TipDigi 11: Cyflwyno ap hunanofal Finch 🐥

Mae Finch yn ap hunanofal sydd wedi’i gynllunio i’ch helpu i osod nodau lles realistig i’w cyflawni trwy gydol y dydd.  

Mae’r ap yn cynnwys nodweddion megis amserydd ffocws neu fyfyrdod, dyddiaduron myfyrio, cwisiau, a seinweddau.  

Helpwch eich avatar Finch i dyfu trwy ennill pwyntiau wrth gwblhau eich nodau dyddiol. Gall cofio yfed dŵr, mynd am dro ym myd natur, cymryd rhan yn yr adran symud ar yr ap sy’n cynnwys casgliad o symudiadau ymestyn a ioga oll fod yn nodau dyddiol.  

Gallwch lawrlwytho ap Finch ar ddyfeisiau Apple ac Android. 

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

TipDigi 8: Cyfyngu ar eich amser sgrolio ar Instagram 🤳

Ydych chi’n cael trafferth canolbwyntio ar eich gwaith? Ydych chi’n oedi a gohirio ar gyfryngau cymdeithasol?  

Oes angen i chi gyfyngu ar eich amser sgrolio? 

Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi nawr gyfyngu ar eich amser sgrolio trwy’r gosodiadau ar Instagram?  

Ewch i: 

 • Settings, 
 • Time spent, 
 • Set daily time limit. 

Gallwch osod y cyfyngiadau hyn fel bod nodyn atgoffa yn ymddangos ar ôl cyfnod o’ch dewis sy’n awgrymu eich bod yn cymryd egwyl.  

I ailosod yr amserydd, caewch yr ap a’i ailagor. 

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

TipDigi 5: Holltwch eich sgrin a chwblhau sawl tasg ar yr un pryd 💻

Ydych chi’n gweithio ar un sgrin ac yn ei chael hi’n anodd? Ydych chi wedi blino ar newid rhwng dwy ffenestr? 

Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi hollti’ch sgrin i weld dau beth ar unwaith sy’n ei gwneud hi’n llawer haws edrych ar ddwy ffenestr ar yr un pryd? Mae hyn yn golygu y gallwch weithio ar ddogfennau, tabiau a llawer mwy ochr yn ochr.  

 • Ar eich bysellfwrdd, i ochr chwith y bar gofod mae’r botwm Windows
 • Daliwch y botwm Windows ac yna tapio unrhyw allwedd saeth yr hoffech. Er enghraifft, daliwch y fysell Windows ac yna tapiwch y fysell saeth chwith.  
 • Bydd hyn yn symud eich dogfen i ochr chwith eich sgrin.  
 • Byddwch yn gweld yr holl ffenestri agored sydd gennych i lenwi gweddill y sgrin. Dewiswch ba ffenestr yr hoffech ei hagor. 

Noder, mae’r cyfarwyddiadau hyn ar gyfer Windows PC yn unig. Os ydych chi’n gweithio ar Mac, edrychwch ar y cyfarwyddiadau canlynol i hollti’r sgrin: Use two Mac apps side by side in Split View – Apple Support (UK) 

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos! 

TipDigi 3 – Trefnu eich Outlook 📧

Oes gennych chi ormod o negeseuon e-bost yn dod i mewn i’ch blwch post? Ydych chi’n ei chael hi’n anodd dod o hyd i e-bost penodol sydd ei angen arnoch, neu a ydych chi ar goll yn eich holl negeseuon e-bost? 

Mae’n amser rhoi trefn ar bethau! 

Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi greu is-ffolderi yn Outlook i helpu i drefnu’ch negeseuon e-bost?  

Gallwch ddefnyddio’r ffolderi hyn i glirio’ch mewnflwch fel mai dim ond negeseuon e-bost heb eu darllen neu bwysig sydd ar ôl. Gallwch hefyd ddefnyddio hyn i grwpio negeseuon e-bost gyda’i gilydd a fydd yn ei gwneud hi’n haws dod o hyd iddynt yn y dyfodol. Gallwch chi ddewis enwau i’r ffolderi a gallwch hyd yn oed greu is-ffolderi o fewn y ffolderi hyn.  

Gwyliwch y fideo isod neu dilynwch y cyfarwyddiadau isod: 

Yn syml: 

 • Ewch i’ch mewnflwch 
 • Cliciwch fotwm de’r llygoden a dewiswch ffolder newydd

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

Dewch i roi Cyflwyniad yn ein Gŵyl Sgiliau Digidol! 🎉  

O 6 – 10 Tachwedd 2023 rydym yn cynnal Gŵyl Sgiliau Digidol Prifysgol Aberystwyth ac rydym yn chwilio am fyfyrwyr uwchraddedig i gyflwyno sesiynau. Gallwch gyflwyno sesiwn naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb a gall fod yn weithdy, sesiwn galw heibio neu’n arddangosiad ar sgil ddigidol neu feddalwedd yr ydych chi’n ei ddefnyddio’n fedrus. Er enghraifft, hoffem gael rhai sesiynau ar y sgiliau a’r meddalwedd canlynol:  

 • Pecynnau Microsoft – Hanfodol neu Uwch
 • SPSS 
 • NVivo 
 • ArcGIS 
 • Python (neu feddalwedd rhaglennu arall) 
 • Adobe Photoshop
 • Cyfryngau Cymdeithasol e.e. creu deunydd ar gyfer Instagram Reels, TikTok, Twitter, YouTube ac ati. 
 • Creu neu olygu fideos 
 • ProTools 
 • Discord 

Rydym hefyd yn agored i unrhyw sgiliau neu feddalwedd arall sy’n bwysig ac y dylid eu darparu yn eich barn chi!  

Os oes gennych ddiddordeb, cofrestrwch erbyn 28 Gorffennaf 2023 drwy’r ddolen ganlynol: https://forms.office.com/e/EQsxd8wdD7 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu broblemau wrth ddefnyddio’r ffurflen gofrestru, cysylltwch â ni yn: digi@aber.ac.uk

At Sylw’r Holl Staff 📣 – Yn cyflwyno’r Llyfrgell Sgiliau Digidol!  

Yellow and Blue banner with laptop, AU logo, and the text Digital Skills Library

Mae’r Tîm Sgiliau Digidol yn falch o gyhoeddi lansiad y Llyfrgell Sgiliau Digidol newydd i staff. Mae’r Llyfrgell Sgiliau Digidol yn gasgliad ar-lein o adnoddau a ddewiswyd yn benodol gan PA ac adnoddau allanol i helpu pob aelod o staff i ddatblygu eu sgiliau digidol. Mae hyn yn cynnwys ffyrdd o gefnogi eich hunaniaeth ddigidol a’ch lles, arweiniad ynghylch dysgu a datblygu megis cyfarwyddiadau CMS, cyngor i wella’ch cyfathrebu digidol a llawer mwy.  

Mae’r Llyfrgell Sgiliau Digidol ar gael i’r holl staff ddatblygu eu sgiliau digidol. Fodd bynnag, yn ogystal â hyn, mae gennym adnoddau penodol hefyd i helpu gydag addysgu, gan gynnwys cyngor ar Blackboard, canllawiau llyfrgell ac adnoddau i gefnogi addysgu ar-lein.  

Ewch i’r Llyfrgell Sgiliau Digidol Staff heddiw!  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, problemau wrth geisio cael mynediad i’r Llyfrgell Sgiliau Digidol, neu awgrymiadau ar gyfer adnoddau newydd, cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol yn digi@aber.ac.uk

Cyflwyno’r Llyfrgell Sgiliau Digidol! 💻🔎

Yellow and Blue banner with laptop, AU logo, and the text Digital Skills Library

Rydym wedi bod yn gweithio ar ddod â chasgliad o adnoddau PA ac allanol at ei gilydd i helpu myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth i ddatblygu ystod o sgiliau digidol newydd a presennol. Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys eich addysgu am eich ôl troed digidol; a’ch helpu i wella’ch lles a’ch hunaniaeth ddigidol trwy ddarparu adnoddau i helpu gyda straen arholiadau a gwybodaeth am ‘gwe-gwrteisi’ (ymddygiad ar-lein).  

Ond yn ogystal â hyn, mae gan ein Llyfrgell Sgiliau Digidol adnoddau i helpu gyda’ch addysg a’ch datblygiad digidol. Mae gennym ni adnoddau ar gyfer defnyddio meddalwedd penodol, er enghraifft sut i godio gyda Python, yn ogystal â defnyddio meddalwedd dylunio graffeg a golygu delweddau fel Adobe Photoshop a Canva.

Rydym hefyd wedi cadw mewn cof y gallech chi fod eisiau gwella rhai o’ch sgiliau digidol presennol ac felly rydym wedi cynnwys adnoddau i’ch helpu i ddysgu syniadau a thriciau newydd mewn meddalwedd cyfarwydd fel Microsoft Excel, PowerPoint, Teams, a llawer mwy!  

Ewch i ymweld â’r Llyfrgell Sgiliau Digidol myfyrwyr heddiw a gallech hefyd ymweld â’n stondin ar Lefel D (llawr gwaelod) Llyfrgell Hugh Owen yr wythnos hon er mwyn dysgu mwy.

Bydd y Llyfrgell Sgiliau Digidol ar gyfer staff yn cael ei lansio ym mis Mehefin 2023. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu broblemau yn defnyddio’r Llyfrgell Sgiliau Digidol, e-bostiwch digi@aber.ac.uk.  

Aelod Tîm Newydd!

Helo bawb, fy enw i yw Shân Saunders, a fi yw’r cydlynydd datblygu sgiliau a galluoedd digidol newydd. Cwblheais fy ngradd israddedig ac MPhil yn Aberystwyth ac ers graddio yn 2022 rwyf wedi bod eisiau gweithio ym maes barn a boddhad myfyrwyr. Rydw i hefyd wedi bod yn aelod o dîm Dy Lais ar Waith ers mis Medi 2021. Rwyf wedi bod yn gweithio gyda’r tîm sgiliau digidol ers mis Awst 2022 a hyd yma rwyf wedi gweithio ar Adnodd Darganfod Digidol JISC a’r Llyfrgell Sgiliau Digidol. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weithio ar yr Ŵyl Sgiliau Digidol ym mis Tachwedd 2023 a thrafod yn gyffredinol yr hyn rydym yn ei gynnig i fyfyrwyr a sut y gallwn wella’r modd yr ydym yn cyflwyno ein hadnoddau. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at y cyfle i gynnal mwy o grwpiau ffocws a hyfforddiant gyda myfyrwyr a staff sy’n ymwneud â sgiliau ac adnoddau digidol.

Hyfforddiant i Staff: Galluoedd Digidol

Cychwyn arni gyda’ch galluoedd digidol!

Rydym ni’n cynnig hyfforddiant i staff gydag Offeryn Darganfod Digidol Jisc i helpu i wella eich sgiliau a’ch galluoedd digidol. Byddwn yn rhoi trosolwg o alluoedd digidol, gan weithio drwy hunan-asesiad yr Offeryn Darganfod Digidol a thrafod pa adnoddau sydd ar gael i chi yn ogystal â pha mor bwysig yw galluoedd digidol ar gyfer staff Prifysgol Aberystwyth.

Bydd sesiynau ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar y dyddiadau canlynol:

 • 12 Hydref 2022 (14:00 – 14:45): Getting started with your digital capailities.
 • 18 Hydref 2022 (10:00 – 10:45): Cychwyn arni gyda’ch galluoedd digidol.
 • 20 Hydref 2022 (15:00 – 15:45): Getting started with your digital capabilities.

Gallwch dderbyn rhagor o wybodaeth a sicrhau eich lle drwy’r Wefan Hyfforddi Staff ac ar gyfer unrhyw ymholiad, cysylltwch â Tîm Galluoedd Digidol (digi@aber.ac.uk).

Hyfforddiant i Staff Academaidd: Defnyddio LinkedIn Learning i Gefnogi eich Addysgu

Mae LinkedIn Learning yn llwyfan dysgu ar-lein sydd â llyfrgell ddigidol helaeth o gyrsiau a fideos byr dan arweiniad arbenigwyr. Byddwn yn cynnal sesiynau hyfforddi yn ystod mis Hydref 2022 a Ionawr 2023 ar gyfer staff academaidd sydd â diddordeb mewn defnyddio LinkedIn Learning i gefnogi eu haddysgu.

Bydd sesiynau ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar y dyddiadau canlynol:

 • 11 Hydref 2022 (11:00-12:00): Defnyddio LinkedIn Learning i Gefnogi eich Addysgu
 • 13 Hydref 2022 (14:00-15:00): Using LinkedIn Learning to Support your Teaching
 • 17 Ionawr 2023 (12:00-13:00): Using LinkedIn Learning to Support your Teaching
 • 18 Ionawr 2023 (14:00-15:00): Defnyddio LinkedIn Learning i Gefnogi eich Addysgu

Gallwch dderbyn rhagor o wybodaeth a sicrhau eich lle drwy’r Wefan Hyfforddi Staff ac ar gyfer unrhyw ymholiad, cysylltwch â Sioned Llywelyn, Swyddog Galluoedd Digidol (digi@aber.ac.uk).