 🍃🌻

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Gyda’r dyddiau’n ymestyn a’r tymheredd yn codi, mae llawer yn dyheu am dreulio mwy o amser yn yr awyr agored. Er mwyn gwella eich anturiaethau yn yr awyr agored, rwyf wedi llunio rhestr o fy hoff apiau am ddim a fydd, gobeithio, yn ennyn eich chwilfrydedd ac yn dyfnhau eich gwerthfawrogiad o natur.

AllTrails

Mae AllTrails yn ganllaw poced i lwybrau cerdded, llwybrau beicio a mannau natur sy’n addas ar gyfer gwahanol lefelau a galluoedd. Mae’r ap yn caniatáu i chi gynllunio eich antur nesaf, boed yn fach neu’n fawr ac yn eich helpu i ddarganfod lleoedd newydd neu ddychwelyd i’ch hoff fannau!

Dyma rai o fy hoff nodweddion yn yr ap:

 • Gallwch chwilio am lwybrau yn ôl lleoliad a hidlo yn ôl y math o weithgaredd, anhawster, hygyrchedd a hyd.
 • Gallwch gael mynediad at wybodaeth fanwl am y llwybrau, gan gynnwys disgrifiadau trylwyr o’r llwybrau, tywydd presennol ac amodau’r ddaear, a’r cyfleusterau sydd ar gael.
 • Gallwch wirio’r adolygiadau a’r lluniau i’ch helpu i benderfynu ai dyma’r llwybr cywir i chi.
 • Cadwch eich hoff lwybrau a’u rhannu ag eraill yn yr ap.

📲 Lawrlwytho oddi ar Google Play 📲 Lawrlwytho o Siop Apple

Seek gan iNaturalist

Ydych chi erioed wedi gweld planhigyn tra’ch bod allan yn cerdded ac wedi meddwl tybed beth ydoedd? Mae Seek yn eich galluogi i adnabod rhywogaethau o blanhigion, anifeiliaid a ffyngau yn ddiymdrech wrth fynd. Nid oes angen cofrestru’r ap; lawrlwythwch yr ap a’i bwyntio at bethau byw o’ch cwmpas!

Dyma rai o fy hoff nodweddion yn yr ap:

 • Gallwch bwyntio’r camera o fewn yr ap at yr hyn yr hoffech ei adnabod neu dynnu llun a’i uwchlwytho i’r ap yn nes ymlaen.
 • Gallwch ddysgu mwy am dacsonomeg, natur dymhorol a tharddiad daearyddol y rhywogaeth.
 • Gallwch ymgysylltu â chymuned a rhannu’r rhywogaethau rydych chi wedi’u canfod gyda’r ap. Mae PlantNet yn ap arall sy’n ddefnyddiol os ydych chi am fod yn rhan o brosiect gwyddoniaeth dinasyddion ar fioamrywiaeth planhigion.

📲 Lawrlwytho oddi ar Google Play 📲 Lawrlwytho o Siop Apple

SkyView Lite

Yr ap olaf yr hoffwn ei rannu gyda chi yw SkyView Lite. Mae’r ap hwn yn cynnwys map awyr rhyngweithiol sy’n caniatáu i ddefnyddwyr adnabod sêr, planedau a gwrthrychau wybrennol eraill. Mae’r ap yn reddfol, yn gywir ac yn hawdd ei bersonoli. Yng Nghymru, mae’r tywydd yn aml yn gallu bod yn anrhagweladwy, ac mae awyr glir yn aml yn dod fel syndod. Gyda SkyView wrth law, gallwch fanteisio i’r eithaf ar syllu digymell ar y sêr!

Fy hoff bethau am yr ap yw:

 • Nid oes angen cysylltiad rhyngrwyd na GPS ar yr ap, felly gellir ei ddefnyddio mewn ardaloedd anghysbell.
 • Tapiwch ar unrhyw wrthrych wybrennol i gael disgrifiad manwl. Tapiwch eto am fwy o wybodaeth a ffeithiau addysgol.
 • Mae’r ap yn gweithio o dan do hefyd, felly gallwch ddysgu unrhyw bryd, waeth beth fo’r tywydd.

📲 Lawrlwytho oddi ar Google Play 📲 Lawrlwytho o Siop Apple

Gwnewch y mwyaf o dechnoleg wrth i chi baratoi ar gyfer eich arholiadau 💻📚

Wrth i ni agosáu at ddechrau cyfnod yr arholiadau, rydym wedi rhestri amrywiaeth o adnoddau i’ch helpu i wneud y gorau o dechnoleg wrth i chi baratoi ac adolygu ar gyfer eich arholiadau.

(Mewngofnodwch gyda’ch e-bost a chyfrinair PA)

(Mewngofnodwch gyda’ch e-bost a chyfrinair PA)

Edrychwch hefyd ar y Cwestiynau a Holir yn Aml am yr arholiadau, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch unrhyw un o’r adnoddau sydd wedi’u rhestri uchod, cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk).

A oes bywyd ar ôl cyfryngau cymdeithasol? – Fy mis o wneud detocs digidol 📵

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Ydych chi erioed wedi teimlo bod eich ffôn yn eich rheoli chi mwy nag yr ydych chi’n rheoli eich ffôn? Dyna’n union yr oeddwn i’n ei deimlo, nes i mi gyrraedd croesffordd y llynedd. Yn rhwystredig oherwydd yr ymdrechion aflwyddiannus i leihau fy amser ar sgrin a’r teimlad o fod yn sownd mewn byd digidol, cychwynnais ar daith ddadwenwyno digidol trwy gydol mis Rhagfyr – gallwch ddarllen amdani yma.

Yn y blogbost hwn, byddaf yn rhannu fy mhrofiad, yr uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau, a’r gwersi a ddysgais o adennill rheolaeth dros fy arferion digidol.

👍 Newidiadau cadarnhaol o’m detocs

 1. Llai, nid mwy, o unigrwydd. Wnes i erioed sylweddoli faint yr oedd cyfryngau cymdeithasol yn draenio fy matri cymdeithasol. Ar ôl peth amser hebddo, roeddwn i’n ei chael hi’n haws mynd allan a rhyngweithio â phobl, ac yn sicr ni wnes i golli’r ofn fy mod yn colli allan.
 2. Gwell ymwybyddiaeth emosiynol. Roeddwn i’n meddwl bod defnyddio fy ffôn yn helpu i reoleiddio fy emosiynau, ond dim ond tynnu sylw ydoedd. Ar ôl addasiad annymunol, gallwn gydnabod a phrosesu fy nheimladau’n fwy iach.
 3. Trefn bore newydd. Roeddwn i’n meddwl nad oedd gen i un, ond fy nhrefn boreol oedd defnyddio fy ffôn. Ar ôl i mi stopio, roeddwn i’n ei chael hi’n haws gwneud pethau eraill, megis ysgrifennu yn fy nyddiadur gyda phaned o de.
 4. Cynhyrchiant a chreadigrwydd diymdrech. Gallwn wneud llawer yn yr eiliadau bach hynny pan fyddwn fel arfer yn codi fy ffôn. Roedd fy meddwl yn glir hefyd i feddwl am fy natrysiadau fy hun yn hytrach na chwilio amdanynt ar-lein.
 5. Gorffwys gwell. Roedd ansawdd fy nghwsg yn gwella, ac roedd seibiannau bach yn ystod y dydd yn fwy hamddenol.
 6. Byw i’r funud. Roedd hi’n haws mwynhau’r cyfnodau bach bob dydd ac roedd amser fel petai’n arafu.

👎 Rhai o’r anfanteision a’r heriau a brofais

 1. Ymfudodd fy arferion digidol i apiau eraill. Am gyfnod, roeddwn i’n ei chael hi’n anodd peidio â disodli’r cyfryngau cymdeithasol gyda YouTube neu hyd yn oed sgrolio trwy fy lluniau neu negeseuon. Roedd ap ScreenZen yn ddefnyddiol iawn – Darllenwch fy adolygiad o’r ap yma.
 2. Y cyfnod addasu. Am beth amser, roeddwn i’n teimlo’n anniddig ac yn ddiflas ac yn crefu i gael defnyddio fy ffôn trwy’r amser. Roedd angen i mi ail-ddysgu sut i dreulio fy amser a bod yn amyneddgar.
 3. Yr anghyfleustra. Roeddwn i’n synnu faint oedd angen i mi ddefnyddio fy ffôn i wirio’r amser, gosod y larwm neu’r amserydd, defnyddio dilysu aml-ffactor, neu dalu am bethau.
 4. Colli allan. Mae llawer o ddigwyddiadau, megis gigs lleol neu ddigwyddiadau clybiau a chymdeithasau, yn cael eu hysbysebu ar-lein yn unig. Roeddwn i’n cael gwybod am lawer o gyfleoedd ar ôl iddynt ddigwydd, a hyd yn oed wrth chwilio’n rhagweithiol, roedd y rhan fwyaf o ganlyniadau chwilio yn mynd â mi i wefannau cyfryngau cymdeithasol, a oedd yn aml yn golygu mewngofnodi i gael mynediad at y cynnwys llawn.

Fy nghyngor i’r rhai sydd â diddordeb mewn gwneud detocs digidol

 1. Nid oes rhaid iddo fod yn berffaith. Hyd yn oed os oes angen i chi ddefnyddio dyfeisiau ar gyfer gwaith / astudio neu os ydych yn baglu o ran eich ymrwymiadau, mae’n dal yn bosibl – gallwch chi elwa yn fawr o’r profiad o hyd.
 2. Addasu wrth i chi fynd. Efallai y bydd angen i chi addasu eich disgwyliadau os nad yw pethau’n mynd yn union fel y cynlluniwyd, nid methiant yw hyn. Dathlwch lwyddiannau bach a dod o hyd i’r hyn sy’n teimlo’n dda i’ch helpu i adeiladu arferion cynaliadwy.
 3. Nid yw’n ddedwyddwch llwyr, ond nid yw’n ddiflastod llwyr chwaith. Bydd adegau pan fyddwch chi eisiau rhoi’r gorau iddi ac adegau pan na fyddwch chi’n difaru dim. Bydd eich profiad a phopeth rydych chi’n ei ddysgu amdanoch chi’ch hun yn unigryw, ac efallai taw hyn yw’r peth mwyaf gwerthfawr.

Cymerwch reolaeth ar eich ffôn gyda ScreenZen (cyn i’r ffôn eich rheoli chi!) 📴

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Rating: 4.5 out of 5.

Prif fanteision: Am ddim. Gallwch addasu gosodiadau ar gyfer gwahanol apiau. Mae’n ysbrydoledig.

Prif anfanteision: Mae’n cymryd ychydig o amser i’w osod i fyny.

Beth yw ScreenZen?

Mae ScreenZen yn ap hyblyg sy’n grymuso defnyddwyr i osod ffiniau gyda’u dyfeisiau. Yn wahanol i atalyddion apiau traddodiadol sy’n cyfyngu mynediad yn gyfan gwbl, mae ScreenZen yn cyflwyno dull newydd trwy gynyddu’r rhwystr i fynediad. Trwy roi amser a lle meddyliol i ddefnyddwyr wneud penderfyniadau ymwybodol am eu defnydd digidol, mae ScreenZen yn naturiol yn meithrin ymwybyddiaeth ofalgar wrth ryngweithio â thechnoleg ac, felly, gwell lles digidol.

Mae’r ap yn gwbl rad ac am ddim ac ar gael ar gyfer defnyddwyr Apple ac Android.

Beth yw prif nodweddion ScreenZen?

Yr hyn sy’n gosod ScreenZen ar wahân yw ei addasrwydd rhyfeddol, a’i brif nodweddion yw:

 1. Caniatáu i chi ddewis amser aros penodol cyn i chi agor pob ap.
 2. Torri ar eich traws wrth i chi ddefnyddio apiau dethol ar ôl amser penodol (gallwch osod amseroedd gwahanol ar gyfer eich apiau amrywiol).
 3. Eich torri i ffwrdd pan fyddwch wedi cyrraedd eich terfyn amser dyddiol neu derfyn codi (h.y. sawl gwaith yr ydych chi’n agor ap bob dydd) a hyd yn oed eich atal rhag newid y gosodiadau i fynd o gwmpas hyn.
 4. Arddangos neges ysgogol neu eich atgoffa am weithgareddau mwy gwerthfawr i chi.
 5. Cyflwyno mwy o ymwybyddiaeth ofalgar i’ch arferion digidol trwy eich annog i wneud gweithgareddau anadlu wrth aros i’r ap ddatgloi, sydd hefyd yn eich annog i ailwerthuso’ch angen i ddefnyddio’r ap rydych chi’n ceisio ei agor.
 6. I’r rhai sy’n llawn cymhelliant, cyrchu pyliau ac ystadegau eraill i olrhain eich cynnydd a’ch annog i aros ar y trywydd iawn, ond dim ond ar gyfer yr apiau rydych chi’n eu dewis, fel y gallwch chi ddarllen e-lyfrau o hyd neu ddefnyddio’ch hoff ap myfyrdod heb boeni am golli’ch pwl!

Fy meddyliau terfynol ar ScreenZen

A fyddaf yn parhau i ddefnyddio ScreenZen? Yn bendant! 

Fy hoff beth am yr ap hwn yw ei fod yn ei gwneud hi’n haws alinio fy newisiadau digidol â fy ngwerthoedd a’m harferion a gall fod yn ddefnyddiol i unrhyw un. P’un a yw’n well gennych derfynau llym neu ddim ond eisiau meithrin ymwybyddiaeth o’ch arferion digidol, mae ScreenZen yn darparu’r dewisiadau amrywiol hyn. Mae’r nodweddion addasu yn golygu ei bod yn cymryd amser i’w osod, ond ar ôl ei osod, gwelais fod yr ap hwn yn ychwanegiad gwerthfawr at gefnogi fy lles digidol.

Dileu Annibendod Digidol: Canllaw i Fyfyrwyr ar Drefnu eich Mannau Digidol

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Mae’r rhan fwyaf ohonon ni’n defnyddio dyfeisiau digidol bob dydd, ac yn debyg i fannau ffisegol, yn aml maen nhw’n gallu mynd yn anniben, sy’n effeithio ar ein llesiant a’n cynhyrchedd. Yn y blog hwn, rwyf i’n rhannu’r strategaethau mwyaf effeithiol ar gyfer adennill fy mannau digidol.

Paratoi eich Taith i Ddileu Annibendod

 1. Ceisiwch edrych ar eich annibendod gyda chwilfrydedd yn hytrach na beirniadu. Bydd hyn yn eich helpu i gadw’n gadarnhaol a deall eich arferion digidol yn well. Dychmygwch yr effaith cadarnhaol y bydd dileu annibendod yn ei gael ar eich llesiant.
 2. Disgwyliwch i’r broses gymryd amser. Gall sortio drwy gynnwys digidol sydd wedi cronni dros flynyddoedd fod yn frawychus, ond mae mesur maint yr her a neilltuo digon o amser a lle yn gallu ei wneud yn rhwyddach.
 3. Dechreuwch gyda chamau cyflym fydd yn cael effaith enfawr gydag ymdrech bitw. Bydd hyn yn adeiladu momentwm ac yn golygu y cewch eich grymuso i ymdrin â’r tasgau anoddach.
 4. Ystyriwch unrhyw deithiau hirach sydd ar y gweill fel cyfleoedd i wneud cynnydd ar eich antur dileu annibendod.
 5. Gall penderfynu beth i’w gadw a beth i’w ddileu fod yn heriol. Holwch eich hun beth fyddai’n digwydd pe bai popeth yn diflannu.

Camau Cyflym: Gweithredoedd Bach Sy’n Gallu Gwneud Gwahaniaeth Mawr

Mae pob un o’r tasgau 5-10 munud hyn yn fuddiol ar ei phen ei hun, ond wrth i chi weithio drwy’r rhestr, bydd eu heffaith yn cynyddu.

 • Glanhau eich bwrdd gwaith: Dilëwch ffeiliau diangen a dewch o hyd i le i’r gweddill er mwyn cyrraedd gwynfyd y ddesg rithwir wag.
 • Dileu annibendod eich apiau: Efallai y byddwch yn synnu wrth weld y nifer o apiau ar eich ffôn neu fwrdd gwaith nad ydych chi’n sylwi arnyn nhw mwyach. Dadosodwch unrhyw apiau nad ydych chi’n eu defnyddio i wneud mwy o le a chael gwared ar bethau sy’n tynnu sylw.
 • Addasu eich sgrin gartref: Gosodwch yr apiau rydych chi’n dymuno eu defnyddio’n amlach mewn lle hygyrch a chuddiwch y rhai sy’n tynnu sylw mewn ffolderi. Ystyriwch ychwanegu llwybrau byr at restrau fel rhestr siopa, syniadau am anrhegion neu syniadau busnes, sy’n osgoi ychwanegu at yr annibendod gyda phob syniad athrylithgar newydd.
 • Adolygu’r gosodiadau hysbysiadau: Gallwch analluogi hysbysiadau dieisiau i osgoi gorlwytho eich sgrin clo.
 • Addasu eich bar tasgau a’ch bar mynediad cyflym: Dilëwch neu dad-biniwch nodweddion sydd ddim yn ddefnyddiol i weithredu eich systemau
 • Glanhau eich ffolder lawrlwythiadau: Dilëwch ffeiliau diangen a chopïau dyblyg i ryddhau lle.
 • Dileu annibendod yn eich porwr: Dilëwch unrhyw estyniadau a llyfrnodau sydd ddim yn cael eu defnyddio i symleiddio eich profiad pori a phiniwch y pethau yr hoffech chi eu defnyddio’n amlach. Ystyriwch lanhau eich cwcis a’ch cache i ddiogelu eich preifatrwydd, ond cofiwch y gallech gael eich allgofnodi neu y caiff eich hoffterau eu dileu ar rai safleoedd.
 • Glanhau eich sgrinluniau: Mae’r ffolder sgrinluniau’n aml yn cynnwys ffeiliau un-defnydd.

Read More

Detocs Digidol: Ailgychwyn Fy Ffordd o Fyw Digidol 📵

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Ar fy nhaith i les digidol, fe gefais fy hun ar groesffordd, yn anfodlon ar y berthynas a oedd wedi esblygu rhyngof i a thechnoleg. Unwaith yn ffynhonnell llawenydd ar gyfer hwyluso cysylltiadau a chyfoethogi profiadau, yn raddol daeth yn bresenoldeb rhwystredig ac yn achos pryder. Ofer fu pob ymgais i roi cynnig ar wahanol strategaethau, o arddangos graddlwyd i osod larymau atgoffa; roedd fy nyfeisiau yn parhau i lyncu gormod o’m hamser, gan arwain at euogrwydd ac ymdeimlad o fethiant personol, profiad tra gwahanol i’m chwilfrydedd cychwynnol gyda thechnoleg. Beth sydd wedi newid?

Rhyfeloedd Sweipio: Melltith y Ffôn Clyfar

Yn nyddiau cynnar y cyfryngau cymdeithasol, roedd mewngofnodi yn golygu tanio cyfrifiadur y teulu, llywio trwy haenau bwrdd gwaith, ac aros yn amyneddgar wrth i olwynion y byd digidol droi’n araf. Gallai’r byd hwnnw ddiflannu mewn un clic amser swper neu pan fyddai storm ar y gorwel. Wrth i ni neidio ymlaen i heddiw, ac mae ein dyfeisiau gyda ni’n barhaus, wrth law yn ein pocedi, yn barod ar gyfer ymgysylltu ar unwaith. Mae’r rhwyddineb yr ydym yn datgloi ein ffonau heb bwrpas clir wedi troi’n arfer, rydyn ni’n ysu am y wefr ddopamin a ddaw yn sgil rhyngweithio digidol.

Wedi’i gyfyngu yn y lle cyntaf i lifau penodol, mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi esblygu’n blatfformau cynnwys eang wedi’u crefftio i ddal ein sylw’n ddiddiwedd. Yn y dirwedd defnyddwyr-ganolog sydd ohoni, nid dyfeisiau niwtral ydyn nhw ond yn hytrach maen nhw wedi’u cynllunio’n fwriadol i annog defnydd aml ac estynedig. Er ein bod yn chwilio am dechnoleg ddiddorol, gall yr atyniad sy’n bachu ein diddordeb weithiau weithio yn erbyn ein dymuniadau.

O Whoville i Screensville: Sut mae’r Ffôn Clyfar wedi Dwyn y Dolig

Er bod ein dyfeisiau yn amhrisiadwy i’n cysylltu ni yn ystod cyfnodau clo ac wrth dreulio gwyliau o bell, maen nhw hefyd wedi newid natur ein rhyngweithio personol. Dwi’n cofio’n glir treulio’r Nadolig ar ôl y pandemig gyda’r teulu, wedi’n hamgylchynu gan sgriniau, pob un ohonom wedi ymgolli yn ein bydoedd digidol. Dathliadau cwbl wahanol i’r rhai roedden ni wedi’u cynllunio ond yn realiti wedi’i lunio gan hollbresenoldeb technoleg.

Mae fy mherthynas gyda thechnoleg a oedd gynt yn un gadarnhaol bellach wedi troi’n un wenwynig, ac mae torri’n rhydd o afael fy ffôn yn gofyn am fwy nag ewyllys yn unig.

Read More

Cadw Llygaid ar y Wobr: Canllaw i Fyfyrwyr ar drechu Straen Llygaid Cyfrifiadurol 👁

Blogbost gan Joel Williams (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Er y gall cyfrifiaduron fod yn offer ardderchog i gynyddu a symleiddio cynhyrchiant myfyriwr, gall syllu ar sgrin drwy’r dydd gael sawl effaith andwyol. Trwy’r blogbost yma, a hyn a’m ffeithlun cysylltiedig, rwy’n gobeithio rhoi sawl awgrym rwyf wedi’u defnyddio i helpu i wneud defnyddio cyfrifiaduron yn brofiad mwy pleserus trwy gydol fy ngradd. Yn y blogbost hon byddaf yn trafod un anhwylder cyffredin sy’n gysylltiedig â gweithio ar gyfrifiadur, sef straen llygaid. Gall straen llygaid ddigwydd ar ôl cyfnodau estynedig o edrych ar yr un monitor neu drwy ddefnyddio cyfrifiadur mewn amgylchedd sydd wedi’i oleuo’n wael.   

Rheol 20-20-20

Un o’r dulliau hawsaf i’w mabwysiadau yn fy astudiaethau yw’r rheol 20-20-20; Mae’r dull hwn yn golygu cymryd egwyl bob 20 munud, ac edrych ar wrthrych 20 troedfedd i ffwrdd (peidiwch â phoeni, nid oes angen i hyn fod yn fanwl gywir), am 20 eiliad. Byddai amrantu’n aml yn ystod y cyfnod hwn yn syniad da hefyd, oherwydd y gall hyn helpu i ymlacio cyhyrau’r llygaid a lleihau’r tebygolrwydd o straen ymhellach.  

Gallwch ddarganfod mwy am hyn drwy’r Cwrs LinkedIn Learning

Lleihau Golau Glas  

Dull arall o leihau straen llygaid yw cyfyngu ar olau glas oherwydd y gall y golau glas a gynhyrchir gan sgriniau leihau cyfanswm y melatonin a gynhyrchir (Yr hormon cwsg), a all darfu ar ein cylchoedd cysgu naturiol ac arwain at straen llygaid ar ddiwedd y dydd. Mae’r pwnc hwn yn dal i fod yn destun dadl wyddonol, a gallwch ddarllen mwy amdano yma. Mae hyn yn haws i’w osod ar beiriannau personol ond gyda rhywfaint o addasu gellir ei ddefnyddio ar bron bob un o gyfrifiaduron y Brifysgol. 

Mae dwy brif ffordd o reoli hyn: 

 • Yn gyntaf, gallwch ddefnyddio meddalwedd i leihau amlygiad i olau glas; mae gan MacOS a Windows osodiadau parod, Night Shift a Nightlight yn y drefn honno; Gallwch hyd yn oed alluogi Nightlight ar gyfrifiaduron y brifysgol.  
 • Yn ail, mae gan fwyafrif y monitorau a’r sgriniau gliniaduron opsiynau sy’n eich galluogi i reoli disgleirdeb a gwrthgyferbyniad, gan eich galluogi i gyflawni canlyniad tebyg. Fodd bynnag, os ydych chi’n chwilio am fwy o addasiadau, gallwch ddefnyddio rhaglenni rhad ac am ddim megis f.lux sy’n gweithio ar MacOS, Windows a Linux, a gall ddarparu llawer mwy o reolaeth dros dôn y sgrin (a ddangosir isod).  

Yn olaf, gellir defnyddio sbectol golau glas hefyd i hidlo golau nid yn unig o’ch sgrin ond hefyd o’r amgylchedd cyfagos a gellir eu prynu’n rhad gan sawl manwerthwr.   

Galluogi Modd Tywyll  

Yn olaf, strategaeth arall sy’n gweithio’n dda ar lawer o’r rhaglenni rwyf fi wedi’u defnyddio yn ystod fy nghwrs i leihau straen llygaid yw galluogi modd tywyll; gellir gwneud hyn o fewn MacOS a Windows ac mae’r ddau wedi’u cynllunio i gynorthwyo gweithio mewn amgylcheddau gyda goleuadau amgylchynol gwael.   

Fodd bynnag, bydd angen camau ychwanegol i newid rhaglenni megis Office a rhai porwyr rhyngrwyd. Gellir dod o hyd i gamau i newid Office i’r modd tywyll yma, a gallwch drosi unrhyw borwr sy’n seiliedig ar Chrome i’r modd tywyll gan ddefnyddio estyniadau a geir yn Storfa We Chrome.  

Mae mwy o wybodaeth ar gael yng nghasgliad Ergonomeg Ddigidol LinkedIn Learning, cliciwch ar y ddelwedd uchod neu defnyddiwch y ddolen hon

Llywio Lles Digidol: Taith bersonol yn yr oes ddigidol

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Fel Pencampwr Digidol Myfyrwyr, cychwynnais ar daith i geisio gwell dealltwriaeth o’n byd digidol a’i effaith ar ein bywydau.  Er cael gwybodaeth am yr offer a’r adnoddau y mae’n ei gynnig, roeddwn yn anfodlon ar fy mherthynas â thechnoleg.  Ysgogodd yr anfodlonrwydd hwn ystyriaeth ddyfnach a llawer o ymchwil, gan wneud i mi sylweddoli rhywbeth pwysig:  Nid man sefydlog yw Lles Digidol ond taith barhaus sy’n gofyn am amrywiaeth o sgiliau i’n cyfarwyddo. 

Y Chwyldro Digidol: Cofleidio Newid trwy Hanes

Mae’r cynnydd ym maes technoleg dros y degawdau diwethaf wedi ail-ffurfio ein bywydau.  Rydym wedi newid o ffonau afrosgo wedi’u cysylltu â llinell dir i ddyfeisiau lluniaidd, sy’n ateb sawl diben ac yn ffitio’n glyd yn ein pocedi.   Nid yw’r newid hwn yn ymwneud â chyfleustra yn unig; mae’n newid sylfaenol sydd wedi ailddiffinio sut rydym yn cyfathrebu, dysgu, gweithio a dadflino.  Mae hefyd wedi dod â phryderon – dibyniaeth ddigidol, gorlwytho gwybodaeth, a’r effaith ar iechyd a lles pobl yr oes ddigidol.

Er nad yw’n hollol newydd, mae ein profiadau presennol yn adleisio chwyldroadau technolegol y gorffennol.  Roedd pryderon tebyg yn bodoli yn ystod cerrig milltir hanesyddol, megis y panig ynghylch darllen a achoswyd gan y wasg argraffu; yn ôl yn y dyddiau hynny aeth y byd i’r afael â ffrwydrad mewn gwybodaeth, yn debyg iawn i’r hyn rydym ni’n wynebu heddiw.  Mae deall y persbectif hanesyddol hwn yn taflu goleuni ar ein heriau cyfoes. 

Datrys cymhlethdodau Lles Digidol

Mae lles digidol yn cwmpasu pob agwedd ar fywyd sy’n cael ei effeithio gan dechnoleg.  Mae ei gymhlethdod yn cael ei fwydo gan gyflymder yr esblygiad digidol a’r gwahaniaethau yn y ffordd yr ydym ni fel unigolion yn ymateb i dechnoleg ac amgylchiadau amrywiol.  Er mwyn ffynnu yn y byd digidol mae gofyn addasu’n barhaus a mabwysiadu agwedd gynnil.  Nid cyfyngu ar amser yn edrych ar sgrin yw’r unig ateb; yn wir, gallai herio elfen arwynebol cyfyngiadau o’r fath ein hannog i fod yn fwy ystyriol wrth ddefnyddio ein dyfeisiadau a chymryd camau i reoli ein defnydd. 

Mae Ein Lles Digidol yn Bwysig

Mewn byd lle mae sgriniau’n hollbresennol a chysylltedd yn gyflwr parhaus, gall ein harferion digidol effeithio’n sylweddol ar ein hiechyd meddwl, emosiynol a chorfforol.  Trwy osod ffiniau iach i harneisio’r manteision a geir o fyw mewn oes ddigidol gallwn sicrhau bod technoleg yn cyfoethogi yn hytrach na llethu ein bywydau.  Mae blaenoriaethu lles digidol yn fuddsoddiad yn ein hansawdd bywyd yn gyffredinol, gan ein galluogi i fynd i’r afael â’r dirwedd ddigidol gyda gwydnwch, ymwybyddiaeth ofalgar, ac ymdeimlad o reolaeth.

Edrych ar Les Digidol Gyda’n Gilydd

Mae’r blog hwn yn cychwyn cyfres sy’n canolbwyntio ar les digidol.  Yn y blogiau sydd ar ddod, byddwn yn ymchwilio i agweddau penodol, gan gynnwys cynnal arferion ergonomig wrth ddefnyddio dyfeisiau, deall effaith technoleg ar iechyd meddwl ac emosiynol, a strategaethau ar gyfer gwella cynhyrchiant mewn byd sy’n cael ei yrru’n ddigidol.  Ein nod yw eich arfogi â dealltwriaeth ac offer a fydd yn eich cyfeirio ar eich taith bersonol.

Rydym yn gobeithio eich ysbrydoli i adnabod y meysydd lle mae gwelliannau’n bosibl a’r rhai lle rydych yn dod o hyd i fodlonrwydd.  Gadewch i ni lywio’r dirwedd ddigidol hon gyda’n gilydd.

Grym Lles Digidol: Cyflwyno ein Cyfres Lles Digidol 

Blogbost gan Joel Williams (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Un o ganolbwyntiau’r Pencampwyr Digidol Myfyrwyr eleni yw ystyried y strategaethau a’r rhaglenni yr ydyn ni wedi’u defnyddio i gynyddu ein lles digidol. Bydd y gyfres hon yn pwyso a mesur beth yw lles digidol a bydd yn cynnwys postiadau a ffeithluniau sy’n trafod lleihau straen llygaid, dadwenwyno digidol, amgylchedd gwaith a llawer mwy! 

Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei rhannu drwy gydol y flwyddyn gyda sawl neges dymhorol, gan gynnwys heriau ar gyfer y Nadolig a’r Pasg. Gallwch hefyd ddefnyddio’r casgliadau LinkedIn Learning rydyn ni wedi’u curadu os hoffech wybod mwy rhwng postiadau, a gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf gyda’r holl negeseuon newydd o fewn y gyfres hon drwy’r dudalen hon ar ein blog Sgiliau Digidol. 

I gyd-fynd â’r blogbost rhagarweiniol hwn, rydym wedi creu Canllaw i fyfyrwyr ar drechu straen llygaid cyfrifiadurol! (fersiwn testun gyda dolenni isod)

Read More