A oes bywyd ar ôl cyfryngau cymdeithasol? – Fy mis o wneud detocs digidol 📵

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Ydych chi erioed wedi teimlo bod eich ffôn yn eich rheoli chi mwy nag yr ydych chi’n rheoli eich ffôn? Dyna’n union yr oeddwn i’n ei deimlo, nes i mi gyrraedd croesffordd y llynedd. Yn rhwystredig oherwydd yr ymdrechion aflwyddiannus i leihau fy amser ar sgrin a’r teimlad o fod yn sownd mewn byd digidol, cychwynnais ar daith ddadwenwyno digidol trwy gydol mis Rhagfyr – gallwch ddarllen amdani yma.

Yn y blogbost hwn, byddaf yn rhannu fy mhrofiad, yr uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau, a’r gwersi a ddysgais o adennill rheolaeth dros fy arferion digidol.

👍 Newidiadau cadarnhaol o’m detocs

 1. Llai, nid mwy, o unigrwydd. Wnes i erioed sylweddoli faint yr oedd cyfryngau cymdeithasol yn draenio fy matri cymdeithasol. Ar ôl peth amser hebddo, roeddwn i’n ei chael hi’n haws mynd allan a rhyngweithio â phobl, ac yn sicr ni wnes i golli’r ofn fy mod yn colli allan.
 2. Gwell ymwybyddiaeth emosiynol. Roeddwn i’n meddwl bod defnyddio fy ffôn yn helpu i reoleiddio fy emosiynau, ond dim ond tynnu sylw ydoedd. Ar ôl addasiad annymunol, gallwn gydnabod a phrosesu fy nheimladau’n fwy iach.
 3. Trefn bore newydd. Roeddwn i’n meddwl nad oedd gen i un, ond fy nhrefn boreol oedd defnyddio fy ffôn. Ar ôl i mi stopio, roeddwn i’n ei chael hi’n haws gwneud pethau eraill, megis ysgrifennu yn fy nyddiadur gyda phaned o de.
 4. Cynhyrchiant a chreadigrwydd diymdrech. Gallwn wneud llawer yn yr eiliadau bach hynny pan fyddwn fel arfer yn codi fy ffôn. Roedd fy meddwl yn glir hefyd i feddwl am fy natrysiadau fy hun yn hytrach na chwilio amdanynt ar-lein.
 5. Gorffwys gwell. Roedd ansawdd fy nghwsg yn gwella, ac roedd seibiannau bach yn ystod y dydd yn fwy hamddenol.
 6. Byw i’r funud. Roedd hi’n haws mwynhau’r cyfnodau bach bob dydd ac roedd amser fel petai’n arafu.

👎 Rhai o’r anfanteision a’r heriau a brofais

 1. Ymfudodd fy arferion digidol i apiau eraill. Am gyfnod, roeddwn i’n ei chael hi’n anodd peidio â disodli’r cyfryngau cymdeithasol gyda YouTube neu hyd yn oed sgrolio trwy fy lluniau neu negeseuon. Roedd ap ScreenZen yn ddefnyddiol iawn – Darllenwch fy adolygiad o’r ap yma.
 2. Y cyfnod addasu. Am beth amser, roeddwn i’n teimlo’n anniddig ac yn ddiflas ac yn crefu i gael defnyddio fy ffôn trwy’r amser. Roedd angen i mi ail-ddysgu sut i dreulio fy amser a bod yn amyneddgar.
 3. Yr anghyfleustra. Roeddwn i’n synnu faint oedd angen i mi ddefnyddio fy ffôn i wirio’r amser, gosod y larwm neu’r amserydd, defnyddio dilysu aml-ffactor, neu dalu am bethau.
 4. Colli allan. Mae llawer o ddigwyddiadau, megis gigs lleol neu ddigwyddiadau clybiau a chymdeithasau, yn cael eu hysbysebu ar-lein yn unig. Roeddwn i’n cael gwybod am lawer o gyfleoedd ar ôl iddynt ddigwydd, a hyd yn oed wrth chwilio’n rhagweithiol, roedd y rhan fwyaf o ganlyniadau chwilio yn mynd â mi i wefannau cyfryngau cymdeithasol, a oedd yn aml yn golygu mewngofnodi i gael mynediad at y cynnwys llawn.

Fy nghyngor i’r rhai sydd â diddordeb mewn gwneud detocs digidol

 1. Nid oes rhaid iddo fod yn berffaith. Hyd yn oed os oes angen i chi ddefnyddio dyfeisiau ar gyfer gwaith / astudio neu os ydych yn baglu o ran eich ymrwymiadau, mae’n dal yn bosibl – gallwch chi elwa yn fawr o’r profiad o hyd.
 2. Addasu wrth i chi fynd. Efallai y bydd angen i chi addasu eich disgwyliadau os nad yw pethau’n mynd yn union fel y cynlluniwyd, nid methiant yw hyn. Dathlwch lwyddiannau bach a dod o hyd i’r hyn sy’n teimlo’n dda i’ch helpu i adeiladu arferion cynaliadwy.
 3. Nid yw’n ddedwyddwch llwyr, ond nid yw’n ddiflastod llwyr chwaith. Bydd adegau pan fyddwch chi eisiau rhoi’r gorau iddi ac adegau pan na fyddwch chi’n difaru dim. Bydd eich profiad a phopeth rydych chi’n ei ddysgu amdanoch chi’ch hun yn unigryw, ac efallai taw hyn yw’r peth mwyaf gwerthfawr.

Cymerwch reolaeth ar eich ffôn gyda ScreenZen (cyn i’r ffôn eich rheoli chi!) 📴

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Rating: 4.5 out of 5.

Prif fanteision: Am ddim. Gallwch addasu gosodiadau ar gyfer gwahanol apiau. Mae’n ysbrydoledig.

Prif anfanteision: Mae’n cymryd ychydig o amser i’w osod i fyny.

Beth yw ScreenZen?

Mae ScreenZen yn ap hyblyg sy’n grymuso defnyddwyr i osod ffiniau gyda’u dyfeisiau. Yn wahanol i atalyddion apiau traddodiadol sy’n cyfyngu mynediad yn gyfan gwbl, mae ScreenZen yn cyflwyno dull newydd trwy gynyddu’r rhwystr i fynediad. Trwy roi amser a lle meddyliol i ddefnyddwyr wneud penderfyniadau ymwybodol am eu defnydd digidol, mae ScreenZen yn naturiol yn meithrin ymwybyddiaeth ofalgar wrth ryngweithio â thechnoleg ac, felly, gwell lles digidol.

Mae’r ap yn gwbl rad ac am ddim ac ar gael ar gyfer defnyddwyr Apple ac Android.

Beth yw prif nodweddion ScreenZen?

Yr hyn sy’n gosod ScreenZen ar wahân yw ei addasrwydd rhyfeddol, a’i brif nodweddion yw:

 1. Caniatáu i chi ddewis amser aros penodol cyn i chi agor pob ap.
 2. Torri ar eich traws wrth i chi ddefnyddio apiau dethol ar ôl amser penodol (gallwch osod amseroedd gwahanol ar gyfer eich apiau amrywiol).
 3. Eich torri i ffwrdd pan fyddwch wedi cyrraedd eich terfyn amser dyddiol neu derfyn codi (h.y. sawl gwaith yr ydych chi’n agor ap bob dydd) a hyd yn oed eich atal rhag newid y gosodiadau i fynd o gwmpas hyn.
 4. Arddangos neges ysgogol neu eich atgoffa am weithgareddau mwy gwerthfawr i chi.
 5. Cyflwyno mwy o ymwybyddiaeth ofalgar i’ch arferion digidol trwy eich annog i wneud gweithgareddau anadlu wrth aros i’r ap ddatgloi, sydd hefyd yn eich annog i ailwerthuso’ch angen i ddefnyddio’r ap rydych chi’n ceisio ei agor.
 6. I’r rhai sy’n llawn cymhelliant, cyrchu pyliau ac ystadegau eraill i olrhain eich cynnydd a’ch annog i aros ar y trywydd iawn, ond dim ond ar gyfer yr apiau rydych chi’n eu dewis, fel y gallwch chi ddarllen e-lyfrau o hyd neu ddefnyddio’ch hoff ap myfyrdod heb boeni am golli’ch pwl!

Fy meddyliau terfynol ar ScreenZen

A fyddaf yn parhau i ddefnyddio ScreenZen? Yn bendant! 

Fy hoff beth am yr ap hwn yw ei fod yn ei gwneud hi’n haws alinio fy newisiadau digidol â fy ngwerthoedd a’m harferion a gall fod yn ddefnyddiol i unrhyw un. P’un a yw’n well gennych derfynau llym neu ddim ond eisiau meithrin ymwybyddiaeth o’ch arferion digidol, mae ScreenZen yn darparu’r dewisiadau amrywiol hyn. Mae’r nodweddion addasu yn golygu ei bod yn cymryd amser i’w osod, ond ar ôl ei osod, gwelais fod yr ap hwn yn ychwanegiad gwerthfawr at gefnogi fy lles digidol.

6 Awgrym i gael Cyfarfodydd Ar-lein Llwyddiannus 💻

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Banner with Student Digital Champion

Yn yr oes ddigidol sydd ohoni, mae cyfarfodydd ar-lein wedi dod yn rhan annatod o fywyd academaidd a phroffesiynol. P’un a ydych yn mynychu darlith rithiol, yn cydweithio ar brosiect grŵp, neu’n mynychu cyfweliad am swydd, mae gwybod sut i lywio cyfarfodydd ar-lein yn effeithiol yn hanfodol i lwyddo.

Yn y blogbost hwn rwyf am rannu rhai awgrymiadau i’ch helpu i lywio cyfarfodydd ar-lein, a gallwch chi hefyd edrych ar y dudalen hon i gael cwestiynau Cyffredin a chanllawiau hyfforddi ar ddefnyddio MS Teams.

1) Paratowch fel y byddech chi’n paratoi ar gyfer cyfarfod wyneb yn wyneb

Mae cyfarfodydd ar-lein yn darparu’r cyfleustra o beidio â gorfod gadael eich cartref. Daw hyn gyda’r demtasiwn o neidio allan o’r gwely 5 munud cyn dechrau’r cyfarfod. Er mwyn sicrhau eich bod yn rhoi’r cyfle gorau i’ch hun lwyddo:

 • Gwisgwch fel y byddech chi’n gwisgo ar gyfer cyfarfod wyneb yn wyneb
 • Rhowch ychydig o amser i’ch hun i baratoi’n feddyliol i osgoi teimlo eich bod yn rhuthro.
 • Manteisiwch ar y cyfle i fynd dros eich nodiadau, paratoi unrhyw gwestiynau neu gasglu unrhyw ffeiliau y mae angen i chi eu rhannu.

2) Cysylltwch yn gynnar

 • Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi ddatrys unrhyw broblemau technegol. Profwch eich meddalwedd, rhag ofn y bydd angen ei diweddaru, sy’n golygu y byddai angen i chi ailgychwyn yr ap neu’r ddyfais.
 • Gallwch ddefnyddio’r amser ychwanegol hwn i sicrhau eich bod yn gyfarwydd â’r holl nodweddion sydd ar gael yn MS Teams, megis y blwch sgwrsio, codi-eich-llaw, rhannu sgrin a nodweddion capsiynau byw.

3) Curadwch eich deunydd gweledol

Dyma’r prif awgrymiadau ar gyfer gwneud argraff gadarnhaol, broffesiynol:

 • Dewiswch liniadur dros ffôn neu lechen os yw’n bosibl. Gall hyn helpu gyda sefydlogrwydd delwedd, yn ogystal â chaniatáu i chi gymryd nodiadau yn haws. Os na allwch gael gafael ar liniadur, ystyriwch ddefnyddio stand ar gyfer eich dyfais.
 • Gosodwch eich camera ar lefel y llygad, gan y bydd hyn yn arwain at y ddelwedd fwyaf naturiol.
 • Edrychwch ar y camera yn hytrach na’r sgrin wrth siarad, yn enwedig mewn cyfarfodydd grŵp. Dyma’r peth agosaf i gyswllt llygaid ag y gallwch ei gael.
 • Gwnewch yn siŵr bod gennych oleuadau da.
 • Dewiswch y cefndir iawn. Dilynwch y Cwestiwn Cyffredin hwn i gael cyfarwyddiadau ar sut i ychwanegu cefndir rhithiol.
Screenshot showing the various virtual background that can be added in MS Teams
Opsiynau ar gyfer cynnwys cefndir rhithiol yn MS Teams

4) Optimeiddiwch eich sain

 • Dewiswch ystafell â charped a dodrefn, os yw’n bosibl. Bydd hyn yn arwain at sain gynhesach, mwy naturiol heb effaith adlais.
 • Os yw’n bosibl, defnyddiwch glustffonau yn lle’r meicroffon adeiledig i helpu i wella ansawdd eich sain.
 • Diffoddwch eich meicroffon pan nad ydych chi’n siarad i atal unrhyw sŵn diangen.

5) Lleihewch ymyriadau

 • Dewiswch fannau preifat, tawel dros fannau cymunedol neu gyhoeddus.
 • Diffoddwch unrhyw negeseuon hysbysu a rhowch wybod i eraill nad ydych eisiau cael eich tarfu os oes angen.
 • Efallai y bydd adegau pan fydd angen i chi adael y cyfarfod (e.e. os bydd rhywun yn canu cloch y drws), os felly gadewch i’r bobl yn y cyfarfod wybod trwy adael neges fer yn y blwch sgwrsio.

6) Meddyliwch am beth yr ydych yn ei rannu

Os oes angen i chi rannu’ch sgrin yn ystod y cyfarfod, mae bob amser yn well rhannu ffenestr benodol yn hytrach na’ch sgrin gyfan, ond efallai y bydd adegau pan na ellir osgoi hyn. Yn yr achos hwn:

 • Caewch unrhyw dabiau amherthnasol.
 • Mudwch neu gaewch raglenni i osgoi hysbysiadau neu naidlenni eraill. Neu, trowch y modd ‘peidio â tharfu’ ymlaen.
 • Symudwch, ailenwch, neu ddilëwch unrhyw lyfrnodau neu ffeiliau sensitif
 • Ystyriwch ddileu eich cwcis a’ch hanes chwilio os yw’ch porwr yn dangos chwiliadau blaenorol neu’n defnyddio awto-lenwi.

Eich Rhestr Wirio Hunaniaeth Ddigidol: 5 Awgrym Defnyddiol 💼

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Banner with Student Digital Champion

Mae bod yn gyfrifol am eich hunaniaeth ddigidol bellach yn bwysicach nag erioed. Diogelwch eich preifatrwydd, cryfhewch eich diogelwch, a datglowch gyfleoedd proffesiynol posibl gyda’r canllaw byr isod.

1. Adolygu eich Gosodiadau Preifatrwydd

Manteisiwch ar offer sy’n eich galluogi i arddangos eich cynnwys fel ag y mae’n weladwy i’ch cynulleidfa, addasu gosodiadau preifatrwydd ar gyfer negeseuon unigol neu addasu pa wybodaeth y gellir ei defnyddio i chwilio’ch proffil. Gallwch ddarllen yr erthygl hon i gael mwy o wybodaeth am y gosodiadau preifatrwydd sydd ar gael ar y gwefannau cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd.

2. Rhannu’n Feddylgar

Peidiwch â dibynnu ar breifatrwydd yn unig. Meddyliwch cyn postio, gan ystyried yr effaith bosibl ar eich enw da a’ch diogelwch. Byddwch yn ofalus o gynnwys y gellid ei gamddehongli neu ei ddarllen allan o’i gyd-destun, a pheidiwch â rhannu gwybodaeth bersonol sensitif yn ddiangen.

3. Monitro’ch Ôl Troed Digidol

Chwiliwch am eich enw ar-lein yn rheolaidd i asesu’r wybodaeth sydd ar gael. Ystyriwch osod rhybuddion ar gyfer cyfeiriadau neu gynnwys newydd sy’n gysylltiedig â’ch enw.

4. Curadu Eich Cynnwys

Aliniwch gynnwys a rennir â’r ddelwedd ddigidol yr hoffech. Dilëwch neu ddiweddarwch wybodaeth sy’n hen neu’n amherthnasol

5. Adeiladu Presenoldeb Ar-lein Proffesiynol

Arddangoswch sgiliau a chyflawniadau ar lwyfannau proffesiynol, gan gynnal tôn a delwedd broffesiynol wrth gyfathrebu. Er enghraifft, gallwch ychwanegu tystysgrif ddigidol ar gyfer cyrsiau LinkedIn Learning rydych chi wedi’u cwblhau ar eich proffil LinkedIn personol. Ar gyfer llwyfannau amlbwrpas, ystyriwch greu proffiliau ar wahân at ddefnydd personol a phroffesiynol. Os oes gennych ddiddordeb mewn adeiladu proffil LinkedIn, mae recordiad o sesiwn LinkedIn y Gwasanaethau Gyrfaoedd ar gael yma.

I gael rhagor o wybodaeth am reoli eich hunaniaeth ddigidol, gallwch wylio Sesiwn y Gwasanaethau Gyrfaoedd ar y pwnc hwn o’r Ŵyl Sgiliau Digidol.

Dileu Annibendod Digidol: Canllaw i Fyfyrwyr ar Drefnu eich Mannau Digidol

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Mae’r rhan fwyaf ohonon ni’n defnyddio dyfeisiau digidol bob dydd, ac yn debyg i fannau ffisegol, yn aml maen nhw’n gallu mynd yn anniben, sy’n effeithio ar ein llesiant a’n cynhyrchedd. Yn y blog hwn, rwyf i’n rhannu’r strategaethau mwyaf effeithiol ar gyfer adennill fy mannau digidol.

Paratoi eich Taith i Ddileu Annibendod

 1. Ceisiwch edrych ar eich annibendod gyda chwilfrydedd yn hytrach na beirniadu. Bydd hyn yn eich helpu i gadw’n gadarnhaol a deall eich arferion digidol yn well. Dychmygwch yr effaith cadarnhaol y bydd dileu annibendod yn ei gael ar eich llesiant.
 2. Disgwyliwch i’r broses gymryd amser. Gall sortio drwy gynnwys digidol sydd wedi cronni dros flynyddoedd fod yn frawychus, ond mae mesur maint yr her a neilltuo digon o amser a lle yn gallu ei wneud yn rhwyddach.
 3. Dechreuwch gyda chamau cyflym fydd yn cael effaith enfawr gydag ymdrech bitw. Bydd hyn yn adeiladu momentwm ac yn golygu y cewch eich grymuso i ymdrin â’r tasgau anoddach.
 4. Ystyriwch unrhyw deithiau hirach sydd ar y gweill fel cyfleoedd i wneud cynnydd ar eich antur dileu annibendod.
 5. Gall penderfynu beth i’w gadw a beth i’w ddileu fod yn heriol. Holwch eich hun beth fyddai’n digwydd pe bai popeth yn diflannu.

Camau Cyflym: Gweithredoedd Bach Sy’n Gallu Gwneud Gwahaniaeth Mawr

Mae pob un o’r tasgau 5-10 munud hyn yn fuddiol ar ei phen ei hun, ond wrth i chi weithio drwy’r rhestr, bydd eu heffaith yn cynyddu.

 • Glanhau eich bwrdd gwaith: Dilëwch ffeiliau diangen a dewch o hyd i le i’r gweddill er mwyn cyrraedd gwynfyd y ddesg rithwir wag.
 • Dileu annibendod eich apiau: Efallai y byddwch yn synnu wrth weld y nifer o apiau ar eich ffôn neu fwrdd gwaith nad ydych chi’n sylwi arnyn nhw mwyach. Dadosodwch unrhyw apiau nad ydych chi’n eu defnyddio i wneud mwy o le a chael gwared ar bethau sy’n tynnu sylw.
 • Addasu eich sgrin gartref: Gosodwch yr apiau rydych chi’n dymuno eu defnyddio’n amlach mewn lle hygyrch a chuddiwch y rhai sy’n tynnu sylw mewn ffolderi. Ystyriwch ychwanegu llwybrau byr at restrau fel rhestr siopa, syniadau am anrhegion neu syniadau busnes, sy’n osgoi ychwanegu at yr annibendod gyda phob syniad athrylithgar newydd.
 • Adolygu’r gosodiadau hysbysiadau: Gallwch analluogi hysbysiadau dieisiau i osgoi gorlwytho eich sgrin clo.
 • Addasu eich bar tasgau a’ch bar mynediad cyflym: Dilëwch neu dad-biniwch nodweddion sydd ddim yn ddefnyddiol i weithredu eich systemau
 • Glanhau eich ffolder lawrlwythiadau: Dilëwch ffeiliau diangen a chopïau dyblyg i ryddhau lle.
 • Dileu annibendod yn eich porwr: Dilëwch unrhyw estyniadau a llyfrnodau sydd ddim yn cael eu defnyddio i symleiddio eich profiad pori a phiniwch y pethau yr hoffech chi eu defnyddio’n amlach. Ystyriwch lanhau eich cwcis a’ch cache i ddiogelu eich preifatrwydd, ond cofiwch y gallech gael eich allgofnodi neu y caiff eich hoffterau eu dileu ar rai safleoedd.
 • Glanhau eich sgrinluniau: Mae’r ffolder sgrinluniau’n aml yn cynnwys ffeiliau un-defnydd.

Read More

Detocs Digidol: Ailgychwyn Fy Ffordd o Fyw Digidol 📵

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Ar fy nhaith i les digidol, fe gefais fy hun ar groesffordd, yn anfodlon ar y berthynas a oedd wedi esblygu rhyngof i a thechnoleg. Unwaith yn ffynhonnell llawenydd ar gyfer hwyluso cysylltiadau a chyfoethogi profiadau, yn raddol daeth yn bresenoldeb rhwystredig ac yn achos pryder. Ofer fu pob ymgais i roi cynnig ar wahanol strategaethau, o arddangos graddlwyd i osod larymau atgoffa; roedd fy nyfeisiau yn parhau i lyncu gormod o’m hamser, gan arwain at euogrwydd ac ymdeimlad o fethiant personol, profiad tra gwahanol i’m chwilfrydedd cychwynnol gyda thechnoleg. Beth sydd wedi newid?

Rhyfeloedd Sweipio: Melltith y Ffôn Clyfar

Yn nyddiau cynnar y cyfryngau cymdeithasol, roedd mewngofnodi yn golygu tanio cyfrifiadur y teulu, llywio trwy haenau bwrdd gwaith, ac aros yn amyneddgar wrth i olwynion y byd digidol droi’n araf. Gallai’r byd hwnnw ddiflannu mewn un clic amser swper neu pan fyddai storm ar y gorwel. Wrth i ni neidio ymlaen i heddiw, ac mae ein dyfeisiau gyda ni’n barhaus, wrth law yn ein pocedi, yn barod ar gyfer ymgysylltu ar unwaith. Mae’r rhwyddineb yr ydym yn datgloi ein ffonau heb bwrpas clir wedi troi’n arfer, rydyn ni’n ysu am y wefr ddopamin a ddaw yn sgil rhyngweithio digidol.

Wedi’i gyfyngu yn y lle cyntaf i lifau penodol, mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi esblygu’n blatfformau cynnwys eang wedi’u crefftio i ddal ein sylw’n ddiddiwedd. Yn y dirwedd defnyddwyr-ganolog sydd ohoni, nid dyfeisiau niwtral ydyn nhw ond yn hytrach maen nhw wedi’u cynllunio’n fwriadol i annog defnydd aml ac estynedig. Er ein bod yn chwilio am dechnoleg ddiddorol, gall yr atyniad sy’n bachu ein diddordeb weithiau weithio yn erbyn ein dymuniadau.

O Whoville i Screensville: Sut mae’r Ffôn Clyfar wedi Dwyn y Dolig

Er bod ein dyfeisiau yn amhrisiadwy i’n cysylltu ni yn ystod cyfnodau clo ac wrth dreulio gwyliau o bell, maen nhw hefyd wedi newid natur ein rhyngweithio personol. Dwi’n cofio’n glir treulio’r Nadolig ar ôl y pandemig gyda’r teulu, wedi’n hamgylchynu gan sgriniau, pob un ohonom wedi ymgolli yn ein bydoedd digidol. Dathliadau cwbl wahanol i’r rhai roedden ni wedi’u cynllunio ond yn realiti wedi’i lunio gan hollbresenoldeb technoleg.

Mae fy mherthynas gyda thechnoleg a oedd gynt yn un gadarnhaol bellach wedi troi’n un wenwynig, ac mae torri’n rhydd o afael fy ffôn yn gofyn am fwy nag ewyllys yn unig.

Read More

Llywio Lles Digidol: Taith bersonol yn yr oes ddigidol

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Fel Pencampwr Digidol Myfyrwyr, cychwynnais ar daith i geisio gwell dealltwriaeth o’n byd digidol a’i effaith ar ein bywydau.  Er cael gwybodaeth am yr offer a’r adnoddau y mae’n ei gynnig, roeddwn yn anfodlon ar fy mherthynas â thechnoleg.  Ysgogodd yr anfodlonrwydd hwn ystyriaeth ddyfnach a llawer o ymchwil, gan wneud i mi sylweddoli rhywbeth pwysig:  Nid man sefydlog yw Lles Digidol ond taith barhaus sy’n gofyn am amrywiaeth o sgiliau i’n cyfarwyddo. 

Y Chwyldro Digidol: Cofleidio Newid trwy Hanes

Mae’r cynnydd ym maes technoleg dros y degawdau diwethaf wedi ail-ffurfio ein bywydau.  Rydym wedi newid o ffonau afrosgo wedi’u cysylltu â llinell dir i ddyfeisiau lluniaidd, sy’n ateb sawl diben ac yn ffitio’n glyd yn ein pocedi.   Nid yw’r newid hwn yn ymwneud â chyfleustra yn unig; mae’n newid sylfaenol sydd wedi ailddiffinio sut rydym yn cyfathrebu, dysgu, gweithio a dadflino.  Mae hefyd wedi dod â phryderon – dibyniaeth ddigidol, gorlwytho gwybodaeth, a’r effaith ar iechyd a lles pobl yr oes ddigidol.

Er nad yw’n hollol newydd, mae ein profiadau presennol yn adleisio chwyldroadau technolegol y gorffennol.  Roedd pryderon tebyg yn bodoli yn ystod cerrig milltir hanesyddol, megis y panig ynghylch darllen a achoswyd gan y wasg argraffu; yn ôl yn y dyddiau hynny aeth y byd i’r afael â ffrwydrad mewn gwybodaeth, yn debyg iawn i’r hyn rydym ni’n wynebu heddiw.  Mae deall y persbectif hanesyddol hwn yn taflu goleuni ar ein heriau cyfoes. 

Datrys cymhlethdodau Lles Digidol

Mae lles digidol yn cwmpasu pob agwedd ar fywyd sy’n cael ei effeithio gan dechnoleg.  Mae ei gymhlethdod yn cael ei fwydo gan gyflymder yr esblygiad digidol a’r gwahaniaethau yn y ffordd yr ydym ni fel unigolion yn ymateb i dechnoleg ac amgylchiadau amrywiol.  Er mwyn ffynnu yn y byd digidol mae gofyn addasu’n barhaus a mabwysiadu agwedd gynnil.  Nid cyfyngu ar amser yn edrych ar sgrin yw’r unig ateb; yn wir, gallai herio elfen arwynebol cyfyngiadau o’r fath ein hannog i fod yn fwy ystyriol wrth ddefnyddio ein dyfeisiadau a chymryd camau i reoli ein defnydd. 

Mae Ein Lles Digidol yn Bwysig

Mewn byd lle mae sgriniau’n hollbresennol a chysylltedd yn gyflwr parhaus, gall ein harferion digidol effeithio’n sylweddol ar ein hiechyd meddwl, emosiynol a chorfforol.  Trwy osod ffiniau iach i harneisio’r manteision a geir o fyw mewn oes ddigidol gallwn sicrhau bod technoleg yn cyfoethogi yn hytrach na llethu ein bywydau.  Mae blaenoriaethu lles digidol yn fuddsoddiad yn ein hansawdd bywyd yn gyffredinol, gan ein galluogi i fynd i’r afael â’r dirwedd ddigidol gyda gwydnwch, ymwybyddiaeth ofalgar, ac ymdeimlad o reolaeth.

Edrych ar Les Digidol Gyda’n Gilydd

Mae’r blog hwn yn cychwyn cyfres sy’n canolbwyntio ar les digidol.  Yn y blogiau sydd ar ddod, byddwn yn ymchwilio i agweddau penodol, gan gynnwys cynnal arferion ergonomig wrth ddefnyddio dyfeisiau, deall effaith technoleg ar iechyd meddwl ac emosiynol, a strategaethau ar gyfer gwella cynhyrchiant mewn byd sy’n cael ei yrru’n ddigidol.  Ein nod yw eich arfogi â dealltwriaeth ac offer a fydd yn eich cyfeirio ar eich taith bersonol.

Rydym yn gobeithio eich ysbrydoli i adnabod y meysydd lle mae gwelliannau’n bosibl a’r rhai lle rydych yn dod o hyd i fodlonrwydd.  Gadewch i ni lywio’r dirwedd ddigidol hon gyda’n gilydd.