Mynediad am ddim i LinkedIn Learning

Mae LinkedIn Learning, adnodd E-ddysgu a ddarperir gan drydydd parti, ar gael yn rhad ac am ddim i holl fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth.

LinkedIn Learning Logo

Beth yw LinkedIn Learning?

Mae gan y llwyfan dysgu ar-lein hwn lyfrgell ddigidol helaeth o gyrsiau a fideos byr dan arweiniad arbenigwyr; mae’r rhain yn amrywio o gyrsiau busnes i gynnwys creadigol a thechnolegol. Gallwch felly ei ddefnyddio i ddatblygu eich sgiliau proffesiynol, i ddysgu meddalwedd newydd, ac i archwilio meysydd eraill wrth i chi gynllunio ar gyfer datblygiad personol, academaidd a thwf eich gyrfa. 

Dechrau arni

Mae LinkedIn Learning ar gael 24/7 o’ch cyfrifiadur neu ddyfais symudol. Ewch i LinkedIn Learning a mewngofnodwch gyda’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Prifysgol Aberystwyth. Cymerwch olwg ar ein cyfarwyddiadau mewngofnodi.

Mae ein Pencampwyr Digidol Myfyrwyr wedi bod yn brysur yn cynhyrchu nifer o gasgliadau i helpu myfyrwyr i ddod o hyd i gynnwys LinkedIn Learning sy’n gysylltiedig â phynciau amrywiol, gan gynnwys:

Cyfle i ennill taleb gwerth £20 

Os byddwch yn actifadu eich cyfrif cyn 6 Ionawr 2023, byddwn yn eich cynnwys yn awtomatig mewn raffl lle bydd gennych gyfle i ennill un o dair taleb rhodd gwerth £20. 

Gwybodaeth bellach 

Os cewch unrhyw anawsterau wrth fewngofnodi i LinkedIn Learning, cysylltwch â Gwasanaethau Gwybodaeth (gg@aber.ac.uk). Ar gyfer unrhyw ymholiadau cyffredinol eraill, e-bostiwch digi@aber.ac.uk neu ymweld â’n tudalennau Cwestiynau Cyffredin LinkedIn Learning

Cyfle i drafod galluoedd digidol yn Fforwm Academi’r UDDA

Rydym yn falch iawn o gael ein croesawu gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (UDDA) i arwain dwy sesiwn ar Alluoedd Digidol fel rhan o’u rhaglen Fforwm yr Academi y flwyddyn academaidd hon. Mae Fforwm yr Academi yn rhoi llwyfan i staff a myfyrwyr rannu arferion da wrth ddysgu ac addysgu. Am gyhoeddiadau a mwy o wybodaeth am sesiynau sydd ar y gweill, gallwch ddilyn Blog Fforwm Academi’r UDDA.

Cynhelir Rhan 1 ar Ddydd Mercher 7 Rhagfyr (2-3:30pm). Yn ystod y sesiwn hon gwahoddir staff i rannu’r gwahanol arferion sydd ganddynt ar hyn o bryd i gefnogi eu myfyrwyr i deimlo’n hyderus ac yn alluog wrth ddefnyddio technolegau digidol amrywiol, yn ogystal â’r heriau sydd ynghlwm â hyn, a’r dulliau o oresgyn y rhain.

Gallwch dderbyn rhagor o wybodaeth a sicrhau eich lle drwy’r Wefan Hyfforddi Staff a chadwch olwg am fanylion Rhan 2, a fydd yn cael ei gyhoeddi yn fuan! Ar gyfer unrhyw ymholiad, cysylltwch â’r Tîm Galluoedd Digidol (digi@aber.ac.uk).

Ail gyfle i weld ein Trafodaeth Banel – ‘Cefnogi datblygiad galluoedd digidol myfyrwyr’

Daeth degfed Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol Prifysgol Aberystwyth, a gynhaliwyd rhwng 12 a 14 Medi 2022, â’r gymuned dysgu ac addysgu at ei gilydd o bob rhan o’r Brifysgol i ddathlu, rhannu, a rhoi llwyfan i’r dulliau cyffrous ac arloesol sy’n cael eu defnyddio wrth addysgu.

Fe wnaethom ni gynnal trafodaeth banel (Cefnogi datblygiad galluoedd digidol myfyrwyr) ar ddiwrnod olaf y gynhadledd, gyda Saffron Passam (Yr Adran Seicoleg), Megan Williams (Ysgol Fusnes Aberystwyth) a Panna Karlinger (Ysgol Addysg), sef y staff academaidd gwych a oedd yn rhan o gynllun peilot yr Offeryn Darganfod Digidol gyda myfyrwyr y llynedd.

Aelodau’r Panel: Megan Williams (chwith-uchaf), Saffron Passam (dde-uchaf), Panna Karlinger (gwaelod-ganol). Hwylusydd y Panel: Sioned Llywelyn (gwaelod-chwith)

Os na welsoch chi ein trafodaeth banel, gallwch wylio recordiad ohoni yma. Fe wnaethom roi crynodeb byr o’r cynllun peilot a rhannodd Saffron, Megan a Panna sylwadau gwerthfawr ar yr hyn a weithiodd yn dda, a ddim cystal, iddynt yn ystod y cynllun peilot. Fe wnaethon nhw hefyd rannu eu cynghorion gorau i helpu myfyrwyr i ddefnyddio’r Offeryn Darganfod Digidol, a buom hefyd yn trafod yr heriau a’r llwyddiannau ehangach wrth geisio gwreiddio sgiliau megis galluoedd digidol o fewn y cwricwlwm.

Adnoddau a Chefnogaeth Bellach:

Os byddwch chi’n cefnogi myfyrwyr i ddefnyddio’r Offeryn Darganfod Digidol eleni, gweler y gronfa newydd o Adnoddau Addysgu i Staff (bydd angen mewngofnodi). Gallwch hefyd drefnu ymgynghoriad gydag aelod o’n tîm drwy anfon e-bost at digi@aber.ac.uk.

Croeso i’n Pencampwyr Digidol Myfyrwyr newydd!

Croeso cynnes i’n Pencampwyr Digidol Myfyrwyr newydd a ymunodd â’r Tîm Galluoedd Digidol ar ddechrau mis Medi! Byddant yn gweithio gyda ni drwy gydol y semester i annog myfyrwyr ar draws y brifysgol i ddatblygu eu galluoedd digidol ac i roi mewnwelediadau gwerthfawr i’r hyn y mae myfyrwyr ei eisiau.

Laurie Stevenson (Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd)

“Helo, Laurie Stevenson ydw i ac rwy’n astudio Cadwraeth Bywyd Gwyllt. Ar hyn o bryd rwy’n ymgymryd â lleoliad ymchwil blynyddol sy’n canolbwyntio ar ddefnydd llinad y dŵr (duckweed) fel ffynhonnell protein cynaliadwy ar gyfer y dyfodol, a hefyd ar gyfer glanhau dŵr gwastraff amaethyddol. Mae fy niddordebau penodol ar gael atebion i sut gallwn gynhyrchu bwyd mewn modd cynaliadwy er mwyn cynnal poblogaeth fyd-eang sydd yn tyfu ymysg heriau tlodi byd-eang a newid yn yr hinsawdd.

Fe ddewisais fod yn Bencampwr Digidol Myfyrwyr oherwydd roeddwn yn chwilio am rywbeth creadigol i’w wneud y tu allan i’r labordy ac rwy’n mwynhau creu cynnwys ar-lein a chyfathrebu â myfyrwyr eraill. Ro’n i wir yn gwneud defnydd da o’r cynnwys digidol a’r gohebiaethau yr oedd y brifysgol yn cyhoeddi yn ystod fy ail flwyddyn, ac felly byddwn i wrth fy modd yn talu hynny’n ôl a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i brofiadau myfyrwyr drwy’r rôl hon. Rwyf wir yn caru Prifysgol Aberystwyth, ac rwy’n angerddol am helpu eraill i deimlo’r un fath! Yn ystod fy amser hamdden, dwi’n mwynhau nofio dŵr oer trwy’r flwyddyn, dwi’n dysgu Cymraeg a dwi hefyd yn mwynhau mynd am anturiaethau ar hyd y ffyrdd ac ymweld â llefydd newydd yn fy nghar yr ydw i wedi ei drosi yn campervan.”

Read More

Datblygwch eich Sgiliau Cyfathrebu Digidol

A ydych chi eisiau dysgu sut i wella eich sgiliau cyfathrebu digidol, ac yn enwedig sut i ddefnyddio Instagram i hyrwyddo eich Busnes neu Fenter Gymdeithasol?

Bydd AberPreneurs, sy’n rhan o Wasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol, yn cynnal digwyddiad ar-lein cyffrous, Use Instagram for your Business/Social Enterprise – with Kacie Morgan, ar 5 Medi (18:00-19:00). Bydd y sesiwn hon yn cael ei chynnal ar-lein dros MS Teams.

I sicrhau eich lle, neu ar gyfer unrhyw ymholiadau, cysylltwch â aberpreneurs@aber.ac.uk.

Hyfforddiant i Staff Academaidd: Cyflwyniad i’r Offeryn Darganfod Digidol

Bydd yr Offeryn Darganfod Digidol ar gael i bob myfyriwr Blwyddyn Sylfaen a Blwyddyn Gyntaf o ddechrau blwyddyn academaidd 2022/23. Byddwn yn cynnal sesiynau hyfforddi yn ystod mis Medi a Hydref ar gyfer staff academaidd a fydd yn cefnogi eu myfyrwyr i adolygu eu hadroddiadau Offeryn Darganfod Digidol, a bydd yn hwyluso sgyrsiau gyda myfyrwyr am alluoedd digidol.

Bydd sesiynau ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar y dyddiadau canlynol:

  • 15 Medi 2022 (11:00-12:00): Introduction to the Digital Discovery Tool
  • 15 Medi 2022 (15:00-16:00): Cyflwyniad i’r Offeryn Darganfod Digidol
  • 19 Medi 2022 (10:00-11:00): Cyflwyniad i’r Offeryn Darganfod Digidol
  • 21 Medi 2022 (14:00-15:00): Introduction to the Digital Discovery Tool
  • 4 Hydref 2022 (11:00-12:00): Introduction to the Digital Discovery Tool
  • 7 Hydref 2022 (14:00-15:00): Cyflwyniad i’r Offeryn Darganfod Digidol

Gallwch dderbyn rhagor o wybodaeth a sicrhau eich lle drwy’r Wefan Hyfforddi Staff ac ar gyfer unrhyw ymholiad, cysylltwch â Sioned Llywelyn, Swyddog Galluoedd Digidol (digi@aber.ac.uk). 

1 Awst: Dyddiad cau ar gyfer lawrlwytho adroddiadau Offeryn Darganfod Digidol

Mae’r platfform presennol ar gyfer yr Offeryn Darganfod Digidol yn cael ei ddiweddaru ar 1 Awst 2022. Os ydych wedi defnyddio’r Offeryn Darganfod Digidol o’r blaen ac wedi derbyn adroddiad, rhaid ei lawrlwytho cyn 1 Awst 2022 os ydych am gadw copi ohono. 

Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn: Sut mae cael mynediad i’m hadroddiad Offeryn Darganfod Digidol a’i lawrlwytho fel ffeil PDF? 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am lawrlwytho eich adroddiad, cysylltwch â digi@aber.ac.uk.  

Hyfforddiant Curadur LinkedIn Learning ym mis Mehefin

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am fod yn guradur yn LinkedIn Learning? Gyda hawliau curadur gallwch lanlwytho a threfnu’ch cynnwys mewn fformat a fydd yn hawdd i’r gynulleidfa ei defnyddio ac yn ennyn ei diddordeb, yn ogystal â deall sut mae eich cynulleidfa yn defnyddio’ch cynnwys.  

Bydd Simon Lee, Uwch Reolwr Llwyddiant Cwsmeriaid ar gyfer Addysg Uwch yn LinkedIn, yn cyflwyno dwy sesiwn hyfforddi i staff Prifysgol Aberystwyth ym mis Mehefin i ddangos sut i wneud y gorau o’r hawliau curadur yn LinkedIn Learning. Mae’r hyfforddiant hwn wedi’i rannu’n ddwy ran, ac mae croeso i staff fynychu’r naill sesiwn neu’r llall ond fe’u hanogir i fynychu’r ddwy. 

  • Dydd Mawrth 14 Mehefin (14:30-15:30) – LinkedIn Learning: Content and Curation (Part 1)* 
  • Dydd Mawrth 21 Mehefin (10:00-11:00) – LinkedIn Learning: Content and Curation – Learning in discussion (Part 2)* 

*Noder y bydd y ddwy sesiwn yn cael eu cyflwyno yn Saesneg. 

Gallwch dderbyn rhagor o wybodaeth a sicrhau eich lle drwy’r Wefan Hyfforddi Staff ac ar gyfer unrhyw ymholiad, cysylltwch â Sioned Llywelyn, Swyddog Galluoedd Digidol (digi@aber.ac.uk). 

Diwrnod y Ddaear 2022: Buddsoddi yn ein Planed

Heddiw rydym yn dathlu Diwrnod y Ddaear, a thema eleni yw #BuddsoddiYnEinPlaned.

Gallwn ni fel unigolion fuddsoddi ein hamser a’n hymdrech i ddysgu mwy am gynaliadwyedd a’r newidiadau y gallwn ni eu gwneud i’n harferion dyddiol er mwyn byw bywyd mwy cynaliadwy. Cofiwch, gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr i’n planed.

Rydym hefyd wedi creu ymgyrch ar LinkedIn Learning ar gyfer Diwrnod y Ddaear, a gallwch gael mynediad iddo o’r prif ddangosfwrdd yn LinkedIn Learning.