Lansiad safle Blackboard newydd ‘Hanfodion Digidol ar gyfer addysgu GG’

Rydym yn falch o gyhoeddi lansiad Hanfodion Digidol ar gyfer addysgu GG, safle Blackboard Learn Ultra newydd sydd wedi’i gynllunio i gefnogi staff addysgu newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

Mae’r safle hwn yn dwyn ynghyd yr holl gyngor a gwybodaeth ddefnyddiol o Wasanaethau Gwybodaeth y bydd ei hangen ar staff addysgu newydd, gan sicrhau eu bod yn cael eu paratoi’n ‘ddigidol’ ar gyfer addysgu. P’un ai yw hynny’n arweiniad ar ddefnyddio OneDrive i storio gwaith; sut i osod modiwl newydd yn Blackboard Learn Ultra; neu ddod o hyd i ganllawiau ar gipio darlithoedd.

Gyda rhestr wirio ddefnyddiol a mynediad awtomatig i bawb drwy Blackboard Learn Ultra, gobeithiwn y bydd y safle’n arbed amser gwerthfawr i staff, yn ogystal â bod yn adnodd defnyddiol i holl staff adrannol. 

Edrychwch ar y cyflwyniad i’r safle Blackboard i ddysgu sut mae cychwyn arni.

Ar Ddydd Mercher 11 Hydref (2-3yh), hoffem wahodd staff addysgu newydd i ymuno â ni am baned yn D54, Hugh Owen (cyfarwyddiadau ar sut i ddod o hyd i’r ystafell). Bydd yn gyfle i staff addysgu newydd gwrdd â’i gilydd, yn ogystal â chwrdd â chydweithwyr o Wasanaethau Gwybodaeth. Nid oes angen i chi archebu lle ar gyfer y digwyddiad.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech roi adborth am y safle, cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk). 

TipDigi 3 – Trefnu eich Outlook 📧

Oes gennych chi ormod o negeseuon e-bost yn dod i mewn i’ch blwch post? Ydych chi’n ei chael hi’n anodd dod o hyd i e-bost penodol sydd ei angen arnoch, neu a ydych chi ar goll yn eich holl negeseuon e-bost? 

Mae’n amser rhoi trefn ar bethau! 

Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi greu is-ffolderi yn Outlook i helpu i drefnu’ch negeseuon e-bost?  

Gallwch ddefnyddio’r ffolderi hyn i glirio’ch mewnflwch fel mai dim ond negeseuon e-bost heb eu darllen neu bwysig sydd ar ôl. Gallwch hefyd ddefnyddio hyn i grwpio negeseuon e-bost gyda’i gilydd a fydd yn ei gwneud hi’n haws dod o hyd iddynt yn y dyfodol. Gallwch chi ddewis enwau i’r ffolderi a gallwch hyd yn oed greu is-ffolderi o fewn y ffolderi hyn.  

Gwyliwch y fideo isod neu dilynwch y cyfarwyddiadau isod: 

Yn syml: 

 • Ewch i’ch mewnflwch 
 • Cliciwch fotwm de’r llygoden a dewiswch ffolder newydd

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

Angen gweithredu: Staff gyda chynnwys LinkedIn Learning wedi’i ymgorffori yn eu modiwlau Blackboard Learn Ultra

O Ddydd Mercher 27 Medi 2023, byddwn yn galluogi fersiwn newydd o’r offeryn sy’n caniatáu i staff ymgorffori cynnwys LinkedIn Learning o fewn eu modiwlau yn Blackboard Learn Ultra. Mae nifer o fanteision i alluogi’r fersiwn newydd hon. Fodd bynnag, bydd hyn yn golygu y bydd angen i staff sydd eisoes wedi ymgorffori cynnwys LinkedIn Learning yn eu modiwlau presennol, ddilyn ychydig o gamau cyn ac ar ôl y dyddiad hwn.

O 27 Medi 2023 gall yr holl staff ymgorffori cynnwys LinkedIn Learning yn eu modiwlau Blackboard Learn Ultra gan ddefnyddio’r fersiwn newydd o’r offeryn – mae cyfarwyddyd pellach ar gael o’r Cwestiynau Cyffredin hwn.

Beth sydd angen i mi ei wneud os oes gen i gynnwys LinkedIn Learning wedi’i ymgorffori yn fy modiwlau Blackboard Learn Ultra presennol?

 1. Cyn Dydd Mercher 27 Medi, bydd angen i chi nodi pa gyrsiau LinkedIn Learning rydych chi eisoes wedi’u hymgorffori yn eich modiwlau.
 2. Yna, gallwch ddileu’r cyrsiau hyn o’ch modiwl.
 3. O Ddydd Mercher 27 Medi, bydd angen i chi ail-ychwanegu’r cyrisau hyn gan ddefnyddio’r fersiwn newydd o’r offeryn (sut ydw i’n gwneud hynny?)

Noder: O 27 Medi ymlaen, bydd unrhyw gynnwys LinkedIn Learning sydd wedi’i ymgorffori gan ddefnyddio’r hen fersiwn o’r offeryn yn ymddangos fel dolenni sydd wedi torri i fyfyrwyr.

Beth yw manteision y fersiwn newydd?

 • Bydd ymgorffori cynnwys yn arbed amser i staff, gan y bydd yn tynnu teitl a disgrifiad y cynnwys trwyddo i’ch modiwl yn awtomatig.
 • Gall staff chwilio am gynnwys LinkedIn Learning yn uniongyrchol o Blackboard Learn Ultra.
 • Yn flaenorol, dim ond cyrsiau LinkedIn Learning oedd yn gallu cael eu hymgorffori o fewn modiwlau, ond mae’r fersiwn newydd yn caniatáu i fathau eraill o gynnwys o LinkedIn Learning, gan gynnwys fideos, ffeiliau sain, a Llwybrau Dysgu, gael eu hymgorffori.
 • Bydd myfyrwyr yn gallu gweld y cynnwys yn uniongyrchol yn Blackboard Learn Ultra, heb orfod mewngofnodi i LinkedIn Learning ar wahân.

O 27 Medi 2023 bydd pob aelod o staff yn gallu ymgorffori cynnwys LinkedIn Learning o fewn eu modiwlau Blackboard Learn Ultra gan ddefnyddio’r fersiwn newydd o’r offeryn – mae cyfarwyddyd pellach ar gael o’r Cwestiwn Cyffredin hwn.

Mae’r fideo isod (dim sain) yn dangos pa mor hawdd fydd hi i fyfyrwyr gael mynediad at gynnwys LinkedIn Learning o fewn Blackboard Learn Ultra os ydynt wedi’u hymgorffori gan ddefnyddio’r offeryn newydd.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau sy’n ymwneud ag ymgorffori cynnwys LinkedIn Learning yn Blackboard, cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk).

TipDigi 2 – Gwiriwch eich testun Cymraeg drwy ddefnyddio ap Cysill 📝

Mae Cysill yn rhan o becyn meddalwedd iaith y gallwch ei lawrlwytho i’ch cyfrifiadur o’r enw Cysgliad, a bydd Cysill yn medru adnabod a chywiro gwallau Cymraeg yn eich testun. Gallwch ddefnyddio’r fersiwn ar-lein o Cysill, ond gallwch wirio’ch testun yn llawer haws drwy lawrlwytho’r ap (sut ydw i’n gwneud hynny?).

Ar ôl i chi lawrlwytho ap Cysill, edrychwch ar y fideo isod neu dilynwch y cyfarwyddiadau hyn:

 • Agorwch ap Cysill a’ch dogfen Word (neu ble bynnag mae eich testun Cymraeg)
 • Amlygwch y testun rydych chi am i Cysill ei wirio
 • Teipiwch Ctrl + Alt+ W ar eich bysellfwrdd (bydd hyn yn copïo a gludo eich testun yn uniongyrchol i mewn i Cysill)
 • Gwiriwch yr holl wallau y mae’r ap yn awgrymu bod angen newid
 • Cliciwch Cywiro os ydych chi’n hapus â chywiriad y mae’r ap yn ei awgrymu
 • Unwaith y byddwch wedi gweithio trwy’r holl awgrymiadau, bydd yr ap yn copïo a gludo’r testun wedi’i gywiro yn awtomatig yn ôl i’ch dogfen Word

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos! 

Hyfforddiant Sgiliau Digidol: Semester 1 ’23-24

A oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu pa adnoddau sydd ar gael i’ch helpu i asesu a datblygu eich sgiliau digidol? Neu, efallai bod diddordeb gennych chi mewn dysgu mwy am sut y gallwch gefnogi’ch myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau digidol?

Byddwn ni’n cynnal nifer o sesiynau hyfforddi i staff drwy gydol Semester 1. Os nad oes modd ichi fynychu’r sesiynau, mae croeso mawr i chi e-bostio digi@aber.ac.uk a gallwn drefnu sgwrs i chi ag aelod o’n tîm.

Sesiynau cyfrwng Cymraeg:

Sesiynau cyfrwng Saesneg:

Datblygwch eich sgiliau digidol bob wythnos gyda’n TipiauDigi newydd! TipDigi 1 – Llyfrnodi eich hoff dudalennau gwe 🔖

Bob wythnos byddwn yn postio TipDigi defnyddiol i’ch helpu i wneud y defnydd gorau o dechnoleg. I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

Ydych chi eisiau gallu dod o hyd i’r union dudalen we rydych chi’n chwilio amdani heb wastraffu amser yn mynd trwy sawl tudalen we wahanol? Ar gyfer tudalennau gwe rydych chi’n ymweld â nhw’n aml, gallwch eu llyfrnodi a hyd yn oed greu ffolderi ar gyfer gwahanol gategorïau o lyfrnodau, sy’n golygu na fydd raid i chi lywio drwy’r rhyngrwyd i ddod o hyd i’r dudalen we benodol honno eto! 

Dilynwch y camau hyn i lyfrnodi tudalen we: 

 • Agorwch eich dewis o borwr rhyngrwyd 
 • Chwiliwch am y dudalen we yr hoffech ei llyfrnodi 
 • Cliciwch ar y Eicon seren sydd wedi’i leoli ar ochr dde bar cyfeiriad y dudalen we 
 • Dewiswch enw ar gyfer y dudalen we yr hoffech chi ei llyfrnodi a chliciwch ar Iawn (Done) 

I reoli eich llyfrnodau: 

 • Cliciwch fotwm de’r llygoden ar y bar llyfrnodau a dewiswch Rheolwr Llyfrnodau (Bookmarks manager) 
 • I greu ffolder newydd ar gyfer eich tudalennau gwe, cliciwch fotwm de’r llygoden ar y bar llyfrnodau a dewis Ychwanegu ffolder (Add folder) 

Hyfforddiant i Staff Academaidd: Cyflwyniad i’r Offeryn Darganfod Digidol

Bydd y Tîm Sgiliau Digidol yn cynnal sesiynau hyfforddi ym mis Medi ar gyfer staff academaidd a fydd yn cefnogi eu myfyrwyr i adolygu eu hadroddiadau Offeryn Darganfod Digidol, a fydd yn hwyluso sgyrsiau gyda myfyrwyr am eu sgiliau digidol yn gyffredinol.

Bydd sesiynau ar-lein ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar y dyddiadau canlynol:

 • 12 Medi ’23 (10:00-11:00): Introduction to the Digital Discovery Tool (Sicrhewch eich lle)
 • 12 Medi ’23 (14:00-15:00): Cyflwyniad i’r Offeryn Darganfod Digidol (Sicrhewch eich lle)
 • 18 Medi ’23 (10:00-11:00): Cyflwyniad i’r Offeryn Darganfod Digidol (Sicrhewch eich lle)
 • 18 Medi ’23 (15:00-16:00): Introduction to the Digital Discovery Tool (Sicrhewch eich lle)

Am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk).

Aelod newydd o’r tîm! 

Helo bawb! Fy enw i yw Jia Ping Lee ac rwyf wedi ymuno â’r tîm Sgiliau Digidol fel cydlynydd galluoedd digidol a datblygu sgiliau.  

Cwblheais fy astudiaethau israddedig mewn Geneteg yn Aberystwyth a dychwelais adref yn ddiweddar o Tsieina ar ôl 4 blynedd fel Athro Saesneg i blant ifanc. 

Rwy’n edrych ymlaen at gefnogi a gweithio gyda staff a myfyrwyr yn y brifysgol i helpu i ddatblygu eu sgiliau digidol a dod yn hyderus o ran eu gallu digidol, wrth i bob un ohonom geisio llywio a dal i fyny â chymdeithas ddigidol sy’n esblygu’n gyson. 

Dewch i roi Cyflwyniad yn ein Gŵyl Sgiliau Digidol! 🎉  

O 6 – 10 Tachwedd 2023 rydym yn cynnal Gŵyl Sgiliau Digidol Prifysgol Aberystwyth ac rydym yn chwilio am fyfyrwyr uwchraddedig i gyflwyno sesiynau. Gallwch gyflwyno sesiwn naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb a gall fod yn weithdy, sesiwn galw heibio neu’n arddangosiad ar sgil ddigidol neu feddalwedd yr ydych chi’n ei ddefnyddio’n fedrus. Er enghraifft, hoffem gael rhai sesiynau ar y sgiliau a’r meddalwedd canlynol:  

 • Pecynnau Microsoft – Hanfodol neu Uwch
 • SPSS 
 • NVivo 
 • ArcGIS 
 • Python (neu feddalwedd rhaglennu arall) 
 • Adobe Photoshop
 • Cyfryngau Cymdeithasol e.e. creu deunydd ar gyfer Instagram Reels, TikTok, Twitter, YouTube ac ati. 
 • Creu neu olygu fideos 
 • ProTools 
 • Discord 

Rydym hefyd yn agored i unrhyw sgiliau neu feddalwedd arall sy’n bwysig ac y dylid eu darparu yn eich barn chi!  

Os oes gennych ddiddordeb, cofrestrwch erbyn 28 Gorffennaf 2023 drwy’r ddolen ganlynol: https://forms.office.com/e/EQsxd8wdD7 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu broblemau wrth ddefnyddio’r ffurflen gofrestru, cysylltwch â ni yn: digi@aber.ac.uk