Hyfforddiant Curadur LinkedIn Learning ym mis Mehefin

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am fod yn guradur yn LinkedIn Learning? Gyda hawliau curadur gallwch lanlwytho a threfnu’ch cynnwys mewn fformat a fydd yn hawdd i’r gynulleidfa ei defnyddio ac yn ennyn ei diddordeb, yn ogystal â deall sut mae eich cynulleidfa yn defnyddio’ch cynnwys.  

LinkedIn Learning Logo

Bydd Simon Lee, Uwch Reolwr Llwyddiant Cwsmeriaid ar gyfer Addysg Uwch yn LinkedIn, yn cyflwyno dwy sesiwn hyfforddi i staff Prifysgol Aberystwyth ym mis Mehefin i ddangos sut i wneud y gorau o’r hawliau curadur yn LinkedIn Learning. Mae’r hyfforddiant hwn wedi’i rannu’n ddwy ran, ac mae croeso i staff fynychu’r naill sesiwn neu’r llall ond fe’u hanogir i fynychu’r ddwy. 

 • Dydd Mawrth 14 Mehefin (14:30-15:30) – LinkedIn Learning: Content and Curation (Part 1)* 
 • Dydd Mawrth 21 Mehefin (10:00-11:00) – LinkedIn Learning: Content and Curation – Learning in discussion (Part 2)* 

*Noder y bydd y ddwy sesiwn yn cael eu cyflwyno yn Saesneg. 

Gallwch dderbyn rhagor o wybodaeth a sicrhau eich lle drwy’r Wefan Hyfforddi Staff ac ar gyfer unrhyw ymholiad, cysylltwch â Sioned Llywelyn, Swyddog Galluoedd Digidol (digi@aber.ac.uk). 

Diwrnod y Ddaear 2022: Buddsoddi yn ein Planed

Heddiw rydym yn dathlu Diwrnod y Ddaear, a thema eleni yw #BuddsoddiYnEinPlaned.

Gallwn ni fel unigolion fuddsoddi ein hamser a’n hymdrech i ddysgu mwy am gynaliadwyedd a’r newidiadau y gallwn ni eu gwneud i’n harferion dyddiol er mwyn byw bywyd mwy cynaliadwy. Cofiwch, gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr i’n planed.

Rydym hefyd wedi creu ymgyrch ar LinkedIn Learning ar gyfer Diwrnod y Ddaear, a gallwch gael mynediad iddo o’r prif ddangosfwrdd yn LinkedIn Learning. 

Arolwg Profiad Mewnwelediad Digidol Myfyrwyr

Myfyrwyr, dywedwch wrthym am eich profiadau diweddar wrth ddysgu’n ddigidol.

Cymerwch ran yn Arolwg Profiad Mewnwelediad Digidol Myfyrwyr arolwg byr ar-lein i ddarganfod sut rydych chi’n defnyddio technoleg a sut mae hyn yn effeithio ar eich profiad ddysgu. 

Mae’n gyfle i chi leisio eich barn am eich profiadau digidol ac yn gyfle i ennill taleb gwerth £100 neu un o bum taleb gwerth £20. 

Tystysgrif Microsoft Cyfrifiadura Cwmwl AM DDIM i fyfyrwyr

Mae cyfrifiadura cwmwl yn cael ei ystyried yn aml yn un o’r sgiliau technoleg â’r galw mwyaf amdano, a chyda’r symudiad diweddar tuag at weithio a dysgu o bell, nid oes syndod fod cyflogwyr yn chwilio am raddedigion sydd â’r gallu hwn.

Myfyrwyr, peidiwch â cholli allan ar y cyfle cyffrous, RHAD AC AM DDIM, i gael mynediad i weminarau hyfforddi byw Microsoft, sy’n cynnwys profion ymarfer ar gyfer arholiadau yn ogystal ag arholiadau ardystiedig Hanfodion Microsoft!

Y tri chwrs sydd ar gael am ddim yw:

 • 5 Ebrill 2022 – Hanfodion AI
 • 7 Ebrill 2022 – Hanfodion Azure
 • 8 Ebrill 2022 – Hanfodion Seibrddiogelwch

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau hyn, lawrlwythwch y daflen wybodaeth isod:

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer y cyrsiau drwy Cloud Ready Skills.

Cyrsiau LinkedIn Learning poblogaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth

Ymddengys mai cynhyrchiant yw trefn y dydd, a chyrsiau LinkedIn Learning sy’n gysylltiedig â Microsoft 365 yw’r rhai yr edrychwyd arnynt fwyaf gan staff a myfyrwyr yn ddiweddar. Rydym i gyd yn gyfarwydd â Microsoft 365 ond faint ohonom sy’n manteisio’n llawn ar yr offer a’r nodweddion y mae’n eu cynnig?   

Enillodd MS Teams y parch sy’n ddyledus iddo yn ystod y pandemig ar draws sectorau addysg a’r byd gwaith gyda 91% o gwmnïau Fortune 100 yn ei ddefnyddio yn 2019. Y tu hwnt i gyfarfod rhithiol, mae MS Teams yn cynorthwyo cydweithredu drwy sgyrsiau, rhannu ffeiliau, rheoli tasgau, cynllunio prosiectau, llunio rhestrau a mwy. Yn ddiweddar, bûm mewn cyfarfod MS Teams a oedd yn gwneud defnydd rhagorol o fyrddau gwyn rhithiol, nodwedd nad oeddwn yn ymwybodol ohoni tan hynny. Gall penderfynu pa nodwedd i’w defnyddio a phryd fod yn anodd felly bydd dysgu mwy am bob un yn eich helpu i wneud y penderfyniad hwnnw. 

Os hoffech chi ddysgu mwy am offer Microsoft 365 dyma’r pum prif gwrs LinkedIn Learning yr edrychwyd arnynt yn Aberystwyth yn ystod y 30 diwrnod diwethaf. I actifadu eich cyfrif LinkedIn Learning, sy’n rhad ac am ddim i holl staff a myfyrwyr PA, edrychwch ar ein tudalennau ‘cychwyn arni gyda LinkedIn Learning’.

 1. Microsoft Teams Essential Training (2h 21m)
 2. Learning Office 365 (57m)
 3. Microsoft Planner Essential Training (1h 27m) 
 4. Outlook Essential Training (2h 13m)
 5. Modern Project Management in Microsoft 365 (1h 39m)

Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2022 #TorrirGogwydd

Heddiw rydym yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched! Mae’r diwrnod hwn yn rhoi cyfle pwysig i ni ddathlu cyflawniadau diwylliannol, gwleidyddol a chymdeithasol-economaidd menywod, ac mae’n alwad i weithredu o blaid cydraddoldeb rhwng y rhywiau, gan godi ymwybyddiaeth yn erbyn pob rhagfarn.

Y thema eleni yw #TorrirGogwydd, gan ganolbwyntio ar fynd i’r afael â rhwystrau systematig sy’n dal menywod yn ôl yn eu gyrfaoedd, ac yn tynnu sylw at bwysigrwydd hyblygrwydd yn y gwaith.

Dyma ddetholiad o fideos a chyrsiau o LinkedIn Learning, sy’n cwmpasu rhagfarn a’i niwed, dod yn gynghreiriad, a gwrando ar leisiau menywod er mwyn creu gweithle cyfartal.

 1. Fighting Gender Bias At Work (14 munud)
 2. Unlocking Authentic Communication In A Culturally Diverse Workplace (49 munud)
 3. Leadership Strategies For Women (course) (1awr 6 munud)
 4. Becoming a male ally at work (41 munud)
 5. Women Transforming Tech: Breaking Bias (22 munud)
 6. Men as allies (2 munud 27 eiliad)
 7. Unconscious Bias (23 munud)

Rydym hefyd wedi creu ymgyrch ar LinkedIn Learning ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Merched, a gallwch gael mynediad iddo o’r prif ddangosfwrdd yn LinkedIn Learning.


Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgol: Adnoddau Lles Digidol

Mae’n #DdiwrnodIechydMeddwlPrifysgol heddiw! Diwrnod i ddod â chymuned y Brifysgol ynghyd i wneud iechyd meddwl yn flaenoriaeth i’r Brifysgol gyfan.

Elfen bwysig o Fframwaith Galluoedd Digidol Jisc yw Lles Digidol, terms sy’n disgrifio effaith technoleg a gwasanaethau digidol ar iechyd meddwl, ffisegol, cymdeithasol ac emosiynol unigolion.

Dyma rai clipiau fideo byr a chyrsiau yr ydym wedi’u rhoi at ei gilydd o LinkedIn Learning a all fod o gymorth i staff a myfyrwyr ar les digidol, iechyd meddwl a lles yn fwy cyffredinol.

 1. Supporting your mental health while working from home (17 munud)
 2. Wellbeing in the workplace (23 munud)
 3. What is mindfulness? (7 munud 8 eiliad)
 4. Sleep is your Superpower (34 munud)
 5. Balancing Work and Life (28 munud)
 6. De-stress meditation and movement for stress management (36 munud)
 7. How to set goals when everything feels like a priority (15 munud)
 8. How to manage feeling overwhelmed (43 munud)
 9. How to support your employees’ wellbeing (34 munud)
 10. Mindful Stress Management (36 munud)

Os oes angen cymorth arnoch chi, cofiwch fod yna ystod o wasanaethau sy’n gallu helpu.

Gweminarau LinkedIn a LinkedIn Learning ar y gweill (Mis Chwefor a Mawrth 2022)

Hoffech chi ddysgu sut i wella eich hunaniaeth ddigidol drwy wneud y gorau o’ch proffil LinkedIn? Neu efallai yr hoffech chi ddysgu sut, fel myfyriwr neu aelod o staff, y gallwch wneud y gorau o LinkedIn Learning? Cymerwch gip ar y gweminarau canlynol a fydd yn cael eu cyflwyno gan arbenigwyr LinkedIn a LinkedIn Learning. Cliciwch ar deitl pob sesiwn i ddysgu mwy ac i gofrestru.

 1. Rock your profile (ar gael yn fyw bob wythnos) – Yn addas ar gyfer staff a myfyrwyr: Cymerwch gam i wneud y gorau o’ch proffil LinkedIn. Ymunwch â’r sesiwn hon i ddysgu beth sydd ei angen i adeiladu proffil gwych sy’n siarad yn uniongyrchol â’ch cynulleidfa ddelfrydol a chael ateb i’ch cwestiynau gan arbenigwr LinkedIn.
 2. Student Success with LinkedIn Learning (16 Chwefror ’22; 13:00) – Addas i fyfyrwyr: Bydd y weminar hon yn archwilio sut y gall myfyrwyr fanteisio ar rwydwaith LinkedIn ac offer pwerus eraill i baratoi ar gyfer y gweithlu, yn ogystal â chanolbwyntio ar y sgiliau angenrheidiol ar gyfer 2022.
 3. Academic Success with LinkedIn Learning (16 Mawrth ’22; 13:00) – Addas i staff: Bydd y weminar hon yn canolbwyntio ar sut y gall academyddion fanteisio i’r eithaf ar LinkedIn Learning a’i ymgorffori’n llwyddiannus yn y cwricwlwm. Bydd awgrymiadau, arferion gorau a mewnwelediadau i’r sgiliau sydd fwyaf angenrheidiol yn cael eu rhannu yn ystod y sesiwn.

Mae gan holl fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth fynediad am ddim i LinkedIn Learning. Ewch i’r blog hwn i ddysgu mwy am LinkedIn Learning. Gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau mewngofnodi yma a dilynwch y fideo hwn i ddysgu sut i ddechrau arni gyda LinkedIn Learning. 

Adnoddau LinkedIn Learning i’ch helpu i baratoi ar gyfer eich arholiadau

Gall cyfnod arholiadau fod yn un heriol i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr. Dyma rai clipiau fideo byr a chyrsiau yr ydym wedi’u rhoi at ei gilydd o LinkedIn Learning i’ch helpu i ddatblygu sgiliau a all eich cynorthwyo i baratoi ac adolygu’n fwy effeithlon ar gyfer eich arholiadau. Bydd nifer o’r sgiliau hyn hefyd o fudd i’ch astudiaethau yn gyffredinol, yn ogystal â’ch helpu i wella eich lles digidol. 

 1. Overcoming procrastination (19 munud)
 1. Improving your Memory (1 awr 29 munud)  
 2. Learning speed reading (58 munud)  
 3. Time Management Tips for students (2 munud 59 eiliad) 
 4. Note-taking techniques (4 munud 9 eiliad) 
 5. Improving your memory (1 awr 29 mund) 
 6. Creating a study plan (1 munud 59 eiliad) 
 7. Taking strategic breaks while studying (2 munud 14 eiliad)

Mae gan holl fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth fynediad am ddim i LinkedIn Learning. Ewch i’r blog hwn i ddysgu mwy am LinkedIn Learning. Gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau mewngofnodi yma a dilynwch y fideo hwn i ddysgu sut i ddechrau arni gyda LinkedIn Learning. 

Dyma atebion i rai Cwestiynau Cyffredin i’ch helpu yn ystod amser arholiadau

Datblygwch eich sgiliau dros 12 diwrnod y Nadolig!

Mae gan holl staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth fynediad am ddim i LinkedIn Learning, adnodd E-ddysgu a ddarperir gan drydydd parti. Os byddwch yn actifadu eich cyfrif cyn 10 Ionawr 2022, byddwn yn eich cynnwys yn awtomatig mewn raffl lle bydd gennych gyfle i ennill un o ddwy daleb rhodd gwerth £25. 

Cymerwch olwg ar yr amrywiaeth o gyrsiau ac adnoddau sydd ar gael yn LinkedIn Learning. Mae rhywbeth i bawb – gallwch ddysgu sut i feistroli Excel neu’r piano, cael gwybod beth yw’r cwestiynau mwyaf cyffredin mewn cyfweliadau neu hyd yn oed hyfforddi’ch ymennydd ar gyfer hapusrwydd!

Dyma restr o 12 cwrs i chi roi cynnig arnynt dros 12 diwrnod y Nadolig: 

 1. The pursuit of happiness: how to train your brain for happiness. (Hyd: 54 munud)
 2. Learning Excel 2019 (Hyd: 1 awr 7 munud)
 3. GarageBand Essential Training: capture your musical vision (Hyd: 4 awr 4 munud) 
 4. Expert tips for answering common interview questions (Hyd: 1 awr 14 munud) 
 5. Drawing Foundations Fundamental  (Hyd: 2 awr 24 munud)
 6. Being an effective team member (Hyd: 31 munud) 
 7. Introduction to photography (Hyd: 1 awr 52 munud) 
 8. Managing your personal finances (Hyd: 1 awr 4 munud) 
 9. Designing a presentation (Hyd: 56 munud) 
 10. Piano Lessons: Teach yourself to play (Hyd: 1 awr 54 munud) 
 11. Project management foundations: small projects (Hyd: 1 awr 29 munud) 
 12. Building self confidence (Hyd: 18 munud) 

Hoffwn hefyd ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!