Creu eich proffil ar LinkedIn: Rock your Profile 🤘🏻

Blogbost gan Shân Saunders (Cydlynydd Datblygu Sgiliau a Galluoedd Digidol)

Sylwer mai dim ond trwy gyfrwng y Saesneg y ceir holl ddarpariaethau LinkedIn ar hyn o bryd.   

Wrth i ddiwedd y flwyddyn academaidd agosáu, efallai eich bod yn dechrau meddwl am ragolygon swyddi a’ch gyrfaoedd yn y dyfodol a ble i ddechrau ar y daith hon.  Mae LinkedIn bellach yn cynnig gweminarau “Rock your Profile” i’ch helpu i ddysgu sut i adeiladu proffil diddorol sy’n apelio at eich cynulleidfa ddelfrydol yn ogystal â thynnu sylw at nodweddion allweddol ac arferion gorau ar gyfer adeiladu proffil atyniadol.  Mae’r gweminarau hyn ar gael ar wahanol adegau o’r dydd, cofrestrwch yma nawr:  Rock Your Profile (linkedin.com).  

Mae Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth hefyd yn cynnig adolygu proffiliau CV a LinkedIn a rhoi cyngor ar eu gwella.  Gallwch ddefnyddio’r gwasanaethau hyn drwy alw heibio yn bersonol i Lyfrgell Hugh Owen Lefel D yn ystod y tymor.  Mae’r tîm Gyrfaoedd hefyd ar gael drwy e-bost yn: gyrfaoedd@aber.ac.uk.  Fel arall, mae’r tîm Gyrfaoedd hefyd yn cynnal sesiynau ar sut i greu CV a phroffil LinkedIn yn llwyddiannus. Mae’r sesiynau hyn yn cael eu hysbysebu ar y porth gyrfaoedd: www.aber.ac.uk/gyrfaoeddABER.  Cawsom hefyd sesiwn am sut i ddefnyddio LinkedIn yn ein Gŵyl Sgiliau Digidol y gallwch ei weld yma:  Sut i ddefnyddio LinkedIn – Gŵyl Sgiliau Digidol 2023 (6 – 10 Tachwedd) (aber.ac.uk).  Gallwch weld rhagor o adnoddau ar LinkedIn drwy’r fideos isod: 

Taro Cydbwysedd: Ymdopi ag Astudio ac Ymgeisio am Swyddi ⚖

Blogbost gan Joel Williams (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Banner with Student Digital Champion

I lawer o fyfyrwyr, gall y cydbwysedd rhwng astudio ar gyfer arholiadau, cwblhau gwaith cwrs, a chwilio am gyfleoedd cyflogaeth ymddangos yn amhosibl. Dw i wedi ei chael hi’n anodd rheoli fy astudiaethau i wrth geisio dod o hyd i swyddi perthnasol ac wedyn llenwi tudalen ar ôl tudalen o geisiadau. Cymerwch lwyfannau fel Gradcracker neu GyrfaoeddAber. Mae Gradcracker, a weles i yn gyntaf yn ystod yr Ŵyl Sgiliau Digidol, fel llawer o wefannau tebyg, yn cyfuno llawer o gyfleoedd cyflogaeth wedi’u teilwra’n unswydd i’m sgiliau i. Yn y blogbost yma, dwi’n gobeithio amlinellu rhai o’r dulliau ddefnyddies i i helpu i reoli fy astudiaethau wrth chwilio am swyddi, a chyfeirio hefyd at nifer o adnoddau sydd ar gael drwy’r Brifysgol.

Rheoli’ch amser ⏰

Un o’r prif heriau sy’n wynebu myfyrwyr sy’n chwilio am swydd yw rheoli amser. Gyda darlithoedd, seminarau ac aseiniadau yn mynnu eu sylw, gall neilltuo amser penodol i wneud cais am swydd fod yn her. A dweud y gwir, roedd yr amser sy’n angenrheidiol ym mhob cais am swydd yn ffordd wych o ohirio cyn gwneud fy nhraethawd hir, a helpodd fi i gwblhau llawer ohonyn nhw yn gyflym. Er hynny, wrth i’m trydedd flwyddyn barhau ac wrth i aseiniadau eraill ddechrau codi braw, dyma weld mai’r ffordd orau i gadw rheolaeth dros y cyfan oedd rhoi awr neu ddwy i mi fy hun bob wythnos pan fyddwn i’n canolbwyntio ar geisiadau am swyddi yn unig. Er mwyn cadw at y terfyn amser hunanosodedig, dwi’n arbed URL unrhyw swyddi mae gen i ddiddordeb ynddyn nhw. Os ydyn nhw ar Gradcracker, dwi’n gofalu eu bod nhw yn fy rhestr fer, sy’n golygu ei bod yn hawdd dod o hyd iddyn nhw a dangos faint o amser sydd gen i i wneud cais am y swydd.

Cymaint o ysgrifennu ✍

Un rhwystr arall mae myfyrwyr yn dod ar ei draws yw’r pwysau i sefyll allan mewn marchnad swyddi hynod gystadleuol. Mae llunio CV perswadiol, ysgrifennu llythyrau eglurhaol pwrpasol, a pharatoi ar gyfer cyfweliadau i gyd yn elfennau hanfodol o’r broses o ymgeisio am swydd. Ond, mae cydbwyso cyflawniad academaidd a phrofiad gwaith perthnasol yn gallu cymryd amser ac ymdrech, yn enwedig i’r rhai sy’n jyglo nifer o ymrwymiadau yr un pryd. Yr adnodd mwyaf defnyddiol a weles i wrth geisio diweddaru fy CV oedd defnyddio’r sesiynau galw heibio sy’n cael eu cynnig yn ddyddiol gan y gwasanaeth gyrfaoedd. Roedd cael pâr arall o lygaid i edrych dros bopeth yn amhrisiadwy.

Un o’r adrannau yn fy CV dwi bob amser wedi cael trafferth ei llenwi yw’r adran sgiliau, a hynny yn rhannol am y gall fod yn anodd gwybod pa un yw’r pwysicaf i’w restru a hefyd am y gall fod yn anodd yn aml i lunio rhestr o sgiliau yn y fan a’r lle. Er mwyn helpu i lenwi’r adrannau hyn, fe ddefnyddies i gyfuniad o wybodaeth am fodiwlau a Offeryn Darganfod Digidol Jisc, a ddefnyddies i i adnabod fy hyfedredd â thechnoleg.

Esiampl o adroddiad o Offeryn Darganfod Digidol Jisc

Gloywi’ch Presenoldeb Digidol 👣

Un o’r camau cyntaf gymeres i yn gynnar yn y broses o ymgeisio am swyddi oedd diweddaru a sgleinio fy mhroffil ar LinkedIn. Ar ôl cael fy sbarduno gan sesiwn ‘How to use LinkedIn‘ yn ystod yr Ŵyl Sgiliau Digidol, adolyges i lawer o’m proffil blaenorol a chreu rhywbeth y gallaf ei ddefnyddio ar gyfer ceisiadau am swyddi erbyn hyn.

Mae gwirio’ch ôl troed digidol yn elfen sy’n aml yn cael ei hanwybyddu wrth wneud cais am swyddi mewn oes ddigidol. Mae fy nghyd-Bencampwr Digidol Noel wedi ysgrifennu blogbost defnyddiol yn edrych ar y camau y gallwch eu cymryd i ddiogelu’ch ôl troed digidol a sicrhau bod y cyhoedd a chyflogwyr yn gallu gweld yr hyn rydych chi am iddyn nhw ei weld a dim byd arall. Mae’r Tîm Sgiliau Digidol hefyd wedi curadu casgliad LinkedIn Learning ar reoli eich hunaniaeth ddigidol.

Y Gwasanaeth Gyrfaoedd 💬

Os ydych chi’n chwilio am gyngor mwy penodol, y gwasanaeth gyrfaoedd yw’r bobl orau i siarad â nhw ac mae manylion am y ffordd orau o ddefnyddio’r gwasanaeth ar eu tudalennau gwe, ac mae’r cymorth yn agored i fyfyrwyr presennol ac ôl-raddedigion.

Diwrnod Byd-eang Gweithio Gartref 🏡

Blogbost gan Shân Saunders (Cydlynydd Datblygu Sgiliau a Galluoedd Digidol)

Gweithio gartref yw’r norm newydd i’r rhan fwyaf o bobl erbyn hyn gyda swyddfeydd cartref bellach yn rhan annatod o’r rhan fwyaf o aelwydydd. Mae gallu gweithio gartref yn fanteisiol mewn sawl ffordd ond gall hefyd olygu ein bod yn treulio gormod o amser o flaen sgrin yn ogystal â gorfod addasu i ffyrdd newydd o weithio. Gan fod heddiw yn ddiwrnod byd-eang gweithio gartref, rydym am rannu ein cynghorion a’n hawgrymiadau ar gyfer gweithio gartref yn fwy llwyddiannus.  

 1. Camwch i ffwrdd o’r ddesg!

Yn yr un modd â gweithio mewn unrhyw swyddfa, mae cael seibiannau rheolaidd a chamu i ffwrdd o’ch cyfrifiadur yn hanfodol. Gallai hyn olygu cymryd hoe i wneud diod, cymryd amser i ymestyn neu hyd yn oed wneud rhywfaint o ioga desg! Gallwch weld y cyrsiau a’r fideos LinkedIn Learning isod i gael rhai awgrymiadau ar gymryd seibiannau a chyrsiau ymestyn (mae pob cwrs LinkedIn Learning ar gael yn Saesneg yn unig).

 1. A yw eich desg wedi’i gosod i lwyddo?

Mae ergonomeg ddigidol yn bwysig i helpu’ch cynhyrchiant a theimlo’n gyfforddus ac yn hapus â’ch gofod ond mae’n angenrheidiol ar gyfer cynnal eich iechyd corfforol hefyd! Gallwch wella eich ergonomeg ddigidol trwy sicrhau bod eich gofod swyddfa gartref wedi’i osod yn gywir, eich bod yn ymwybodol o straen ar y llygaid a’ch bod yn gwneud yr addasiadau angenrheidiol lle gallwch. Gallwch ddysgu mwy am ergonomeg ddigidol drwy’r adnoddau isod:

 1. Sefydlu Trefn

Mae gweithio gartref yn fanteisiol iawn, ond gall fod yn hawdd iawn ymgolli yn eich gwaith a cholli eich diwrnod a dyna pam ei bod hi mor bwysig sefydlu trefn. Gall hyn gynnwys cymryd egwyl ginio gyson, cael amseroedd canolbwyntio penodol ar ddiwrnodau penodol ac os oes gennych dasgau rheolaidd, cwblhau’r rhain ar yr un diwrnod. Edrychwch ar y fideos a’r cyrsiau isod i gael awgrymiadau ar sefydlu trefn.

 1. Cyfarfodydd Ar-lein Perffaith

Mae cyfarfod yn rhithiol bellach yn ofyniad i unrhyw un sy’n gweithio o bell a daw hyn â math newydd o safonau. Mae’n bwysig cynnal proffesiynoldeb wrth weithio o’ch swyddfa gartref. Gall hyn olygu cael cefndir rhithiol, sicrhau bod gennych glustffonau o ryw ffurf, ymuno â’r cyfarfodydd yn gynnar a bod yn ymwybodol a yw eich meicroffon neu’ch camera ymlaen. Gallwch ddysgu mwy am yr arferion gorau ar gyfer cyfarfodydd ar-lein yn yr adnoddau isod.

 1. Cadw mewn cysylltiad

Er bod cymaint o fanteision i weithio gartref, gall fod yn ynysig ac yn anodd cynnal y cyfathrebu â chyd-gyfoedion ac felly mae’n bwysig iawn cadw mewn cysylltiad. Y ffordd orau o wneud hyn yw defnyddio offer cyfathrebu ar-lein. Gall hyn olygu defnyddio Microsoft Teams neu ddogfennau cydweithredol megis Word online neu SharePoint. Gallwch ddysgu mwy am y gwahanol fathau o ffyrdd i gadw mewn cysylltiad isod.

Rhowch flaenoriaeth i’ch lles digidol ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl Prifysgolion

Blogbost gan Sioned Llywelyn (Arweinydd Sgiliau Digidol)

Yn yr oes sydd ohoni, mae’r rhan fwyaf ohonom yn dibynnu’n helaeth ar dechnoleg. Er bod y byd digidol yn cynnig posibiliadau ac adnoddau diddiwedd, mae’n hanfodol parhau i gofio ei effeithiau posibl ar ein lles digidol. A hithau’n Ddiwrnod Iechyd Meddwl Prifysgolion dyma gyfle perffaith i rannu detholiad o awgrymiadau ac adnoddau i’ch helpu i gael perthynas iachach â thechnoleg.

Hoffem glywed oddi wrthych! Pa strategaethau neu adnoddau sydd fwyaf defnyddiol i chi wrth gynnal perthynas iach â thechnoleg?

Read More

A oes bywyd ar ôl cyfryngau cymdeithasol? – Fy mis o wneud detocs digidol 📵

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Ydych chi erioed wedi teimlo bod eich ffôn yn eich rheoli chi mwy nag yr ydych chi’n rheoli eich ffôn? Dyna’n union yr oeddwn i’n ei deimlo, nes i mi gyrraedd croesffordd y llynedd. Yn rhwystredig oherwydd yr ymdrechion aflwyddiannus i leihau fy amser ar sgrin a’r teimlad o fod yn sownd mewn byd digidol, cychwynnais ar daith ddadwenwyno digidol trwy gydol mis Rhagfyr – gallwch ddarllen amdani yma.

Yn y blogbost hwn, byddaf yn rhannu fy mhrofiad, yr uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau, a’r gwersi a ddysgais o adennill rheolaeth dros fy arferion digidol.

👍 Newidiadau cadarnhaol o’m detocs

 1. Llai, nid mwy, o unigrwydd. Wnes i erioed sylweddoli faint yr oedd cyfryngau cymdeithasol yn draenio fy matri cymdeithasol. Ar ôl peth amser hebddo, roeddwn i’n ei chael hi’n haws mynd allan a rhyngweithio â phobl, ac yn sicr ni wnes i golli’r ofn fy mod yn colli allan.
 2. Gwell ymwybyddiaeth emosiynol. Roeddwn i’n meddwl bod defnyddio fy ffôn yn helpu i reoleiddio fy emosiynau, ond dim ond tynnu sylw ydoedd. Ar ôl addasiad annymunol, gallwn gydnabod a phrosesu fy nheimladau’n fwy iach.
 3. Trefn bore newydd. Roeddwn i’n meddwl nad oedd gen i un, ond fy nhrefn boreol oedd defnyddio fy ffôn. Ar ôl i mi stopio, roeddwn i’n ei chael hi’n haws gwneud pethau eraill, megis ysgrifennu yn fy nyddiadur gyda phaned o de.
 4. Cynhyrchiant a chreadigrwydd diymdrech. Gallwn wneud llawer yn yr eiliadau bach hynny pan fyddwn fel arfer yn codi fy ffôn. Roedd fy meddwl yn glir hefyd i feddwl am fy natrysiadau fy hun yn hytrach na chwilio amdanynt ar-lein.
 5. Gorffwys gwell. Roedd ansawdd fy nghwsg yn gwella, ac roedd seibiannau bach yn ystod y dydd yn fwy hamddenol.
 6. Byw i’r funud. Roedd hi’n haws mwynhau’r cyfnodau bach bob dydd ac roedd amser fel petai’n arafu.

👎 Rhai o’r anfanteision a’r heriau a brofais

 1. Ymfudodd fy arferion digidol i apiau eraill. Am gyfnod, roeddwn i’n ei chael hi’n anodd peidio â disodli’r cyfryngau cymdeithasol gyda YouTube neu hyd yn oed sgrolio trwy fy lluniau neu negeseuon. Roedd ap ScreenZen yn ddefnyddiol iawn – Darllenwch fy adolygiad o’r ap yma.
 2. Y cyfnod addasu. Am beth amser, roeddwn i’n teimlo’n anniddig ac yn ddiflas ac yn crefu i gael defnyddio fy ffôn trwy’r amser. Roedd angen i mi ail-ddysgu sut i dreulio fy amser a bod yn amyneddgar.
 3. Yr anghyfleustra. Roeddwn i’n synnu faint oedd angen i mi ddefnyddio fy ffôn i wirio’r amser, gosod y larwm neu’r amserydd, defnyddio dilysu aml-ffactor, neu dalu am bethau.
 4. Colli allan. Mae llawer o ddigwyddiadau, megis gigs lleol neu ddigwyddiadau clybiau a chymdeithasau, yn cael eu hysbysebu ar-lein yn unig. Roeddwn i’n cael gwybod am lawer o gyfleoedd ar ôl iddynt ddigwydd, a hyd yn oed wrth chwilio’n rhagweithiol, roedd y rhan fwyaf o ganlyniadau chwilio yn mynd â mi i wefannau cyfryngau cymdeithasol, a oedd yn aml yn golygu mewngofnodi i gael mynediad at y cynnwys llawn.

Fy nghyngor i’r rhai sydd â diddordeb mewn gwneud detocs digidol

 1. Nid oes rhaid iddo fod yn berffaith. Hyd yn oed os oes angen i chi ddefnyddio dyfeisiau ar gyfer gwaith / astudio neu os ydych yn baglu o ran eich ymrwymiadau, mae’n dal yn bosibl – gallwch chi elwa yn fawr o’r profiad o hyd.
 2. Addasu wrth i chi fynd. Efallai y bydd angen i chi addasu eich disgwyliadau os nad yw pethau’n mynd yn union fel y cynlluniwyd, nid methiant yw hyn. Dathlwch lwyddiannau bach a dod o hyd i’r hyn sy’n teimlo’n dda i’ch helpu i adeiladu arferion cynaliadwy.
 3. Nid yw’n ddedwyddwch llwyr, ond nid yw’n ddiflastod llwyr chwaith. Bydd adegau pan fyddwch chi eisiau rhoi’r gorau iddi ac adegau pan na fyddwch chi’n difaru dim. Bydd eich profiad a phopeth rydych chi’n ei ddysgu amdanoch chi’ch hun yn unigryw, ac efallai taw hyn yw’r peth mwyaf gwerthfawr.

Cymerwch reolaeth ar eich ffôn gyda ScreenZen (cyn i’r ffôn eich rheoli chi!) 📴

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Rating: 4.5 out of 5.

Prif fanteision: Am ddim. Gallwch addasu gosodiadau ar gyfer gwahanol apiau. Mae’n ysbrydoledig.

Prif anfanteision: Mae’n cymryd ychydig o amser i’w osod i fyny.

Beth yw ScreenZen?

Mae ScreenZen yn ap hyblyg sy’n grymuso defnyddwyr i osod ffiniau gyda’u dyfeisiau. Yn wahanol i atalyddion apiau traddodiadol sy’n cyfyngu mynediad yn gyfan gwbl, mae ScreenZen yn cyflwyno dull newydd trwy gynyddu’r rhwystr i fynediad. Trwy roi amser a lle meddyliol i ddefnyddwyr wneud penderfyniadau ymwybodol am eu defnydd digidol, mae ScreenZen yn naturiol yn meithrin ymwybyddiaeth ofalgar wrth ryngweithio â thechnoleg ac, felly, gwell lles digidol.

Mae’r ap yn gwbl rad ac am ddim ac ar gael ar gyfer defnyddwyr Apple ac Android.

Beth yw prif nodweddion ScreenZen?

Yr hyn sy’n gosod ScreenZen ar wahân yw ei addasrwydd rhyfeddol, a’i brif nodweddion yw:

 1. Caniatáu i chi ddewis amser aros penodol cyn i chi agor pob ap.
 2. Torri ar eich traws wrth i chi ddefnyddio apiau dethol ar ôl amser penodol (gallwch osod amseroedd gwahanol ar gyfer eich apiau amrywiol).
 3. Eich torri i ffwrdd pan fyddwch wedi cyrraedd eich terfyn amser dyddiol neu derfyn codi (h.y. sawl gwaith yr ydych chi’n agor ap bob dydd) a hyd yn oed eich atal rhag newid y gosodiadau i fynd o gwmpas hyn.
 4. Arddangos neges ysgogol neu eich atgoffa am weithgareddau mwy gwerthfawr i chi.
 5. Cyflwyno mwy o ymwybyddiaeth ofalgar i’ch arferion digidol trwy eich annog i wneud gweithgareddau anadlu wrth aros i’r ap ddatgloi, sydd hefyd yn eich annog i ailwerthuso’ch angen i ddefnyddio’r ap rydych chi’n ceisio ei agor.
 6. I’r rhai sy’n llawn cymhelliant, cyrchu pyliau ac ystadegau eraill i olrhain eich cynnydd a’ch annog i aros ar y trywydd iawn, ond dim ond ar gyfer yr apiau rydych chi’n eu dewis, fel y gallwch chi ddarllen e-lyfrau o hyd neu ddefnyddio’ch hoff ap myfyrdod heb boeni am golli’ch pwl!

Fy meddyliau terfynol ar ScreenZen

A fyddaf yn parhau i ddefnyddio ScreenZen? Yn bendant! 

Fy hoff beth am yr ap hwn yw ei fod yn ei gwneud hi’n haws alinio fy newisiadau digidol â fy ngwerthoedd a’m harferion a gall fod yn ddefnyddiol i unrhyw un. P’un a yw’n well gennych derfynau llym neu ddim ond eisiau meithrin ymwybyddiaeth o’ch arferion digidol, mae ScreenZen yn darparu’r dewisiadau amrywiol hyn. Mae’r nodweddion addasu yn golygu ei bod yn cymryd amser i’w osod, ond ar ôl ei osod, gwelais fod yr ap hwn yn ychwanegiad gwerthfawr at gefnogi fy lles digidol.

Eich Rhestr Wirio Hunaniaeth Ddigidol: 5 Awgrym Defnyddiol 💼

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Banner with Student Digital Champion

Mae bod yn gyfrifol am eich hunaniaeth ddigidol bellach yn bwysicach nag erioed. Diogelwch eich preifatrwydd, cryfhewch eich diogelwch, a datglowch gyfleoedd proffesiynol posibl gyda’r canllaw byr isod.

1. Adolygu eich Gosodiadau Preifatrwydd

Manteisiwch ar offer sy’n eich galluogi i arddangos eich cynnwys fel ag y mae’n weladwy i’ch cynulleidfa, addasu gosodiadau preifatrwydd ar gyfer negeseuon unigol neu addasu pa wybodaeth y gellir ei defnyddio i chwilio’ch proffil. Gallwch ddarllen yr erthygl hon i gael mwy o wybodaeth am y gosodiadau preifatrwydd sydd ar gael ar y gwefannau cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd.

2. Rhannu’n Feddylgar

Peidiwch â dibynnu ar breifatrwydd yn unig. Meddyliwch cyn postio, gan ystyried yr effaith bosibl ar eich enw da a’ch diogelwch. Byddwch yn ofalus o gynnwys y gellid ei gamddehongli neu ei ddarllen allan o’i gyd-destun, a pheidiwch â rhannu gwybodaeth bersonol sensitif yn ddiangen.

3. Monitro’ch Ôl Troed Digidol

Chwiliwch am eich enw ar-lein yn rheolaidd i asesu’r wybodaeth sydd ar gael. Ystyriwch osod rhybuddion ar gyfer cyfeiriadau neu gynnwys newydd sy’n gysylltiedig â’ch enw.

4. Curadu Eich Cynnwys

Aliniwch gynnwys a rennir â’r ddelwedd ddigidol yr hoffech. Dilëwch neu ddiweddarwch wybodaeth sy’n hen neu’n amherthnasol

5. Adeiladu Presenoldeb Ar-lein Proffesiynol

Arddangoswch sgiliau a chyflawniadau ar lwyfannau proffesiynol, gan gynnal tôn a delwedd broffesiynol wrth gyfathrebu. Er enghraifft, gallwch ychwanegu tystysgrif ddigidol ar gyfer cyrsiau LinkedIn Learning rydych chi wedi’u cwblhau ar eich proffil LinkedIn personol. Ar gyfer llwyfannau amlbwrpas, ystyriwch greu proffiliau ar wahân at ddefnydd personol a phroffesiynol. Os oes gennych ddiddordeb mewn adeiladu proffil LinkedIn, mae recordiad o sesiwn LinkedIn y Gwasanaethau Gyrfaoedd ar gael yma.

I gael rhagor o wybodaeth am reoli eich hunaniaeth ddigidol, gallwch wylio Sesiwn y Gwasanaethau Gyrfaoedd ar y pwnc hwn o’r Ŵyl Sgiliau Digidol.

Dechrau pennod newydd – Apiau i helpu eich arferion darllen 📖

Blogbost gan Shân Saunders (Cydlynydd Datblygu Sgiliau a Galluoedd Digidol)

Gyda datblygiad ffonau a thechnoleg mae ap ar gyfer popeth erbyn hyn – gan gynnwys darllen! Fel darllenydd brwd rwy’n hoffi herio fy hun gydag amcanion blynyddol, trafod llyfrau gyda chyd-ddarllenwyr a chyflawni ystadegau darllen. Gyda fy nhri hoff ap darllen – mae hyn i gyd yn bosibl!  

 1. Goodreads  

Mae Goodreads yn wych ar gyfer tracio eich deunydd darllen cyfredol a chadw ar y trywydd iawn ar gyfer eich amcanion darllen.  

 • Gosodwch her ddarllen flynyddol i chi’ch hun a bydd Goodreads yn dweud wrthych a ydych chi ar y trywydd iawn. 
 • Traciwch eich deunydd darllen cyfredol i weld pa mor bell yr ydych wedi cyrraedd. 
 • Cewch fathodyn os byddwch yn cyrraedd eich nod. 
 • Gallwch weld llyfrau yr ydych wedi’u darllen yn y blynyddoedd diwethaf. 
 • Gallwch greu silffoedd darllen ar gyfer eich anghenion megis “eisiau darllen”. 
 • Sganiwch gloriau llyfrau yn hytrach na chwilio amdanynt. 
 • Darganfyddwch lyfrau newydd yn seiliedig ar eich darlleniadau diweddar, cyhoeddiadau newydd a llyfrau sy’n trendio.  

Read More

Dileu Annibendod Digidol: Canllaw i Fyfyrwyr ar Drefnu eich Mannau Digidol

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Mae’r rhan fwyaf ohonon ni’n defnyddio dyfeisiau digidol bob dydd, ac yn debyg i fannau ffisegol, yn aml maen nhw’n gallu mynd yn anniben, sy’n effeithio ar ein llesiant a’n cynhyrchedd. Yn y blog hwn, rwyf i’n rhannu’r strategaethau mwyaf effeithiol ar gyfer adennill fy mannau digidol.

Paratoi eich Taith i Ddileu Annibendod

 1. Ceisiwch edrych ar eich annibendod gyda chwilfrydedd yn hytrach na beirniadu. Bydd hyn yn eich helpu i gadw’n gadarnhaol a deall eich arferion digidol yn well. Dychmygwch yr effaith cadarnhaol y bydd dileu annibendod yn ei gael ar eich llesiant.
 2. Disgwyliwch i’r broses gymryd amser. Gall sortio drwy gynnwys digidol sydd wedi cronni dros flynyddoedd fod yn frawychus, ond mae mesur maint yr her a neilltuo digon o amser a lle yn gallu ei wneud yn rhwyddach.
 3. Dechreuwch gyda chamau cyflym fydd yn cael effaith enfawr gydag ymdrech bitw. Bydd hyn yn adeiladu momentwm ac yn golygu y cewch eich grymuso i ymdrin â’r tasgau anoddach.
 4. Ystyriwch unrhyw deithiau hirach sydd ar y gweill fel cyfleoedd i wneud cynnydd ar eich antur dileu annibendod.
 5. Gall penderfynu beth i’w gadw a beth i’w ddileu fod yn heriol. Holwch eich hun beth fyddai’n digwydd pe bai popeth yn diflannu.

Camau Cyflym: Gweithredoedd Bach Sy’n Gallu Gwneud Gwahaniaeth Mawr

Mae pob un o’r tasgau 5-10 munud hyn yn fuddiol ar ei phen ei hun, ond wrth i chi weithio drwy’r rhestr, bydd eu heffaith yn cynyddu.

 • Glanhau eich bwrdd gwaith: Dilëwch ffeiliau diangen a dewch o hyd i le i’r gweddill er mwyn cyrraedd gwynfyd y ddesg rithwir wag.
 • Dileu annibendod eich apiau: Efallai y byddwch yn synnu wrth weld y nifer o apiau ar eich ffôn neu fwrdd gwaith nad ydych chi’n sylwi arnyn nhw mwyach. Dadosodwch unrhyw apiau nad ydych chi’n eu defnyddio i wneud mwy o le a chael gwared ar bethau sy’n tynnu sylw.
 • Addasu eich sgrin gartref: Gosodwch yr apiau rydych chi’n dymuno eu defnyddio’n amlach mewn lle hygyrch a chuddiwch y rhai sy’n tynnu sylw mewn ffolderi. Ystyriwch ychwanegu llwybrau byr at restrau fel rhestr siopa, syniadau am anrhegion neu syniadau busnes, sy’n osgoi ychwanegu at yr annibendod gyda phob syniad athrylithgar newydd.
 • Adolygu’r gosodiadau hysbysiadau: Gallwch analluogi hysbysiadau dieisiau i osgoi gorlwytho eich sgrin clo.
 • Addasu eich bar tasgau a’ch bar mynediad cyflym: Dilëwch neu dad-biniwch nodweddion sydd ddim yn ddefnyddiol i weithredu eich systemau
 • Glanhau eich ffolder lawrlwythiadau: Dilëwch ffeiliau diangen a chopïau dyblyg i ryddhau lle.
 • Dileu annibendod yn eich porwr: Dilëwch unrhyw estyniadau a llyfrnodau sydd ddim yn cael eu defnyddio i symleiddio eich profiad pori a phiniwch y pethau yr hoffech chi eu defnyddio’n amlach. Ystyriwch lanhau eich cwcis a’ch cache i ddiogelu eich preifatrwydd, ond cofiwch y gallech gael eich allgofnodi neu y caiff eich hoffterau eu dileu ar rai safleoedd.
 • Glanhau eich sgrinluniau: Mae’r ffolder sgrinluniau’n aml yn cynnwys ffeiliau un-defnydd.

Read More

Detocs Digidol: Ailgychwyn Fy Ffordd o Fyw Digidol 📵

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Ar fy nhaith i les digidol, fe gefais fy hun ar groesffordd, yn anfodlon ar y berthynas a oedd wedi esblygu rhyngof i a thechnoleg. Unwaith yn ffynhonnell llawenydd ar gyfer hwyluso cysylltiadau a chyfoethogi profiadau, yn raddol daeth yn bresenoldeb rhwystredig ac yn achos pryder. Ofer fu pob ymgais i roi cynnig ar wahanol strategaethau, o arddangos graddlwyd i osod larymau atgoffa; roedd fy nyfeisiau yn parhau i lyncu gormod o’m hamser, gan arwain at euogrwydd ac ymdeimlad o fethiant personol, profiad tra gwahanol i’m chwilfrydedd cychwynnol gyda thechnoleg. Beth sydd wedi newid?

Rhyfeloedd Sweipio: Melltith y Ffôn Clyfar

Yn nyddiau cynnar y cyfryngau cymdeithasol, roedd mewngofnodi yn golygu tanio cyfrifiadur y teulu, llywio trwy haenau bwrdd gwaith, ac aros yn amyneddgar wrth i olwynion y byd digidol droi’n araf. Gallai’r byd hwnnw ddiflannu mewn un clic amser swper neu pan fyddai storm ar y gorwel. Wrth i ni neidio ymlaen i heddiw, ac mae ein dyfeisiau gyda ni’n barhaus, wrth law yn ein pocedi, yn barod ar gyfer ymgysylltu ar unwaith. Mae’r rhwyddineb yr ydym yn datgloi ein ffonau heb bwrpas clir wedi troi’n arfer, rydyn ni’n ysu am y wefr ddopamin a ddaw yn sgil rhyngweithio digidol.

Wedi’i gyfyngu yn y lle cyntaf i lifau penodol, mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi esblygu’n blatfformau cynnwys eang wedi’u crefftio i ddal ein sylw’n ddiddiwedd. Yn y dirwedd defnyddwyr-ganolog sydd ohoni, nid dyfeisiau niwtral ydyn nhw ond yn hytrach maen nhw wedi’u cynllunio’n fwriadol i annog defnydd aml ac estynedig. Er ein bod yn chwilio am dechnoleg ddiddorol, gall yr atyniad sy’n bachu ein diddordeb weithiau weithio yn erbyn ein dymuniadau.

O Whoville i Screensville: Sut mae’r Ffôn Clyfar wedi Dwyn y Dolig

Er bod ein dyfeisiau yn amhrisiadwy i’n cysylltu ni yn ystod cyfnodau clo ac wrth dreulio gwyliau o bell, maen nhw hefyd wedi newid natur ein rhyngweithio personol. Dwi’n cofio’n glir treulio’r Nadolig ar ôl y pandemig gyda’r teulu, wedi’n hamgylchynu gan sgriniau, pob un ohonom wedi ymgolli yn ein bydoedd digidol. Dathliadau cwbl wahanol i’r rhai roedden ni wedi’u cynllunio ond yn realiti wedi’i lunio gan hollbresenoldeb technoleg.

Mae fy mherthynas gyda thechnoleg a oedd gynt yn un gadarnhaol bellach wedi troi’n un wenwynig, ac mae torri’n rhydd o afael fy ffôn yn gofyn am fwy nag ewyllys yn unig.

Read More