Taro Cydbwysedd: Ymdopi ag Astudio ac Ymgeisio am Swyddi ⚖

Blogbost gan Joel Williams (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Banner with Student Digital Champion

I lawer o fyfyrwyr, gall y cydbwysedd rhwng astudio ar gyfer arholiadau, cwblhau gwaith cwrs, a chwilio am gyfleoedd cyflogaeth ymddangos yn amhosibl. Dw i wedi ei chael hi’n anodd rheoli fy astudiaethau i wrth geisio dod o hyd i swyddi perthnasol ac wedyn llenwi tudalen ar ôl tudalen o geisiadau. Cymerwch lwyfannau fel Gradcracker neu GyrfaoeddAber. Mae Gradcracker, a weles i yn gyntaf yn ystod yr Ŵyl Sgiliau Digidol, fel llawer o wefannau tebyg, yn cyfuno llawer o gyfleoedd cyflogaeth wedi’u teilwra’n unswydd i’m sgiliau i. Yn y blogbost yma, dwi’n gobeithio amlinellu rhai o’r dulliau ddefnyddies i i helpu i reoli fy astudiaethau wrth chwilio am swyddi, a chyfeirio hefyd at nifer o adnoddau sydd ar gael drwy’r Brifysgol.

Rheoli’ch amser ⏰

Un o’r prif heriau sy’n wynebu myfyrwyr sy’n chwilio am swydd yw rheoli amser. Gyda darlithoedd, seminarau ac aseiniadau yn mynnu eu sylw, gall neilltuo amser penodol i wneud cais am swydd fod yn her. A dweud y gwir, roedd yr amser sy’n angenrheidiol ym mhob cais am swydd yn ffordd wych o ohirio cyn gwneud fy nhraethawd hir, a helpodd fi i gwblhau llawer ohonyn nhw yn gyflym. Er hynny, wrth i’m trydedd flwyddyn barhau ac wrth i aseiniadau eraill ddechrau codi braw, dyma weld mai’r ffordd orau i gadw rheolaeth dros y cyfan oedd rhoi awr neu ddwy i mi fy hun bob wythnos pan fyddwn i’n canolbwyntio ar geisiadau am swyddi yn unig. Er mwyn cadw at y terfyn amser hunanosodedig, dwi’n arbed URL unrhyw swyddi mae gen i ddiddordeb ynddyn nhw. Os ydyn nhw ar Gradcracker, dwi’n gofalu eu bod nhw yn fy rhestr fer, sy’n golygu ei bod yn hawdd dod o hyd iddyn nhw a dangos faint o amser sydd gen i i wneud cais am y swydd.

Cymaint o ysgrifennu ✍

Un rhwystr arall mae myfyrwyr yn dod ar ei draws yw’r pwysau i sefyll allan mewn marchnad swyddi hynod gystadleuol. Mae llunio CV perswadiol, ysgrifennu llythyrau eglurhaol pwrpasol, a pharatoi ar gyfer cyfweliadau i gyd yn elfennau hanfodol o’r broses o ymgeisio am swydd. Ond, mae cydbwyso cyflawniad academaidd a phrofiad gwaith perthnasol yn gallu cymryd amser ac ymdrech, yn enwedig i’r rhai sy’n jyglo nifer o ymrwymiadau yr un pryd. Yr adnodd mwyaf defnyddiol a weles i wrth geisio diweddaru fy CV oedd defnyddio’r sesiynau galw heibio sy’n cael eu cynnig yn ddyddiol gan y gwasanaeth gyrfaoedd. Roedd cael pâr arall o lygaid i edrych dros bopeth yn amhrisiadwy.

Un o’r adrannau yn fy CV dwi bob amser wedi cael trafferth ei llenwi yw’r adran sgiliau, a hynny yn rhannol am y gall fod yn anodd gwybod pa un yw’r pwysicaf i’w restru a hefyd am y gall fod yn anodd yn aml i lunio rhestr o sgiliau yn y fan a’r lle. Er mwyn helpu i lenwi’r adrannau hyn, fe ddefnyddies i gyfuniad o wybodaeth am fodiwlau a Offeryn Darganfod Digidol Jisc, a ddefnyddies i i adnabod fy hyfedredd â thechnoleg.

Esiampl o adroddiad o Offeryn Darganfod Digidol Jisc

Gloywi’ch Presenoldeb Digidol 👣

Un o’r camau cyntaf gymeres i yn gynnar yn y broses o ymgeisio am swyddi oedd diweddaru a sgleinio fy mhroffil ar LinkedIn. Ar ôl cael fy sbarduno gan sesiwn ‘How to use LinkedIn‘ yn ystod yr Ŵyl Sgiliau Digidol, adolyges i lawer o’m proffil blaenorol a chreu rhywbeth y gallaf ei ddefnyddio ar gyfer ceisiadau am swyddi erbyn hyn.

Mae gwirio’ch ôl troed digidol yn elfen sy’n aml yn cael ei hanwybyddu wrth wneud cais am swyddi mewn oes ddigidol. Mae fy nghyd-Bencampwr Digidol Noel wedi ysgrifennu blogbost defnyddiol yn edrych ar y camau y gallwch eu cymryd i ddiogelu’ch ôl troed digidol a sicrhau bod y cyhoedd a chyflogwyr yn gallu gweld yr hyn rydych chi am iddyn nhw ei weld a dim byd arall. Mae’r Tîm Sgiliau Digidol hefyd wedi curadu casgliad LinkedIn Learning ar reoli eich hunaniaeth ddigidol.

Y Gwasanaeth Gyrfaoedd 💬

Os ydych chi’n chwilio am gyngor mwy penodol, y gwasanaeth gyrfaoedd yw’r bobl orau i siarad â nhw ac mae manylion am y ffordd orau o ddefnyddio’r gwasanaeth ar eu tudalennau gwe, ac mae’r cymorth yn agored i fyfyrwyr presennol ac ôl-raddedigion.

Strategaethau ar gyfer creu’r gweithle gorau

Blogbost gan Joel Williams (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Gall yr amgylchedd sydd o’ch cwmpas wrth weithio effeithio’n sylweddol ar ba mor effeithlon yr ydych yn gweithio ac ansawdd eich gwaith. Gall amgylchedd gwaith da hefyd leihau straen; gallwch ddarllen mwy am hyn yma.

Fodd bynnag, gall fod yn heriol argymell amgylchedd gwaith da gan fod hyn yn oddrychol ac yn amrywio o unigolyn i unigolyn. Yn y blogbost hwn, rwy’n ceisio darparu rhai awgrymiadau ac offer a fydd yn eich galluogi i ddod o hyd i’r amgylchedd gwaith gorau.

Lleoliad, Lleoliad, Lleoliad 📍

Dod o hyd i’r lleoliad gorau i gwblhau eich gwaith yn aml yw’r rhwystr cyntaf; gallai’r gofod hwn fod yn ddesg yn eich ystafell neu fwrdd yn y gegin; neu gallech ddefnyddio un o’r mannau niferus ar y campws, fel Llyfrgell Hugh Owen neu Canolfan y Celfyddydau. Neu mae’n bosib bod yn well gyda chi weithio i ffwrdd o’r campws ar rai adegau fel yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru neu mewn caffi. Mae hefyd yn werth ystyried lefel sŵn y lleoliad o’ch dewis, er enghraifft, bydd amgylchedd gwaith yn y Neuadd Fwyd yn dra gwahanol i lefel F yn Llyfrgell Hugh Owen.

Rwyf bob amser wedi ffafrio amgylchedd gwaith tawelach, ac rwyf bob amser wedi cael trafferth gweithio gartref. Felly, Llyfrgell Hugh Owen fu fy newis erioed; fodd bynnag, rwy’n aml yn gweld bod gwahanol ystafelloedd yn gweddu i’m hanghenion yn well ar ddiwrnodau gwahanol. Er y gall offer benderfynu’n aml pa ofod rwy’n ei ddefnyddio, mae’r sŵn bron bob amser yn dylanwadu ar fy mhenderfyniad.

Manteisio i’r eithaf ar Lyfrgell Hugh Owen 📚

Mae’r map rhyngweithiol hwn o Lyfrgell Hugh Owen yn gwneud dewis lle i weithio’n llawer haws ac mae’n sicrhau nad ydych yn mynd ar goll gan fod nifer fawr o lefydd gwahanol i chi weithio ar draws tri llawr y llyfrgell. Mae rhai lleoedd, megis ystafell Iris de Freitas ar Lefel E, yn ofod gwych ar gyfer gwaith grŵp, ond gall lefel y sŵn godi’n weddol uchel yno, yn enwedig pan fydd yn brysur. Os ydych chi’n edrych am ofod tawelach i weithio ynddo yna mae’n bosib y bydd Lefel F yn well i chi, neu os ydych chi eisiau gofod mwy preifat ar gyfer gwaith unigol neu waith grŵp, mae gan y Llyfrgell ystafelloedd y gellir eu llogi; gallwch archebu rhain a gweld eu hargaeledd ar-lein.

Pŵer sain 🎧

Gall cerddoriaeth a sain fod yn offer pwerus sydd ar gael i chi i’ch helpu wrth weithio os cânt eu defnyddio’n gywir. Yn bersonol, rwyf bob amser wedi gweld fy mod yn gweithio orau wrth wrando ar gerddoriaeth gan ddefnyddio gwasanaethau megis Spotify. Fodd bynnag, awgrymodd aelodau’r Tîm Sgiliau Digidol gymwysiadau sŵn gwyn megis Noisli, y gellir ei ddefnyddio i chwarae patrymau tywydd ac mae hyd yn oed yn cynnig rhestr chwarae a nifer o ddewisiadau addasu.

Mae llyfrau sain hefyd yn opsiwn poblogaidd a gellir eu cyrchu gan ddefnyddio gwasanaethau megis Libby neu Audible. Mae’r rhain yn arbennig o ddefnyddiol wrth gwblhau tasgau mwy cyffredin, yn enwedig y rhai sy’n cynnwys llawer o ailadrodd.

Ymunwch â Her Gwyliau’r Gaeaf y Pencampwyr Digidol Myfyrwyr! ❄

Blogbost gan Joel Williams (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Banner with Student Digital Champion

Croeso i Her Gwyliau’r Gaeaf eleni, sydd wedi’i greu gan y Pencampwyr Digidol Myfyrwyr. Rydym wedi creu nawr her i chi eu cwblhau tra fyddwch chi’n cymryd seibiant o astudio dros wyliau’r Nadolig.

Rydym hefyd wedi creu casgliad LinkedIn Learning y mae croeso i chi ei ddefnyddio ar gyfer diwrnodau 3, 5 and 7 o’r her. Neu, mae croeso mawr i chi ddewis cyrsiau eraill o LinkedIn Learning.

Read More

Cadw Llygaid ar y Wobr: Canllaw i Fyfyrwyr ar drechu Straen Llygaid Cyfrifiadurol 👁

Blogbost gan Joel Williams (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Er y gall cyfrifiaduron fod yn offer ardderchog i gynyddu a symleiddio cynhyrchiant myfyriwr, gall syllu ar sgrin drwy’r dydd gael sawl effaith andwyol. Trwy’r blogbost yma, a hyn a’m ffeithlun cysylltiedig, rwy’n gobeithio rhoi sawl awgrym rwyf wedi’u defnyddio i helpu i wneud defnyddio cyfrifiaduron yn brofiad mwy pleserus trwy gydol fy ngradd. Yn y blogbost hon byddaf yn trafod un anhwylder cyffredin sy’n gysylltiedig â gweithio ar gyfrifiadur, sef straen llygaid. Gall straen llygaid ddigwydd ar ôl cyfnodau estynedig o edrych ar yr un monitor neu drwy ddefnyddio cyfrifiadur mewn amgylchedd sydd wedi’i oleuo’n wael.   

Rheol 20-20-20

Un o’r dulliau hawsaf i’w mabwysiadau yn fy astudiaethau yw’r rheol 20-20-20; Mae’r dull hwn yn golygu cymryd egwyl bob 20 munud, ac edrych ar wrthrych 20 troedfedd i ffwrdd (peidiwch â phoeni, nid oes angen i hyn fod yn fanwl gywir), am 20 eiliad. Byddai amrantu’n aml yn ystod y cyfnod hwn yn syniad da hefyd, oherwydd y gall hyn helpu i ymlacio cyhyrau’r llygaid a lleihau’r tebygolrwydd o straen ymhellach.  

Gallwch ddarganfod mwy am hyn drwy’r Cwrs LinkedIn Learning

Lleihau Golau Glas  

Dull arall o leihau straen llygaid yw cyfyngu ar olau glas oherwydd y gall y golau glas a gynhyrchir gan sgriniau leihau cyfanswm y melatonin a gynhyrchir (Yr hormon cwsg), a all darfu ar ein cylchoedd cysgu naturiol ac arwain at straen llygaid ar ddiwedd y dydd. Mae’r pwnc hwn yn dal i fod yn destun dadl wyddonol, a gallwch ddarllen mwy amdano yma. Mae hyn yn haws i’w osod ar beiriannau personol ond gyda rhywfaint o addasu gellir ei ddefnyddio ar bron bob un o gyfrifiaduron y Brifysgol. 

Mae dwy brif ffordd o reoli hyn: 

  • Yn gyntaf, gallwch ddefnyddio meddalwedd i leihau amlygiad i olau glas; mae gan MacOS a Windows osodiadau parod, Night Shift a Nightlight yn y drefn honno; Gallwch hyd yn oed alluogi Nightlight ar gyfrifiaduron y brifysgol.  
  • Yn ail, mae gan fwyafrif y monitorau a’r sgriniau gliniaduron opsiynau sy’n eich galluogi i reoli disgleirdeb a gwrthgyferbyniad, gan eich galluogi i gyflawni canlyniad tebyg. Fodd bynnag, os ydych chi’n chwilio am fwy o addasiadau, gallwch ddefnyddio rhaglenni rhad ac am ddim megis f.lux sy’n gweithio ar MacOS, Windows a Linux, a gall ddarparu llawer mwy o reolaeth dros dôn y sgrin (a ddangosir isod).  

Yn olaf, gellir defnyddio sbectol golau glas hefyd i hidlo golau nid yn unig o’ch sgrin ond hefyd o’r amgylchedd cyfagos a gellir eu prynu’n rhad gan sawl manwerthwr.   

Galluogi Modd Tywyll  

Yn olaf, strategaeth arall sy’n gweithio’n dda ar lawer o’r rhaglenni rwyf fi wedi’u defnyddio yn ystod fy nghwrs i leihau straen llygaid yw galluogi modd tywyll; gellir gwneud hyn o fewn MacOS a Windows ac mae’r ddau wedi’u cynllunio i gynorthwyo gweithio mewn amgylcheddau gyda goleuadau amgylchynol gwael.   

Fodd bynnag, bydd angen camau ychwanegol i newid rhaglenni megis Office a rhai porwyr rhyngrwyd. Gellir dod o hyd i gamau i newid Office i’r modd tywyll yma, a gallwch drosi unrhyw borwr sy’n seiliedig ar Chrome i’r modd tywyll gan ddefnyddio estyniadau a geir yn Storfa We Chrome.  

Mae mwy o wybodaeth ar gael yng nghasgliad Ergonomeg Ddigidol LinkedIn Learning, cliciwch ar y ddelwedd uchod neu defnyddiwch y ddolen hon

Awgrymiadau ar gyfer Meistroli eich Amserlen 📅

Blogbost gan Joel Williams (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Banner with Student Digital Champion

I gyd-fynd â blogbost a gyhoeddais yr wythnos diwethaf ar sut y gallwch ddefnyddio offer rheoli amser i’ch helpu i feistroli’ch amserlen, rwyf wedi creu ffeithlun (fersiwn testun isod) sy’n crynhoi rhai o’r strategaethau a’r offer allweddol sydd wedi gweithio i mi.

Read More

Meistroli eich amserlen: Canllaw i Fyfyrwyr ar Offer Rheoli Amser ⌚

Blogbost gan Joel Williams (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Banner with Student Digital Champion

Wrth i lawlyfrau modiwlau gael eu rhyddhau, gall gwaith a therfynau amser eich llethu’n gyflym iawn. Yn y blogbost hon, byddaf yn dangos rhai o’r rhaglenni yr wyf wedi’u defnyddio i helpu i reoli fy astudiaethau, ac fe ddylent eich cynorthwyo chi hefyd wrth reoli eich llwyth gwaith.  

Mae’r ddwy raglen gyntaf, Microsoft–To-Do a Google Tasks, yn gymharol debyg ac yn hawdd i’w defnyddio. Fodd bynnag, mae hyn yn aberthu rhai o’r nodweddion a geir mewn rhaglenni mwy cymleth megis Notion. 

Microsoft To Do 

Un o’r rhaglenni mwyaf hygyrch i’w hintegreiddio i’ch astudiaethau yw Microsoft-To-Do; ar ei mwyaf sylfaenol, mae’n caniatáu ichi greu tasgau ac yna grwpio’r rhain yn ôl yr angen. Fodd bynnag, y rheswm fy mod yn dueddol o ddefnyddio hon yn amlach nag unrhyw raglen arall yw oherwydd y gallwch hefyd ei defnyddio ar y cyd â rhaglenni Office 365, sy’n ei gwneud yn arbennig o ddefnyddiol gan fod y Brifysgol eisoes yn darparu’r rhain (Gallwch lawrlwytho’r rhain yma).  

Mae wedi bod yn arbennig o ddefnyddiol yn ystod fy astudiaethau gan ei bod yn dangos unrhyw negeseuon e-bost rwyf wedi tynnu sylw atynt, sy’n golygu nad wyf yn anghofio amdanynt. Felly, rwy’n argymell creu cyfrif gyda’ch e-bost prifysgol, a fydd yn helpu i gysylltu’r cyfan â’i gilydd. Mae ar gael ar Storfa Google Play, Storfa Apiau Apple, ac fel gwefan

Google Tasks 

Dewis arall poblogaidd yw Google Tasks, sydd, fel y nodais yn gynharach, yn debyg i ddarpariaeth Microsoft. Fodd bynnag, mae wedi bod yn ddefnyddiol oherwydd ei bod yn integreiddio â Google Assistant, sy’n ei gwneud hi’n arbennig o hawdd gosod nodiadau atgoffa a thasgau yn gyflym wrth weithio ar rywbeth arall.  

Hefyd, os yw’n well gennych ddefnyddio cyfres meddalwedd Google dros Microsoft neu weithio ar ddyfais Apple, mae’n debyg mai’r rhaglen hon fydd yr opsiwn gorau. Mae ar gael ar Storfa Google Play, Storfa Apiau Apple; gallwch ei chyrchu o fewn meddalwedd Google ar y Rhyngrwyd neu fel ategyn Chrome

Rhaglenni Defnyddiol Eraill 

Mae yna lawer o raglenni eraill a all helpu gydag amserlennu; Un o’r rhai mwyaf adnabyddus yw Notion, er ei bod hi’n werth ei chrybwyll mae cromlin ddysg fach. Fodd bynnag, mae’r elfennau sy’n gwneud Notion yn anodd i’w defnyddio yn deillio o ehangder yr opsiynau a’r addasiadau o fewn y rhaglen, sy’n galluogi ichi deilwra eich profiad eich hun. 

Os ydych chi’n bwriadu cynllunio gwaith grŵp (ond nad ydych am ddefnyddio Notion), mae’n debyg mai Microsoft Teams yw un o’ch opsiynau gorau. Ynghyd â gallu cyfathrebu fel grŵp, gallwch hefyd greu tab tasgau, sy’n eich galluogi i osod tasgau i’w cwblhau gyda’ch gilydd yn ogystal â rhannu tasgau i bob unigolyn os oes angen. 

Creu eich system eich hun 

Yr agwedd hanfodol ar ddefnyddio’r holl raglenni hyn yw dod o hyd i’r un a all integreiddio orau i’ch llif gwaith, gan sicrhau bod pa bynnag opsiwn a ddewiswch yn helpu, nid llesteirio. I’r rhai a hoffai gael gwybodaeth fanylach am rai o’r rhaglenni hyn, gallwch ddod o hyd i gasgliad LinkedIn Learning yma.

Grym Lles Digidol: Cyflwyno ein Cyfres Lles Digidol 

Blogbost gan Joel Williams (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Un o ganolbwyntiau’r Pencampwyr Digidol Myfyrwyr eleni yw ystyried y strategaethau a’r rhaglenni yr ydyn ni wedi’u defnyddio i gynyddu ein lles digidol. Bydd y gyfres hon yn pwyso a mesur beth yw lles digidol a bydd yn cynnwys postiadau a ffeithluniau sy’n trafod lleihau straen llygaid, dadwenwyno digidol, amgylchedd gwaith a llawer mwy! 

Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei rhannu drwy gydol y flwyddyn gyda sawl neges dymhorol, gan gynnwys heriau ar gyfer y Nadolig a’r Pasg. Gallwch hefyd ddefnyddio’r casgliadau LinkedIn Learning rydyn ni wedi’u curadu os hoffech wybod mwy rhwng postiadau, a gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf gyda’r holl negeseuon newydd o fewn y gyfres hon drwy’r dudalen hon ar ein blog Sgiliau Digidol. 

I gyd-fynd â’r blogbost rhagarweiniol hwn, rydym wedi creu Canllaw i fyfyrwyr ar drechu straen llygaid cyfrifiadurol! (fersiwn testun gyda dolenni isod)

Read More