Ail-wylio: Nodyn i’ch atgoffa am adnoddau’r Ŵyl Sgiliau Digidol ⏪

Blogbost gan Shân Saunders (Cydlynydd Datblygu Sgiliau a Galluoedd Digidol)

Ym mis Tachwedd 2023, cynhaliwyd Gŵyl Sgiliau Digidol gyntaf Prifysgol Aberystwyth. Gwnaethom gynnal 28 o ddigwyddiadau gwahanol dros 5 diwrnod a oedd yn rhychwantu amrywiaeth o feysydd sgiliau digidol gan gynnwys sesiynau a gynhaliwyd ar Ddeallusrwydd Artiffisial, seiberddiogelwch, LinkedIn Learning, lles digidol, Excel a llawer mwy!  

Gallwch weld yr holl weithdai a chyflwyniadau a gynhaliwyd ar wefan yr Ŵyl Sgiliau Digidol o dan y tab recordiadau ac adnoddau 2023 lle gallwch wylio’r sesiynau eto ac ar gyfer sesiynau ymarferol gallwch weithio ar y taflenni gwaith a ddarperir.  

Os oes gennych unrhyw broblemau wrth gael mynediad i’r recordiadau, cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol yn digi@aber.ac.uk a chadwch lygad am wybodaeth sydd ar ddod am Ŵyl Sgiliau Digidol 2024 a fydd yn dychwelyd yn ddiweddarach eleni! 

Ystyriwch eich Lles Digidol ar Ddiwrnod Lles Byd-eang 🧘🏻‍♀️

Blogbost gan Shân Saunders (Cydlynydd Datblygu Sgiliau a Galluoedd Digidol)

Mae 8 Mehefin 2024 yn Ddiwrnod Lles Byd-eang, diwrnod i fyfyrio ar eich lles a’ch iechyd meddwl. Eleni cyflwynodd Hyrwyddwyr Digidol y Myfyrwyr Gyfres Lles Digidol a oedd yn ymdrin ag ystod eang o fywyd digidol i helpu i wella lles digidol eraill gydag awgrymiadau a thriciau.  

Fe wnaethant ystyried ergonomeg ddigidol gan gynnwys creu casgliad LinkedIn Learning am y gosodiad gorau ar gyfer eich desg a chyngor ar sut i leihau straen llygaid drwy’r rheol 20-20-20 a galluogi modd tywyll. Dechreuodd un o’n hyrwyddwyr digidol ar gyfnod o ddadwenwyno digidol a oedd yn cynnwys dileu pob ap cyfryngau cymdeithasol, analluogi hysbysiadau, disodli ID wyneb gyda chyfrinair bwriadol a bod yn fwy ystyriol o’r rheswm y maent ar eu ffôn. Fe wnaethant adrodd am y manteision, yr anfanteision a rhoi cyngor i unrhyw un arall sy’n awyddus i roi cynnig ar ddadwenwyno digidol. 

Yn ogystal, gwnaeth ein hyrwyddwr digidol ddarganfod bod ap ScreenZen yn fendith yn ystod eu dadwenwyno digidol i helpu i orfodi ffiniau gwell wrth ryngweithio ag apiau a dod yn fwy ymwybodol o’ch defnydd digidol. Edrychodd y gyfres Lles Digidol hefyd ar bwysigrwydd trefnu eich gofodau digidol, gan gynnwys creu ffolderi gwell, addasu eich sgriniau cartref, a chlirio eich ffolder lawrlwytho.   

Mae adnoddau lles digidol eraill yn cynnwys blogbost ar gyfer unrhyw ddefnyddiwr iPhone am y nodweddion sydd ar gael yn y gosodiadau i helpu gyda’ch terfyn amser sgrin a nodwedd i helpu i gadw pellter eich ffôn i leihau straen llygaid.

Os hoffech edrych ar adnoddau pellach, mae croeso i chi edrych ar yr adran lles digidol ar y Llyfrgell Sgiliau Digidol neu yng nghasgliad LinkedIn Learning. Gallwch hefyd weld y sesiwn lles digidol a gynhaliwyd gennym yng Ngŵyl Sgiliau Digidol 2023

Heulwen, Haf, a LinkedIn Learning ☀

Blogbost gan Shân Saunders (Cydlynydd Datblygu Sgiliau a Galluoedd Digidol)

Wrth i wyliau’r haf agosáu, oeddech chi’n gwybod os ydych chi’n staff neu’n fyfyriwr PA cyfredol, y gallwch barhau i ddysgu a datblygu sgiliau newydd gyda LinkedIn Learning? Efallai fod yna sgiliau penodol yr hoffech eu datblygu, neu efallai fod gennych ddiddordeb mewn chwilio am sgiliau penodol a fydd arnoch eu hangen o bosibl ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol. A nawr, gyda’r ap LinkedIn Learning, gallwch ddysgu wrth fynd, lle bynnag yr ydych. Mae’r ap yn cynnwys y gallu i lawrlwytho cyrsiau i barhau i ddysgu all-lein neu i ymgysylltu â chyrsiau fel sain yn unig. Am fwy o wybodaeth am y nodweddion newydd a sut i ddysgu wrth fynd, darllenwch ein blogbost blaenorol: O le i le gydag Ap LinkedIn Learning! 📲  | (aber.ac.uk)

Nodyn ar gyfer myfyrwyr sy’n graddio: bydd gennych fynediad i’ch cyfrif LinkedIn Learning tra byddwch yn dal i fod yn fyfyriwr, ond byddwch yn colli mynediad ar ôl i chi raddio, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn lawrlwytho’ch tystysgrifau tra gallwch. Dysgwch sut i wneud hyn trwy ddarllen ein blogbost blaenorol am ychwanegu tystysgrifau i’ch cyfrif LinkedIn personol. 

Gallwch ddysgu mwy am y nodweddion ar LinkedIn Learning gan gynnwys ychwanegu tystysgrifau at eich proffil LinkedIn a mwy drwy sesiwn yr Ŵyl Sgiliau Digidol: Cychwyn arni gyda LinkedIn Learning – Gŵyl Sgiliau Digidol 2023 (6 – 10 Tachwedd) (aber.ac.uk)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ddefnyddio LinkedIn Learning cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk) neu edrychwch ar y Cwestiwn Cyffredin LinkedIn Learning: Sut mae defnyddio LinkedIn Learning? (aber.ac.uk)

TipDigidol 32: Peidiwch â tharfu ar eich cwsg 💤

Yn aml gall hysbysiadau a negeseuon gan ffrindiau a theulu dynnu eich sylw a’ch cadw’n effro. Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi osod amserlen “Peidiwch â Tharfu” fel nad ydych bellach yn cael eich rhybuddio am hysbysiadau neu alwadau sy’n dod i mewn er eu bod yn dal i gael eu derbyn?  

Gallwch wneud hyn trwy fynd i: 

 • Settings 
 • Focus 
 • Do Not Disturb 
 • Set a Schedule 

Gallwch hefyd bersonoli’r ‘Focus’ i ganiatáu rhai galwadau neu hysbysiadau gan gysylltiadau allweddol.  

Mae yna hefyd fathau eraill o ffocws megis gyrru.  

Edrychwch ar y clip byr isod i weld sut i osod yr amserlen.  

Noder, mae’r cyfarwyddiadau hyn ar gyfer ffonau iPhone. Ar gyfer ffonau Androids, edrychwch ar y cyfarwyddiadau canlynol: Cyfyngu ar ymyriadau gyda Peidiwch â Tharfu ar Android – Android Help (google.com) 

Bob wythnos byddwn yn postio TipDigidol defnyddiol i’ch helpu i wneud y defnydd gorau o dechnoleg. I ddilyn ein TipiauDigidol, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

Creu eich proffil ar LinkedIn: Rock your Profile 🤘🏻

Blogbost gan Shân Saunders (Cydlynydd Datblygu Sgiliau a Galluoedd Digidol)

Sylwer mai dim ond trwy gyfrwng y Saesneg y ceir holl ddarpariaethau LinkedIn ar hyn o bryd.   

Wrth i ddiwedd y flwyddyn academaidd agosáu, efallai eich bod yn dechrau meddwl am ragolygon swyddi a’ch gyrfaoedd yn y dyfodol a ble i ddechrau ar y daith hon.  Mae LinkedIn bellach yn cynnig gweminarau “Rock your Profile” i’ch helpu i ddysgu sut i adeiladu proffil diddorol sy’n apelio at eich cynulleidfa ddelfrydol yn ogystal â thynnu sylw at nodweddion allweddol ac arferion gorau ar gyfer adeiladu proffil atyniadol.  Mae’r gweminarau hyn ar gael ar wahanol adegau o’r dydd, cofrestrwch yma nawr:  Rock Your Profile (linkedin.com).  

Mae Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth hefyd yn cynnig adolygu proffiliau CV a LinkedIn a rhoi cyngor ar eu gwella.  Gallwch ddefnyddio’r gwasanaethau hyn drwy alw heibio yn bersonol i Lyfrgell Hugh Owen Lefel D yn ystod y tymor.  Mae’r tîm Gyrfaoedd hefyd ar gael drwy e-bost yn: gyrfaoedd@aber.ac.uk.  Fel arall, mae’r tîm Gyrfaoedd hefyd yn cynnal sesiynau ar sut i greu CV a phroffil LinkedIn yn llwyddiannus. Mae’r sesiynau hyn yn cael eu hysbysebu ar y porth gyrfaoedd: www.aber.ac.uk/gyrfaoeddABER.  Cawsom hefyd sesiwn am sut i ddefnyddio LinkedIn yn ein Gŵyl Sgiliau Digidol y gallwch ei weld yma:  Sut i ddefnyddio LinkedIn – Gŵyl Sgiliau Digidol 2023 (6 – 10 Tachwedd) (aber.ac.uk).  Gallwch weld rhagor o adnoddau ar LinkedIn drwy’r fideos isod: 

TipDigidol 29: Symud rhwng ffenestri’n rhwydd 🔁

P’un a ydych chi’n gweithio ar un sgrin neu ddwy, mae’n debygol iawn fod gennych chi sawl ffenestr ar agor ac o’r herwydd, rwy’n siŵr eich bod wedi canfod eich hun yn ceisio dod o hyd i’r ffenestr yr ydych chi’n chwilio amdani.  

Mae gan TipDigidol 29 yr ateb! 

Gallwch weld a chyfnewid rhwng eich holl ffenestri agored trwy ddefnyddio bysell Windows + Tab.   

Edrychwch ar y clip byr isod i weld y llwybr byr ar waith.  

Bob wythnos byddwn yn postio TipDigidol defnyddiol i’ch helpu i wneud y defnydd gorau o dechnoleg. I ddilyn ein TipiauDigidol, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

Diwrnod Byd-eang Gweithio Gartref 🏡

Blogbost gan Shân Saunders (Cydlynydd Datblygu Sgiliau a Galluoedd Digidol)

Gweithio gartref yw’r norm newydd i’r rhan fwyaf o bobl erbyn hyn gyda swyddfeydd cartref bellach yn rhan annatod o’r rhan fwyaf o aelwydydd. Mae gallu gweithio gartref yn fanteisiol mewn sawl ffordd ond gall hefyd olygu ein bod yn treulio gormod o amser o flaen sgrin yn ogystal â gorfod addasu i ffyrdd newydd o weithio. Gan fod heddiw yn ddiwrnod byd-eang gweithio gartref, rydym am rannu ein cynghorion a’n hawgrymiadau ar gyfer gweithio gartref yn fwy llwyddiannus.  

 1. Camwch i ffwrdd o’r ddesg!

Yn yr un modd â gweithio mewn unrhyw swyddfa, mae cael seibiannau rheolaidd a chamu i ffwrdd o’ch cyfrifiadur yn hanfodol. Gallai hyn olygu cymryd hoe i wneud diod, cymryd amser i ymestyn neu hyd yn oed wneud rhywfaint o ioga desg! Gallwch weld y cyrsiau a’r fideos LinkedIn Learning isod i gael rhai awgrymiadau ar gymryd seibiannau a chyrsiau ymestyn (mae pob cwrs LinkedIn Learning ar gael yn Saesneg yn unig).

 1. A yw eich desg wedi’i gosod i lwyddo?

Mae ergonomeg ddigidol yn bwysig i helpu’ch cynhyrchiant a theimlo’n gyfforddus ac yn hapus â’ch gofod ond mae’n angenrheidiol ar gyfer cynnal eich iechyd corfforol hefyd! Gallwch wella eich ergonomeg ddigidol trwy sicrhau bod eich gofod swyddfa gartref wedi’i osod yn gywir, eich bod yn ymwybodol o straen ar y llygaid a’ch bod yn gwneud yr addasiadau angenrheidiol lle gallwch. Gallwch ddysgu mwy am ergonomeg ddigidol drwy’r adnoddau isod:

 1. Sefydlu Trefn

Mae gweithio gartref yn fanteisiol iawn, ond gall fod yn hawdd iawn ymgolli yn eich gwaith a cholli eich diwrnod a dyna pam ei bod hi mor bwysig sefydlu trefn. Gall hyn gynnwys cymryd egwyl ginio gyson, cael amseroedd canolbwyntio penodol ar ddiwrnodau penodol ac os oes gennych dasgau rheolaidd, cwblhau’r rhain ar yr un diwrnod. Edrychwch ar y fideos a’r cyrsiau isod i gael awgrymiadau ar sefydlu trefn.

 1. Cyfarfodydd Ar-lein Perffaith

Mae cyfarfod yn rhithiol bellach yn ofyniad i unrhyw un sy’n gweithio o bell a daw hyn â math newydd o safonau. Mae’n bwysig cynnal proffesiynoldeb wrth weithio o’ch swyddfa gartref. Gall hyn olygu cael cefndir rhithiol, sicrhau bod gennych glustffonau o ryw ffurf, ymuno â’r cyfarfodydd yn gynnar a bod yn ymwybodol a yw eich meicroffon neu’ch camera ymlaen. Gallwch ddysgu mwy am yr arferion gorau ar gyfer cyfarfodydd ar-lein yn yr adnoddau isod.

 1. Cadw mewn cysylltiad

Er bod cymaint o fanteision i weithio gartref, gall fod yn ynysig ac yn anodd cynnal y cyfathrebu â chyd-gyfoedion ac felly mae’n bwysig iawn cadw mewn cysylltiad. Y ffordd orau o wneud hyn yw defnyddio offer cyfathrebu ar-lein. Gall hyn olygu defnyddio Microsoft Teams neu ddogfennau cydweithredol megis Word online neu SharePoint. Gallwch ddysgu mwy am y gwahanol fathau o ffyrdd i gadw mewn cysylltiad isod.

Sbarduno syniadau newydd gydag Ayoa 🌟

Blogbost gan Shân Saunders (Cydlynydd Datblygu Sgiliau a Galluoedd Digidol)

Fel dysgwr gweledol, rwy’n gweithio orau pan allaf osod fy holl syniadau mewn un lle. Roeddwn i’n arfer gwneud hyn gyda beiro a phapur ond nawr, gydag Ayoa gallaf wneud hyn ar-lein! Mae Ayoa ar gael ar-lein ac fel ap ffôn, ac mae’n caniatáu ichi greu mapiau meddwl am ddim. Mae’n wasanaeth amlieithog, sydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg lle gallwch greu cymaint o fapiau meddwl ag yr hoffech i helpu gyda sawl prosiect gwahanol neu hyd yn oed os oes un cynllun yr hoffech ei hollti ymhellach. 

Mae’r nodweddion a ddarperir yn yr ap yn cynnwys y gallu i gychwyn map meddwl o’r newydd neu ddewis o blith un o’r templedi a grëwyd ymlaen llaw. O fewn hyn mae gennych reolaeth lawn dros nodweddion y gellir eu haddasu er enghraifft, gallwch ychwanegu canghennau diderfyn o’ch teitl canolog a chod lliw yn ôl eich prosiect a’r hyn sy’n gwneud synnwyr i chi! Gallwch hefyd olygu maint y ffont a’r testun yn ogystal â maint a siâp pob blwch a newid lliw pob cangen. Os byddwch chi’n penderfynu bod angen i gyfres o syniadau a changhennau fod yn lliw gwahanol, gallwch newid y rhain trwy’r nodwedd “plant” a fydd wedyn yn newid yr holl fformatio ar hyd y gangen hon.

Mae yna nodweddion ychwanegol hefyd megis gallu mewnosod ymatebion emoji i bob cangen a gallu mewnosod neu uwchlwytho delweddau a allai helpu i sbarduno syniadau pellach neu atgyfnerthu pwyntiau. Gallwch ychwanegu nodiadau at bwyntiau penodol i ychwanegu mwy o wybodaeth. Os hoffech rannu’ch map meddwl ag eraill, gallwch ei allforio fel JPEG a PNG a bydd pob map meddwl yr ydych chi’n ei greu yn cael ei gadw i’ch hafan Ayoa.

Mae’r nodweddion hyn oll ar gael ar y fersiwn am ddim o Ayoa sydd am ddim yn barhaol. Mae yna hefyd fersiwn y gellir ei brynu o Ayoa (Ayoa unlimited) sydd â nodweddion ychwanegol megis y gallu i gydweithredu’n fyw ar fap meddwl yn ogystal â rhannu mapiau meddwl gydag eraill yn yr ap ei hun. Byddwch hefyd yn cael mynediad at wahanol fathau o fyrddau gan gynnwys byrddau gwyn a byrddau tasgau. 

Am fwy o wybodaeth, gweler AYOA nawr ar: https://www.ayoa.com/cy/

Mewn munud: Gosod terfyn amser sgrin! ⏳

Blogbost gan Shân Saunders (Cydlynydd Datblygu Sgiliau a Galluoedd Digidol)

P’un a ydych chi’n ceisio gweithio a bod y ffôn yn mynd â’ch sylw o hyd neu’ch bod yn edrych ar eich ffôn cyn mynd i’r gwely ac na allwch ei roi i lawr, gall defnyddio’r nodwedd amser sgrin sydd ar gael ar ffonau iPhone fod o fudd i chi. Gallwch ei chyrchu drwy ‘settings’ ac yna ‘screen time’ ac mae yna nifer o nodweddion i’ch helpu i reoli’ch defnydd o apiau yn ogystal â chyfyngu ar gyfathrebu.  

 1. Amser segur

Pan fydd wedi’i ysgogi, os yw’ch ffôn mewn amser segur mae hyn yn golygu mai dim ond apiau rydych chi wedi dewis eu caniatáu a galwadau ffôn fydd ar gael. Gallwch droi amser segur ymlaen ar unrhyw adeg neu gallwch drefnu iddo ddigwydd yn awtomatig ar ddiwrnodau penodol ar adegau penodol.

 1. Terfynau Apiau 

Gallwch gyfyngu ar y defnydd o apiau penodol ond hefyd gategorïau’r apiau. Er enghraifft, gallwch alluogi bod gan bob ap cymdeithasol – gan gynnwys Instagram, Facebook, Snapchat ac ati – derfyn defnydd penodol ar ddiwrnodau penodol. Mae hon yn nodwedd addasadwy, a gallwch dynnu rhai apiau o’r categori os nad ydych chi eisiau terfyn ar yr ap penodol hwnnw megis os ydych chi am gyfyngu ar apiau cyfryngau cymdeithasol ond nid WhatsApp. 

 1. Caniatáu bob amser 

Trwy’r nodwedd hon gallwch addasu pa apiau y caniateir eu defnyddio bob amser hyd yn oed os yw’ch ffôn mewn amser segur. Mae hyn yn cynnwys gallu personoli pwy all gyfathrebu â chi dros y ffôn, facetime a neges destun. 

 1. Pellter sgrin

A hithau’n nodwedd y gallwch ddewis ei galluogi, gall pellter sgrin helpu i fesur pellter y ffôn o’ch wyneb a bydd yn anfon rhybudd atoch os yw’ch ffôn yn rhy agos. Mae hyn er mwyn helpu i leihau straen llygaid.

Os ydych chi’n chwilio am fwy o awgrymiadau a thriciau wrth leihau eich defnydd digidol, edrychwch ar ganlyniadau dadwenwyno digidol hyrwyddwyr digidol y myfyrwyr! Sylwer, cyfarwyddiadau ar gyfer Apple yn unig yw’r rhain ac yn anffodus nid yw’r swyddogaeth hon ar gael i ddefnyddwyr Android. Os ydych yn defnyddio teclynnau Android, edrychwch ar argymhelliad ein Pencampwr Digidol Myfyrwyr o ScreenZen.

TipDigidol 26: Llwybr Byr i dynnu sgrinlun yn gyflym a hawdd 📸

Ydych chi erioed wedi bod angen tynnu sgrinlun o sgrin eich cyfrifiadur? Efallai eich bod angen ychwanegu tudalen at eich nodiadau adolygu. Mae yna nifer o offer ar gael ond gyda TipDigidol 26 rydyn ni’n dangos llwybr byr i chi gymryd sgrinlun yn gyflym.  

Gallwch dynnu sgrinlun o’ch sgrin trwy ddefnyddio’r llwybr byr “bysell Windows + Shift + S”. Yna gallwch naill ai agor y sgrinlun mewn golygydd neu gopïo’r ddelwedd i mewn i ddogfen, PowerPoint, OneNote a mwy! 

Gwyliwch y fideo isod am arddangosiad cyflym.  

I ddilyn ein TipiauDigidol, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!