TipDigidol 22 – Pinio eich hoff wefan ar eich porwr gwe 📌

Ydych chi’n aml yn teimlo’n rhwystredig wrth orfod sgrolio’n ôl trwy hanes eich porwr i ddod o hyd i’ch hoff dab? Neu hyd yn oed yn cau’r tab yn ddamweiniol a methu cofio’r wefan?

Gyda TipDigidol 22, gallwch nawr binio eich hoff dabiau ar y rhyngrwyd a’i gael yn barod i chi pan fyddwch chi’n agor eich porwr nesaf.

Ar gyfer porwyr rhyngrwyd megis Chrome a Firefox, gallwch ddilyn y camau hyn:

 • Agorwch eich porwr rhyngrwyd a theipio eich URL dewisol
 • Cliciwch fotwm de’r llygoden ar eich tab URL a dewiswch yr opsiwn “Pin

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

Strategaethau ar gyfer creu’r gweithle gorau

Blogbost gan Joel Williams (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Gall yr amgylchedd sydd o’ch cwmpas wrth weithio effeithio’n sylweddol ar ba mor effeithlon yr ydych yn gweithio ac ansawdd eich gwaith. Gall amgylchedd gwaith da hefyd leihau straen; gallwch ddarllen mwy am hyn yma.

Fodd bynnag, gall fod yn heriol argymell amgylchedd gwaith da gan fod hyn yn oddrychol ac yn amrywio o unigolyn i unigolyn. Yn y blogbost hwn, rwy’n ceisio darparu rhai awgrymiadau ac offer a fydd yn eich galluogi i ddod o hyd i’r amgylchedd gwaith gorau.

Lleoliad, Lleoliad, Lleoliad 📍

Dod o hyd i’r lleoliad gorau i gwblhau eich gwaith yn aml yw’r rhwystr cyntaf; gallai’r gofod hwn fod yn ddesg yn eich ystafell neu fwrdd yn y gegin; neu gallech ddefnyddio un o’r mannau niferus ar y campws, fel Llyfrgell Hugh Owen neu Canolfan y Celfyddydau. Neu mae’n bosib bod yn well gyda chi weithio i ffwrdd o’r campws ar rai adegau fel yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru neu mewn caffi. Mae hefyd yn werth ystyried lefel sŵn y lleoliad o’ch dewis, er enghraifft, bydd amgylchedd gwaith yn y Neuadd Fwyd yn dra gwahanol i lefel F yn Llyfrgell Hugh Owen.

Rwyf bob amser wedi ffafrio amgylchedd gwaith tawelach, ac rwyf bob amser wedi cael trafferth gweithio gartref. Felly, Llyfrgell Hugh Owen fu fy newis erioed; fodd bynnag, rwy’n aml yn gweld bod gwahanol ystafelloedd yn gweddu i’m hanghenion yn well ar ddiwrnodau gwahanol. Er y gall offer benderfynu’n aml pa ofod rwy’n ei ddefnyddio, mae’r sŵn bron bob amser yn dylanwadu ar fy mhenderfyniad.

Manteisio i’r eithaf ar Lyfrgell Hugh Owen 📚

Mae’r map rhyngweithiol hwn o Lyfrgell Hugh Owen yn gwneud dewis lle i weithio’n llawer haws ac mae’n sicrhau nad ydych yn mynd ar goll gan fod nifer fawr o lefydd gwahanol i chi weithio ar draws tri llawr y llyfrgell. Mae rhai lleoedd, megis ystafell Iris de Freitas ar Lefel E, yn ofod gwych ar gyfer gwaith grŵp, ond gall lefel y sŵn godi’n weddol uchel yno, yn enwedig pan fydd yn brysur. Os ydych chi’n edrych am ofod tawelach i weithio ynddo yna mae’n bosib y bydd Lefel F yn well i chi, neu os ydych chi eisiau gofod mwy preifat ar gyfer gwaith unigol neu waith grŵp, mae gan y Llyfrgell ystafelloedd y gellir eu llogi; gallwch archebu rhain a gweld eu hargaeledd ar-lein.

Pŵer sain 🎧

Gall cerddoriaeth a sain fod yn offer pwerus sydd ar gael i chi i’ch helpu wrth weithio os cânt eu defnyddio’n gywir. Yn bersonol, rwyf bob amser wedi gweld fy mod yn gweithio orau wrth wrando ar gerddoriaeth gan ddefnyddio gwasanaethau megis Spotify. Fodd bynnag, awgrymodd aelodau’r Tîm Sgiliau Digidol gymwysiadau sŵn gwyn megis Noisli, y gellir ei ddefnyddio i chwarae patrymau tywydd ac mae hyd yn oed yn cynnig rhestr chwarae a nifer o ddewisiadau addasu.

Mae llyfrau sain hefyd yn opsiwn poblogaidd a gellir eu cyrchu gan ddefnyddio gwasanaethau megis Libby neu Audible. Mae’r rhain yn arbennig o ddefnyddiol wrth gwblhau tasgau mwy cyffredin, yn enwedig y rhai sy’n cynnwys llawer o ailadrodd.

Eich Rhestr Wirio Hunaniaeth Ddigidol: 5 Awgrym Defnyddiol 💼

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Banner with Student Digital Champion

Mae bod yn gyfrifol am eich hunaniaeth ddigidol bellach yn bwysicach nag erioed. Diogelwch eich preifatrwydd, cryfhewch eich diogelwch, a datglowch gyfleoedd proffesiynol posibl gyda’r canllaw byr isod.

1. Adolygu eich Gosodiadau Preifatrwydd

Manteisiwch ar offer sy’n eich galluogi i arddangos eich cynnwys fel ag y mae’n weladwy i’ch cynulleidfa, addasu gosodiadau preifatrwydd ar gyfer negeseuon unigol neu addasu pa wybodaeth y gellir ei defnyddio i chwilio’ch proffil. Gallwch ddarllen yr erthygl hon i gael mwy o wybodaeth am y gosodiadau preifatrwydd sydd ar gael ar y gwefannau cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd.

2. Rhannu’n Feddylgar

Peidiwch â dibynnu ar breifatrwydd yn unig. Meddyliwch cyn postio, gan ystyried yr effaith bosibl ar eich enw da a’ch diogelwch. Byddwch yn ofalus o gynnwys y gellid ei gamddehongli neu ei ddarllen allan o’i gyd-destun, a pheidiwch â rhannu gwybodaeth bersonol sensitif yn ddiangen.

3. Monitro’ch Ôl Troed Digidol

Chwiliwch am eich enw ar-lein yn rheolaidd i asesu’r wybodaeth sydd ar gael. Ystyriwch osod rhybuddion ar gyfer cyfeiriadau neu gynnwys newydd sy’n gysylltiedig â’ch enw.

4. Curadu Eich Cynnwys

Aliniwch gynnwys a rennir â’r ddelwedd ddigidol yr hoffech. Dilëwch neu ddiweddarwch wybodaeth sy’n hen neu’n amherthnasol

5. Adeiladu Presenoldeb Ar-lein Proffesiynol

Arddangoswch sgiliau a chyflawniadau ar lwyfannau proffesiynol, gan gynnal tôn a delwedd broffesiynol wrth gyfathrebu. Er enghraifft, gallwch ychwanegu tystysgrif ddigidol ar gyfer cyrsiau LinkedIn Learning rydych chi wedi’u cwblhau ar eich proffil LinkedIn personol. Ar gyfer llwyfannau amlbwrpas, ystyriwch greu proffiliau ar wahân at ddefnydd personol a phroffesiynol. Os oes gennych ddiddordeb mewn adeiladu proffil LinkedIn, mae recordiad o sesiwn LinkedIn y Gwasanaethau Gyrfaoedd ar gael yma.

I gael rhagor o wybodaeth am reoli eich hunaniaeth ddigidol, gallwch wylio Sesiwn y Gwasanaethau Gyrfaoedd ar y pwnc hwn o’r Ŵyl Sgiliau Digidol.

Dechrau pennod newydd – Apiau i helpu eich arferion darllen 📖

Blogbost gan Shân Saunders (Cydlynydd Datblygu Sgiliau a Galluoedd Digidol)

Gyda datblygiad ffonau a thechnoleg mae ap ar gyfer popeth erbyn hyn – gan gynnwys darllen! Fel darllenydd brwd rwy’n hoffi herio fy hun gydag amcanion blynyddol, trafod llyfrau gyda chyd-ddarllenwyr a chyflawni ystadegau darllen. Gyda fy nhri hoff ap darllen – mae hyn i gyd yn bosibl!  

 1. Goodreads  

Mae Goodreads yn wych ar gyfer tracio eich deunydd darllen cyfredol a chadw ar y trywydd iawn ar gyfer eich amcanion darllen.  

 • Gosodwch her ddarllen flynyddol i chi’ch hun a bydd Goodreads yn dweud wrthych a ydych chi ar y trywydd iawn. 
 • Traciwch eich deunydd darllen cyfredol i weld pa mor bell yr ydych wedi cyrraedd. 
 • Cewch fathodyn os byddwch yn cyrraedd eich nod. 
 • Gallwch weld llyfrau yr ydych wedi’u darllen yn y blynyddoedd diwethaf. 
 • Gallwch greu silffoedd darllen ar gyfer eich anghenion megis “eisiau darllen”. 
 • Sganiwch gloriau llyfrau yn hytrach na chwilio amdanynt. 
 • Darganfyddwch lyfrau newydd yn seiliedig ar eich darlleniadau diweddar, cyhoeddiadau newydd a llyfrau sy’n trendio.  

Read More

TipDigidol 21: Copïo a gludo cynnwys yn Word heb wneud smonach o’ch fformatio 📃

Ydych chi erioed wedi copïo a gludo cynnwys o weddalen neu ddogfen arall i ddogfen Word newydd a chanfod bod hyn yn gwneud smonach o’ch fformatio? Yn ffodus, mae dewisiadau ychwanegol ar wahân i’r opsiwn gludo sylfaenol (ctrl+v) a all helpu i ddatrys hyn!

Dechreuwch drwy ddewis lle’r hoffech ludo eich cynnwys a chliciwch fotwm de’r llygoden. Yna fe gewch nifer o opsiynau gludo gwahanol (bydd yr opsiynau sydd ar gael yn seiliedig ar y math o gynnwys yr ydych wedi’i gopïo).

Dyma grynodeb o’r 4 dewis gludo mwyaf cyffredin:

Cadw’r Fformatio

Bydd hyn yn cadw fformatio’r testun yr ydych wedi’i gopïo (boed hynny o weddalen, dogfen arall, neu ffynhonnell arall).

Cyfuno Fformatio

Bydd yr opsiwn hwn yn newid fformatio’r testun fel ei fod yn cyd-fynd â fformatio’r testun o’i amgylch.

Defnyddio Arddull y Gyrchfan

Mae’r opsiwn hwn yn fformatio’r testun a gopïwyd fel ei fod yn cyd-fynd â fformat y testun lle’r ydych chi’n gludo eich testun.

Cadw’r Testun yn Unig

Mae’r opsiwn hwn yn hepgor unrhyw fformatio presennol AC unrhyw elfennau nad ydynt yn destun yr ydych wedi’u copïo (e.e. delweddau neu dablau).

 I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos! 

TipDigidol 20: Cyflwyno To Bach ⌨

Ydych chi wedi cael trafferth ysgrifennu yn Gymraeg ar eich cyfrifiadur? Ydych chi wedi defnyddio llwybrau byr neu symbolau i roi to bach ac acenion ar lythrennau Cymraeg? Peidiwch â straffaglu mwyach!  

Nawr gallwch lawrlwytho meddalwedd To Bach o’r Porth Cwmni yn rhad ac am ddim ar holl gyfrifiaduron PA.  Ar gyfer cyfrifiaduron personol, mae To Bach ar gael i’w lawrlwytho am ddim!

Ar ôl ei lawrlwytho, i deipio llythrennau gyda tho bach, yr unig beth sydd angen ei wneud yw dewis “Alt Gr” a’ch priod lafariad (e.e., â ê î ô û ŵ ŷ).  

Strôc AllweddolSymbol
Alt Gr + aâ
Alt Gr + eê
Alt Gr + oô
Alt Gr + iî
Alt Gr + yŷ
Alt Gr + wŵ
Alt Gr + uû

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Gwestiynau a Holir yn Aml yma.

I ddilyn ein TipiauDigidol, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

TipDigidol 19 – Camau Cyflym yn Outlook⚡

Ydych chi eisiau gallu arbed amser wrth ddefnyddio Outlook trwy redeg tasgau lluosog yn effeithlon?

Gyda TipDigidol 19, byddwn yn edrych ar sut i osod eich Camau Cyflym. Pan ddaw e-bost i’ch mewnflwch, gydag un clic yn unig, gallwch farcio eich bod wedi’i ddarllen, ei symud i ffolder benodol, anfon ateb yn awtomatig a llawer fwy o opsiynau arall.

Gwyliwch y fideo isod am arddangosiad byr:

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

TipDigidol 18 – Mynegwch eich hun ag Emojis gyda’r llwybr byr cudd ar y bysellfwrdd 🥳🤩💖

Mae emojis wedi dod yn rhan hanfodol o’r ffordd rydym yn cyfathrebu, a gallant fod yn wych ar gyfer mynegi ein hemosiynau gydag un nod yn unig! 🥰🤣🙄🤯😴

Bydd y rhan fwyaf ohonom yn fwy cyfarwydd â defnyddio emojis ar ein ffonau symudol 📱, ond bydd adegau pan fyddwn eisiau cynnwys emojis wrth ddefnyddio ein gliniaduron neu gyfrifiaduron. Yn hytrach na chwilio ar y we am yr emoji sydd ei angen arnoch, beth am ei gyrchu’n uniongyrchol o’ch bysellfwrdd!

Ar Windows a Mac, gallwch gyrchu’ch bysellfwrdd emoji mewn eiliadau trwy ddewis:

 • Windows – Bysell Windows + “.” (botwm atalnod llawn)
 • Mac – Bysell Command + Control + bar gofod

Gwyliwch y fideo isod i weld sut mae’r llwybr byr hwn yn gweithio ar ddyfais Windows.

I ddilyn ein TipiauDigidol, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos! 

Edrychwch ar adnoddau Gŵyl Sgiliau Digidol 2023!

Hoffem ddiolch yn fawr i’r holl siaradwyr a chyfranogwyr a fynychodd Ŵyl Sgiliau Digidol gyntaf Prifysgol Aberystwyth ym mis Tachwedd 2023.

Gyda 28 o wahanol ddigwyddiadau digidol yn cael eu cynnal dros 5 diwrnod, roedd yn wych gallu cynnig amrywiaeth o sesiynau yn amrywio o gyflwyniad ar ddysgu sut i godio i ddeall pwysigrwydd ein lles digidol a’n hunaniaeth ddigidol.

O’n gwefan Gŵyl Sgiliau Digidol, gallwch bellach gyrchu’r holl recordiadau ac adnoddau o’r sesiynau yn ystod yr wythnos felly cymerwch gipolwg os hoffech loywi eich gwybodaeth am yr hyn a ddysgwyd neu os nad oeddech yn gallu bod yn bresennol.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi gyd eto yng Ngŵyl Sgiliau Digidol y flwyddyn nesaf yn 2024!

TipDigidol 17: Trefnu eich gwaith gyda Tasks yn Teams ✍

Ydych chi’n gynllunydd ond yn ei chael hi’n anodd bod yn gynhyrchiol? Ydych chi’n gweithio’n well gyda rhestr o bethau i’w gwneud, ond yr hoffech chi gael popeth yn yr un lle? Dyma gyflwyno Task by planner Microsoft Teams!  

Gallwch greu eich rhestrau eich hun o bethau i’w gwneud, torri’r rhain i lawr i restrau dyddiol o bethau i’w gwneud a hyd yn oed gweld tasgau sydd wedi’u clustnodi i chi yn sianeli Microsoft Teams.  

I greu eich Rhestr o bethau i’w gwneud: 

 • Ewch i’r eicon Apps ar ochr chwith MS Teams 
 • Chwiliwch a gosodwch yr ap Tasks by Planner and To Do 
 • Ar waelod y cynllunydd, dewiswch ‘+ New list or plan’ 
 • Nodwch unrhyw dasg, dewiswch y flaenoriaeth a’r dyddiad cyflwyno 
 • Ar ôl gorffen dewiswch y cylch a bydd y dasg yn cwblhau ei hun 

I dorri eich rhestr o bethau i’w gwneud i lawr i amcanion mwy cyraeddadwy, gallwch ychwanegu tasgau o’ch rhestr o bethau i’w gwneud i “my day” a fydd yn adnewyddu bob dydd.   

Gwyliwch y fideo isod am arddangosiad o sut i ddefnyddio Tasks by planner Microsoft Teams.  

I ddilyn ein TipiauDigidol, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!