TipDigidol 19 – Camau Cyflym yn Outlook⚡

Ydych chi eisiau gallu arbed amser wrth ddefnyddio Outlook trwy redeg tasgau lluosog yn effeithlon?

Gyda TipDigidol 19, byddwn yn edrych ar sut i osod eich Camau Cyflym. Pan ddaw e-bost i’ch mewnflwch, gydag un clic yn unig, gallwch farcio eich bod wedi’i ddarllen, ei symud i ffolder benodol, anfon ateb yn awtomatig a llawer fwy o opsiynau arall.

Gwyliwch y fideo isod am arddangosiad byr:

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

TipDigidol 18 – Mynegwch eich hun ag Emojis gyda’r llwybr byr cudd ar y bysellfwrdd 🥳🤩💖

Mae emojis wedi dod yn rhan hanfodol o’r ffordd rydym yn cyfathrebu, a gallant fod yn wych ar gyfer mynegi ein hemosiynau gydag un nod yn unig! 🥰🤣🙄🤯😴

Bydd y rhan fwyaf ohonom yn fwy cyfarwydd â defnyddio emojis ar ein ffonau symudol 📱, ond bydd adegau pan fyddwn eisiau cynnwys emojis wrth ddefnyddio ein gliniaduron neu gyfrifiaduron. Yn hytrach na chwilio ar y we am yr emoji sydd ei angen arnoch, beth am ei gyrchu’n uniongyrchol o’ch bysellfwrdd!

Ar Windows a Mac, gallwch gyrchu’ch bysellfwrdd emoji mewn eiliadau trwy ddewis:

 • Windows – Bysell Windows + “.” (botwm atalnod llawn)
 • Mac – Bysell Command + Control + bar gofod

Gwyliwch y fideo isod i weld sut mae’r llwybr byr hwn yn gweithio ar ddyfais Windows.

I ddilyn ein TipiauDigidol, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos! 

Edrychwch ar adnoddau Gŵyl Sgiliau Digidol 2023!

Hoffem ddiolch yn fawr i’r holl siaradwyr a chyfranogwyr a fynychodd Ŵyl Sgiliau Digidol gyntaf Prifysgol Aberystwyth ym mis Tachwedd 2023.

Gyda 28 o wahanol ddigwyddiadau digidol yn cael eu cynnal dros 5 diwrnod, roedd yn wych gallu cynnig amrywiaeth o sesiynau yn amrywio o gyflwyniad ar ddysgu sut i godio i ddeall pwysigrwydd ein lles digidol a’n hunaniaeth ddigidol.

O’n gwefan Gŵyl Sgiliau Digidol, gallwch bellach gyrchu’r holl recordiadau ac adnoddau o’r sesiynau yn ystod yr wythnos felly cymerwch gipolwg os hoffech loywi eich gwybodaeth am yr hyn a ddysgwyd neu os nad oeddech yn gallu bod yn bresennol.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi gyd eto yng Ngŵyl Sgiliau Digidol y flwyddyn nesaf yn 2024!

TipDigidol 17: Trefnu eich gwaith gyda Tasks yn Teams ✍

Ydych chi’n gynllunydd ond yn ei chael hi’n anodd bod yn gynhyrchiol? Ydych chi’n gweithio’n well gyda rhestr o bethau i’w gwneud, ond yr hoffech chi gael popeth yn yr un lle? Dyma gyflwyno Task by planner Microsoft Teams!  

Gallwch greu eich rhestrau eich hun o bethau i’w gwneud, torri’r rhain i lawr i restrau dyddiol o bethau i’w gwneud a hyd yn oed gweld tasgau sydd wedi’u clustnodi i chi yn sianeli Microsoft Teams.  

I greu eich Rhestr o bethau i’w gwneud: 

 • Ewch i’r eicon Apps ar ochr chwith MS Teams 
 • Chwiliwch a gosodwch yr ap Tasks by Planner and To Do 
 • Ar waelod y cynllunydd, dewiswch ‘+ New list or plan’ 
 • Nodwch unrhyw dasg, dewiswch y flaenoriaeth a’r dyddiad cyflwyno 
 • Ar ôl gorffen dewiswch y cylch a bydd y dasg yn cwblhau ei hun 

I dorri eich rhestr o bethau i’w gwneud i lawr i amcanion mwy cyraeddadwy, gallwch ychwanegu tasgau o’ch rhestr o bethau i’w gwneud i “my day” a fydd yn adnewyddu bob dydd.   

Gwyliwch y fideo isod am arddangosiad o sut i ddefnyddio Tasks by planner Microsoft Teams.  

I ddilyn ein TipiauDigidol, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

Dileu Annibendod Digidol: Canllaw i Fyfyrwyr ar Drefnu eich Mannau Digidol

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Mae’r rhan fwyaf ohonon ni’n defnyddio dyfeisiau digidol bob dydd, ac yn debyg i fannau ffisegol, yn aml maen nhw’n gallu mynd yn anniben, sy’n effeithio ar ein llesiant a’n cynhyrchedd. Yn y blog hwn, rwyf i’n rhannu’r strategaethau mwyaf effeithiol ar gyfer adennill fy mannau digidol.

Paratoi eich Taith i Ddileu Annibendod

 1. Ceisiwch edrych ar eich annibendod gyda chwilfrydedd yn hytrach na beirniadu. Bydd hyn yn eich helpu i gadw’n gadarnhaol a deall eich arferion digidol yn well. Dychmygwch yr effaith cadarnhaol y bydd dileu annibendod yn ei gael ar eich llesiant.
 2. Disgwyliwch i’r broses gymryd amser. Gall sortio drwy gynnwys digidol sydd wedi cronni dros flynyddoedd fod yn frawychus, ond mae mesur maint yr her a neilltuo digon o amser a lle yn gallu ei wneud yn rhwyddach.
 3. Dechreuwch gyda chamau cyflym fydd yn cael effaith enfawr gydag ymdrech bitw. Bydd hyn yn adeiladu momentwm ac yn golygu y cewch eich grymuso i ymdrin â’r tasgau anoddach.
 4. Ystyriwch unrhyw deithiau hirach sydd ar y gweill fel cyfleoedd i wneud cynnydd ar eich antur dileu annibendod.
 5. Gall penderfynu beth i’w gadw a beth i’w ddileu fod yn heriol. Holwch eich hun beth fyddai’n digwydd pe bai popeth yn diflannu.

Camau Cyflym: Gweithredoedd Bach Sy’n Gallu Gwneud Gwahaniaeth Mawr

Mae pob un o’r tasgau 5-10 munud hyn yn fuddiol ar ei phen ei hun, ond wrth i chi weithio drwy’r rhestr, bydd eu heffaith yn cynyddu.

 • Glanhau eich bwrdd gwaith: Dilëwch ffeiliau diangen a dewch o hyd i le i’r gweddill er mwyn cyrraedd gwynfyd y ddesg rithwir wag.
 • Dileu annibendod eich apiau: Efallai y byddwch yn synnu wrth weld y nifer o apiau ar eich ffôn neu fwrdd gwaith nad ydych chi’n sylwi arnyn nhw mwyach. Dadosodwch unrhyw apiau nad ydych chi’n eu defnyddio i wneud mwy o le a chael gwared ar bethau sy’n tynnu sylw.
 • Addasu eich sgrin gartref: Gosodwch yr apiau rydych chi’n dymuno eu defnyddio’n amlach mewn lle hygyrch a chuddiwch y rhai sy’n tynnu sylw mewn ffolderi. Ystyriwch ychwanegu llwybrau byr at restrau fel rhestr siopa, syniadau am anrhegion neu syniadau busnes, sy’n osgoi ychwanegu at yr annibendod gyda phob syniad athrylithgar newydd.
 • Adolygu’r gosodiadau hysbysiadau: Gallwch analluogi hysbysiadau dieisiau i osgoi gorlwytho eich sgrin clo.
 • Addasu eich bar tasgau a’ch bar mynediad cyflym: Dilëwch neu dad-biniwch nodweddion sydd ddim yn ddefnyddiol i weithredu eich systemau
 • Glanhau eich ffolder lawrlwythiadau: Dilëwch ffeiliau diangen a chopïau dyblyg i ryddhau lle.
 • Dileu annibendod yn eich porwr: Dilëwch unrhyw estyniadau a llyfrnodau sydd ddim yn cael eu defnyddio i symleiddio eich profiad pori a phiniwch y pethau yr hoffech chi eu defnyddio’n amlach. Ystyriwch lanhau eich cwcis a’ch cache i ddiogelu eich preifatrwydd, ond cofiwch y gallech gael eich allgofnodi neu y caiff eich hoffterau eu dileu ar rai safleoedd.
 • Glanhau eich sgrinluniau: Mae’r ffolder sgrinluniau’n aml yn cynnwys ffeiliau un-defnydd.

Read More

TipDigi 16 – Lleihau straen llygaid gyda hidlydd golau glas 👓

Ydych chi’n aml yn cael llygaid blinedig ar ôl edrych ar eich dyfais am gyfnod rhy hir? Yn TipDigi 16, byddwn yn edrych ar sut i ddefnyddio gosodiad hidlo golau glas, i leihau faint o olau glas a allyrrir o sgrin eich dyfais.

Ar ddyfeisiau Windows, dilynwch y gosodiadau system isod i ysgogi “Night light”:

 • Dewiswch Start ar eich bar tasgau Windows a theipiwch Settings yn y blwch chwilio
 • O Settings, dewiswch System cyn dod o hyd i’r opsiwn Display
 • Unwaith y byddwch wedi dewis yr opsiwn Display dewiswch Night light
 • Gyda “Night light” wedi’i droi ymlaen, bydd lliwiau cynhesach yn cael eu defnyddio ar eich sgrin i helpu i rwystro golau glas
 • I bersonoli pryd y bydd “Night light” yn cael ei ddefnyddio ar eich dyfais, dewiswch yr opsiwn Schedule night light lle gallwch ddewis naill ai Sunset to sunrise neu Set hours i ddewis eich amseroedd eich hun iddo ddechrau a gorffen cyn cau’r ffenestr

Ar ddyfeisiau MacOS, dilynwch y gosodiadau system isod i ysgogi “Night Shift”:

 • Ewch i’r ddewislen Apple i agor yr opsiwn System Preferences
 • Trwy’r System Preferences, dewiswch yr eicon Displays eicon
 • Ar frig y ffenestr, cliciwch ar y tab Night shift
 • Dewiswch y gwymplen Schedule cyn dewis Custom
 • I bersonoli pryd y bydd ‘Night Shift’ yn cael ei ddefnyddio ar eich dyfais, gallwch ddewis naill ai Sunset to sunrise neu Custom i ddewis eich amseroedd eich hun iddo ddechrau a gorffen cyn clicio Done

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

14 Chwefror ’24: Cwrdd â staff addysgu newydd eraill a chydweithwyr o GG

Ym mis Medi 2023, fe wnaethom lansio Hanfodion Digidol ar gyfer addysgu GG, safle Blackboard Learn Ultra newydd sydd wedi’i gynllunio i gefnogi staff addysgu newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Darllenwch ein blogbost blaenorol am wybodaeth bellach.

Fel rhan o lansiad y safle, rydym wedi trenu cyfle i staff addysgu newydd ymuno â ni am baned ar Ddydd Mercher 14 Chwefror ’24 (2-3yh) yn E3, Hugh Owen. Bydd yn gyfle i staff addysgu newydd gwrdd â’i gilydd, yn ogystal â chwrdd â chydweithwyr o Wasanaethau Gwybodaeth. **Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma**

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad neu’r safle Blackboard, cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk). 

Dewch i’n Sesiynau Galw Heibio Sgiliau Digidol drwy gydol Semester 2

Bydd aelod o’r tîm ar gael bob wythnos i gefnogi myfyrwyr a staff yn ein sesiynau galw heibio Sgiliau Digidol.

Gallwn eich helpu gyda:

 • Dod o hyd i adnoddau i ddatblygu eich sgiliau digidol
 • Darparu cefnogaeth sylfaenol ar gyfer defnyddio meddalwedd Microsoft (e.e. PowerPoint, Excel, Word, Teams ac Outlook)
 • Rhoi cyngor cyffredinol i chi am ddatblygu eich sgiliau digidol
 • Trafod eich adroddiad Offeryn Darganfod Digidol

📍 Byddwn yn yr Hwb Sgiliau (a ddangosir gan y seren ar y ddelwedd isod) yn Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen ar y dyddiau Mawrth a Mercher canlynol o 11:00-12:00 drwy gydol Semester 2. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso mawr i chi e-bostio digi@aber.ac.uk.

Dydd Mawrth
⏰ 11:00-12:00
Dydd Mercher
⏰ 11:00-12:00
16 Ionawr ’2424 Ionawr ’24
30 Ionawr ’247 Chwefror ’24
13 Chwefror ’2421 Chwefror ’24
27 Chwefror ’246 Mawrth ’24
12 Mawrth ’2420 Mawrth ’24
Dim sesiynau dros y PasgDim sesiynau dros y Pasg
16 Ebrill ’2424 Ebrill ’24
30 Ebrill ’248 Mai ’24

Ail-ymweld â’n holl TipiauDigi o Semester 1!

Croeso i ddechrau 2024 a gobeithio eich bod chi i gyd wedi cael gwyliau Nadolig gwych!

O fis Medi 2023, mae’r Tîm Sgiliau Digidol wedi bod yn cyhoeddi TipiauDigi byr a fydd, gobeithio, yn eich helpu i fanteisio i’r eithaf ar dechnoleg – gan amrywio o ofalu am eich lles meddyliol gyda’r ap Finch hunanofal i allu trafod syniadau newydd gyda’r bwrdd gwyn yn MS Teams!

Gan ddechrau o ddydd Mawrth 9 Ionawr, byddwn yn parhau i bostio TipiauDigi wythnosol am bopeth digidol ac os hoffech edrych ar unrhyw un o’n TipiauDigi blaenorol, gallwch gael mynediad atynt o’r dudalen hon.