Datblygwch eich sgiliau DA yn ymarferol yn LinkedIn Learning 👩‍💻

Nôl ym mis Hydref 2023, fe wnaethom ni ysgrifennu am bartneriaeth gyffrous newydd rhwng LinkedIn Learning a CoderPad, a gyflwynodd ychwanegiad Heriau Cod i LinkedIn Learning.  Mae’r heriau hyn wedi’u teilwra i gynorthwyo dysgwyr, o ddechreuwyr i ddysgwyr uwch, i ddatblygu eu sgiliau codio drwy ymarferion rhyngweithiol ac adborth amser real. Gallwch ailymweld â’n blogbost blaenorol yma i ddysgu mwy.

Mae DA (Deallusrwydd Artiffisial) a DA Cynhyrchiol yn prysur ddod yn gonglfeini arloesedd. I gefnogi eich datblygiad yn y sgiliau hyn, mae LinkedIn Learning wedi ehangu eu casgliad i gynnwys 73 o gyrsiau ymarferol ar gyfer sgiliau DA a DA Cynhyrchiol. Mae’r cyrsiau hyn i gyda ar gael ar y dudalen we hon neu edrychwch ar ddetholiad ohonynt isod.

Dechreuwyr

Dysgwyr Canolradd

Dysgwyr Uwch

Mae gan bob myfyriwr ac aelod o staff fynediad at yr holl gyrsiau ar LinkedIn Learning, gan gynnwys y rhai ymarferol hyn, drwy eich cyfrif LinkedIn Learning Prifysgol Aberystwyth rhad ac am ddim. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am LinkedIn Learning neu am gael mynediad i unrhyw gynnwys a grybwyllwyd yn y blogbost hwn, cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk), neu dewch â’ch cwestiynau i un o’n sesiynau galw heibio wythnosol!

Profwch eich dealltwriaeth o DdA gyda Offeryn Darganfod Digidol Jisc!

Mae holiadur ‘Sgiliau Digidol mewn DA a DA Cynhyrchiol’ newydd ar gyfer myfyrwyr a staff bellach ar gael yn Offeryn Darganfod Digidol Jisc. Bydd yr holiadur newydd hwn yn eich helpu i hunanasesu a datblygu eich gwybodaeth am Ddeallusrwydd Artiffisial (DA) yn y saith maes canlynol:

  1. DA a Hyfedredd Digidol
  2. DA Cyfrifol
  3. DA a Chynhyrchiant Digidol
  4. DA a Llythrennedd Gwybodaeth a Data
  5. DA a Chyfathrebu Digidol
  6. DA a Chydweithio a Chyfranogiad
  7. DA a Chreadigrwydd Digidol

Ar ôl ateb cyfres o gwestiynau, a fydd yn cymryd tua 10-15 munud, byddwch chi’n derbyn adroddiad personol a fydd yn cynnwys:

  • Trosolwg o’ch hyder â Deallusrwydd Artiffisial
  • Camau a awgrymir i’w cymryd
  • Dolenni at adnoddau defnyddiol, wedi’u curadu gan Ganolfan Genedlaethol DA Jisc, i’ch helpu i ddatblygu eich gwybodaeth am DdA.

Cliciwch yma i gael mynediad at blatfform yr Offeryn Darganfod Digidol, a gwyliwch y fideo byr isod i ddysgu sut i gael mynediad i’r holiadur newydd hwn ⬇

Cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk) os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr holiadur newydd hwn, neu dewch â’ch cwestiynau i un o’n sesiynau galw heibio wythnosol!